Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-257"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.20.3-257"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, as many people have said, civilians, many of them children, are indiscriminately killed or injured by cluster bombs every day. Many of those child victims are disabled by cluster munitions and have to live with that disability for the rest of their lives. Yet the shocking fact is that cluster munitions are stockpiled in over 15 EU Member States. Horrifyingly, there is evidence that at least seven EU Member States are still producing these weapons. In my view, these countries, as well as those that have used them – including the UK, my country – have blood on their hands. Banning the production, transfer and stockpiling of cluster munitions will save many lives. This Convention will also ensure the provision of much needed resources, such as medical care and rehabilitation to aid victims of cluster bombs. I urge all EU Member States to sign and ratify this Convention and not to try to redefine what we mean by cluster munitions so as to wriggle out of their responsibilities, as certain Member States are trying to do."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jak už mnozí uvedli, kazetové bomby každý den nevybíravě zabíjejí a zraňují civilisty, často děti. Řada dětí – obětí této kazetové munice – bývá postižena a musejí žít s postižením po zbytek života. Z dostupných údajů vyplývá, že v současnosti má na skladě kazetovou munici 15 členských států EU. Máme dokonce doklady o tom, že nejméně 7 členských států EU tyto zbraně stále ještě vyrábí. Podle mého názoru mají tyto země, stejně jako země, které je použily – včetně mé země, Spojeného království – na svých rukou krev. Zákaz výroby, převozu a skladování kazetové munice zachrání mnoho životů. Tato úmluva rovněž zajistí poskytnutí potřebných prostředků obětem kazetových bomb, například na lékařskou péči a rehabilitaci. Naléhavě vyzývám všechny členské státy EU, aby tuto úmluvu podepsaly a ratifikovaly a nesnažily se měnit definici toho, co je kazetová munice, a zbavit se tak odpovědnosti, jak se o to některé členské státy snaží."@cs1
"Hr. formand! Som mange allerede har sagt, bliver civile, hvoraf mange er børn, vilkårligt dræbt eller såret af klyngebomber hver dag. Mange af disse børneofre invalideres af fragmentationsammunition og er tvunget til at leve med dette handicap resten af deres liv. Det er dog chokerende, at 15 EU-medlemsstater oplagrer fragmentationsammunition. Det er gruopvækkende, at der foreligger dokumentation for, at mindst syv medlemsstater stadig producerer disse våben. Efter min mening har disse lande samt de lande, der har brugt dem – herunder mit hjemland, Det Forenede Kongerige – blod på deres hænder. Et forbud mod produktion, overførsel og oplagring af fragmentationsammunition vil redde mange liv. Denne konvention vil ligeledes sikre, at der tilvejebringes hårdt tiltrængte ressourcer såsom lægehjælp og genoptræning til støtte for ofre for klyngebomber. Jeg opfordrer kraftigt til, at alle EU's medlemsstater undertegner og ratificerer denne konvention og undlader at forsøge at ændre definitionen af, hvad der menes med fragmentationsammunition, for at sno sig uden om deres ansvar, som visse medlemsstater forsøger at gøre."@da2
"Herr Präsident! Wie bereits viele meiner Vorredner gesagt haben, werden Zivilisten, darunter viele Kinder, Tag für Tag wahllos durch Streubomben getötet oder verletzt. Zahlreiche dieser Kinderopfer erleiden durch Streumunition Behinderungen und müssen den Rest ihres Lebens damit leben. Da schockiert es, dass in mehr als 15 EU-Mitgliedstaaten Streumunition eingelagert wird. Dies ist der erschreckende Beweis dafür, dass mindestens sieben EU-Mitgliedstaaten nach wie vor diese Waffen produzieren. Meines Erachtens haben diese Länder wie auch diejenigen, die sie eingesetzt haben – darunter auch mein eigenes Land Großbritannien – Blut an ihren Händen. Ein Verbot der Produktion, des Verkaufs und der Lagerung von Streumunition wird viele Leben retten. Diese Konvention wird darüber hinaus die Bereitstellung dringend benötigter Hilfsmittel gewährleisten, darunter ärztliche Versorgung und Rehabilitationsmaßnahmen für Opfer von Streubomben. Ich appelliere dringend an alle EU-Mitgliedstaaten, diese Konvention zu unterzeichnen und zu ratifizieren und nicht nach einer neuen Definition dafür zu suchen, was genau wir unter Streumunition verstehen, um sich damit aus ihrer Verantwortung zu stehlen, wie es von bestimmten Mitgliedstaaten versucht wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, όπως αναφέρθηκε, καθημερινά σκοτώνονται ή τραυματίζονται αδιακρίτως άμαχοι, πολλοί εκ των οποίων είναι παιδιά. Σε πολλά από τα θύματα που είναι παιδιά τα πυρομαχικά διασποράς προκαλούν αναπηρίες και πρέπει να ζήσουν με αυτήν την αναπηρία για την υπόλοιπη ζωή τους. Ωστόσο, είναι φρικτό το γεγονός ότι περισσότερα από 15 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αποθέματα πυρομαχικών διασποράς. Είναι φρικιαστικό το γεγονός ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι τουλάχιστον επτά κράτη μέλη της ΕΕ παράγουν ακόμα αυτά τα όπλα. Κατά τη γνώμη μου, αυτές οι χώρες, καθώς και εκείνες που τα χρησιμοποίησαν – συμπεριλαμβάνοντας το ΗΒ, τη χώρα μου – έχουν αίμα στα χέρια τους. Η απαγόρευση της παραγωγής, της μεταφοράς και της αποθήκευσης πυρομαχικών διασποράς θα σώσει πολλές ζωές. Η εν λόγω Σύμβαση θα εγγυηθεί επίσης την παροχή απαιτούμενων πόρων, όπως υγειονομική περίθαλψη και αποκατάσταση για να βοηθήσει τα θύματα από βόμβες θρυμματισμού. Καλώ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπογράψουν και να επικυρώσουν την παρούσα Σύμβαση και να μην προσπαθήσουν να επαναπροσδιορίσουν τι νοείται με τα πυρομαχικά διασποράς για να αποφύγουν τις ευθύνες τους, όπως προσπαθούν να κάνουν ορισμένα κράτη μέλη."@el10
"Señor Presidente, como muchos han dicho, las bombas en racimo son la causa de las muertes o las lesiones que la población civil, muchos de ellos niños, sufren cada día. Estas municiones en racimo son la causa de la incapacidad de muchos niños, niños que tendrán que arrastrar tal incapacidad por el resto de sus días. Sin embargo, el hecho más impactante es que estas municiones se almacenan en más de 15 Estados miembros de la UE. De forma espeluznante, hay pruebas de que al menos siete Estados miembros de la Unión aún fabrican estas armas. A mi juicio, estos países, al igual que los que las han usado —incluido mi país, el Reino Unido— tienen sus manos manchadas de sangre. Si se prohíbe la fabricación, la transferencia y el almacenamiento de las municiones en racimo, se salvarán muchas vidas. Esta convención también garantizará la provisión de muchos recursos que se necesitan, tales como la atención médica y la rehabilitación para ayudar a las víctimas de las bombas en racimo. Insto a todos los Estados miembros de la UE a que firmen y ratifiquen esta convención y a que no intenten redefinir lo que se entiende por municiones en racimo escabullirse de sus responsabilidades, como algunos Estados miembros ya están intentando hacer."@es21
"Härra juhataja, nagu paljud ütlesid, tapab või vigastab kassettlahingumoon iga päev valimatult tsiviilisikuid, kellest paljud on lapsed. Paljud neist lapsohvritest jäävad kassettlahingumoona tõttu invaliidiks ja peavad elama kogu oma ülejäänud elu puudega. Aga šokeeriv on asjaolu, et kassettlahingumoona on enamal kui 15 ELi liikmesriigil. Kohutav, aga on tõendeid, et vähemalt seitse ELi liikmesriiki toodavad neid relvi endiselt. Minu arvates on neil riikidel, aga ka neil, kes on neid kasutanud (sealhulgas minu kodumaal – Ühendkuningriigil), käed verised. Kassettlahingumoona tootmise, üleandmise ja varumise keelustamine säästab paljusid elusid. See leping tagab ka väga vajalikud ressursid, nagu arstiabi ja taastusravi, kassettlahingumoona ohvritele. Palun tungivalt kõigil ELi liikmesriikidel see leping allkirjastada ja ratifitseerida ning mitte püüda muuta kassettlahingumoona määratlust, et oma kohustustest kõrvale hiilida, nagu mõned liikmesriigid teha püüavad."@et5
"Arvoisa puhemies, kuten monet henkilöt ovat todenneet, rypäleaseet tappavat tai vammauttavat umpimähkäisesti joka päivä siviilihenkilöitä, joista monet ovat lapsia. Monet näistä uhreiksi joutuneista lapsista vammautuvat rypäleaseista, ja heidän on elettävä vamman kanssa koko loppuelämänsä. On pöyristyttävää, että rypäleaseita on varastoissa yli 15 jäsenvaltiossa. Pidän kauhistuttavana näyttöä siitä, että ainakin seitsemän EU:n jäsenvaltiota edelleen tuottaa näitä aseita. Minun mielestäni näillä valtiolla sekä niillä, jotka ovat käyttäneet niitä, kuten kotimaallani Yhdistyneellä kuningaskunnalla, on verta käsissään. Rypäleaseiden tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin kieltäminen pelastaa monia ihmishenkiä. Tällä sopimuksella varmistetaan myös paljon tarvittavien voimavarojen, kuten terveydenhuollon ja rypälepommien uhrien kuntoutusavun, tarjonta. Kehotan kaikkia EU:n jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan tämän sopimuksen. Niiden ei pitäisi määritellä uudelleen sitä, mitä tarkoitamme rypäleaseilla ja siten kiemurrella pois vastuustaan. Eräät jäsenvaltiot ovat pyrkineet tähän."@fi7
". Monsieur le Président, comme bon nombre de mes collègues l’ont dit avant moi, les bombes à fragmentation tuent ou blessent aveuglément chaque jour de nombreux civils, parmi lesquels un grand nombre d’enfants. Bon nombre de ces enfants sont mutilés par ces bombes à fragmentation et doivent vivre avec ce handicap tout le reste de leur vie. Et pourtant, il est choquant d’apprendre que plus de 15 pays membres de l’Union européenne possèdent des stocks d’armes à sous-munitions. Pire encore, il semble qu’au moins sept États membres de l’Union européenne continuent, aujourd’hui encore, à fabriquer ces armes. J’estime que ces pays, tout comme ceux qui les ont utilisées - y compris mon propre pays, le Royaume-Uni - ont du sang sur les mains. L’interdiction de la fabrication, du transfert et du stockage d’armes à sous-munitions permettra de sauver de nombreuses vies. Cette convention permettra également d’assurer des mesures de soutien indispensables, comme l’organisation de soins médicaux et des mesures de réhabilitation destinées à aider les victimes de bombes à fragmentation. J’invite tous les États membres de l’Union européenne à signer et à ratifier cette convention et à ne pas chercher à fuir leurs responsabilités en tentant de modifier la définition des armes à sous-munitions, comme certains États membres essayent de le faire."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Mint ahogyan már többször elhangzott, civilek, és sok esetben gyermekek válnak a kazettás bombák áldozatává, amelyek nap mint nap válogatás nélkül ölnek és sebesítenek meg embereket. A kazettás bombák által megsebesített gyermekek közül sokan örök életre rokkanttá válnak. Mégis, megdöbbentő tény, hogy 15 európai uniós ország raktároz ilyen kazettás bombákat. Ami még rémisztőbb, az az, hogy bizonyíték van arra, hogy legalább hét uniós tagállam még mindig gyártja ezt a fegyvert. Véleményem szerint ezeknek az országoknak, azokkal együtt, amelyek felhasználták e fegyvereket, köztük az én hazámnak, az Egyesült Királyságnak, vér tapad a kezéhez. A kazettás bombák gyártásának, szállításának és raktározásának betiltása sok életet fog megmenteni. Ez az egyezmény biztosítani fog olyan erőforrásokat, amelyekre nagy szükség van, például a kazettás bombák áldozatai számára nyújtott orvosi ellátást és rehabilitációt. Nyomatékosan felszólítok minden uniós tagállamot, hogy írja alá és ratifikálja ezt az egyezményt, és ne próbálja meg újrafogalmazni a kazettás bombák meghatározását, hogy ezáltal kibújjon a felelősség alól, amint ahogyan ezt bizonyos tagállamok megpróbálják megtenni."@hu11
"Signor Presidente, come molti oratori hanno già detto, ogni giorno le bombe a grappolo uccidono o feriscono indiscriminatamente civili e, tra essi, molti bambini Molte di quelle giovani vittime vengono mutilate dalle munizioni a grappolo e sono costrette a convivere per il resto della loro vita con le loro disabilità. Ma l’aspetto sconvolgente è che le munizioni a grappolo sono conservate in più di quindici Stati membri dell’Unione europea, ed è orribile scoprire che ci sono prove che dimostrano come almeno sette di essi continuino tuttora a produrle. A mio parere, quei paesi, allo stesso modo dei paesi che le hanno utilizzate – compreso il mio, il Regno Unito -, hanno le mani sporche di sangue. Vietare la produzione, il trasferimento e l’accaparramento di munizioni a grappolo servirà a salvare molte vite. Inoltre, grazie a questa convenzione sarà possibile mettere a disposizione risorse di cui c’è gran bisogno, come assistenza medica e riabilitazione, a favore delle vittime delle bombe a grappolo. Sollecito tutti gli Stati membri a firmare e ratificare questa convenzione e a non cercare di ridefinire ciò che intendiamo con il termine “munizioni a grappolo” per scaricarsi delle proprie responsabilità, come taluni Stati membri stanno cercando di fare."@it12
"Gerb. pirmininke, kaip sakė daugelis žmonių, civiliai gyventojai, daugelis jų – vaikai, yra kiekvieną dieną beatodairiškai žudomi arba žalojami skeveldrinėmis bombomis. Daugelį iš šių aukų neįgaliais padarė skeveldriniai šaudmenys, ir vaikai turi gyventi su negalia likusį gyvenimą. Sukrečia tai, kad skeveldrinių šaudmenų atsargos kaupiamos daugiau nei 15 valstybių narių. Siaubinga, kad yra įrodymų, jog mažų mažiausiai septynios ES valstybės narės iki šiol gamina šiuos ginklus. Mano nuomone, šios šalys, taip pat tos šalys, kurios juos  naudojo– įskaitant mano šalį JK – yra susitepusios savo rankas krauju. Skeveldrinių šaudmenų gamybos, perdavimo ir atsargų kaupimo draudimas išsaugos daug gyvybių. Ši konvencija taip pat užtikrins labai reikalingų išteklių, pvz., medicininės priežiūros ir reabilitacijos, suteikimą siekiant padėti skeveldrinių bombų aukoms. Raginu visas ES valstybes nares pasirašyti ir ratifikuoti konvenciją ir nebandyti iš naujo apibrėžti, ką mes laikome skeveldriniais šaudmenimis siekiant išsisukti nuo atsakomybės, kaip bando daryti kai kurios valstybės narės."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Kā jau daudzi iepriekš minēja, ik dienu kasešu bumbu dēļ iet bojā vai tiek ievainoti civiliedzīvotāji, no kuriem daudzi ir bērni. Vairums cietušo bērnu ir kasešu munīcijas sakropļoti, un viņiem ir jāsadzīvo ar savu invaliditāti līdz pat mūža galam. Tomēr šokējošs ir fakts, ka kasešu munīcija tiek uzkrāta vairāk nekā 15 ES dalībvalstīs. Vēl šausmīgāk, un pierādījumi to apliecina, ir tas, ka vismaz septiņas ES dalībvalstis vēl joprojām ražo šos ieročus. Manuprāt, šo valstu, kā arī to valstu, kas šos ieročus izmanto, tostarp arī manas valsts, Apvienotās Karalistes, sirdsapziņa mirkst asinīs. Kasešu munīcijas ražošanas, pārvietošanas un uzkrāšanas aizliegums glābs daudzas dzīvības. Šī konvencija nodrošinās arī tādus ļoti vajadzīgus resursus kā medicīniskā aprūpe un rehabilitācija, lai sniegtu palīdzību kasešu bumbu upuriem. Es mudinu visas ES dalībvalstis parakstīt un ratificēt šo konvenciju un necensties no jauna definēt kasešu munīcijas jēdzienu, lai izvairītos no pienākumu pildīšanas, kā to mēģina darīt atsevišķas dalībvalstis."@lv13
"Mr President, as many people have said, civilians, many of them children, are indiscriminately killed or injured by cluster bombs every day. Many of those child victims are disabled by cluster munitions and have to live with that disability for the rest of their lives. Yet the shocking fact is that cluster munitions are stockpiled in over 15 EU Member States. Horrifyingly, there is evidence that at least seven EU Member States are still producing these weapons. In my view these countries, as well as those that have used them – including the UK, my country – have blood on their hands. Banning the production, transfer and stockpiling of cluster munitions will save many lives. This Convention will also ensure the provision of much needed resources, such as medical care and rehabilitation to aid victims of cluster bombs. I urge all EU Member States to sign and ratify this Convention and not to try to redefine what we mean by cluster munitions so as to wriggle out of their responsibilities, as certain Member States are trying to do."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, zoals al door velen is gezegd, worden elke dag burgers, onder wie veel kinderen, zonder enig onderscheid gedood of gewond door clusterbommen. Veel van die jonge slachtoffertjes raken invalide en moeten leren leven met een handicap. Het is echter verbijsterend te moeten constateren dat meer dan vijftien EU-lidstaten clustermunitie in voorraad houden. Tot mijn afschuw blijkt dat ten minste zeven EU-lidstaten nog altijd dit soort wapens produceren. Mijns inziens hebben deze landen, evenals de landen die ze hebben ingezet – waaronder mijn land, het VK – bloed aan hun handen. Een verbod op de productie, overdracht en aanleg van voorraden van clustermunitie zal veel levens sparen. Dit verdrag zal ook voorzien in de middelen die zo hard nodig zijn, zoals bijstand aan slachtoffers van clusterbommen in de vorm van medische zorg en revalidatie. Ik roep alle EU-lidstaten dringend op dit verdrag te ondertekenen en te ratificeren en niet te proberen een nieuwe definitie te vinden voor wat we verstaan onder clustermunitie om hun verantwoordelijkheden te ontlopen, zoals bepaalde lidstaten momenteel doen."@nl3
"Panie przewodniczący! Jak wspomniało wielu przedmówców, bomby kasetowe każdego dnia w niekontrolowany sposób zabijają lub okaleczają cywili, w tym wiele dzieci. Amunicja kasetowa powoduje niepełnosprawność u wielu dzieci, które przez resztę swego życia muszą sobie radzić z niepełnosprawnością. Najbardziej szokuje jednak to, że ta amunicja kasetowa jest składowana w ponad 15 państwach członkowskich UE. Przerażają dowody wskazujące, że przynajmniej siedem państw członkowskich UE nadal ją produkuje. Moim zdaniem te kraje, podobnie jak te, które jej użyły - a należy do nich moja ojczyzna, Wielka Brytania - mają ręce splamione krwią. Zakaz produkcji, przekazywania i składowania amunicji kasetowej pozwoli uratować wiele ludzkich istnień. Konwencja zagwarantuje również dostępność bardzo potrzebnych zasobów, takich jak opieka medyczna i rehabilitacja, w celu pomocy ofiarom bomb kasetowych. Namawiam wszystkie państwa członkowskie UE do podpisania i ratyfikowania tej konwencji oraz zaniechania prób zmiany definicji amunicji kasetowej w celu wykręcenia się ze swoich obowiązków, co pewne państwa członkowskie próbują uczynić."@pl16
"Senhor Presidente, como foi dito por várias pessoas, todos os dias se registam casos de civis, muitos deles crianças, mortos ou feridos indiscriminadamente por bombas de fragmentação. As munições de fragmentação mutilam muitas dessas crianças, que têm de viver com deficiências o resto da sua vida. O que é particularmente chocante é o facto de haver munições de fragmentação armazenadas em mais de 15 Estados-Membros da UE. Horroriza saber que há provas de que pelo menos sete Estados-Membros da UE ainda produzem este tipo de armas. Em minha opinião, os países que as produzem e aqueles que as usaram – incluindo o meu, o Reino Unido – têm as mãos sujas de sangue. A proibição da produção, da transferência e do armazenamento de munições de fragmentação poupará muitas vidas. A Convenção garantirá, também, a disponibilização de recursos extremamente necessários, designadamente para os cuidados médicos e a reabilitação de que carecem as vítimas das bombas de fragmentação. Insto todos os Estados-Membros da UE a assinarem e ratificarem a Convenção e a não seguirem o exemplo dos que, para escaparem às suas responsabilidades, tentam redefinir o nosso conceito de «munições de fragmentação»."@pt17
"Mr President, as many people have said, civilians, many of them children, are indiscriminately killed or injured by cluster bombs every day. Many of those child victims are disabled by cluster munitions and have to live with that disability for the rest of their lives. Yet the shocking fact is that cluster munitions are stockpiled in over 15 EU Member States. Horrifyingly, there is evidence that at least seven EU Member States are still producing these weapons. In my view these countries, as well as those that have used them – including the UK, my country – have blood on their hands. Banning the production, transfer and stockpiling of cluster munitions will save many lives. This Convention will also ensure the provision of much needed resources, such as medical care and rehabilitation to aid victims of cluster bombs. I urge all EU Member States to sign and ratify this Convention and not to try to redefine what we mean by cluster munitions so as to wriggle out of their responsibilities, as certain Member States are trying to do."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, ako už mnohí uviedli, kazetové bomby každý deň bez rozdielu zabíjajú alebo spôsobujú zranenia civilistom, medzi nimi aj mnohým deťom. Veľa týchto detských obetí bolo kazetovou muníciou zmrzačených. Po zvyšok života musia žiť so svojím postihnutím. Avšak šokujúce je, že kazetová munícia sa skladuje vo viac ako 15 členských štátoch EÚ. Je to strašné, ale existujú dôkazy, že najmenej sedem členských štátov tieto zbrane naďalej vyrába. Podľa môjho názoru tieto krajiny a aj tie, ktoré tieto zbrane používajú – vrátane našej krajiny, Spojeného kráľovstva – majú na rukách krv. Zákaz výroby, transferu a skladovania kazetovej munície zachráni veľa životov. Tento dohovor zabezpečí aj poskytovanie naliehavo potrebných zdrojov, ako je lekárska starostlivosť a rehabilitácia na pomoc obetiam kazetových bômb. Vyzývam všetky členské štáty EÚ, aby podpísali a ratifikovali tento dohovor a nepokúšali sa zmeniť definíciu toho, čo znamená kazetová munícia, s cieľom vyhnúť sa svojim zodpovednostiam, ako sa o to snažia niektoré členské štáty."@sk19
". – Gospod predsednik, kot je dejalo veliko ljudi, je vsak dan brez razlike ubitih ali ranjenih zaradi kasetnih bomb veliko civilistov, mnogo od njih otrok. Mnogi otroci žrtve so pohabljeni zaradi kasetnega streliva in morajo s tem živeti do konca svojega življenja. Pretresljivo je dejstvo, da se kasetno strelivo hrani v več kot 15 državah članicah. Strašljivo je, da obstajajo dokazi, da se najmanj v sedmih državah članicah EU to orožje še vedno izdeluje. Po mojem mnenju imajo te države, kot tudi tiste, ki so to orožje uporabile – vključno z Združenim kraljestvom – krvave roke. Prepoved proizvodnje, pošiljanja in kopičenja kasetnega streliva bo ohranilo mnogo ljudi pri življenju. Ta konvencija bo prav tako zagotovila zelo potrebne vire, kot so zdravstvena oskrba in okrevanje, da se pomaga žrtvam kasetnih bomb. Pozivam vse države članice EU, da podpišejo in ratificirajo to konvencijo in ne poskušajo ponovno opredeliti tega, kar razumemo pod kasetno strelivo, tako da bi se izmaknile odgovornostim, kot nekatere države članice poskušajo storiti."@sl20
"Herr talman! Som många redan har sagt dödas eller skadas civila, många av dem barn, urskillningslöst av klusterbomber varje dag. Många av dessa barnoffer är invalidiserade av klustervapnen och måste leva med denna invaliditet resten av livet. Men ännu chockerande är att klustervapen lagras i över 15 EU-medlemsstater. Skrämmande nog har det visat sig att minst sju EU-medlemsstater fortfarande tillverkar dessa vapen. Jag anser att dessa länder, och de som har använt vapnen, inklusive mitt hemland Storbritannien, har blod på sina händer. Att förbjuda tillverkning, överföring och lagring av klustervapen skulle rädda många liv. Den här konventionen skulle också garantera att välbehövliga resurser, som medicinsk vård och rehabilitering för att hjälpa offren för klusterbomber, tillhandahålls. Jag uppmanar alla EU-medlemsstater att skriva under och ratificera konventionen och att inte försöka omdefiniera begreppet klustervapen för att kunna undkomma sitt ansvar, vilket vissa medlemsländer försöker göra."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Elizabeth Lynne,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph