Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-18-Speech-2-275"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081118.29.2-275"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo qualche giorno fa proprio in quest'Aula il Presidente Sarkozy ci ha detto che la crisi che viviamo è strutturale e che occorre addirittura una rifondazione del capitalismo. Naturalmente io penso che piuttosto che uscire dalla crisi del capitalismo occorra uscire dal capitalismo in crisi, occorre cioè cominciare a ragionare di un nuovo futuro che preveda una vera transizione a un'economia socialmente ed ecologicamente connotata, una democrazia economica fondata sull'equità e la cooperazione invece che sulla disuguaglianza e sulle guerre. Ma al di là di queste differenze di fondo che pure contano, constato che delle affermazioni solenni sulla rifondazione del capitalismo rimane ben poco nell'esito assai modesto e assai deludente di questo G20, di cui porta responsabilità anche questa Europa. Certo, si è scoperto che il dogma liberista può essere falsificato e che dunque ci possono essere ingenti interventi pubblici e addirittura nazionalizzazione, ma tutto ciò non va a cambiare le logiche di fondo che hanno creato la crisi strutturale. Certo, si dice che occorrono regole per ridurre i rischi della speculazione, ma non si pensa neanche ad intervenire su questa speculazione finanziaria - ad esempio con una Tobin Tax sulle transazioni - e non si mette mano a quel patto di stabilità che di fronte alla recessione rischia drammaticamente di aggravare la vita di questo nostro continente, ma soprattutto non ci si interroga su cosa c'è al fondo di questa crisi e dunque non si riesce ad affrontarla. Io indico solo due punti: il primo è la sistematica svalutazione del lavoro perseguita con le politiche liberiste in questi decenni, che ha finito con il creare oltre che ingiustizie e sofferenza, una parte significativa della stessa insolvibilità finanziaria, nel '29 Keynes propose di investire su salari e occupazioni, oggi non lo si fa. Il secondo è la dimensione ecologica ed energetica della crisi che chiede scelte assai più nette e chiare del balbettio del G20, ma d'altronde è ben difficile che gli stessi che hanno creato la crisi la possano risolvere. Serve una parola chiara e diversa da parte delle sinistre."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, dámy a pánové, je to jen několik málo dní, kdy nám na tomto místě pan prezident Sarkozy říkal, že krize, kterou zažíváme, je strukturální, a že je zapotřebí zamyslet se nad kapitalismem jako takovým. Přirozeně si myslím, že spíš než uniknout krizi kapitalismu je zapotřebí opustit kapitalismus v krizi; jinými slovy musíme začít přemýšlet o nové budoucnosti, která nám dovolí plně se přeměnit na hospodářství, které lze označit jako sociální a ekologické, přejít k hospodářské demokracii založené na rovnosti a spolupráci, spíše než na nerovnosti a válce. Především však kromě těchto hmatatelných rozdílů, třebaže i ony něco znamenají, lze zaznamenat už jen nepatrné pozůstatky pompézních prohlášení o přehodnocení kapitalismu ve spíše vlažném a zcela neuspokojivém výsledku tohoto setkání G20, za který nese jistou zodpovědnost i Evropa. Rozhodně se odhalilo, že dogma může být zfalšované, a že pak tím pádem může dojít k velkým státním zásahům a až k nacionalizaci, ale základní filozofii, která zapříčinila tuto strukturální krizi, to nezmění. Samozřejmě že se říká to, že potřebujeme pravidla na snížení rizika spekulací, ale na zásahy týkající se těchto finančních spekulací – například na Tobinovu daň – nikdo ani nepomyslí a neřešíme, že pakt stability v tomto období recese pravděpodobně radikálně zhorší život na našem kontinentu. Především se však neptáme po tom, co je základní příčinou této krize, a proto ani nemůžeme uspět v jejím řešení. Uvedu jen dvě věci: první je systematické znehodnocování práce, k němuž docházelo v minulých desetiletích v důsledku politik jež kromě nespravedlnosti a strádání měly nakonec značný podíl i na nedostatečné finanční likviditě. John Maynard Keynes již v roce 1929 podporoval investice do platů a pracovních míst, ale dnes tomu tak není. Druhou poznámkou je ekologický a energetický rozměr krize, který vyzývá k mnohem jasnějším a pevnějším rozhodnutím, než jsou ta zadrhávající z G20, ale na druhou stranu je pro ty, kteří krizi způsobili, velice obtížné ji řešit. Potřebujeme jasný a rozdílný signál zleva."@cs1
". Hr. formand, mine damer og herrer! For kun et par dage siden her i Parlamentet fortalte præsident Sarkozy os, at den krise, vi oplever, er strukturel, og at vi skal genoverveje selve kapitalismen. Jeg mener, at vi i stedet for at flygte fra kapitalismens krise skal flygte fra kapitalismen i krise. Vi skal altså begynde at overveje en ny fremtid, der sikrer en grundlæggende overgang til en økonomi, der tager udgangspunkt i sociale og økologiske forhold, et økonomisk demokrati baseret på lighed og samarbejde i stedet for ulighed og krig. Ud over disse væsentlige forskelle, som dog også tæller, kan jeg se, at der ikke er meget tilbage af de højtidelige erklæringer om nytænkningen af kapitalismen i det ganske beskedne og ret skuffende resultat af dette G20-topmøde, som Europa også bærer en del af ansvaret for. Man har godt nok opdaget, at laissez faire-dogmet kan forfalskes, og at der derfor kan foretages betydelige offentlige indgreb og endda nationalisering, men alt dette vil ikke ændre den bagvedliggende filosofi, som skabte denne strukturkrise. Det siges godt nok, at vi har brug for regler for at reducere risiciene for spekulation, men der er ingen planer om at gribe ind over for denne finansielle spekulation – f.eks. med en tobinskat på transaktioner – og vi rører ikke ved stabilitetspagten, som under denne recession sandsynligvis dramatisk vil forværre levevilkårene på vores kontinent. Men det værste er, at vi ikke spørger os selv, hvad der ligger til grund for denne krise, og det lykkes ikke for os at håndtere den. Jeg vil påpege blot to forhold: Det første er den systematiske devaluering af det arbejde, som er udført ved hjælp af de seneste årtiers laissez faire-politikker, som i sidste ende har forårsaget en betydelig del af manglen på finansiel likviditet i tillæg til uretfærdighed og lidelse. I 1929 foreslog John Maynard Keynes, at vi investerede i lønninger og arbejdspladser, men det gøres ikke længere i dag. Det andet er den økologiske og energimæssige dimension af krisen, som kræver beslutninger, der er meget klarere og stærkere end G20-topmødets stammen, men på den anden side har dem, der skabte krisen, meget vanskeligt ved at løse den. Vi har brug for et klart, anderledes signal fra venstre."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erst vor wenigen Tagen hat uns Präsident Sarkozy hier in diesem Parlament gesagt, dass die derzeitige Krise struktureller Natur sei und man den Kapitalismus selbst überdenken solle. Natürlich denke ich, dass wir nicht die Krise des Kapitalismus hinter uns lassen müssen, sondern die Art des Kapitalismus, die gerade in einer Krise steckt. Oder anders ausgedrückt: Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie in Zukunft eine echter Übergang zu einer Wirtschaft mit sozialen und ökologischen Aspekten möglich ist, also eine ökonomische Demokratie, die auf Gleichheit und Zusammenarbeit anstatt auf Ungleichheit und Krieg basiert. Jenseits dieser wesentlichen Unterschiede, die jedoch eine gewisse Bedeutung haben, kann ich erkennen, dass von den feierlichen Erklärungen, die im Rahmen der recht bescheidenen und ziemlich enttäuschenden Ergebnisse dieses G-20-Gipfels – wofür auch Europa eine gewisse Verantwortung trägt – darüber gemacht wurden, dass der Kapitalismus überdacht werden sollte, wenig übrig geblieben ist. Es wurde sicherlich festgestellt, dass das Dogma verfälscht werden kann und dadurch ein starkes Eingreifen der Öffentlichkeit und sogar die Verstaatlichung möglich sind, aber all dies wird nicht dazu führen, dass die zugrunde liegende Philosophie geändert wird, auf die die strukturelle Krise zurückzuführen ist. Es wurde natürlich gesagt, dass wir Regeln benötigen, durch die sich die Spekulationsrisiken eindämmen lassen, aber wir wissen noch nicht, wie man hinsichtlich dieser Finanzspekulation eingreifen könnte – beispielsweise mit einer Tobin-Steuer auf Transaktionen –, und wir gehen nicht auf den Stabilitätspakt ein, durch den in Zeiten der Rezession die Lebensqualität auf diesem Kontinent wohl auf dramatische Weise nachlassen wird. Vor allem fragen wir uns jedoch nicht, wie es zu dieser Krise kam, weshalb wir sie auch nicht erfolgreich bekämpfen können. Ich möchte auf zwei Themen hinweisen: Beim ersten geht es um die systematische Abwertung der Arbeit, die in den letzten Jahrzehnten durch die Politik verfolgt worden ist, welche nicht nur zu Ungerechtigkeit und Leid, sondern auch in beträchtlichem Maße zu einem Mangel an finanzieller Liquidität geführt hat. 1929 schlug John Maynard Keynes vor, dass wir in Gehälter und Arbeitsplätze investieren sollten, aber diesem Rat folgt man heute nicht. Der zweite Punkt handelt von der ökologischen und energetischen Dimension der Krise, für die Entscheidungen erforderlich sind, die wesentlich klarer und nüchterner sind als das Gestammel auf dem G-20-Gipfel, aber andererseits ist es für diejenigen, die diese Krise hervorgerufen haben, schwierig, aus ihr herauszufinden. Wir brauchen ein deutliches, anders geartetes Zeichen von Seiten der Linken."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, λίγες ημέρες πριν, στην ίδια αυτήν αίθουσα, ο Πρόεδρος Sarkozy μας είπε ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε είναι διαρθρωτική και ότι αυτό που απαιτείται είναι η επανεξέταση του ίδιου το καπιταλισμού. Φυσικά, σκέφτομαι ότι αντί να δραπετεύσουμε από την κρίση του καπιταλισμού πρέπει να δραπετεύσουμε από τον καπιταλισμό που βρίσκεται σε κρίση, με άλλα λόγια, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για το νέο μέλλον που προβλέπει μια γνήσια μετάβαση σε μια οικονομία που περιγράφεται με κοινωνικούς και οικολογικούς όρους, μια οικονομική δημοκρατία βασισμένη στη δικαιοσύνη και τη συνεργασία παρά στην ανισότητα και τον πόλεμο. Ωστόσο, πάνω και πέρα από αυτές τις ουσιαστικές διαφορές, που είναι υπολογίσιμες, βλέπω ότι μένουν πολύ λίγα πράγματα από τις σοβαρές δηλώσεις για την επανεξέταση του καπιταλισμού στη μάλλον μέτρια και αρκετά απογοητευτική έκβαση αυτής της συνόδου της ομάδας των G20, για την οποία η Ευρώπη φέρει επίσης κάποια ευθύνη. Βεβαίως, έχει ανακαλυφθεί ότι το δόγμα της μπορεί να πλαστογραφηθεί και ότι, επομένως, μπορεί να υπάρξει πολύ μεγάλη δημόσια παρέμβαση και ακόμη και εθνικοποίηση, όμως, όλο αυτό δεν θα αλλάξει την ελλοχεύουσα φιλοσοφία που δημιούργησε τη διαρθωτική κρίση. Βεβαίως, λέγεται ότι χρειαζόμαστε τους κανόνες για να μειώσουμε τους κινδύνους της κερδοσκοπίας, αλλά δεν υπάρχει καμία ιδέα παρέμβασης όσον αφορά αυτήν την οικονομική κερδοσκοπία – για παράδειγμα, με έναν φόρο Tobin στις συναλλαγές – και δεν αγγίζουμε το σύμφωνο σταθερότητας που, σε αυτήν την περίοδο της υποχώρησης, είναι πιθανό να επιδεινώσει εντυπωσιακά τις ζωές στη δική μας ήπειρο. Εντούτοις, πάνω απ' όλα, δεν αναρωτιόμαστε τι βρίσκεται στη βάση αυτής της κρίσης και, επομένως, δεν πετυχαίνουμε να το αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα να θίξω δύο μόλις ζητήματα: το πρώτο είναι η συστηματική υποτίμηση της εργασίας που έχει ακολουθηθεί με τις πολιτικές κατά τη διάρκεια των πρόσφατων δεκαετιών, η οποία έχει καταλήξει στη δημιουργία ενός σημαντικού μέρους της έλλειψης οικονομικής ρευστότητας όπως επίσης και της αδικίας και της ανέχειας. Το 1929 ο John Maynard Keynes πρότεινε να επενδύσουμε στους μισθούς και τις θέσεις εργασίας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Ο δεύτερος είναι η οικολογική και ενεργειακή διάσταση της κρίσης, η οποία απαιτεί αποφάσεις που είναι πολύ σαφείς και άκαμπτες από εκείνες της G20, αλλά, από την άλλη μεριά, είναι πολύ δύσκολο για εκείνους που δημιούργησαν την κρίση να την επιλύσουν. Χρειαζόμαστε ένα σαφές, διαφορετικό έναυσμα από τα αριστερά."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, only a few days ago in this very Chamber President Sarkozy told us that the crisis that we are experiencing is structural and that what is needed is a rethink of capitalism itself. Naturally, I think that rather than escaping from the crisis of capitalism we need to escape from capitalism in crisis; in other words, we need to start to think about a new future which provides for a genuine transition to an economy which is described in social and ecological terms, an economic democracy based on equity and cooperation rather than on inequality and war. Above and beyond these substantive differences, however, which do count for something, I can see that very little remains of the solemn statements on the rethinking of capitalism in the rather modest and fairly disappointing outcome of this G20, for which Europe also bears some responsibility. Certainly, it has been discovered that dogma can be falsified and that therefore there can be huge public intervention and even nationalisation, but all this will not change the underlying philosophy that created the structural crisis. Certainly, it is said that we need rules to reduce the risks of speculation, but there is no idea of intervening with regard to this financial speculation – for instance with a Tobin Tax on transactions – and we are not touching the Stability Pact that, in this time of recession, is likely to dramatically worsen lives in this continent of ours. However, most of all, we are not asking ourselves what lies at the bottom of this crisis and so we are not succeeding in tackling it. I would point to just two issues: the first is the systematic devaluation of work that has been pursued with policies over recent decades, which has ended up by creating, as well as injustice and suffering, a significant part of the lack of financial liquidity. In 1929 John Maynard Keynes proposed that we should invest in salaries and jobs, but today this is not being done. The second is the ecological and energy dimension of the crisis, which calls for decisions that are much clearer and starker than the stammering of the G20, but on the other hand it is very difficult for those who created the crisis to resolve it. We need a clear, different signal from the left."@en4
"Señor Presidente, Señorías, hace tan solo unos días en esta misma Cámara el Presidente Sarkozy nos decía que la crisis que estamos experimentando es estructural y que lo que se necesita es un replanteamiento del capitalismo en sí mismo. Naturalmente, creo que más que escapar de la crisis del capitalismo necesitamos escapar del capitalismo en crisis; es decir, necesitamos empezar a pensar en un nuevo futuro que permita una verdadera transición a una economía que se defina en términos sociales y económicos, una democracia económica basada en la igualdad y la cooperación en lugar de en la desigualdad y la guerra. Sin embargo, más allá de estas diferencias fundamentales, que cuentan para algo, puedo ver que queda muy poco de las solemnes declaraciones acerca del replanteamiento del capitalismo en el resultado bastante modesto y decepcionante de esta reunión del G20, de lo que Europa tiene parte de responsabilidad. Sin duda, se ha descubierto que el dogma de puede falsificarse y que, por lo tanto, puede existir gran intervención pública e incluso nacionalización, pero todo esto no cambiará la filosofía subyacente que originó la crisis estructural. Ciertamente, se ha dicho que necesitamos normas para reducir los riesgos de la especulación, pero no se tiene ninguna intención de intervenir con respecto a esta especulación financiera —por ejemplo, con un impuesto Tobin sobre transacciones— y no estamos tocando el Pacto de Estabilidad que, en estos tiempos de recesión, es probable que empeore las vidas drásticamente en nuestro continente. No obstante, lo que es más importante, nos estamos preguntando a nosotros mismos qué hay en el fondo de esta crisis y por eso no logramos abordarla. Quisiera señalar solo dos cuestiones: la primera es la devaluación sistemática del trabajo que se ha llevado a cabo con políticas de durante las últimas décadas, lo que ha acabado creando, además de injusticia y sufrimiento, una parte importante de la falta de liquidez financiera. En 1929 John Maynard Keynes propuso que invirtiéramos en salarios y puestos de trabajo, pero hoy en día esto no se está haciendo. La segunda cuestión es la dimensión ecológica y energética de la crisis, que exige decisiones que sean mucho más claras y estrictas que el balbuceo del G20, pero por otro lado es muy difícil que quienes provocaron la crisis la resuelvan. Necesitamos una señal clara y distinta de la izquierda."@es21
"Härra president, daamid ja härrad. Ainult mõned päevad tagasi, sellel samal täiskogul ütles president Sarkozy meile, et me kogeme strukturaalset kriisi ja kapitalism kui selline tuleb ümber mõelda. Loomulikult arvan, et kapitalismi kriisi eest põgenemise asemel peaksime kriisis kapitalismi eest põgenema. Teisisõnu peame hakkama mõtlema uue tuleviku peale, mis võimaldab tõelist üleminekut majandusele, mida kirjeldatakse sotsiaalsete ja ökoloogiliste terminitega, majanduslik demokraatia, mis põhineb võrdsusele ja koostööle, mitte ebavõrdsusele ja sõjale. Nendest olulistest erinevusest enam, mis samas on midagi väärt, näen, et väga vähe on järgi pühalikest avaldusest kapitalism ümber mõelda, selles üpris tagasihoidlikus ja üsna pettumustvalmistavas G20 tulemuses, mille eest ka Euroopa kannab mingisugust vastutust. Loomulikult on kindlaks tehtud, et dogmasid saab võltsida ja seetõttu on vajalik suur avalik sekkumine ja isegi rahvuslus, kuid kõik see ei muuda alusfilosoofiat, mis selle strukturaalse kriisi lõi. Loomulikult öeldakse, et vajame reegleid, mis spekulatsioonide riske vähendaksid, kuid seoses antud finantsspekulatsiooniga pole mittemingisuguseid sekkumiskavatsusi, näiteks Tobini maksuga ülekannetelt, ja me ei puuduta stabiilsuspakti, mis praegusel langusperioodil tõenäoliselt muudaks meie elu siin mandril märkimisväärselt halvemaks. Samas, mis kõige problemaatilisem, me ei küsi endilt, mis on selle kriisi põhjuseks, ja seetõttu ei suuda me sellega toime tulla. Toon välja vaid kaks probleemi. Esimene on töö tähenduse süstemaatiline devalveerimine, mida poliitikaga on viimaste aastakümnete jooksul aetud, mistõttu on see lisaks ebavõrdsusele ja kannatusele aluse pannud ka märkimisväärsele osale finantslikviidsuse puudumisele. 1929. aastal tegi John Maynard Keynes ettepaneku, et me peaksime investeerima palkadesse ja töödesse, kuid täna seda ei tehta. Teine probleem on kriisi ökoloogiline ja energiaalane dimensioon, mis nõuab palju selgemaid ja karmimaid otsuseid kui G20 kogelemine, kuid teisest küljest on kriisi loojatel väga raske seda lahendada. Meil on vaja selget, teistsugust signaali vasakult."@et5
". − Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, vain muutama päivä sitten tässä samassa istuntosalissa presidentti Sarkozy kertoi meille, että kokemamme kriisi on rakenteellinen ja että itse kapitalismia on mietittävä uudelleen. Minun mielestäni meidän pitäisi luonnollisesti pikemmin paeta kapitalismista kriisissä kuin paeta kapitalismin kriisistä, toisin sanoen meidän on alettava ajatella uutta tulevaisuutta, joka mahdollistaa aidon siirtymisen talouteen, joka on sosiaalinen ja ekologinen, talouden demokratiaan, joka perustuu yhdenvertaisuuteen ja yhteistyöhön eikä epätasa-arvoon ja sotaan. Näiden huomattavien erojen lisäksi, jotka kyllä ovat jonkin arvoisia, voin kuitenkin nähdä, että kapitalismin uudelleenajattelua koskevista juhlallisista lausunnoista jää jäljelle hyvin vähän sangen vaatimattomassa ja jonkinlaisen pettymyksen tuottaneessa tuloksessa tästä G20-huippukokouksesta, josta EU:lla on myös jonkinlainen vastuu. On tietysti ymmärretty, että opinkappaletta voidaan vääristellä ja että siksi voidaan tehdä valtavia julkisia interventioita ja jopa kansallistamisia, mutta kaikki tämä ei muuta rakenteellisen kriisin luonutta taustalla olevaa ajatusmaailmaa. Sanotaan tietysti, että tarvitsemme sääntöjä keinottelun riskien vähentämiseksi, mutta tähän rahoituskeinotteluun puuttumista ei ajatella – esimerkiksi valuuttatransaktioita koskevalla Tobinin verolla – emmekä puutu vakaussopimukseen, jolla todennäköisesti tänä taantuman aikana huononnetaan dramaattisesti elämää maanosassamme. Ennen kaikkea emme kuitenkaan kysy itseltämme, mitä on tämän kriisin pohjalla emmekä siten pysty käsittelemään sitä. Haluaisin ottaa esille vain kaksi asiaa: ensimmäinen on työn aliarvostus, jota on viime vuosikymmenien aikana edistetty politiikalla, joka on vastuussa epäoikeudenmukaisuuden ja kärsimyksen lisäksi huomattavasta osasta rahoitusomaisuuden puutetta. John Maynard Keynes ehdotti vuonna 1929, että meidän pitäisi investoida palkkoihin ja työpaikkoihin, mutta sitä ei tehdä nyt. Toinen on kriisin ekologinen ja energiaan liittyvä ulottuvuus, joka edellyttää päätöksiä, jotka ovat huomattavasti selkeämpiä ja voimakkaampia kuin G20-kokouksen änkytys, mutta toisaalta niiden, jotka loivat kriisin, on hyvin vaikeaa ratkaista se. Tarvitsemme selkeän, erilaisen viestin vasemmalta."@fi7
". Monsieur le Président, chers collègues, il y a quelques jours, dans cette même Assemblée, le Président Sarkozy nous a dit que la crise que nous traversons actuellement est structurelle et que nous devons repenser le capitalisme. Naturellement, je pense que, plutôt que de sortir de la crise du capitalisme, nous devons sortir du capitalisme en crise. En d’autres termes, nous devons commencer à réfléchir à un nouveau futur qui permette une véritable transition en direction d’une économie sociale et écologique, une démocratie économique fondée sur l’égalité et la coopération, plutôt que sur l’inégalité et la guerre. Mais au-delà de ces différences de fond, qui sont importantes, je constate que, de ces déclarations solennelles en faveur d’une refonte du capitalisme, il ne reste pas grand-chose dans le résultat plutôt modeste et assez décevant de ce G20, et l’Europe a aussi sa part de responsabilité. Certes, il est apparu que le dogme du laisser-faire pouvait être falsifié et que, par conséquent, il était possible d’autoriser une forte intervention publique et même une nationalisation, mais tout cela ne va pas changer la logique de fond qui a causé la crise structurelle. Certes, des voix s’élèvent pour réclamer des règles en vue de réduire les risques de la spéculation, mais personne ne pense à intervenir pour contrer cette spéculation - par exemple, avec une taxe Tobin sur les transactions - et nous refusons de toucher au Pacte de stabilité qui, en ces temps de récession, risque d’aggraver sérieusement la situation sur notre continent. Mais, plus grave encore, personne ne se demande quelles sont les raisons à l’origine de cette crise et c’est pourquoi nous ne parvenons pas à en sortir. Je voudrais souligner deux points: le premier concerne la tendance des politiques libérales de ces dernières décennies à systématiquement dévaluer le travail, ce qui a fini par créer, outre de l’injustice et de la souffrance, une partie significative de l’insolvabilité financière. En 1929, John Maynard Keynes avait suggéré d’investir dans les salaires et l’emploi, mais aujourd’hui, ce n’est plus ce que nous faisons. Mon deuxième point porte sur la dimension écologique et énergétique de la crise, qui appelle à des décisions bien plus nettes et plus claires que les balbutiements du G20, mais d’un autre côté, on voit mal comment ceux qui ont créé la crise pourrait maintenant la résoudre. Nous avons besoin d’un signal clair, différent de la part de la gauche."@fr8
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, néhány napja ugyanebben az ülésteremben Sarkozy elnök úr azt mondta, hogy a jelenlegi válság strukturális jellegű, és hogy magát a kapitalizmust kell újragondolni. Természetesen úgy gondolom, hogy nem annyira a kapitalizmus válságától kell megszabadulnunk, hanem inkább a válságban lévő kapitalizmustól magától; azaz el kell kezdenünk gondolkodni egy olyan új jövőről, amely valóban átmenetet jelent egy olyan gazdaságba, amely társadalmi és ökológiai szempontokat egyaránt figyelembe vesz, egy gazdasági demokráciába, amely inkább egyenlőségen és együttműködésen alapul, mint egyenlőtlenségen és háborún. Úgy azonban látom, hogy ezen lényegi különbségeken túl a G20-csúcs mérsékelt és nagy csalódást okozó eredményeiben nagyon kevés marad a kapitalizmus újragondolására vonatkozó hangzatos állításokból, és ezért valamennyire Európa is felelős. Igaz, azt felismerték, hogy a dogmáját el lehet torzítani, és ezért lehetséges a nagyméretű állami beavatkozás, sőt az államosítás, de mindez nem változtat azon az alapfilozófián, amely a strukturális válságot okozta. Igaz, elmondták, hogy szabályokra van szükség a spekulációk kockázatainak csökkentésére, de nincs terv a beavatkozásra a pénzügyi spekulációk terén – például az ügyletekre kivetendő Tobin-adóval –, és hozzá sem nyúlunk a stabilitási paktumhoz, amely a recesszió idején valószínűleg drámai mértékben rontja kontinensünkön az életet. Azonban a legtöbben nem tesszük fel magunknak azt a kérdést, hogy mi van a válság mélyén, és ezért nem is sikerül azt megfékeznünk. Két dologra szeretnék csupán rámutatni: az első a munka szisztematikus elértéktelenedése, amelyet az elmúlt évtizedek politikája követett, és amelynek végeredményképpen az igazságtalanságok és megpróbáltatások mellett a pénzügyi likviditás jelentős része is kialakult. 1929-ben John Maynard Keynes azt javasolta, hogy a fizetésekbe és munkahelyekbe kell befektetni, de ma nem ezt tesszük. A második dolog pedig a válság ökológiai és energiával kapcsolatos dimenziója, amely a G20-csúcs határozatlan döntéseinél sokkal világosabb és erőteljesebb döntéseket követel meg, de másrészt persze nagyon nehéz ugyanazoknak megszüntetni a válságot, akik okozták. Világos és teljesen más jeladásra van szükség a baloldalról."@hu11
". Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, tik prieš kelias dienas šiuose pačiuose rūmuose prezidentas N. Sarkozy pasakė, kad mūsų išgyvenama krizė yra struktūrinė ir kad mums reikia permąstyti pačią kapitalizmo santvarką. Savaime suprantama, kad aš manau, jog užuot bėgus nuo kapitalizmo krizės mums reikia išvengti kapitalizmo per krizę; kitaip tariant, mums reikia pradėti mąstyti apie naują ateitį, kuri suteiktų mums tikrą perėjimą prie socialinėmis ir ekologinėmis sąvokomis apibūdinamos ekonomikos, lygybe ir bendradarbiavimu, o ne nelygybe ir kova grindžiamos ekonominės demokratijos. Tačiau, be šių esminių skirtumų, kurie iš tiesų labai svarbūs, matau, jog iš šio Didžiojo dvidešimtuko susitikimo gana kuklių ir tiesiog nuviliančių rezultatų, už kurį Europa taip pat atsakinga, lieka labai mažai oficialių teiginių apie kapitalizmo permąstymą. Be abejo, paaiškėjo, kad dogma gali būti sufalsifikuota ir todėl galima milžiniška valstybės intervencija ir netgi nacionalizacija, bet visa tai nepakeis esminės filosofijos, kuri ir sukėlė struktūrinę krizę. Be abejo, sakoma, kad siekiant mažinti spekuliacijų pavojų, mums reikalingos taisyklės, tačiau net nemanoma kištis dėl šios finansinės spekuliacijos, pvz., sandoriams taikomo Tobino mokesčio, ir mes neužsimename apie Stabilumo paktą, kuris šiuo nuosmukio laikotarpiu veikiausiai labai smarkiai pablogins gyvenimą mūsų žemyne. Tačiau svarbiausia, kad mes neklausiame savęs, kas yra šios krizės priežastis, ir todėl mums nepavyksta jos įveikti. Dėmesį atkreipčiau tik du klausimus: pirmas, tai nuolatinis darbo nuvertinimas, kuris per pastaruosius dešimtmečius buvo vykdomas pasitelkiant politiką, dėl ko atsirado neteisybė ir kančios ir iš dalies didelė finansinio likvidumo problema. 1929 m. John Maynard Keynes pasiūlė investuoti į atlyginimus ir darbo vietas, bet šiandien šito nedaroma. Antras klausimas – tai ekologinis ir energetinis krizės aspektas, kuris reikalauja aiškesnių ir griežtesnių nei Didžiojo dvidešimtuko mikčiojimo sprendimų; bet, kita vertus, tiems, kurie sukėlė krizę, labai sunku ją išspręsti. Mums reikalingas aiškus ir kitoks kairiųjų signalas."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, tikai pirms dažām dienām šajā pašā sēžu zālē prezidents teica mums, ka krīze, ko mēs piedzīvojam, ir strukturāla, un ir vēlreiz vispusīgi jāizvērtē pats kapitālisms. Protams, es domāju, ka mums ir nevis jāizglābjas no kapitālisma krīzes, bet mums ir jāizglābjas no kapitālisma, kas ir nonācis krīzē; citiem vārdiem sakot, mums ir jāsāk domāt par jaunu nākotni, kas nodrošina īstu pāreju uz ekonomiku, kura izpaužas sociālā un ekonomiskā izteiksmē, uz ekonomisko demokrātiju, kas pamatojas uz taisnīgumu un sadarbību, nevis uz nevienlīdzību un karu. Papildus šīm būtiskajām atšķirībām, kurām tomēr ir nozīme, es redzu, ka ļoti maz paliek pāri no svinīgajiem paziņojumiem par kapitālisma vispusīgu izvērtēšanu visai pieticīgajā un patiesu vilšanos sagādājušajā šīs G20 sanāksmes iznākumā, par ko Eiropai arī ir zināma atbildība. Bez šaubām, ir ticis atklāts, ka dogmu par brīvā tirgus piemērošanu var falsificēt un ka tādēļ var notikt plaša valsts iejaukšanās un pat nacionalizācija, bet tas viss nemainīs pamatā esošo filozofiju, kas izraisīja strukturālo krīzi. Protams, saka, ka mums ir vajadzīgi noteikumi, lai samazinātu spekulācijas riskus, bet nav domas par iejaukšanos attiecībā uz finanšu spekulāciju, piemēram, ieviešot Tobina nodokli valūtas darījumiem, un mēs neaiztiekam Stabilitātes paktu, kas šajā lejupslīdes laikā, domājams, dramatiski pasliktina dzīvi mūsu kontinentā. Tomēr, pats svarīgākais, mēs neprasām paši sev, kas ir šīs krīzes pamatā, un tādēļ mums nav panākumu tās novēršanā. Es norādītu tikai uz diviem jautājumiem: pirmais ir sistemātiska vērtības samazināšana darbam, kurš ir veikts, izmantojot brīvā tirgus principa piemērošanas politiku pēdējos gadu desmitos, kas ir novedis pie netaisnības un ciešanu rašanās, kā arī pie nozīmīga finanšu likviditātes trūkuma. 1929. gadā ierosināja, ka mums ir jāveic ieguldījumi algās un darbavietās, bet šodien tas netiek darīts. Otrais jautājums ir krīzes ekoloģiskā un enerģijas dimensija, kas prasa lēmumus, kuri ir skaidrāki un pilnīgāki nekā G20 sanāksmes stostīšanās, bet, no otras puses, tiem, kas izraisīja šo krīzi, ir ļoti grūti to atrisināt. Mums ir vajadzīgs skaidrs, atšķirīgs signāls no kreisajiem."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo qualche giorno fa proprio in quest'Aula il Presidente Sarkozy ci ha detto che la crisi che viviamo è strutturale e che occorre addirittura una rifondazione del capitalismo. Naturalmente io penso che piuttosto che uscire dalla crisi del capitalismo occorra uscire dal capitalismo in crisi, occorre cioè cominciare a ragionare di un nuovo futuro che preveda una vera transizione a un'economia socialmente ed ecologicamente connotata, una democrazia economica fondata sull'equità e la cooperazione invece che sulla disuguaglianza e sulle guerre. Ma al di là di queste differenze di fondo che pure contano, constato che delle affermazioni solenni sulla rifondazione del capitalismo rimane ben poco nell'esito assai modesto e assai deludente di questo G20, di cui porta responsabilità anche questa Europa. Certo, si è scoperto che il dogma liberista può essere falsificato e che dunque ci possono essere ingenti interventi pubblici e addirittura nazionalizzazione, ma tutto ciò non va a cambiare le logiche di fondo che hanno creato la crisi strutturale. Certo, si dice che occorrono regole per ridurre i rischi della speculazione, ma non si pensa neanche ad intervenire su questa speculazione finanziaria - ad esempio con una Tobin Tax sulle transazioni - e non si mette mano a quel patto di stabilità che di fronte alla recessione rischia drammaticamente di aggravare la vita di questo nostro continente, ma soprattutto non ci si interroga su cosa c'è al fondo di questa crisi e dunque non si riesce ad affrontarla. Io indico solo due punti: il primo è la sistematica svalutazione del lavoro perseguita con le politiche liberiste in questi decenni, che ha finito con il creare oltre che ingiustizie e sofferenza, una parte significativa della stessa insolvibilità finanziaria, nel '29 Keynes propose di investire su salari e occupazioni, oggi non lo si fa. Il secondo è la dimensione ecologica ed energetica della crisi che chiede scelte assai più nette e chiare del balbettio del G20, ma d'altronde è ben difficile che gli stessi che hanno creato la crisi la possano risolvere. Serve una parola chiara e diversa da parte delle sinistre."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, slechts enkele dagen geleden heeft president Sarkozy ons in dit Parlement medegedeeld dat de crisis die wij meemaken structureel van aard is, en dat wij zelfs het kapitalisme moeten heroverwegen. Uiteraard denk ik dat wij beter de crisis van het kapitalisme, dan het kapitalisme in crisis kunnen vermijden. Wij moeten met andere woorden beginnen na te denken over een nieuwe toekomst die voorziet in een echte overgang naar een economie die wordt gekenmerkt door sociale en ecologische voorwaarden, en over een economische democratie gebaseerd op rechtvaardigheid en samenwerking, in plaats van op ongelijkheid en oorlog. Aan de andere kant van deze wezenlijke verschillen die eveneens meetellen, kan ik constateren dat er erg weinig is overgebleven van de plechtige verklaringen betreffende het heroverwegen van het kapitalisme in de zeer bescheiden en teleurstellende resultaten van de G20, waarvoor Europa ook enige verantwoordelijkheid draagt. Zeker, men heeft ontdekt dat de onjuistheid van het dogma van de vrijhandel kan worden aangetoond, en dat er daarom enorme overheidsmaatregelen worden getroffen en er zelfs nationalisatie kan plaatsvinden, maar dit alles zal de achterliggende filosofie die de structurele crisis heeft veroorzaakt niet veranderen. Natuurlijk zegt men dat wij regels nodig hebben om de risico’s van speculaties te verminderen, maar men peinst niet over ingrijpen voor wat de financiële speculatie betreft – bijvoorbeeld door een Tobin-heffing op transacties in te voeren – en wij laten het stabiliteitspact ongemoeid dat tijdens deze recessie het leven op ons continent waarschijnlijk dramatisch heeft verslechterd. Wij vragen ons dan ook niet af wat de oorzaak is van deze crisis, en dus slagen wij er niet in om deze aan te pakken. Ik zou twee kwesties naar voren willen brengen: de eerste kwestie betreft de systematische onderwaardering van het werk dat is verricht met betrekking tot dit beleid van vrijhandel in de afgelopen decennia, dat niet alleen onrecht en lijden met zich heeft meegebracht, maar ook een belangrijk deel van het gebrek aan financiële liquiditeit heeft doen ontstaan. In 1929 stelde John Maynard Keynes voor om te investeren in salarissen en banen, maar dit doet men vandaag de dag niet. De tweede kwestie betreft de consequenties van de crisis op milieu- en energiegebied, die om veel duidelijkere en krachtigere besluiten vragen dan het gestotter van de G20. Het is echter voor degenen die de crisis hebben aangericht veel moeilijker om deze weer op te lossen. Wat we nodig hebben is een duidelijk signaal van links in een andere richting."@nl3
". Panie przewodniczący, panie i panowie! Nie dalej, jak kilka dni temu, pan prezydent Sarkozy w tej właśnie Izbie powiedział nam, że obecny kryzys ma charakter strukturalny, i że musimy przemyśleć istotę kapitalizmu. Wydaje mi się oczywiste, że zamiast uciekać przed kryzysem w kapitalizmie, musimy raczej uciec przed kapitalizmem w kryzysie. Inaczej mówiąc musimy zacząć myśleć o nowej przyszłości, która zapewni prawdziwą przemianę w gospodarkę opisaną pod względem społecznym i ekologicznym; w demokrację gospodarczą opartą raczej na równości i współpracy, niż na nierówności i wojnie. Widzę jednak, że w raczej skromnych i całkiem rozczarowujących wynikach szczytu G20, poza tymi istotnymi różnicami mającymi pewne znaczenie, niewiele pozostało z poważnych oświadczeń dotyczących kwestii ponownego przemyślenia idei kapitalizmu. I Europa ponosi za to część odpowiedzialności. Oczywiście okazało się, że sfałszowanie dogmatu leseferyzmu jest możliwe, a co za tym idzie możliwe jest wprowadzenie ogromnej interwencji publicznej, a nawet nacjonalizacja. Wszystko to jednak nie zmieni filozofii leżącej u podstaw kryzysu strukturalnego. Naturalnie słychać głosy mówiące, że potrzebujemy zasad, które pozwolą zmniejszyć ryzyko spekulacji, ale nie towarzyszy im idea interwencji w odniesieniu do takiej spekulacji finansowej – na przykład polegającej na nałożeniu na transakcje podatku Tobina. Nie poruszamy także kwestii paktu na rzecz stabilności, który w czasach recesji prawdopodobnie znacznie pogorszy warunki życia na naszym kontynencie. Przede wszystkim jednak nie zadajemy sobie pytania, co leży u podstaw tego kryzysu i dlatego nie odnosimy sukcesu w jego zwalczaniu. Odniosę się jedynie do dwóch kwestii: pierwszą z nich jest systematyczna dewaluacja pracy, spowodowana w ostatnich dziesięcioleciach polityką leseferyzmu, która doprowadziła w znacznym stopniu, poza niesprawiedliwością i cierpieniem, do powstania braku płynności finansowej. John Maynard Keynes już w 1929 roku sugerował, że powinniśmy inwestować w wynagrodzenia i zatrudnienie, ale obecnie nie stosujemy się do tych zaleceń. Drugą kwestią jest wymiar ekologiczny i energetyczny kryzysu, który wymaga podjęcia wyraźniejszych i surowszych decyzji, niż niejasne wyniki szczytu G20. Z drugiej jednak strony rozwiązanie problemu kryzysu jest trudne dla podmiotów odpowiedzialnych za jego rozpętanie. Lewica musi dać nam wyraźny, inny sygnał."@pl16
". Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, há poucos dias, nesta Assembleia, o Presidente Sarkozy disse-nos que a crise que estamos a atravessar é estrutural e que é o próprio capitalismo que tem de ser repensado. Naturalmente, penso que, mais do que sair da crise do capitalismo, precisamos de sair do capitalismo em crise; por outras palavras, precisamos de começar a pensar num novo futuro, um futuro que assegure uma verdadeira transição para uma economia com preocupações sociais e ecológicas, uma democracia económica baseada na equidade e na cooperação e não na desigualdade e na guerra. Para além destas diferenças de fundo, que são importantes, pouco mais há das declarações solenes sobre a reformulação do capitalismo nos resultados modestos e bastante decepcionantes desta reunião do G20, facto pelo qual a Europa é parcialmente responsável. É um facto que se descobriu que o dogma do “laissez-faire” pode ser falsificado e que, por conseguinte, é possível uma forte intervenção pública e até nacionalizações, mas sem que nada disto mude a filosofia subjacente, e que gerou a crise estrutural. É verdade que se diz que precisamos de regras para reduzir os riscos de especulação, mas ninguém pensa em intervir em relação a esta especulação financeira – por exemplo, com um imposto Tobin sobre as transacções –, e isto sem tocar no Pacto de Estabilidade, que, nestes tempos de recessão, podia tornar a vida muito mais difícil neste nosso continente. Mas, acima de tudo, não nos perguntamos o que está subjacente a esta crise e, por isso, não a conseguimos vencer. Gostaria de referir apenas dois pontos: o primeiro é a desvalorização sistemática do trabalho levada a cabo, nas últimas décadas, por políticas liberais e que acabou por gerar, para além de injustiça e sofrimento, uma parte significativa da falta de liquidez financeira. Em 1929, John Maynard Keynes propôs que se investisse em salários e empregos, o que hoje não está a ser feito. O segundo ponto é a dimensão ecológica e energética da crise, que exige decisões mais claras e mais firmes do que as propostas balbuciantes do G20; por outro lado, é muito difícil que aqueles que criaram a crise a possam resolver. Precisamos de um sinal claro e diferente da esquerda."@pt17
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo qualche giorno fa proprio in quest'Aula il Presidente Sarkozy ci ha detto che la crisi che viviamo è strutturale e che occorre addirittura una rifondazione del capitalismo. Naturalmente io penso che piuttosto che uscire dalla crisi del capitalismo occorra uscire dal capitalismo in crisi, occorre cioè cominciare a ragionare di un nuovo futuro che preveda una vera transizione a un'economia socialmente ed ecologicamente connotata, una democrazia economica fondata sull'equità e la cooperazione invece che sulla disuguaglianza e sulle guerre. Ma al di là di queste differenze di fondo che pure contano, constato che delle affermazioni solenni sulla rifondazione del capitalismo rimane ben poco nell'esito assai modesto e assai deludente di questo G20, di cui porta responsabilità anche questa Europa. Certo, si è scoperto che il dogma liberista può essere falsificato e che dunque ci possono essere ingenti interventi pubblici e addirittura nazionalizzazione, ma tutto ciò non va a cambiare le logiche di fondo che hanno creato la crisi strutturale. Certo, si dice che occorrono regole per ridurre i rischi della speculazione, ma non si pensa neanche ad intervenire su questa speculazione finanziaria - ad esempio con una Tobin Tax sulle transazioni - e non si mette mano a quel patto di stabilità che di fronte alla recessione rischia drammaticamente di aggravare la vita di questo nostro continente, ma soprattutto non ci si interroga su cosa c'è al fondo di questa crisi e dunque non si riesce ad affrontarla. Io indico solo due punti: il primo è la sistematica svalutazione del lavoro perseguita con le politiche liberiste in questi decenni, che ha finito con il creare oltre che ingiustizie e sofferenza, una parte significativa della stessa insolvibilità finanziaria, nel '29 Keynes propose di investire su salari e occupazioni, oggi non lo si fa. Il secondo è la dimensione ecologica ed energetica della crisi che chiede scelte assai più nette e chiare del balbettio del G20, ma d'altronde è ben difficile che gli stessi che hanno creato la crisi la possano risolvere. Serve una parola chiara e diversa da parte delle sinistre."@ro18
"Vážený pán predseda, dámy a páni, len pred niekoľkými dňami nám priamo v tejto sále prezident Sarkozy hovoril, že kríza, ktorú dnes prežívame, je krízou štrukturálnou a že je nutné prehodnotenie samotného kapitalizmu. Ja si, samozrejme, myslím, že by sme sa nemali snažiť dostať z krízy kapitalizmu, ale z kapitalizmu v kríze; inými slovami, musíme začať rozmýšľať o novej budúcnosti, v ktorej bude možný skutočný prechod na sociálne a ekologicky definované hospodárstvo, na hospodársku demokraciu založenú na rovnosti a spolupráci, nie na nerovnosti a vojne. Bez ohľadu na tieto podstatné rozdiely, ktoré predsa len niečo znamenajú, som si však všimol, že v pomerne skromnom a dosť neuspokojivom výsledku tohto stretnutia G20, za ktorý nesie určitú zodpovednosť aj Európa, zostalo z vážnych vyhlásení o prehodnotení kapitalizmu len veľmi málo. Samozrejme, prišlo sa na to, že dogmu možno zamaskovať, a preto môže dochádzať k rozsiahlym verejným zásahom, dokonca aj k znárodneniam, ale toto všetko nezmení základnú filozofiu, ktorá štrukturálnu krízu spôsobila. Samozrejme, hovorí sa, že potrebujeme pravidlá, aby sa znížilo riziko špekulácií, ale nerozmýšľa sa o zásahu do týchto špekulácií – napríklad zavedením Tobinovej dane pre transakcie – a tiež nezasahujeme do Paktu stability, ktorý nám v týchto časoch krízy na našom kontinente asi výrazne sťaží život. Ale predovšetkým si nekladieme otázku, čo je základnou príčinou tejto krízy, a preto sa nám ju nedarí riešiť. Poukážem len na dva problémy: Prvým je systematické znehodnocovanie práce, ktoré bolo za posledné desaťročia súčasťou politiky ktorá sa okrem toho, že viedla k nespravodlivosti a utrpeniu, výraznou mierou podpísala pod nedostatok finančnej likvidity. V roku 1929 John Maynard Keynes navrhol, aby sme investovali do platov a pracovných miest, ale dnes to nerobíme. Druhým je ekologický a energetický rozmer krízy, ktorý si vyžaduje oveľa jasnejšie a vecnejšie rozhodnutia než koktanie na stretnutí G20, ale na druhej strane pre tých, ktorí krízu spôsobili, je ťažké riešiť ju. Potrebujeme jasný, nový signál zľava."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, pred nekaj dnevi nam je v tem Parlamentu predsednik Sarkozy govoril, da je kriza, s katero se sedaj soočamo, strukturna in da moramo ponovno premisliti o kapitalizmu. Menim, da se moramo namesto krizi kapitalizma izogniti kapitalizmu v krizi; povedano drugače, začeti moramo razmišljati o novi prihodnosti, ki zagotavlja pravi prehod na gospodarstvo, ki je opisano s socialnimi in okoljskimi vidiki, gospodarsko demokracijo, ki temelji na enakosti in sodelovanju in ne na neenakosti in vojni. Poleg teh znatnih razlik, ki so vsekakor pomembne, ne ostaja nič kaj dosti od svečanih obljub glede preoblikovanja kapitalizma, podanih na precej povprečnem rezultatu tega vrha G20, za kar je v določeni meri dogovorna tudi Evropa. Seveda je bilo ugotovljeno, da je popustljivo dogmo mogoče ponarediti in da lahko zaradi tega pride do obsežnega javnega posredovanja in celo do nacionalizacije, vendar vse to ne bo spremenilo osnovne filozofije, ki je povzročila strukturno krizo. Vsekakor se govori, da potrebujemo nova pravila za zmanjšanje tveganj zaradi špekulacij, vendar ni nobene ideje glede posredovanja v zvezi s temi finančnimi špekulacijami – na primer v zvezi s Tobinovim davkom na transakcije – prav tako pa ne storimo nič v zvezi s Paktom stabilnosti, ki bo v tem času recesije, zelo verjetno močno poslabšal življenje na naši celini. Predvsem pa se ne sprašujemo, kaj je pravi vzrok za to krizo, zato tudi nismo niti najmanj uspešni, ko se spopadamo z njo. Opozoril bi le na dve vprašanji: prvo je sistematično razvrednotenje dela v zvezi s popustljivimi politikami v zadnjih desetletjih, ki se je končalo z nastankom, skupaj z nepravičnostjo in trpljenjem, znatnega dela pomanjkanja finančne likvidnosti. Leta 1929 je John Maynard Keynes predlagal vlaganje v plače in delovna mesta, vendar danes tega ne počnemo. Druga je ekološka in energetska razsežnost krize, ki zahteva sprejetje veliko odločnejših in jasnejših odločitev, kot pa to jecljanje vrha G20, na drugi strani pa imajo tisti, ki so povzročili to krizo zelo velike težave pri njenem reševanju. Potrebujemo jasno, drugačno sporočilo z levice."@sl20,20
". Herr talman, mina damer och herrar! För bara några dagar sedan, här i just denna kammare, sa president Nicolas Sarkozy att den pågående krisen är strukturell och att det krävs en omprövning av kapitalismen i sig. Jag menar förstås att vi i stället för att undfly kapitalismens kris behöver undfly kapitalismen inom krisen, dvs. vi måste börja tänka på en ny framtid som ger möjlighet till en verklig övergång till en ekonomi som beskrivs i sociala och ekologiska termer, en ekonomisk demokrati som bygger på jämlikhet och samarbete i stället för på ojämlikhet och krig. Utöver dessa väsentliga skillnader, som verkligen räknas, kan jag dock se att det återstår mycket lite av de högtidliga uttalandena om att omvärdera kapitalismen i det rätt så blygsamma resultatet från detta G20-möte som var något av en besvikelse, vilket EU också har ett visst ansvar för. Visst har man upptäckt att politiken kan förvrängas och att det därför kan ske stora offentliga insatser och rentav nationaliseringar, men inget av detta ändrar den underliggande filosofi som skapade den strukturella krisen. Visst sägs det att vi behöver regler för att minska risken för spekulation, men det finns inga tankar på att ingripa i fråga om den finansiella spekulationen – exempelvis med en Tobinskatt på transaktioner – och vi rör inte stabilitetspakten som i dessa recessionstider sannolikt dramatiskt kommer att försämra livet här på vår kontinent. Men framför allt frågar vi oss inte vad som ligger i grunden för denna kris och därför kan vi inte hantera den. Jag vill bara nämna två frågor: för det första den systematiska nedvärdering av arbete som har gjorts genom politiken under de senaste decennierna, som i slutänden, vid sidan av orättvisor och lidande, är orsaken till en betydande andel av bristen på finansiell likviditet. År 1929 föreslog John Maynard Keynes att vi skulle investera i löner och arbetstillfällen, men detta sker inte i dag. För det andra har vi krisens ekologiska och energimässiga dimension, som kräver mycket tydligare och skarpare beslut än mumlandet från G20, men å andra sidan är det mycket svårt för dem som skapade krisen att lösa den. Vi behöver ett tydligt, annorlunda budskap från vänstern."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"John Maynard Keynes"13
"laissez-faire"5,1,19,14,11,7,4,21
"ελεύθερης οικονομίας"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph