Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-148"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.15.3-148"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− With regard to the Santos report () on the CAP Health Check, I need to clarify that, while I voted for the report, there is one aspect of the CAP, namely subsidies to grow tobacco, that I cannot support, nor have I ever supported. Tobacco is the most heavily subsidised crop per hectare in the EU. Since the early 1990s, the EU has spent about EUR 1 000 million annually on subsidies to tobacco growers. Despite the effort to reduce these subsidies, tobacco subsidies are still given out to tobacco farmers by the hundreds of millions (EUR 963 million in 2002). This is by far the highest support, compared to other agricultural sectors, creating distorted incentives and high levels of inefficiency. It has been costly, the policy has not worked from a trade point of view, and it has been bad for the EU’s reputation, exposing an awkward ambivalence in the EU’s health goals. Subsidies should be removed completely from tobacco (but not from tobacco farmers) and switched to support healthy agriculture much quicker than is currently planned."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Pokud jde o Santosovu zprávu () o kontrole stavu společné zemědělské politiky, musím vyjasnit, že i když jsem hlasovala pro přijetí zprávy, je jedno hledisko společné zemědělské politiky, konkrétně podpora pěstování tabáku, které nemohu podpořit, a ani jsem je nepodpořila. Tabák patří k nejvíce dotovaným plodinám na hektar v EU. Od počátku devadesátých let minulého století vynakládá EU ročně přibližně 1 000 milionů EUR na podpory pěstitelům tabáku. Navzdory snahám o omezení těchto podpor jsou doposud pěstitelům tabáku vypláceny podpory ve výši stovek milionů (963 milionů EUR v roce 2002). Je to zdaleka největší podpora ve srovnání s dalšími odvětvími zemědělství, a vytváří se tak zdeformovaná pobídka a dochází ke značnému plýtvání. Tato politika je nákladná, je nefunkční z obchodního hlediska a poškozuje dobré jméno EU, přičemž odhaluje podivnou rozpolcenost s ohledem na zdravotní cíle Evropské unie. Podpory poskytované na pěstování tabáku by měly být zcela zrušeny (nikoli podpory pěstitelům tabáku) a měly by se přesunout na podporu zdravého zemědělství mnohem rychleji, než se v současnosti plánuje."@cs1
"− I forbindelse med Santos-betænkningen () om sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik er jeg nødt til at præcisere, at selv om jeg stemte for betænkningen, er der et aspekt i den fælles landbrugspolitik, nemlig støtte til tobaksdyrkning, som jeg ikke kan støtte og aldrig har støttet. Tobaksstøtten i EU ligger i den tungeste ende pr. ha set i forhold til andre afgrøder. Siden starten af 1990'erne har EU brugt over 1 mia. EUR pr. år til støtte til tobaksproducenter. På trods af bestræbelserne på at reducere denne støtte tildeles tobaksproducenterne fortsat flere hundrede millioner euro (963 mio. EUR i 2002) i tobaksstøtte. Dette er langt den største støtte sammenlignet med andre landbrugssektorer, og den skaber forvrængede incitamenter og stor ineffektivitet. Den har kostet mange penge, politikken har ikke virket ud fra et handelsmæssigt synspunkt, og den har svækket EU's omdømme ved at afsløre den underlige dobbelttydighed i EU's sundhedsmål. Tobaksstøtten bør fjernes fuldstændigt (dog ikke fra tobaksproducenterne), og der bør i stedet ydes støtte til et sundt landbrug langt hurtigere end planlagt."@da2
". − In Bezug auf den Santos-Bericht () zum Gesundheitscheck der GAP, dem ich zugestimmt habe, muss ich klarstellen, dass es einen Aspekt der GAP gibt, nämlich die Subventionen für den Tabakanbau, den ich nicht unterstützen kann und auch niemals unterstützt habe. Tabak ist das pro Hektar am stärksten subventionierte Produkt in der EU. Seit den frühen 1990er Jahren hat die EU jährlich etwa 1 000 Millionen Euro an Beihilfen für Tabakpflanzer aufgewendet. Trotz des Versuchs, diese Subventionen zu kürzen, werden immer noch viele hundert Millionen Euro Tabakbeihilfen (963 Millionen Euro im Jahr 2002) an die Tabakanbauer ausgeschüttet. Das ist im Vergleich zu anderen landwirtschaftlichen Sektoren die bei weitem höchste Stützung und führt zu verzerrten Anreizen und einem hohen Maß an Ineffizienz. Dies hat viel Geld gekostet, die Politik ist aus Handelssicht fehlgeschlagen und sie ist schlecht für das Ansehen der EU, da sie eine peinliche Ambivalenz bei den Gesundheitszielen der EU aufzeigt. Subventionen sollten beim Tabak (nicht jedoch bei den Tabakanbauern) vollständig abgebaut und viel schneller als derzeit geplant in die Unterstützung gesunder Landwirtschaft umgelenkt werden."@de9
"− Όσον αφορά την έκθεση Santos () που αφορά τον Έλεγχο της Υγείας της ΚΓΠ, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι, ενώ ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, υπάρχει μία πτυχή της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα οι επιδοτήσεις για την καλλιέργεια καπνού, την οποία δεν μπορώ να υποστηρίξω ούτε υποστήριξα ποτέ παλαιότερα. Ο καπνός είναι η καλλιέργεια που λαμβάνει τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις ανά στρέμμα στην ΕΕ. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ΕΕ έχει ξοδεύει περίπου 1 000 εκατομμύριο ευρώ ετησίως για επιδοτήσεις των καλλιεργητών καπνού. Παρά τις προσπάθειες μείωσης αυτών των επιδοτήσεων, οι επιδοτήσεις του καπνού συνεχίζονται να δίνονται στους καλλιεργητές καπνού κατά εκατοντάδες εκατομμύρια (963 εκατομμύρια το 2002). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποστήριξη κατά πολύ, συγκριτικά με άλλους κλάδους της γεωργίας, δημιουργώντας διαστρεβλωμένα κίνητρα και υψηλά επίπεδα αναποτελεσματικότητας. Υπήρξε δαπανηρή, η πολιτική δεν έχει λειτουργήσει από εμπορική άποψη και έχει βλάψει τη φήμη της ΕΕ, αποκαλύπτοντας μια παράξενη αμφιθυμία στους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ ως προς την υγεία. Οι επιδοτήσεις θα έπρεπε να καταργηθούν πλήρως για τον καπνό (αλλά όχι από τους καλλιεργητές καπνού) και να στραφούν στη στήριξη υγιούς γεωργίας πολύ ταχύτερα από ότι έχει σχεδιαστεί σήμερα."@el10
"− Respecto al informe de Santos () sobre el «chequeo» de la PAC, tengo que aclarar que, aunque haya votado a favor del informe, hay un aspecto de la PAC, concretamente, los subsidios para la producción de tabaco que yo no puedo respaldar y con el que nunca he estado de acuerdo. El tabaco es el cultivo que más subsidios recibe por hectárea en la Unión Europea. Desde principios de la década de los noventa, la UE ha gastado 1 000 millones de euros aproximadamente en subsidios para los productores de tabaco. A pesar de los esfuerzos que se han hecho para reducir estos subsidios, aún se distribuyen subsidios entre los agricultores por una cuantía que asciende a cientos de millones, exactamente, a 963 millones de euros en 2002. Se trata de las ayudas más elevadas, con diferencia, en comparación con otros sectores agrícolas, por lo que se generan incentivos distorsionados y altos niveles de ineficacia. Ha sido un elemento muy costoso, la política no ha funcionado desde el punto de vista comercial, y ha perjudicado la reputación de la UE, exponiendo una torpe ambigüedad en los buenos objetivos de la UE. No se debería conceder ningún subsidio al sector del tabaco (excepto a los agricultores del tabaco) y se debería respaldar una agricultura saludable con mucha más rapidez de lo previsto."@es21
"Tahan härra Santose ühise põllumajanduspoliitika olukorra kontrolli kohta koostatud raporti () osas selgitada, et kuigi ma hääletasin raporti poolt, ei saa ma nõustuda ega ole kunagi nõustunud ühe ühise põllumajanduspoliitika osaga, nimelt tubaka kasvatamiseks eraldatavate toetustega. Tubakas on saadus, mida ühe hektari kohta toetatakse ELis kõige suuremal määral. Alates 1990ndatest aastatest on EL igal aastal kulutanud ligikaudu 1 miljard eurot tubakakasvatajatele toetuste maksmiseks. Hoolimata püüdest kõnealuseid toetusi vähendada, eraldatakse neid tubakatootjatele endiselt sadades miljonites (2002. aastal 963 miljonit eurot). See on võrreldes teiste põllumajandussektoritega kaugelt kõige suurem toetus, tekitades moonutatud soodustusi ja aidates kaasa väga ebatõhusale tegevusele. See poliitika on olnud kulukas, ei ole kaubanduslikust seisukohast vaadates toiminud ja on tulnud kahjuks ELi mainele, muutes ELi tervishoiualased eesmärgid veidralt ebakindlaks. Tubakatoetused (mitte tubakatootjate toetused) tuleks täielikult kaotada ja suunata tervisliku põllumajanduse abistamiseks oluliselt kiiremini kui hetkel kavandatud."@et5
". YMP:n terveystarkastusta koskevan Santosin mietinnön () osalta minun on selvennettävä, että vaikka äänestin mietinnön puolesta, YMP:ssä on yksi osa-alue, tupakan viljelyn tuki, jota en voi hyväksyä ja jota en ole koskaan kannattanut. Tupakka on viljelykasvi, jolle myönnetään EU:n suurimmat hehtaarituet. EU on käyttänyt 1990-luvun alusta alkaen vuosittain noin 1 000 miljoonaa euroa tukiin tupakanviljelijöille. Vaikka näitä tukia on pyritty vähentämään, tupakanviljelijöille myönnetään yhä satojen miljoonien tupakkatukia (963 miljoonaa euroa vuonna 2002). Tämä on ylivoimaisesti suurin tuki verrattuna muihin maatalouden aloihin, mikä luo vääränlaisia kannustimia ja paljon tehottomuutta. Tuki on tullut kalliiksi, politiikka ei ole toiminut kaupan näkökulmasta, ja tuki on ollut huono asia EU:n maineen kannalta, sillä se ilmentää kiusallista ristiriitaa EU:n terveystavoitteiden kanssa. Tuki tupakalta (ei kuitenkaan viljelijöiltä) olisi poistettava kokonaan, ja se olisi siirrettävä terveyttä edistävän maatalouden tukemiseen paljon suunniteltua nopeammin."@fi7
". − En ce qui concerne le rapport Santos () relatif au bilan de santé de la PAC, je dois dire clairement que, bien que j’aie voté pour ce rapport, il est un aspect de la PAC, à savoir l’aide financière à la culture du tabac, que je ne peux pas soutenir et que je n’ai jamais soutenu. Le tabac est la récolte européenne qui reçoit les subventions les plus élevées par hectare. Depuis le début des années 1990, l’Union européenne dépense environ 1 milliard d’euros par an en subsides versés aux cultivateurs de tabac. Malgré les efforts visant à diminuer ces aides, les cultivateurs de tabac continuent à recevoir des centaines de millions d’euros de subsides (963 millions d’euros en 2002). Il s’agit là, de loin, de l’aide la plus importante accordée à un secteur agricole. Cette aide provoque des incitants pervers et entraîne un degré élevé d’inefficacité. Cette politique d’aide a coûté cher, elle n’a pas donné de résultats commerciaux convaincants et elle a nui à la réputation de l’Union européenne en révélant l’ambiguïté de sa position par rapport aux objectifs de santé publique. Il faut arrêter toute aide en faveur du tabac (mais pas des cultivateurs de tabac) et rediriger ces fonds vers une aide à des cultures saines beaucoup plus rapidement que cela n’est prévu actuellement."@fr8
"− A KAP állapotfelméréséről szóló Santos-jelentéssel kapcsolatban () világossá szeretném tenni, hogy bár megszavaztam a jelentést, van a KAP-nak egy olyan aspektusa – a dohánytermesztés támogatása –, amelyet nem tudok támogatni és soha nem is támogattam. Az EU-ban jelenleg a dohány kapja hektáronként a legtöbb támogatást. Az 1990-es évek elejétől kezdve az EU évente körülbelül 1000 millió eurót költ a dohánytermesztők támogatására. Az e támogatások csökkentésére irányuló erőfeszítések ellenére még mindig több száz millió euro támogatást nyújtanak a dohánytermelőknek (2002-ben 963 millió euro). Ez más mezőgazdasági ágazatokkal összehasonlítva messze a legnagyobb mértékű támogatás, amely torzult ösztönzőket és nagyfokú hatástalanságot hoz létre. Ez nagyon költséges, kereskedelmi szempontból a politika nem működött, ártott az EU jó hírnevének, és kínos következetlenséget tárt fel az EU egészségügyi céljaival szemben. A támogatásokat teljes mértékben el kell vonni a dohánytól (de nem a dohánytermesztőktől), és az egészséges mezőgazdaság támogatására kell fordítani, a jelenleg tervezettnél sokkal gyorsabban."@hu11
"− Per quanto riguarda la relazione Santos () sulla valutazione dello stato di salute della PAC, vorrei chiarire che, pur avendo votato a favore della relazione, v’è un aspetto della PAC, ovvero i sussidi per la coltivazione di tabacco, che mai ho sostenuto né posso accettare ora. Il tabacco è la coltura che, a livello comunitario, riceve il più elevato numero di sovvenzioni per ettaro. Sin dall’inizio degli anni ’90, l’Unione europea spende circa 1 000 milioni di euro su base annua in sussidi ai coltivatori di tabacco. Nonostante gli sforzi per ridurli, si continuano a erogare sussidi ai coltivatori di tabacco nell’ordine di centinaia di milioni. (963 milioni di euro nel 2002). Queste sono le sovvenzioni di gran lunga più elevate, se paragonate ad altri settori agricoli, che generano incentivi falsati e notevoli livelli di inefficienza. La politica è stata molto costosa, non ha funzionato da un punto di vista commerciale ed è stata negativa per la reputazione dell’Unione europea, evidenziandone un’imbarazzante ambivalenza rispetto agli obiettivi di salute dichiarati. Gli aiuti al tabacco (ma non ai coltivatori di tabacco) dovrebbero essere aboliti e indirizzati a sostegno di un’agricoltura sana in tempi molto più brevi rispetto a quanto previsto."@it12
"− Dėl L. Santoso pranešimo () dėl reformos patikrinimo norėčiau pateikti šį paaiškinimą. Nors balsavau už pranešimą, negaliu pritarti vienam BŽŪP aspektui, t.y. subsidijoms už tabako auginimą. Šios nuostatos negaliu palaikyti ir niekada nesu palaikiusi. Tabakas – labiausiai subsidijuojama žemės ūkio kultūra ES (skaičiuojant subsidijas, kurios tenka vienam hektarui). Nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios ES kasmet skyrė apie 1000 milijonų  tabako augintojų subsidijoms. Nepaisant pastangų sumažinti šias subsidijas, tabako subsidijos vis dar dalijamos tabako augintojams šimtais milijonų (2002 m. jos siekė 963 milijonus). Tai daug didesnė parama, lyginant su kitais žemės ūkio sektoriais, dėl kurios atsiranda prielaidos veiklai iškraipyti ir vykdyti ypač neefektyviai. Tai buvo labai brangu. Politika nebuvo suderinta su prekybos sektoriaus požiūriu, be to, ji pakenkė ES reputacijai, nes buvo susijusi su nepriimtinu dviveidiškumu dėl ES sveikatos tikslų. Subsidijų už tabaką (bet ne tabaką auginantiems ūkininkams) turi būti visiškai atsisakyta. Jos (daug greičiau negu šiuo metu suplanuota) turėtų būti perkeltos sveikam žemės ūkiui remti."@lt14
"− Attiecībā uz kunga ziņojumu () par KLP „veselības pārbaudi” man jāpaskaidro, ka, lai gan es balsoju par ziņojumu, es nevaru pieņemt un nekad neesmu atbalstījusi vienu KLP aspektu — subsīdijas tabakas audzēšanai. Tabaka ir visvairāk subsidētais augs uz hektāru Eiropas Savienībā. Kopš 1990. gadu sākuma subsīdijās tabakas audzētājiem Eiropas Savienība ir iztērējusi aptuveni 1 000 miljonu gadā. Neskatoties uz centieniem šīs subsīdijas samazināt, tabakas audzētājiem joprojām tiek piešķirtas simtiem miljonus (2002. gadā — 963 miljoni) lielas subsīdijas. Salīdzinot ar citām lauksaimniecības nozarēm, šis viennozīmīgi ir vislielākais atbalsts, kas rada kropļojošus stimulus un pamatīgu neefektivitāti. Tas ir bijis dārgi, politika nav darbojusies, ņemot vērā tirdzniecības aspektu, un tas ir kaitējis Eiropas Savienības reputācijai, atklājos neveiklību raisošu divkosību saistībā ar Eiropas Savienības veselības politikas mērķiem. Vajadzētu pilnībā likvidēt tabakas subsīdijas (taču ne tabakas lauksaimnieku subsīdijas) un daudz ātrāk, nekā plānots novirzīt tās veselīgas lauksaimniecības atbalstam."@lv13
"With regard to the Santos report () on the CAP Health Check, I need to clarify that, while I voted for the report, there is one aspect of the CAP, namely subsidies to grow tobacco, that I cannot support nor have I ever supported. Tobacco is the most heavily subsidised crop per hectare in the EU. Since the early 1990s, the EU has spent about EUR 1 000 million annually on subsidies to tobacco growers. Despite the effort to reduce these subsidies, tobacco subsidies are still given out to tobacco farmers by the hundreds of millions (EUR 963 million in 2002). This is by far the highest support, compared to other agricultural sectors, creating distorted incentives and high levels of inefficiency. It has been costly, the policy has not worked from a trade point of view, and it has been bad for the EU’s reputation, exposing an awkward ambivalence in the EU’s health goals. Subsidies should be removed completely from tobacco (but not from tobacco farmers) and switched to support healthy agriculture much quicker than currently planned."@mt15
". Wat betreft het verslag-Santos () over de Health Check van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, moet ik verduidelijken dat ik weliswaar vóór heb gestemd maar er één aspect is van het GLB, namelijk subsidies voor het verbouwen van tabak, dat ik niet kan steunen en ook nooit heb gesteund. Tabak is het zwaarst gesubsidieerde gewas per hectare in de EU. Sinds het begin van de jaren negentig heeft de EU jaarlijks ongeveer 1 000 miljoen euro uitgegeven aan subsidies voor tabakstelers. Ondanks de inspanning om die subsidies te beperken, worden nog altijd honderden miljoenen aan subsidies verstrekt aan tabakstelers (963 miljoen euro in 2002). In vergelijking met andere landbouwsectoren is dat veruit de hoogste steun. Deze is de oorzaak van verstoorde stimulansen en een hoge mate van inefficiëntie. Dit beleid kost veel geld, heeft commercieel gefaald en heeft de reputatie van de EU geen goed gedaan, omdat het een ongemakkelijke ambivalentie in de gezondheidsdoelen van de EU aan het licht bracht. Alle subsidies voor tabak (maar niet voor tabakstelers) moeten worden ingetrokken en gebruikt voor de ondersteuning van een gezonde landbouw, en wel veel sneller dan op dit moment is voorzien."@nl3
"− Jeśli chodzi o sprawozdanie pana Santosa () dotyczące oceny kondycji CAP, to muszę wyjaśnić, że choć głosowałem za sprawozdaniem, to jest jeden aspekt WPR, mianowicie dotacje do uprawy tytoniu, którego ani nie mogę poprzeć, ani nigdy nie popierałem. Tytoń jest najmocniej dotowaną uprawą UE w przeliczeniu na hektar. Od wczesnych lat 90. ubiegłego wieku UE wydawała około 1 miliarda euro rocznie na dotowanie plantatorów tytoniu. Pomimo wysiłków na rzecz obniżenia tych dotacji, dotacje tytoniowe nadal kierowane są do plantatorów tytoniu w setkach milionów euro (963 miliony w 2002 roku). Jest to bez wątpienia największe wsparcie w stosunku do innych sektorów rolnictwa, które stwarza powodujące zaburzenia bodźce do uprawy i prowadzi do wysokiego poziomu nieefektywności. Jest ono kosztowne - polityka ta nie działa odpowiednio z handlowego punktu widzenia - i niekorzystnie wpływa na reputację UE, ujawniając kłopotliwą niejednoznaczność w zakresie celów zdrowotnych UE. Należy w całości odebrać sektorowi tytoniowemu dotacje (ale nie rolnikom uprawiającym tytoń) i skierować je na znacznie szybsze wspieranie zdrowego rolnictwa, niż jest to obecnie planowane."@pl16
"A propósito do relatório do senhor deputado Capoulas Santos () sobre o «exame de saúde» da PAC, cabe-me esclarecer que, embora tenha votado a seu favor, há um elemento da PAC, mais concretamente os subsídios para a plantação do tabaco, que não apoio nem nunca apoiei. O tabaco é a produção que recebe o maior subsídio por hectare na UE. Desde o início da década de 1990, a UE gastou aproximadamente 1 000 milhões de euros por ano em subsídios a produtores de tabaco. Apesar dos esforços feitos no sentido de os reduzir, os subsídios ao tabaco atribuídos a produtores de tabaco ascendem ainda a centenas de milhões de euros (963 milhões de euros em 2002). É, de longe, o sector agrícola mais intensamente subsidiado, o que gera distorções nos incentivos e elevados níveis de ineficiência. Este apoio tem sido dispendioso, ineficaz do ponto de vista comercial e prejudicial para a imagem da UE, por revelar uma estranha ambivalência no que respeita aos objectivos comunitários em matéria de saúde. O tabaco não deve receber subsídio algum (o tabaco, e não os produtores de tabaco), e os montantes correspondentes devem ser canalizados para o apoio à agricultura saudável, a um ritmo muito mais rápido do que o actualmente previsto."@pt17
"With regard to the Santos report () on the CAP Health Check, I need to clarify that, while I voted for the report, there is one aspect of the CAP, namely subsidies to grow tobacco, that I cannot support nor have I ever supported. Tobacco is the most heavily subsidised crop per hectare in the EU. Since the early 1990s, the EU has spent about EUR 1 000 million annually on subsidies to tobacco growers. Despite the effort to reduce these subsidies, tobacco subsidies are still given out to tobacco farmers by the hundreds of millions (EUR 963 million in 2002). This is by far the highest support, compared to other agricultural sectors, creating distorted incentives and high levels of inefficiency. It has been costly, the policy has not worked from a trade point of view, and it has been bad for the EU’s reputation, exposing an awkward ambivalence in the EU’s health goals. Subsidies should be removed completely from tobacco (but not from tobacco farmers) and switched to support healthy agriculture much quicker than currently planned."@ro18
"V súvislosti so správou pána Santosa () o kontrole stavu SPP musím objasniť, že hoci som hlasovala za túto správu, je tu jeden prvok SPP, konkrétne dotácie na pestovanie tabaku, ktorý nemôžem podporiť a ani som ho nikdy nepodporovala. Tabak je najviac dotovanou plodinou na hektár v EÚ. Už od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia EÚ každoročne minula 1 000 miliónov EUR na dotácie pre pestovateľov tabaku. Napriek úsiliu o zníženie týchto dotácií poľnohospodári pestujúci tabak stále dostávajú tabakové dotácie v stovkách miliónov (936 miliónov EUR v roku 2002). Toto je najvyššia podpora v porovnaní s ostatnými odvetviami poľnohospodárstva vytvárajúca zdeformované stimuly a vysokú mieru neefektívnosti. Je to nákladná politika, ktorá z hospodárskeho hľadiska nefunguje a poškodzuje dobré meno EÚ a odhaľuje čudesnú rozpoltenosť v zdravotných cieľoch EÚ. Dotácie na tabak by sa mali úplne zrušiť (nie však pre jeho pestovateľov) a presmerovať do podpory zdravého poľnohospodárstva omnoho rýchlejšie, než sa v súčasnosti plánuje."@sk19
"− Kar zadeva Santosovo poročilo () o pregledu stanja SKP, moram pojasniti, da medtem ko sem glasoval za poročilo, pa obstaja en vidik SKP, to so subvencije za gojenje tobaka, ki pa ga ne morem sprejeti in ga nikoli nisem podpiral. Tobak je najbolj subvencioniran pridelek na hektar v EU. Od začetka devetdesetih je EU porabila pribl. 1 milijardo evrov letno za subvencije pridelovalcem tobaka. Kljub prizadevanju zmanjšati te subvencije, se še subvencije za tobak naprej podeljujejo pridelovalcem tobaka v stotinah milijonov (963 milijonov evrov v letu 2002). To je zdaleč najvišja podpora v primerjavi z drugimi kmetijskimi sektorji, ki ustvarja izkrivljene spodbude in visoke ravni neučinkovitosti. Je draga, politika ni delovala s tržnega stališča in je slaba za sloves EU, saj izraža okorno protislovje pri zdravstvenih ciljih EU. Subvencije za tobak bi bilo potrebno popolnoma ukiniti (toda ne pridelovalcem tobaka) in jih veliko hitreje kot je sedaj načrtovano preusmeriti v podporo zdravega kmetijstva."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,14,16,11,10,13,4,21,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph