Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-19-Speech-3-012"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081119.3.3-012"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, currently we are facing a financial crisis which will go down in the history books. Nevertheless, in only a few weeks, it was possible to set up a G20 meeting which delivered concrete results, the most notable of which was the decision to use 2% of GDP to stimulate the economy and help the financial sector. On the other hand, we have not managed to fulfil our commitment to use 0.7% of GDP for development. If we had done so, the DRC would certainly be more developed and maybe this entire conflict would not have happened at all. But let us take things as they are. We do not have time now to discuss development for Kivu: we are facing a humanitarian crisis there. Two hundred and fifty thousand additional people have been displaced over recent weeks. People are dying as a direct or indirect result of the fighting, and diseases such as cholera are spreading rapidly. Since 2005, the UN has accepted the concept of responsibility to protect. The UN sent the peacekeeping force MONUC to the DRC. With 17 000 troops, MONUC is the largest peacekeeping mission in the world operating under a strong Chapter 7 mandate. But what can MONUC do? The quality of soldiers and equipment is very poor and the size of the DRC is enormous. I therefore strongly support the call to strengthen MONUC, but realistically speaking, it will be months before this reinforcement can be on the ground – precious months, during which people will die. For that reason, I propose sending a short-term European force to stabilise the region quickly until the reinforcement of MONUC is operational and deployed in the field."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Pane předsedající, v současnosti čelíme finanční krizi, která se zapíše do učebnic dějepisu. Přitom před několika týdny bylo možné uspořádat setkání skupiny G20, které přineslo konkrétní výsledky, především rozhodnutím použít 2 % HDP na posílení hospodářství a pomoc finančnímu sektoru. Na druhé straně jsme nedokázali splnit svůj závazek použít 0,7 % HDP na rozvoj. Pokud bychom tak učinili, Demokratická republika Kongo by byla jistě rozvinutější a možná k celému tomuto konfliktu vůbec nemuselo dojít. Vycházejme však z toho, jaká je situace nyní. Nemáme čas projednávat rozvoj pro Kivu: čelíme zde humanitární krizi. Jen za posledních několik týdnů došlo k vysídlení dalších 250 000 lidí. Lidé umírají v přímém či nepřímém důsledku bojů a nemocí, jako je cholera, které se rychle šíří. Po roce 2005 přijala OSN koncepci odpovědnosti za ochranu civilního obyvatelstva. OSN vyslala do Demokratické republiky Kongo mírové jednotky MONUC. Se svými sedmnácti tisíci vojáky je mise MONUC největší mírovou misí na světě působící v rámci silného mandátu článku 7. Co však mohou jednotky mise MONUC dělat? Kvalita vojáků i vybavení jsou velmi špatné a rozloha Demokratické republiky Kongo je ohromná. Rozhodně proto podporuji požadavky na posílení mise MONUC, reálně vzato však bude trvat měsíce, než k tomuto posílení ve skutečnosti dojde – cenné měsíce, během nichž budou lidé umírat. Z tohoto důvodu navrhuji vyslat krátkodobou evropskou misi na stabilizaci regionu do doby, než budou posílené jednotky mise MONUC schopné provádět operace a než budou rozmístěny v oblasti."@cs1
"Hr. formand! Vi står på nuværende tidspunkt over for en finanskrise, der vil gå over i historien. Det var ikke desto mindre muligt på kun et par uger at planlægge et G20-møde, der sikrede konkrete resultater, hvoraf den vigtigste var beslutningen om at anvende 2 % af BNP til at stimulere økonomien og hjælpe den finansielle sektor. På den anden side er det ikke lykkedes os at holde vores løfte om at anvende 0,7 % af BNP til udvikling. Hvis det havde været tilfældet, ville Den Demokratiske Republik Congo have været mere udviklet, og måske ville hele denne konflikt slet ikke være opstået. Men lad os tage udgangspunkt i situationen, som den er. Vi har ikke tid til at drøfte udviklingen i Kivu nu. Vi står over for en humanitær krise i regionen. Yderligere 250 000 personer er blevet fordrevet i de seneste uger. Folk dør som direkte eller indirekte resultat af kampene, og sygdomme som kolera breder sig hastigt. Siden 2005 har FN accepteret forpligtelsen til at beskytte befolkninger. FN har sendt den fredsbevarende styrke MONUC til Den Demokratiske Republik Congo. Med 17 000 soldater er MONUC den største fredsbevarende mission i verden under et stærkt kapitel 7-mandat. Men hvad kan MONUC gøre? Kvaliteten af soldaterne og udstyret er dårlig, og Den Demokratiske Republik Congo strækker sig over et enormt areal. Jeg støtter derfor på det kraftigste opfordringen til at styrke MONUC, men realistisk set vil der gå flere måneder, inden disse styrker kan være fremme – vigtige måneder, hvor folk vil dø. Jeg foreslår derfor på kort sigt at sende en europæisk styrke til landet med henblik på at stabilisere regionen hurtigt, indtil forstærkningen af MONUC er en realitet og udsendt i marken."@da2
"Herr Präsident! Derzeit stehen wir vor einer Finanzkrise, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. Dennoch war es innerhalb nur weniger Wochen möglich, ein G20-Treffen zu arrangieren, das konkrete Ergebnisse geliefert hat, insbesondere den beachtlichen Beschluss, 2 % des BIP zur Wiederbelebung der Wirtschaft und zur Unterstützung des Finanzsektors einzusetzen. Auf der anderen Seite haben wir es nicht geschafft, unsere Verpflichtung zu erfüllen, 0,7 % des BIP für die Entwicklung aufzuwenden. Hätten wir dies getan, wäre die Demokratische Republik Kongo in ihrer Entwicklung sicherlich weiter, und vielleicht wäre dieser ganze Konflikt überhaupt nicht eingetreten. Aber nehmen wir die Dinge, wie sie sind. Wir haben jetzt keine Zeit, über die Entwicklung von Kivu zu diskutieren: Wir stehen dort vor einer humanitären Krise. In den vergangenen Wochen sind weitere 250 000 Menschen vertrieben worden. Menschen sterben als direkte oder indirekte Folge der Kämpfe, und Krankheiten wie Cholera breiten sich rapide aus. Seit 2005 akzeptiert die UNO das Konzept der Verantwortung für den Schutz der Bevölkerung. Die UNO hat die MONUC-Truppen zur Friedenssicherung in die Demokratische Republik Kongo entsandt. Mit 17 000 Soldaten stellt die MONUC die weltweit größte friedenssichernde Mission mit einem robusten Mandat nach Kapitel VII dar. Aber was kann die MONUC ausrichten? Die Qualität der Soldaten und der Ausrüstung ist sehr schlecht, und die Demokratische Republik Kongo ist ein riesiges Land. Ich befürworte daher entschieden den Appell, die MONUC aufzustocken, doch realistisch betrachtet wird es Monate dauern, bis die Verstärkung vor Ort sein kann – kostbare Monate, in denen weiter Menschen sterben werden. Aus diesem Grund schlage ich die Entsendung einer kurzfristigen europäischen Truppe vor, die die Region schnell stabilisiert, bis die Verstärkung der MONUC bereitsteht und vor Ort im Einsatz ist."@de9
". – Κύριε Πρόεδρε, αυτήν την εποχή αντιμετωπίζουμε μια οικονομική κρίση η οποία θα μείνει στην ιστορία. Παρ’ όλ’ αυτά, μόλις μέσα σε λίγες εβδομάδες, κατέστη δυνατό να διοργανωθεί μια συνάντηση των G20 η οποία απέδωσε απτά αποτελέσματα, το πιο αξιοσημείωτο εκ των οποίων ήταν η απόφαση να αξιοποιηθεί το 2% του ΑΕΠ για την τόνωση της οικονομίας και την παροχή βοήθειας στον οικονομικό τομέα. Αφ’ ετέρου, δεν έχουμε κατορθώσει να εκπληρώσουμε τη δέσμευσή μας να αξιοποιήσουμε το 0,7% του ΑΕΠ για την ανάπτυξη. Εάν το είχαμε κάνει αυτό, η ΛΔΚ θα ήταν ασφαλώς πιο ανεπτυγμένη και ίσως ολόκληρος αυτός ο πόλεμος να μην είχε καν αρχίσει. Αλλά ας δούμε την κατάσταση ως έχει. Δεν έχουμε χρόνο σήμερα να συζητήσουμε την ανάπτυξη για το Κίβου: είμαστε αντιμέτωποι με μια ανθρωπιστική κρίση εκεί. Διακόσοι πενήντα χιλιάδες περισσότεροι άνθρωποι εκτοπίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Άνθρωποι πεθαίνουν ως άμεση ή έμμεση συνέπεια των συγκρούσεων και ασθένειες όπως η χολέρα μεταδίδονται ταχύτατα. Από το 2005, ο ΟΗΕ έχει αποδεχτεί την έννοια της ευθύνης να προστατεύσουμε. Ο ΟΗΕ έστειλε την ειρηνευτική δύναμη MONUC στη ΛΔΚ. Με στρατεύματα που αριθμούν 17 000 άνδρες, η MONUC η μεγαλύτερη ειρηνευτική αποστολή στον πλανήτη που επιχειρεί σύμφωνα με ισχυρή εντολή κατά το Κεφάλαιο 7 του Χάρτη του ΟΗΕ. Αλλά τι μπορεί να κάνει η MONUC; Η ποιότητα των στρατιωτών και του εξοπλισμού είναι πολύ κακή και το μέγεθος της ΛΔΚ είναι τεράστιο. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζω θερμά την έκκληση να ενδυναμώσουμε την MONUC, αλλά μιλώντας ρεαλιστικά, θα χρειαστούν μήνες προτού αυτή η ενίσχυση βρεθεί στο πεδίο της μάχης – πολύτιμοι μήνες, στη διάρκεια των οποίων θα χαθούν ανθρώπινες ζωές. Κατά συνέπεια, προτείνω να στείλουμε μια βραχυπρόθεσμη ευρωπαϊκή δύναμη για να σταθεροποιήσει την περιοχή γρήγορα έως ότου η ενίσχυση της MONUC είναι επιχειρησιακά έτοιμη και αναπτυχθεί στο πεδίο της μάχης."@el10
". – Señor Presidente, actualmente estamos atravesando una crisis financiera que pasará a formar parte de la literatura histórica. Sin embargo, en tan solo unas semanas, fue posible organizar una reunión del G20 de la que se obtuvieron resultados concretos, destacando sobre todo la decisión de usar el 2 % del PIB para estimular la economía y para ayudar al sector financiero. Por otra parte, no hemos logrado cumplir nuestro compromiso de utilizar el 0,7 % del PIB para el desarrollo. De haber sido así, está claro que la República Democrática del Congo hubiese progresado más, y posiblemente no se hubiera generado este conflicto. Pero, centrémonos en la realidad. Ahora no tenemos tiempo de debatir acerca del desarrollo de Kivu, pues la región también atraviesa una crisis humanitaria en este momento. Durante las últimas semanas, 250 000 personas más se han visto desplazadas. Además, la población está muriendo como consecuencia directa o indirecta de este combate, y algunas enfermedades, como el cólera, se están propagando con rapidez. Desde 2005, la ONU ha aceptado el concepto de responsabilidad de protección. De hecho, la ONU envió a la MONUC a la República Democrática del Congo. Se trata de la misión más importante del mundo destinada a mantener la paz, pues cuenta con un total de 17 000 tropas y, además, opera conforme a un potente mandato del capítulo VII. Pero, ¿qué funciones tiene la MONUC? La preparación de los soldados y del equipamiento es limitada, mientras que el tamaño de la región en cuestión es enorme. Por tanto, respaldo firmemente la petición de fortalecer a la MONUC, pero hablando en plata, tendrán que pasar meses antes de que pueda contar con este refuerzo —valiosos meses que serán testigos de la muerte de muchas personas—. Por ello, sugiero que enviemos una fuerza europea a corto plazo con la intención de estabilizar la región con rapidez hasta que el refuerzo de la MONUC esté operativo y hasta que se haya distribuido donde corresponde."@es21
"Härra juhataja, me kogeme praegu finantskriisi, mis jääb ajalooannaalidesse. Sellest hoolimata oli võimalik vaid mõne nädala jooksul korraldada G20 kohtumine, mille tulemused olid väga konkreetsed, kõige tähelepanuväärsem neist oli otsus kasutada 2% SKT-st majanduse elavdamiseks ja finantssektori abistamiseks. Teisest küljest ei ole me suutnud täita oma kohustust kasutada 0,7% SKT-st arengu eesmärgil. Kui me oleksime seda teinud, oleks Kongo DV kindlasti arenenum ja võib-olla ei oleks kogu seda konflikti siis toimunud. Kuid võtkem asju nii, nagu nad on. Meil ei ole praegu aega, et arutada Kivu arengut, me seisame vastamisi sealse humanitaarkriisiga. Viimaste nädalate jooksul on ümberasustatud veel 250 000 inimest. Inimesed surevad otseselt või kaudselt sõjategevuse tagajärjel ning haigused, nagu koolera, levivad kiiresti. Alates 2005. aastast on ÜRO järginud kaitsmise kohustuse kontseptsiooni. ÜRO saatis Kongosse MONUCi rahuvalveväed. 17 000 sõduriga on MONUC maailma suurim rahuvalvemissioon, mis tegutseb vastavalt VII peatüki alusel antud tugevale mandaadile. Mida aga saab MONUC teha? Sõdurite ja varustuse kvaliteet on väga halb, kuid Kongo DV on tohutult suur. Seega toetan ma kindlalt üleskutset tugevdada MONUCit, kuid kui rääkida tegelikkusest, siis see võtab kuid, enne kui see tugevdamine tegelikkuseks saab, väärtuslikke kuid, mille jooksul inimesed surevad. Sel põhjusel teen ma ettepaneku saata kohapeale lühiajaliselt Euroopa relvajõud, et stabiliseerida piirkonda kiiresti, kuni MONUCi tugevdamine tegelikkuseks saab ja kohapeal ellu viiakse."@et5
". Arvoisa puhemies, meneillään on rahoituskriisi, joka jää historian kirjoihin. Muutamassa viikossa onnistuttiin kuitenkin järjestämään G20-kokous, jossa saavutettiin konkreettisia tuloksia. Merkittävin niistä oli päätös käyttää 2 prosenttia BKT:stä talouden elvyttämiseen ja rahoitusalan avustamiseen. Toisaalta emme ole onnistuneet täyttämään lupaustamme käyttää 0,7 prosenttia BKT:stä kehitysyhteistyöhön. Jos olisimme pitäneet lupauksemme, Kongon demokraattinen tasavalta olisi varmasti huomattavasti kehittyneempi, eikä koko konfliktia olisi ehkä edes tapahtunut. Tilanne on nyt kuitenkin hyväksyttävä. Meillä ei ole nyt aikaa keskustella Kivun kehityksestä, koska siellä on humanitaarinen kriisi. Viime viikkoina taas 250 000 ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan. Ihmisiä kuolee suoraan tai epäsuoraan taistelujen vuoksi, ja koleran kaltaiset sairaudet leviävät nopeasti. YK hyväksyi vuonna 2005 suojeluvelvollisuuden käsitteen. Se lähetti MONUC-rauhanturvajoukot Kongon demokraattiseen tasavaltaan. MONUC, johon osallistuu 17 000 sotilasta, on maailman laajin rauhanturvaoperaatio, jonka toiminta perustuu 7 luvun vahvaan toimeksiantoon. Mutta mitä MONUC voi tehdä? Sotilaiden koulutus ja varusteet ovat erittäin kehnoja, ja Kongon demokraattinen tasavalta on valtavan suuri. Kannatan siksi voimakkaasti MONUCin vahvistamista, mutta realistisesti puhuen tämä vahvistus saadaan tapahtumapaikalle vasta kuukausien kuluttua, ja nämä ovat kalliita kuukausia, joiden aikana menetetään ihmishenkiä. Ehdotan siksi, että eurooppalaiset joukot lähetetään lyhyeksi aikaa vakauttamaan aluetta nopeasti, kunnes MONUCin lisäjoukot ovat valmiita toimimaan ja saatu tapahtumapaikalle."@fi7
". Monsieur le Président, nous sommes actuellement confrontés à une crise financière qui entrera dans les annales. Nous sommes pourtant parvenus, en quelques semaines à peine, à organiser une réunion du G20 qui a donné des résultats concrets, le plus remarquable étant la décision d’utiliser 2 % du PIB pour stimuler l’économie et venir en aide au secteur financier. D’un autre côté, nous ne sommes pas parvenus à respecter notre promesse de consacrer 0,7 % du PIB à l’aide au développement. Si nous l’avions fait, la RDC serait certainement plus développée et peut-être que tout ce conflit n’aurait pas eu lieu. Mais prenons les choses telles qu’elles sont. Nous n’avons plus le temps de parler du développement du Kivu, nous devons faire face à une crise humanitaire dans cette région. Ces dernières semaines, 250 000 personnes supplémentaires ont été déplacées. Des gens meurent des conséquences directes ou indirectes des combats, et les maladies telles que le choléra se répandent rapidement. Depuis 2005, l’ONU a reconnu la notion d’obligation de protéger. L’ONU a envoyé la force de maintien MONUC en RDC. Avec 17 000 soldats, la MONUC est la force de maintien de la paix la plus importante au monde, et elle opère avec un mandat décisif au titre du chapitre 7. Mais que peut faire la MONUC? La qualité de ses troupes et de son matériel est médiocre, et la RDC présente une superficie gigantesque. Je soutiens donc fermement les appels au renforcement de la MONUC, mais soyons réalistes, il faudra des mois avant que ces renforts n’arrivent sur le terrain. Pendant ces mois cruciaux, des gens vont mourir. C’est pourquoi je propose d’envoyer une force européenne à court terme afin de stabiliser rapidement la région jusqu’à ce que le renforcement de la MONUC soit opérationnel et présent sur le terrain."@fr8
"Tisztelt elnök úr! Jelenleg olyan pénzügyi válságot élünk át, amely szerepelni fog majd a történelemkönyvekben. Mindazonáltal, mindössze néhány hét alatt sikerült megszervezni egy G20-as találkozót, amely konkrét eredményekkel zárult. Ezek közül a leginkább figyelemreméltó a GDP 2%-ának a gazdaság ösztönzése és a pénzügyi ágazat megsegítése érdekében történő felhasználására irányuló döntés volt. Másrészről nem sikerült eleget tennünk azon kötelezettségvállalásunknak, hogy a GDP 0,7%-át fejlesztésre használjuk fel. Ha ezt tettük volna, a Kongói Demokratikus Köztársaság bizonyosan sokkal fejlettebb lenne és talán ez az egész konfliktus sem alakult volna ki. Nézzünk szembe a tényekkel. Most nincs idő megvitatni Kivu tartomány fejlesztését: a térségben humanitárius válsággal kell szembenéznünk. Az elmúlt hetekben további 250 000 embert volt kénytelen elmenekülni otthonából. A harcok közvetlen vagy közvetett következményeként emberek halnak meg, és betegségek – például kolera – terjednek nagy gyorsasággal. 2005 óta az ENSZ elfogadja a védelmi felelősség elvét. Az ENSZ a MONUC békefenntartó erőt küldte a Kongói Demokratikus Köztársaságba. A 17 000 fős MONUC a legnagyobb békefenntartó misszió a világon, amely egy erős, az ENSZ alapokmányának VII. fejezete szerinti mandátum alapján folytatja tevékenységét. De mit tehet a MONUC? A katonák képzetlenek és gyenge a felszereltségük, a KDK pedig óriási. Ezért határozottan támogatom a MONUC megerősítésre irányuló felhívást, bár, ha reálisan nézzük a dolgokat, hónapokba telik majd, amíg ez ott, a terepen is érezhető lesz – értékes hónapok telnek el, mialatt emberek halnak meg. Ezért azt javasolom, hogy küldjünk ideiglenes európai erőket azzal a feladattal, hogy gyorsan stabilizálják a helyzetet a régióban addig, amíg a MONUC megerősítése meg nem történik és a misszió a terepen is bevethetővé válik."@hu11
". Signor Presidente, al momento ci troviamo di fronte a una crisi finanziaria che finirà nei libri di storia. Tuttavia, in solo poche settimane, è stato possibile organizzare una riunione del G20 che ha fornito risultati concreti, il principale dei quali è stata la decisione di utilizzare il 2 per cento del PIL per stimolare l’economia e aiutare il settore finanziario. D’altro canto, non siamo stati in grado di adempiere al nostro impegno di utilizzare lo 0,7 per cento del PIL per lo sviluppo. Se l’avessimo fatto, la Repubblica democratica del Congo sarebbe certamente un paese più sviluppato e forse l’intero conflitto non si sarebbe mai verificato. Ma prendiamo le cose come stanno. Ora non c’è tempo per discutere dello sviluppo di Kivu, ci troviamo davanti a una crisi umanitaria in quell’area. Altre duecentocinquantamila persone sono state sfollate nelle ultime settimane e in tanti muoiono per le conseguenze dirette o indirette dei combattimenti, mentre malattie come il colera si stanno diffondendo rapidamente. Dal 2005 le Nazioni Unite hanno accettato il concetto di responsabilità di proteggere. L’ONU ha inviato la forza MONUC nella Repubblica democratica del Congo. Con le sue 17 000 unità, la MONUC rappresenta la più grande missione di pace del mondo, che opera nell’ambito di un forte mandato ai sensi del Capitolo VII. Ma cosa può fare la MONUC? L’addestramento dei soldati e la qualità delle attrezzature sono molto scarsi e la Repubblica democratica del Congo ha un’estensione enorme. Sostengo quindi con determinazione la richiesta di rafforzamento della MONUC ma, parlando realisticamente, ci vorranno mesi prima che tale rafforzamento diventi effettivo — mesi preziosi, durante i quali delle persone moriranno. Per tale ragione, propongo l’invio di una forza europea a breve termine per stabilizzare la regione, fino a quando i rinforzi della MONUC non saranno operativi e schierati sul campo."@it12
". – Gerb. pirmininke, šiuo metu esame istorinės finansų krizės liudytojai. Vis dėlto vos per keletą savaičių pavyko surengti G20 susitikimą, pasiekusį konkrečių rezultatų. Pirmiausia paminėtina tai, kad nuspręsta skirti 2 proc. BVP ekonomikai skatinti ir finansų sektoriui padėti. Kita vertus, nepavyko įvykdyti įsipareigojimo skirti 0,7 proc. BVP vystymui. Priešingu atveju KDR neabejotinai būtų geriau išsivysčiusi ir veikiausiai būtų iš viso pavykę išvengti paties konflikto. Tačiau būkime realistai. Šiuo metu neturime laiko Kivu vystymo aptarti: šiuo atveju kalbama tik apie humanitarinę krizę. Per paskutines keletą savaičių priverstinai perkelta dar du šimtai penkiasdešimt tūkstančių žmonių. Žmonės miršta tiesiogiai ar netiesiogiai dėl kovų, cholera ir kitos ligos sparčiai plinta. Nuo 2005 m. JTO patvirtino įsipareigojimo apginti koncepciją. JTO į KDR išsiuntė taikos palaikymo pajėgas MONUC. MONUC, turinti 17 000 karių, yra didžiausia pasaulyje taikos palaikymo misija, veikianti pagal tvirtą 7 straipsnio mandatą. Tačiau ką gali MONUC? Kareivių ir įrangos lygis labai žemas, o KDR teritorija didžiulė. Todėl visiškai pritariu raginimui sustiprinti MONUC, tačiau tam iš tiesų prireiktų daugelio mėnesių. Per tą laiką žus daug žmonių. Dėl šios priežasties siūlau išsiųsti trumpam laikui Europos Sąjungos pajėgas, norint operatyviai stabilizuoti padėtį regione, kol MONUC sustiprinimas bus parengtas ir pasieks skirtą vietą."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šobrīd mēs piedzīvojam ekonomisko krīzi, kas ieies vēsturē. Tomēr tikai pāris nedēļu laikā izdevās sarīkot G20 sanāksmi, kas deva konkrētus rezultātus, no kuriem vērtīgākais bija lēmums izmantot 2 % no IKP, lai stimulētu ekonomiku un palīdzētu finanšu nozarei. No otras puses, mēs neesam spējuši īstenot apņemšanos izmantot 0,7 % no IKP attīstības veicināšanai. Ja mēs to būtu izdarījuši, KDR noteikti būtu attīstītāka un varbūt šis konflikts pat nebūtu izcēlies. Pieņemsim lietas tādas, kādas tās ir. Šobrīd mums nav laika, lai runātu par Kivu attīstību: tur mēs saskaramies ar humanitāro krīzi. Pēdējo nedēļu laikā vēl divsimt piecdesmit tūkstoši cilvēku ir pārvietoti. Cilvēki mirst tiešu vai netiešu sadursmju rezultātā, turklāt tādas ļoti ātri izplatās tādas slimības kā holēra. Kopš 2005. gada ANO ir pieņēmusi jēdzienu “atbildība aizsargāt”. ANO uz KDR nosūtīja miera uzturēšanas spēku misiju . ar 17 000 karavīru kontingentu ir lielākā miera uzturēšanas misija pasaulē, kas rīkojas stingrā saskaņā ar 7. nodaļā noteiktajām pilnvarām. Ko gan var darīt? Karavīru profesionalitāte un aprīkojuma kvalitāte ir ļoti zema, savukārt KDR teritorijas platība ir milzīga. Tāpēc es pilnībā atbalstu aicinājumu stiprināt MONUC, tomēr būsim reāli, paies mēneši, kamēr šī pastiprināšana tiks īstenota – mēneši, kuru laikā cilvēki zaudēs dzīvību. Tādējādi es ierosinu nosūtīt Eiropas spēkus īstermiņa darbībai, lai ātri stabilizētu situāciju reģionā līdz brīdim, kad ir paveikta kontingenta stiprināšana un karavīri atkal izvietoti reģionā."@lv13
"Mr President, currently we are facing a financial crisis which will go down in the history books. Nevertheless, in only a few weeks it was possible to set up a G20 meeting which delivered concrete results, the most notable of which was the decision to use 2% of GDP to stimulate the economy and help the financial sector. On the other hand, we have not managed to fulfil our commitment to use 0.7% of GDP for development. If we had done so, the DRC would certainly be more developed and maybe this entire conflict would not have happened at all. But let us take things as they are. We do not have time now to discuss development for Kivu: we are facing a humanitarian crisis there. Two hundred and fifty thousand additional people have been displaced over recent weeks. People are dying as a direct or indirect result of the fighting, and diseases such as cholera are spreading rapidly. Since 2005 the UN has accepted the concept of responsibility to protect. The UN sent the peacekeeping force MONUC to the DRC. With 17 000 troops, MONUC is the largest peacekeeping mission in the world operating under a strong Chapter 7 mandate. But what can MONUC do? The quality of soldiers and equipment is very poor and the size of the DRC is enormous. I therefore strongly support the call to strengthen MONUC, but realistically speaking it will be months before this reinforcement can be on the ground – precious months, during which people will die. For that reason, I propose sending a short-term European force to stabilise the region quickly until the reinforcement of MONUC is operational and deployed in the field."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, op dit moment worden we geconfronteerd met een financiële crisis die de geschiedenisboeken zal ingaan. Niettemin was het mogelijk om in slechts enkele weken een G20-bijeenkomst te organiseren die concrete resultaten opleverde, en waarvan het meest opvallende resultaat het besluit was om 2 procent van het BBP te gebruiken om de economie te stimuleren en de financiële sector te helpen. Aan de andere kant zijn we er niet in geslaagd om aan onze verplichting om 7 procent van het BBP te gebruiken voor ontwikkeling, te voldoen. Als we dit wel hadden gedaan, zou de DRC zeker ontwikkelder zijn geweest en zou dit hele conflict misschien niet hebben plaatsgevonden. Maar we moeten de dingen nemen zoals ze zijn. Er is nu geen tijd meer om de ontwikkeling voor Kivu te bespreken. Er voltrekt zich daar een humanitaire crisis. In de afgelopen weken zijn 250 000 mensen ontheemt. Mensen overlijden direct of indirect ten gevolge van de gevechten, en ziekten als cholera verspreiden zich snel. Sinds 2005 heeft de VN het principe van “verantwoordelijkheid om te beschermen” aangenomen. De VN heeft de MONUC- vredesmacht naar de DRC gestuurd. Met 17 000 manschappen is MONUC de grootste vredesmacht ter wereld die werkt met een sterk Hoofdstuk 7-mandaat. Maar wat kan MONUC doen? De kwaliteit van soldaten en materiaal is zeer slecht en de DRC is enorm groot. Ik ondersteun dan ook van harte de oproep om MONUC te versterken, maar realistisch gezien duurt het maanden voordat deze versterking kan worden gerealiseerd, kostbare maanden, waarin mensen zullen sterven. Daarom stel ik voor op korte termijn een Europese troepenmacht te sturen om de regio snel te stabiliseren totdat de versterking van MONUC operationeel is en in het veld kan worden ingezet."@nl3
". – Panie przewodniczący! Obecnie stoimy w obliczu kryzysu finansowego, który przejdzie do historii. Pomimo to zaledwie w ciągu kilku tygodni możliwe było zorganizowanie spotkania G20, na którym osiągnięto konkretne wyniki, z których najważniejszym była decyzja o wykorzystaniu 2 % PKB do stymulowania gospodarki oraz pomocy dla sektora finansowego. Z drugiej strony nie udało nam się wypełnić naszego zobowiązania w zakresie skierowania 0,7 % PKB na rozwój. Gdybyśmy to zrobiliuczynili, DRK byłaby na pewno bardziej rozwiniętym krajem i być może w ogóle nie doszłoby do tego całego konfliktu. Ale należy brać rzeczy takimi, jakimi są. Nie mamy czasu, żeby teraz dyskutować nad rozwojem Kiwu: stoimy tam przed kryzysem humanitarnym. W ostatnich tygodniach przesiedlono tam następne dwieście pięćdziesiąt tysięcy osób. Ludzie umierają bezpośrednio lub pośrednio w wyniku walk, szybko szerzą się choroby, jak np. cholera. Od 2005 roku ONZ przyjęło koncepcję odpowiedzialności za ochronę. ONZ wysłało pokojowe siły MONUC do DRK. MONUC dysponująca 17 000 żołnierzy jest największą misją pokojową na świecie działającą na mocy silnego mandatu udzielonego na podstawie rozdziału VII. Ale co może zrobić MONUC? Jakość żołnierzy i sprzętu jest bardzo niska, a DRK jest ogromnym krajem. Dlatego gorąco popieram apel o wzmocnienie MONUC, ale realistycznie rzecz biorąc upłyną miesiące zanim do takiego wzmocnienia dojdzie na miejscu – cenne miesiące, podczas których będą umierać ludzie. Z tego powodu proponuję wysłanie tymczasowych sił europejskich w celu szybkiej stabilizacji regionu do chwili wzmocnienia i wysłania w teren sił MONUC."@pl16
"Senhor Presidente, estamos perante uma crise económica que ficará nos anais da História. Não obstante, foi possível organizar, em poucas semanas, uma reunião do G20 que chegou a resultados concretos, o mais importante dos quais a decisão de aplicar o equivalente a 2% do PIB em incentivos à economia e no apoio ao sector financeiro. Em contrapartida, não conseguimos cumprir a nossa promessa de consagrar 0,7% do PIB ao desenvolvimento. Se o tivéssemos feito, a RDC estaria certamente mais desenvolvida e talvez se tivesse evitado todo este conflito. Mas as coisas são como são. Agora não temos tempo para falar sobre o desenvolvimento de Kivu: é preciso fazer face à crise humanitária que grassa na região. Nas últimas semanas, o número de deslocados aumentou de duzentos e cinquenta mil. Há pessoas a morrer em consequência directa ou indirecta dos recontros, e doenças como a cólera estão a propagar-se rapidamente. Em 2005, as Nações Unidas integraram nos seus princípios o conceito de “responsabilidade de proteger”. A ONU enviou a força de manutenção da paz MONUC para a RDC. Com os seus 17 000 efectivos, a MONUC é a maior das missões de manutenção da paz que operam em todo o mundo sob um mandato forte ao abrigo do capítulo VII da Carta das Nações Unidas. Mas o que pode a MONUC fazer? A preparação do pessoal e a qualidade dos equipamentos são bastante deficientes, e a RDC é um país muito extenso. Daí o meu veemente apoio ao pedido de reforço desta missão, mas, é preciso dizê-lo, passar-se-ão meses até que esse reforço esteja no terreno – meses decisivos durante os quais continuarão a morrer pessoas. Proponho, por isso, o envio de uma força europeia intercalar que rapidamente assegure a estabilidade na região e a mantenha até que o reforço da MONUC esteja operacional e implantado no terreno."@pt17
"Mr President, currently we are facing a financial crisis which will go down in the history books. Nevertheless, in only a few weeks it was possible to set up a G20 meeting which delivered concrete results, the most notable of which was the decision to use 2% of GDP to stimulate the economy and help the financial sector. On the other hand, we have not managed to fulfil our commitment to use 0.7% of GDP for development. If we had done so, the DRC would certainly be more developed and maybe this entire conflict would not have happened at all. But let us take things as they are. We do not have time now to discuss development for Kivu: we are facing a humanitarian crisis there. Two hundred and fifty thousand additional people have been displaced over recent weeks. People are dying as a direct or indirect result of the fighting, and diseases such as cholera are spreading rapidly. Since 2005 the UN has accepted the concept of responsibility to protect. The UN sent the peacekeeping force MONUC to the DRC. With 17 000 troops, MONUC is the largest peacekeeping mission in the world operating under a strong Chapter 7 mandate. But what can MONUC do? The quality of soldiers and equipment is very poor and the size of the DRC is enormous. I therefore strongly support the call to strengthen MONUC, but realistically speaking it will be months before this reinforcement can be on the ground – precious months, during which people will die. For that reason, I propose sending a short-term European force to stabilise the region quickly until the reinforcement of MONUC is operational and deployed in the field."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v súčasnosti čelíme finančnej kríze, ktorá sa zapíše do histórie. V priebehu niekoľkých týždňov sme však dokázali zorganizovať stretnutie G20, ktoré prinieslo konkrétne výsledky, z ktorých najdôležitejším bolo rozhodnutie použiť 2 % HDP na stimulovanie hospodárstva a pomoc finančnému sektoru. Naopak, nepodarilo sa nám dodržať záväzok použiť 0,7 % HDP na rozvoj. Ak by sme to urobili, KDR by bola určite rozvinutejšia a možno by k tomuto celému konfliktu ani nedošlo. Berme však veci také, aké sú. Teraz nemáme čas diskutovať o rozvoji Kivu – čelíme tam humanitárnej kríze. Počas uplynulých týždňov bolo vysídlených ďalších dvestopäťdesiattisíc ľudí. Ľudia zomierajú priamo alebo nepriamo v dôsledku bojov a rýchlo sa šíria choroby ako cholera. V roku 2005 prijala OSN koncepciu zodpovednosti za ochranu. OSN vyslala do KDR mierové sily MONUC. So 17 000 vojakmi je MONUC najväčšou mierovou misiou na svete, ktorá pôsobí na základe silného mandátu podľa kapitoly 7. Čo však môže misia MONUC urobiť? Kvalita vojakov a výbavy je veľmi nízka a rozloha KDR je obrovská. Preto jednoznačne podporujem výzvu na posilnenie misie MONUC, realita je však taká, že prejdú mesiace, kým sa tieto posily dostanú priamo na miesto – cenné mesiace, počas ktorých budú zomierať ľudia. Z tohto dôvodu navrhujem vyslať krátkodobé európske sily s cieľom rýchleho stabilizovania regiónu, kým nebude posilnená misia MONUC funkčná a rozmiestnená v teréne."@sk19
". – Gospod predsednik, trenutno smo priča finančni krizi, ki se bo zapisala v zgodovino. Kljub temu je bilo le v nekaj tednih mogoče sklicati srečanje G20, ki je obrodilo konkretne rezultate, najbolj viden rezultat pa je bila odločitev, da se uporabi 2 % BDP za spodbujanje gospodarstva in pomoč finančnemu sektorju. Po drugi strani pa nam ni uspelo izpolniti obveze, da uporabimo 0,7 % BDP za razvoj. Če bi bili tako storili, bi bila DRK prav gotovo bolj razvita in morda do tega konflikta sploh ne bi prišlo. Toda vzemimo stvari takšne, kot so. Sedaj nimamo časa, da bi razpravljali o razvoju Kivuja: tam se soočamo s humanitarno krizo. V zadnjih tednih je bilo razseljenih dvesto petdeset tisoč novih ljudi. Ljudje umirajo neposredno ali posredno zaradi bojevanja in bolezni, kot je kolera, se hitro širijo. Leta 2005 so ZN sprejeli koncept odgovornosti za zaščito. ZN so v DRK poslali mirovno silo MONUC. MONUC je s 17 000 četami največja mirovna misija na svetu, katere mandat spada pod poglavje 7. Toda kaj lahko MONUC stori? Usposobljenost vojakov in kakovost opreme sta zelo slabi in DRK je zelo velika. Zato močno podpiram poziv za krepitev MONUC, toda realno gledano bodo pretekli meseci, preden bo okrepitev realizirana – dragoceni meseci, v katerih bodo ljudje umirali. Iz tega razloga predlagam, da se hitro pošlje kratkoročna evropska sila za stabilizacijo regije, dokler krepitev MONUC ne bo realizirana in uporabljena na mestu samem."@sl20
". Herr talman! Just nu har vi en finanskris som kommer att hamna i historieböckerna. Det var dock möjligt att på bara några veckor organisera ett G20-möte som gav konkreta resultat, främst beslutet att använda 2 procent av BNP för att stimulera ekonomin och hjälpa finanssektorn. Å andra sidan har vi inte lyckats uppfylla vårt åtagande att använda 0,7 procent av BNP till utveckling. Om så hade varit fallet hade förvisso Demokratiska republiken Kongo varit mer utvecklat och hela denna konflikt hade kanske kunnat undvikas. Men nu är läget annorlunda. Vi har inte tid att diskutera utveckling för Kivu: det råder en humanitär kris där. Ytterligare 250 000 personer har fördrivits under de senaste veckorna. Folk dör som ett indirekt resultat av striderna och sjukdomar som t.ex. kolera sprids snabbt. Sedan 2005 har FN godtagit ansvaret att skydda området. FN har skickat sin fredsbevarande styrka Monuc till Demokratiska republiken Kongo. Med sina 17 000 man är Monuc det största fredsbevarande uppdraget i världen som opererar enligt ett kraftfullt kapitel 7-mandat. Men vad kan Monuc göra? Soldaternas och utrustningens kvalitet är mycket dålig och Demokratiska republiken Kongo är ett oerhört stort land. Jag stöder därför verkligen uppmaningen att stärka Monuc, men om vi ska vara realistiska så kommer det att ta månader innan denna förstärkning kan genomföras på platsen – viktiga månader då folk kommer att dö. Jag föreslår därför att vi skickar en EU-styrka under en kort period för att snabbt kunna stabilisera regionen fram till dess det nya Monuc kan fungera och sättas in på platsen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jürgen Schröder,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph