Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-136"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.15.3-136"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Europaparlamentets jordbruksutskott har, som vanligt, valt en annan väg än kommissionen. I stället för att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken vill det öka subventionerna och se till att skattebetalarna ska öka sina ekonomiska insatser. Junilistan vill absolut avskaffa exportbidragen på jordbruksprodukter och har röstat för de förslag som förespråkat det. Vi anser att EU bär sig mycket illa åt i omvärlden när man dumpar jordbruksvaror i fattiga länder utan att bry sig om de sociala följderna av detta. Junilistan vill avskaffa den gemensamma jordbrukspolitiken och vi konstaterar att det är tur att inte Europaparlamentet har medbeslutande i EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till samtliga olika grupper inom jordbruksnäringen."@sv22
lpv:translated text
"− Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova se jako obvykle vydal jiným směrem než Komise. Namísto reformy společné zemědělské politiky chce výbor zvýšit podpory a zajistit větší podíl prostředků daňových poplatníků. Červnový seznam chce jednoznačně zrušit vývozní náhrady za zemědělské produkty a hlasoval pro přijetí návrhů, které to doporučují. Jsme přesvědčeni, že EU způsobuje v zahraničí značné škody, když umožňuje dumpingový vývoz zemědělských produktů do chudých zemí, aniž by věnoval pozornost sociálním dopadům. Červnový seznam požaduje zrušení společné zemědělské politiky a konstatuje, že je dobře, že Evropský parlament nemá pravomoc spolurozhodování v oblasti zemědělské politiky EU. Evropská unie by v opačném případě jinak uvízla v pasti protekcionismu a rozsáhlých podpor jednotlivým skupinám v odvětví zemědělství."@cs1
"− Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har som sædvanlig valgt at gå i en anden retning end Kommissionen. I stedet for at ændre den fælles landbrugspolitik ønsker udvalget at øge tilskuddene på skatteydernes bekostning. Det ligger Junilisten meget på sinde at afskaffe eksportrestitutionerne for landbrugsprodukter, og den har stemt for de pågældende forslag. Vi mener, at EU gør stor skade i tredjelande ved at dumpe landbrugsprodukter i fattige lande uden hensyntagen til de sociale følger. Junilisten ønsker at afskaffe den fælles landbrugspolitik, og det er heldigt, at Europa-Parlamentet ikke har medbestemmelsesret i forbindelse med den fælles landbrugspolitik. Hvis dette var tilfældet, ville EU gå i fælden og føre en protektionistisk politik og give massive tilskud til forskellige grupper inden for landbruget."@da2
"− Der Ausschuss des Europäischen Parlaments für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung hat wie üblich einen anderen Weg eingeschlagen als die Kommission. Statt die Gemeinsame Agrarpolitik zu reformieren, will der Ausschuss die Beihilfen erhöhen und die Steuerzahler stärker zur Kasse bitten. Die Juniliste möchte die Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen unbedingt abschaffen und hat für diejenigen Vorschläge gestimmt, in denen dies empfohlen wurde. Wir denken, dass die EU im Ausland großen Schaden anrichtet, wenn sie in armen Ländern landwirtschaftliche Erzeugnisse ohne Rücksicht auf die sozialen Folgen ablädt. Die Juniliste möchte die Gemeinsame Agrarpolitik abschaffen, und wir möchten bemerken, dass es gut ist, dass das Europäische Parlament hinsichtlich der Agrarpolitik der EU keine Mitentscheidungsbefugnisse hat. Andernfalls würde die EU in die Falle des Protektionismus und der hohen Subventionen für all die unterschiedlichen Gruppen in der Agrarindustrie tappen."@de9
"− Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου, ως συνήθως, επέλεξε ένα διαφορετικό δρόμο από εκείνο που επέλεξε η Επιτροπή. Αντί για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, η επιτροπή θέλει να αυξήσει τις επιδοτήσεις και να εξασφαλίσει ότι οι φορολογούμενοι θα αυξήσουν το οικονομικό ρίσκο τους. Η Λίστα του Ιουνίου επιθυμεί πάση θυσία την κατάργηση των αποζημιώσεων στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και ψήφισε υπέρ αυτών των προτάσεων που συνιστούσαν ακριβώς αυτό. Πιστεύουμε ότι η ΕΕ προκαλεί μεγάλη ζημιά στο εξωτερικό με το ντάμπινγκ αγροτικών προϊόντων σε φτωχές χώρες χωρίς να δίνει καθόλου προσοχή στις κοινωνικές συνέπειες. Η Λίστα του Ιουνίου θέλει να καταργηθεί η κοινή γεωργική πολιτική και θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι ευτυχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα της συναπόφασης όσον αφορά τη γεωργική πολιτική της ΕΕ. Ειδάλλως, η ΕΕ θα έπεφτε στην παγίδα του προστατευτισμού και των ισχυρών ενισχύσεων στις διάφορες ομάδες της γεωργικής βιομηχανίας."@el10
"− The European Parliament’s Committee on Agriculture and Rural Development, as usual, has chosen a different route from that chosen by the Commission. Instead of reforming the common agricultural policy, the committee wants to increase the subsidies and ensure that taxpayers increase their economic stakes. The June List absolutely wants to abolish the export refund on agricultural products and has voted in favour of those proposals that recommended this. We believe that the EU is doing great harm abroad by dumping agricultural products in poor countries without paying any attention to the social consequences. The June List wants to abolish the common agricultural policy and we would observe that it is fortunate that the European Parliament does not have powers of codecision in respect of the EU’s agricultural policy. Otherwise, the EU would fall into the trap of protectionism and of heavy subsidies to all the various groups within the agricultural industry."@en4
"− La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, como de costumbre, ha elegido un camino diferente al de la Comisión. En lugar de reformar la PAC, la Comisión desea aumentar los subsidios y garantizar que los contribuyentes aumenten sus intereses económicos. La Lista de Junio desea abolir totalmente las restituciones a la exportación de los productos agrícolas y ha votado a favor de las propuestas que así lo sugieren. Pensamos que la UE está causando un gran daño en el exterior saturando de productos agrícolas a los países pobres sin prestar ninguna atención a las consecuencias sociales. La Lista de Junio desea abolir la PAC y sería una suerte que el Parlamento Europeo no tuviera competencias de codecisión en lo que respecta a la política agrícola de la UE. De lo contrario, la UE entraría en el juego del proteccionismo y de los grandes subsidios para todos los grupos que forman parte de la industria agrícola."@es21
"Nagu alati on Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon valinud Euroopa Komisjoni pakutud teest erineva tee. Ühise põllumajanduspoliitika reformimise asemel tahab nimetatud komisjon tõsta toetusi ja kindlustada selle, et maksumaksjad suurendaksid omapoolset majanduslikku panust. Junilistan tahab täielikult tühistada põllumajandustoodete eksporditoetused ning hääletas vastavasisuliste ettepanekute poolt. Me leiame, et EL teeb piiri taga väga palju kahju, tegeledes vaestes riikides põllumajandustoodete dumpinguga, pööramata tähelepanu sotsiaalsetele tagajärgedele. Junilistan tahab kaotada ühise põllumajanduspoliitika ja me märgime, et õnneks puudub Euroopa Parlamendil kaasotsustamisõigus ELi põllumajanduspoliitika suhtes. Vastasel juhul langeks EL protektsionismi ja erinevatele põllumajanduses tegutsevatele rühmitustele makstavate suurte toetuste lõksu."@et5
"− Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta on, kuten tavallista, valinnut eri tien kuin komissio. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen sijasta valiokunta haluaa lisätä tukia ja taata, että veronmaksajat lisäävät taloudellista panostaan. Junilistan haluaa ehdottomasti poistaa maataloustuotteiden vientituen ja on äänestänyt niiden ehdotusten puolesta, joissa tätä puolletaan. Katsomme, että EU aiheuttaa suurta vahinkoa muualla maailmassa myymällä maataloustuotteita köyhissä maissa polkuhintaan, välittämättä sosiaalisista seurauksista. Junilistan haluaa lakkauttaa yhteisen maatalouspolitiikan, ja huomauttaa, että on onni, ettei Euroopan parlamentilla ole EU:n maatalouspolitiikkaa koskevia yhteispäätösvaltuuksia. Muussa tapauksessa EU putoaisi protektionismin ansaan ja tukisi voimakkaasti kaikkia maatalousalalla toimivia eri ryhmiä."@fi7
". − Comme à l’accoutumée, la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen a choisi une autre approche que celle adoptée par la Commission. Au lieu de réformer la politique agricole commune, cette commission souhaite augmenter les subventions et faire en sorte d’augmenter la contribution économique des contribuables. La Liste de juin souhaite absolument abolir les restitutions à l’exportation de produits agricoles, c’est pourquoi elle a voté en faveur des propositions allant dans ce sens. Nous pensons que l’Union européenne cause un grave préjudice aux pays pauvres en les inondant de produits agricoles, sans se soucier le moins du monde des conséquences sociales de ses actes. La Liste de juin souhaite abolir la politique agricole commune, et nous observons qu’il est heureux que le Parlement européen n’ait pas de pouvoir de codécision en matière de politique agricole européenne. Dans le cas contraire, l’UE tomberait dans le piège du protectionnisme et de subsides massifs versés aux différents groupes du secteur agricole."@fr8
"− Az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága – most is – eltérő utat választott a Bizottság által kijelölt úttól. A közös agrárpolitika megreformálása helyett a bizottság a támogatások növelését akarja elérni, és azt, hogy az adófizetők nagyobb részt vállaljanak a gazdaság támogatásában. A Junilistan (Júniusi Lista) határozott véleménye, hogy meg kell szüntetni a mezőgazdasági termékek export-visszatérítését, ezért megszavazta az erre irányuló javaslatokat. Szerintünk az EU nagy kárt okoz külföldön azzal, hogy a szegény országokat elárasztja mezőgazdasági termékekkel, anélkül, hogy figyelembe venné ennek társadalmi hatásait. A Júniusi Lista a közös agrárpolitika felszámolását akarja elérni, és megjegyezzük, hogy nagy szerencse, hogy az Európai Parlamentnek nincs együttdöntési hatásköre az EU agrárpolitikája terén. Máskülönben az EU a protekcionizmus, illetve a mezőgazdaságban tevékenykedő különböző csoportoknak nyújtott komoly támogatások csapdájába esne."@hu11
"− La commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo ha optato, come di consueto, per un iter diverso da quello scelto dalla Commissione. La commissione ha deciso di non riformare la politica agricola comune, bensì vuole incrementare i sussidi e garantire che i contribuenti accrescano i loro interessi economici. Junilistan vuole assolutamente abolire le restituzioni alle esportazioni di prodotti agricoli e ha dunque votato a favore delle proposte che vanno in questa direzione. Attuando il dumping dei prodotti agricoli nei paesi poveri senza prestare attenzione alle conseguenze sociali l’Unione europea, a nostro avviso, sta creando molti danni all’estero. Junilistan vuole abolire la politica agricola comune. Oseremmo dire che è una fortuna che il Parlamento europeo non abbia poteri di codecisione in merito alla politica agricola dell’Unione europea altrimenti quest’ultima cadrebbe nella trappola rappresentata dal protezionismo nonché dagli ingenti sussidi elargiti ai vari gruppi dell’industria agricola."@it12
"− Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas, kaip paprastai, pasirinko kitą kelią nei Komisija. Užuot pertvarkęs bendrąją žemės ūkio politiką, komitetas nori didinti finansinę paramą ir užtikrinti, kad dar labiau padidėtų mokesčių mokėtojų ekonominis indėlis. „June List“ tvirtai siekia panaikinti eksporto grąžinamąsias išmokas žemės ūkio produktams ir balsavo už pasiūlymus, kuriuose rekomenduojama tai padaryti. Manome, kad ES daro didelę žalą užsienyje „kišdama“ žemės ūkio produktus sumažintomis kainomis neturtingoms šalims ir nekreipdama jokio dėmesio į socialines pasekmes. „June List“ siekia bendrosios žemės ūkio politikos panaikinimo. Norėtume atkreipti dėmesį, kad pasisekė, jog Europos Parlamentas neturi bendro sprendimo galių ES žemės ūkio politikos klausimais. Kitaip ES patektų į protekcionizmo ir didžiulių subsidijų įvairioms žemės ūkio pramonės grupėms spąstus."@lt14
"− Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja, kā vienmēr, ir izvēlējusies ceļu, kas atšķiras no Komisijas izvēles. Tā vietā, lai pārveidotu kopējo lauksaimniecības politiku, komiteja vēlas palielināt subsīdijas un panākt, lai nodokļu maksātāji palielina savu ekonomisko ieguldījumu. „Jūnija saraksts” noteikti vēlas atcelt atmaksājumus par lauksaimniecības produktu eksportu un balsoja par tiem priekšlikumiem, kuros tas ierosināts. Mēs uzskatām, ka, atstājot novārtā lauksaimniecības produktus nabadzīgajās valstīs un nepievēršot uzmanību sociālajām sekām, Eiropas Savienība nodara milzīgu kaitējumu ārvalstīs. „Jūnija saraksts” vēlas likvidēt kopējo lauksaimniecības politiku, un mēs teiktu, ka ir labi, ka Eiropas Parlamentam nav koplēmuma pilnvaru attiecībā uz ES lauksaimniecības politiku. Pretējā gadījumā Eiropas Savienība nokļūtu protekcionisma slazdā, kā arī būtu spiesta maksāt lielas subsīdijas visām lauksaimniecības nozarē iesaistītajām dažādajām grupām."@lv13
"Europaparlamentets jordbruksutskott har, som vanligt, valt en annan väg än kommissionen. I stället för att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken vill det öka subventionerna och se till att skattebetalarna skall öka sina ekonomiska insatser. Junilistan vill absolut avskaffa exportbidragen på jordbruksprodukter och har röstat för de förslag som förespråkat det. Vi anser att EU bär sig mycket illa åt i omvärlden när man dumpar jordbruksvaror i fattiga länder utan att bry sig om de sociala följderna av detta. Junilistan vill avskaffa den gemensamma jordbrukspolitiken och vi konstaterar att det är tur att inte Europaparlamentet har medbeslutande i EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till samtliga olika grupper inom jordbruksnäringen."@mt15
". − Zoals gewoonlijk heeft de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement een andere weg gekozen dan de Europese Commissie. In plaats van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te hervormen wil de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling de subsidies verhogen en ervoor zorgen dat de belastingbetalers hun economische bijdrage verhogen. Wij van Junilistan willen de exportrestituties voor landbouwproducten absoluut afschaffen en hebben voor de voorstellen gestemd die dat bepleiten. Wij zijn van mening dat de EU buiten haar grenzen veel schade aanricht door landbouwproducten in arme landen te dumpen zonder zich iets van de sociale gevolgen ervan aan te trekken. Wij van Junilistan willen het gemeenschappelijk landbouwbeleid afschaffen en stellen vast dat het een geluk is dat het Europees Parlement geen medebeslissingsbevoegdheid heeft met betrekking tot het landbouwbeleid van de EU, want anders zou de Unie in de val van het protectionisme lopen en zware subsidies gaan verlenen aan alle verschillende groepen in de landbouwsector."@nl3
"− Parlamentarna Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak zawsze, wybrała inną drogę, niż Komisja Europejska. Zamiast reformowania wspólnej polityki rolnej, komisja chce zwiększenia dotacji i zwiększenia obciążeń gospodarczych po stronie podatników. Lista Czerwcowa bezwzględnie popiera zniesienie refundacji wywozowej w odniesieniu do produktów rolnych i głosowała za tymi wnioskami, w których to zalecano. Uważamy, że UE wyrządza dużą szkodę krajom ościennym, stosując dumping produktów rolnych w biednych krajach, nie zwracając żadnej uwagi na koszty społeczne. Lista Czerwcowa chce zniesienia wspólnej polityki rolnej i chcielibyśmy zauważyć, że dobrze, iż Parlament Europejski nie ma uprawnień współdecyzyjnych w zakresie polityki rolnej UE. W przeciwnym razie UE wpadłaby w pułapkę protekcjonizmu i dużych dotacji dla różnych grup w sektorze rolnictwa."@pl16
". Como de costume, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu escolheu uma via diferente da que foi escolhida pela Comissão. Em vez de reformar a política agrícola comum, a comissão pretende aumentar os subsídios e assegurar aos contribuintes um aumento das suas participações económicas. A Lista de Junho deseja absolutamente abolir o reembolso à exportação de produtos agrícolas e votou a favor das propostas que recomendavam isto. Consideramos que a UE está a causar graves danos no estrangeiro por fazer dumping de produtos agrícolas em países pobres sem prestar qualquer atenção às consequências sociais. A Lista de Junho quer abolir a política agrícola comum e gostaríamos de referir que, felizmente, o Parlamento Europeu não tem poderes de co-decisão relativamente à política agrícola da UE. Caso contrário, a UE cairia na armadilha do proteccionismo e dos grandes subsídios a todos os vários grupos que integram o sector da agricultura."@pt17
"Europaparlamentets jordbruksutskott har, som vanligt, valt en annan väg än kommissionen. I stället för att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken vill det öka subventionerna och se till att skattebetalarna skall öka sina ekonomiska insatser. Junilistan vill absolut avskaffa exportbidragen på jordbruksprodukter och har röstat för de förslag som förespråkat det. Vi anser att EU bär sig mycket illa åt i omvärlden när man dumpar jordbruksvaror i fattiga länder utan att bry sig om de sociala följderna av detta. Junilistan vill avskaffa den gemensamma jordbrukspolitiken och vi konstaterar att det är tur att inte Europaparlamentet har medbeslutande i EU:s jordbrukspolitik, ty då skulle unionen hamna i en fälla av protektionism och tunga subventioner till samtliga olika grupper inom jordbruksnäringen."@ro18
". Výbor Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka si ako zvyčajne zvolil inú cestu ako Komisia. Namiesto reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky chce výbor zvýšiť dotácie a zaistiť, aby daňoví poplatníci zvýšili svoj vklad do hospodárstva. Strana Júnový zoznam chce jednoznačne zakázať vývozné náhrady na poľnohospodárske výrobky a hlasovala za návrhy, ktoré to odporúčali. Myslíme si, že EÚ spôsobuje veľké škody v zahraničí dampingom poľnohospodárskych výrobkov v chudobných krajinách bez ohľadu na sociálne dôsledky. Strana Júnový zoznam chce zrušiť spoločnú poľnohospodársku politiku a radi by sme poznamenali, že Európsky parlament našťastie nemá spolurozhodovaciu právomoc v oblasti poľnohospodárskej politiky EÚ. V opačnom prípade by EÚ spadla do pasce protekcionizmu a obrovských dotácií pre rôzne skupiny v rámci poľnohospodárskeho odvetvia."@sk19
"− Odbor Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja je kot ponavadi ubral drugo pot, kot jo je ubrala Komisija. Namesto preoblikovanja skupne kmetijske politike želi odbor povečati subvencije in zagotoviti, da davkoplačevalci povečajo svoje gospodarske deleže. Junijska lista želi vsekakor ukiniti izvozna nadomestila na kmetijske proizvode in je glasovala za te predloge, ki to priporočajo. Menimo, da EU v tujini dela veliko škodo, ko izvaja damping na kmetijske proizvode v revnih državah, ne da bi posvečala pozornost družbenim posledicam. Junijska lista želi ukiniti skupno kmetijsko politiko in dodali bi, da je sreča, da Evropski parlament nima pravice soodločanja pri kmetijski politiki EU. Sicer bi se EU ujela v past protekcionizma in velikih subvencij vsem raznoraznim skupinam v kmetijski industriji."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph