Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-17-Speech-1-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081117.23.1-155"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Parliament defends individuals and small organisations, small businesses, as opposed to governments who want to sweep away inconvenient things and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection feels very strongly that the external land-border shops should be allowed to remain. They should be better policed, as should all the policing against crime across borders in Europe be much better, but it is not a reason to sweep them away. Secondly, on sea and air travel, the Internal Market Committee believes strongly that travellers – based on their final destination, as opposed to a transit destination – should be allowed to buy duty-free because that would help small regional airports generate revenue. It may be inconvenient to the governments, but we defend it very strongly. The third and final point that I want to make – which it is very regrettable that the Commission did not include in its 2006 consultation on this legislation – is the removal of these exemptions which it is now proposing. Why did it not include it? Why did it not carry out an impact assessment on what it would mean before it proposed it?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Parlament ochraňuje jednotlivce a malé organizace, malé podniky, narozdíl od vlád, které se nepohodlné záležitosti snaží zamést pod koberec, a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se rozhodně domnívá, že by měla být umožněna další existence bezcelních obchodů na vnějších pozemních hranicích. Měly by podléhat lepšímu dohledu, podobně jako by mělo o hodně zlepšeno potlačování přeshraničního zločinu v Evropě, ale to není důvod pro jejich odstranění. Za druhé, co se týká cestování po moři a vzduchem, Výbor pro vnitřní trh je přesvědčen, že cestující – na základě jejich konečné destinace a nikoli tranzitní destinace – by měli mít možnost nakupovat v bezcelních obchodech, protože to pomůže malým regionálním letištím vytvářet příjem. Snad je to pro vlády nepohodlné, ale my to rozhodně obhajujeme. Třetí a poslední bod, který chci zmínit – který Komise, jak je třeba s politováním říci, nezařadila do svých konzultací o této legislativě v roce 2006 – je odstranění výjimek, které nyní navrhuje. Proč nedošlo k jeho zařazení? Proč Komise neprovedla hodnocení dopadu, který by to mělo, než toto odstranění navrhla?"@cs1
". Hr. formand! Parlamentet forsvarer privatpersoner og mindre organisationer, mindre virksomheder i modsætning til regeringer, som ønsker at feje besværlige ting ind under gulvtæppet, og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse lægger stor vægt på, at grænsebutikkerne ved de ydre grænser skal have lov at blive liggende. Der skal føres bedre tilsyn med dem, og indsatsen imod grænseoverskridende kriminalitet i Europa bør være langt bedre, men det er ikke en grund til at afskaffe dem. For det andet mener Udvalget om det Indre Marked i forbindelse med sørejser og flyrejser, at rejsende – i henhold til deres endelige bestemmelsessted i modsætning til et transitsted – skal have lov til at købe toldfrit, fordi det vil hjælpe små regionale lufthavne med at generere indtægter. Det kan være ubelejligt for regeringerne, men vi vil virkelig kæmpe for dette. Mit tredje og sidste punkt – og det er meget beklageligt, at Kommissionen ikke medtog dette i sin høring om denne lovgivning i 2006 – drejer sig om fjernelsen af disse fritagelser, som den nu foreslår. Hvorfor tog den ikke det med? Hvorfor gennemførte den ikke en konsekvensanalyse af, hvad det ville betyde, før den foreslog det?"@da2
"Sehr geehrter Herr Präsident, das Parlament verteidigt individuelle und kleine Organisationen, kleine Unternehmen, im Gegensatz zu den Regierungen, die gerne alles Unangenehme wegfegen würden, und der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ist davon überzeugt, dass die außerhalb der Landesgrenzen liegenden Läden bleiben dürfen sollten. Sie sollten besser kontrolliert werden, wie alle Kontrollen in Hinblick auf die grenzübergreifende Kriminalität in Europa erheblich verbessert werden sollten, aber das ist kein Grund, sie zu beseitigen. Zweitens ist der Ausschuss für den Binnenmarkt in Bezug auf den See- und Flugverkehr davon überzeugt, dass die Reisenden – abhängig von ihrem Endziel, im Gegensatz zu einem Transitziel – zollfrei einkaufen dürfen sollten, weil dies kleinen Regionalflughäfen zu Einnahmen verhelfen würde. Es mag für die Regierungen unbequem sein, aber wir verteidigen diesen Standpunkt mit großem Nachdruck. Der dritte und letzte Punkt, den ich ansprechen möchte – und es ist sehr bedauerlich, dass die Kommission diesen Punkt nicht in ihre Konsultation von 2006 zu diesen Rechtsvorschriften aufgenommen hat –, ist die Abschaffung dieser Ausnahmen, die sie nun vorschlägt. Warum hat sie diesen Punkt nicht aufgenommen? Warum hat sie keine Folgenabschätzung durchgeführt, was dies bedeuten würde, bevor sie es vorgeschlagen hat?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο υπερασπίζεται ιδιώτες και μικρούς οργανισμούς, μικρές επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις που θέλουν να εξαλείψουν τα πράγματα που τις ενοχλούν και η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να επιτραπεί στα καταστήματα των χερσαίων εξωτερικών συνόρων να παραμείνουν. Πρέπει να έχουν καλύτερη αστυνόμευση, όπως πρέπει να βελτιωθεί όλη η αστυνόμευση κατά του εγκλήματος στα σύνορα της Ευρώπης, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να εξαλειφθούν. Δεύτερον, όσον αφορά τα θαλάσσια και εναέρια ταξίδια, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς πιστεύει ακράδαντα ότι οι ταξιδιώτες – βάσει του τελικού τους προορισμού, σε αντίθεση με έναν προορισμό ανταπόκρισης – πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν αφορολόγητα, επειδή αυτό θα βοηθούσε τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια να έχουν έσοδα. Μπορεί να είναι άβολο για τις κυβερνήσεις, αλλά το υπερασπιζόμαστε πολύ σθεναρά. Το τρίτο και τελικό σημείο που θέλω να θίξω – το οποίο είναι πολύ λυπηρό ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε στη διαβούλευση του 2006 για τη νομοθεσία της – είναι η κατάργηση αυτών των εξαιρέσεων που προτείνει τώρα. Γιατί δεν το συμπεριέλαβε; Γιατί δεν εκτέλεσε μια αποτίμηση του αντικτύπου για τη σημασία του πριν να το προτείνει;"@el10
"Señor Presidente, el Parlamento defiende a los particulares y a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios, en lugar de a los gobiernos que quieren destruir completamente lo que no les conviene y la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor cree muy firmemente que se debe permitir que continúen su actividad los establecimientos situados en las fronteras terrestres exteriores. Hay que controlarlos mejor, como se debe controlar mucho mejor la delincuencia transfronteriza en Europa, pero no es una razón para destruirlos completamente. En segundo lugar, en los viajes aéreos o marítimos, la Comisión de Mercado Interior cree firmemente que a los viajeros ―en función de su destino final, y no de su destino de tránsito― se les debe permitir hacer compras libres de impuestos porque ayudaría a generar ingresos a los pequeños aeropuertos regionales. Puede que no sea conveniente para los gobiernos, pero lo defendemos muy firmemente. El tercer y último punto que quiero comentar ―que lamentamos mucho que la Comisión no incluyera en su consulta de 2006 sobre esta legislación― es la supresión de las exenciones que ahora propone. ¿Por qué no lo incluyó? ¿Por qué no realizó una evaluación del impacto sobre sus consecuencias antes de proponerlo?"@es21
"Härra juhataja, Euroopa Parlament kaitseb üksikisikuid ning väikseid organisatsioone ja ettevõtteid – vastupidiselt valitsustele, kes soovivad neile ebamugavad asjad ära kaotada – ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon on sügavalt veendunud, et maismaa-välispiiridel asuvatel kauplustel tuleks lubada alles jääda. Neid tuleb paremini kontrollida, nii nagu mis tahes kontroll kuritegevuse üle peaks olema Euroopa piiridel tõhusam, kuid see pole põhjus nende kaotamiseks. Teiseks, õhu- või merereisidest rääkides on siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon kindlal seisukohal, et reisijatel – pidades silmas nende lõppsihtpunkti, mitte vahemaandumise kohta – tuleks lubada osta kaupu maksuvabalt, sest see aitaks väikestel piirkondlikel lennujaamadel tulu suurendada. See võib olla valitsustele ebamugav, kuid me kaitseme seda väga kindlalt. Kolmanda ja viimase punktina, millel ma soovin peatuda ja mida komisjon ei käsitlenud kahjuks 2006. aastal asjaomase õigusakti konsultatsioonidel, soovin öelda, et komisjoni pakutavad aktsiisivabastused tuleks välja jätta. Miks ta neid ei käsitlenud? Miks ei korraldanud ta enne asjaomase ettepaneku tegemist mõjuhindamist selle kohta, mida need kaasa tooks?"@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti ajaa kansalaisten sekä pienten organisaatioiden ja yritysten asiaa sekä vastustaa hallituksia, jotka haluavat pyyhkiä pois epämieluisia asioita. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta onkin vahvasti sitä mieltä, että maiden ulkorajoilla sijaitsevat verovapaat myymälät on voitava säilyttää. Niiden valvontaa olisi parannettava, samoin kuten rikosten estämiseen tähtäävää Euroopan rajavalvontaa olisi yleisestikin parannettava huomattavasti, mutta se ei oikeuta verovapaiden myymälöiden lakkauttamista. Meri- ja ilmaliikenteestä sisämarkkinavaliokunta on vahvasti sitä mieltä, että matkustajien on voitava (lopullisesta päämäärästä eikä kauttakulkumaasta riippuen) ostaa verovapaita tuotteita, sillä siten pienet alueelliset kentät saavat tuloja. Tämä saattaa olla epämieluisaa hallituksille, mutta me kannatamme sitä voimakkaasti. Kolmas ja viimeinen huomioni koskee asiaa, jota komissio ei valitettavasti sisällyttänyt vuonna 2006 järjestettyyn kuulemiseen kyseisestä lainsäädännöstä, nimittäin näiden poikkeusten poistamista, jota komissio nyt suunnittelee. Miksi sitä ei sisällytetty kuulemiseen? Miksi komissio ei tehnyt ehdotuksesta vaikutustenarviointia ennen sen esittämistä?"@fi7
". Monsieur le Président, contrairement aux gouvernements qui ne songent qu’à se débarrasser des sujets épineux, le Parlement défend les personnes et les petites organisations, les petites entreprises, et la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a la forte conviction que les comptoirs opérant aux frontières terrestres extérieures devraient être autorisés à poursuivre leur activité. Ils devraient être mieux contrôlés, de même que le contrôle de la criminalité transfrontalière en Europe devrait être beaucoup plus strict, mais ce n’est pas une raison pour les éliminer. Deuxièmement, en matière de voyages maritimes et aériens, la commission du marché intérieur est convaincue que les voyageurs - sur la base de leur destination finale, par opposition à une destination de transit - devraient être autorisés à acheter des produits hors taxes, parce que cela aiderait les petits aéroports régionaux à générer des recettes. C’est peut-être ennuyeux pour les gouvernements, mais nous les défendons très fortement. Le troisième et dernier point que je voudrais soulever - et il est extrêmement regrettable que la Commission ne l’ait pas inclus dans sa consultation de 2006 sur cette législation - c’est la suppression de ces exemptions, qu’elle propose maintenant. Pourquoi n’y sont-elles pas incluses? Pourquoi n’a-t-elle pas effectué une évaluation d’impact pour voir ce que cela impliquerait avant de faire cette proposition?"@fr8
"Elnök úr, a Parlament védelmezi a magánszemélyeket, a kis szervezeteket és a kisvállalkozásokat, szemben azokkal a kormányokkal, amelyek el akarják söpörni a számukra kellemetlen dolgokat, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságnak pedig erőteljes meggyőződése, hogy a külső szárazföldi határokon lévő boltok számára lehetővé kell tenni a fennmaradást. Ezeket jobban kell szabályozni, ahogy Európában a határokon átnyúló bűnözéssel szembeni rendfenntartásnak is sokkal jobbnak kellene lennie; azt azonban semmi sem indokolja, hogy ezeket félresöpörjük. Másrészt a tengeri és légi közlekedést illetően a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságnak erőteljes meggyőződése, hogy az utazók számára – a végső úticél, és nem a tranzit úticél alapján – lehetővé kell tenni, hogy adómentesen vásárolhassanak, hiszen ez segítséget jelentene a kis regionális repülőtereknek a bevételek előteremtésében. Ez talán kellemetlen a kormányoknak, mi azonban nagyon erőteljesen védjük ezt. A harmadik és utolsó pont, amit fel szeretnék vetni – és nagyon sajnálatos, hogy a Bizottság ezt nem szerepeltette az erről a jogszabályról tartott 2006-os konzultációkban –, az a Bizottság által most javasolt mentességek eltörlése. Miért nem szerepelt ez a konzultációban? Miért nem végzett hatásvizsgálatot arról, hogy mit is jelent ez, mielőtt javaslatot tett ezekre?"@hu11
"Signor Presidente, il Parlamento difende i singoli e le piccole organizzazioni, le piccole imprese, a differenza dei governi, che vogliono cancellare le cose sgradevoli. La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori è convinta del fatto che dovremmo permettere ai negozi posti ai confini terrestri esterni dell’Unione di continuare a esistere. Dovrebbero essere presidiati meglio – così come, del resto, dovrebbe essere migliorata parecchio l’intera attività di vigilanza sulla criminalità che passa attraverso le frontiere europee -, ma questo non è un motivo per abolirli. In secondo luogo, per quanto attiene ai viaggi aerei e via mare, la commissione per il mercato interno ritiene fermamente che, tenendo conto della destinazione finale e non della destinazione di transito, ai viaggiatori dovrebbe essere permesso di acquistare beni esentasse, perché in tal modo si aiuterebbero i piccoli aeroporti regionali a procurarsi entrate. Tale proposta può non essere gradita ai governi, ma noi la sosteniamo con grande fermezza. Il terzo e ultimo punto che volevo sollevare – ed è assai deplorevole che la Commissione non lo abbia incluso nelle sue consultazioni del 2006 su questa normativa – è la proposta di revocare queste esenzioni. Perché non l’ha inclusa? Perché, prima di proporla, non ha effettuato una valutazione del suo impatto?"@it12
"Pone pirmininke, Parlamentas gina asmenis ir mažas organizacijas ar įmones, o ne vyriausybes, kurios nori panaikinti neparankius dalykus. Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas yra įsitikinęs, kad neapmokestintų prekių parduotuves reikėtų palikti. Šios parduotuvės turėtų būti geriau kontroliuojamos, kaip ir tarpvalstybinis nusikalstamumas Europoje apskritai, tačiau tai nereiškia, kad jas reikia panaikinti. Antra, Vidaus rinkos komitetas mano, kad oru ir jūra keliaujantiems keleiviams, atsižvelgiant į jų galutinį kelionės tikslą, o ne tranzitu aplankomas šalis, turėtų būti leista pirkti neapmokestintas prekes, nes tai didintų mažų regioninių oro uostų pelną. Tai gali būti neparanku vyriausybėms, tačiau mes labai palaikome šios teisės išsaugojimą. Trečia, manau, kad dabar siūlomos lengvatos turėtų būti panaikintos (apgailestauju, kad Komisija šio klausimo neįtraukė į 2006 m. konsultaciją dėl šio teisės akto). Kodėl to nebuvo padaryta? Kodėl prieš tai siūlant nebuvo atlikta poveikio įvertinimo?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Parlaments aizstāv privātpersonas un mazas organizācijas, un mazos uzņēmumus pretstatā valdībām, kuras vēlas iznīcināt neērtas lietas, un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja ir pilnīgi pārliecināta, ka pierobežas veikali ir jāsaglabā. Tajos ir jāievieš labāka kārtība, tāpat kā ir ievērojami jāuzlabo cīņa pret noziedzību uz Eiropas robežām, taču tas nav iemesls, lai šos veikalu noslaucītu no zemes virsmas. Otrkārt, attiecībā uz jūras un gaisa ceļojumiem Iekšējā tirgus komiteja noteikti uzskata, ka ceļotājiem – atkarībā no viņu galamērķa un nevis no tranzīta punkta – ir jāatļauj iepirkties bez nodokļiem, jo tas palīdzēs gūt ienākumus mazām reģionālām lidostām. Tas var būt neērti valdībām, taču mēs to ļoti noteikti aizstāvam. Trešais un pēdējais punkts, ko es gribu pateikt – un ļoti žēl, ka Komisija neiekļāva to 2006. gada apspriešanā par šo tiesību aktu, – ir visu Komisijas ierosināto izņēmumu atcelšana. Kādēļ tā nav tos iekļāvusi? Kādēļ tā pirms ierosināšanas neveica ietekmes novērtējumu, ko tas varētu nozīmēt?"@lv13
"Mr President, Parliament defends individuals and small organisations, small businesses, as opposed to governments who want to sweep away inconvenient things and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection feels very strongly that the external land-border shops should be allowed to remain. They should be better policed, as should all the policing against crime across borders in Europe be much better, but it is not a reason to sweep them away. Secondly, on sea and air travel, the Internal Market Committee believes strongly that travellers – based on their final destination, as opposed to a transit destination – should be allowed to buy duty-free because that would help small regional airports generate revenue. It may be inconvenient to the governments, but we defend it very strongly. The third and final point that I want to make – which it is very regrettable that the Commission did not include in its 2006 consultation on this legislation – is the removal of these exemptions which it is now proposing. Why did it not include it? Why did it not carry out an impact assessment on what it would mean before it proposed it?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het Parlement verdedigt personen en kleine bedrijven, in tegenstelling tot overheden, die ongemakkelijkheden simpelweg van tafel willen vegen. De Commissie interne markt en consumentenbescherming vindt absoluut dat taxfreeshops aan buitengrenzen op land moeten kunnen blijven. Zij moeten beter in de gaten worden gehouden, net zoals het optreden tegen grensoverschrijdende misdrijven in Europa veel beter moet worden, maar dat is geen reden om ze maar van tafel te schuiven. In de tweede plaats is de Commissie interne markt met betrekking tot zee- en luchtvervoer van oordeel dat reizigers belastingvrij inkopen moeten kunnen doen op basis van hun eindbestemming en niet hun transitbestemming, omdat dat kleine, regionale luchthavens helpt inkomsten te genereren. Het is misschien ongemakkelijk voor de overheden, maar wij vinden dit erg belangrijk. Het derde en laatste punt dat ik wil maken – en het is zeer te betreuren dat de Commissie dit niet in haar raadpleging van 2006 over deze wetgeving heeft opgenomen – is het opheffen van de uitzonderingen die zij nu voorstelt. Waarom heeft zij dit niet opgenomen? Waarom heeft zij geen effectbeoordeling uitgevoerd over wat dit zou betekenen, alvorens het voor te stellen?"@nl3
"Panie przewodniczący! Parlament broni pojedynczych osób i małych organizacji, jak też małych przedsiębiorstw, w odróżnieniu od rządów, które pragną pozbyć się rzeczy niewygodnych. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów jest głęboko przekonana, że sklepom na zewnętrznych granicach lądowych powinno się pozwolić nadal istnieć. Powinny być one lepiej nadzorowane, podobnie jak znacznie lepsza powinna być ochrona przed przestępczością na granicach Europy; nie jest to jednak powód, by je likwidować. Po drugie, Komisja Rynku Wewnętrznego wyraża głębokie przekonanie, że podróżni – w oparciu o swój ostateczny cel podróży, w odróżnieniu od portu tranzytowego – powinni mieć możliwość dokonywania zakupów bezcłowych, ponieważ pomoże to małym regionalnym lotniskom generować dochody. Może to być niewygodne dla rządów, ale będziemy tego bronić z całą determinacją. Trzecia i ostatnia sprawa, jaką chciałem poruszyć – przy czym należy ubolewać, że Komisja nie uwzględniła jej w mających miejsce w 2006 roku konsultacjach w sprawie przedmiotowego prawodawstwa – jest proponowane przez nią obecnie zniesienie tych wyłączeń. Dlaczego Komisja tego nie uwzględniła? Dlaczego zanim przedstawiła swą propozycję, nie dokonała oceny wpływu?"@pl16
"Senhor Presidente, o Parlamento defende os indivíduos, as pequenas organizações e as pequenas empresas, por oposição aos governos que pretendem eliminar as coisas inconvenientes, e a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores acredita convictamente que as lojas situadas nas fronteiras terrestres com países terceiros não devem ser extintas. Devem ser melhor policiadas, tal como deve ser melhor todo o policiamento contra o crime transfronteiriço na Europa, mas isto não constitui motivo para as eliminar. Em segundo lugar, no que respeita às viagens marítimas e aéreas, a Comissão do Mercado Interno acredita convictamente que os viajantes – com base no destino final e não num destino de trânsito – devem ser autorizados a adquirir produtos isentos de impostos porque isso ajudará os pequenos aeroportos regionais e gerará receitas. Pode ser uma inconveniência para os governos, mas nós defendemos convictamente esta posição. O terceiro e último ponto a que me quero referir – é extremamente lamentável que a Comissão não o tenha incluído na sua consulta de 2006 sobre esta legislação – é a eliminação destas isenções que agora propõe. Porque não a incluiu? Porque não realizou uma avaliação de impacto sobre o seu significado antes de a propor?"@pt17
"Mr President, Parliament defends individuals and small organisations, small businesses, as opposed to governments who want to sweep away inconvenient things and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection feels very strongly that the external land-border shops should be allowed to remain. They should be better policed, as should all the policing against crime across borders in Europe be much better, but it is not a reason to sweep them away. Secondly, on sea and air travel, the Internal Market Committee believes strongly that travellers – based on their final destination, as opposed to a transit destination – should be allowed to buy duty-free because that would help small regional airports generate revenue. It may be inconvenient to the governments, but we defend it very strongly. The third and final point that I want to make – which it is very regrettable that the Commission did not include in its 2006 consultation on this legislation – is the removal of these exemptions which it is now proposing. Why did it not include it? Why did it not carry out an impact assessment on what it would mean before it proposed it?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Parlament chráni jednotlivcov, malé organizácie a malé podniky na rozdiel od vlád, ktoré sa chcú vyhnúť nepohodlným veciam. Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa je naozaj presvedčený, že predajne na vonkajšej pozemnej hranici by mali byť zachované. Mali by byť lepšie kontrolované a rovnako by sa mala zlepšiť celá ochrana pred cezhraničnou trestnou činnosťou v Európe. Nie je to však dôvod na ich odstránenie. Po druhé, pokiaľ ide o námornú a leteckú dopravu, Výbor pre vnútorný trh je pevne presvedčený, že cestujúcim by na základe ich konečnej destinácie, na rozdiel od tranzitnej destinácie, malo byť umožnené nakupovať bez cla, pretože by to pomohlo malým regionálnym letiskám vytvárať zisk. Nemusí to vyhovovať vládam, ale my tento krok dôrazne presadzujeme. Posledný a záverečný bod, ktorý chcem uviesť, a je veľmi poľutovaniahodné, že Komisia ho nezahrnula v rámci konzultácie o týchto právnych predpisoch v roku 2006, sa týka odstránenia uvedených výnimiek, ktoré v súčasnosti navrhuje. Prečo ho nezahrnula? Prečo nevykonala hodnotenie vplyvu o potenciálnych následkoch predtým, než uvedený návrh predložila?"@sk19
"Gospod predsednik, Parlament ščiti posameznike, majhne organizacije in mala podjetja, v nasprotju z vladami, ki skušajo neprijetne zadeve pomesti pod preprogo, in Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov odločno zagovarja mnenje, da je treba prodajalnam na zunanjih kopenskih mejah dovoliti nadaljnje delovanje. Potrebovale bi boljši nadzor, tako kot bi potrebovale mnogo boljši nadzor tudi vse nezakonite dejavnosti na evropskih mejah, to pa še ni razlog, da bi jih kar odpravili. Drugič, glede potovanj po morju in zraku Odbor za notranji trg odločno zagovarja mnenje, da bi potniki – glede na končni cilj, ne pa na vmesni cilj – morali imeti možnost brezcarinskih nakupov, saj bi to izboljšalo prihodke malih regionalnih letališč. Morda taka možnost pomeni sitnosti za vlade, ampak mi jo zelo odločno zagovarjamo. Tretja in zadnja točka, ki bi jo rad omenil – in obžalovanja vredno je, da Komisija zadeve ni vključila v postopek posvetovanja o tem zakonodajnem aktu leta 2006 – je odprava izvzetij, ki jih Komisija predlaga sedaj. Zakaj zadeve ni vključila? Zakaj ni opravila ocene učinkov, preden je izvzetja predlagala?"@sl20
". Herr talman! I motsats till regeringar som vill göra sig av med sådant som är obekvämt värnar parlamentet om privatpersoner, små organisationer och småföretag, och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd anser definitivt att butikerna vid de yttre landgränserna bör få vara kvar. De bör övervakas bättre, på samma sätt som all brottsbekämpning över EU:s gränser bör förbättras avsevärt, men det är inte en orsak att göra sig av med dem. För det andra, när det gäller resor till havs och i luften, anser inremarknadsutskottet definitivt att resande bör få handla skattefritt baserat på slutdestination i stället för en transitdestination, eftersom det skulle hjälpa små regionala flygplatser att generera inkomster. Det kanske medför besvär för regeringarna men vi försvarar det med stor kraft. Det tredje och sista jag vill ta upp – och det är mycket beklagligt att kommissionen inte lät det ingå vid sitt samråd om denna lagstiftning 2006 – är det avskaffande av undantagen som man nu föreslår. Varför lät man inte det ingå? Varför gjorde man inte en konsekvensbedömning av vad det skulle innebära innan man föreslog det?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bill Newton Dunn,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,9,4,21
"Verfasser der Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz"9
"Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonės pranešėjas."14
"ponente de la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor"21
"zpravodaj pro stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph