Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-18-Speech-2-381"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081118.30.2-381"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, pour répondre à M Panayotopoulos, je voulais lui dire que le Conseil partageait pleinement son opinion quant à la nécessité de parvenir, le plus rapidement possible, à un accord sur la proposition de règlement qui fixe les modalités d’application, justement, du règlement n° 883/2004, qui porte sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Il s’agit de réunir les conditions d’une adoption de ce règlement afin d’achever, si possible d’ici mai 2009, la réforme de la coordination des régimes de sécurité sociale. Cette proposition de règlement, qui a été présentée par la Commission en janvier 2006, a depuis lors, compte tenu de son ampleur et de la haute technicité de ses dispositions, fait l’objet d’un examen, chapitre par chapitre, sous les différentes présidences qui se sont succédé. Grâce aux efforts soutenus des présidences précédentes, des orientations générales partielles ont ainsi été adoptées. Ce processus s’est achevé, sous présidence française le mois dernier, par l’adoption d’orientations générales partielles sur les deux chapitres restants, relatifs aux prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles et aux allocations de décès. Entre-temps, le Parlement a rendu son avis en première lecture au mois de juillet dernier. Le Conseil se félicite de la très large convergence de vues avec le Parlement. Il y voit le fruit d’une coopération qui a été très constructive, initiée entre nos deux institutions dès le début de l’examen de ce texte. L’adoption d’une position commune sur ce projet de règlement constitue, pour la Présidence française, l’un des enjeux importants dans le domaine du développement de la mobilité des personnes dans le cadre de l’Union. C’est pourquoi la Présidence mettra tout en œuvre pour permettre l’adoption de cette position commune lors du Conseil du 15 décembre, de façon à ce que le Parlement puisse l’adopter lors de sa session de janvier prochain."@fr8
lpv:translated text
"Paní předsedající, jako odpověď na otázku paní Panayotopoulosovoé bych rád uvedl, že Rada plně souhlasí s jejími názory ohledně nutnosti dosáhnout co možná nejdříve shody na navrženém nařízení, kterým se stanoví postupy pro provádění nařízení č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Rozumí se tím stanovení podmínek pro přijetí tohoto nařízení, aby mohla být pokud možno do května 2009 dokončena reforma koordinace systémů sociálního zabezpečení. Toto navrhované nařízení, předložené Komisí v lednu 2006, bylo vzhledem ke své rozsáhlosti a vysoce technické povaze ustanovení, jež jsou v něm uvedena, předmětem podrobného zkoumání následných předsednictví. Díky trvalému úsilí předchozích předsednictví byly přijaty částečné obecné přístupy. Proces byl dokončen minulý měsíc v rámci francouzského předsednictví přijetím částečných obecných přístupů ke dvěma zbývajícím kapitolám, týkajícím se dávek za úrazy při práci a nemoci z povolání a také dávek v případě úmrtí. Mezitím Parlament minulý rok v červenci vydal stanovisko v prvním čtení. Rada vítá širokou shodu názorů s Parlamentem. Vidí v tom plody velice konstruktivní spolupráce zahájené mezi těmito dvěma orgány již na úplném počátku projednávání tohoto textu. Přijetí obecného postoje k návrhu nařízení je pro francouzské předsednictví jeden z nejvýznamnějších kroků kupředu směrem ke zvyšování mobility osob v rámci Unie. Proto předsednictví udělá vše pro to, aby byl tento společný postoj přijat na zasedání Rady dne 15. prosince tak, aby ho Parlament mohl přijmout na svém dílčím zasedání příští rok v lednu."@cs1
"Rådet deler fuldt ud medlemmets opfattelse med hensyn til behovet for snarest muligt at nå til enighed om forslaget til forordning om nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Det drejer sig om at skabe de rette betingelser for at få dette forslag vedtaget med henblik på om muligt inden maj 2009 at færdiggøre reformen af koordineringen af de sociale sikringsordninger. Dette forslag til forordning, der blev forelagt af Kommissionen i januar 2006, er siden på grund af sit omfang og sine meget tekniske bestemmelser blevet gennemgået kapitel for kapitel under de successive formandskaber. Takket være en ihærdig indsats fra de foregående formandskaber har der således kunnet vedtages generelle delindstillinger. Denne proces blev afsluttet i sidste måned under det franske formandskab, hvor der blev vedtaget generelle delindstillinger vedrørende de to resterende kapitler, som vedrører ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt ydelser ved dødsfald. Parlamentet har i mellemtiden afgivet førstebehandlingsudtalelse i juli 2008. Rådet glæder sig over den meget brede enighed med Parlamentet. Det ser den som frugten af det yderst konstruktive samarbejde, der blev indledt mellem de to institutioner allerede ved første drøftelse af forslaget. Vedtagelsen af en fælles holdning til dette udkast til forordning er et af de vigtigste mål for det franske formandskab, for så vidt angår personers mobilitet i EU. Formandskabet vil derfor gøre sit yderste for, at denne fælles holdning kan vedtages af Rådet den 17. december 2008, så den kan sendes til Parlamentet i god tid inden dets mødeperiode i januar 2009."@da2
"Frau Präsidentin! Als Antwort auf die Frage von Marie Panayotopoulos würde ich sagen, dass ihr der Rat vollkommen zustimmt. Wir müssen so bald wie möglich zu einer Übereinkunft über den Vorschlag einer Verordnung kommen, bei dem es darum geht, Methoden für die Anwendung der Verordnung Nr. 883/2004 für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit zu bestimmen. Dies bedeutet, dass wir die Bedingungen für die Annahme dieser Verordnung festlegen müssen, damit die Reform der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit möglichst bis Mai 2009 abgeschlossen wird. Dieser Verordnungsvorschlag, der im Januar 2006 von der Kommission eingereicht wurde, wurde von den nachfolgenden Präsidentschaften aufgrund des Umfangs und der äußerst technischen Natur seiner Vorschriften kapitelweise untersucht. Dank der nicht nachlassenden Anstrengungen der vorhergehenden Präsidentschaften konnten partielle allgemeine Ausrichtungen angenommen werden. Dieses Verfahren wurde im letzten Monat unter der französischen Präsidentschaft mit der Annahme partieller allgemeiner Ausrichtungen für die letzten beiden Kapitel abgeschlossen, bei denen es um Leistungen geht, die bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie im Todesfall fällig sind. Zwischenzeitlich gab das Parlament im Juli letzten Jahres in erster Lesung seine Stellungnahme ab. Der Rat begrüßt es, mit dem Parlament in vielen Bereichen einer Meinung zu sein. Man erkennt daran die Früchte einer äußerst konstruktiven Zusammenarbeit, die gleich zu Beginn der Analyse dieses Texts zwischen den beiden Institutionen in die Wege geleitet wurde. Die Annahme eines gemeinsamen Standpunkts für den Verordnungsentwurf stellt für die französische Präsidentschaft einen der wichtigen Schritte dar, die unternommen werden müssen, damit die Unionsbürger in den Genuss eines höheren Maßes an Mobilität kommen. Aus diesem Grund wird die Präsidentschaft alles tun, damit dieser gemeinsame Standpunkt im Rahmen der Sitzung des Rates am 15. Dezember angenommen wird, damit ihn dann das Parlament auf seiner Tagung im Januar nächsten Jahres annehmen kann."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, για να απαντήσω στην κα Παναγιωτοπούλου, θα της έλεγα ότι το Συμβούλιο συμμερίζεται πλήρως την άποψή της σχετικά με την ανάγκη να επιτευχθεί μια συμφωνία, το συντομότερο δυνατόν, για τον προτεινόμενο κανονισμό, καθορίζοντας τις μεθόδους για τον κανονισμό αριθ. 883/2004, ο οποίος αφορά το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει να θεσπίσουμε τους όρους για την έγκριση του παρόντος κανονισμού προκειμένου να ολοκληρωθεί, μέχρι τον Μάιο του 2009, εάν είναι δυνατόν, η μεταρρύθμιση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ο παρών προτεινόμενος κανονισμός, που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2006 υποβάλλεται, από τότε, λαμβάνοντας υπόψη το εύρος και την ιδιαίτερη τεχνική φύση των διατάξεών του, σε εξέταση, κεφάλαιο προς κεφάλαιο, από τις εναλλασσόμενες προεδρίες. Χάρι στις συνεχείς προσπάθειες των προηγούμενων προεδριών, έχουν υιοθετηθεί μερικές γενικές προσεγγίσεις. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα υπό τη γαλλική προεδρία, με την υιοθέτηση μερικών γενικών προσεγγίσεων στα δύο υπόλοιπα κεφάλαια, που αφορούσαν τις αποζημιώσεις για τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες καθώς επίσης και τις αποζημιώσεις λόγω θανάτου. Εν τω μεταξύ, το Κοινοβούλιο έδωσε, κατά την πρώτη ανάγνωση, την άποψή του τον περασμένο Ιούλιο. Το Συμβούλιο χαιρετίζει την ευρεία σύγκλιση των απόψεων με το Κοινοβούλιο. Βλέπει σε αυτό τους καρπούς κάποιας ιδιαίτερα εποικοδομητικής συνεργασίας που αρχίζει μεταξύ των δύο ιδρυμάτων από την αρχή της εξέτασης αυτού του κειμένου. Η υιοθέτηση μιας κοινής θέσης στο σχέδιο κανονισμού είναι, για τη γαλλική προεδρία, ένα από τα σημαντικότερα βήματα προς την αύξηση της προσωπικής κινητικότητας εντός της Ένωσης. Για το λόγο αυτό η Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί για την υιοθέτηση αυτής της κοινής θέσης στη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να το υιοθετήσει στην ειδική συνεδρίασή του τον επόμενο Ιανουάριο."@el10
"Madam President, to reply to Mrs Panayotopoulos, I would say to her that the Council fully shares her opinion on the need to reach an agreement, as soon as possible, on the proposed regulation setting out methods for applying Regulation No 883/2004, which relates to the coordination of social security systems. This means establishing the conditions for the adoption of this regulation in order to complete, by May 2009 if possible, the reform of the coordination of social security systems. This proposed regulation, presented by the Commission in January 2006, has since, given the breadth and highly technical nature of its provisions, been subject to chapter-by-chapter examination under the successive Presidencies. Thanks to the sustained efforts of the preceding Presidencies, partial general approaches have been adopted. This process was completed last month under the French Presidency with the adoption of the partial general approaches on the two remaining chapters, relating to benefits for accidents at work and occupational illnesses and also death benefits. Meanwhile, Parliament gave its opinion last July at first reading. The Council welcomes the broad convergence of views with Parliament. It sees in this the fruits of some highly constructive cooperation, initiated between the two institutions from the very beginning of the examination of this text. The adoption of a common position on the draft regulation is, for the French Presidency, one of the major steps towards increasing personal mobility within the Union. This is why the Presidency will do whatever it can to have this common position adopted at the Council meeting on 15 December, so that Parliament can adopt it in its part-session next January."@en4
"Señora Presidenta, en respuesta a la señora Panayotopoulos, quisiera decirle que el Consejo comparte totalmente su opinión sobre la necesidad de alcanzar un acuerdo, lo antes posible, acerca del reglamento propuesto que establece métodos para la aplicación del Reglamento nº 883/2004, el cual se ocupa de la coordinación de los sistemas de seguridad social. Esto implica establecer las condiciones para la adopción de este reglamento a fin de completar, a ser posible antes de mayo de 2009, la reforma de la coordinación de los sistemas de seguridad social. La propuesta de este reglamento, presentada por la Comisión en enero de 2006, se ha sometido desde entonces al examen minucioso de las sucesivas Presidencias a causa de la cobertura y la naturaleza sumamente técnica de sus disposiciones. Gracias a los constantes esfuerzos de las Presidencias anteriores, se han adoptado enfoques generales parciales. Este proceso finalizó el mes pasado bajo la Presidencia francesa con la adopción de los enfoques generales parciales sobre los dos capítulos restantes, que hacen referencia a las prestaciones por accidentes laborales y enfermedades profesionales y también las prestaciones en caso de muerte. Mientras tanto, el Parlamento dio su opinión el pasado mes de julio en primera lectura. El Consejo acoge con satisfacción la amplia convergencia de opiniones con el Parlamento y la considera fruto de una cooperación sumamente constructiva, iniciada entre las dos instituciones desde el principio del examen de este texto. Para la Presidencia francesa, la aprobación de una posición común sobre el proyecto de reglamento es uno de los avances más importantes para aumentar la movilidad personal dentro de la Unión. Por eso la Presidencia hará cuanto esté en su mano por lograr esta posición común aprobada en la reunión del Consejo el 15 de diciembre, para que el Parlamento pueda aprobarla en su periodo parcial de sesiones el próximo enero."@es21
"Proua juhataja, tahaksin vastuseks proua Panayotopoulosele öelda, et nõukogu jagab täielikult tema arvamust vajaduse kohta niipea kui võimalik jõuda kokkuleppele kavandatud määruse suhtes, milles sätestatakse meetodid sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisega seotud määruse nr 883/2004 kohaldamiseks. See tähendab tingimuste loomist kõnealuse määruse vastuvõtmiseks, et viia võimaluse korral lõpule maikuuks 2009 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise reform. Kõnealust kavandatud määrust, mida komisjon tutvustas 2006. aasta jaanuaris, on sellest ajast peale, arvestades selle sätete ulatust ja ülitehnilist iseloomu, peatükk peatüki haaval järjestikuste eesistumiste ajal läbi vaadatud. Tänu eelmiste eesistujariikide järjekindlatele jõupingutustele on võetud vastu osalised üldised lähenemisviisid. See protsess viidi lõpule eelmisel aastal Prantsusmaa eesistumise ajal osaliste üldiste lähenemisviiside vastuvõtmisega kahe järelejäänud peatüki kohta seoses tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitiste ning ka matusetoetustega. Vahepeal avaldas parlament möödunud aasta juulis esimesel lugemisel oma arvamuse. Nõukogu tervitab laialdast ühtivust parlamendi vaadetega. Nõukogu näeb selles kõnealuse teksti läbivaatamise algusest peale kahe institutsiooni vahel algatatud väga konstruktiivse koostöö vilju. Ühise seisukoha vastuvõtmine määruse eelnõu kohta on eesistujariik Prantsusmaa jaoks üks peamistest sammudest isikute liidusisese liikuvuse suurendamise suunas. Seepärast teeb eesistujariik kõik endast oleneva, et kõnealune ühine seisukoht nõukogu 15. detsembri kohtumisel vastu võetaks, et parlament saaks selle oma osaistungjärgul järgmise aasta jaanuaris vastu võtta."@et5
". Vastauksena Marie Panayotopoulosille sanoisin, että neuvosto yhtyy täysin hänen mielipiteeseensä tarpeesta päästä mahdollisimman pian sopimukseen ehdotetusta asetuksesta, jolla säädetään sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan asetuksen N:o 883/2004 soveltamistavoista. Se tarkoittaa olosuhteiden luomista kyseisen asetuksen hyväksymiselle, jotta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen uudistus saadaan mahdollisuuksien mukaan päätökseen toukokuuhun 2009 mennessä. Komission tammikuussa 2006 ehdottama asetus on säännösten laajuuden ja erittäin teknisen luonteen takia ollut eri puheenjohtajavaltioiden luku luvulta edenneen tarkastelun kohteena. Edeltävien puheenjohtajien jatkuvien ponnistelujen ansiosta on hyväksytty osittaiset yleisnäkemykset. Prosessi saatiin päätökseen viime kuussa puheenjohtajavaltio Ranskan johdolla hyväksymällä osittaiset yleisnäkemykset kahdesta jäljellä olevasta luvusta, jotka liittyvät työtapaturmaetuuksiin ja työperäisiin sairauksiin ja myös kuolintapausetuuksiin. Euroopan parlamentti antoi mietintönsä viime heinäkuussa ensimmäisessä käsittelyssä. Neuvosto on tyytyväinen näkemysten laajaan lähentymiseen parlamentin kanssa. Neuvosto näkee siinä tulokset erittäin rakentavasta yhteistyöstä, joka käynnistyi kahden toimielimen välillä aivan tekstin käsittelyn alussa. Yhteisen kannan hyväksyminen asetusluonnoksesta on puheenjohtajavaltio Ranskalle yksi suurista askelista henkilökohtaisen liikkuvuuden lisäämiseksi unionissa. Siksi puheenjohtajavaltio tekee kaiken voitavansa, jotta yhteinen kanta hyväksytään neuvoston kokouksessa 15. joulukuuta, niin että parlamentti voi hyväksyä sen ensi tammikuun istuntojaksolla."@fi7
"Panayotopoulos asszony kérdésére válaszolva elmondanám, hogy a Tanács teljes mértékben osztja azt a véleményét, mely szerint mielőbb megállapodásra kell jutni a javasolt rendelettel kapcsolatban, amely meghatározná a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló, 883/2004 rendelet végrehajtásának módszereit. Ez azt jelenti, hogy meg kell teremteni a rendelet elfogadásának feltételeit annak érdekében, hogy a szociális biztonsági rendszerek összehangolásának reformját lehetőleg 2009 májusáig végre lehessen hajtani. A Bizottság által 2006 januárjában bemutatott, javasolt rendeletet azóta az egymást követő elnökségek fejezetről fejezetre felülvizsgálták tekintettel rendelkezéseinek nagy számára és nagymértékben szakmai természetére. Az előző elnökségek lankadatlan erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült részleges általános megközelítéseket elfogadni. Ezt a folyamatot az elmúlt hónapban a francia elnökség fejezte be a két hátralévő, a munkahelyi balesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel és halálesettel kapcsolatos ellátásról szóló fejezet részleges általános megközelítésének elfogadásával. Közben júliusban a Parlament is véleményt mondott az első olvasatról. A Tanács üdvözli azt a tényt, hogy nézetei nagyrészt egybevágnak a Parlament nézeteivel. A Tanács ezt azon fokozottan konstruktív együttműködés gyümölcsének látja, amely a két intézmény között kezdettől fogva fennállt ezen szöveg vizsgálata során. A francia elnökség számára a rendelettervezettel kapcsolatos közös álláspont elfogadása az egyik legfontosabb lépés az EU-n belüli személyes mobilitás növelésének irányába. Ezért az elnökség minden tőle telhetőt meg fog tenni annak érdekében, hogy a Tanács december 15-i ülésén ez a közös álláspont elfogadásra kerüljön, és így azt a Parlament jövő januári ülésén jóváhagyhassa."@hu11
"Signora Presidente, desidero rispondere all’onorevole Panayotopoulos dicendole che il Consiglio condivide pienamente la sua opinione sulla necessità di raggiungere quanto prima un accordo sulla proposta di regolamento che definisce le modalità attuative del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ciò implica la necessità di fissare le condizioni per l’adozione del regolamento in modo da completare, se possibile, entro il maggio del 2009 la riforma del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il regolamento proposto – un documento ampio e di natura estremamente tecnica presentato dalla Commissione nel gennaio del 2006 – da allora è stato riesaminato, capitolo dopo capitolo, dalle presidenze che si sono succedute. Grazie ai prolungati sforzi delle presidenze precedenti sono stati approvati gli orientamenti generali parziali. Questa procedura è stata portata a termine il mese scorso sotto la presidenza francese con l’adozione degli orientamenti generali parziali dei due restanti capitoli relativi alle indennità per gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e in caso di morte. Nel frattempo, lo scorso luglio il Parlamento ha espresso il proprio parere in prima lettura. Il Consiglio è lieto di constatare l'ampia sintonia con il Parlamento e vede in questo i frutti della cooperazione estremamente costruttiva avviata tra le due istituzioni fin dall’inizio della presa in esame del testo. L’adozione di una posizione comune sul progetto di regolamento è, per la presidenza francese, uno dei principali passi avanti verso una maggior mobilità dei cittadini all’interno dell’Unione. La presidenza farà pertanto tutto quanto in suo potere affinché la posizione comune venga adottata dal Consiglio del 15 dicembre, in modo che possa quindi essere approvata dal Parlamento nella tornata di gennaio."@it12
"Gerb. pirmininke, atsakydamas M. Panayotopoulos norėčiau pasakyti jai, kad Taryba visiškai pritaria jos nuomonei dėl būtinybės kuo greičiau pasiekti susitarimą dėl pasiūlyto reglamento, nustatančio su socialinio draudimo sistemomis susijusio Reglamento Nr. 883/2004 taikymo metodus. Tai reiškia sudaryti sąlygas šio reglamento priėmimui siekiant iki 2009 m. gegužės mėn. (jei tai įmanoma) užbaigti socialinio draudimo sistemų koordinavimo reformą. Šis pasiūlytas reglamentas, kurį 2006 m. sausio mėn. pristatė Komisija, atsižvelgiant į jo nuostatų įvairovę ir itin techninį jų pobūdį, buvo skyrius po skyriaus pavestas išnagrinėti vienai po kitos Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančioms šalims. Dėl nuolatinių ankstesnių Europos Vadovų Tarybai pirmininkavusių šalių pastangų buvo priimti daliniai bendri metodai. Šis procesas buvo užbaigtas praėjusį mėnesį Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujant Prancūzijai, kai buvo priimti daliniai bendri metodai dėl dviejų likusių skyrių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų ir taip pat mirties atvejų išmokomis. Parlamentas savo nuomonę pareiškė praėjusių metų liepos mėn. per pirmąjį svarstymą. Taryba palankiai vertina tai, kad iš esmės Parlamento nuomonės sutapo. Ji tai vertina kaip tam tikro itin konstruktyvaus nuo šio teksto nagrinėjimo pradžios prasidėjusio bendradarbiavimo tarp dviejų institucijų vaisius. Bendrosios pozicijos dėl reglamento projekto priėmimas Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančiai Prancūzijai reiškia vieną svarbiausių žingsnių didėjančio asmenų mobilumo Sąjungoje link. Todėl Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujanti šalis darys viską, ką gali, kad per gruodžio 15 d. vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą ši bendroji pozicija būtų priimta ir kad per ateinančių metų sausio mėn. mėnesinę sesiją ją galėtų priimti Parlamentas."@lt14
". − Priekšsēdētājas kundze, lai atbildētu uz kundzes jautājumu, vēlos viņai teikt, ka Padome pilnībā piekrīt viņas viedoklim par to, ka pēc iespējas ātrāk ir jāpanāk vienošanās par ierosināto regulu, kurā izklāstītas metodes Regulas Nr. 883/2004, kura attiecas uz sociālā nodrošinājuma sistēmas koordinēšanu, piemērošanai. Tas nozīmē, ka ir jānosaka noteikumi šīs regulas pieņemšanai, lai sociālā nodrošinājuma sistēmas koordinēšanas reformu pabeigtu, ja iespējams, līdz 2009. gada maijam. Kopš tā laika vairākas iepriekšējās prezidentūras saistībā ar šo ierosināto regulu, ar kuru Komisija iepazīstināja 2006. gada janvārī, ir veikušas ļoti rūpīgu pārbaudi, padarot tās noteikumus plašākus un tehniskākus. Pateicoties iepriekšējo prezidentūru ilgstošajiem centieniem, daļēji ir pieņemtas vispārējās pieejas. Šis process tika pabeigts iepriekšējā mēnesī Francijas prezidentūras laikā, daļēji pieņemot vispārējas pieejas par divām atlikušajām nodaļām saistībā ar atlīdzībām par negadījumiem darbā un arodslimībām, kā arī par pabalstiem nāves gadījumā. Vienlaikus Parlaments iepriekšējā gada jūlijā sniedza atzinumu pirmajā lasījumā. Padome atzinīgi vērtē plašo viedokļu konverģenci ar Parlamentu. To var redzēt ļoti konstruktīvās sadarbības, kas īstenota starp divām iestādēm no paša šī teksta izskatīšanas sākuma, rezultātos. Kopējas nostājas pieņemšana par regulas priekšlikumu Francijas prezidentūrai ir viens no svarīgākajiem soļiem virzībā uz personas mobilitātes palielināšanu Eiropas Savienībā. Šī iemesla dēļ prezidentūra darīs visu, kas ir tās spēkos, lai šo kopējo nostāju pieņemtu Padomes 15. decembra sanāksmē, lai Parlaments to varētu pieņemt nākamā gada janvāra sesijā."@lv13
"Madame la Présidente, pour répondre à Mme Panayotopoulos, je voulais lui dire que le Conseil partageait pleinement son opinion quant à la nécessité de parvenir, le plus rapidement possible, à un accord sur la proposition de règlement qui fixe les modalités d'application, justement, du règlement n° 883/2004, qui porte sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Il s'agit de réunir les conditions d'une adoption de ce règlement afin d'achever, si possible d'ici mai 2009, la réforme de la coordination des régimes de sécurité sociale. Cette proposition de règlement, qui a été présentée par la Commission en janvier 2006, a depuis lors, compte tenu de son ampleur et de la haute technicité de ses dispositions, fait l'objet d'un examen, chapitre par chapitre, sous les différentes présidences qui se sont succédé. Grâce aux efforts soutenus des présidences précédentes, des orientations générales partielles ont ainsi été adoptées. Ce processus s'est achevé, sous présidence française le mois dernier, par l'adoption d'orientations générales partielles sur les deux chapitres restants, relatifs aux prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles et aux allocations de décès. Entre-temps, le Parlement a rendu son avis en première lecture au mois de juillet dernier. Le Conseil se félicite de la très large convergence de vues avec le Parlement. Il y voit le fruit d'une coopération qui a été très constructive, initiée entre nos deux institutions dès le début de l'examen de ce texte. L'adoption d'une position commune sur ce projet de règlement constitue, pour la Présidence française, l'un des enjeux importants dans le domaine du développement de la mobilité des personnes dans le cadre de l'Union. C'est pourquoi la Présidence mettra tout en œuvre pour permettre l'adoption de cette position commune lors du Conseil du 15 décembre, de façon à ce que le Parlement puisse l'adopter lors de sa session de janvier prochain."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, om de vraag van mevrouw Panayotopoulos te beantwoorden zou ik zeggen dat de Raad net als zij van mening is dat zo snel mogelijk overeenstemming moeten worden bereikt over de voorgestelde verordening die voorziet in mechanismen voor de toepassing van Verordening nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels. Dit betekent dat we de voorwaarden moeten scheppen voor de goedkeuring van deze verordening teneinde, indien mogelijk vóór mei 2009, de hervorming van de coördinatie van socialezekerheidsstelsels af te ronden. Gezien de reikwijdte en het uiterst technische karakter van zijn bepalingen is dit voorstel voor een verordening, dat in januari 2006 is ingediend door de Commissie, sindsdien hoofdstuk per hoofdstuk behandeld onder de achtereenvolgende voorzitterschappen. Dankzij het doorzettingsvermogen van de vorige voorzitterschappen zijn partiële algemene oriëntaties goedgekeurd. Dit proces werd vorige maand onder het Franse voorzitterschap afgerond met de goedkeuring van de partiële algemene oriëntaties inzake de twee resterende hoofdstukken, die betrekking hebben op uitkeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten en op uitkeringen bij overlijden. Ondertussen heeft het Parlement vorig jaar juli in eerste lezing advies uitgebracht. De Raad juicht het zeer brede draagvlak binnen het Parlement toe, en ziet hierin de vrucht van een uiterst constructieve samenwerking tussen de twee instellingen vanaf het moment dat deze tekst in behandeling is genomen. De goedkeuring van een gemeenschappelijk standpunt over de ontwerpverordening is, voor het Franse voorzitterschap, een van de voornaamste stappen richting het vergroten van de mobiliteit van personen binnen de Unie. Daarom zal het voorzitterschap alles in het werk stellen om dit gemeenschappelijke standpunt tijdens de zitting van de Raad op 15 december goedgekeurd te krijgen, zodat het Parlement het tijdens zijn vergadering in januari kan goedkeuren."@nl3
"Pani przewodnicząca! Odpowiadając na pytanie pani poseł, chcę powiedzieć, że Rada całkowicie podziela jej zdanie co do potrzeby jak najszybszego osiągnięcia porozumienia w sprawie proponowanego rozporządzenia ustanawiającego metody stosowania rozporządzenia nr 883/2004, które dotyczy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to stworzenie warunków dla przyjęcia tego rozporządzenia w celu zakończenia, w miarę możliwości do maja 2009 roku, reformy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Proponowane rozporządzenie, ze względu na swój zakres i wysoce techniczny charakter przepisów, było − od czasu przedstawienia go przez Komisję w styczniu 2006 roku − przedmiotem szczegółowej analizy poszczególnych rozdziałów przez kolejne prezydencje. Dzięki wytężonym staraniom poprzednich prezydencji przyjęto częściowe podejście ogólne. Proces ten został zakończony w ubiegłym miesiącu podczas francuskiej prezydencji przyjęciem częściowego podejścia ogólnego do dwóch ostatnich rozdziałów dotyczących zaopatrzenia wypadkowego i chorób zawodowych oraz świadczeń z tytułu śmierci. W międzyczasie w lipcu Parlament wydał opinię w pierwszym czytaniu. Rada jest zadowolona z dużej zbieżności poglądów z Parlamentem. Uznaje to za owoc wysoce konstruktywnej współpracy, zapoczątkowanej między obydwoma instytucjami z chwilą rozpoczęcia analizy przedmiotowego dokumentu. Przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia jest dla prezydencji francuskiej jednym z najważniejszych kroków w kierunku zwiększenia mobilności osób na terenie Unii. Dlatego też prezydencja zrobi wszystko co w jej mocy celem przyjęcia przedmiotowego wspólnego stanowiska na posiedzeniu Rady w dniu 15 grudnia, aby Parlament mógł przyjąć je podczas przyszłorocznej sesji styczniowej."@pl16
"Senhora Presidente, para responder à senhora deputada Panayotopoulos, dir-lhe-ia que o Conselho partilha inteiramente da sua opinião acerca da necessidade de conseguir um acordo, o mais rapidamente possível, sobre a proposta do regulamento que estipula métodos de aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004, relativo à coordenação dos sistemas de segurança social. Trata-se de definir as condições para a adopção deste regulamento a fim de concluir, até Maio de 2009 se possível, a reforma da coordenação dos sistemas de segurança social. Esta proposta de regulamento, apresentada pela Comissão em Janeiro de 2006, tem sido, dada a amplitude e a natureza altamente técnica das suas disposições, sujeita a uma análise capítulo a capítulo pelas sucessivas Presidências. Graças aos esforços sustentados das Presidências anteriores, foram adoptadas orientações gerais parciais. Este processo foi concluído no mês passado sob a Presidência francesa com a adopção de orientações parciais gerais sobre os dois capítulos restantes, relativos às prestações por acidentes de trabalho e doenças profissionais e também às prestações por morte. Entretanto, o Parlamento emitiu o seu parecer em Julho último, em primeira leitura. O Conselho saúda a ampla convergência de pontos de vista com o Parlamento. Vemos neste documento os frutos de uma cooperação extremamente construtiva, iniciada entre as duas instituições desde o início da análise deste texto. A adopção de uma posição comum sobre o projecto de regulamento constitui, para a Presidência francesa, um dos principais passos para aumentar a mobilidade pessoal na União. É por isso que a Presidência fará tudo o que lhe for possível para promover a adopção desta posição comum na reunião do Conselho de 15 de Dezembro, a fim de que o Parlamento a possa adoptar no seu período de sessões em Janeiro próximo."@pt17
"Madame la Présidente, pour répondre à Mme Panayotopoulos, je voulais lui dire que le Conseil partageait pleinement son opinion quant à la nécessité de parvenir, le plus rapidement possible, à un accord sur la proposition de règlement qui fixe les modalités d'application, justement, du règlement n° 883/2004, qui porte sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Il s'agit de réunir les conditions d'une adoption de ce règlement afin d'achever, si possible d'ici mai 2009, la réforme de la coordination des régimes de sécurité sociale. Cette proposition de règlement, qui a été présentée par la Commission en janvier 2006, a depuis lors, compte tenu de son ampleur et de la haute technicité de ses dispositions, fait l'objet d'un examen, chapitre par chapitre, sous les différentes présidences qui se sont succédé. Grâce aux efforts soutenus des présidences précédentes, des orientations générales partielles ont ainsi été adoptées. Ce processus s'est achevé, sous présidence française le mois dernier, par l'adoption d'orientations générales partielles sur les deux chapitres restants, relatifs aux prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles et aux allocations de décès. Entre-temps, le Parlement a rendu son avis en première lecture au mois de juillet dernier. Le Conseil se félicite de la très large convergence de vues avec le Parlement. Il y voit le fruit d'une coopération qui a été très constructive, initiée entre nos deux institutions dès le début de l'examen de ce texte. L'adoption d'une position commune sur ce projet de règlement constitue, pour la Présidence française, l'un des enjeux importants dans le domaine du développement de la mobilité des personnes dans le cadre de l'Union. C'est pourquoi la Présidence mettra tout en œuvre pour permettre l'adoption de cette position commune lors du Conseil du 15 décembre, de façon à ce que le Parlement puisse l'adopter lors de sa session de janvier prochain."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pani Panayotopoulosovej by som chcel odpovedať, že Rada úplne súhlasí s jej názorom o potrebe čo najrýchlejšieho dosiahnutia dohody pri navrhovanom nariadení ustanovujúcom spôsoby uplatňovania nariadenia č. 883/2004, ktoré sa vzťahuje na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Znamená to, že sa vytvoria podmienky na prijatie tohto nariadenia s cieľom dokončiť reformu koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia do mája 2009, ak to bude možné. Navrhované nariadenie, ktoré Komisia predložila v januári 2006, odvtedy preskúmali kvôli jeho rozsahu a veľmi odbornej povahe jeho ustanovení kapitolu po kapitole ďalšie predsedníctva. Vďaka neustálej snahe predchádzajúcich predsedníctiev sa prijali čiastočné všeobecné prístupy. Tento proces sa dokončil minulý mesiac za francúzskeho predsedníctva prijatím čiastočných všeobecných prístupov k dvom ostávajúcim kapitolám, ktoré sa týkajú dávok pri pracovných úrazoch alebo chorobách z povolania a tiež dávok v prípade smrti. Parlament medzitým vyjadril svoje stanovisko v júli minulého roka počas prvého čítania. Rada víta širokú zhodu stanovísk s Parlamentom. Túto zhodu považuje za ovocie veľmi konštruktívnej spolupráce, ktorú tieto dve inštitúcie podporovali od samého začiatku posudzovania tohto textu. Zaujatie spoločnej pozície k návrhu nariadenia je pre francúzske predsedníctvo veľkým krokom smerom k zvýšeniu mobility osôb v Únii. Z tohto dôvodu urobí predsedníctvo všetko, čo je v jeho silách, aby sa táto spoločná pozícia prijala na zasadnutí Rady 15. decembra, takže Parlament ju bude môcť prijať na svojej plenárnej schôdzi v januári."@sk19
". Gospa predsednica, v odgovoru na vprašanje gospe Panayotopoulos bi rad povedal, da Svet v celoti deli njeno mnenje o potrebi po čimprejšnjem doseganju sporazuma o predlagani uredbi, ki določa metode izvajanja Uredbe št. 883/2004 in ki se nanaša na usklajevanje sistemov socialne varnosti. To pomeni vzpostavitev pogojev za sprejetje te uredbe, da bi tako bilo do maja 2009 mogoče dokončati reformo usklajevanja sistemov socialnega varstva. To predlagano uredbo, ki jo je Komisija predstavila januarja 2006, so zaradi njenega obsega in zelo tehnične narave zaporedna predsedstva pregledala po posameznih poglavjih. Zahvaljujoč vztrajnim prizadevanjem prejšnjih predsedstev so bili sprejeti delni splošni pristopi. Ta proces je bil zaključen prejšnji mesec pod francoskim predsedstvom s sprejetjem delnih splošnih pristopov o dveh preostalih poglavjih, ki se nanašata na nadomestila za nesreče pri delu in poklicne bolezni, pa tudi nadomestila za primer smrti. Med tem je na prvi obravnavi prejšnji julij Parlament podal svoje mnenje. Svet pozdravlja široko zbliževanje stališč s Parlamentom. V tem vidi plod zelo konstruktivnega sodelovanja, ki je potekalo med dvema institucijama od samega začetka pregledovanja tega besedila. Sprejetje skupnega stališča glede osnutka uredbe predstavlja za francosko predsedstvo enega izmed glavnih korakov k povečani osebni mobilnosti znotraj Unije. Zaradi tega bo predsedstvo storilo vse, kar je v njegovi moči, da bo to skupno stališče sprejeto na seji sveta 15. decembra, tako da ga bo lahko Parlament sprejel na svojem delnem zasedanju prihodnji januar."@sl20
". Fru talman! Till svar på Marie Panayotopoulos-Cassiotous fråga vill jag säga att rådet helt delar hennes åsikt om behovet att nå en överenskommelse så snart som möjligt om förslaget till förordning om metoder för att tillämpa förordning nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Detta innebär att man inrättar villkor för antagandet av denna förordning för att senast i maj 2009 om möjligt slutföra reformen av samordningen av de sociala trygghetssystemen. Förslaget till förordning, som presenterades av kommissionen i januari 2006, har på grund av omfattningen och den mycket tekniska karaktären hos dess bestämmelser sedan dess granskats kapitel för kapitel under de efterföljande ordförandeskapen. Tack vare tidigare ordförandeskaps ihållande arbete har partiella allmänna strategier antagits. Denna process slutfördes förra månaden under det franska ordförandeskapet med antagande av partiella allmänna strategier för de två kvarvarande kapitlen, som gäller ersättning vid arbetsolyckor och arbetssjukdomar och även ersättning vid dödsfall. Parlamentet kom i anslutning till detta med sitt yttrande i juli, vid första behandlingen. Rådet välkomnar den breda enigheten med parlamentet. Rådet menar att detta är resultatet av ett mycket konstruktivt samarbete, som inleddes mellan de båda institutionerna när denna text började granskas. Antagandet av en gemensam ståndpunkt om förslaget till förordning är, för det franska ordförandeskapet, ett av de viktiga stegen mot att öka den personliga rörligheten inom unionen. Därför kommer ordförandeskapet att göra allt det kan för att få denna gemensamma ståndpunkt antagen vid rådets möte den 15 december, så att parlamentet kan anta den vid sitt sammanträde i januari nästa år."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph