Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-18-Speech-2-019"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081118.4.2-019"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Sundhedstjekket blev markedsført som værende der, hvor vi skulle se på forenkling og afbureaukratisering. Det var de store overskrifter, da vi startede vores debat. Det var også en overskrift, at vi skulle gøre landbruget i EU klar til øget frihandel – og især klar til den ny tid efter 2013, når den nuværende aftaleperiode udløber. Samtidig var det også meget væsentligt, at vi i Europa skulle påtage os vores del af ansvaret for, at der kan produceres kvalitetsfødevarer – ikke alene til europæiske forbrugere, men til hele verden, og især til den stigende del af verden, som efterspørger fødevarer. Mælkeområdet var det område, hvor vi virkelig skulle afprøve, om vi i Europa er klar til at rette ind efter en forøget produktion. I denne forbindelse synes jeg, at det har været skuffende at være en del af debatten om, hvorvidt vi skulle påbegynde den såkaldte "bløde landing" og give mælkeproducenterne der, hvor man ønskede det, mulighed for at forøge produktionen af mælk. Det har for mig været et signal om, at vi i Europa ikke er særlig klar til den forandring, som morgendagen og især tiden efter 2013 kræver af os. Med hensyn til forenklingen og afbureaukratiseringen – det at gøre det lettere at være landmand – må vi vel i dag sige, at det ikke er særlig let at finde hverken klare eller mange eksempler på, hvor vi har afbureaukratiseret eller forenklet. Hele problematikken omkring krydsoverensstemmelse, hvor der i dag er ret store forskelle fra medlemsland til medlemsland, er et område, hvor vi efter min mening klart burde gøre tingene bedre. Allervigtigst er det, at dette eftersyn af landbrugspolitikken i mine øjne i langt højere grad burde give en klar pejling af, i hvilken retning vi ønsker landbruget skal gå, når aftaleperioden i 2013 udløber. Det gode element er landdistriktspolitikken, og her er det selvfølgelig vigtigt, at de modulerede midler forbliver i landdistrikterne, så de virkelig kan gøre gavn. Endelig havde jeg meget gerne set, – og jeg mener også, at det havde været til gavn for europæisk landbrug – at vi i Parlamentet havde lagt os tættere på det forslag, som Kommissionen fremsatte for efterhånden længe siden."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, kontrola stavu byla prezentována jako způsob, jak dosáhnout zjednodušení a odstranit byrokracii. To byla klíčová témata na počátku naší diskuse. Dále jsme slyšeli, že bychom měli připravit zemědělství v EU na nárůst volného obchodu – a zejména na nové období po roce 2013, kdy má skončit platnost stávající dohody. Současně bylo pro nás v Evropě velmi důležité přijmout náš díl odpovědnosti za produkci kvalitních potravin – nikoli jen pro evropské spotřebitele, ale pro celý svět, zejména pro stále početnější část světové populace, kde vzniká poptávka po potravinách. Odvětví mléka bylo oblastí, kde jsme plánovali vyzkoušet, zda jsme v Evropě připraveni vyřešit problém vyšší produkce. V této souvislosti si myslím, že je zklamáním podílet se na diskusi o tom, zda bychom měli začít s tzv. měkkým přistáním a dát výrobcům mléka, kteří chtějí vyrábět, příležitost, aby svou produkci mléka zvyšovali. Pro mě je to signálem, že v Evropě nejsme připraveni na změnu, která zítra, a zejména po roce 2013, bude nutná. Pokud jde o zjednodušení a o snížení byrokracie – odstranění překážek pro zemědělce – musíme konstatovat, že není právě snadné nalézt jednoznačné či hojné příklady toho, jak jsme zjednodušili postupy nebo snížili byrokracii. Celý problém vzájemné podmíněnosti, kde existují obrovské rozdíly mezi členskými státy, je oblastí, kde podle mne potřebujeme jednoznačně dosáhnout zlepšení. Nejdůležitější poznámkou je to, že by tento přezkum zemědělské politiky měl podle mého názoru mnohem jasněji určit směr, kterým by se mělo zemědělství vydat po roce 2013, kdy skončí platnost dohody. Pozitivním prvkem je politika venkovských oblastí a zde je přirozeně nezbytné, aby zdroje pocházející z oddělení zůstávaly v těchto venkovských oblastech, a skutečně tak mohly sloužit k jejich rozvoji. Nakonec bych ještě přivítal – a myslím si rovněž, že by to prospělo evropskému zemědělství – kdybychom se zde v Parlamentu více drželi návrhu, který Komise před nedávnem předložila."@cs1
"Frau Präsidentin! Der „Gesundheitscheck“ wurde als ein Weg vermarktet, der zu Vereinfachungen führen und Bürokratie abbauen sollte. Unter diesen Schlagzeilen haben wir unsere Debatte begonnen. Proklamiert wurde auch, dass wir die Landwirtschaft in der EU für einen intensiveren Freihandel vorbereiten. Das gilt insbesondere für die Zeit nach 2013, wenn der aktuelle Vertrag ausläuft. Gleichzeitig war es für uns in Europa sehr wichtig, dass wir unseren Teil der Verantwortung für die Produktion hochwertiger Lebensmittel übernehmen, und zwar nicht nur für die europäischen Verbraucher, sondern für die gesamte Welt, insbesondere für den immer größeren Teil der Weltbevölkerung, der dringend Nahrungsmittel benötigt. Der Milchsektor war jener Sektor, in dem wir tatsächlich testen konnten, ob wir in Europa bereit waren, den Anforderungen einer erhöhten Produktion zu entsprechen. In dieser Hinsicht ist es für mich enttäuschend, wenn im Rahmen der Debatte auch die Frage aufgeworfen wird, ob wir eine sogenannte „weiche Landung“ beginnen und den Milchproduzenten, die das möchten, die Möglichkeit zu einer Steigerung ihrer Milchproduktion geben sollten. Für mich ist das ein Signal dafür, dass wir hier in Europa nicht besonders gut auf jene Veränderungen vorbereitet sind, die morgen, insbesondere aber in der Zeit nach 2013, erforderlich sein werden. Was die Vereinfachung und den Abbau der Bürokratie betrifft – Maßnahmen, mit denen das Leben der Landwirte erleichtert werden soll –, so müssen wir sagen, dass es nicht besonders leicht ist, klare oder reichliche Beispiele dafür zu finden, wie wir die Situation vereinfacht oder Bürokratie abgebaut haben. Die gesamte Problematik der Auflagenbindung, bei der es derzeit große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten gibt, ist ein Gebiet, auf dem wir nach meiner Meinung definitiv eine Verbesserung erreichen müssen. Der wichtigste Punkt ist aber, dass diese Überprüfung der Agrarpolitik meiner Meinung nach eine wesentlich klarere Vorstellung von der Richtung vermitteln sollte, in die wir die Landwirtschaft bringen möchten, wenn der Vertrag 2013 ausläuft. Ein positives Element ist die Politik auf dem Gebiet der ländlichen Entwicklung. Dabei ist es natürlich wichtig, dass die modulierten Ressourcen in ländlichen Gebieten verbleiben, sodass sie tatsächlich nützlich sind. Gestatten Sie mir abschließend noch den Hinweis, dass es besser gewesen wäre, wenn das Parlament sich enger an den Vorschlag gehalten hätte, den die Kommission vor einiger Zeit vorgelegt hat. Ich glaube, davon hätte auch die europäische Landwirtschaft profitiert."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ο διαγνωστικός έλεγχος μπήκε στην αγορά ως ένας τρόπος απλοποίησης και εξάλειψης της γραφειοκρατίας. Αυτοί ήταν οι βασικοί στόχοι όταν ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας. Εξαγγέλθηκε επίσης ότι θα καθιστούσαμε τη γεωργία εντός της ΕΕ έτοιμη για την αυξανόμενη ελευθεροποίηση των συναλλαγών – και ειδικότερα για τη νέα περίοδο μετά το 2013 όπου είχε οριστεί η λήξη της τρέχουσας περιόδου συμφωνίας. Ταυτόχρονα, ήταν επίσης πολύ σημαντικό για μας στην Ευρώπη να αναλάβουμε το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί για την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων – όχι μόνο για τους ευρωπαίους καταναλωτές, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, ειδικότερα το αυξανόμενο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού που ζητά τρόφιμα. Ο τομέας του γάλακτος ήταν εκείνος όπου επρόκειτο, στην πραγματικότητα, να δοκιμάσουμε το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι στην Ευρώπη να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις της αυξανόμενης παραγωγής. Εν προκειμένω, σκέφτομαι ότι είναι απογοητευτικό να αποτελεί μέρος της συζήτησης το εάν πρέπει να ξεκινήσουμε την αποκαλούμενη «ομαλή προσγείωση» και να δώσουμε σε όσους παραγωγούς γάλακτος θέλουν την ευκαιρία να αυξήσουν την παραγωγή του γάλακτός τους. Για μένα αυτό είναι μια ένδειξη ότι στην Ευρώπη δεν είμαστε ιδιαίτερα έτοιμοι για τις αυριανές αλλαγές και, ειδικότερα, για την περίοδο μετά το 2013. Όσον αφορά την απλοποίηση και τη μείωση της γραφειοκρατίας – ώστε να είναι πιο εύκολο να είναι κάποιος αγρότης – πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να βρεθούν πολλά ή σαφή παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο απλοποίησης της κατάστασης ή μείωσης της γραφειοκρατίας. Το σύνολο του προβλήματος της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπου υπάρχουν αυτήν την περίοδο μεγάλες διαφορές μεταξύ των Κρατών μελών, είναι ένας τομέας όπου, κατά την άποψή μου, πρέπει σαφώς βελτιωθούμε. Το σημαντικότερο σημείο είναι ότι αυτή η αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής πρέπει, κατά την άποψή μου, να δώσει μια πολύ σαφέστερη ένδειξη της κατεύθυνσης που θέλουμε να πάρει η γεωργία όταν λήξει η περίοδος συμφωνίας το 2013. Ένα θετικό στοιχείο είναι η πολιτική των αγροτικών περιοχών και εδώ είναι φυσικά σημαντικό το γεγονός ότι οι διαμορφωμένοι πόροι παραμένουν στις αγροτικές περιοχές έτσι ώστε να μπορούν πραγματικά να ωφελήσουν. Τέλος, μια ενέργεια που θα καλωσόριζα – σκεπτόμενος επίσης ότι κάτι τέτοιο θα είχε ωφελήσει την ευρωπαϊκή γεωργία – θα ήταν εάν στο Κοινοβούλιο είχαμε επιμείνει περισσότερο στην πρόταση που τέθηκε από την Επιτροπή κάμποσο διάστημα πριν."@el10
"Madam President, the health check was marketed as a way to provide simplification and to remove bureaucracy. These were the key headlines when we started our debate. It was also proclaimed that we would make agriculture within the EU ready for increased free trade – and especially for the new period after 2013 when the current agreement period is due to expire. At the same time, it was also very important for us in Europe to assume our part of the responsibility for producing quality food – not only for European consumers, but for the whole world, in particular the increasing part of the world’s population that is demanding food. The milk sector was the sector in which we were actually going to test whether we in Europe were ready to fit in with the requirements of increased production. In this regard, I think that it is disappointing to be part of the debate on whether we should begin the so-called ‘soft landing’ and give the milk producers who want to the opportunity to increase their milk production. For me this is a signal that we in Europe are not particularly ready for the change that tomorrow and, in particular, the period after 2013 will require. With regard to simplification and the reduction of bureaucracy – to make it easier to be a farmer – we have to say that it is not particularly easy to find clear or abundant examples of how we have simplified the situation or reduced the bureaucracy. The whole problem of cross-compliance, where there are currently large differences between Member States, is an area where, in my opinion, we clearly need to bring about an improvement. The most important point is that this review of agricultural policy should, in my opinion, give a much clearer indication of the direction we want agriculture to take when the agreement period expires in 2013. A positive element is the rural district policy, and here it is naturally important that the modulated resources remain in rural districts so that they can actually be of benefit. Finally, I would have welcomed it – and I also think that it would have benefited European agriculture – if we in Parliament had stuck more closely to the proposal tabled by the Commission quite a while ago."@en4
"Señora Presidenta, el chequeo general se comercializó como forma de proporcionar simplificación y eliminar burocracia. Estos eran los objetivos principales cuando comenzamos nuestro debate. También se anunciaba que prepararíamos a la agricultura de la UE para el libre mercado y especialmente para el nuevo periodo tras 2013 cuando venza el plazo del acuerdo actual. Al mismo tiempo, también era muy importante para nosotros en Europa asumir nuestra parte de responsabilidad para producir una alimentación de calidad, no solo para los consumidores europeos, sino para todo el mundo, en particular la población de cada vez más partes del mundo que demanda alimentos. El sector lácteo era el sector en el que realmente íbamos a probar si en Europa estábamos preparados para adaptarnos a las necesidades del aumento de la producción. En este sentido, creo que resulta decepcionante formar parte del debate sobre si deberíamos comenzar el llamado «aterrizaje suave» y dar a los productores de leche que lo deseen la oportunidad de aumentar su producción de leche. Para mí esto indica que en Europa no estamos especialmente preparados para el cambio que se necesitará en el futuro, en concreto, después de 2013. Respecto a la simplificación y la reducción de la burocracia —para que sea más fácil ser agricultor— tenemos que decir que no es sencillo encontrar muchos ejemplos claros de cómo hemos simplificado la situación o hemos reducido la burocracia. Todo el problema de la condicionalidad, en el que actualmente existen grandes diferencias entre los Estados miembros, es un área en la que creo que necesitamos introducir mejoras. Lo más importante es que esta revisión de la política agrícola debería, en mi opinión, ofrecer una indicación mucho más clara de la dirección que queremos que siga la agricultura cuando acabe el periodo del acuerdo en 2013. Un aspecto positivo es la política del distrito rural y en esto es importante que los recursos modulados permanezcan en los distritos rurales para que realmente puedan resultar beneficiosos. Por último, habría acogido con agrado —y también pienso que habría beneficiado a la agricultura europea— que en el Parlamento nos hubiéramos ceñido más a la propuesta presentada por la Comisión hace bastante tiempo."@es21
"Proua juhataja, tervisekontrolli levitati kui viisi, kuidas asju lihtsustada ja bürokraatia kõrvaldada. Need olid meie arutelu alguses peamised suured pealkirjad. Ka minule teatati, et me valmistame ELi põllumajanduse ette vabakaubanduse suurenemiseks, eriti uueks perioodiks pärast 2013. aastat, kui lõpeb praegune kokkuleppeperiood. Samal ajal oli meile Euroopas samuti väga oluline võtta enda peale osa vastutusest kvaliteetsete toiduainete tootmise eest, mitte üksnes Euroopa tarbijaile, vaid kogu maailmale, eelkõige üha suureneva osa jaoks maailma elanikkonnast, kes väga toitu vajavad. Piimasektor on olnud sektor, milles me tegelikult kavatsesime kontrollida, kas me Euroopas oleme valmis tootmise suurenemise nõuetele vastama. Seoses sellega arvan, et osaleda arutelul selle üle, kas me peaksime alustama nn pehmet maandumist ja andma piimatootjatele, kes seda tahavad, võimaluse oma piimatoodangut suurendada, on pettumustvalmistav. Minu jaoks on see signaal selle kohta, et meie Euroopa ei ole tegelikult valmis muudatuseks, mida homne päev, eelkõige ajavahemik pärast 2013. aastat, nõuab. Seoses lihtsustamise ja bürokraatia vähendamisega – et seda põllumajandustootjale lihtsamaks teha, peame me ütlema, et selle kohta, kuidas me olukorda lihtsustanud oleme või bürokraatiat vähendanud, ei ole selgeid või ohtraid näiteid eriti lihtne leida. Kogu probleem nõuete täitmisega, samas kui praegu esineb liikmesriikide vahel suuri erinevusi, on valdkond, kus meil on minu arvates selgelt vaja olukorda parandada. Olulisim mõte on see, et põllumajanduspoliitika ülevaates tuleks minu meelest näidata palju selgemalt, millises suunas me soovime põllumajanduses liikuda peale seda, kui leppeperiood 2013. aastal lõpeb. Positiivne element on maapiirkondade poliitika ja siin on muidugi oluline, et ümbersuunatud vahendid jääksid maapiirkondadesse, et neist tegelikult kasu oleks. Lõpetuseks, ma oleksin seda tervitanud ja arvan ka, et see oleks Euroopa põllumajandusele kasu toonud, kui meie siin, parlamendis oleksime jäänud tihedamini komisjoni mõnda aega tagasi esitatud ettepaneku juurde."@et5
"Arvoisa puhemies, terveystarkastusta markkinoitiin yksinkertaistamista tarjoavana ja byrokratiaa poistavana keinona. Nämä olivat tärkeimmät otsikot aloittaessamme keskustelumme. Samoin väitettiin, että valmistelisimme EU:n maataloutta vapaakaupan lisääntymiseen – erityisesti vuoden 2013 jälkeistä uutta kautta ajatellen, kun nykyinen sopimuskausi päättyy. Samalla Euroopan unionille oli hyvin tärkeää, että kannamme oman osamme laadukkaiden elintarvikkeiden tuottamista koskevasta vastuusta – ei vain eurooppalaisille kuluttajille vaan koko maailmalle ja etenkin sille kasvavalle osalle maailman väestöstä, joka vaatii elintarvikkeita. Maitoala oli ala, jolla aioimme testata, oliko Eurooppa valmis lisääntyneen tuotannon vaatimuksiin. Tässä mielessä on mielestäni pettymys osallistua keskusteluun siitä, pitäisikö meidän aloittaa niin sanottu "pehmeä lasku" ja antaa sitä haluaville maidontuottajille mahdollisuus lisätä maidontuotantoaan. Minusta tämä on merkki siitä, että me Euroopassa emme ole kovin valmiita siihen muutokseen, jota tulevaisuus ja etenkin vuoden 2013 jälkeinen aika edellyttävät. Yksinkertaistamisesta ja byrokratian vähentämisestä – joilla on tarkoitus helpottaa viljelijöiden elämää – on sanottava, ettei ole kovin helppoa löytää monia selviä esimerkkejä siitä, että olemme yksinkertaistaneet tilannetta tai vähentäneet byrokratiaa. Täydentävien ehtojen suhteen on tällä hetkellä suuria eroja jäsenvaltioiden välillä, ja koko niihin liittyvä ongelma on ala, jolla meidän on mielestäni saatava aikaan selvä parannus. Tärkeintä on, että tällä maatalouspolitiikan tarkistuksella olisi mielestäni annettava paljon selvempi kuva siitä, mihin suuntaan me haluamme maatalouden kehittyvän sopimuskauden päättyessä vuonna 2013. Maaseutupolitiikka on myönteinen elementti, ja tässä on luonnollisesti tärkeää, että mukautetut varat pysyvät maaseudulla, jotta niitä voidaan todella hyödyntää siellä. Mielestäni olisi ollut parempi – ja luulen, että myös Euroopan maatalous olisi hyötynyt siitä – jos parlamentti olisi noudattanut tiukemmin komission jo hyvän aikaa sitten tekemää ehdotusta."@fi7
"Madame la Présidente, le bilan de santé avait été présenté comme un moyen permettant de procéder à une simplification et de supprimer la bureaucratie. C’était en tout cas ce qui était annoncé lorsque nous avons entamé ce débat. Nous étions également censés préparer l’agriculture européenne à la libéralisation des marchés - en particulier après 2013, date à laquelle l’accord actuel expirera. Dans le même temps, il était également essentiel que nous, Européens, assumions notre part de responsabilité en ce qui concerne la production de denrées alimentaires de qualité - non seulement pour les consommateurs européens, mais pour le monde entier, et en particulier, pour cette partie de la population mondiale qui a besoin de nourriture. Le secteur du lait était celui dans lequel nous devions voir si l’Europe était effectivement prête à faire face à une augmentation de la production. À cet égard, je pense qu’il est décevant de participer à un débat où l’on se demande s’il faut commencer à préparer un «atterrissage en douceur» et donner aux producteurs de lait qui le souhaitent la possibilité d’augmenter leur production. Selon moi, c’est là le signal que l’Europe n’est pas vraiment prête à affronter les changements qui s’annoncent, notamment après 2013. En ce qui concerne la simplification et la réduction de la bureaucratie - en d’autres termes, simplifier la vie des agriculteurs - il nous faut reconnaître que les exemples de situations où nous avons effectivement simplifié les choses ou réduit la bureaucratie ne sont pas légion. La problématique de l’écoconditionnalité, par rapport à laquelle on constate actuellement de grandes disparités entre les États membres, est un domaine qui, selon moi, nécessite clairement une amélioration. Mais j’en arrive au point le plus important: la révision de la politique agricole devrait, selon moi, donner une indication beaucoup plus claire de la direction que nous souhaitons donner à l’agriculture à la fin de la période d’accord, qui expirera en 2013. La politique des zones rurales est un élément positif et, à cet égard, je pense qu’il est essentiel que les ressources de la modulation restent dans les zones rurales pour être effectivement bénéfiques. Enfin, j’aurais aimé - et je pense également que cela aurait été bénéfique pour l’agriculture européenne - que le Parlement s’éloigne moins de la proposition qui a été avancée par la Commission il y a déjà un certain temps."@fr8
"Elnök asszony, az állapotfelmérést azokkal a célokkal bocsátottuk útjára, hogy az egyszerűsítést és a bürokrácia megszüntetését szolgálja. Ezek voltak a fő irányvonalak, amikor elkezdtük ezt a vitát. Kinyilvánított cél volt az is, hogy az EU agrárpolitikáját felkészítsük a fokozott szabadkereskedelemre – főleg ami a 2013 utáni új időszakot illeti, amikor a jelenlegi megállapodási időszak lejár. Ugyanakkor az is fontos volt nekünk itt, Európában, hogy felelősséget vállaljunk a minőségi élelmiszerek gyártásáért – nemcsak az európai fogyasztók számára, hanem az egész világ számára, különösen a világ növekvő lakosságú része számára, ahol nagy a kereslet az élelmiszerre. A tejágazat volt az az, ahol kipróbáltuk, hogy Európa készen áll-e arra, hogy megfeleljen a megnövekedett termelés követelményeinek. Szerintem ebben az összefüggésben csalódást kelt egy olyan vitán részt venni, amely arról szól, hogy elkezdjük-e az úgynevezett ‘zökkenőmentes átállást’, és az erre igényt tartó tejtermelőknek megadjuk-e a tejtermelés növelésének lehetőségét. Számomra ez azt jelzi, hogy Európa nem áll készen azokra a változásokra, amelyeket a holnap és különösen a 2013 utáni időszak megkövetel. Ami az egyszerűsítést és a bürokrácia csökkentését illeti – hogy könnyebbé tegyük a mezőgazdasági termelők életét –, azt kell mondanunk, hogy nem igazán könnyű világos és elégséges példát találnunk arra, hogyan is egyszerűsítettük a helyzetet vagy csökkentettük a bürokráciát. Ami a kölcsönös megfeleltetés egész problémakörét illeti - amelyben jelenleg a tagállamok között nagy különbségek vannak -, az egy olyan terület, ahol véleményem szerint egyértelműen szükséges változtatást végrehajtani. A legfontosabb pont az, hogy az agrárpolitika felülvizsgálatának véleményem szerint sokkal egyértelműbben meg kellene mutatnia azt az irányt, amelybe a mezőgazdaságot változtatni akarjuk, amikor 2013-ban a megállapodási időszak lejárt. Pozitív elem a vidéki térségi politika, ahol természetesen fontos, hogy a módosított források a vidéki térségben maradjanak, hogy valóban hasznosak lehessenek. Végezetül szeretném elmondani, hogy örültem volna, ha a Parlament közelebb marad a Bizottság által már elég régen előterjesztett javaslathoz – és szerintem az az európai mezőgazdaságnak is előnyös lett volna."@hu11
"Signora Presidente, la valutazione dello stato di salute della PAC è stata commercializzata come modo per procedere a una semplificazione e deburocratizzazione. Queste erano le parole chiave nel momento in cui abbiamo iniziato il dibattito. Si è anche detto che avremmo preparato l’agricoltura europea a un maggiore libero scambio, specialmente per il periodo successivo al 2013, quando è previsto che scada l’accordo attualmente in vigore. Nel contempo, è stato anche molto importante per noi in Europa assumerci la nostra parte di responsabilità nel produrre alimenti di qualità, non soltanto per i consumatori europei, ma per l’intero mondo, specialmente quella parte crescente della popolazione mondiale che ha bisogno di cibo. Il settore del latte era quello in cui di fatto avremmo verificato se in Europa siamo pronti ad attenerci ai requisiti di una maggiore produzione. In tal senso penso che sia deludente partecipare alla discussione sull’eventuale inizio del cosiddetto “atterraggio morbido” concedendo ai produttori di latte che lo desiderino l’opportunità di incrementare la produzione. Per me questo è un segnale del fatto che in Europa non siamo del tutto pronti al cambiamento che il futuro e soprattutto il periodo dopo il 2013 richiederà. Per quanto concerne la semplificazione e la deburocratizzazione, il cui scopo sarebbe agevolare l’attività di un agricoltore, devo dire che sicuramente non è facile trovare esempi chiari o abbondanti di modi in cui si è semplificata la situazione o si è ridotta la burocrazia. Tutto il problema della condizionalità ambientale, con le notevoli differenze attualmente esistenti tra Stati membri, è un ambito in cui a mio parere abbiamo evidentemente bisogno di un miglioramento. L’aspetto più importante è che tale revisione della politica agricola secondo me dovrebbe indicare più chiaramente la direzione che intendiamo imprimere all’agricoltura nel momento in cui nel 2013 scadrà l’accordo ora in vigore. Un fattore positivo è rappresentato dalla politica del distretto rurale, ambito nel quale naturalmente è importante che le risorse modulate restino nei distretti rurali in maniera che possano realmente avvantaggiarsene. Infine, avrei apprezzato che il Parlamento si fosse maggiormente attenuto alla proposta formulata dalla Commissione un po’ di tempo fa e penso che l’agricoltura europea ne avrebbe beneficiato."@it12
"Gerb. pirmininke, politikos patikra buvo pateikiama kaip būdas suprastinti reikalavimams ir sumažinti biurokratijai. Tai buvo pagrindiniai šūkiai pradedant šią diskusiją. Taip pat buvo skelbiama, kad mes parengsime ES žemės ūkį laisvai prekybai ypač naujuoju laikotarpiu po 2013 m., kai baigsis dabartinio susitarimo galiojimo laikas. Kartu mums Europoje buvo labai svarbu prisiimti dalį atsakomybės už kokybiškų maisto produktų gamybą – ne tik Europos, bet ir viso pasaulio vartotojams, ypač augant pasaulio gyventojų, reikalaujančių maisto, skaičiui. Pienininkystės sektoriuje faktiškai vertinome, ar esame pasirengę prisitaikyti prie reikalavimų didinti gamybą. Šiuo atžvilgiu, manau, nelinksma dalyvauti diskusijoje dėl to, ar turėtume pradėti vadinamąjį sklandų perėjimą prie palaipsnio kvotų panaikinimo ir suteikti pieno gamintojams daugiau galimybių plėsti pieno gamybą. Man tai signalas, kad mes Europoje nesame pakankamai pasirengę pokyčiams, kurių pareikalaus rytojus ir ypač laikotarpis po 2013 m. Jei kalbėtume apie biurokratinių procedūrų supaprastinimą ir sumažinimą siekiant palengvinti naštą ūkininkams, turime pasakyti, kad nėra labai lengva rasti daug įtikinamų supaprastinimo ir biurokratijos mažinimo pavyzdžių. Visa kompleksinio paramos susiejimo problema, šiuo metu esant dideliems skirtumams tarp valstybių narių, yra sritis, kurioje, mano nuomone, aiškiai turime siekti pagerėjimo. Mano nuomone, svarbiausia, kad šis žemės ūkio politikos patikrinimas aiškiau parodytų kryptį, kuria pasuktų mūsų žemės ūkis po susitarimo galiojimo pabaigos 2013 m. Teigiamas elementas – kaimo regioninė politika; svarbu, kad lėšos, sutaupytos taikant moduliavimą, liktų kaimo vietovėse, kuriose teiktų realios naudos. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad būčiau tam mielai pritaręs. Be to, manau, kad Europos žemės ūkiui būtų buvę naudinga, jeigu mes Parlamente būtume plačiau pritarę pasiūlymui, kurį prieš kurį laiką pateikė Komisija."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, bija iecerēts, ka „veselības pārbaude” nodrošinās iespēju vienkāršot procesus un likvidēt birokrātiju. Tādi bija galvenie virsraksti laikā, kad mēs sākām debates. Tika apgalvots arī, ka mēs sagatavosim ES lauksaimniecību brīvākai tirdzniecībai un jo īpaši laikposmam pēc 2013. gada, kad beigsies pašreizējais vienošanās periods. Tajā pašā laikā mums šeit Eiropā bija ļoti būtiski no savas puses uzņemties atbildību par kvalitatīvas pārtikas ražošanu ne tikai Eiropas patērētājiem, bet patērētājiem visā pasaulē, it sevišķi tai arvien pieaugošai pasaules iedzīvotāju daļai, kam pārtikas trūkst. Piensaimniecības nozare patiesībā bija nozare, kuru mēs gribējām izmantot, lai pārbaudītu, vai mēs šeit Eiropā esam gatavi nodrošināt atbilstību prasībām par ražošanas apjoma pieaugumu. Šai sakarībā, pēc manām domām, ir nepatīkami piedalīties debatēs par to, vai mums vajadzētu veikt tā saukto „mīksto piezemēšanos” un jādod iespēja piensaimniekiem, kuri to vēlas, palielināt piena produktu ražošanas apjomu. Mani tas vedina uz domām, ka mēs šeit Eiropā neesam īsti gatavi pārmaiņām, ko nesīs rītdiena un laiks pēc 2013. gada. Attiecībā uz vienkāršošanu un birokrātijas mazināšanu, lai atvieglotu dzīvi lauksaimniekiem, jāsaka, ka ir diezgan grūti minēt skaidrus piemērus, un šādu piemēru nav daudz, mūsu paveiktajam situācijas vienkāršošanas vai birokrātijas likvidēšanas jomā. Savstarpējās atbilstības problēma kopumā, kas ir saistīta ar būtiskām atšķirībām dalībvalstīs, ir joma, kurā, pēc manām domām, ir skaidri redzams, ka ir nepieciešami uzlabojumi. Visbūtiskākais ir tas, ka, pārskatot lauksaimniecības politiku, manuprāt, būtu daudz skaidrāk jāsaskata vēlamais lauku attīstības virziens pēc vienošanās perioda beigām 2013. gadā. Pozitīvs elements ir lauku reģionu politika, un šai sakarībā pilnīgi noteikti ir būtiski, lai modulētie resursi paliktu lauku reģionos un to izmantošana nodrošinātu reālu labumu. Nobeigumā es vēlos teikt, ka es būtu gribējis — un es domāju, ka šāda nostāja nāktu par labu Eiropas lauksaimniecībai —, lai mēs šeit Parlamentā vairāk ņemtu vērā Komisijas pirms kāda laika iesniegto priekšlikumu."@lv13
"Fru formand! Sundhedstjekket blev markedsført som værende der, hvor vi skulle se på forenkling og afbureaukratisering. Det var de store overskrifter, da vi startede vores debat. Det var også en overskrift, at vi skulle gøre landbruget i EU klar til øget frihandel - og især klar til den ny tid efter 2013, når den nuværende aftaleperiode udløber. Samtidig var det også meget væsentligt, at vi i Europa skulle påtage os vores del af ansvaret for, at der kan produceres kvalitetsfødevarer - ikke alene til europæiske forbrugere, men til hele verden, og især til den stigende del af verden, som efterspørger fødevarer. Mælkeområdet var det område, hvor vi virkelig skulle afprøve, om vi i Europa er klar til at rette ind efter en forøget produktion. I denne forbindelse synes jeg, at det har været skuffende at være en del af debatten om, hvorvidt vi skulle påbegynde den såkaldte "bløde landing" og give mælkeproducenterne der, hvor man ønskede det, mulighed for at forøge produktionen af mælk. Det har for mig været et signal om, at vi i Europa ikke er særlig klar til den forandring, som morgendagen og især tiden efter 2013 kræver af os. Med hensyn til forenklingen og afbureaukratiseringen - det at gøre det lettere at være landmand - må vi vel i dag sige, at det ikke er særlig let at finde hverken klare eller mange eksempler på, hvor vi har afbureaukratiseret eller forenklet. Hele problematikken omkring krydsoverensstemmelse, hvor der i dag er ret store forskelle fra medlemsland til medlemsland, er et område, hvor vi efter min mening klart burde gøre tingene bedre. Allervigtigst er det, at dette eftersyn af landbrugspolitikken i mine øjne i langt højere grad burde give en klar pejling af, i hvilken retning vi ønsker landbruget skal gå, når aftaleperioden i 2013 udløber. Det gode element er landdistriktspolitikken, og her er det selvfølgelig vigtigt, at de modulerede midler forbliver i landdistrikterne, så de virkelig kan gøre gavn. Endelig havde jeg meget gerne set, - og jeg mener også, at det havde været til gavn for europæisk landbrug - at vi i Parlamentet havde lagt os tættere på det forslag, som Kommissionen fremsatte for efterhånden længe siden."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de gezondheidscontrole van het GLB is gepresenteerd als een manier om te komen tot vereenvoudiging en eliminering van de bureaucratie. Dat waren de grote krantenkoppen waarmee we het debat zijn begonnen. Een andere grote kop was dat we de landbouw in de EU moeten voorbereiden op toenemende vrijhandel, met name voor de nieuwe periode na 2013, wanneer de looptijd van de bestaande overeenkomst afloopt. Tegelijkertijd was het ook van wezenlijk belang dat wij in Europa ons deel van de verantwoordelijkheid nemen om de productie van kwaliteitslevensmiddelen mogelijk te maken, niet alleen voor Europese consumenten, maar voor de gehele wereld, en met name voor het groeiende deel van de wereld waar tekort aan levensmiddelen is. De melksector was de sector waar we werkelijk zouden moeten onderzoeken of wij in Europa er werkelijk op voorbereid zijn om ons in te stellen op een verhoogde productie. In dit verband vind ik het teleurstellend om deel te nemen aan het debat over de vraag in hoeverre we moeten beginnen met de zogenaamde "zachte landing" en de melkproducenten die dat wensen de mogelijkheid geven om de productie van melk te verhogen. Voor mij is dit een signaal dat wij in Europa niet bepaald voorbereid zijn op de verandering die in de toekomst, en met name na 2013, van ons wordt geëist. Wat betreft de vereenvoudiging en eliminering van bureaucratie om het bestaan van landbouwers gemakkelijker te maken kunnen we vandaag rustig zeggen dat het nog niet zo gemakkelijk is om duidelijke of vele voorbeelden te vinden van manieren waarop we bureaucratie hebben geëlimineerd of vereenvoudigd. De gehele problematiek van cross-compliance, op welk vlak er vandaag de dag tamelijk grote verschillen tussen lidstaten onderling bestaan, is een gebied waar we de zaken naar mijn mening beter zouden moeten aanpakken. Het belangrijkste is dat deze herziening van het landbouwbeleid naar mijn oordeel in veel hogere mate duidelijk zou moeten aangeven welke richting we aan de landbouw willen geven, wanneer de overeenkomst in 2013 afloopt. Een positief element is het beleid voor de plattelandsgebieden, en in dit verband is het natuurlijk belangrijk dat de gemoduleerde middelen in de plattelandsgebieden blijven, zodat ze ook daadwerkelijk van nut zijn. Tot slot had ik graag gezien, en ik denk ook dat dit de Europese landbouw ten goede was gekomen, dat we in het Parlement dichter bij het voorstel waren gebleven dat de Commissie ooit heeft ingediend."@nl3
"Pani przewodnicząca! Ocena funkcjonowania wspólnej polityki rolnej promowana była jako sposób na uproszczenie przepisów oraz ograniczenie biurokracji. To były najważniejsze doniesienia, kiedy rozpoczynaliśmy naszą debatę. Ogłaszano również, że przygotujemy rolnictwo w UE na wzrost wolnego handlu, a zwłaszcza na nowy okres po roku 2013, w którym obowiązujące obecnie porozumienie wygasa. Jednocześnie dla nas w Europie bardzo ważne było wzięcie na siebie naszej części odpowiedzialności za produkowanie żywności wysokiej jakości, nie tylko dla konsumentów europejskich, ale także dla całego świata, a zwłaszcza zwiększającej się części mieszkańców świata, która domaga się żywności. Sektor mleczarstwa był sektorem, w którym mieliśmy rzeczywiście sprawdzić, czy w Europie jesteśmy gotowi sprostać wymogom zwiększenia produkcji. W związku z tym uważam, że rozczarowujące jest uczestniczenie w debacie dotyczącej tego, czy powinniśmy rozpocząć proces tzw. „miękkiego lądowania” i zapewnienia producentom mleka, którzy tego pragną, możliwości zwiększenia produkcji mleka. Dla mnie jest to sygnał, że w Europie nie jesteśmy szczególnie gotowi do zmian, które będą niezbędne w przyszłości, a zwłaszcza w okresie po 2013 roku. Jeśli idzie o uproszczenie przepisów oraz ograniczenie biurokracji – ułatwienie życia rolnikom – musimy przyznać, że nie jest szczególnie łatwo znaleźć jednoznaczne. ani też liczne przykłady uproszczenia przez nas przepisów lub ograniczenia biurokracji. Uważam, że cały problem z zasadą współzależności, w związku z którą występują obecnie znaczne różnice pomiędzy państwami członkowskimi, jest obszarem niewątpliwie wymagającym poprawy. Za najważniejszą sprawę uważam, że jednym z wyników tego przeglądu polityki rolnej powinno być bardziej jednoznaczne wskazanie kierunku, w którym ma zmierzać rolnictwo po wygaśnięciu porozumienia w 2013 roku. Pozytywnym elementem jest polityka rozwoju obszarów wiejskich i tutaj oczywiście kwestią o istotnym znaczeniu jest, żeby środki z modulacji pozostały na obszarach wiejskich, co spowodowałoby, że modulacja przyniesie rzeczywiste korzyści. Wreszcie, byłbym zadowolony – i uważam także, że byłoby to korzystne dla rolnictwa europejskiego – gdyby Parlament trzymał się ściślej propozycji, którą Komisja zgłosiła jakiś czas temu."@pl16
"Senhora Presidente, o exame de saúde foi apresentado como uma forma de simplificação e suprimir burocracia. Foram estas as linhas orientadoras quando iniciámos o debate. Foi também proclamado que iríamos preparar a agricultura do espaço da UE para o comércio livre alargado e, em especial, para o novo período que se seguirá a 2013, quando terminar o período de vigência do actual acordo. Ao mesmo tempo, seria muito importante para nós, na Europa, assumir a nossa quota de responsabilidade pela produção de géneros alimentícios de qualidade, não apenas para os consumidores europeus, mas para todo o mundo, em particular para a parte crescente da população mundial que precisa de bens alimentares. O sector dos lacticínios foi aquele em que iríamos testar se estaríamos prontos, na Europa, para corresponder às exigências de um aumento de produção. A este respeito, é para mim decepcionante participar no debate sobre se devemos dar início à chamada «aterragem suave» e dar aos produtores de leite que o desejem a oportunidade de aumentarem a sua produção. Para mim, isto é um sinal de que não nos encontramos muito preparados para a mudança que o amanhã, nomeadamente o período posterior a 2013, exige. No que se refere à simplificação e à redução da burocracia – tornando mais fácil ser agricultor –, temos de dizer que não é muito fácil encontrar exemplos claros ou abundantes de simplificação ou de diminuição da burocracia. O problema geral da ecocondicionalidade, domínio onde encontramos actualmente grandes diferenças entre os Estados-Membros, é uma área onde precisamos claramente de introduzir melhorias. O aspecto que considero mais importante é que esta revisão da política agrícola deve dar uma indicação mais clara do rumo que queremos que a agricultura tome quando terminar o período de acordo, em 2013. Um elemento positivo é a política relativa às zonas rurais; é, naturalmente, importante que os recursos da modulação se mantenham afectos às zonas rurais para poderem ser benéficos. Finalmente, muito teria gostado – e também penso que isso teria beneficiado a agricultura europeia – que nós, no Parlamento, nos tivéssemos mantido mais fiéis à proposta apresentada pela Comissão há algum tempo."@pt17
"Fru formand! Sundhedstjekket blev markedsført som værende der, hvor vi skulle se på forenkling og afbureaukratisering. Det var de store overskrifter, da vi startede vores debat. Det var også en overskrift, at vi skulle gøre landbruget i EU klar til øget frihandel - og især klar til den ny tid efter 2013, når den nuværende aftaleperiode udløber. Samtidig var det også meget væsentligt, at vi i Europa skulle påtage os vores del af ansvaret for, at der kan produceres kvalitetsfødevarer - ikke alene til europæiske forbrugere, men til hele verden, og især til den stigende del af verden, som efterspørger fødevarer. Mælkeområdet var det område, hvor vi virkelig skulle afprøve, om vi i Europa er klar til at rette ind efter en forøget produktion. I denne forbindelse synes jeg, at det har været skuffende at være en del af debatten om, hvorvidt vi skulle påbegynde den såkaldte "bløde landing" og give mælkeproducenterne der, hvor man ønskede det, mulighed for at forøge produktionen af mælk. Det har for mig været et signal om, at vi i Europa ikke er særlig klar til den forandring, som morgendagen og især tiden efter 2013 kræver af os. Med hensyn til forenklingen og afbureaukratiseringen - det at gøre det lettere at være landmand - må vi vel i dag sige, at det ikke er særlig let at finde hverken klare eller mange eksempler på, hvor vi har afbureaukratiseret eller forenklet. Hele problematikken omkring krydsoverensstemmelse, hvor der i dag er ret store forskelle fra medlemsland til medlemsland, er et område, hvor vi efter min mening klart burde gøre tingene bedre. Allervigtigst er det, at dette eftersyn af landbrugspolitikken i mine øjne i langt højere grad burde give en klar pejling af, i hvilken retning vi ønsker landbruget skal gå, når aftaleperioden i 2013 udløber. Det gode element er landdistriktspolitikken, og her er det selvfølgelig vigtigt, at de modulerede midler forbliver i landdistrikterne, så de virkelig kan gøre gavn. Endelig havde jeg meget gerne set, - og jeg mener også, at det havde været til gavn for europæisk landbrug - at vi i Parlamentet havde lagt os tættere på det forslag, som Kommissionen fremsatte for efterhånden længe siden."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, kontrola stavu bola označená za spôsob zabezpečenia zjednodušenia a odstránenia byrokracie. To boli kľúčové nadpisy, keď sme začali našu rozpravu. Zároveň sme vyhlásili, že poľnohospodárstvo v rámci EÚ bude pripravené na rozšírenie voľného obchodu, a to najmä na nové obdobie po roku 2013, keď vyprší platnosť súčasnej dohody. Rovnako bolo pre nás v Európe veľmi dôležité prevziať našu časť zodpovednosti za produkciu kvalitných potravín, nielen pre európskych spotrebiteľov, ale pre celý svet, konkrétne pre zväčšujúcu sa časť svetovej populácie, ktorá požaduje potraviny. Sektor mlieka bol tým, v ktorom sme chceli otestovať, či sme v Európe pripravení splniť požiadavky zvýšenej produkcie. V tomto smere sa domnievam, že je sklamaním byť súčasťou tejto rozpravy o tom, či by sme mali začať takzvané hladké pristátie a dať príležitosť producentom mlieka, ktorí chcú zvýšiť svoju produkciu. Pre mňa je to signál, že v Európe nie sme práve pripravení na zmenu, ktorú si bude vyžadovať zajtrajšok a najmä obdobie po roku 2013. Pokiaľ ide o zjednodušenie a obmedzenie byrokracie – aby bolo jednoduchšie byť poľnohospodárom –, treba povedať, že nie je práve jednoduché nájsť jasné alebo dostatočné príklady toho, ako sme zjednodušili situáciu alebo obmedzili byrokraciu. Celý problém systému krížového plnenia, kde momentálne existujú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, je oblasťou, kde podľa mňa jasne musíme zabezpečiť zlepšenie. Najdôležitejšie je to, že táto kontrola poľnohospodárskej politiky by mala podľa môjho názoru oveľa jasnejšie naznačovať smer, ktorým sa má poľnohospodárstvo uberať v čase vypršania platnosti dohody v roku 2013. Pozitívnym prvkom je politika oblastí vidieka, kde je, prirodzene, dôležité, aby prostriedky modulácie zostali na vidieku a aby mohli byť naozaj užitočné. A na záver, bol by som uvítal – a myslím si, že by to prinieslo výhody európskemu poľnohospodárstvu – ak by sme sa my v Parlamente viac držali návrhu, ktorý dávnejšie predložila Komisia."@sk19
". Gospa predsednica, pregled stanja je bil označen kot način za zagotavljanje poenostavitev in odpravljanje birokracije. To so bili ključni poudarki, ko smo začeli z razpravo. Prav tako je bilo mogoče slišati trditve, da bomo kmetijstvo v EU pripravili na povečano prosto trgovino – predvsem za novo obdobje po letu 2013, ko bo pretekel čas veljavnosti sporazuma. Za nas v Evropi je bilo prav tako pomembno, da prevzamemo svoj del odgovornosti glede proizvodnje kakovostne hrane – ne samo za evropske potrošnike, ampak za ves svet, predvsem za vse večje število svetovnega prebivalstva, ki potrebuje hrano. Prav mlečni sektor je bil sektor, kjer smo nameravali preskusiti ali smo v Evropi pripravljeni na izzive, ki jih prinašajo zahteve po povečani proizvodnji. V zvezi s tem menim, da je pravo razočaranje sodelovati v razpravi o tem ali naj začnemo s tako imenovanim „nežnim pristankom“ in damo proizvajalcem mleka, ki to želijo, možnost, da povečajo svojo proizvodnjo mleka. Zame je to znak, da v Evropi nismo nič kaj pripravljeni na izzive, s katerimi se bomo morali soočiti jutri, predvsem pa v obdobju po letu 2013. V zvezi s poenostavitvijo in zmanjšanjem birokracije – da bi olajšali življenje kmetov – moramo povedati, da ni nič kaj enostavno najti jasnih ali očitnih primerov, kako smo poenostavili razmere ali zmanjšali birokracijo. Celoten problem navzkrižne skladnosti, kjer trenutno obstajajo velike razlike med državami članicami, predstavlja področje, kjer moramo več kot očitno uvesti izboljšave. Najpomembnejša točka je, da mora ta pregled kmetijske politike jasneje opredeliti, v kateri smeri želimo nadaljevati s kmetijstvom po preteku obdobja veljavnosti sporazuma leta 2013. Politika o podeželskih območjih predstavlja pozitiven element, pri tem pa je vsekakor pomembno, da modulirani viri ostanejo na podeželju in prinesejo koristi. Zelo zadovoljen bi bil – prav tako menim, da bi to koristilo evropskemu kmetijstvu –, če bi se v Parlamentu bolj držali predloga, ki ga je že pred časom predlagala Komisija."@sl20
"Fru talman! Hälsokontrollen utmålades som ett sätt att förenkla och undanröja byråkrati. Detta var huvudlinjen när vi inledde vår debatt. Man förklarade även att vi skulle göra EU:s jordbruk redo för den ökade frihandeln – och särskilt inför den nya perioden efter 2013 när den nuvarande avtalsperioden löper ut. Samtidigt var det mycket viktigt att vi i EU tog på oss vår del av ansvaret för att producera livsmedel av god kvalitet – inte bara för EU-konsumenterna utan för hela världen, särskilt den ökande del av världens befolkning som kräver livsmedel. Mejerisektorn var den sektor där vi verkligen skulle prova om vi i EU är redo för att leva upp till kraven på ökad produktion. I detta sammanhang anser jag att det är en besvikelse att vi nu diskuterar om vi ska inleda den så kallade mjuklandningen och ge de mjölkproducenter som vill ha möjligheten att öka sin mjölkproduktion. För mig är det en signal om att vi i EU inte är särskilt redo för de förändringar som kommer att krävas för morgondagen och särskilt under perioden efter 2013. När det gäller förenkling och minskning av byråkratin – för att göra det lättare att vara jordbrukare – måste vi säga att det inte är särskilt lätt att finna några tydliga exempel på hur vi har förenklat situationen eller minskat byråkratin. Hela problemet med tvärvillkoren, där det för närvarande finns stora skillnader mellan medlemsstaterna, är ett område som vi enligt min uppfattning helt klart måste förbättra. Den viktigaste punkten enligt min mening är att vi i översynen av jordbrukspolitiken mycket tydligare måste ange den riktning som vi vill att jordbruket ska ta när avtalsperioden löper ut 2013. Ett positivt inslag är politiken för landsbygdsområden, och här är det självklart viktigt att de modulerade medlen stannar kvar i landsbygdsområdena så att de verkligen kommer till nytta. Avslutningsvis skulle jag ha välkomnat – och jag anser även att det skulle ha gynnat EU:s jordbruk – att vi i parlamentet hade hållit oss närmare de förslag som lades fram av kommissionen redan för länge sedan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph