Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.3.3-021"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"O horror nos Kivus de novo e a incapacidade internacional de lhe pôr fim são tão chocantes como a rapacidade dos dirigentes ruandeses e congoleses, que perpetuam esta situação de caos organizado para encobrir a sinistra pilhagem dos recursos naturais da região. E que pode fazer a União Europeia? Num país onde teve e tem várias missões PESD e onde as primeiras eleições democráticas não teriam tido lugar sem apoio europeu. Num país ao qual dedica milhões de ajuda ao desenvolvimento e humanitária. Num país de importância estratégica inegável e onde 5 milhões de pessoas morreram à mercê da mais bárbara violência nos últimos anos. Neste país a União Europeia deve ir muito para além do mínimo já decidido desde que começou esta última escalada militar. Não basta aumentar a ajuda humanitária e desencadear iniciativas diplomáticas em que se reiteram, pela enésima vez, promessas de desarmamento e declarações de boa vontade. É urgente antes que a União Europeia fortaleça a MONUC para que reconquiste a credibilidade e a eficácia perdidas. E, para isso, não basta apresentar resoluções no Conselho de Segurança. A União Europeia deve imediatamente articular-se com o DPKO e disponibilizar material e, se necessário, soldados para ajudar a preencher as lacunas da MONUC. Em última instância, se as diligências em Nova Iorque e se a situação no terreno o justificarem, a UE não pode, não deve, excluir o envio de uma missão militar no âmbito da PESD. É a nossa responsabilidade de proteger que está em causa. São vidas humanas de populações civis indefesas que precisam de protecção internacional imediata. ! Temos que levar a sério e não deixar de novo acontecer o genocídio no Ruanda e os massacres no Congo."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hrůzy v provinciích Kivu a neschopnost mezinárodního společenství učinit jim přítrž jsou stejně šokující jako nenasytnost rwandských a konžských představitelů, kteří udržují tuto situaci organizovaného chaosu s cílem zakrýt hrozivé drancování přírodních zdrojů v regionu. Co může dělat Evropská unie? Co může udělat pro zemi, kde byly a stále jsou různé mise evropské bezpečnostní a obranné politiky a kde by se první demokratické volby nekonaly bez podpory Evropy? Co může udělat pro zemi, která dostává miliony v rámci rozvojové a humanitární pomoci? Co může udělat pro zemi s jedinečným strategickým významem, kde v posledních letech zemřelo 5 milionů lidí v důsledku nejbarbarštějšího násilí? Evropská unie musí učinit mnohem víc, než je minimum, které schválila od posledního zhoršení vojenské situace. Nestačí zvýšit humanitární pomoc a zahájit diplomatické iniciativy slibující nevím už pokolikáté odzbrojení a deklarace dobré vůle. Evropská unie musí naléhavě posílit misi MONUC (Mírová mise Organizace spojených národů v Demokratické republice Kongo) a získat zpět svou ztracenou důvěryhodnost a účinnost. K tomu nestačí předkládat rezoluce v Radě bezpečnosti. Evropská unie musí okamžitě navázat spolupráci s DPKO (Odbor pro mírové operace Organizace spojených národů) a zajistit vybavení a v případě potřeby i vojáky, jež pomohou zaplnit mezery v misi MONUC. Jestliže to postupy v New Yorku a situace na místě budou vyžadovat, nesmí EU vylučovat možnost, že vyšle v krajním případě vojenskou misi v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky. Jsme povinni hájit to, co je ohroženo, konkrétně životy bezbranných civilistů, kteří potřebují okamžitou mezinárodní ochranu. Už nikdy víc! Musíme brát situaci vážně a nesmíme dopustit, aby se ještě někdy opakovala genocida ve Rwandě nebo masakry v Kongu."@cs1
"Hr. formand! De nye rædsler i Nord- og Sydkivu og det internationale samfunds manglende evne til at standse dem er lige så chokerende som grådigheden hos de rwandiske og congolesiske ledere, der trækker denne situation med organiseret kaos i langdrag for at skjule de alvorlige udplyndringer af regionens naturrigdomme. Hvad kan EU gøre? Hvad kan EU gøre for et land, hvor der har været og stadig er forskellige FSFP-missioner (fælles sikkerheds- og forsvarspolitik), og hvor det første demokratiske valg ikke ville have fundet sted uden EU's støtte? Hvad kan EU gøre for et land, der modtager millioner i udviklingsbistand og humanitær bistand? Hvad kan vi gøre for et land af afgørende strategisk betydning, når 5 mio. personer er omkommet som følge af de mest barbariske voldshandlinger i nyere tid? EU skal gå længere end det minimum, der er besluttet siden den seneste militære optrapning begyndte. Det er ikke nok at øge den humanitære bistand og iværksætte diplomatiske initiativer, hvor løfter om afvæbning og erklæringer om god tro gentages endnu engang. Det er tvingende nødvendigt, at EU styrker MONUC, så den kan genvinde sin mistede troværdighed og betydning. I denne henseende er det ikke nok at fremsætte forslag til resolutioner i Sikkerhedsrådet. EU skal straks indgå i et samarbejde med DPKO (FN's Afdeling for Fredsbevarende Operationer) og levere udstyr og om nødvendigt soldater for at fylde hullerne i MONUC. Som en sidste udvej, hvis New York-processen og situationen i marken berettiger det, kan og må EU ikke udelukke muligheden for at udsende en militær mission under FSFP. Det er vores ansvar at beskytte det, der er på spil, nemlig de forsvarsløse civile, som har brug for omgående international beskyttelse. Aldrig mere! Vi må handle og ikke lade folkedrabene i Rwanda og massakrerne i Congo gentage sig."@da2
"Die neuerlichen Gräuel in den Kivu-Provinzen und die Unfähigkeit der internationalen Gemeinschaft, diese zu beenden, sind ebenso schockierend wie die Gier der ruandischen und kongolesischen Führer, die diese Situation des organisierten Chaos aufrechterhalten, um die infame Plünderung der natürlichen Ressourcen der Region zu verbergen. Was kann die Europäische Union tun? Was kann sie für ein Land tun, in dem es verschiedene Missionen der ESVP (Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik) gegeben hat und noch gibt und in dem die ersten demokratischen Wahlen ohne Unterstützung Europas nicht stattgefunden hätten? Was kann sie für ein Land tun, das Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe in Millionenhöhe erhält? Was kann sie für ein Land von beispielloser strategischer Bedeutung tun, in dem in den letzten Jahren fünf Millionen Menschen Opfer barbarischster Gewalttaten geworden sind? Die Europäische Union muss weit über das Minimum hinausgehen, das sie seit Beginn dieser jüngsten militärischen Eskalation beschlossen hat. Es reicht nicht aus, nur die humanitäre Hilfe zu erhöhen und diplomatische Initiativen in die Wege zu leiten, bei denen zum x-ten Mal Abrüstungsversprechen und Erklärungen in gutem Glauben wiederholt werden. Die Europäische Union muss dringend die MONUC (Mission der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo) stärken, damit diese ihre verlorene Glaubwürdigkeit und Effektivität zurückgewinnen kann. Die Vorlage von Resolutionen im Sicherheitsrat reicht dafür nicht aus. Die Europäische Union muss sich unverzüglich mit der DPKO (Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze) der Vereinten Nationen abstimmen und Ausrüstung sowie bei Bedarf Soldaten bereitstellen und so dazu beitragen, dass die Lücken bei der MONUC geschlossen werden. Sofern das Verfahren in New York und die Lage vor Ort dies rechtfertigen, kann und darf die EU als letztes Mittel die Entsendung einer militärischen Mission im Rahmen der ESVP nicht ausschließen. Es ist unsere Aufgabe, das zu schützen, was auf dem Spiel steht, nämlich das Leben der schutzlosen Zivilbevölkerung, die sofortigen internationalen Schutz braucht. Nie wieder! Wir müssen uns ernsthaft bemühen und dafür sorgen, dass der Völkermord in Ruanda und die Massaker im Kongo sich nicht wiederholen."@de9
"Οι νέες φρικαλεότητες στις περιοχές Κίβου και η ανικανότητα της διεθνούς κοινότητας να δώσει ένα τέλος σε αυτές σοκάρουν τόσο όσο και η απληστία των ηγετών της Ρουάντας και του Κονγκό οι οποίοι διαιωνίζουν αυτήν την κατάσταση οργανωμένου χάους, προκειμένου να αποκρύψουν τη μοχθηρή λεηλασία των φυσικών πόρων της περιοχής. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Τι μπορεί να κάνει για μία χώρα όπου υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν διάφορες αποστολές ΕΠΑΑ (Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας) και όπου οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές δεν θα είχαν διεξαχθεί χωρίς την υποστήριξη της Ευρώπης; Τι μπορεί να κάνει για μια χώρα που λαμβάνει εκατομμύρια σε αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια; Τι μπορεί να κάνει για μια χώρα απαράμιλλης στρατηγικής σημασίας όπου πέντε εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει στο έλεος της πιο βάρβαρης βίας των τελευταίων ετών; Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει πολύ παραπέρα από το ελάχιστο που αποφασίστηκε από τότε που ξεκίνησε αυτή η τελευταία στρατιωτική κλιμάκωση. Δεν αρκεί να αυξήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και να λάβουμε διπλωματικές πρωτοβουλίες στις οποίες οι υποσχέσεις αφοπλισμού και οι δηλώσεις καλής πίστης επαναλαμβάνονται για πολλοστή φορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επειγόντως να ενισχύσει την MONUC (Αποστολή των Ηνωμένων Εθών στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) ούτως ώστε να μπορέσει να κερδίσει και πάλι τη χαμένη της αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Για το σκοπό αυτό, δεν είναι αρκετό να εισηγούμαστε ψηφίσματα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεργαστεί αμέσως με το DPKO (Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών) και να προσφέρει εξοπλισμό και, εάν απαιτείται, στρατιώτες για να βοηθήσει να καλυφτούν οι ελλείψεις της MONUC. Σε έσχατη ανάγκη, εάν οι διαδικασίες στη Νέα Υόρκη και η κατάσταση στο πεδίο της μάχης το δικαιολογούν, η ΕΕ δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποκλείει την αποστολή μια στρατιωτικής αποστολής υπό την ΕΠΑΑ. Αποτελεί ευθύνη μας να προστατέψουμε τα όσα διακυβεύονται, τουτέστιν τις ζωές ανυπεράσπιστων πολιτών οι οποίοι χρειάζονται άμεση διεθνή προστασία. Ποτέ πια! Πρέπει να σοβαρευτούμε και να μην αφήσουμε να επαναληφθούν η γενοκτονία της Ρουάντα και οι σφαγές στο Κονγκό."@el10
"The new horrors in the Kivus and the international community’s inability to put an end to these are as shocking as the greed of the Rwandan and Congolese leaders who are perpetuating this situation of organised chaos in order to conceal the sinister plundering of the region’s natural resources. What can the European Union do? What can it do for a country where there have been, and still are, various ESDP (European Security and Defence Policy) missions and where the first democratic elections would not have been held without Europe’s support? What can it do for a country receiving millions in development and humanitarian aid? What can it do for a country of unparalleled strategic importance where five million people have died at the mercy of the most barbaric violence in recent years? The European Union must go much further than the minimum decided since this latest military escalation began. It is not enough to increase humanitarian aid and launch diplomatic initiatives in which promises to disarm and declarations of good faith are repeated for the umpteenth time. The European Union urgently needs to strengthen MONUC (United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo) so that it can regain its lost credibility and effectiveness. To this end, it is not enough to table resolutions in the Security Council. The European Union must immediately link up with the DPKO (United Nations Department of Peacekeeping Operations) and provide equipment and, if necessary, soldiers to help fill the gaps in MONUC. As a last resort, if the proceedings in New York and the situation on the ground justify this, the EU cannot, and must not, rule out sending a military mission under the ESDP. It is our responsibility to protect what is at stake, namely the lives of defenceless civilians who need immediate international protection. Never again! We have to get serious and not let the genocide in Rwanda and the massacres in the Congo happen again."@en4
"Los nuevos terrores de Kivu y la incapacidad de la comunidad internacional de acabar con ellos son tan frustrantes como las ambiciones de los líderes del Congo y de Ruanda, que están perpetuando esta situación de caos organizado con la intención de disfrazar el saqueo malévolo de los recursos naturales de la región. ¿Qué puede hacer la Unión Europea a este respecto? ¿Qué puede hacer por un país en el que ha habido y hay varias misiones de Política europea de seguridad y defensa y donde las primeras elecciones democráticas no se hubieran celebrado sin el respaldo de Europa? ¿Qué podemos hacer por un país que recibe millones para su desarrollo y para ayuda humanitaria? ¿Qué se puede hacer por un país que tiene una importancia estratégica sin parangón, en el que 5 millones de personas han muerto a merced de la violencia más salvaje en los últimos años? La Unión Europea tiene que ir mucho más allá del mínimo decidido desde que comenzó la última escalada militar. No es suficiente con aumentar la ayuda humanitaria y con presentar iniciativas diplomáticas en las que se repiten, por enésima vez, las promesas de desarme y las declaraciones de buena fe. La Unión Europea necesita urgentemente fortalecer a la MONUC a fin de que esta pueda recuperar la credibilidad y la efectividad que ha perdido. Con este fin, no es suficiente con presentar resoluciones en el Consejo de Seguridad. La Unión Europea debe unirse de inmediato al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOMP) de las Naciones Unidas y ofrecer equipamiento, en caso de que sea necesario, a los soldados con la intención de abastecer las carencias de la MONUC. Como último recurso, si los procedimientos de Nueva York y la situación lo justifican, la Unión Europea no puede, y tampoco debe, descartar el envío de una misión militar en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD). Nuestro deber es proteger todo lo que esté en peligro, es decir, las vidas de los civiles indefensos que necesitan protección internacional urgente. ¡Ya basta! Tenemos que ponernos serios y no podemos permitir que vuelva a haber cabida para el genocidio en Ruanda ni para las masacres en el Congo."@es21
"Uued koletuslikud teod Kivus ja rahvusvahelise üldsuse võimetus neile lõpp teha tekitavad sama suurt pahameelt kui nende Rwanda ja Kongo liidrite ahnus, kes on tekitanud selle organiseeritud kaose olukorra selleks, et varjata piirkonna loodusvarade kohutavat röövimist. Mida saab Euroopa Liit ette võtta? Mida saab ta teha riigi heaks, kus on olnud ja on praegugi mitmesugused Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonid ja kus ei oleks esimesi demokraatlikke valimisi toimunud ilma Euroopa toetuseta? Mida saab ta teha riigi heaks, mis saab miljonitesse ulatuvat arengu- ja humanitaarabi? Mida saab ta teha riigi heaks, mille strateegiline tähtsus on võrreldamatu ja kus on viimastel aastatel saanud kõige julmema vägivalla tagajärjel surma viis miljonit inimest? Euroopa Liit peab tegema palju rohkem, kui see vähene, mida on otsustatud teha alates ajast, mil sõjategevuse ägenemine viimati taas algas. Humanitaarabi suurendamisest ja diplomaatilistest algatustest, mille raames korratakse ikka ja jälle lubadusi riiki desarmeerida ja tehakse heauskseid avaldusi, ei piisa. Euroopa Liidul tuleb kiiresti tugevdada Kongo DV-s tegutsevat ÜRO missiooni MONUC, et see saaks taastada oma usaldusväärsuse ja tõhususe. Selleks ei piisa aga julgeolekunõukogus resolutsioonide esitamisest. Euroopa Liidul tuleb võtta viivitamatult ühendust ÜRO rahuvalveoperatsioonide osakonnaga ning tagada varustus ja vajadusel sõdurid, kes aitaksid täita lünki MONUCi ridades. Viimase abinõuna, kui sündmused New Yorgis ja olukord kohapeal seda õigustavad, ei saa ega tohi Euroopa Liit välistada EJKP raames sõjalise missiooni saatmist Kongosse. Meie kohustus on kaitsta olulisimat, nimelt haavatavaid tsiviilelanikke, kes vajavad otseselt rahvusvahelist kaitset. Mitte kunagi enam! Me peame hakkama midagi ette võtma ega tohi lasta Rwanda genotsiidil ega Kongo tapatalgutel korduda."@et5
"Kivun maakunnan uudet julmuudet ja kansainvälisen yhteisön kyvyttömyys lopettaa ne ovat yhtä tyrmistyttäviä kuin ruandalaisten ja kongolaisten johtajien ahneus. Nämä johtajat ylläpitävät järjestäytynyttä kaaosta salatakseen alueen luonnonvarojen katalan ryöväämisen. Mitä Euroopan unioni voi tehdä? Mitä se voi tehdä valtiolle, jossa on toteutettu ja toteutetaan edelleen erilaisia ETPP:n (Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka) operaatioita ja jossa ensimmäisiä demokraattisia vaaleja ei olisi järjestetty ilman Euroopan unionin tukea? Mitä Euroopan unioni voi tehdä valtiolle, joka saa valtavia summia kehitysapua ja humanitaarista apua? Mitä se voi tehdä strategiselta merkitykseltään ainutlaatuiselle valtiolle, jossa on viime vuosina menehtynyt viisi miljoonaa ihmistä mitä julmimman väkivallan uhreina? Euroopan unionin on mentävä huomattavasti pitemmälle kuin ne vähimmäistoimet, joista on päätetty tämän viimeisimmän sotilaallisen konfliktin laajenemisen jälkeen. Ei riitä, että lisätään humanitaarista apua ja tehdään diplomaattisia aloitteita, joissa toistetaan ties kuinka monetta kertaa aseistariisuntaa koskevia lupauksia ja hyvän tahdon ilmauksia. Euroopan unionin on kiireesti vahvistettava MONUCia (Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaoperaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa), jotta se saa takaisin uskottavuutensa ja tehokkuutensa. Ei riitä, että turvallisuusneuvosto antaa päätöslauselmia. Euroopan unionin on viipymättä yhdistettävä toimintansa DPKO:n (Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaoperaatioista vastaava osasto) toimiin sekä toimitettava varusteita ja tarvittaessa sotilaita, jotta MONUCin puutteet voidaan korjata. EU ei voi eikä saa sulkea pois sitä, että se lähettää viimeisenä vaihtoehtona ETPP:n yhteydessä alueelle omat sotilaalliset joukkonsa, jos se on New Yorkin menettelyjen ja paikallisen tilanteen vuoksi perusteltua. Velvollisuutenamme on suojella sitä, mikä on vaarassa, nimittäin välitöntä kansainvälistä suojelua tarvitsevien puolustuskyvyttömien siviilien henkeä. ! Meidän on suhtauduttava tähän asiaan vakavasti, emmekä saa antaa Ruandan kansanmurhan ja Kongon verilöylyjen enää koskaan toistua."@fi7
"Les nouvelles horreurs qui frappent les deux Kivu et l’incapacité de la communauté internationale à y mettre un terme sont aussi choquantes que la cupidité des responsables rwandais et congolais qui perpétuent cette situation de chaos organisé afin de masquer le sinistre pillage des ressources naturelles de la région. Que peut faire l’Union européenne? Que peut-elle faire pour un pays qui a connu, et qui connaît encore, différentes missions de la PESD (Politique européenne de sécurité et de défense) et dont les premières élections démocratiques n’auraient pas pu avoir lieu sans le soutien de l’Europe? Que peut-elle faire pour un pays qui reçoit des millions d’euros d’aide au développement et d’aide humanitaire? Que peut-elle faire pour ce pays d’une importance stratégique inégalée, dans lequel cinq millions de personnes sont mortes ces dernières années des suites de la violence la plus barbare? L’Union européenne doit aller nettement plus loin que les mesures minimales décidées depuis le début de la dernière escalade militaire. Il ne suffit pas d’augmenter l’aide humanitaire et de lancer des initiatives diplomatiques qui se solderont pour la énième fois par des promesses de désarmement et des déclarations de bonne foi. L’Union européenne doit d’urgence renforcer la MONUC, la mission des Nations unies en République démocratique du Congo, pour lui permettre de rétablir la crédibilité et l’efficacité qu’elle a perdues. Pour y parvenir, il ne suffit pas de soumettre des résolutions au Conseil de sécurité de l’ONU. L’Union européenne doit s’associer immédiatement au DOMP (le Département des opérations de maintien de la paix des Nations unies) et fournir le matériel et, si nécessaire, les effectifs nécessaires pour combler les lacunes de la MONUC. En dernier recours, si les discussions à New York et la situation sur le terrain le justifient, l’Union européenne ne peut pas et ne doit pas exclure l’envoi d’une mission militaire dans le cadre de la PESD. Nous avons la responsabilité de protéger ce qui est en jeu, à savoir les vies de civils sans défense qui ont besoin d’une protection internationale immédiate. Plus jamais! Nous devons faire preuve de sérieux et ne jamais permettre la répétition du génocide rwandais ni des massacres au Congo."@fr8
"A két kivui tartományban elkövetett rémtettek és az, hogy a nemzetközi közösség nem képes ezeket megakadályozni, ugyanolyan megdöbbentő, mint a ruandai és a kongói vezetők kapzsisága, akik álladósítják e szervezett káoszt azzal a céllal, hogy elfedjék a régió természeti erőforrásainak aljas kifosztását. Mit tehet az Európai Unió? Mit tehet egy olyan országért, ahol már számos különböző EBVP (azaz európai biztonsági és védelmi politikai) missziót hajtottak és hajtanak végre, és ahol az első demokratikus választásokra nem kerülhetett volna sor Európa támogatása nélkül? Mit tehet egy olyan országért, amely számára milliókat juttat fejlesztési és humanitárius segély formájában? Mit tehet egy páratlan stratégiai jelentőségű országért, ahol ötmillió ember lelte halálát az elmúlt évek legkegyetlenebb erőszaksorozatában? Az Európai Uniónak sokkal tovább kell mennie annál, mint amit azelőtt elhatározott, hogy elkezdődött volna a fegyveres konfliktus legutóbbi fokozódása. Nem elég, ha növeljük a humanitárius segélyezést és olyan diplomáciai kezdeményezéseket indítunk, amelyek keretében századszor is jóhiszemű nyilatkozatokat tesznek, és ígéretek hangzanak el a fegyverletételre. Az Európai Uniónak sürgősen meg kell erősíteni a MONUC-ot (az Egyesült Nemzetek Szervezete Kongói Demokratikus Köztársaságbeli Misszióját), hogy az visszanyerhesse elvesztett hitelességét és hatékonyságát. Ezért nem elengedő határozatokat előterjeszteni a Biztonsági Tanácsban. Az Európai Uniónak haladéktalanul társulnia kell a DPKO-val (az ENSZ Békefenntartó Műveletek Főosztályával), és felszerelést és – szükség esetén – katonákat kell biztosítania a MONUC keretében tapasztalható hiányosságok megszüntetése érdekében. Végső megoldásként, ha a New York-i események és a régióban fennálló helyzet ezt indokolttá teszi, az EU nem zárhatja ki annak a lehetőségét, hogy az EBVP keretében katonai missziót küldjön ki. A mi felelősségünk, hogy védelmezzük a védtelen civileket, akinek veszélyben az életük, és akik azonnali nemzetközi védelemre szorulnak. Ilyen soha többé nem történhet! Megfontoltnak kell lennünk, és nem hagyhatjuk, hogy a ruandai népirtás és a kongói öldöklések újból megtörténjenek."@hu11
"I nuovi orrori nelle province del Kivu e l’incapacità della comunità internazionale di mettervi un freno sono scioccanti, tanto quanto l’avidità dei leader ruandesi e congolesi che mantengono questa situazione di caos organizzato per mascherare il losco saccheggio delle risorse naturali della regione. Cosa può fare l’Unione europea? Cosa può fare per un paese in cui ci sono state e ancora ci sono varie missioni di politica europea di sicurezza e difesa e dove le prime elezioni democratiche non si sarebbero svolte senza il sostegno europeo? Cosa può fare per un paese che riceve milioni in aiuti allo sviluppo e in aiuti umanitari? Cosa può fare per un paese con un’importanza strategica senza paragoni, dove negli ultimi anni cinque milioni di persone sono morte alla mercé della più barbara violenza? L’Unione europea deve andare ben oltre il minimo concordato all’inizio di quest’ultima escalation militare. Non è sufficiente incrementare l’assistenza umanitaria e lanciare iniziative diplomatiche in cui, per l’ennesima volta, si formulano promesse di disarmo e dichiarazioni di buona fede. L’Unione europea deve procedere urgentemente al rafforzamento della MONUC (Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo) affinché essa possa riacquistare la propria credibilità ed efficacia, e per farlo non basta presentare risoluzioni al Consiglio di sicurezza. L’Unione europea deve immediatamente collegarsi al Dipartimento delle operazioni di mantenimento della pace dell’ONU e fornire attrezzature e, se necessario, soldati, per colmare le lacune esistenti nella MONUC. Come ultima soluzione, se le procedure a New York e la situazione sul campo lo richiederanno, l’Unione europea non potrà escludere la possibilità di inviare una missione militare nel quadro della politica europea di sicurezza e difesa. E’ nostro dovere proteggere la posta in gioco, vale a dire le vite dei civili indifesi che necessitano di protezione internazionale immediata. Mai più! Dobbiamo affrontare le cose seriamente e non permettere che il genocidio in Ruanda e i massacri in Congo si ripetano."@it12
"Nauji siaubingi įvykiai Kivu ir tarptautinės bendruomenės nesugebėjimas jų nutraukti sukrečia – kaip ir Ruandos ir Kongo lyderių gobšumas, nes jie siekia, kad organizuoto chaoso padėtis išliktų ir padėtų paslėpti pragaištingo regiono gamtinių išteklių grobimą. Ko gali imtis Europos Sąjunga? Ką ji gali pasiūlyti šaliai, šiuo metu turinčiai įvairių Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) misijų ir kurioje pirmieji demokratiniai rinkimai įvyko tik dėl Europos Sąjungos paramos? Ką galima pasiūlyti šaliai, kuri jau dabar gauna milijonines vystymui ir humanitarinei pagalbai skirtas sumas? Ką galima padaryti itin didelės strateginės svarbos šaliai, kur penki mln. žmonių jau žuvo dėl barbariškos prievartos pastaraisiais metais? Europos Sąjunga privalo padaryti žymiai daugiau negu minimumą, dėl kurio nuspręsta prasidėjus paskutinei karinių veiksmų eskalacijai. Nepakanka vien padidinti humanitarinę pagalbą ir pradėti diplomatines iniciatyvas, kuriose pažadai nusiginkluoti ir sąžiningumo deklaracijos kartojami jau n-tajį kartą. Europos Sąjunga privalo skubiai stiprinti MONUC (Jungtinių Tautų Organizacijos misiją Kongo Demokratinėje Respublikoje), norint atgauti prarastą patikimumą ir veiksmingumą. Tam nepakanka pateikti rezoliucijų projektus Saugumo Taryboje. Europos Sąjunga privalo nedelsiant imtis veiksmų kartu su DPKO (Jungtinių Tautų taikos palaikymo operacijų departamentu) ir suteikti įrangą bei jai reikalingus kareivius MONUC sustiprinti. Jei procesas Niujorke ir reali padėtis tai pateisins, ES negali atmesti galimybės išsiųsti ESDP karinės misijos. Privalome apsaugoti tai, kas svarbiausia – negalinčių apsiginti civilių gyvybes, kuriems tarptautinė apsauga reikalinga nedelsiant. Tai turi liautis! Būtina imtis veiksmų ir užkirsti kelią genocidui Ruandoje ir žudynėms Konge."@lt14
"Jaunie šausmīgie notikumi Kivu, kurus starptautiskā sabiedrība nespēja apstādināt, ir tikpat šokējoši kā Ruandas un Kongo līderu alkatība, kas veicina šo organizēto haosu, lai slēptu reģiona dabas resursu izlaupīšanu. Ko var darīt Eiropas Savienība? Kā tā var palīdzēt valstij, kurā bija un joprojām ir aktīvas dažādas EDAP (Eiropas drošības un aizsardzības politikas) misijas un kurā pirmās demokrātiskās vēlēšanas nebūtu notikušas bez Eiropas atbalsta? Kā tā var palīdzēt valstij, kas saņem miljonus attīstības un humānās palīdzības nodrošināšanai? Kā tā var palīdzēt valstij ar unikālu stratēģisko nozīmību, kurā pēdējo gadu laikā nežēlīgas vardarbības rezultātā ir miruši pieci miljoni cilvēku? Eiropas Savienībai ir jāpalielina minimums, kas bija noteikts, jo ir sākusies jauna militārā eskalācija. Nav pietiekami ar to, ka tiek palielināta humānā palīdzība un uzsāktas diplomātiskās iniciatīvas, kurās padsmito reizi tiek atkāroti atbruņošanās solījumi un godprātības apliecinājumi. Eiropas Savienībai nekavējoties ir jāstiprina (Apvienoto Nāciju misija Kongo Demokrātiskajā Republikā), lai tā var atgūt tai zaudēto uzticību un efektivitāti. Tādēļ nepietiek ar rezolūciju iesniegšanu Drošības Padomei. Eiropas Savienībai ir nekavējoties jāapvieno spēki ar (Apvienoto Nāciju Organizācijas Miera uzturēšanas operāciju departamentu) un jānodrošina aprīkojums, un, ja nepieciešams, karavīri, lai palīdzētu novērst nepilnības. Ja to Ņujorkas protokoli un situācija uz vietas to attaisno, ES kā pēdējo glābiņu nevar un nedrīkst izslēgt iespēju sūtīt militāro EDAP misiju. Mūsu pienākums ir aizsargāt to, kas ir svarīgs, proti, neaizsargāto civiliedzīvotāju dzīvības, kuriem ir nepieciešama tūlītēja starptautiska aizsardzība. Nekad vairs! Mums ir jāsāk nopietni strādāt, lai nepieļautu atkārtotu genocīdu Ruandā un masveida slepkavības Kongo."@lv13,13
"O horror nos Kivus de novo e a incapacidade internacional de lhe pôr fim são tão chocantes como a rapacidade dos dirigentes ruandeses e congoleses, que perpetuam esta situação de caos organizado para encobrir a sinistra pilhagem dos recursos naturais da região. E que pode fazer a União Europeia? Num país onde teve e tem várias missões PESD e onde as primeiras eleições democráticas não teriam tido lugar sem apoio europeu. Num país ao qual dedica milhões de ajuda ao desenvolvimento e humanitária. Num país de importância estratégica inegável e onde 5 milhões de pessoas morreram à mercê da mais bárbara violência nos últimos anos. Neste país a União Europeia deve ir muito para além do mínimo já decidido desde que começou esta última escalada militar. Não basta aumentar a ajuda humanitária e desencadear iniciativas diplomáticas em que se reiteram, pela enésima vez, promessas de desarmamento e declarações de boa vontade. É urgente antes que a União Europeia fortaleça a MONUC para que reconquiste a credibilidade e a eficácia perdidas. E, para isso, não basta apresentar resoluções no Conselho de Segurança. A União Europeia deve imediatamente articular-se com o DPKO e disponibilizar material e, se necessário, soldados para ajudar a preencher as lacunas da MONUC. Em última instância, se as diligências em Nova Iorque e se a situação no terreno o justificarem, a UE não pode, não deve, excluir o envio de uma missão militar no âmbito da PESD. É a nossa responsabilidade de proteger que está em causa. São vidas humanas de populações civis indefesas que precisam de protecção internacional imediata. ! Temos que levar a sério e não deixar de novo acontecer o genocídio no Ruanda e os massacres no Congo."@mt15
"De nieuwe gruwelen in Kivu en het onvermogen van de internationale gemeenschap om daar iets aan te doen zijn minstens zo schokkend als de roofzucht van de Rwandese en Congolese leiders, die deze situatie van georganiseerde chaos in stand houden om hun plundering van de natuurlijke hulpbronnen van de regio te verhullen. En wat kan de Europese Unie doen? Wat kan ze doen voor een land waar verschillende EVDB-missies hebben plaatsgevonden, en nog plaatsvinden, en waar de democratische verkiezingen zonder Europese steun niet zouden hebben plaatsgevonden? Wat kan ze doen voor een land waar ze miljoenen euro's aan ontwikkelingshulp en humanitaire hulp heen stuurt? Wat kan ze doen voor een land dat van een ongeëvenaard strategisch belang is en waar in de afgelopen tien jaar 5 miljoen mensen zijn omgekomen bij de meest barbaarse vormen van geweld? In dat land moet de Europese Unie veel verder gaan dan het minimum waartoe sinds het begin van deze laatste militaire escalatie besloten is. Het is niet genoeg om de humanitaire hulp op te voeren en diplomatieke initiatieven te ontplooien die voor de zoveelste keer uitmonden in beloften om de wapens in te leveren en verklaringen van goede wil. De Europese Unie moet dringend bijdragen aan een versterking van MONUC (Missie van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo) om haar verloren geloofwaardigheid en slagvaardigheid terug te winnen. Resoluties indienen in de Veiligheidsraad is niet genoeg. De Europese Unie moet onmiddellijk aansluiting zoeken bij de DPKO (Afdeling vredesoperaties van de VN) en materiaal ter beschikking stellen en zo nodig soldaten, om de lacunes binnen MONUC op te vullen. In laatste instantie kan en mag de EU, als de besprekingen in New York en de situatie ter plaatse dit rechtvaardigen, een militaire missie in het kader van het EVDB niet uitsluiten. Het is onze verantwoordelijkheid om dat wat hier op het spel staat te beschermen, namelijk de levens van de weerloze burgerbevolking, die onmiddellijk de bescherming van de internationale gemeenschap nodig heeft. ! We moeten dit zeer ernstig nemen en niet toelaten dat er weer een genocide in Rwanda of slachtingen in Congo plaatsvinden."@nl3
"Nowe okrucieństwa w obu prowincjach Kiwu oraz niezdolność wspólnoty międzynarodowej do położenia im kresu są równie wstrząsające, jak zachłanność przywódców Rwandy i Konga, którzy są sprawcami tej sytuacji, gdzie zorganizowany chaos ma ukryć ponurą grabież naturalnych zasobów tego regionu. Co może zrobić Unia Europejska? Co może zrobić dla kraju, gdzie były i nadal są różne misje EPBiO (europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony) i gdzie pierwsze demokratyczne wybory nie odbyłyby się bez wsparcia Europy? Co może zrobić dla kraju, który otrzymuje miliony w postaci pomocy humanitarnej i rozwojowej? Co może zrobić dla kraju o niezrównanym znaczeniu strategicznym, gdzie w ostatnich latach pięć milionów ludzi zginęło w wyniku najbardziej barbarzyńskich aktów przemocy? Unia Europejska musi pójść dalej minimum przyjęte kiedy zaczęła się ostatnia eskalacja działań wojskowych. Nie wystarczy zwiększanie pomocy humanitarnej ani wysuwanie inicjatyw dyplomatycznych, w których kolejny raz z rzędu powtarza się obietnice rozbrojenia i deklaracje dobrej woli. Unia Europejska pilnie potrzebuje wzmocnienia MONUC (Misji Obserwacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga), aby mogła ona odzyskać utraconą wiarygodność i skuteczność. W tym celu nie wystarczy składać projektów rezolucji w Radzie Bezpieczeństwa. Unia Europejska musi natychmiast kontaktować się z DPKO (Departamentem ds. Operacji Pokojowych ONZ) i dostarczyć sprzęt, a jeśli to konieczne, żołnierzy, żeby uzupełnić braki w MONUC. Unia Europejska nie może i nie wolno jej wykluczać wysłania jako ostatniej deski ratunku misji wojskowej w ramach EPBiO, jeżeli będzie to uzasadnione przez postępowanie w Nowym Jorku i sytuację na miejscu. Naszym obowiązkiem jest ochrona tego, co jest zagrożone, a mianowicie życia bezbronnych cywili, którzy potrzebują natychmiastowej międzynarodowej ochrony. Nigdy więcej! Musimy zachowywać się poważnie i nie wolno nam pozwolić, aby ponownie doszło do ludobójstwa w Rwandzie i masakr w Kongu."@pl16
"O horror nos Kivus de novo e a incapacidade internacional de lhe pôr fim são tão chocantes como a rapacidade dos dirigentes ruandeses e congoleses, que perpetuam esta situação de caos organizado para encobrir a sinistra pilhagem dos recursos naturais da região. E que pode fazer a União Europeia? Num país onde teve e tem várias missões PESD e onde as primeiras eleições democráticas não teriam tido lugar sem apoio europeu. Num país ao qual dedica milhões de ajuda ao desenvolvimento e humanitária. Num país de importância estratégica inegável e onde 5 milhões de pessoas morreram à mercê da mais bárbara violência nos últimos anos. Neste país a União Europeia deve ir muito para além do mínimo já decidido desde que começou esta última escalada militar. Não basta aumentar a ajuda humanitária e desencadear iniciativas diplomáticas em que se reiteram, pela enésima vez, promessas de desarmamento e declarações de boa vontade. É urgente antes que a União Europeia fortaleça a MONUC para que reconquiste a credibilidade e a eficácia perdidas. E, para isso, não basta apresentar resoluções no Conselho de Segurança. A União Europeia deve imediatamente articular-se com o DPKO e disponibilizar material e, se necessário, soldados para ajudar a preencher as lacunas da MONUC. Em última instância, se as diligências em Nova Iorque e se a situação no terreno o justificarem, a UE não pode, não deve, excluir o envio de uma missão militar no âmbito da PESD. É a nossa responsabilidade de proteger que está em causa. São vidas humanas de populações civis indefesas que precisam de protecção internacional imediata. ! Temos que levar a sério e não deixar de novo acontecer o genocídio no Ruanda e os massacres no Congo."@ro18
"Najnovšie hrôzy v Severnom a Južnom Kivu a neschopnosť medzinárodného spoločenstva ukončiť ich sú rovnako šokujúce ako chamtivosť rwandských a konžských predstaviteľov, ktorí podporujú tento stav organizovaného chaosu, aby zakryli otrasné plienenie prírodných zdrojov regiónu. Čo môže urobiť Európska únia? Čo môže urobiť pre krajinu, v ktorej boli a stále sú rôzne misie EBOP (Európska bezpečnostná a obranná politika) a v ktorej by sa prvé demokratické voľby nemohli uskutočniť bez podpory Európy? Čo môže urobiť pre krajinu, ktorá dostáva milióny v rámci rozvojovej a humanitárnej pomoci? Čo môže urobiť pre krajinu s jedinečným strategickým významom, v ktorej päť miliónov ľudí zomrelo v dôsledku toho najbarbarskejšieho násilia za posledné roky? Európska únia musí urobiť omnoho viac ako len to minimum, o ktorom sa rozhodlo od začiatku tejto poslednej vojenskej eskalácie. Nestačí zvýšiť humanitárnu pomoc a začať diplomatické iniciatívy, pri ktorých sa neustále opakujú sľuby o odzbrojení a vyhlásenia dobrej vôle. Európska únia súrne potrebuje posilniť misiu MONUC (misia OSN v Konžskej demokratickej republike), ktorá by tak opäť nadobudla svoju stratenú dôveryhodnosť a účinnosť. V tomto smere nestačí len predkladať rezolúcie v Bezpečnostnej rade. Európska únia sa musí okamžite spojiť s oddelením OSN pre mierové operácie (DPKO) a poskytnúť výbavu a v prípade potreby aj vojakov na vyplnenie medzier v misii MONUC. Ako poslednú možnosť, ak to bude odôvodnené vývojom v New Yorku a situáciou priamo na mieste, by EÚ nemala a nesmie vylúčiť možnosť vyslania vojenskej misie v rámci EBOP. Je našou zodpovednosťou chrániť to, čo je v stávke, a to životy bezbranných civilistov, ktorí potrebujú okamžitú medzinárodnú ochranu. Už nikdy viac! Musíme to začať brať vážne a už nikdy nedopustiť, aby sa zopakovala genocída v Rwande a masakry v Kongu."@sk19
"Nove grozote v pokrajini Kivu in nezmožnost mednarodne skupnosti, da bi jih končala, so enako šokantne kot pohlep ruandskih in kongoških voditeljev, ki povzročajo ta položaj organiziranega kaosa, da bi prikrili resnično plenjenje naravnih virov v regiji. Kaj lahko stori Evropska unija? Kaj lahko naredi za državo, kjer so že bile in še vedno so različne misije EVOP (Evropske varnostne in obrambne politike) in kjer prve demokratične volitve ne bi bile izvedene brez evropske podpore? Kaj lahko naredi za državo, ki prejema milijone za razvoj in človekoljubno pomoč? Kaj lahko naredi za državo neprimerljivega strateškega pomena, kjer je umrlo pet milijonov ljudi, prepuščenih na milost in nemilost najbolj barbarskemu nasilju v zadnjih letih? Evropska unija mora precej preseči minimum, ki je bil določen ob začetku zadnje vojaške zaostritve. Ni dovolj, da poveča človekoljubno pomoč in sproži diplomatske pobude, v katerih obljublja razorožitev in n-tič ponavlja načela dobre vere. Evropska unija mora nujno okrepiti MONUC (misijo Organizacije Združenih narodov v Demokratični republiki Kongo), tako da si bo znova pridobila izgubljeno verodostojnost in učinkovitost. Zaradi tega ni dovolj le nizati resolucij v Varnostnem svetu. Evropska unija se mora nemudoma povezati z DPKO (Oddelkom ZN za mirovne operacije) in priskrbeti opremo in po potrebi vojake, ki bodo pomagali zapolniti vrzeli v MONUC. Če procesi v New Yorku in dejanski položaj to upravičujejo, EU ne more in ne sme kot zadnjo možnost izključiti odprave vojaške misije v okviru EVOP. Naša odgovornost je, da zaščitimo ogrožene, to je življenja nemočnih civilistov, ki potrebujejo takojšnjo mednarodno zaščito. Nikoli več! Moramo se zresniti in ne smemo dopustiti, da se genocid v Ruandi in pokoli v Kongu zgodijo znova."@sl20
"De nya fruktansvärda händelserna i Kivuprovinsen och världssamfundets oförmåga att få stopp på dessa är lika chockerande som girigheten hos de rwandiska och kongolesiska ledarna som vidmakthåller denna situation av organiserat kaos i syfte att dölja den ohyggliga plundringen av regionens naturtillgångar. Vad kan Europeiska unionen göra? Vad kan den göra för ett land där det har funnits, och fortfarande finns, olika ESFP-uppdrag och där de första demokratiska valen inte skulle ha hållits utan EU:s stöd? Vad kan den göra för ett land som får miljoner i olika biståndsprojekt? Vad kan den göra för ett land med en oerhört stor strategisk betydelse där fem miljoner personer har dött på grund av de senaste årens barbariska våld? EU måste gå mycket längre än det minimum som beslutades sedan denna senaste militära upptrappning inleddes. Det räcker inte med att öka det humanitära biståndet och starta diplomatiska initiativ där löften att avväpna och förklaringar på heder och ära upprepas för femtielfte gången. EU måste snabbt stärka Monuc (FN:s uppdrag i Demokratiska republiken Kongo) så att det kan återfå sin förlorade trovärdighet och effektivitet. För att nå detta mål räcker det inte med att lägga fram resolutioner i säkerhetsrådet. EU måste omedelbart samarbeta med DPKO (FN:s avdelning för fredsbevarande insatser) och tillhandahålla utrustning och, om nödvändigt, soldater för att täcka resursbristen i Monuc. Som en sista utväg, om förhandlingarna i New York och situationen på platsen rättfärdigar detta, kan och får inte EU utesluta att skicka ett militärt uppdrag inom ramen för ESFP. Det är vårt ansvar att skydda det som står på spel, dvs. den försvarslösa civilbefolkningens liv. De behöver omedelbart internationellt skydd. Aldrig mer! Vi måste ta saken på allvar och inte låta folkmordet i Rwanda och massakrerna i Kongo äga rum igen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"DPKO"13
"Never again"18,15,7,3,17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph