Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-18-Speech-2-217"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"En redan dålig idé från kommissionen försämras än mer genom de ändringsförslag som Europaparlamentets jordbruksutskott har lagt fram. Inte minst när utskottet vill öka utgiftstaket från 90 till 500 miljoner euro på skattebetalarnas bekostnad. Utskottet betonar att det bara handlar om frukt som har sitt ursprung i gemenskapen. Frukt med annat ursprung är helt oviktig. Rent löjeväckande blir utskottets förslag när man storebrorsmässigt förslår skrivningar om att säsongens frukt skall delas ut och främja stor variation så att ”barnen kan upptäcka olika smaker”. Än en gång går Europaparlamentet in i utbildningspolitiken. Medlemsstaterna skall på ett ”pedagogiskt sätt införliva dessa åtgärder i skolornas undervisningsprogram om kost och hälsa”. Majoriteten i detta Europaparlament har en förvriden syn på den gemensamma jordbrukspolitiken. Skattebetalarna har, enligt ledamöterna, ett ymnighetshorn med pengar att kasta in i jordbrukspolitiken och landsbygdsutvecklingen. Tack och lov har Europaparlamentet inget medbeslutande inom dessa områden och så bör det förbli."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
"Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esitatud muudatusettepanekud on muutnud ühe komisjoni niigi halva mõtte veelgi halvemaks, eelkõige kui komisjon tahab suurendada kulutuste ülemmäära maksumaksjate kulul 90 miljonilt eurolt 500 miljoni euroni. Komisjon rõhutab, et see puudutab vaid ühendusest pärit puuvilja. Mujalt pärit puuvili on täiesti ebaoluline. Komisjoni ettepanek, milles suure venna kombel sätestatakse, et hooajalisi puuvilju tuleks jagada, seades esikohale puuviljade mitmekesisuse, et lapsed saaksid avastada erinevaid maitseid, on täiesti naeruväärne. Euroopa Parlament sekkub taas kord hariduspoliitikasse. Liikmesriigid võivad „lisada need meetmed harival viisil koolide tervise- ja toitumisõpetuse õppematerjalidesse“. Euroopa Parlamendi enamusel on ühisest põllumajanduspoliitikast moonutatud ettekujutus. Euroopa Parlamendi liikmete sõnade kohaselt on maksumaksjatel rahapuu rahaga, mida põllumajanduspoliitikasse ja maaelu arengusse loopida. Jumal tänatud, et Euroopa Parlamendil pole nendes valdkondades kaasotsustamisvolitusi – ja nii see peab ka jääma."@et5
lpv:translated text
". Že tako slaba ideja Komisije je postala še slabša zaradi sprememb, ki jih je predložil Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta, predvsem ker odbor želi povečati določen znesek iz 90 milijonov EUR na 500 milijonov EUR na račun davkoplačevalcev. Odbor poudarja, da se to nanaša le na sadje s poreklom iz Skupnosti. Sadje z drugim poreklom je popolnoma nepomembno. Predlog odbora, ki na način „velikega brata“ navaja, da je treba zagotoviti razdeljevanje sezonskega sadja, ob tem pa je treba prednost dajati raznolikemu sadju, da bi „otrokom omogočili, da odkrijejo različne okuse“ je popolnoma smešen. Še enkrat, Evropski parlament se vmešava v izobraževalno politiko. Države članice naj bi „sprejele te ukrepe in jih vzgojno vključile v učne programe za zdravje in prehranjevanje v šolah“. Večina v tem Evropskem parlamentu ima izkrivljen pogled na skupno kmetijsko politiko. Glede na poslance EP imajo davkoplačevalci denarja v izobilju, da ga lahko mečejo v kmetijsko politiko in razvoj podeželja. Še dobro, da Evropski parlament na teh področjih nima moči soodločanja – in tako naj tudi ostane."@sl20
lpv:translated text
"En redan dålig idé från kommissionen försämras än mer genom de ändringsförslag som Europaparlamentets jordbruksutskott har lagt fram. Inte minst när utskottet vill öka utgiftstaket från 90 till 500 miljoner euro på skattebetalarnas bekostnad. Utskottet betonar att det bara handlar om frukt som har sitt ursprung i gemenskapen. Frukt med annat ursprung är helt oviktig. Rent löjeväckande blir utskottets förslag när man storebrorsmässigt förslår skrivningar om att säsongens frukt skall delas ut och främja stor variation så att ”barnen kan upptäcka olika smaker”. Än en gång går Europaparlamentet in i utbildningspolitiken. Medlemsstaterna skall på ett ”pedagogiskt sätt införliva dessa åtgärder i skolornas undervisningsprogram om kost och hälsa”. Majoriteten i detta Europaparlament har en förvriden syn på den gemensamma jordbrukspolitiken. Skattebetalarna har, enligt ledamöterna, ett ymnighetshorn med pengar att kasta in i jordbrukspolitiken och landsbygdsutvecklingen. Tack och lov har Europaparlamentet inget medbeslutande inom dessa områden och så bör det förbli."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Od počátku špatný nápad Komise se ještě zhoršil pozměňovacími návrhy, které předložil Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu, zejména vzhledem k tomu, že výbor požaduje navýšení maximálních výdajů z 90 na 500 milionů EUR z peněz daňových poplatníků. Výbor zdůrazňuje, že se program týká pouze ovoce, které pochází z území Společenství. Ovoce pocházející z jakékoli jiné oblasti je zcela vyloučeno. Návrh výboru, který stylem Velkého bratra říká, že by mělo být distribuováno sezónní ovoce, přičemž bude kladen důraz na rozmanitost, aby „děti mohly objevit různé chutě“, je zcela směšný. Evropský parlament znovu zasahuje do vzdělávací politiky. Od členských států se očekává, že se tato opatření vzdělávacím způsobem začlení do učebních balíčků o zdraví a výživě na školách. Většina tohoto Evropského parlamentu má pokřivený pohled na společnou zemědělskou politiku. Podle poslanců Evropského parlamentu disponují daňoví poplatníci rohem hojnosti plným peněz, aby je sypali do zemědělské politiky a rozvoje venkova. Díky bohu nemá Evropský parlament v těchto oblastech spolurozhodovací pravomoc – a tak by to mělo zůstat."@cs1
lpv:translated text
". Už aj tak nevydarenú myšlienku Komisie ešte zhoršili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Ide predovšetkým o návrh zvýšiť strop výdavkov z 90 miliónov EUR na 500 miliónov EUR na úkor daňových poplatníkov. Výbor zdôrazňuje, že sa to týka len ovocia, ktoré pochádza zo Spoločenstva. Ovocie, ktoré pochádza z iných častí sveta, je absolútne nepodstatné. Návrh výboru na spôsob „Veľkého brata“, v ktorom sa uvádza, že by sa malo distribuovať sezónne ovocie a mal by sa pritom uprednostňovať pestrý sortiment ovocia, aby deti mohli objaviť rôznorodosť chutí, je úplne smiešny. Európsky parlament sa znova mieša do politiky v oblasti vzdelávania. Členské štáty majú „tieto opatrenia zahrnúť ako súčasť vzdelávania do školských osnov výučby o zdraví a výžive“. Väčšina tohto Parlamentu má na spoločnú poľnohospodársku politiku skreslený pohľad. Podľa poslancov Európskeho parlamentu majú daňoví poplatníci roh hojnosti plný peňazí, ktoré môžu rozhadzovať na poľnohospodársku politiku a rozvoj vidieka. Európsky parlament, našťastie, nemá v týchto oblastiach spolurozhodovaciu právomoc a tak by to malo aj ostať."@sk19
lpv:translated text
"Ir taip prastą Komisijos sumanymą dar labiau sugadino Europos Parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pateikti pakeitimai, ypač kai komitetas nori mokesčių mokėtojų sąskaita didinti viršutinę išlaidų ribą nuo 90 mln. EUR iki 500 mln. EUR. Komitetas pabrėžia, kad tai liečia tik Bendrijoje auginamus vaisius, o kitur išauginti vaisiai yra visiškai nesvarbu. Komiteto pasiūlymas, kuriame vyresniojo brolio papratimu teigiama, kad pirmenybę derėtų teikti sezoninių vaisių dalijimui ir visų pirma skatinti dalyti įvairius vaisius, kad „vaikai galėtų atrasti kitokį skonį“, yra visiškai absurdiškas Europos Parlamentas dar kartą kišasi į švietimo politiką. Valstybės narės turi „švietimo tikslais įtraukti šias priemones į mokyklų sveikatos ir mitybos mokymo programas“ Šis Europos Parlamento daugumos požiūris į bendrąją žemės ūkio politiką yra iškreiptas. Anot EP narių, mokesčių mokėtojai turi gausybės ragą su pinigais, kad mestų juos į žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką. Ačiū Dievui, kad šiose srityse Europos Parlamentas neturi bendro sprendimo galios; taip ir turėtų būti."@lt14
lpv:translated text
"Od początku zły pomysł Komisji stał się pomysłem jeszcze gorszym po wprowadzeniu poprawek przedłożonych przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, w szczególności tam, gdzie komisja chce zwiększenia budżetu z 90 do 500 milionów euro kosztem podatników. Komisja podkreśla, że dotyczy to wyłącznie owoców pochodzących ze Wspólnoty. Owoce pochodzące spoza niej są zupełnie nieważne. Wniosek komisji, który w stylu wielkiego brata stwierdza, że należy dostarczać owoce sezonowe, podkreślając różnorodność owoców, tak aby „dzieci mogły odkrywać ich smaki”, jest całkowicie absurdalny. Po raz kolejny Parlament Europejski ingeruje w politykę edukacyjną. Państwa członkowskie mają „włączyć te środki, nadając im edukacyjny charakter, do szkolnych programów nauczania dotyczących zdrowia i żywienia”. Większość posłów w Parlamencie Europejskim ma wypaczoną wizję wspólnej polityki rolnej. Według nich podatnicy mają mnóstwo pieniędzy, które mogą przeznaczać na politykę rolną i rozwój obszarów wiejskich. Dzięki Bogu Parlament Europejski nie ma na tych obszarach prawa współdecydowania – i nie należy tego zmieniać."@pl16
lpv:translated text
"A Bizottság már eleve is rossz ötletét tovább rontották az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága által előterjesztett módosítások, különösen az, hogy a Mezőgazdasági Bizottság az adófizetők költségére a kiadások felső határát 90 millió euróról 500 millió euróra akarja növelni. A Mezőgazdasági Bizottság hangsúlyozza, hogy ez csak a közösségi eredetű gyümölcsökre vonatkozik. A máshonnan származó gyümölcsök egyáltalán nem fontosak. Teljesen nevetséges a Mezőgazdasági Bizottság atyáskodó stílusú javaslata, mely szerint idényjellegű gyümölcsöt kellene kiosztani, a gyümölcsök változatos választékát részesítve előnyben, hogy ‘lehetővé váljon a gyermekek számára különböző ízek felfedezése’. Az Európai Parlament már megint beleavatkozik az oktatáspolitikába. A tagállamok ‘ezeket az intézkedéseket oktató jelleggel szerepeltethetik az egészséggel és táplálkozással kapcsolatos iskolai tanítási csomagokban’. Az Európai Parlament többségének torz elképzelései vannak a közös agrárpolitikáról. Úgy tűnik, hogy az EP képviselői szerint az adófizetőknek pénzzel teli bőségszaruik vannak, amelyeket az agrárpolitika és a vidékfejlesztés finanszírozására tudnak szánni. Hála az égnek, hogy az Európai Parlamentnek ezeken a területeken nincsen együttdöntési joga – és ennek így is kell maradnia."@hu11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". En redan dålig idé från kommissionen försämras än mer genom de ändringsförslag som Europaparlamentets jordbruksutskott har lagt fram. Inte minst när utskottet vill öka utgiftstaket från 90 till 500 miljoner euro på skattebetalarnas bekostnad. Utskottet betonar att det bara handlar om frukt som har sitt ursprung i gemenskapen. Frukt med annat ursprung är helt oviktig. Rent löjeväckande blir utskottets förslag när man storebrorsmässigt föreslår skrivningar om att säsongens frukt ska delas ut och främja stor variation så att ”barnen kan upptäcka olika smaker”. Än en gång går Europaparlamentet in i utbildningspolitiken. Medlemsstaterna ska på ett ”pedagogiskt sätt införliva dessa åtgärder i skolornas undervisningsprogram om kost och hälsa”. Majoriteten i Europaparlamentet har en förvriden syn på den gemensamma jordbrukspolitiken. Skattebetalarna har, enligt ledamöterna, ett ymnighetshorn med pengar att kasta in i jordbrukspolitiken och landsbygdsutvecklingen. Tack och lov har Europaparlamentet inget medbeslutande inom dessa områden och så bör det förbli."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
"Μια ήδη κακή ιδέα της Επιτροπής έχει γίνει ακόμα χειρότερη από τις τροπολογίες που παρουσιάζονται από την Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα όταν η επιτροπή θέλει να αυξήσει το ανώτατο όριο δαπανών από τα 90 στα 500 εκατομμύρια ΕΥΡΩ με έξοδα των φορολογούμενων. Η επιτροπή υπογραμμίζει ότι αυτό αφορά μόνο τα φρούτα που παράγονται εντός της Κοινότητας. Τα φρούτα που παράγονται αλλού είναι εντελώς ασήμαντα. Η πρόταση της επιτροπής, που, με μεθόδους «Μεγάλου Αδελφού», δηλώνει ότι πρέπει να διανέμονται εποχιακά φρούτα, δίνοντας προτεραιότητα σε μια ποικίλη σειρά φρούτων ώστε να δοθεί στα «παιδιά η δυνατότητα να ανακαλύψουν διαφορετικές γεύσεις», είναι απολύτως γελοία. Για άλλη μια φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρεμβαίνει στην πολιτική της εκπαίδευσης. Τα Κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να «ενσωματώνουν αυτά τα μέτρα κατά τρόπο εκπαιδευτικό στα προγράμματα διδασκαλίας που αφορούν την υγεία και τη διατροφή στα σχολεία.» Η πλειοψηφία σε αυτό το το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια διαστρεβλωμένη άποψη περί της κοινής γεωργικής πολιτικής. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, οι φορολογούμενοι έχουν το Κέρας της Αμαλθείας για να είναι σε θέση να ρίχνουν χρήματα αγροτική πολιτική και τη γεωργική ανάπτυξη. Δοξάζουμε το Θεό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τη δύναμη της συναπόφασης σε αυτές τις περιοχές – και έτσι πρέπει να παραμείνει."@el10
lpv:translated text
"En idé fra Kommissionen, som fra starten var dårlig, er blevet forværret yderligere af de ændringsforslag, som Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har fremsat, særligt udvalgets ønske om at forhøje budgettet fra 90 mio. EUR til 500 mio. EUR på skatteydernes regning. Udvalget understreger, at ordningen kun skal omfatte frugt af fællesskabsoprindelse. Frugt andetsteds fra er helt uden betydning. Udvalgets forslag er fuldstændig latterligt. Det foreslås på big brother-agtig manér, at årstidens frugt skal uddeles samtidig med, at der skal lægges vægt på at uddele et bredt udsnit af frugt, således at "børnene kan opdage forskellige smagsretninger". Parlamentet griber endnu engang ind i uddannelsespolitikken. Medlemsstaterne skal nemlig "på pædagogisk vis integrere disse foranstaltninger i skolernes læseplaner om sundhed og ernæring". Flertallet i Parlamentet har et forvrænget syn på den fælles landbrugspolitik. Skatteyderne har ifølge medlemmerne af Parlamentet et overflødighedshorn fyldt med penge, som de kan kaste efter landbrugspolitikken og politikken for udvikling af landdistrikter. Gudskelov har Parlamentet ingen medbestemmelse på disse områder – og sådan bør det forblive."@da2
lpv:translated text
"Ar Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas iesniegtajiem priekšlikumiem jau tā slikta Komisijas ideja ir padarīta vēl sliktāka, jo īpaši, kad Komisija vēlas uz nodokļu maksātāju rēķina palielināt izdevumu maksimālo apmēru no 90 miljoniem eiro līdz 500 miljoniem eiro. Komiteja uzsver, ka tas attiecas vienīgi uz augļiem, kas audzēti Kopienā. Citur audzēti augļi ir pilnīgi mazsvarīgi. Nekam nederīgs ir Komitejas priekšlikums, kurā aizbildnieciskā veidā paziņots, ka gadalaikam atbilstošus augļus vajadzētu izsniegt, izvēloties dažādas augļu šķirnes, lai „bērni varētu iepazīties ar dažādām garšām”. Eiropas Parlaments atkal iejaucas izglītības politikā. Dalībvalstis var šos papildu pasākumus didaktiski iekļaut veselības un uztura mācības programmā skolās. Vairumam deputātu Eiropas Parlamentā ir nepareizs uzskats par kopējo lauksaimniecības politiku. Pēc deputātu domām, nodokļu maksātājiem pieder pilnības rags ar naudu, kuru var izšķiest lauksaimniecības politikai un lauku attīstībai. Paldies dievam, ka Eiropas Parlamentam šajās jomās nav koplēmuma pilnvaru, un tā tam arī vajadzētu palikt."@lv13
lpv:translated text
"Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan tekemät tarkistukset ovat tehneet komission jo valmiiksi huonosta ideasta vielä huonomman, varsinkin kun valiokunta haluaa nostaa kulukaton 90 miljoonasta 500 miljoonaan euroon veronmaksajien kustannuksella. Valiokunta korostaa, että tämä koskee vain yhteisön alueelta peräisin olevia hedelmiä. Muualta peräisin olevilla hedelmillä ei ole mitään merkitystä. Valiokunnan ehdotus, jossa isoveli-tyyliin todetaan, että kouluissa olisi jaettava sesongin mukaisia hedelmiä ja asetettava etusijalle hedelmävalikoiman monipuolisuus, jotta "lapset voivat tutustua erilaisiin makuihin", on täysin naurettava. Jälleen kerran Euroopan parlamentti sekaantuu koulutuspolitiikkaan. Jäsenvaltioiden tulee "sisällyttää nämä toimenpiteet koulutuksen osana terveyttä ja ravitsemusta koskeviin koulujen opetuskokonaisuuksiin". Enemmistöllä Euroopan parlamentista on vääristynyt kuva yhteisestä maatalouspolitiikasta. Parlamentin jäsenten käsityksen mukaan veronmaksajilla on runsaudensarvi, josta he voivat jakaa määrättömästi rahaa maatalouspolitiikkaan ja maaseudun kehittämiseen. Luojan kiitos Euroopan parlamentilla ei ole yhteispäätösvaltuuksia näillä aloilla – eikä pidä olla vastakaan."@fi7
lpv:translated text
". − Een op zichzelf al slecht idee van de Commissie wordt nog slechter gemaakt door de amendementen die de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement heeft ingediend, vooral wanneer de commissie het uitgavenplafond van negentig miljoen euro wil verhogen naar vijfhonderd miljoen euro op kosten van de belastingbetalers. De commissie beklemtoont dat het alleen maar gaat om fruit dat van binnen de Gemeenschap komt. Fruit dat van elders komt, is volkomen onbelangrijk. Helemaal lachwekkend is het voorstel van de commissie waarin ze in Big Brother-stijl stelt dat seizoensfruit moet worden verdeeld en een gevarieerde keus moet worden geboden zodat "de kinderen verschillende smaken kunnen leren kennen". Het Europees Parlement bemoeit zich nog maar eens met het onderwijsbeleid. De lidstaten moeten "deze maatregelen op educatieve wijze integreren in de lespakketten over gezondheid en voeding op scholen". De meerderheid in dit Europees Parlement heeft een verwrongen visie op het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Volgens de leden van het Europees Parlement hebben de belastingbetalers een hoorn des overvloeds met geld om in het landbouwbeleid en de plattelandsontwikkeling te storten. Godzijdank heeft het Europees Parlement op die gebieden geen medebeslissingsbevoegdheid en zo zou het moeten blijven."@nl3
lpv:translated text
"An already bad idea from the Commission has been made even worse by the amendments tabled by the European Parliament’s Committee on Agriculture and Rural Development, particularly when the committee wants to increase the expenditure ceiling from EUR 90 million to EUR 500 million at tax payers’ expense. The committee emphasises that this only concerns fruit that originates within the Community. Fruit originating elsewhere is totally unimportant. The committee’s proposal, which, in a big brother-like manner, states that seasonal fruit should be distributed, giving preference to a varied range of fruits so as to enable ‘children to discover different tastes’, is completely ridiculous. Once again, the European Parliament is interfering in education policy. Member States are to ‘incorporate these measures in an educational manner into teaching packages on health and nutrition in schools’. The majority in this European Parliament have a distorted view of the common agricultural policy. According to MEPs, taxpayers have a horn of plenty with money to throw into agricultural policy and rural development. Thank goodness that the European Parliament does not have the power of codecision in these areas – and that is how it should stay."@en4
lpv:translated text
"Una idea de la Comisión, que ya de por sí era mala, se ha empeorado aún más con las enmiendas presentadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, en particular cuando esta comisión desea aumentar el límite máximo de la asignación presupuestaria de 90 a 500 millones de euros a costa de los contribuyentes. La Comisión de Agricultura destaca que esto solo incluye a la fruta que se produce dentro de la Comunidad. La fruta procedente de otros lugares no tiene ninguna importancia. La propuesta de la comisión, que, al estilo de gran hermano, afirma que debería distribuirse fruta de temporada, dando preferencia a una amplia variedad de frutas para que «los niños descubran diferentes sabores», es completamente ridícula. Otra vez el Parlamento Europeo está interfiriendo en la política educativa. Los Estados miembros podrán «incorporar estas medidas, de forma pedagógica, en los programas educativos escolares sobre salud y nutrición». La mayoría de este Parlamento Europeo tiene una imagen distorsionada de la Política Agrícola Común. De acuerdo con los diputados al Parlamento Europeo, los contribuyentes disponen del cuerno de la abundancia del dinero para gastar en política agrícola y desarrollo rural. Gracias a Dios que el Parlamento Europeo no tiene la facultad de codecisión en estas áreas y así es como debería seguir siendo."@es21
lpv:translated text
"Eine bereits schlechte Idee der Kommission wurde durch die vom Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung des Europäischen Parlaments eingereichten Änderungsvorschläge noch weiter verschlechtert. Das gilt insbesondere für den Wunsch des Ausschusses, die Ausgabengrenze zulasten der Steuerzahler von 90 Millionen Euro auf 500 Millionen Euro zu erhöhen. Der Ausschuss hebt hervor, dass dies nur für Obst gilt, das aus der Gemeinschaft stammt. Obst, das woanders herkommt, ist dagegen völlig unwichtig. Der Vorschlag des Ausschusses, mit dem in Manier des „großen Bruders“ bestimmt wird, dass saisonales Obst verteilt und einer breiten Palette verschiedener Obstsorten der Vorzug gegeben werden sollte, damit die Kinder deren unterschiedlichen Geschmack kennenlernen, ist absolut lächerlich. Noch einmal: Das europäische Parlament mischt sich dadurch in die Bildungspolitik ein. Die Mitgliedstaaten sollen diese Maßnahmen in ihre Lehrpläne zur Gesundheits- und Ernährungserziehung an Schulen integrieren. Die Mehrheit in diesem Europäischen Parlament hat eine verzerrte Sicht auf die gemeinsame Agrarpolitik. Nach Auffassung der Mitglieder des Europäischen Parlaments verfügen die Steuerzahler über ein Füllhorn mit Geld, das sie über der Agrarpolitik und der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums ausschütten können. Gott sei Dank hat das Europäische Parlament in diesen Bereichen keine Mitentscheidungsbefugnis – und dabei sollte es auch bleiben."@de9
lpv:translated text
"− Esta ideia da Comissão, já à partida pouco feliz, piorou com as alterações apresentadas pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural do Parlamento Europeu, sobretudo na parte que respeita à pretensão de aumentar o limite máximo de despesa de 90 para 500 milhões de euros, a expensas dos contribuintes. A comissão sublinha que a fruta utilizada terá de ter origem comunitária. A fruta produzida noutros locais não tem qualquer importância. A proposta da comissão que, ao estilo «big brother», preconiza a distribuição de fruta da época, preferencialmente de uma ampla variedade, «a fim de permitir às crianças descobrirem diferentes sabores», é completamente ridícula. Mais uma vez, o Parlamento Europeu está a interferir na politica educativa. Os Estados-Membros deverão «integrar estas medidas, de forma pedagógica, nos programas educativos escolares sobre saúde e nutrição». A maioria dos deputados do Parlamento tem uma visão distorcida da política agrícola comum. Pensam que os contribuintes possuem um saco sem fundo com dinheiro para desbaratar na política agrícola e de desenvolvimento rural. Felizmente que o Parlamento Europeu não tem poder de co-decisão nestas áreas − e é assim que deve continuar a ser."@pt17
lpv:translated text
"Un’idea già cattiva della Commissione è diventata ancora peggiore a seguito degli emendamenti presentati dalla commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, soprattutto quello in cui si chiede di aumentare il tetto di spesa da 90 a 500 milioni di euro a discapito dei contribuenti. La commissione sottolinea che questo riguarda unicamente frutta proveniente dal territorio comunitario. La frutta di altra origine è del tutto irrilevante. La proposta della commissione che, alla grande fratello, dichiara che si dovrebbe distribuire frutta stagionale dando la preferenza alla varietà della frutta in maniera da consentire ai bambini di “scoprirne i diversi sapori” è totalmente ridicola. Ancora una volta il Parlamento europeo interferisce con la politica in materia di educazione. Gli Stati membri devono “integrare tali misure in modo didattico nel quadro di moduli formativi sulla salute e l’alimentazione nelle scuole”. La maggioranza di questo Parlamento ha una visione distorta della politica agricola comune. Secondo i parlamentari europei, i contribuenti hanno una cornucopia piena di soldi da sperperare in politica agricola e sviluppo rurale. Grazie a Dio il Parlamento non ha potere di codecisione in tali ambito e la situazione deve assolutamente restare immutata."@it12
lpv:translated text
"L’idée de la Commission, qui était déjà mauvaise à la base, a été rendue pire encore par les amendements déposés par la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen. Nous pensons notamment à la proposition visant à augmenter le plafond des dépenses de 90 à 500 millions d’euros, aux frais des contribuables. La commission souligne que ce programme concerne uniquement des fruits provenant de la Communauté. Les fruits d’autre provenance n’ont pas la moindre valeur. La proposition de la commission, qui, visiblement touchée par le syndrome «big brother», préconise de distribuer des fruits de saison, en privilégiant une gamme diversifiée de fruits afin que «les enfants puissent découvrir des saveurs différentes», est complètement ridicule. Une fois encore, le Parlement européen interfère dans la politique en matière d’éducation. Les États membres sont censés «intégrer ces mesures au contenu des cours sur la santé et l’éducation dispensés dans les écoles, afin de leur conférer une connotation éducative». La majorité des députés du Parlement européen ont une vision erronée de la politique agricole commune. Selon eux, les contribuables disposent d’une corne d’abondance leur permettant d’injecter de l’argent dans la politique agricole et le développement rural. Dieu merci, le Parlement européen ne dispose pas du pouvoir de codécision dans ces domaines - et il serait préférable que cela reste ainsi."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081118.26.2-217"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph