Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-255"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.20.3-255"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I am no pacifist – anybody in this Chamber who knows me well would say that – but there is much about warfare and the arms trade which we must regret. Cluster munitions to me are one of the most horrible ways of waging war which should always, of course, only occur as a very last resort. There is much evidence to suggest that these weapons disproportionately affect civilian populations, who must be protected above all in international law. Cluster bombs can fall across a huge area and remain unexploded for very long periods of time, posing a lethal threat to civilians who could be killed or maimed long after a conflict has ended. They are also costly to locate and remove and cannot be formally mapped in the same way that a minefield can. Sometimes children have picked these things up, thinking of them as toys, and losing limbs or perhaps even their lives as a result. As a father of very young children myself, few things could be more horrendous to think about. If we are serious about creating a European Union of common values and sharing those values with the world, we must take a common position to promote an eventual ban on these terrifying and terrible arms, which are very blunt in their effect on the battlefield. We must also use all diplomatic means at our disposal to persuade others to do the same. We, as the European Parliament, can rightly be proud of what we have done to try to rid the world of the scourge of anti-personnel land mines. We must approach this issue of cluster bombs with equal vigour and commitment, in order to build a better, more humane world and not see innocent civilians suffer in the aftermath of armed conflict."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, nejsem žádný pacifista – každý v této sněmovně, kdo mě dobře zná, to může potvrdit –, avšak válka a obchod se zbraněmi s sebou přináší řadu věcí, kterých musíme litovat. Kazetovou munici považuji za jeden z nejhorších způsobů vedení války, k němuž bychom se měli uchylovat až v nejzazším případě. Existuje řada dokladů, že tyto zbraně neúměrně postihují civilní obyvatelstvo, které musí být především chráněno mezinárodním právem. Kazetové bomby mohou dopadat na obrovské oblasti a zůstat nevybuchlé po dlouhou dobu, a představovat tak smrtelné nebezpečí pro civilisty, které pak mohou zabíjet nebo mrzačit ještě dlouho po skončení konfliktu. Je také velmi nákladné je nalézt a odstranit a nelze je ani zmapovat, jako je to například možné u minových polí. V některých případech je nalezly děti, které je považovaly za hračky, a přišly tak o celé končetiny či dokonce o život. Jako otec malých dětí si jen stěží umím představit něco hroznějšího. Pokud bereme vážně myšlenku vytvořit v Evropské unii společné hodnoty a sdílet tyto hodnoty se světem, musíme zaujmout společné stanovisko na podporu konečného zákazu těchto hrozivých a strašných zbraní, jejichž účinky na bojišti jsou velmi nevybíravé. Musíme využít všech diplomatických prostředků, které máme k dispozici, abychom přiměli ostatní učinit totéž. Jako Evropský parlament můžeme být právem hrdí na to, co jsme dokázali ve snaze zbavit svět protipěchotních min. K problému kazetových bomb musíme přistupovat se stejným elánem a odhodláním, abychom mohli vytvořit lepší a lidštější svět a nemuseli být svědky utrpení civilistů i dlouho po skončení ozbrojených konfliktů."@cs1
"Hr. formand! Jeg er ikke pacifist, og enhver her i Parlamentet, der kender mig godt, ville bekræfte dette, men der er meget vedrørende krigsførelse og våbenhandel, som vi skal beklage. Efter min mening er anvendelsen af fragmentationsammunition en af de mest rædselsfulde former for krigsførelse, som selvfølgelig altid kun skal bruges som allersidste udvej. Det er veldokumenteret, at disse våben i uforholdsmæssig høj grad påvirker civilbefolkningerne, der frem for alt skal beskyttes i international ret. Klyngebomber kan falde over et enormt område og ligge ueksploderede i meget lang tid, hvor de udgør en dødelig trussel mod de civile, der kan blive dræbt eller lemlæstet lang tid efter, at en konflikt er afsluttet. De er også bekostelige at lokalisere og fjerne og kan ikke kortlægges formelt på samme måde som minefelter. Nogle gange har børn taget disse ting op i den tro, at det var legetøj, og har som følge heraf mistet lemmer eller måske sågar livet. Som far til meget små børn kan jeg næsten ikke forestille mig noget mere forfærdeligt end dette. Hvis vi virkelig ønsker at skabe et EU med fælles værdier og udveksle disse værdier med verden, skal vi indtage en fælles holdning for at fremme et endeligt forbud mod disse rædselsvækkende og frygtelige våben, der har meget barske konsekvenser på slagmarken. Vi skal også bruge alle diplomatiske midler til at overbevise andre om, at de skal gøre det samme. Her i Parlamentet kan vi med rette være stolte over det, som vi har gjort for at forsøge at befri verden fra den plage, som personellandminer udgør. Vi skal gribe dette problem med klyngebomber an med samme energi og engagement for at skabe en bedre og mere human verden, hvor man ikke ser uskyldige civile lide i kølvandet på en væbnet konflikt."@da2
"Herr Präsident! Ich bin kein Pazifist – jeder in diesem Plenum, der mich gut kennt, würde dies bestätigen – aber im Hinblick auf Kriegsführung und Waffenhandel gibt es vieles zu bedauern. Streumunition ist für mich eine der furchtbarsten Arten, Krieg zu führen, der ohnehin nur als allerletztes Mittel eingesetzt werden sollte. Es gibt viele Beweise, die darauf schließen lassen, dass diese Waffen die Zivilbevölkerung unverhältnismäßig stark treffen, die vor allem im internationalen Völkerrecht geschützt werden muss. Streubomben können sich über ein riesiges Gebiet erstrecken und sehr lange unexplodiert am Boden liegen, wodurch sie eine tödliche Gefahr für Zivilisten darstellen, die lange nach dem Ende eines Konflikts getötet oder verstümmelt werden können. Auch ihre Lokalisierung und Beseitigung ist kostspielig, und sie können nicht auf dieselbe Weise aufgespürt werden wie ein Minenfeld. Manchmal werden sie von Kindern aufgelesen, die sie für Spielzeuge halten und als Folge Gliedmaßen oder sogar ihr Leben verlieren. Für mich als Vater sehr kleiner Kinder gibt es nur wenige Dinge, die ich abscheulicher finde. Wenn wir ernsthaft eine Europäische Union der gemeinsamen Werte schaffen und diese Werte mit der ganzen Welt teilen wollen, müssen wir eine geschlossene Haltung zur Förderung eines Verbots dieser schrecklichen und entsetzlichen Waffen einnehmen, die verheerende Auswirkungen auf dem Schlachtfeld haben. Wir müssen ferner alle verfügbaren diplomatischen Mittel nutzen, um andere davon zu überzeugen, dasselbe zu tun. Wir als Europäisches Parlament, können zu Recht stolz auf unsere Bemühungen sein, die Welt von der Geißel der Antipersonenlandminen zu befreien. Wir müssen mit derselben Energie und demselben Engagement an dieses Thema der Streubomben herangehen, um eine bessere, menschlichere Welt zu schaffen, in der unschuldige Zivilisten nicht unter den Folgen eines bewaffneten Konflikts leiden müssen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι ειρηνιστής – οποιοσδήποτε στο παρόν Κοινοβούλιο που με γνωρίζει καλά θα το έλεγε – αλλά υπάρχουν πολλά σχετικά με τις πολεμικές συρράξεις και το εμπόριο όπλων για τα οποία πρέπει να μετανιώσουμε. Τα πυρομαχικά διασποράς είναι για μένα ένας από τους πιο απαίσιους τρόπους διεξαγωγής πολέμου, που θα έπρεπε να απαντώνται φυσικά μόνο ως πολύ ύστατη λύση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που συνηγορούν ότι αυτά τα όπλα θίγουν δυσανάλογα τον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος πρέπει να προστατεύεται πάνω από όλα με τη διεθνή νομοθεσία. Οι βόμβες θρυμματισμού μπορεί να πέσουν σε μια τεράστια περιοχή και να μην εκραγούν για μεγάλες χρονικές περιόδους αποτελώντας θανάσιμη απειλή για αμάχους που θα μπορούσαν να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν πολύ μετά την περάτωση μιας σύρραξης. Είναι δαπανηρές ως προς την εγκατάσταση και την απομάκρυνση και δεν είναι δυνατός ο επίσημος εντοπισμός τους όπως των ναρκοπεδίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά τις μάζευαν θεωρώντας ότι είναι παιχνίδια, χάνοντας ως αποτέλεσμα μέλη του σώματός τους ή ίσως ακόμα και τη ζωή τους. Ως πατέρας πολύ μικρών παιδιών, δεν μπορώ να σκεφτώ πολλά εξίσου φρικτά πράγματα. Εάν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινές αξίες και καταμερισμό αυτών των αξιών στον κόσμο, πρέπει να λάβουμε μια κοινή θέση για να προωθήσουμε τυχόν απαγόρευση αυτών των αποτρόπαιων και φρικτών όπλων που έχουν πολύ ωμές επιπτώσεις στο πεδίο της μάχης. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα διπλωματικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να πείσουμε και τους άλλους να πράξουν το ίδιο. Εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορούμε να είμαστε δικαίως περήφανοι για ό,τι έχουμε κάνει για να απαλλάξουμε τον κόσμο από τη μάστιγα των χερσαίων ναρκών κατά προσωπικού. Πρέπει να προσεγγίσουμε αυτό το ζήτημα των βομβών θρυμματισμού με ικανό δυναμισμό και δέσμευση για να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο, πιο ανθρώπινο κόσμο και να μην βλέπουμε αθώους αμάχους να υποφέρουν μετά το πέρας μιας ένοπλης σύρραξης."@el10
"Señor Presidente, no soy pacifista —y todos los que me conocen bien en esta Cámara pueden confirmarlo—, pero tengo que decir que hay mucho que lamentar en materia de guerras y comercio de armas. Para mí, las municiones en racimo son una de las formas más espantosas de emprender una guerra, algo que siempre debería ocurrir, sin duda alguna, como el ultimísimo recurso. Hay muchas razones para sugerir que estas armas afectan de forma desproporcionada a la población civil, que tiene que estar protegida, sobre todo, en el derecho internacional. Las bombas en racimo pueden caer en una gran zona y no explotar durante mucho tiempo, por lo que supone una amenaza letal para los civiles, que corren el riesgo de sufrir lesiones o incluso de morir mucho después de que el conflicto haya acabado a causa de estas bombas. Son muy difíciles de localizar y también de moverlas del lugar en el que se encuentran, y tampoco se pueden asignar formalmente de la misma formar que un campo de minas. Algunas veces, los niños las cogen, pensando que son juguetes, pero no saben que el resultado será la pérdida de las extremidades o incluso la muerte. Como padre de un niño muy pequeño, puedo decir que no puede haber algo peor que eso. Si nos tomamos en serio la creación de una Unión Europea basada en valores comunes y con el hecho de compartir dichos valores con el resto del mundo, tenemos que adoptar una posición común en lo relativo a promocionar una posible prohibición de estas horribles armas, que despuntan bastante en el efecto que tienen en el campo de batalla. También tenemos que utilizar todos los medios diplomáticos disponibles para convencer a los demás para que hagan lo mismo. Como Parlamento Europeo, podemos estar muy orgullosos de lo que hemos hecho para librar al mundo del castigo de las minas terrestres antipersonas. Tenemos que enfocar este asunto con el mismo compromiso y vigor a fin de crear un mundo mejor y más humano y para no ver cómo los civiles inocentes sufren las secuelas de un conflicto armado."@es21
"Härra juhataja, ma ei ole patsifist – igaüks siin istungisaalis viibijatest, kes mind hästi tunneb, võib seda öelda –, aga sõjanduse ja relvakaubandusega seoses on palju kahetsusväärset. Kassettlahingumoon on minu jaoks üks kõige kohutavam viis sõda pidada, mis muidugi peaks olema täiesti viimane võimalus. On palju tõendusmaterjali selle kohta, et need relvad mõjuvad ebaproportsionaalselt palju tsiviilelanikkonnale, kes rahvusvahelise õiguse kohaselt vajab kaitset esmajärjekorras. Kassettlahingumoon võib kukkuda tohutule maa-alale ja olla lõhkemata väga pikka aega, olles nii surmaohuks tsiviilisikutele, kes võivad saada surma või sandistuda kaua pärast konflikti lõppu. Nende otsimine ja kõrvaldamine on kulukas ja neid ei saa ametlikult kaardistada nagu miinivälju. Mõnikord on lapsed neid mänguasja pähe üles korjanud ja kaotanud seetõttu oma jäsemed või hoopis elu. Väga noorte laste isana võin öelda, et sellest õudsemaid asju on vähe. Kui tahame tõepoolest luua ühiste väärtustega Euroopa Liidu ja jagada neid väärtusi maailmaga, peame võtma vastu ühise seisukoha, et propageerida lõplikku keeldu neile hirmutavatele ja kohutavatele relvadele, mille mõju lahinguväljal on väga järsk. Peame kasutama ka kõiki meie käsutuses olevaid diplomaatilisi võimalusi, et veenda teisi sama tegema. Euroopa Parlamendina võime olla uhked selle üle, et püüdsime vabastada maailma jalaväemiinide nuhtlusest. Peame kassettlahingumoona küsimusega tegelema sama innukalt ja pühendunult, et muuta maailm paremaks ja inimlikumaks, et mitte näha süütuid ohvreid pärast relvakonflikti kannatamas."@et5
". Arvoisa puhemies, en ole pasifisti − jokainen, joka tuntee minut täällä on samaa mieltä − mutta sodankäyntiin ja asekauppaan liittyy paljon sellaista, jota on pidettävä valitettavana. Rypäleaseet ovat minulle yksi kauhistuttavimmista tavoista käydä sotaa, jonka pitäisi luonnollisesti olla aina viimeinen vaihtoehto. On paljon todisteita siitä, että nämä aseet kohdistuvat suhteettoman laajasti siviiliväestöön, joka olisi ennen kaikkea turvattava kansainvälisen oikeuden nojalla. Rypälepommit voivat levitä valtavalle alueelle ja olla räjähtämättä hyvin pitkän ajanjakson ajan. Tämä aiheuttaa hengenvaarallisen uhan siviileille, jotka voivat menehtyä tai silpoutua niistä pitkän aikaa sen jälkeen, kun konflikti on päättynyt. Niiden paikantaminen ja poistaminen on kallista, ja niitä ei voida kartoittaa samalla tavalla kuin miinakenttiä. Lapset ovat joskus poimineet näitä aseita luullen niitä leluiksi, ja he ovat menettäneet raajoja tai jopa henkensä niiden seurauksena. Olen itse hyvin nuorten lasten isä, ja vain harvaa asiaa on lohduttomampaa ajatella. Jos aiomme vakavasti otettavasti luoda yhteisten arvojen Euroopan unionia ja jakaa nämä arvot koko maailman kanssa, meidän on saatava aikaan yhteinen kanta, jotta voimme kieltää nämä pelottavat ja kauhistuttavat aseet, joilla on hyvin suora vaikutus taistelutantereella. Meidän on käytettävä kaikkia hallussamme olevia diplomaattisia keinoja, jotta muut toimivat samoin. Euroopan parlamentti voi olla perustellusti ylpeä toimista, joita olemme toteuttaneet jalkaväkimiinoja koskevan vitsauksen kitkemiseksi maailmasta. Meidän on lähestyttävä tätä rypäleaseita koskevaa ongelmaa yhtä tarmokkaasti ja sitoutuneesti, jotta voimme rakentaa paremman ja inhimillisemmän maailman, ja jotta viattomien siviilien ei tarvitse kärsiä aseellisen konfliktin jälkeisessä tilanteessa."@fi7
". Monsieur le Président, je ne suis pas un pacifiste - tous ceux qui me connaissent bien au sein de cette Assemblée vous le diront - mais il est de nombreux aspects de la guerre et du commerce des armes que nous devons déplorer. Les armes à sous-munitions sont pour moi l’une des façons les plus horribles de faire la guerre, et il va de soi qu’elles doivent toujours être utilisées en dernier recours. Tout semble indiquer que ces armes touchent de façon disproportionnée les populations civiles, que le droit international impose de protéger avant tout. Les bombes à fragmentation peuvent être larguées sur de vastes étendues et rester inactives pendant de longues périodes, constituant ainsi une menace mortelle pour les civils, qui risquent encore d’être tués ou mutilés longtemps après la fin du conflit. Il faut dépenser énormément d’argent pour les localiser et les éliminer, et il est impossible de dresser le plan de leur emplacement comme on peut le faire pour un champ de mines. Il est arrivé que des enfants les ramassent, les prenant pour des jouets, et y laissent ainsi des membres et parfois la vie. Je suis moi-même le père de très jeunes enfants, et je connais peu de choses plus horribles à imaginer que cela. Si nous voulons réellement créer une Union européenne de valeurs communes et partager ces valeurs avec le monde entier, nous devons adopter une position commune pour promouvoir à terme une interdiction de ces armes terribles, terrifiantes et peu précises. Nous devons utiliser tous les moyens diplomatiques dont nous disposons pour convaincre les autres pays de faire de même. Nous pouvons être fiers, au Parlement européen, de ce que nous avons fait pour débarrasser le monde du fléau des mines antipersonnel. Nous devons nous attaquer à cette question des bombes à fragmentation avec la même vigueur et le même enthousiasme afin de construire un monde meilleur et plus humain et de ne plus voir les civils souffrir longtemps après la fin des conflits armés."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Nem vagyok pacifista – bárki, aki itt jól ismer engem, megmondhatja –, de a háborúskodásban és a fegyverkereskedelemben sok olyan dolog van, amit meg kell bánnunk. A kazettás bombák számomra az egyik legszörnyűbb háborús eszközt jelentik, amelyet csak a legvégső esetben szabadna bevetni. Számos bizonyítéka van annak, hogy ezek a fegyverek aránytalan hatással vannak a civil lakosokra, akiket a nemzetközi jog értelmében mindenekelőtt védelmezni kell. A ledobott kazettás bombák óriási területen szóródnak szét, és hosszú, hosszú ideig felfedezetlenül maradnak, halálos fenyegetést jelentve a lakosságra, akik akár sok évvel a konfliktus lezárása után is életüket veszthetik vagy súlyos sérüléseket szenvedhetnek. E bombák felkutatása és eltávolítása nagyon költséges, és elhelyezkedésüket sem lehet úgy feltérképezni, mint egy aknamezőt. Sokszor előfordul, hogy gyerekek veszik a kezükbe ezeket a lövedékeket, mivel azt hiszik, hogy játékok, amiért aztán valamely végtagjukkal vagy akár az életükkel fizetnek. Kisgyermekes édesapaként ennél borzasztóbb dolgot nem igazán tudok elképzelni. Ha komolyan gondoljuk, hogy egy közös értékeken alapuló Európai Uniót építünk, és ezeket az értékeket megosztjuk a világgal, közös álláspontot kell kialakítanunk, és szót kell emelnünk e borzasztó és rettenetes fegyverek végleges tilalmáért, amelyek a harctéren viszont csak meglehetősen korlátozott hatást tudnak elérni. Minden rendelkezésünkre álló diplomáciai eszközt meg kell ragadnunk, hogy másokat is rábeszélhessünk, hogy kövessék a példánkat. Az Európai Parlament jogosan lehet büszke arra, amit azért tett, hogy a világot megszabadítsa a gyalogsági aknák veszedelmétől. A kazettás bombák kérdését ugyanilyen elszántsággal és elkötelezettséggel kell megközelítenünk, hogy egy jobb és emberségesebb világot hozzunk létre, és ne fordulhasson többé elő, hogy egy fegyveres konfliktus nyomán ártatlan polgárok szenvednek."@hu11
"Signor Presidente, non sono un pacifista – e chiunque in quest’aula mi conosca lo potrà confermare -, però ci sono molti aspetti della guerra e del commercio di armi che vanno deplorati. Le munizioni a grappolo sono, secondo me, uno dei modi peggiori di fare la guerra, alla quale, ovviamente, si dovrebbe sempre ricorrere solamente come ultima ratio. Molti dati dimostrano che questo tipo di armi colpisce in maniera sproporzionata le popolazioni civili, che devono essere protette più di chiunque altro per mezzo del diritto internazionale. Le bombe a grappolo possono cadere su un’area molto vasta e restare inesplose per periodi di tempo lunghissimi, costituendo così una minaccia mortale per i civili, che possono quindi essere uccisi o mutilati anche molto tempo dopo la fine di un conflitto. Queste bombe sono inoltre costose da localizzare e rimuovere e non possono essere indicate formalmente su una mappa come si fa con i campi minati. E’ successo talvolta che bambini le abbiano prese in mano, pensando che fossero giocattoli, e abbiano perso arti o forse persino la loro stessa vita. Avendo figli in tenera età, credo che ben poche cose siano più terribili di questa. Se vogliamo seriamente creare un’Unione europea fondata su valori comuni e se li vogliamo condividere con il mondo, dobbiamo assumere una posizione comune per arrivare infine alla messa al bando di queste armi terrificanti e orribili, i cui effetti sul campo di battaglia sono devastanti. Dobbiamo ricorrere a tutti gli strumenti diplomatici a nostra disposizione per convincere gli altri a fare lo stesso. Come Parlamento europeo possiamo giustamente essere orgogliosi di quanto abbiamo fatto per cercare di liberare il mondo dalla piaga delle mine terrestri antiuomo. Dobbiamo ora affrontare la questione delle munizioni a grappolo con pari vigore e impegno per costruire un mondo migliore, più umano, e per non dover più assistere alle sofferenze di civili innocenti come conseguenza di un conflitto armato."@it12
"Gerb. pirmininke, aš nesu pacifistas – bet kas šiame Parlamente, kuris gerai pažįsta mane, tai  pasakytų– tačiau daug kalbama apie karą ir ginklų prekybą, ir dėl to mes turime apgailestauti. Skeveldriniai šaudmenys man yra vienas iš baisiausių karo, kuris žinoma visada turėtų kilti tik kaip pati paskutinė priemonė, būdų. Yra daug įrodymų, kurie leidžia manyti, kad šie ginklai neproporcingai veikia civilinius gyventojus, kuriuos visų pirma turi ginti tarptautinė teisė. Skeveldrinės bombos gali kristi didžiulėje teritorijoje ir labai ilgai nesprogti ir taip kelti mirtiną grėsmę civiliniams gyventojams, kurie gali būti užmušti ir suluošinti praėjus daug laiko nuo konflikto pabaigos. Jas labai sunku aptikti ir nukenksminti, jų taip pat negalima formaliai pažymėti taip, kaip galima žymėti minų lauką. Kartais vaikai pakelia tokius daiktus, manydami, kad tai yra žaislai, ir dėl to netenka galūnių arba galbūt net gyvybės. Pats būdamas labai mažų vaikų tėvas, galėčiau pagalvoti apie keletą siaubingesnių dalykų. Jeigu rimtai galvojame apie bendrų vertybių Europos Sąjungos kūrimą ir šių vertybių dalijimąsi su pasauliu, turime pasirinkti bendrą poziciją, kad galėtume paremti galutinį šių bauginančių ir baisių ginklų, kurie savo poveikiu yra labai neveiksmingi mūšio lauke, draudimą. Mes taip pat turime panaudoti visas turimas priemones, kad galėtume įtikinti kitus daryti tą patį. Mes, Europos Parlamentas, galime teisėtai didžiuotis tuo, ką padarėme, kad pabandytume išvaduoti pasaulį nuo priešpėstinių minų nelaimės. Mes turime prieiti prie šio skeveldrinių bombų klausimo su vienoda nuostata ir atsidavimu siekiant sukurti geresnį ir humaniškesnį pasaulį ir nematyti, kaip kenčia nekalti civiliniai gyventojai nuo ginkluoto konflikto padarinių."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Es neesmu pacifists, to apliecinās ikviens no zālē sēdošajiem, kas mani pazīst, bet attiecībā uz karošanu un ieroču tirdzniecību mums par daudz ko būtu jāsarkst. Manuprāt, kasešu munīcija ir viens no visšausminošākajiem kara ieročiem, kurus drīkstētu izmantot tikai galējas nepieciešamības gadījumā. Ir daudz pierādījumu, kas liecina, ka šie ieroči nesamērīgi ietekmē civiliedzīvotājus, kuru drošība, saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem, ir jāaizsargā visiem spēkiem. Kasešu bumbas krītot var izkaisīties plašā teritorijā, un nesprāgušie šāviņi var nogulēt zemē ļoti ilgi, apdraudot civiliedzīvotājus, kuri var iet bojā vai tikt sakropļoti vēl ilgi pēc bruņotā konflikta beigām. Kasešu bumbu atrašanās vietas noteikšana un to likvidēšana izmaksā ļoti dārgi, un tās nevar formāli atzīmēt kartē, kā tas iespējams kājnieku mīnu gadījumā. Dažreiz šos šāviņus paceļ bērni, noturēdami tos par rotaļlietām, un rezultātā zaudē locekļus vai pat dzīvību. Man kā mazu bērnu tēvam ir šausminoši to iedomāties. Ja mēs nopietni vēlamies radīt Eiropas Savienību kā kopēju vērtību telpu un dalīties šajās vērtībās ar pārējo pasauli, mums ir jāpieņem kopēja nostāja, lai veicinātu aizliegumu izmantot šos briesmīgos ieročus, kas kaujas laukā ir ļoti neefektīvi. Mums arī jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie diplomātiskie līdzekļi, lai pārliecinātu citus rīkoties tāpat. Eiropas Parlaments var pamatoti lepoties ar padarīto, cenšoties atbrīvot pasauli no kājnieku mīnu posta. Attiecībā uz kasešu bumbu jautājumu mums jābūt vienlīdz enerģiskiem un jāuzņemas tādas pašas saistības, lai veidotu labāku, cilvēcīgāku pasauli un nepieļautu, ka pēc bruņotiem konfliktiem cieš civiliedzīvotāji."@lv13
"Mr President, I am no pacifist – anybody in this Chamber who knows me well would say that – but there is much about warfare and the arms trade which we must regret. Cluster munitions to me are one of the most horrible ways of waging war which should always, of course, only occur as a very last resort. There is much evidence to suggest that these weapons disproportionately affect civilian populations, who must be protected above all in international law. Cluster bombs can fall across a huge area and remain unexploded for very long periods of time, posing a lethal threat to civilians who could be killed or maimed long after a conflict has ended. They are also costly to locate and remove and cannot be formally mapped in the same way that a minefield can. Sometimes children have picked these things up, thinking of them as toys, and losing limbs or perhaps even their lives as a result. As a father of very young children myself, few things could be more horrendous to think about. If we are serious about creating a European Union of common values and sharing those values with the world, we must take a common position to promote an eventual ban on these terrifying and terrible arms, which are very blunt in their effect on the battlefield. We must also use all diplomatic means at our disposal to persuade others to do the same. We as the European Parliament can rightly be proud of what we have done to try to rid the world of the scourge of anti-personnel land mines. We must approach this issue of cluster bombs with equal vigour and commitment, in order to build a better, more humane world and not see innocent civilians suffer in the aftermath of armed conflict."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik ben geen pacifist – iedereen in dit Parlement die me goed kent, zou dat beamen – maar oorlogvoering en wapenhandel kennen een groot aantal schaduwzijden. Clusterbommen behoren naar mijn mening tot de meest afschuwelijke middelen om oorlog te voeren en mogen uiteraard alleen in allerlaatste instantie worden ingezet. Het behoeft nauwelijks betoog dat dit soort wapens onevenredig veel schade toebrengt aan de burgerbevolking, die volgens het internationale recht bovenal dient te worden beschermd. Clusterbommen kunnen in uitgestrekte gebieden terechtkomen en jarenlang blijven liggen zonder te ontploffen. Daardoor vormen ze een dodelijke bedreiging voor de burgers, die lang na de beëindiging van een conflict nog verminkt of gedood kunnen worden. Bovendien is het opsporen en opruimen ervan duur en kunnen ze niet op dezelfde manier als een mijnenveld officieel in kaart worden gebracht. Het gebeurt wel dat kinderen ze oppakken om ermee te spelen en vervolgens een arm of been kwijtraken of zelfs gedood worden. Als vader van kleine kinderen kan ik me nauwelijks iets afschuwelijkers voorstellen. Als wij het serieus menen met de totstandbrenging van een Europese Unie van gemeenschappelijke waarden en deze waarden willen uitdragen naar buiten Europa, moeten we ons samen sterk maken voor een verbod op deze afschrikwekkende, vreselijke wapens, die een buitengewoon botte uitwerking hebben op het slagveld. Tenslotte moeten we alle beschikbare diplomatieke middelen inzetten om anderen ervan te overtuigen ons voorbeeld te volgen. Als Europees Parlement mogen we met recht trots zijn op wat we hebben gedaan om te proberen de wereld te bevrijden van de gesel van antipersoneelmijnen. We moeten deze kwestie van clusterbommen met dezelfde daadkracht en betrokkenheid aanpakken, teneinde een betere, humanere wereld tot stand te brengen in plaats van onschuldige burgers te zien lijden in de nasleep van gewapend conflicten."@nl3
"Panie przewodniczący! Żaden ze mnie pacyfista, co może potwierdzić w tej Izbie każdy, kto mnie zna, ale jest wiele aspektów dotyczących działań wojennych i handlu bronią, które muszą wzbudzać nasz żal. Dla mnie amunicja kasetowa jest jednym z najpotworniejszych sposobów prowadzenia wojny, która oczywiście zawsze powinna być bezwzględnie ostatnim wyjściem. Jest wiele dowodów na to, że broń ta powoduje nieproporcjonalne ofiary wśród ludności cywilnej, która w myśl prawa międzynarodowego musi być bezwzględnie chroniona. Ładunki z bomb kasetowych mogą spadać na ogromne obszary i nie wybuchać przez bardzo długi czas, przez co stanowią śmiertelne zagrożenie dla cywilów, którzy mogą stracić życie lub odnieść obrażenia długo po zakończeniu konfliktu. Kosztowne jest również ich zlokalizowanie i usunięcie, a nie da się oznaczyć miejsc, w których występują, tak jak pól minowych. Czasem te przedmioty są podnoszone przez dzieci, które myślą, że to zabawki, przez co tracą kończyny lub nawet życie. Ponieważ sam jestem ojcem bardzo małych dzieci, nie potrafię sobie wyobrazić niczego potworniejszego. Jeżeli serio traktujemy stworzenie Unii Europejskiej wspólnych wartości i wspieranie tych wartości na świecie, to musimy przyjąć wspólne stanowisko w zakresie propagowania zakazu dotyczącego tej przerażającej i potwornej broni o bardzo nieprecyzyjnym działaniu na polu walki. Musimy również wykorzystać wszelkie dostępne możliwości dyplomatyczne, aby przekonać innych do pójścia w nasze ślady. Jako Parlament Europejski mamy prawo być dumni z tego, co zrobiliśmy, aby uwolnić świat od plagi lądowych min przeciwpiechotnych. Do sprawy bomb kasetowych musimy podejść z równą energią i zaangażowaniem, aby stworzyć lepszy, bardziej humanitarny świat i nie być świadkiem cierpień niewinnych cywilów w następstwie walki zbrojnej."@pl16
"Senhor Presidente, como qualquer membro desta Assembleia que me conheça bem poderá testemunhar, não sou um pacifista, mas há muitos aspectos da guerra e do comércio de armas que devemos lamentar. Para mim, as munições de fragmentação são um dos meios mais horríveis utilizados nas situações de guerra, as quais, naturalmente, só devem ter lugar como último recurso. Há imensos indícios que sugerem que essas armas afectam, de modo desproporcional, as populações civis, que o direito internacional deve proteger acima de tudo. As bombas de fragmentação podem cair numa vasta área e ficar sem explodir durante muito tempo, constituindo uma ameaça letal para os civis, que podem ser mortos ou mutilados muito depois do termo do conflito. Além disso, o processo de localização e remoção dessas bombas é dispendioso, até porque, ao contrário do que sucede com os campos de minas, não podem ser formalmente registadas em mapas. Há casos de crianças que pegaram nelas, pensando que eram brinquedos, e perderam membros ou mesmo a vida. Como pai de crianças muito pequenas, é-me difícil imaginar algo mais horrendo. Se queremos realmente criar uma União Europeia com valores comuns e partilhar esses valores com o mundo, temos de convergir numa posição única favorável à proibição dessas armas assustadoras e terríveis, que têm um efeito devastador no campo de batalha. Devemos também lançar mão de todos os meios diplomáticos ao nosso alcance para persuadir os outros a fazerem o mesmo. Nós, Parlamento Europeu, temos razões para estar orgulhosos do que fizemos para tentar livrar o mundo do flagelo das minas terrestres antipessoal. Temos de tratar a questão das bombas de fragmentação com o mesmo vigor e empenho, tendo em vista um mundo melhor e mais humano em que não haja civis inocentes que continuam a sofrer em consequência de conflitos armados já terminados."@pt17
"Mr President, I am no pacifist – anybody in this Chamber who knows me well would say that – but there is much about warfare and the arms trade which we must regret. Cluster munitions to me are one of the most horrible ways of waging war which should always, of course, only occur as a very last resort. There is much evidence to suggest that these weapons disproportionately affect civilian populations, who must be protected above all in international law. Cluster bombs can fall across a huge area and remain unexploded for very long periods of time, posing a lethal threat to civilians who could be killed or maimed long after a conflict has ended. They are also costly to locate and remove and cannot be formally mapped in the same way that a minefield can. Sometimes children have picked these things up, thinking of them as toys, and losing limbs or perhaps even their lives as a result. As a father of very young children myself, few things could be more horrendous to think about. If we are serious about creating a European Union of common values and sharing those values with the world, we must take a common position to promote an eventual ban on these terrifying and terrible arms, which are very blunt in their effect on the battlefield. We must also use all diplomatic means at our disposal to persuade others to do the same. We as the European Parliament can rightly be proud of what we have done to try to rid the world of the scourge of anti-personnel land mines. We must approach this issue of cluster bombs with equal vigour and commitment, in order to build a better, more humane world and not see innocent civilians suffer in the aftermath of armed conflict."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, nie som pacifista – hocikto v tomto Parlamente, kto ma pozná, by to potvrdil – sú však mnohé veci spojené s vojnami a obchodom so zbraňami, ktoré nás musia zarmucovať. Kazetová munícia je pre mňa jedným z najstrašnejších spôsobov vedenia vojny, ktorý by sa mal, samozrejme, používať iba ako úplne posledné východisko. Existuje mnoho dôkazov o tom, že tieto zbrane neúmerne postihujú civilistov, ktorých treba v medzinárodnom práve chrániť v prvom rade. Kazetové bomby môžu dopadnúť na obrovskú plochu a zostať v nevybuchnutom stave veľmi dlhý čas. Preto predstavujú smrteľnú hrozbu pre civilistov, ktorých môžu zabiť alebo zmrzačiť dlho po skončení konfliktu. Ich vyhľadávanie a odstraňovanie je taktiež nákladné a nemožno ich mapovať rovnakým spôsobom ako mínové pole. Niekedy ich zdvíhajú deti, ktoré si myslia, že sú to hračky, a bomby im odtrhnú končatiny, alebo ich zabijú. Sám som otcom veľmi malých detí a len ťažko si dokážem predstaviť niečo strašnejšie. Ak to s vytváraním spoločných hodnôt Európskej únie myslíme vážne a chceme sa o tieto hodnoty deliť so svetom, musíme zaujať spoločné stanovisko a podporiť konečný zákaz týchto strašných zbraní s veľmi hrubým účinkom na bojisku. Aby sme ostatných presvedčili, aby urobili to isté, musíme využiť aj všetky diplomatické prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Ako Európsky parlament môžeme byť oprávnene pyšní na to, čo sme urobili v snahe zbaviť svet pliagy protipechotných nášľapných mín. K otázke kazetových bômb musíme pristupovať s rovnakou ráznosťou a odhodlaním, aby sme vytvorili lepší, humánnejších svet a aby sme zabránili utrpeniu civilistov po skončení ozbrojeného konfliktu."@sk19
"Gospod predsednik, nisem pacifist – vsi v tem Parlamentu, ki me dobro poznajo, bi to povedali – vendar na trgu za vojskovanje in orožje obstaja mnogo tega, kar moramo obžalovati. Kasetna streliva so zame najbolj strašen način za vodenje vojne, ki mora seveda biti čisto zadnja možnost. Obstaja mnogo dokazov, da to orožje nesorazmerno vpliva na civilno prebivalstvo, ki ga je treba zaščititi predvsem z mednarodnim pravom. Kasetne bombe lahko padejo na veliko območje in ne eksplodirajo zelo dolgo časa, kar predstavlja smrtonosno grožnjo za civiliste, ki jih lahko bombe ubijejo ali pohabijo še dolgo po koncu konflikta. Prav tako sta njihovo iskanje in odstranitev draga in jih ni mogoče uradno kartirati na isti način, kot to velja za minska polja. Včasih otroci poberejo te reči, ker mislijo, da so igrače, pri tem izgubijo ude ali celo življenje. Kot oče zelo majhnih otrok vem, da si težko predstavljam še kaj bolj strašnega. Če mislimo resno pri ustvarjanju Evropske unije skupnih vrednot in pri tem, da bi te vrednote delili s preostalim svetom, moramo zavzeti skupno stališče za spodbujanje morebitne prepovedi tega zastrašujočega in strahotnega orožja, katerega učinek na bojišču je zelo neposreden. Prav tako moramo uporabiti vsa diplomatska sredstva, ki jih imamo na razpolago, da bomo o tem prepričali tudi druge. Mi, kot Evropski parlament, smo lahko upravičeno ponosni na naša prizadevanja, da bi svet rešili nadloge protipehotnih min. Vprašanja kasetnega streliva se moramo lotiti z enakim zanosom in zavezanostjo, da bi zgradili boljši, bolj humani svet in da ne bi gledali trpljenja nedolžnih civilistov po koncu oboroženih konfliktov."@sl20
". Herr talman! Jag är ingen pacifist – det vet alla som känner mig i denna kammare – men det finns mycket kring krigsföring och vapenhandel som är sorgligt. Jag anser att klustervapen är ett av de mest förfärliga sätt att utkämpa krig på och ska naturligtvis alltid enbart användas som en sista utväg. Det finns mycket som tyder på att dessa vapen i oproportionerlig utsträckning drabbar civilbefolkningen, vilken måste skyddas framför allt annat enligt internationell rätt. Klusterbomber kan falla ned över ett stort område och ligga odetonerade under mycket lång tid. De är mycket farliga för civilbefolkningen som kan mista livet eller lemlästas långt efter att konflikten har upphört. De är mycket dyra att spåra och undanröja och kan inte formellt kartläggas på samma sätt som ett minfält. Ibland har barn plockat upp dem i tron att det är leksaker och förlorat ben och armar eller kanske till och med mist livet. Jag är själv far till mycket små barn och något mer fasansfullt kan man nog inte föreställa sig. Om vi på allvar vill skapa en europeisk union med gemensamma värderingar och vill dela dessa värderingar med resten av världen måste vi ha en gemensam hållning för att verka för ett eventuellt förbud mot dessa skrämmande och fasansfulla vapen som är mycket svaga i sin verkan på stridsfälten. Vi måste också använda alla våra diplomatiska medel för att övertyga andra att göra samma sak. Vi i Europaparlamentet, kan med all rätt vara stolta över vad vi har gjort för att försöka befria världen från gisslet med antipersonella landminor. Vi måste nu närma oss frågan om klusterbomber med samma kraft och engagemang för att skapa en bättre, mera human värld och slippa se oskyldiga civila lida av efterverkningarna av en väpnad konflikt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph