Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-140"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.15.3-140"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Conservative MEPs voted against this report as it is a step in the wrong direction. We consider it to be essential that the decoupling process initiated in the 2003 Reform be extended to all sectors so as to allow farmers to produce what the market demands and achieve a genuine level playing field. This report resists decoupling and even tries to reverse decisions already taken, notably the inclusion of the tobacco regime in the Single Farm Payment. The report would see production-linked tobacco subsidies extended until 2012 and clearly we cannot accept this. The report also allows too much flexibility in the use of Article 68 which we fear will distort the market, will allow coupled payments in through the back door and may be challenged at the WTO. Finally, the exemption of the first EUR 10 000 from modulation, combined with a very low level of compulsory EU modulation, will simply not generate sufficient revenue for a strong rural development policy and will hit UK farmers disproportionately."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Konzervativní poslanci Evropského parlamentu hlasovali proti této zprávě, protože se jedná o krok nesprávným směrem. Domnívám se, že je nezbytné, aby proces oddělení zahájený reformou z roku 2003 byl rozšířen na všechna odvětví tak, aby umožnil zemědělcům vyrábět to, co žádá trh, a dosáhnout skutečně rovných podmínek. Tato zpráva brání oddělování a snaží se dokonce zvrátit už přijatá rozhodnutí, konkrétně začlenění režimu tabáku do jednotné platby pro zemědělský podnik. Tato zpráva by zajistila prodloužení podpor vázaných na množství výroby v oblasti tabáku do roku 2012, což rozhodně nemůžeme přijmout. Tato zpráva rovněž umožní příliš velkou pružnost využívání článku 68, a obáváme se, že by to mohlo narušit trh, umožnit podloudné vyplácení vázaných plateb a mohla by proti ní vznést námitky WTO. A konečně vynětí prvních 10 000 EUR z odlišení společně s velmi nízkou mírou povinného odlišení EU bude mít za následek nedostatek prostředků pro silnou politiku rozvoje venkova a nepřiměřeně postihne zemědělce ve Spojeném království."@cs1
"− De konservative medlemmer af Europa-Parlamentet stemte imod denne betænkning, der er et skridt i den forkerte retning. Vi mener, at det er af afgørende betydning, at den afkoblingsproces, der blev indledt i forbindelse med reformen i 2003, udvides til at omfatte alle sektorer, således at landbrugerne får mulighed for at producere det, som markedet efterspørger, og for at sikre lige konkurrencevilkår. I denne betænkning modsætter Parlamentet sig afkobling og forsøger endog at omstøde tidligere afgørelser, herunder navnlig gennem forslaget om at integrere tobaksordningen i enkeltbetalingsordningen. Det foreslås at forlænge den produktionsrelaterede tobaksstøtte til 2012, og det kan vi helt klart ikke acceptere. Medlemsstaterne indrømmes endvidere en for stor fleksibilitet i anvendelsen af artikel 68, og vi frygter, at dette vil skabe markedsforvridninger, give adgang for koblede betalinger ad bagvejen og muligvis skabe problemer i forhold til WTO. Endelig vil fritagelsen for graduering for de første 10 000 EUR kombineret med de meget lave obligatoriske gradueringssatser på EU-plan ganske enkelt ikke generere tilstrækkelige midler til en stærk politik for udvikling af landdistrikter, og de britiske landbrugere vil blive uforholdsmæssigt hårdt ramt."@da2
". − Die konservativen Abgeordneten haben gegen diesen Bericht gestimmt, weil er einen Schritt in die falsche Richtung darstellt. Wir halten es für unbedingt erforderlich, dass der bei der Reform 2003 eingeleitete Prozess der Entkoppelung auf alle Sektoren ausgeweitet wird, damit Landwirte das produzieren können, was der Markt verlangt, und wirklich gleiche Wettbewerbsbedingungen erreichen können. Dieser Bericht stellt sich der Entkoppelung entgegen und versucht sogar, bereits getroffene Entscheidungen rückgängig zu machen, vor allem die Einbeziehung der Tabakregelung in die Betriebsprämienregelung. Nach dem Bericht würden produktionsgebundene Tabakbeihilfen bis 2012 verlängert, was wir auf keinen Fall akzeptieren können. Der Bericht bietet zudem zu große Flexibilität bei der Anwendung von Artikel 68. Wir fürchten, dass dies den Markt verzerren und gekoppelte Zahlungen durch die Hintertür zulassen wird und darüber hinaus von der WTO angefochten werden könnte. Und schließlich werden durch die Ausnahme der ersten 10 000 Euro von der Modulation in Verbindung mit einer sehr geringen obligatorischen EU-Modulation einfach nicht genügend Einnahmen für eine kraftvolle Politik zur ländlichen Entwicklung erzielt, und die britischen Landwirte werden hierdurch unverhältnismäßig stark belastet."@de9
"− Οι συντηρητικοί βουλευτές καταψήφισαν αυτήν την έκθεση καθώς αποτελεί ένα βήμα προς εσφαλμένη κατεύθυνση. Θεωρούμε ζωτικής σημασίας το γεγονός ότι η διαδικασία αποσύνδεσης που ξεκίνησε με την Μεταρρύθμιση του 2003 να επεκταθεί σε όλους τους τομείς ούτως ώστε να επιτρέψει στους αγρότες να παράγουν τα όσα ζητά η αγορά και να επιτευχθεί πραγματικά ανταγωνισμός με ίσους όρους. Αυτή η έκθεση αντιστέκεται στην αποσύνδεση και φτάνει ακόμα και σε σημείο να ανατρέψει ήδη ειλημμένες αποφάσεις, συγκεκριμένα την ένταξη του καθεστώτος του καπνού στην ενιαία ενίσχυση ανά γεωργική εκμετάλλευση. Η έκθεση θέλει να δει τις επιδοτήσεις του καπνού που συνδέονται με την παραγωγή να επεκτείνονται έως το 2012 και προφανώς εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Η έκθεση αφήνει επίσης πολύ μεγάλα περιθώρια ευελιξίας στη χρήση του άρθρου 68 η οποία φοβόμαστε ότι θα διαστρεβλώσει την αγορά, θα επιτρέψει την είσοδο των συνδεδεμένων ενισχύσεων από την πίσω πόρτα και υπάρχει ενδεχόμενο να αμφισβητηθεί στον ΠΟΕ. Τέλος, η εξαίρεση των πρώτων 10 000 ευρώ από τη διαφοροποίηση, σε συνδυασμό με ένα πολύ χαμηλό επίπεδο υποχρεωτικής διαφοροποίησης ΕΕ, πολύ απλά δεν θα δημιουργήσει επαρκές εισόδημα για μια ισχυρή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και θα πλήξει τους αγρότες του Η.Β. δυσανάλογα."@el10
"− Los diputados conservadores han votado en contra de este informe, pues se trata de un paso en la dirección equivocada. Consideramos que es fundamental que el proceso de desacoplamiento iniciado en la reforma de 2003 se amplíe a todos los sectores para que los agricultores puedan producir en función de las demandas del mercado, así como conseguir un terreno de juego genuino y equilibrado. Este informe se opone al acoplamiento e intenta incluso trastocar las decisiones que ya se han tomado, sobre todo, la inclusión del régimen del tabaco en el régimen de ayuda única por explotación. El informe contemplaría los subsidios del tabaco vinculados a la producción ampliados hasta 2012, y está claro que no podemos aceptarlo. El informe también permite demasiada flexibilidad en el uso del artículo 68, un artículo por el que tememos que se distorsione el mercado, que permita la ayuda asociada por la puerta de atrás y que puede cuestionarse en la Organización Mundial del Comercio. Por último, la exención de los primeros 10 000 euros de la modulación, combinada con un nivel muy bajo de modulación obligatoria de la UE, sencillamente no generará los ingresos suficientes para una política de desarrollo rural potente y, además, afectará a los agricultores del Reino Unido de forma desproporcionada."@es21
"Euroopa Parlamendi konservatiividest liikmed hääletasid kõnealuse raporti vastu, kuna tegemist on sammuga vales suunas. Meie arvates on oluline, et 2003. aasta reformiga alustatud tootmisest lahtisidumise protsess laieneks kõikidele sektoritele, et võimaldada põllumajandustootjatel toota seda, mida turul nõutakse, ja tagada neile võrdsed tingimused. Antud raport on toetuste tootmisest lahtisidumise vastu ja isegi püüab juba tehtud otsuseid tagasi pöörata, nimelt tubakasektori ühtse otsemaksete kavaga liitmise teel. Raporti kohaselt pikendataks tootmisega seotud tubakatoetusi 2012. aastani ja on selge, et me ei saa sellega nõustuda. Raport lubab ka artikli 68 liiga paindlikku tõlgendamist, mis võib moonutada turuolukorda ja võimaldab tootmisega seotud toetuste varjatud tekkimist ning mida WTO võib vaidlustada. Lõpetuseks, esimese 10 000 euro suuruse toetuse osa vabastamine ümbersuunamissüsteemi kohaldamisest koos ELi kohustusliku toetuste ümbersuunamise väga madala määraga lihtsalt ei too tugeva maaelu arengu poliitika jaoks piisavalt sisse ning on eriti kahjulik Ühendkuningriigi põllumajandustootjatele."@et5
"− Parlamentin konservatiivijäsenet äänestivät tätä mietintöä vastaan, koska se on askel väärään suuntaan. Mielestämme on oleellista, että vuoden 2003 uudistuksessa aloitettu tukien irrottaminen tuotannosta ulotetaan kaikille aloille, niin että viljelijät voivat tuottaa sitä, mille markkinoilla on kysyntää ja saada aidosti tasapuoliset toimintaolosuhteet. Tässä mietinnössä vastustetaan tukien irrottamista tuotannosta ja yritetään jopa kumota jo tehtyjä päätöksiä. Erityisesti tämä koskee tupakka-alan sisällyttämistä tilatukijärjestelmään. Mietinnössä haluttaisiin tuotantosidonnaisia tupakkatukia jatkettaviksi vuoteen 2012 saakka, ja tätä me emme selkeästi voi hyväksyä. Mietinnössä myös sallitaan liikaa joustavuutta 68 artiklan käytössä. Pelkäämme, että tämä vääristää markkinoita, mahdollistaa tuotantoon sidotut tuet takaoven kautta, ja että asia voidaan kyseenalaistaa WTO:ssa. Lopuksi totean, että ensimmäisten 10 000 euron vapauttaminen mukauttamisesta yhdistettynä EU:n pakollisen mukauttamisen kovin alhaiseen tasoon ei yksinkertaisesti tuota riittäviä tuloja, jotta maaseutupolitiikka voisi olla vahvaa, ja Yhdistyneen kuningaskunnan viljelijöitä se vahingoittaa suhteettomasti."@fi7
"− Les députés européens du Parti conservateur ont voté contre ce rapport qui constitue un pas dans la mauvaise direction. Nous estimons qu’il est essentiel d’étendre le processus de découplage entamé en 2003 à tous les secteurs afin de permettre aux agriculteurs de produire en fonction de la demande du marché et de créer un terrain de jeu régulier. Ce rapport résiste au découplage et essaye même de revenir sur des décisions déjà prises, notamment l’inclusion du régime du tabac dans le système du paiement unique aux exploitations. Ce rapport prolongerait jusqu’en 2012 les subsides au tabac liés à la production, et c’est quelque chose que nous ne pouvons clairement pas accepter. Ce rapport permet également une trop grande flexibilité dans l’utilisation de l’article 68. Nous pensons que cette mesure risque de fausser le marché, d’autoriser de façon détournée les paiements couplés et de voir sa légalité mise en doute devant l’OMC. Enfin, l’exonération des 10 000 premiers euros de la modulation, associée à un niveau extrêmement bas de modulation obligatoire dans l’Union européenne, ne génèrera tout simplement pas des revenus suffisants pour une politique de développement rural forte et aura un impact disproportionné sur les agriculteurs britanniques."@fr8
"− A konzervatív képviselők nemmel szavaztak a jelentésre, mivel az nem a jó irányba vezet. Véleményünk szerint alapvető fontosságú, hogy a 2003. évi reform keretében elindított, a támogatások termeléstől való függetlenítésére irányuló folyamatot minden ágazatra kiterjesszék, ezzel lehetővé téve a termelőknek, hogy azt termeljék, amire piaci kereslet van, és valóban egyenlő feltételek mellett folytathassák tevékenységüket. Ez a jelentés ellenzi a támogatások termeléstől való függetlenítését, sőt, megpróbálja visszafordítani a már meghozott döntéseket, például a dohányra vonatkozó rendszernek az egységes támogatási rendszerbe történő bevonását. A jelentés a dohánytermeléséhez kapcsolódó támogatásokat 2012-ig meghosszabbítaná, de ez számunkra nem elfogadható. A jelentés ezenkívül túlzottan nagy rugalmasságot enged meg a 68. cikk alkalmazásában. Attól tartunk, hogy ez torzítani fogja a piacot, lehetővé teszi a termeléstől függő támogatások kerülő utakon történő kifizetését, és a WTO is kifogásolhatja. Végül, az első 10 000 euro moduláció alóli mentesítése, a nagyon alacsony szintű kötelező uniós modulációval együtt, egyszerűen nem fog elegendő bevételt termelni egy erős vidékfejlesztési politikához, és aránytalanul fogja sújtani az Egyesült Királyság termelőit."@hu11
"− I membri conservatori al Parlamento europeo hanno votato contro la presente relazione in quanto rappresenta un passo nella direzione errata. Riteniamo essenziale che il processo di disaccoppiamento avviato con la riforma del 2003 venga esteso a tutti i settori per permettere agli agricoltori di produrre ciò che il mercato richiede e poter competere su un piano di parità. La relazione in esame resiste al disaccoppiamento e tenta persino di capovolgere le decisioni già prese, come l’inserimento del tabacco nel regime di pagamento unico. Stando alla relazione, i sussidi per il tabacco, legati alla produzione, si estenderebbero fino al 2012, e questa è per noi una proposta inaccettabile. La relazione concede anche troppa flessibilità nell’uso dell’articolo 68, che potrebbe avere effetti di distorsione del mercato, reintrodurre surrettiziamente i pagamenti accoppiati e potrebbe anche essere contestata dall’Organizzazione mondiale del commercio. Infine, l’esenzione dei primi 10 000 euro dalla modulazione, unitamente ad un livello molto basso di modulazione obbligatoria nell’Unione europea, non genererà introiti sufficienti per una solida politica di sviluppo rurale così come colpirà gli agricoltori del Regno Unito in misura sproporzionata."@it12
"− EP konservatoriai balsavo prieš šį pranešimą, nes tai būtų žingsnis neteisinga kryptimi. Manome, kad svarbu atsiejimo procesą, pradėtą 2003 m. reforma, plėtoti visuose sektoriuose, kad būtų sudarytos sąlygos ūkininkams gaminti tai, ko reikalauja rinka, ir užtikrinti tikrai vienodas galimybes. Šiame pranešime priešinamasi paramos atsiejimui ir net bandoma pakeisti jau priimtą sprendimą, ypač numatant taikyti bendrosios išmokos schemą tabakui. Remiantis pranešimu, su gamyba susijusios išmokos tabakui būtų skiriamos iki 2012 m., ir mes tikrai negalime tam pritarti. Pranešime taip pat suteikiama per daug lankstumo taikant 68 straipsnį. Mes nuogąstaujame, kad tai galėtų iškraipyti rinką, sudaryti sąlygas neskaidrioms susietosioms išmokoms ir sukelti ginčų PPO. Pagaliau dėl moduliavimo netaikymo išmokoms, kurių suma neviršija 10 000, ir labai žemų privalomo ES moduliavimo normų paprasčiausiai nebus surenkama pakankamai pajamų kaimo plėtros politikai ir tai neproporcingai palies Jungtinės Karalystės ūkininkus."@lt14
"− Konservatīvie deputāti balsoja pret šo ziņojumu, jo tas ir solis nepareizā virzienā. Mēs uzskatām, ka ir būtiski visām nozarēm piemērot 2003. gadā notikušajā reformā aizsākto atsaistīšanas procesu, lai ļautu lauksaimniekiem ražot to, ko pieprasa tirgū, un panāktu patiesi vienlīdzīgus noteikumus. Šajā ziņojumā ir izteikti iebildumi pret atsaistīšanu un pat mēģināts atsaukt jau pieņemtus lēmumus, jo īpaši par tabakas režīma iekļaušanu vienreizējā saimniecības maksājumā. Ziņojumā ir pausta vēlme pagarināt ar tabakas ražošanu saistītas subsīdijas līdz 2012. gadam, un mēs, protams, nevaram to pieņemt. Ziņojumā arī pieļauta pārāk liela elastība 68. panta izmantošanā, mēs baidāmies, ka tas kropļos tirgu, pa sētas durvīm ielaidīs saistītos maksājumus un, iespējams, tiks apstrīdēts PTO. Visbeidzot pirmo 10 000 atbrīvošana no modulācijas, kā arī ļoti zemais ES obligātās modulācijas līmenis vienkārši neradīs pietiekamus ienākumus spēcīgas lauku attīstības politikas īstenošanai un būs neproporcionāls kaitējums Apvienotās Karalistes lauksaimniekiem."@lv13
"Conservative MEPs voted against this report as it is a step in the wrong direction. We consider it to be essential that the decoupling process initiated in the 2003 Reform be extended to all sectors so as to allow farmers to produce what the market demands and achieve a genuine level playing field. This report resists decoupling and even tries to reverse decisions already taken, notably the inclusion of the tobacco regime in the Single Farm Payment. The report would see production-linked tobacco subsidies extended until 2012 and clearly we cannot accept this. The report also allows too much flexibility in the use of Article 68 which we fear will distort the market, will allow coupled payments in through the back door and may be challenged at the WTO. Finally, the exemption of the first EUR 10,000 from modulation combined with a very low level of compulsory EU modulation will simply not generate sufficient revenue for a strong rural development policy and will hit UK farmers disproportionately."@mt15
". De conservatieve leden van het Europees Parlement hebben tegen dit verslag gestemd, aangezien het een stap in de verkeerde richting is. Wij zijn van oordeel dat de ontkoppeling die in gang is gezet met de hervorming van 2003, kan worden uitgebreid naar alle sectoren, teneinde boeren in de gelegenheid te stellen te produceren wat de markt vraagt en te zorgen voor daadwerkelijk eerlijke concurrentie. Dit verslag verzet zich tegen ontkoppeling en probeert zelfs reeds genomen beslissingen terug te draaien, met name de opname van de tabaksregeling in de bedrijfstoeslag. Volgens het verslag zouden de productiegebonden tabakssubsidies worden verlengd tot 2012 en het is duidelijk dat we dat niet kunnen accepteren. Verder laat het verslag ruimte voor een zodanig flexibele toepassing van artikel 68 dat wij vrezen dat de markt verstoord raakt, dat gekoppelde betalingen via de achterdeur weer binnenkomen en dat dit tot kritische vragen zal leiden binnen de WTO. Tenslotte zal de vrijstelling van modulatie voor de eerste 10 000 euro in combinatie met een zeer beperkte mate van verplichte communautaire modulatie eenvoudig niet voldoende inkomsten genereren voor een sterk beleid voor plattelandsontwikkeling, met voor de Britse boeren onevenredig grote gevolgen."@nl3
"− Posłowie konserwatyści głosowali przeciwko sprawozdaniu, ponieważ jest ono krokiem w niewłaściwą stronę. Naszym zdaniem konieczne jest zapewnienie, by proces wprowadzania pomocy niepowiązanej z wielkością produkcji, zapoczątkowany reformą z 2003 roku, został rozszerzony na wszystkie sektory, co pozwoli rolnikom na produkcję odpowiadającą popytowi na rynku i na osiągnięcie prawdziwej równości szans. W sprawozdaniu tym wyrażono sprzeciw wobec oddzieleniu dopłat od produkcji, a nawet podjęto próbę odwrócenia już podjętych decyzji, szczególnie zaś włączenia reżimu tytoniowego do systemu płatności jednolitych. W sprawozdaniu postuluje się przedłużenie obowiązywania powiązanych z wielkością produkcji dopłat do produkcji tytoniu do 2012 roku, czemu się stanowczo sprzeciwiamy. W sprawozdaniu dopuszcza się także zbyt dużą elastyczność w stosowaniu artykułu 68, co, jak się obawiamy, doprowadzi do zakłóceń rynku i co pozwoli na wprowadzenie dopłat powiązanych z wielkością produkcji tylnymi drzwiami, co może zostać zakwestionowane przez WTO. Wreszcie zwolnienie pierwszych 10 tysięcy euro z modulacji, w połączeniu z bardzo niskim poziomem obowiązkowej modulacji UE, po prostu nie pozwoli na wygenerowanie wystarczającego dochodu na potrzeby silnej polityki rozwoju obszarów wiejskich i nieproporcjonalnie uderzy w rolników brytyjskich ."@pl16
"Os deputados conservadores votaram contra este relatório, que consideram um passo na direcção errada. Consideramos essencial que o processo de dissociação iniciado na Reforma de 2003 seja alargado a todos os sectores, para permitir aos agricultores produzirem o que o mercado procura e beneficiarem de uma efectiva igualdade de condições. Este relatório opõe-se à dissociação e tenta mesmo inverter decisões já tomadas, em particular a da inclusão do regime do tabaco no pagamento único por exploração. O relatório é favorável ao prolongamento da concessão de subsídios ao tabaco ligados à produção até 2012, o que, obviamente, não podemos aceitar. Além disso, dá ensejo a uma utilização muito flexível do artigo 68.º, que pode distorcer o mercado, permitir pagamentos associados pela porta das traseiras e vir a ser contestada na OMC. Finalmente, a isenção dos primeiros 10 000 euros relativamente à modulação, que acresce ao nível muito baixo de modulação comunitária obrigatória, impedirá a libertação de verbas que permitam uma sólida política de desenvolvimento rural e afectará os agricultores do Reino Unido de forma desproporcional."@pt17
"Conservative MEPs voted against this report as it is a step in the wrong direction. We consider it to be essential that the decoupling process initiated in the 2003 Reform be extended to all sectors so as to allow farmers to produce what the market demands and achieve a genuine level playing field. This report resists decoupling and even tries to reverse decisions already taken, notably the inclusion of the tobacco regime in the Single Farm Payment. The report would see production-linked tobacco subsidies extended until 2012 and clearly we cannot accept this. The report also allows too much flexibility in the use of Article 68 which we fear will distort the market, will allow coupled payments in through the back door and may be challenged at the WTO. Finally, the exemption of the first EUR 10,000 from modulation combined with a very low level of compulsory EU modulation will simply not generate sufficient revenue for a strong rural development policy and will hit UK farmers disproportionately."@ro18
"Konzervatívni poslanci hlasovali proti tejto správe, pretože ide o krok nesprávnym smerom. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby sa proces oddeľovania zahájený reformou v roku 2003 rozšíril na všetky odvetvia, čo by umožnilo poľnohospodárom vyrábať to, čo trh požaduje, a vytvoriť skutočné rovnaké podmienky. Táto správa sa bráni oddeľovaniu a dokonca sa pokúša zvrátiť už prijaté rozhodnutia, najmä zaradenie tabakového režimu do jednotných poľnohospodárskych platieb. Správa by uvítala predĺženie dotácií spojených s výrobou tabaku do roku 2012, a to jednoznačne nemôžeme akceptovať. Správa tiež povoľuje príliš veľkú flexibilitu v používaní článku 68, my sa však obávame, že naruší trh, umožní viazané platby zadnými dvierkami a môže byť napadnutá Svetovou obchodnou organizáciou. Na záver by som chcel povedať, že vyňatie prvých 10 000 EUR z modulácie v spojení s veľmi nízkou mierou povinnej modulácie EÚ jednoducho nevytvorí dostatočné príjmy na silnú politiku rozvoja vidieka a neprimerane zasiahne poľnohospodárov Spojeného kráľovstva."@sk19
"− Konzervativni člani parlamenta so glasovali proti poročilu, ker je korak v napačni smeri. Menimo, da je bistveno, da se postopek razdruževanja, ki se je začel z reformo leta 2003, razširi na vse sektorje, da se omogoči kmetom, da pridelajo, kar zahteva trg, in dosežejo resnične enake pogoje delovanja. Poročilo nasprotuje razdruževanju in celo poskuša obrniti že sprejete odločitve, zlasti vključitev tobačnega režima v enotno plačilo na kmetijo. V poročilu se predvideva, da se subvencije, vezane na proizvodnjo tobaka, podaljšajo do leta 2012 in tega ne moremo sprejeti. Poročilo omogoča preveliko fleksibilnost pri uporabi člena 68 in bojimo se, da bo prišlo do izkrivljanja trga, omogočilo bo vstop vezanih plačil skozi zadnja vrata in mu bo morda oporekla STO. Nenazadnje izvzetje prvih 10 000 EUR iz modulacije, kombinirano z zelo nizko stopnjo obvezne modulacije EU, preprosto ne bo ustvarilo dovolj dohodkov za trdno politiko razvoja podeželja in bo nesorazmerno prizadelo kmete v Združenem Kraljestvu."@sl20
". − De konservativa Europaparlamentsledamöterna röstade mot detta betänkande eftersom det är ett steg i fel riktning. Vi anser att det är väsentligt att den frikopplingsprocess som inleddes inom ramen för 2003 års reform utvidgas till att omfatta alla sektorer, så att jordbrukarna kan producera det som efterfrågas på marknaden och så att verkligt lika konkurrensvillkor nås. I detta betänkande motsätter man sig frikoppling och försöker till och med att återkalla redan fattade beslut, främst införlivandet av tobakssystemet i det samlade gårdsstödet. I betänkandet vill man att det produktionskopplade tobaksstödet ska förlängas till 2012 och det kan vi naturligtvis inte godkänna. I betänkandet tillåts också en alltför stor flexibilitet vid tillämpningen av artikel 68, vilket vi befarar kommer att snedvrida marknaden, tillåta införandet av kopplade betalningar bakvägen och bestridas av WTO. Slutligen kommer undantaget med det första beloppet på 10 000 euro från modulering, i kombination med en mycket låg nivå för obligatorisk EU-modulering, helt enkelt inte att alstra tillräckliga inkomster för en stark politik för landsbygdsutveckling, vilket kommer att drabba de brittiska jordbrukarna på ett oproportionerligt sätt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Neil Parish (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph