Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-174"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.18.3-174"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it seems as though Conservatives and Socialists are hand in glove with each other on the Blue Card, leaving my group lost in amazement, to be honest. For a while now, the EU has been trying to come up with a comprehensive package on migration, including measures to tackle illegal migration as well as measures to push Europe’s forward-looking strategy on legal migration. You might remember the very emotional debate on the Return Directive. At the time, the ALDE Group said that the return policy could not be looked upon in an isolated way: it should be seen as an integral part – a necessary part – of a total package for migration, which is still very true. Today, we finally have the chance to give a strong message on the need for better opportunities for legal migration, to address the demands of businesses in urgent need of qualified workers. The fact that we could not expect too much from the EPP on legal migration is unfortunate but could, in a way, be foreseen. The fact that the PSE is, broadly speaking, happily in line with the EPP on the Blue Card amendments makes my hair stand on end. Following the vote in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the scheme has been watered down significantly. Far too many restrictions have been introduced, which do not help in any way when trying to make the EU more attractive to highly qualified workers. It must be clear that the intention of the Blue Card is to increase the competitiveness of the EU economy. The Blue Card proposal is not an easy attempt to take the best and leave the rest, thereby creating a brain drain from developing countries. The current trend is that the vast majority of the highly qualified workers emigrate to the US, Canada or Australia instead of the EU. If we want to reverse this trend, we have to be ambitious. This House is about to adopt a report that would weaken an already very modest Commission proposal even further. To be clear, the ALDE Group is a very strong supporter of the Blue Card. However, we feel that the current text does not bring about the much-needed change for legal migration but that it confirms Member States’ protectionist practices instead. We all know that the Council has been excellent in making ambitious statements, but we also know that, too often, effective decision making is constrained by the inability of the Member States to really work together in their mutual interest, and that effective decision making in this field is being undermined by a very emotional and muddled debate on legal migration, owing to a lack of focus. The Tampere Programme, the Hague Programme, the French immigration pact, the Stockholm Programme coming up – at the end of the day, it all comes down to the transposition of these basic commitments into concrete and effective measures. If we want the EU to benefit from the proposed scheme, we have to be ambitious and therefore I hope you will vote accordingly tomorrow."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, vypadá to, jako kdyby konzervativci a socialisté pracovali ruku v ruce na programu modrých karet, což, mám-li být upřímná, uvádí mou skupinu v úžas. Už dlouhou dobu se EU snaží vypracovat komplexní balík opatření týkající se přistěhovalectví, včetně opatření, která by řešila nelegální přistěhovalectví, stejně jako opatření, která by prosadila pokrokovou strategii v oblasti legálního přistěhovalectví. Snad si vybavíte emocionální rozpravu o směrnici o navracení. Skupina ALDE tehdy uvedla, že na politiku navracení uprchlíků nesmíme nahlížet izolovaně: měla by tvořit nedílnou součást – a také nezbytnou součást – balíku opatření v oblasti přistěhovalectví, což platí i nyní. Dnes máme konečně možnost vyslat silný signál o potřebě poskytnout lepší příležitosti legálnímu přistěhovalectví s cílem řešit potřeby podniků, které trpí vážným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Skutečnost, že od skupiny EPP nemůžeme v otázce legálního přistěhovalectví očekávat příliš mnoho, je smutná, bylo však možné ji předvídat. Ze skutečnosti, že skupina PSE je obecně vzato nadšená z pozměňovacích návrhů skupiny EPP v oblasti modrých karet, mi vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Po hlasování ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci zůstal celý režim výrazně oslaben. Bylo přijato příliš mnoho omezení, která nijak neprospívají snaze učinit EU přitažlivější pro kvalifikované pracovníky. Nesmíme zapomínat, že záměr režimu modrých karet je zvýšit konkurenceschopnost hospodářství EU. Návrh modrých karet není snadným pokusem, jak „slíznout smetanu“ a využívat odlivu mozků z rozvojových zemí. V současné době většina vysoce kvalifikovaných pracovníků odchází do USA, Kanady nebo Austrálie namísto EU. Pokud chceme tento trend zvrátit, musíme být ambiciózní. Tato sněmovna se chystá přijmout zprávu, která by ještě více oslabila už tak umírněný návrh Komise. Aby bylo jasno, skupina ALDE rozhodně podporuje modré karty. Domnívám se však, že stávající znění nepřináší tolik potřebnou změnu v oblasti legálního přistěhovalectví, ale že namísto toho stvrzuje protekcionistické praktiky členských států. Všichni víme, jak skvěle dokáže Rada pronášet ambiciózní prohlášení, všichni ale také víme, že příliš často je účinné rozhodování omezeno neschopností členských států skutečně spolupracovat ve společném zájmu a že účinné rozhodování v této oblasti narušuje velmi emocionální a velmi zmatená rozprava o legálním přistěhovalectví, která se nesoustředí na podstatu věci. Tamperský program, Haagský program, Francouzský pakt o přistěhovalectví, budoucí Stockholmský program – vždycky nakonec skončíme u provedení těchto základních závazků ve formě konkrétních a účinných opatření ve vnitrostátním právu. Pokud chceme, aby EU měla prospěch z navrhovaného režimu, musíme být ambiciózní, a já doufám, že podle toho také budete zítra hlasovat."@cs1
") Hr. formand! De konservative og Socialdemokraterne står tilsyneladende i ledtog med hinanden omkring det blå kort, og min gruppe er ærlig talt meget forbløffet. EU har nu gennem længere tid forsøgt at udarbejde en samlet migrationspakke, herunder foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig migration samt foranstaltninger til fremme af Europas fremadrettede strategi om lovlig migration. De husker måske den meget følelsesladede forhandling om direktivet om tilbagesendelse. ALDE-Gruppen påpegede på daværende tidspunkt, at det ikke var muligt at betragte tilbagesendelsespolitikken isoleret, idet den burde betragtes som en integreret del – en nødvendig del – af en samlet migrationspakke, hvilket stadig i høj grad gør sig gældende. I dag har vi endelig mulighed for at sende et stærkt budskab om nødvendigheden af bedre muligheder for lovlig migration, for at opfylde virksomhedernes presserende behov for kvalificerede arbejdstagere. Desværre kunne vi ikke forvente for meget af PPE med hensyn til lovlig migration, men det var på sin vis til at forudse. At PSE i store træk er helt enig med PPE i ændringsforslagene til ordningen om det blå kort får derimod hårene til at rejse sig på mit hoved. Efter afstemningen i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender er ordningen i høj grad blevet udvandet. Der er blevet indført alt for mange begrænsninger, der ikke på nogen måde bidrager til bestræbelserne på at gøre EU mere attraktivt for højt kvalificerede arbejdstagere. Det skal være klart, at formålet med det blå kort er at øge den europæiske økonomis konkurrenceevne. Forslaget om det blå kort er ikke et letkøbt forsøg på at tage de bedste og droppe resten og således bidrage til en hjerneflugt fra udviklingslandene. I øjeblikket emigrerer langt de fleste højt kvalificerede arbejdstagere til USA, Canada eller Australien i stedet for til EU. Hvis vi ønsker at vende denne udvikling, er vi nødt til at være ambitiøse. Parlamentet står over for at skulle vedtage en betænkning, der vil svække Kommissionens forslag, der i forvejen er meget moderat. Jeg vil gerne gøre det klart, at ALDE-Gruppen er stærk tilhænger af det blå kort. Vi mener imidlertid ikke, at det nuværende forslag skaber de meget tiltrængte forandringer på området for lovlig migration, men at det bekræfter medlemsstaternes protektionistiske praksis. Vi ved alle, at de i Rådet har været dygtige til at fremsætte ambitiøse erklæringer, men vi ved også, at den effektive beslutningstagning alt for ofte er blevet hæmmet af medlemsstaternes manglende evne til at samarbejde reelt i deres fælles interesse, og at den effektive beslutningstagning på dette område undermineres af en meget følelsesladet og forplumret debat om lovlig migration på grund af manglende fokus. Tampereprogrammet, Haagprogrammet, den franske pagt om indvandring, det kommende Stockholmprogram – i sidste ende handler det om at omsætte disse grundlæggende forpligtelser til konkrete og effektive foranstaltninger. Hvis vi ønsker, at EU skal drage fordel af den foreslåede ordning, er vi nødt til at være ambitiøse, og jeg håber derfor, at De vil stemme i overensstemmelse hermed i morgen."@da2
"Herr Präsident! Wie es aussieht, machen Konservative und Sozialisten bei der Blue Card gemeinsame Sache, was bei meiner Fraktion, ehrlich gesagt, große Verwunderung hervorruft. Die EU versucht jetzt schon eine Weile, ein umfassendes Paket zur Migration zu entwickeln, das Maßnahmen zur Bekämpfung der illegalen Migration wie auch Maßnahmen zur Unterstützung der vorausschauenden Strategie Europas im Hinblick auf die legale Migration einschließt. Sie erinnern sich vielleicht an die sehr emotionale Aussprache über die Rückführungsrichtlinie. Damals stellte die ALDE-Fraktion fest, dass die Rückführungspolitik nicht isoliert gesehen werden könne, sondern als integraler Bestandteil – und notwendiger Teil – eines Gesamtpakets zur Migration betrachtet werden müsse, und das stimmt immer noch. Heute haben wir endlich Gelegenheit zu einer eindeutigen Botschaft, dass bessere Chancen für legale Migration erforderlich sind, um auf die Bedürfnisse der Wirtschaft zu reagieren, die dringend qualifizierte Arbeitskräfte braucht. Dass wir in Sachen legale Migration von der EVP nicht zu viel erwarten konnten, ist zwar bedauerlich, war aber in gewisser Weise absehbar. Dass die SPE ganz allgemein gesehen bei den Blue-Card-Änderungsanträgen problemlos mit der EVP übereinstimmt, lässt mir die Haare zu Berge stehen. Nach der Abstimmung im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres wurde das Programm stark verwässert. Es wurden deutlich viel zu viele Einschränkungen eingeführt, die alles andere als hilfreich sind, wenn es darum geht, die EU für hoch qualifizierte Arbeitnehmer attraktiver zu machen. Es muss klar sein, dass mit der Blue Card die Absicht verfolgt wird, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in der EU zu verbessern. Der Blue-Card-Vorschlag ist kein bequemer Versuch, die Besten herauszupicken und den Rest sich selbst zu überlassen, sodass in Entwicklungsländern ein Braindrain gefördert wird. Derzeit tendiert die überwiegende Mehrheit der hoch qualifizierten Arbeitnehmer dazu, in die USA, nach Kanada oder nach Australien auszuwandern, aber nicht in die EU. Wenn wir diesen Trend umkehren wollen, müssen wir uns ehrgeizige Ziele stecken. Dieses Haus ist im Begriff, einen Bericht anzunehmen, der einen schon nicht sehr anspruchsvollen Kommissionsvorschlag noch weiter abschwächen würde. Ich möchte klarstellen, dass die ALDE-Fraktion ein ganz starker Befürworter der Blue Card ist. Allerdings sind wir der Meinung, dass der aktuelle Text nicht die dringend benötigten Veränderungen bei der legalen Migration herbeiführt, sondern stattdessen die protektionistische Praxis der Mitgliedstaaten bestätigt. Wir wissen alle, dass der Rat sehr gut darin ist, ehrgeizige Erklärungen abzugeben, wissen aber auch, dass die effektive Beschlussfassung allzu häufig durch die Unfähigkeit der Mitgliedstaaten behindert wird, im gegenseitigen Interesse wirklich zusammenzuarbeiten, und dass die effektive Beschlussfassung in diesem Bereich durch eine sehr emotionale und verworrene Diskussion über legale Migration untergraben wird, weil es an Entschlossenheit mangelt. Das Tampere-Programm, das Haager Programm, der französische Pakt zu Einwanderung, das anstehende Stockholmer Programm – letzten Endes geht es immer darum, diese grundlegenden Verpflichtungen in konkrete und wirksame Maßnahmen umzusetzen. Wenn das vorgeschlagene Programm für die EU von Nutzen sein soll, müssen wir Ehrgeiz entwickeln, und darum hoffe ich, dass Sie morgen entsprechend abstimmen werden."@de9
". – Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται λες και οι Συντηρητικοί και οι Σοσιαλιστές τα έχουν κάνει πλακάκια για τη μπλε κάρτα, αφήνοντας την ομάδα μου γεμάτη έκπληξη, για να είμαι ειλικρινής. Εδώ και κάποιο διάστημα, η ΕΕ προσπαθούσε να επινοήσει ένα περιεκτικό πακέτο για τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης καθώς επίσης και μέτρων να ωθήσει την προοδευτική στρατηγική της Ευρώπης προς τη νόμιμη μετανάστευση. Ίσως να θυμάστε την ιδιαίτερα συναισθηματική συζήτηση για την οδηγία για την επιστροφή των μεταναστών. Τότε, η Ομάδα ALDE είχε πει ότι η οδηγία για την επιστροφή των μεταναστών δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα: θα έπρεπε να προσεγγιστεί ως αναπόσπαστο κομμάτι – ένα απαραίτητο κομμάτι – ενός συνολικού πακέτου για τη μετανάστευση, πράγμα που εξακολουθεί να ισχύει. Σήμερα, επιτέλους μας δίνεται η ευκαιρία να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη για καλύτερες ευκαιρίες για νόμιμη μετανάστευση, να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων που χρειάζονται επειγόντως εξειδικευμένους εργαζομένους. Το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να έχουμε μεγάλες απαιτήσεις από το EPP για τη νόμιμη μετανάστευση είναι ατυχές αλλά θα μπορούσαμε να το προβλέψουμε κατά κάποιο τρόπο. Το γεγονός ότι το PSE μιλά σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένο και σύμφωνο με το EPP για τις τροπολογίες που αφορούν τη μπλε κάρτα μου σηκώνει την τρίχα. Μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υποθέσεων, το καθεστώς έχει υποβαθμιστεί σημαντικά. Έχουν εισαχθεί εξαιρετικά πολλοί περιορισμοί, οι οποίοι δεν βοηθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο όταν προσπαθούμε να κάνουμε την ΕΕ πιο ελκυστική στους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η πρόθεση της μπλε κάρτας είναι να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ. Η πρόταση σχετικά με τη μπλε κάρτα δεν είναι μια εύκολη απόπειρα να πάρουμε τους άριστους και να αφήσουμε τους υπόλοιπους, δημιουργώντας έτσι μια διαρροή εγκεφάλων από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η τρέχουσα τάση είναι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης να μεταναστεύουν στις ΗΠΑ, τον Καναδά ή την Αυστραλία αντί της ΕΕ. Εάν θέλουμε να αντιστρέψουμε αυτήν την τάση, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Το παρόν Σώμα πρόκειται να εγκρίνει μια έκθεση η οποία θα αποδυνάμωνε μια ήδη αρκετά μετριοπαθή πρόταση της Επιτροπής ακόμα περισσότερο. Για να είμαι σαφής, η Ομάδα ALDE είναι ένθερμος υποστηρικτής της μπλε κάρτας. Εντούτοις, αισθανόμαστε ότι το τρέχον κείμενο δεν φέρνει την εξαιρετικά αναγκαία αλλαγή για νόμιμη μετανάστευση αλλά αντί γι’ αυτό επιβεβαιώνει τις πρακτικές προστατευτισμού των κρατών μελών. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο αρίστευσε στο να κάνει φιλόδοξες δηλώσεις, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι, πολύ συχνά, η λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων περιορίζεται από την ανικανότητα των κρατών μελών να συνεργαστούν πραγματικά προς το κοινό όφελος και ότι η λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων σε αυτόν τον τομέα υπονομεύεται από μια πολύ συναισθηματική και μπερδεμένη συζήτηση για τη νόμιμη μετανάστευση, λόγω έλλειψης στόχου. Το πρόγραμμα Τάμπερε, το πρόγραμμα της Χάγης, το γαλλικό σύμφωνο μετανάστευσης, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης προσεχώς – σε τελική ανάλυση, όλα αφορούν τη μετατροπή αυτών των βασικών δεσμεύσεων σε συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα. Εάν θέλουμε η ΕΕ να ωφεληθεί από το προτεινόμενο καθεστώς, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι κι επομένως ελπίζω ότι αύριο θα ψηφίσετε αναλόγως."@el10
"Señor Presidente, para ser honestos, perece como si los conservadores y los socialistas fueran uña y carne en la cuestión de la tarjeta azul, por lo que mi grupo se ha quedado estupefacto. Durante algún tiempo, la UE ha estado intentando sacar a la luz un marco completo de medidas sobre migración, incluidas las medidas para abordar la migración ilegal, así como las medidas para impulsar a Europa hacia delante mediante la búsqueda de estrategias en el ámbito de la migración legal. Posiblemente recordarán el debate tan emocionante que tuvo lugar sobre la Directiva de retorno. En aquel momento, el Grupo ALDE dijo que la política de retorno no se podía considerar de forma independiente, sino que debería considerarse como una parte integrante —un elemento necesario— de un marco completo de medidas para la migración, un hecho que aún sigue siendo real. Hoy por hoy, finalmente tenemos la oportunidad de transmitir un mensaje potente sobre la necesidad de contar con oportunidades mejoradas en el ámbito de la migración legal para cubrir las demandas de las empresas que necesitan trabajadores cualificados con urgencia. Es una pena que no podamos esperar demasiado del PPE en materia de migración legal, pero, de alguna forma, se podía prever. El hecho de que el PSE esté, en el amplio sentido de la palabra, de acuerdo con el PPE en lo que respecta a las enmiendas de la tarjeta azul me pone los pelos de punta. Después de la votación que ha tenido lugar en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, el esquema se ha disuelto de forma considerable. Además, también se han introducido demasiadas restricciones que no ayudan de ninguna forma a la hora de intentar hacer que la UE sea más atractiva para los trabajadores altamente cualificados. Hay que dejar claro que la intención de la tarjeta azul es aumentar la competitividad de la economía de la UE. La propuesta de la tarjeta azul no es una forma fácil de coger solo lo que merezca la pena y dejar lo demás, dando lugar a una fuga de cerebros en los países en vías de desarrollo. La tendencia actual es que la gran mayoría de los trabajadores altamente cualificados emigran a los Estados Unidos, Canadá o a Australia, en lugar de a la Unión Europea. Para cambiar esta tendencia, tenemos que ser ambiciosos. Esta Cámara va a adoptar un informe que debilitaría aún más a una propuesta de la Comisión que hoy es muy modesta. Para ser francos, el Grupo ALDE apoya rotundamente la tarjeta azul. Sin embargo, pensamos que el texto actual no da lugar al cambio que tanto se necesita en materia de migración legal, pero que, en su lugar, confirma las prácticas proteccionistas de los Estados miembros. Todos sabemos que el Consejo ha actuado de forma muy acertada a la hora de hacer declaraciones ambiciosas, pero también sabemos que, muy a menudo, una toma de decisiones efectiva se ve limitada por la incapacidad de los Estados miembros de trabajar realmente y de forma conjunta por un interés mutuo, y que el proceso efectivo para la toma de decisiones en este ámbito se está viendo socavado a causa de un debate muy emotivo y complicado sobre la migración legal que se debe a una falta de enfoque. El Programa de Tampere, el Programa de la Haya, el Pacto francés sobre la inmigración y el Programa de Estocolmo que van a salir a la luz —al final del día— conducen a la transformación de dichos compromisos básicos en medidas efectivas y concretas. Si queremos que la UE se beneficie del programa propuesto, tenemos que ser ambiciosos y, por tanto, espero que mañana se basen en esto a la hora de votar."@es21
"Härra juhataja, näib, et konservatiivid ja sotsialistid teevad sinise kaardi osas tihedat koostööd, mis meie fraktsiooni ausalt öeldes hämmastab. EL on juba pikka aega püüdnud luua kõikehõlmavat rändepaketti, sealhulgas ebaseadusliku sisserändega tegelemise meetmeid ja meetmeid Euroopa seadusliku sisserände alase tulevikku vaatava strateegia jaoks. Mäletate ehk kui väga emotsionaalne oli arutelu tagasisaatmisdirektiivi üle. Toona ütles fraktsioon ALDE, et tagasisaatmispoliitikat ei tohiks vaadelda eraldi – see peaks olema üldise rändepaketi lahutamatu ja oluline osa, ning see kehtib endiselt. Täna on meil lõpuks võimalus edastada jõuline sõnum, et seaduslikuks sisserändeks on vaja paremaid võimalusi, et rahuldada hädasti kvalifitseeritud tööjõudu vajavate ettevõtete nõudmisi. Kahju, et PPE-lt seadusliku sisserändega seoses palju loota ei ole, aga see oli mõneti ettearvatav. See, et PSE on PPEga sinise kaardi muudatusettepanekute osas rõõmsalt laias laastus ühel meelel, ajab mul harja punaseks. Pärast kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis toimunud hääletust on süsteem oluliselt lahjemaks muutunud. Sisse on toodud liiga palju piiranguid, mis ei aita kuidagi ELi kõrgelt kvalifitseeritud töötajatele atraktiivsemaks muuta. Tuleb selgelt välja öelda, et sinise kaardi eesmärk on suurendada ELi majanduse konkurentsivõimet. Sinise kaardi ettepanek ei ole lihtne püüe võtta parim ja jätta ülejäänu, mis tekitaks arengumaades ajude äravoolu. Praegu on suundumus selline, et suur enamus kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid lähevad ELi asemel USAsse, Kanadasse või Austraaliasse. Selle trendi muutmiseks peame olema ambitsioonikad. Parlament on vastu võtmas raportit, mis nõrgendaks komisjoni niigi tagasihoidlikku ettepanekut veelgi. Ütlen selgelt välja, et fraktsioon ALDE toetab sinist kaarti väga. Ent meie arvates ei tekita praegune tekst hädavajalikku muudatust seadusliku sisserände suunas, vaid kinnitab hoopis liikmesriikide protektsionistlikke tavasid. Me kõik teame, et nõukogu oskab suurepäraselt teha kõrgelennulisi avaldusi, aga samahästi teame me ka seda, et liiga sageli piirab tulemuslikku otsustamist liikmesriikide suutmatus teha ühistes huvides reaalset koostööd ning tulemuslikku otsustamist selles valdkonnas õõnestab keskendumise puudumise tõttu väga emotsionaalne ja segane arutelu seadusliku sisserände teemal. Tampere programm, Haagi programm, Prantsusmaa sisserändepakt, peatne Stockholmi programm – lõppeks sõltub kõik nende baaskohustuste ülekandmisest konkreetsetesse tulemuslikesse meetmetesse. Kui tahame, et EL kavandatud süsteemist kasu saaks, peame olema ambitsioonikad ja seetõttu loodan, et te homme ka nii hääletate."@et5
"Arvoisa puhemies, minusta vaikuttaa siltä, että konservatiivit ja sosialistit ovat nyt hyvää pataa toistensa kanssa sinisestä kortista, ja oma ryhmäni on tästä rehellisesti sanottuna hämmästynyt. EU on pyrkinyt jo pitkän aikaa saamaan aikaan kattavan maahanmuuttopaketin, johon sisältyvät menettelyt laittoman maahanmuuton torjumiseksi sekä toimet Euroopan tulevaisuuteen suuntautuvan laillista maahanmuuttoa koskevan strategian edistämiseksi. Muistatte ehkä erittäin tunteellisen keskustelun palauttamista koskevasta direktiivistä. ALDE-ryhmä totesi tuolloin, että palauttamispolitiikkaa ei voida tarkastella erillisenä asiana: sitä pitäisi tarkastella koko maahanmuuttopaketin erottamattomana osana, välttämättömän osana, ja tämä pitää edelleen hyvin paikkansa. Meillä on nyt viimeinkin mahdollisuus antaa selkeä viesti siitä, että tarvitsemme parempia mahdollisuuksia lailliselle maahanmuutolle, jotta voidaan vastata kiireellisesti päteviä työntekijöitä tarvitsevien yritysten tarpeisiin. Se, että emme voineet odottaa paljoa PPE-ryhmältä laillista maahanmuuttoa koskevassa kysymyksessä, on valitettavaa, mutta se oli jo ennalta nähtävissä. Se, että PSE-ryhmä on yleisesti ottaen samaa mieltä PPE-ryhmän sinistä korttia koskevista tarkistuksista, saa hiukseni nousemaan pystyyn. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan äänestyksessä tätä järjestelmää vesitettiin huomattavasti. On otettu käyttöön aivan liian monta rajoitusta, jotka eivät millään tavalla edistä sitä, että EU olisi kiinnostavampi erittäin päteville työntekijöille. On oltava selvää, että sinisen kortin tarkoituksena on lisätä EU:n talouden kilpailukykyä. Sinistä korttia koskeva ehdotus ei ole vain otollinen yritys ottaa parhaat työntekijät ja jättää muut jäljelle. Tällä aiheutetaan kehitysmaille aivovuotoa. Nykysuuntaus on se, että suuri enemmistö erittäin pätevistä työntekijöistä muuttaa EU:n sijasta Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Australiaan. Jos me haluamme kääntää suuntauksen, meidän on oltava kunnianhimoisia. Parlamentti aikoo hyväksyä mietinnön, jolla heikennetään jo entisestäänkin hyvin vaatimatonta komission ehdotusta. On oltava selvää, että ALDE-ryhmä on sinisen kortin vahva tukija. Mielestämme tämänhetkisellä asiakirjalla ei saada aikaan tarpeellista muutosta laillista maahanmuuttoa koskevassa asiassa, vaan sillä vahvistetaan sen sijaan jäsenvaltioiden protektionistisia käytäntöjä. Tiedämme kaikki, että neuvosto on esittänyt erinomaisen kunnianhimoisia lausuntoja, mutta tiedämme myös, että liian usein tehokas päätöksenteko rajoittuu siihen, että jäsenvaltiot eivät pysty todella tekemään työtä yhteisen edun mukaisesti. Lisäksi tehokasta päätöksentekoa tällä alalla heikentää hyvin tunnepitoinen ja sekava keskustelu laillisesta maahanmuutosta, ja siinä ei keskitytä asiaan. Tampereen ohjelma, Haagin ohjelma, Ranskassa tehty maahanmuuttosopimus sekä pian voimaan tuleva Tukholman ohjelma: loppujen lopuksi kaikki liittyy siihen, että nämä perussitoumukset on saatettava konkreettisiksi ja tehokkaiksi toimiksi. Jos haluamme EU:n hyötyvän ehdotetusta järjestelmästä, meidän on oltava kunnianhimoisia ja sen vuoksi toivon, että äänestätte huomenna tämän mukaisesti."@fi7
". Monsieur le Président, il semble que les conservateurs et les socialistes s’entendent comme larrons en foire au sujet de la carte bleue, ce qui, pour être franche, étonne beaucoup mon groupe. Voilà déjà un certain temps que l’Union européenne s’efforce d’élaborer un paquet complet sur l’immigration couvrant, d’une part, les mesures de lutte contre l’immigration illégale et, d’autre part, les mesures visant à promouvoir une politique européenne orientée vers l’avenir en matière d’immigration légale. Vous vous souviendrez peut-être du débat très émotionnel que nous avons eu sur la directive «retour». À l’époque, le groupe ALDE avait déclaré qu’il était impossible d’envisager la politique en matière de retour de façon isolée. Il fallait selon nous la considérer comme un élément essentiel et nécessaire dans le cadre d’un paquet global relatif à l’immigration, et cela reste vrai aujourd’hui. Aujourd’hui, nous avons enfin la possibilité d’envoyer un signal fort concernant la nécessité d’offrir de meilleures opportunités à l’immigration légale et de répondre aux demandes des entreprises qui ont d’urgence besoin de travailleurs qualifiés. Il est dommage que nous ne puissions pas espérer trop du PPE en matière d’immigration légale, mais cette attitude était, d’une certaine façon, prévisible. Le fait que le PSE s’aligne joyeusement sur la position du PPE quant aux amendements relatifs à la carte bleue, par contre, me hérisse. Ce régime a été vidé d’une grande partie de sa substance par le vote de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Ce vote impose de trop nombreuses restrictions qui ne contribueront en rien à renforcer l’attractivité de l’Union pour les travailleurs hautement qualifiés. Il doit être dit clairement que l’objectif de la carte bleue est de renforcer la compétitivité de l’économie européenne. La proposition relative à la carte bleue n’est pas une tentative un peu facile de faire venir les meilleurs et d’ignorer les autres, créant ainsi une fuite des cerveaux au détriment des pays en développement. À l’heure actuelle, la grande majorité des travailleurs hautement qualifiés émigrent vers les États-Unis, le Canada ou l’Australie au lieu de l’Union européenne. Si nous voulons inverser cette tendance, nous devons nous montrer ambitieux. Ce Parlement est sur le point d’adopter un rapport qui affaiblirait encore davantage une proposition déjà fort modeste de la Commission. Pour être claire, le groupe ALDE est un fervent partisan de la carte bleue. Cependant, nous estimons que le texte actuel n’apporte pas les changements indispensables en matière d’immigration légale et qu’il confirme au contraire les pratiques protectionnistes des États membres. Nous savons tous que le Conseil fait preuve d’un grand talent quand il s’agit de faire des déclarations ambitieuses, mais nous savons aussi que, trop souvent, la prise de décision est sapée par l’incapacité des États membres à collaborer réellement pour promouvoir leurs intérêts mutuels et que, sur ce dossier, la prise de décision est entravée par un débat très émotionnel et confus sur l’immigration légale parce qu’il n’est pas suffisamment focalisé. Le programme de Tampere, le programme de La Haye, le pacte français sur l’immigration, le prochain programme de Stockholm... En fin de compte, il s’agit de transposer ces engagements fondamentaux en mesures concrètes et efficaces. Si nous voulons permettre à l’UE de tirer profit du régime proposé, nous devons faire preuve d’ambition. J’espère donc que vous voterez en conséquence demain."@fr8
"Tisztelt elnök úr, úgy tűnik, mintha a konzervatívok és a szocialisták kéz a kézben járnának a kék kártyával kapcsolatban, amelyet képviselőcsoportom – hogy őszinte legyek – nagy megrökönyödéssel szemlél. Eleddig az EU bevándorlásról szóló, átfogó csomagot próbált összeállítani, amely magában foglalná az illegális bevándorlás rendezésére szolgáló intézkedéseket, valamint az Európát a legális bevándorlás tekintetében az előretekintés stratégiája felé elmozdító intézkedéseket. Talán még emlékeznek a visszatérési irányelvről szóló, érzelmektől áthatott vitára. Az ALDE képviselőcsoport akkor azt mondta, hogy a visszatérési politika nem vizsgálható csak önmagában: a bevándorlásról szóló teljes csomag szerves – és szükséges – részének kell tekinteni, ami továbbra is nagyon igaz. Ma végül lehetőségünk nyílt arra, hogy határozottan nyilatkozzunk a legális bevándorlás jobb lehetőségeinek szükségességéről, hogy rendezni tudjuk a vállalkozások igényeit, amelyeknek sürgősen szüksége van a képzett munkaerőre. Sajnos nem várhattunk túl sokat az EPP képviselőcsoportjától a legális bevándorlással kapcsolatban, de mindez előre látható volt. Attól pedig, hogy a PSE – mondhatni – boldog összhangban van az EPP-vel a kék kártyával kapcsolatos módosításokat illetően, égnek áll a hajam. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban végrehajtott szavazást követően a rendszer jelentős mértékben felhígult. Túl sok korlátozást vezettek be, amelyek semmilyen módon nincsenek segítségünkre akkor, amikor az Európai Uniót vonzóbbá kívánjuk tenni a magasan képzett munkavállalók számára. Egyértelműnek kell lennie, hogy a kék kártya célja az, hogy versenyképesebb legyen az EU gazdasága. A kék kártyáról szóló javaslat nem egyszerűen arról szól, hogy kiválogatjuk a legjobbakat, agyelszívást hajtva végre a fejlődő országokon. A jelenlegi tendencia szerint a magasan képzett munkavállalók túlnyomó többsége az EU helyett az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadába vagy Ausztráliába vándorol ki. Ha meg kívánjuk fordítani a tendenciát, ambiciózusnak kell lennünk. A Parlament egy olyan jelentés elfogadására készül, amely tovább gyengítené a már amúgy is mérsékelt bizottsági javaslatot. Hogy egyértelműen fejezzem ki magam: az ALDE képviselőcsoport a kék kártya eltökélt támogatója. Úgy érezzük azonban, hogy a jelenlegi szöveg nem idézi elő a legális bevándorlás miatt oly szükséges változást, sőt, ehelyett a tagállamok protekcionista gyakorlatait erősíti meg. Valamennyien tudjuk, hogy a Tanács kitűnő az ambiciózus kijelentések tételét illetően, de azt is tudjuk, hogy a hatékony döntéshozatalt gyakran megbénítja az, hogy a tagállamok képtelenek ténylegesen, kölcsönös érdekeiket tekintetbe véve együttműködni, és hogy az e területen való hatékony döntéshozatalt az összpontosítás hiánya miatt aláássa a legális bevándorlásról szóló, érzelmekkel telített és zavaros vita. A tamperei program, a hágai program, a francia bevándorlási paktum, a stockholmi program mind-mind erről szól, de végül minden az alapvető kötelezettségvállalások konkrét és hatékony intézkedésekbe való átültetésére korlátozódik. Ha azt szeretnénk, hogy az EU-nak előnyére legyen a javasolt rendszer, törekvőnek kell lennünk, és remélem, holnap ennek megfelelően szavaznak majd."@hu11
"Signor Presidente, sembra che i conservatori e i socialisti vadano d’amore e d’accordo sulla Carta blu, lasciando il mio gruppo a bocca aperta, a dire il vero. Da un po’ di tempo a questa parte l’Unione europea sta tentando di proporre un pacchetto completo sull’immigrazione, che comprenda provvedimenti tesi ad affrontare il problema dell’immigrazione clandestina, nonché misure per lo sviluppo della strategia europea a lungo termine sull’immigrazione legale. Forse vi ricordate l’accesa discussione sulla direttiva sui rimpatri. All’epoca, il gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa sosteneva che la politica di rimpatrio non potesse essere considerata in maniera isolata: tale politica dovrebbe essere parte integrante e necessaria di un pacchetto globale per l’immigrazione – un’affermazione ancora valida in questo momento. Oggi, in ultima analisi, abbiamo la possibilità di trasmettere un segnale forte sulla necessità di garantire migliori opportunità per l’immigrazione legale e di venire incontro alle esigenze delle imprese, che hanno urgente bisogno di lavoratori qualificati. E’ un peccato che non ci si possa aspettare più di tanto dal gruppo del Partito popolare europeo sull’immigrazione legale, ma, in certo senso, era prevedibile. Il fatto che il gruppo socialista al Parlamento europeo sia, in generale, allegramente concorde con il Partito popolare europeo sulla Carta blu mi fa però rizzare i capelli in testa. Dopo la votazione in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, il sistema era stato significativamente impoverito. Sono state introdotte troppe restrizioni, che non sono certo d’aiuto quando si tenta di potenziare il grado di attrattiva dell’Unione europea nei confronti dei lavoratori altamente qualificati. Deve essere chiaro che l’intento della Carta blu consiste nell’aumentare la competitività dell’economia europea. La proposta sulla Carta blu non rappresenta il bieco tentativo di prendersi il meglio e lasciare gli scarti, provocando quindi una fuga di cervelli dai paesi in via di sviluppo. Secondo la tendenza attuale, la stragrande maggioranza dei lavoratori altamente qualificati emigra verso Stati Uniti, Canada o Australia invece che verso l’Unione europea. Se vogliamo invertire questa tendenza, dobbiamo essere ambiziosi. Quest’Aula è chiamata ad adottare una relazione che indebolirebbe ulteriormente una proposta della Commissione già di per sé molto modesta. Per essere chiari, il gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa è un forte sostenitore della Carta blu. Tuttavia, riteniamo che il testo attuale non apporti il tanto agognato cambiamento per l’immigrazione legale, ma confermi invece le pratiche protezionistiche degli Stati membri. Sappiamo tutti che il Consiglio ha svolto un ottimo lavoro formulando dichiarazioni ambiziose. Tuttavia, sappiamo anche che, troppo spesso, l’efficienza del processo decisionale viene ostacolata dalla mancata capacità degli Stati membri di collaborare davvero nell’interesse reciproco e che l’efficienza del processo decisionale in questo particolare ambito viene minata da una discussione sull’immigrazione legale molto emotiva, confusa e indefinita. Il programma di Tampere, il programma dell’Aia, il patto francese sull’immigrazione, il prossimo programma di Stoccolma: alla fine tutto si riduce a trasporre questi impegni di base in misure concrete ed efficienti. Se vogliamo che l’Unione europea tragga vantaggio dal sistema proposto, dobbiamo essere ambiziosi. Spero quindi che domani voterete di conseguenza."@it12
"t . – Gerb. pirmininke, atrodo, konservatoriai ir socialistai ranka rankon dirba vieni su kitais dėl mėlynosios kortelės, o mano frakcija dėl to, tiesą sakant, yra netekusi žado. Kurį laiką ES mėgino pasirodyti, kad turi išsamų imigracijos politikos paketą, pvz., priemones valdyti neteisėtą imigraciją, taip pat priemones, kurios padėtų Europai žengti į priekį teisėtos imigracijos srityje. Jūs galbūt prisimenate labai emocingą diskusiją dėl Sugrąžinimo direktyvos. Tuo metu ALDE frakcija pasisakė už tai, kad į sugrąžinimo politiką nebūtų žvelgiama izoliuotai: į ją turi būti žvelgiama kaip į sudėtinę viso imigracijos paketo dalį. Šiandien, pagaliau, mes turime šansą pasiųsti signalą, kad reikia sudaryti geresnes galimybes teisėtai imigracijai neatidėliotiniems aukštos kvalifikacijos darbininkų poreikiams versle patenkinti. Faktas, kad mes negalėjome dėti didelių vilčių į EPP dėl teisėtos imigracijos, apgailėtinas, bet galėjo būti, tam tikra prasme, prognozuojamas. Dėl fakto, kad PSE mielai pritaria EPP daliniams pakeitimams dėl mėlynosios kortelės, man ima šiauštis plaukai. Po balsavimo Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete programa buvo žymiai susilpninta. Buvo įvesta per daug apribojimų, kurie nepadeda ES tapti patrauklesne vieta aukštos kvalifikacijos darbininkams. Akivaizdu, kad mėlynosios kortelės tikslas – ES ekonomikos konkurencingumo didinimas. Pasiūlymas dėl mėlynosios kortelės nėra morališkai lengvas, nes būtų „pasiimami“ geriausi, o kiti paliekami ir tokiu būdu skatinamas protų nutekėjimas iš besivystančių šalių. Dabartinė tendencija tokia, kad dauguma aukštos kvalifikacijos darbininkų emigruoja į JAV, Kanadą, Australiją, o ne į ES. Jeigu norime apgręžti šią srovę, turime būti ambicingi. Šie rūmai pasirengę pritarti pranešimui, kuris dar daugiau susilpnins ir taip jau kuklų Komisijos pasiūlymą. Kad būtų aišku: ALDE frakcija labai stipriai remia mėlynąją kortelę. Deja, mes jaučiame, kad dabartinis dokumentas nepriartina taip reikalingų pokyčių dėl teisėtos imigracijos, bet sutvirtina valstybių narių protekcionistinius polinkius. Mes visi žinome, kad Taryba skelbia ambicingus pareiškimus, bet mes taip pat žinome, kad per dažnai veiksmingą nutarimų įgyvendinimą varžo valstybių narių nesugebėjimas veikti kartu bendrų interesų labui ir kad veiksmingas sprendimų priėmimas šioje srityje yra pakertamas dėl vienybės stokos labai jausmingų ir painių diskusijų dėl teisėtos migracijos metu. Į galvą lenda Tamperės programa, Hagos programa, Prancūzų imigracijos paktas, Stokholmo programa. Vis dėlto dienos pabaigoje jos visos pereis į naują stadiją, visi šie įsipareigojimai virs konkrečiomis ir veiksmingomis priemonėmis. Jeigu norime, kad ES turėtų naudos iš pasiūlytos programos, turime būti ambicingi ir dėl to aš tikiuosi, kad rytoj balsuosite taip, kaip reikia."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Izskatās, ka konservatīvie un sociālisti roku rokā atbalsta Zilo karti, un, ja godīgi, pamatīgi pārsteidz manu grupu. ES jau kādu laiku ir mēģinājusi izveidot visaptverošu migrācijas paketi, kas ietver arī pasākumus nelegālās migrācijas apkarošanai, kā arī pasākumus, lai virzītu Eiropas Savienības tālredzīgo stratēģiju migrācijas virzienā. Iespējams, atceraties ārkārtīgi emocionālās debates par Atgriešanās direktīvu. Toreiz grupa sacīja, ka uz atgriešanās politiku nedrīkst skatīties izolēti, tā ir jāuztver kā kopējās migrācijas paketes neatņemama sastāvdaļa — svarīga sastāvdaļa —, un tā joprojām ir patiesība. Šodien mums beidzot ir iespēja nosūtīt skaidru vēstījumu par to, ka ir vajadzīgas labākas likumīgas migrācijas iespējas, lai apmierinātu uzņēmumu pieprasījumu un to steidzamo vajadzību risināt kvalificētu darba ņēmēju trūkumu. Ir ļoti žēl, ka mēs nevarējām gaidīt pārāk daudz no attiecībā uz likumīgu migrāciju, taču tas savā ziņā bija paredzams. Tas, ka PES, vispārīgi runājot, iepriecināti piekrīt par Zilās kartes grozījumiem, liek maniem matiem sacelties stāvus. Pēc balsojuma Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā, plāns ir padarīts krietni vājāks. Ir ieviesti pārāk daudzi ierobežojumi, kas nekādā veidā neatvieglo mēģinājumus padarīt ES pievilcīgāku augsti kvalificētu darbinieku acīs. Jābūt skaidrībai, ka Zilās kartes mērķis ir palielināt ES ekonomikas konkurētspēju. Zilās kartes priekšlikums ir sarežģīts mēģinājums paņemt labāko un atbrīvoties no sliktākā, tādējādi izraisot intelektuālā darbaspēka aizplūšanu no jaunattīstības valstīm. Pašreizējā tendence ir tāda, ka lielākā daļa augsti kvalificētu darba ņēmēju emigrē uz ASV, Kanādu vai Austrāliju, nevis Eiropas Savienību. Ja vēlamies šo tendenci mainīt, mums jābūt pretencioziem. Šis Parlaments grasās pieņemt ziņojumu, kas vēl vairāk vājinātu jau tā ļoti pieticīgo Komisijas priekšlikumu. Skaidri runājot grupa ļoti stingri atbalsta Zilo karti. Taču mēs uzskatām, ka pašreizējā dokumentā nav paredzētas tik ļoti vajadzīgās likumīgas migrācijas izmaiņas, tā vietā tas apstiprina dalībvalstu protekcionisma praksi. Mēs visi zinām, ka Padomei ir lieliski izdevies izteikt pretenciozus apgalvojumus, taču mēs arī zinām to, ka pārāk bieži efektīvu lēmumu pieņemšanu ierobežo dalībvalstu nespēja kopīgi strādāt kopēju interešu labā un ka efektīvu lēmumu pieņemšanu šajā jomā kavē ļoti emocionālās un juceklīgās debates par likumīgu migrāciju, jo tām nav fokusa. Tamperes programma, Hāgas programma, Francijas ierosinātais Imigrācijas pakts, gaidāmā Stokholmas programma — beigās viss nonāk pie šo galveno solījumu pārvēršanas konkrētos un efektīvos pasākumos. Ja vēlamies, lai ierosinātā sistēma sniedz labumu Eiropas Savienībai, mums jābūt pretencioziem, un tādēļ es ceru, uz atbilstošu jūsu balsojumu rītdien."@lv13,13
"Mr President, it seems as though Conservatives and Socialists are hand in glove with each other on the Blue Card, leaving my group lost in amazement, to be honest. For a while now, the EU has been trying to come up with a comprehensive package on migration, including measures to tackle illegal migration as well as measures to push Europe’s forward-looking strategy on legal migration. You might remember the very emotional debate on the Return Directive. At the time, the ALDE Group said that the return policy could not be looked upon in an isolated way: it should be seen as an integral part – a necessary part – of a total package for migration, which is still very true. Today, we finally have the chance to give a strong message on the need for better opportunities for legal migration, to address the demands of businesses in urgent need of qualified workers. The fact that we could not expect too much from the EPP on legal migration is unfortunate, but could in a way be foreseen. The fact that the PSE is, broadly speaking, happily in line with the EPP on the Blue Card amendments makes my hair stand on end. Following the vote in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the scheme has been watered down significantly. Far too many restrictions have been introduced, which do not help in any way when trying to make the EU more attractive to highly qualified workers. It must be clear that the intention of the Blue Card is to increase the competitiveness of the EU economy. The Blue Card proposal is not an easy attempt to take the best and leave the rest, thereby creating a brain drain from developing countries. The current trend is that the vast majority of the highly qualified workers emigrate to the US, Canada or Australia instead of the EU. If we want to reverse this trend, we have to be ambitious. This House is about to adopt a report that would weaken an already very modest Commission proposal even further. To be clear, the ALDE Group is a very strong supporter of the Blue Card. However, we feel that the current text does not bring about the much-needed change for legal migration but that it confirms Member States’ protectionist practices instead. We all know that the Council has been excellent in making ambitious statements, but we also know that, too often, effective decision-making is constrained by the inability of the Member States to really work together in their mutual interest and that effective decision-making in this field is being undermined by a very emotional and muddled debate on legal migration, owing to a lack of focus. The Tampere Programme, the Hague Programme, the French immigration pact, the Stockholm Programme coming up – at the end of the day it all comes down to the transposition of these basic commitments into concrete and effective measures. If we want the EU to benefit from the proposed scheme, we have to be ambitious and therefore I hope you will vote accordingly tomorrow."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het lijkt erop dat de conservatieven en de socialisten het op het punt van de blauwe kaart roerend met elkaar eens zijn. Onze fractie kan zijn oren dan ook nauwelijks geloven, eerlijk gezegd. De EU probeert al een tijd een uitgebreid migratiepakket samen te stellen, met zowel maatregelen om de illegale migratie aan te pakken als maatregelen om het toekomstige beleid voor legale migratie te ondersteunen. Wellicht kunt u zich nog het zeer emotionele debat over de terugkeerrichtlijn herinneren. Destijds zei de ALDE-Fractie dat het terugkeerbeleid niet op zich kon worden beschouwd maar als integraal onderdeel – noodzakelijk onderdeel – van een totaal migratiepakket moest worden gezien, en dat is nog altijd zo. Vandaag hebben we eindelijk de kans om een sterk signaal af te geven dat de mogelijkheden voor legale migratie moeten worden verbeterd om te kunnen voorzien in de vraag van bedrijven die dringend behoefte hebben aan hooggekwalificeerd personeel. Dat we van de PPE-DE niet teveel konden verwachten op het punt van legale migratie is te betreuren maar kon min of meer worden voorzien. Dat de PSE zich in grote lijnen prima kan vinden in het standpunt van de PPE-DE inzake de blauwe kaart, daarvan rijzen me de haren te berge. Na de stemming in de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken is de regeling aanzienlijk verwaterd. Er zijn veel te veel beperkingen ingevoerd. Daarmee maken we de EU geenszins aantrekkelijker voor hooggekwalificeerde arbeidskrachten. Het moet duidelijk zijn dat de blauwe kaart is bedoeld om het concurrentievermogen van de Europese economie te vergroten. Het voorstel voor een blauwe kaart is niet gedaan om simpelweg de beste krachten aan te trekken en de rest te weren, want dat zou in ontwikkelingslanden leiden tot een intellectuele aderlating. De huidige trend is dat de overgrote meerderheid van de hooggekwalificeerde arbeidskrachten niet naar de EU maar naar de VS, Canada of Australië emigreren. Als we die trend willen ombuigen, moeten we ambitieus zijn. Het Parlement staat op het punt een verslag aan te nemen dat een toch al zeer bescheiden Commissievoorstel nog verder zou verzwakken. Voor alle duidelijkheid: de ALDE-Fractie staat vierkant achter de blauwe kaart. We zijn echter van mening dat de huidige tekst niet alleen tekortschiet om de broodnodige verandering voor legale migratie teweeg te brengen maar bovendien de protectionistische praktijken van de lidstaten bevestigt. We weten allemaal dat de Raad zich voortvarend heeft getoond in het doen van verreikende uitspraken maar we weten ook dat te vaak paal en perk wordt gesteld aan doeltreffende besluitvorming doordat de lidstaten niet echt in staat zijn samen te werken in hun wederzijds belang en dat doeltreffende besluitvorming op dit gebied wordt ondermijnd door een zeer emotioneel en warrig debat over legale migratie, als gevolg van een gebrek aan eensgezindheid. Het programma van Tampere, het Haags programma, het Franse immigratiepact, het programma van Stockholm – uiteindelijk komen deze initiatieven allemaal neer op de omzetting van de basisafspraken in concrete en doeltreffende maatregelen. Als we willen dat de EU profiteert van de voorgestelde regeling, zullen we ambitieus moeten zijn. Ik hoop daarom dat u morgen dienovereenkomstig zult stemmen."@nl3
"Panie przewodniczący! Wygląda na to, że konserwatyści i socjaliści trwają w ścisłej komitywie w sprawie błękitnej karty, co szczerze mówiąc budzi zdumienie w mojej grupie. Od jakiegoś czasu UE stara się stworzyć kompleksowy pakiet w sprawie migracji, zawierający środki służące zwalczaniu nielegalnej migracji oraz środki służące forsowaniu perspektywicznej strategii Europy w zakresie legalnej migracji. Być może pamiętają państwo bardzo gorącą debatę nad dyrektywą w sprawie powrotów. Wtedy grupa ALDE stwierdziła, że polityki powrotów nie należy postrzegać w sposób odosobniony; należy w niej widzieć integralną część — niezbędną część — całości pakietu migracyjnego, co jest wciąż aktualne. Dziś mamy wreszcie szansę wyraźnie zasygnalizować zapotrzebowanie na stworzenie lepszych możliwości legalnej migracji, aby sprostać pilnemu popytowi firm na wykwalifikowanych pracowników. Szkoda, że nie ma co liczyć na zbyt wiele ze strony EPP w kwestii legalnej imigracji, choć na dobrą sprawę można było to przewidzieć. Ale fakt, że PSE pozostaje, mówiąc oględnie, w dobrej komitywie z EPP w sprawie poprawek dotyczących błękitnej karty sprawia, że włos jeży mi się na głowie. Po głosowaniu w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych mechanizm ten stracił na wyrazistości. Wprowadzono zbyt wiele ograniczeń, które nijak nie pomogły w uatrakcyjnieniu UE dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Musi być jasne, że celem błękitnej karty jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki UE. Projekt błękitnej karty to nie jest łatwa próba zgarnięcia tego, co najlepsze nie troszcząc się o resztę, co prowadzi do drenażu mózgów w krajach rozwijających się. Bieżącym trendem jest migracja wysoko wykwalifikowanych pracowników do USA, Kanady lub Australii, a nie do UE. Jeśli chcemy odwrócić ten trend, to musimy wykazać się ambicją. Izba ma właśnie przyjąć sprawozdanie, które dalej osłabi i tak wątłą propozycję zawartą we wniosku Komisji. Gwoli jasności grupa ALDE jest wielkim zwolennikiem błękitnej karty. Uważamy jednak, że tekst w obecnym brzmieniu nie prowadzi do jakże potrzebnej zmiany w zakresie legalnej migracji, a zamiast tego utrwala protekcjonistyczne praktyki państw członkowskich. Wszyscy wiemy, że Rada doskonale potrafi wygłaszać ambitne oświadczenia, wiemy również, że nazbyt często na przeszkodzie efektywnemu podejmowaniu decyzji staje niezdolność państw członkowskich do prawdziwej współpracy we wzajemnym interesie, oraz że owo efektywne podejmowanie decyzji w tym przedmiocie upośledza bardzo gorąca i niezborna debata w sprawie legalnej migracji, bo brakuje jej ukierunkowania. Nadchodzą program z Tampere, program haski, francuski pakt o imigracji, program sztokholmski lecz w istocie wszystko sprowadza się do przełożenia tych podstawowych zobowiązań na konkretne i skuteczne działania. Jeśli pragniemy korzyści dla Unii z proponowanego systemu, to musimy wykazać się ambicją. Żywię zatem nadzieję, że jutro zagłosują państwo stosownie do powyższego."@pl16
"Senhor Presidente, dir-se-ia que os conservadores e os socialistas estão unha com carne no que toca ao cartão azul, o que, sinceramente, deixa o meu grupo estupefacto. A UE tenta, há muito, dotar-se de um pacote amplo sobre migração, que inclua medidas de combate à migração ilegal e medidas que abram caminho a uma estratégia prospectiva europeia em matéria de migração legal. Lembram-se, com certeza, do debate extremamente emotivo sobre a Directiva do Regresso. O Grupo ALDE afirmou então que a política de regresso não podia ser encarada isoladamente, devendo antes ser vista como uma parte integrante – e necessária – de um pacote global relativo à migração, o que continua a ser absolutamente verdadeiro. Temos agora, finalmente, a possibilidade de transmitir uma mensagem muito incisiva sobre a necessidade de melhores oportunidades para a migração legal, para dar resposta às solicitações das empresas que precisam urgentemente de trabalhadores qualificados. O facto de não se poder esperar demasiado do PPE em matéria de migração legal é lamentável, mas, de certo modo, previsível. Que, em larga medida, o PSE alinhe alegremente com o PPE nas alterações relativas ao cartão azul deixa-me os cabelos em pé. A votação na Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos redundou numa descaracterização significativa do regime. Foram introduzidas demasiadas restrições, que em nada ajudam a tornar a UE mais atractiva para os trabalhadores altamente qualificados. Importa deixar claro que o desígnio do cartão azul é o aumento da competitividade da economia da UE. A proposta relativa ao cartão azul não é uma tentativa cómoda de «comer a carne e deixar os ossos», originando uma fuga de cérebros dos países em desenvolvimento. O que actualmente sucede é que a grande maioria dos trabalhadores altamente qualificados emigra para os Estados Unidos, Canadá ou Austrália, e não para a UE. Se queremos inverter a situação, temos de ser ambiciosos. O Parlamento parece disposto a aprovar um relatório que diminuirá a eficácia de uma proposta da Comissão já de si pouco ambiciosa. Que fique claro que o Grupo ALDE é um apoiante muito firme do cartão azul. Consideramos, no entanto, que o texto actual não conduz às tão necessárias mudanças na migração legal, antes corrobora as práticas proteccionistas dos Estados-Membros. Todos reconhecemos que o Conselho esteve magnífico nas suas ambiciosas declarações, mas também todos sabemos que o processo efectivo de tomada de decisões é demasiadas vezes prejudicado pela incapacidade dos Estados-Membros de trabalharem realmente em conjunto no interesse de todos, e que, por falta de orientações precisas, a tomada de decisões neste domínio está a ser contaminada por um debate muito emotivo e confuso sobre migração legal. O Programa de Tampere, o Programa de Haia, o pacto sobre imigração francês e, em breve, o Programa de Estocolmo – tudo isto se resume, afinal, à transposição dos compromissos básicos para um conjunto de medidas concretas e eficazes. Se queremos que a UE tire proveito do regime proposto, temos de ser ambiciosos, e espero, portanto, que o tenham em conta no vosso voto de amanhã."@pt17
"Mr President, it seems as though Conservatives and Socialists are hand in glove with each other on the Blue Card, leaving my group lost in amazement, to be honest. For a while now, the EU has been trying to come up with a comprehensive package on migration, including measures to tackle illegal migration as well as measures to push Europe’s forward-looking strategy on legal migration. You might remember the very emotional debate on the Return Directive. At the time, the ALDE Group said that the return policy could not be looked upon in an isolated way: it should be seen as an integral part – a necessary part – of a total package for migration, which is still very true. Today, we finally have the chance to give a strong message on the need for better opportunities for legal migration, to address the demands of businesses in urgent need of qualified workers. The fact that we could not expect too much from the EPP on legal migration is unfortunate, but could in a way be foreseen. The fact that the PSE is, broadly speaking, happily in line with the EPP on the Blue Card amendments makes my hair stand on end. Following the vote in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the scheme has been watered down significantly. Far too many restrictions have been introduced, which do not help in any way when trying to make the EU more attractive to highly qualified workers. It must be clear that the intention of the Blue Card is to increase the competitiveness of the EU economy. The Blue Card proposal is not an easy attempt to take the best and leave the rest, thereby creating a brain drain from developing countries. The current trend is that the vast majority of the highly qualified workers emigrate to the US, Canada or Australia instead of the EU. If we want to reverse this trend, we have to be ambitious. This House is about to adopt a report that would weaken an already very modest Commission proposal even further. To be clear, the ALDE Group is a very strong supporter of the Blue Card. However, we feel that the current text does not bring about the much-needed change for legal migration but that it confirms Member States’ protectionist practices instead. We all know that the Council has been excellent in making ambitious statements, but we also know that, too often, effective decision-making is constrained by the inability of the Member States to really work together in their mutual interest and that effective decision-making in this field is being undermined by a very emotional and muddled debate on legal migration, owing to a lack of focus. The Tampere Programme, the Hague Programme, the French immigration pact, the Stockholm Programme coming up – at the end of the day it all comes down to the transposition of these basic commitments into concrete and effective measures. If we want the EU to benefit from the proposed scheme, we have to be ambitious and therefore I hope you will vote accordingly tomorrow."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zdá sa, že konzervatívci a socialisti sú v otázke modrej karty navzájom úzko spriaznení, čomu sa naša skupina nestačí čudovať, ak mám byť úprimná. EÚ sa už nejaký čas usiluje prísť s komplexným migračným balíkom, ktorý by zahŕňal opatrenia na zvládanie nezákonnej migrácie, ako aj opatrenia na podporu perspektívnej európskej stratégie zákonnej migrácie. Možno si spomínate na veľmi emotívnu rozpravu o smernici o podmienkach návratu. Skupina ALDE v tom čase vyhlásila, že politiku návratu nemožno posudzovať izolovane: treba sa na ňu pozerať ako na neoddeliteľnú súčasť – nevyhnutnú súčasť – celkového migračného balíka, čo je stále úplná pravda. Dnes máme konečne šancu vyslať silný signál týkajúci sa potreby lepších príležitostí pre zákonnú migráciu a venovať sa požiadavkám podnikov, ktoré naliehavo potrebujú kvalifikovaných pracovníkov. Skutočnosť, že od strany PPE v súvislosti zo zákonnou migráciou nemôžeme veľa očakávať, je poľutovaniahodná, ale istým spôsobom sa to dalo predvídať. Z faktu, že skupina PSE je, všeobecne povedané, v šťastnej harmónii so stranou PPE, pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy súvisiace s modrou kartou, mi vstávajú vlasy dupkom. Po hlasovaní vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci sa systém výrazne zmenil. Zaviedlo sa príliš mnoho obmedzení, ktoré nijako neprispievajú k úsiliu zvýšiť príťažlivosť EÚ pre vysokokvalifikovaných pracovníkov. Musí byť jasné, že modrá karta je zameraná na zvýšenie konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ. Návrh smernice o modrej karte je neľahkým pokusom vybrať si to najlepšie a ostatné nechať tak, čo spôsobuje únik mozgov z rozvojových krajín. Súčasný trend je taký, že prevažná väčšina vysokokvalifikovaných pracovníkov odchádza do Spojených štátov, Kanady alebo Austrálie, nie do EÚ. Ak chceme zvrátiť tento trend, musíme byť ctižiadostiví. Tento Parlament sa chystá prijať správu, ktorá by ešte viac oslabila už i tak skromný návrh Komisie. Aby som sa vyjadrila jasne, skupina ALDE je veľmi silným zástancom modrej karty. Máme však pocit, že aktuálny text neprináša tak veľmi potrebnú zmenu zákonnej migrácie, ale potvrdzuje protekcionistické praktiky členských štátov. Všetci vieme, že Rade sa vynikajúco darí robiť ambiciózne vyhlásenia, ale vieme aj to, že prijímanie ozajstných rozhodnutí je príliš často obmedzované neschopnosťou členských štátov skutočne spolupracovať vo vzájomnom záujme a že prijímanie ozajstných rozhodnutí v tejto oblasti je narušené veľmi emotívnou a zmätenou rozpravou o zákonnej migrácii spôsobenou nedostatočným sústredením sa na podstatu veci. Program z Tampere, Haagsky program, francúzsky pakt o prisťahovalectve, nadchádzajúci Štokholmský program – napokon vždy príde na transformáciu týchto základných záväzkov do konkrétnych a účinných opatrení. Ak chceme, aby mala EÚ z navrhovaného systému úžitok, musíme byť ambiciózni. Preto dúfam, že zajtra budete podľa toho aj hlasovať."@sk19
". – Gospod predsednik, izgleda, kot da se konzervativci in socialisti strinjajo glede modre karte, kar mojo skupino, odkrito rečeno, zelo preseneča. Že nekaj časa si EU prizadeva, da bi pripravila izčrpen sveženj o priseljevanju, vključno z ukrepi, ki bi rešili nezakonito priseljevanje, in ukrepi, ki bi pospešili evropsko napredno strategijo o zakonitem priseljevanju. Morda se boste spomnili zelo čustvene razprave o direktivi o vračanju. Takrat je skupine ALDE dejala, da se politika vračanja ne more obravnavati osamljeno: treba jo je videti kot sestavni del – potrebni del – skupnega svežnja za priseljevanje, kar je še vedno res. Danes imamo končno možnost, da podamo zgovorno sporočilo o potrebi po boljših možnostih za zakonito priseljevanje, obravnavamo zahteve podjetij glede nujne potrebe po kvalificiranih delavcih. Dejstvo, da od skupine EPP nismo mogli kaj dosti pričakovati o zakonitem priseljevanju, je žalostno, vendar je bilo na nek način pričakovano. Ob dejstvu, da je PSE, na splošno rečeno, zadovoljna skupaj z EPP glede sprememb o modri karti, mi gredo lasje pokonci. Po glasovanju Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je shema bistveno zvodenela. Bilo je uvedenih preveč omejitev, ki ne pomagajo na noben način pri poskusu narediti EU privlačnejšo za visokokvalificirane delavce. Jasno mora biti, da je namen modre karte povečati konkurenčnost gospodarstva EU. Predlog o modri karti ni lahek poskus, da bi vzeli najboljše in pustili ostalo in s tem povzročili beg možganov iz držav v razvoju. Trenutni trend je tak, da se velika večina visokokvalificiranih delavcev preseli v ZDA, Kanado ali Avstralijo in ne v EU. Če želimo ta trend spremeniti, moramo biti prizadevni. Ta parlament je na tem, da sprejme poročilo, ki bi še nadalje oslabilo že tako skromen predlog Komisije. Bodimo si na jasnem, da je skupina ALDE zelo močan podpornik modre karte. Toda menimo, da trenutno besedilo ne prinaša zelo potrebne spremembe glede zakonitega priseljevanja, ampak potrjuje zaščitniško prakso držav članic. Vsi vemo, da je bil Svet odličen pri navajanju ambicioznih izjav, ampak tudi vemo, da je prepogosto učinkovito odločanje ovirano zaradi nezmožnosti držav članic, da bi skupno delovale v svojih vzajemnih interesih, in da je učinkovito odločanje na tem področju oslabljeno zaradi zelo čustvene in zbegane razprave o zakonitem preseljevanju zaradi premajhne osredotočenosti. Program Tampere, Haški program, francoski pakt o priseljevanju, stockholmski program – ob koncu dneva se vse konča pri prenosu teh osnovnih obvez v konkretne in učinkovite ukrepe. Če želimo, da bo EU imela ugodnosti od predlagane sheme, moramo biti prizadevni in zato upam, da boste v skladu s tem tudi jutri glasovali."@sl20
"Herr talman! Det förefaller som om de konservativa och socialisterna passar perfekt ihop när det gäller blåkortet, och det förvånar min grupp, uppriktigt sagt. Under en tid har nu EU försökt att lägga fram ett omfattande paket om migration, inbegripet åtgärder för att hantera olaglig migration och åtgärder för att driva på EU:s framåtblickande strategi om laglig migration. Ni minns kanske den mycket känslosamma debatten om direktivet om återvändande. ALDE-gruppen sa då att politiken för återvändande inte kunde betraktas isolerat: Den skulle ses som en fullständig del – en nödvändig del – av ett totalt paket för migration, vilket fortfarande är helt sant. I dag har vi äntligen möjlighet att sända ett starkt budskap om behovet av bättre möjligheter till laglig migration, för att bemöta efterfrågan från näringslivet som har ett starkt behov av kvalificerade arbetstagare. Det faktum att vi inte kan förvänta oss för mycket från PPE-DE när det gäller laglig migration är olyckligt men kan på sätt och vis förutses. Det faktum att PSE, i vidsträckt bemärkelse, är överens med PPE-DE om ändringsförslagen när det gäller blåkortet får håret att resa sig. Efter omröstningen i utskottet för medborgerliga rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor har systemet vattnats ur avsevärt. Alltför många begränsningar har införts, vilka inte är till någon hjälp när man försöker göra EU mer attraktivt för högkvalificerade arbetstagare. Det måste framgå tydligt att avsikten med blåkortet är att öka konkurrenskraften i EU:s ekonomi. Förslaget med blåkort är inte ett enkelt försök att ta det bästa och lämna resten och på så sätt skapa en kunskapsflykt från utvecklingsländerna. Den nuvarande trenden är att den stora majoriteten av högkvalificerade arbetstagare emigrerar till Förenta staterna, Kanada eller Australien i stället för till EU. Om vi vill vända den trenden måste vi vara ambitiösa. Vår kammare är på väg att anta ett betänkande som skulle försvaga ett redan mycket modest kommissionsförslag ytterligare. För att vara tydlig: ALDE-gruppen är en mycket stark anhängare av blåkortet. Vi känner emellertid att den nuvarande texten inte tillför den så välbehövliga förändringen för den lagliga migrationen utan att den i stället bekräftar medlemsstaternas protektionistiska metoder. Vi vet alla att rådet har varit utmärkt när det gäller att göra ambitiösa uttalanden, men vi vet också att effektivt beslutsfattande alltför ofta begränsas av medlemsstaternas oförmåga att verkligen samarbeta i ömsesidigt intresse och att ett effektivt beslutsfattande på detta område undermineras av en mycket känslosam och rörig debatt om laglig migration, på grund av bristande fokus. Tammerforsprogrammet, Haagprogrammet, den franska invandringspakten, Stockholmsprogrammet som ska komma – när allt kommer omkring handlar det alltid om att omvandla dessa grundläggande åtaganden till konkreta och effektiva åtgärder. Om vi vill att EU ska dra nytta av det föreslagna systemet måste vi vara ambitiösa och därför hoppas jag att ni kommer att rösta i enlighet därmed i morgon."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jeanine Hennis-Plasschaer"14
"Jeanine Hennis-Plasschaert,"18,5,20,15,1,19,16,11,10,2,13,4,21,9
"az ALDE képviselőcsoport részéről."11
"for ALDE-Gruppen. – (EN"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph