Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-18-Speech-2-266"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081118.29.2-266"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Herzlichen Dank an den Vertreter des Rates, Jean-Pierre Jouyet. Es ist eine große Freude, so viele Mitglieder der Europäischen Kommission hier zu sehen. Die große Mehrheit der Mitglieder der Kommission ist anwesend, und es ist mir eine Freude, den Präsidenten der Kommission zu bitten, zu uns zu sprechen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Děkuji představiteli Rady, panu Jean-Pierru Jouyetovi. Těší mě, že zde vidím tolik členů Evropské komise. Je přítomna naprostá většina členů Komise a je mi potěšením vyzvat pana předsedu Komise, aby k nám promluvil."@cs1
"Tak til Rådets repræsentant, Jean-Pierre Jouyet. Det glæder mig at se så mange medlemmer af Kommissionen her. Langt de fleste medlemmer af Kommissionen er til stede, og jeg har nu den glæde at invitere formanden for Kommissionen til at tage ordet."@da2
"− Ευχαριστούμε τον αντιπρόσωπο του Συμβουλίου, κ. Jean-Pierre Jouyet. Είμαι πολύ ευτυχής που βλέπω εδώ τόσα πολλά από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής είναι παρούσα και έχω τώρα την τιμή να προσκαλέσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής για να απευθυνθεί σε μας."@el10
"− Thank you to the Council’s representative, Mr Jean-Pierre Jouyet. I am very pleased to see so many members of the European Commission here. The vast majority of the members of the Commission are present and I now have the pleasure of inviting the President of the Commission to address us."@en4
"− Mi agradecimiento al representante del Consejo, el señor Jouyet. Me alegra ver a tantos miembros de la Comisión Europea hoy aquí. La inmensa mayoría de los miembros de la Comisión se encuentran presentes y es para mí un placer conceder la palabra al señor Presidente de la Comisión."@es21
"− Tänan teid, nõukogu esindaja härra Jean-Pierre Jouyet. Mul on väga hea meel näha siin nii palju Euroopa Komisjoni liikmeid. Enamik komisjoni liikmeid on kohal ja mul on hea meel kutsuda komisjoni presidenti meile esinema."@et5
"− Kiitos neuvoston edustajalle, Jean-Pierre Jouyet’lle. Olen hyvin tyytyväinen nähdessäni täällä niin monia Euroopan komission jäseniä. Komission jäsenten suuri enemmistö on läsnä, ja minulla on nyt ilo pyytää komission puheenjohtaja puhumaan meille."@fi7
"− Merci, Monsieur Jouyet. Je suis ravi de voir autant de membres de la Commission européenne parmi nous. La grande majorité des commissaires sont présents et j’ai maintenant le plaisir d’inviter le Président de la Commission à s’exprimer devant nous."@fr8
"− Köszönöm a Tanács képviselőjének, Jean-Pierre Jouyet úrnak. Nagyon örülök, hogy az Európai Bizottság ilyen sok tagja itt van velünk. A Bizottság tagjainak nagy többsége jelen van. Most pedig örömteli kötelességemnek teszek eleget, és felkérem a Bizottság elnökét, hogy tartsa meg beszédét."@hu11
"− Un ringraziamento al Presidente in carica del Consiglio Jouyet. Sono lieto di vedere un così nutrito gruppo di rappresentanti della Commissione europea oggi. E’ infatti presente la maggior parte dei suoi membri ed è un piacere invitare il presidente della Commissione a prendere la parola."@it12
"− Dėkoju jums, Tarybos atstove Jeanai-Pierre Jouyet. Labai džiaugiuosi čia matydamas tiek daug Europos Komisijos narių. Dalyvauja didžioji dauguma Komisijos narių, o dabar su malonumu kviečiu Komisijos Pirmininką tarti žodį."@lt14
"− Es pateicos Padomes pārstāvim . Man ir prieks šeit redzēt tik daudzus Eiropas Komisijas locekļus. Šeit piedalās Komisijas locekļu pārliecinošs vairākums, un es tagad ar prieku aicinu Komisijas priekšsēdētāju uzstāties ar uzrunu."@lv13
"Herzlichen Dank an den Vertreter des Rates, Jean-Pierre Jouyet. Es ist eine große Freude, so viele Mitglieder der Europäischen Kommission hier zu sehen. Die große Mehrheit der Mitglieder der Kommission ist anwesend, und es ist mir eine Freude, den Präsidenten der Kommission zu bitten, zu uns zu sprechen."@mt15
"Mijn dank aan de vertegenwoordiger van de Raad, de heer Jean-Pierre Jouyet. Tot mijn grote genoegen zie ik hier heel wat leden van de Europese Commissie. Veruit de meeste leden van de Commissie zijn aanwezig. Graag geef ik nu het woord aan de voorzitter van de Commissie."@nl3
"− Panie Jeanie-Pierre Jouyet! Dziękuję panu, jako przedstawicielowi Rady. Bardzo cieszy mnie obecność licznych komisarzy z Komisji Europejskiej. Zdecydowana większość komisarzy jest tu obecna i mam zaszczyt poprosić o wypowiedź pana przewodniczącego Komisji."@pl16
"− Muito obrigado ao senhor representante do Conselho, Jean-Pierre Jouyet. É um prazer ter aqui tantos membros da Comissão Europeia. Na presença da esmagadora maioria dos membros da Comissão, tenho o prazer de convidar o Presidente da Comissão a usar da palavra."@pt17
"Herzlichen Dank an den Vertreter des Rates, Jean-Pierre Jouyet. Es ist eine große Freude, so viele Mitglieder der Europäischen Kommission hier zu sehen. Die große Mehrheit der Mitglieder der Kommission ist anwesend, und es ist mir eine Freude, den Präsidenten der Kommission zu bitten, zu uns zu sprechen."@ro18
"Ďakujem zástupcovi Rady pánovi Jeanovi-Pierrovi Jouyetovi. Veľmi ma teší, že tu vidím toľko členov Európskej komisie. Je tu prítomná jej drvivá väčšina a ja mám teraz to potešenie požiadať pána predsedu Komisie, aby nám predniesol svoju reč."@sk19
". − Hvala predstavniku Sveta, gospodu Jeanu-Pierru Jouyetu. Zelo sem zadovoljen, da je prisotnih toliko članov Evropske komisije. Prisotna je velika večina članov Komisije in v čast mi je, da lahko povabim predsednika Komisije , da prevzame besedo."@sl20
"− Jag tackar rådets företrädare, Jean-Pierre Jouyet. Det gläder mig mycket att så många ledamöter av Europeiska kommissionen är här. De flesta kommissionsledamöterna är här och nu har jag nöjet att ge ordet till kommissionens ordförande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Předseda:"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph