Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-17-Speech-1-085"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081117.21.1-085"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"V súvislosti s finančnou krízou v posledných týždňoch obyvatelia Európy získali skúsenosť, že členské štáty v eurozóne sú lepšie vybavené na zvládnutie veľkých otrasov. Vidia to aj ľudia v našej krajine, na Slovensku, ktorá od 1. januára vstúpi do eurozóny. Finanční investori a špekulanti z devízových trhov nás už dnes považujú za súčasť eurozóny. S našou menou, keď máme stanovený pevný konverzný kurz, sa im už špekulovať neoplatí. Pritom meny našich susedných krajín padajú. Špekulanti v nich vidia riziko, ktoré z dôvodu finančnej krízy na finančných trhoch nechcú znášať. Niektoré meny sa prepadli na viacročné minimá. Prijatie eura pre malé a otvorené ekonomiky chráni podnikateľov a obyvateľov pred kolísaním kurzu. Dokonca aj obyvatelia krajiny s najvyššou mierou zamestnanosti na svete, Dánska, ktoré dlhodobo patrí medzi štáty s najvyššou konkurencieschopnosťou a najvyššou kvalitou života na svete, zistili, že keby dnes boli členom eurozóny, mali by priaznivejšie úrokové sadzby a ľahšie by sa vyrovnali so súčasnými svetovými problémami. Platí to samozrejme aj o Švédsku, o ktorom sme tu dnes hovorili. Možno teraz je tá správna chvíľa, aby aj oni prehodnotili svoj vstup do eurozóny. Dnes tu zaznela kritika z úst kolegu z našej krajiny, že vláda na Slovensku pripravuje opatrenia na posilnenie rámca regulácie a dohľadu. Rád by som aj jeho upozornil na uznesenie Európskeho parlamentu, ktorý nedávno požiadal Komisiu, aby navrhla opatrenia na posilnenie rámca regulácie a dohľadu v celej Európskej únii. Iná cesta nie je. Preto za túto cestu hlasovala väčšina poslancov Európskeho parlamentu z rôznych politických skupín. Na záver by som rád zablahoželal obom spravodajcom k výbornej správe."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V souvislosti s finanční krizí v posledních týdnech získali obyvatelé Evropy zkušenost, že členské státy eurozóny jsou lépe vybavené pro zvládání velkých otřesů. Vidí to lidé v mé vlasti, Slovensku, které se 1. ledna připojí k eurozóně. Finanční investoři a spekulanti z devizových trhů nás již dnes považují za součást eurozóny. Už se nevyplatí spekulovat s naší měnou, když je stanovený pevný směnný kurz. Měny našich sousedních států přitom klesají. Spekulanti v nich vidí riziko, které z důvodu krize na finančních trzích nechtějí podstupovat. Některé měny se propadly na několikaletá minima. Přijetí eura pro malé, otevřené ekonomiky chrání podnikatele a obyvatele před kolísáním kurzu. I obyvatelé státu s nejvyšší mírou zaměstnanosti na světě, Dánska, které dlouhodobě patří mezi země s největší konkurenceschopností a nejvyšší životní úrovní na světě, zjistili, že kdyby byli členy eurozóny, měli by příznivější úrokové sazby a snadněji by se vypořádali se současnými celosvětovými potížemi. To samé platí samozřejmě i o Švédsku, o kterém jsme tu dnes hovořili. Možná nastal ten správný čas, aby i oni přehodnotili svůj postoj ke vstupu do eurozóny. Dnes tu zazněla kritika z úst kolegy z mé země, že vláda na Slovensku připravuje opatření pro posílení rámce regulace a dozoru. Rád bych obrátil jeho pozornost k usnesení Evropského parlamentu, který nedávno požádal Komisi, aby navrhla opatření pro posílení rámce regulace a dozoru v celé Evropské unii. Není jiné cesty. Proto pro tuto cestu hlasovala většina poslanců Evropského parlamentu z různých politických skupin. Na závěr bych rád poblahopřál oběma zpravodajům k výborné zprávě."@cs1
"Hr. formand! I forbindelse med de seneste ugers finanskrise har Europas borgere set, at medlemsstaterne i euroområdet er bedre rustede til at imødegå store rystelser. Det kan folk også se i mit land, Slovakiet, som indtræder i euroområdet den 1. januar. De finansielle investorer og valutakursspekulanterne betragter os allerede som medlem af euroområdet. Det betaler sig ikke længere at spekulere i vores valuta, da vi har fastlagt en fast vekselkurs. Samtidig falder vores naboers valutaer. Spekulanterne betragter dem som alt for risikable på grund af krisen på finansmarkederne. Nogle valutaer er faldet til deres laveste niveau i årevis. Tiltrædelsen til euroen i en lille, åben økonomi beskytter virksomheder og borgere mod udsving i vekselkursen. Endog borgerne i det land, der har den højeste beskæftigelse i verden, nemlig Danmark, og som længe var et af de mest konkurrencedygtige lande og havde den højeste levestandard i verden, har nu opdaget, at hvis de havde været medlem af euroområdet, ville de have haft en bedre vekselkurs, og de ville bedre have kunnet tackle de nuværende globale problemer. Det samme gælder naturligvis også for Sverige, som vi har drøftet i dag. Tiden er måske nu inde til, at de tager deres tiltrædelse til euroområdet op til fornyet overvejelse. En kollega fra mit eget land har i dag kritiseret Slovakiets regering for at udarbejde foranstaltninger til at styrke regulerings- og tilsynsrammen. Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på et beslutningsforslag fra Europa-Parlamentet, hvor man for nylig bad Kommissionen om at foreslå foranstaltninger til at styrke regulerings- og tilsynsrammen i hele EU. Det er vi nødt til at gøre. Og det er derfor, at et flertal af Parlamentets medlemmer fra forskellige politiske grupper stemte for dette. Jeg vil gerne slutte med at takke de to ordfører for en fremragende betænkning."@da2
"In Verbindung mit der Finanzkrise in den letzten Wochen haben die Einwohner Europas gesehen, wie die Mitgliedstaaten in der Eurozone besser dafür gerüstet sind, auf größere Störungen zu reagieren. Das sehen die Menschen auch in meinem eigenen Land, der Slowakei, die der Eurozone am 01. Januar beitritt. Die Finanzinvestoren und Spekulanten der Währungsmärkte betrachten uns bereits als Teil der Eurozone. Es zahlt sich nicht mehr aus, mit unserer Währung zu spekulieren, seit wir einen festen Umrechnungskurs festgelegt haben. Gleichzeitig fallen die Kurse unserer Nachbarländer. Die Spekulanten sehen in ihnen ein Risiko, das sie aufgrund der Krise an den Finanzmärkten nicht eingehen möchten. Einige Währungen sind auf ihren niedrigsten Stand seit Jahren gefallen. Die Übernahme des Euro für eine kleine und offene Wirtschaft schützt die Unternehmer und die Einwohner vor Wechselkursschwankungen. Selbst die Einwohner des Landes mit der höchsten Beschäftigungsrate der Welt, Dänemark, das lange eine Wettbewerbsfähigkeit und einen Lebensstandard auf höchstem Niveau weltweit aufwies, haben entdeckt, dass sie, wenn sie Mitglieder der Eurozone wären, günstigere Wechselkurse hätten und besser in der Lage wären, die aktuellen globalen Probleme zu bewältigen. Dasselbe gilt auch für Schweden, natürlich, über das wir heute bereits gesprochen haben. Vielleicht ist nun der richtige Zeitpunkt für sie, ihren Beitritt zur Eurozone neu zu bewerten. Ein Kollege aus meinem eigenen Land hat heute kritisiert, dass die slowakische Regierung Maßnahmen ergreift, um den Rahmen für die Regelung und Überwachung zu stärken. Ich möchte ihn gerne auf eine Entschließung des Europäischen Parlaments aufmerksam machen, das die Kommission kürzlich aufgefordert hat, Maßnahmen zur Stärkung des Rahmens für die Regelung und Überwachung in der gesamten EU zu ergreifen. Es gibt keinen anderen Weg. Deshalb hat die Mehrheit der Abgeordneten aus verschiedenen politischen Fraktionen für diese Option gestimmt. Abschließend möchte ich den beiden Berichterstattern zu einem ausgezeichneten Bericht gratulieren."@de9
"Σε σχέση με την οικονομική κρίση τις τελευταίες εβδομάδες οι κάτοικοι της Ευρώπης έχουν δει πώς τα κράτη μέλη της ευρωζώνης είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες διαταραχές. Οι άνθρωποι επίσης το βλέπουν στη δική μου χώρα, τη Σλοβακία, η οποία εντάσσεται στην ευρωζώνη την 1 Ιανουαρίου. Οι χρηματοοικονομικοί επενδυτές και κερδοσκόποι από τις χρηματαγορές ήδη μας θεωρούν μέρος της ευρωζώνης. Δεν είναι πλέον αποδοτική η κερδοσκοπία με το νόμισμά μας, αφού έχουμε καθιερώσει σταθερή ισοτιμία μετατροπής. Ταυτόχρονα, τα νομίσματα των γειτονικών μας χωρών πέφτουν. Οι κερδοσκόποι βλέπουν σε αυτές ένα επίπεδο κινδύνου που δεν θέλουν να αναλάβουν, λόγω της κρίσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ορισμένα νομίσματα έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Η υιοθέτηση του ευρώ σε μια μικρή και ανοικτή οικονομία προστατεύει τους επιχειρηματίες και τους κατοίκους από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ακόμη και οι κάτοικοι της χώρας με το υψηλότερο επίπεδο απασχόλησης στον κόσμο, της Δανίας, η οποία έχει από καιρό ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ανταγωνιστικότητας και το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο στον κόσμο, ανακάλυψαν ότι, αν ήταν μέλη της ευρωζώνης, θα είχαν ευνοϊκότερες συναλλαγματικές ισοτιμίες και θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα τρέχοντα παγκόσμια προβλήματα. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τη Σουηδία, για την οποία συζητήσαμε σήμερα εδώ. Ίσως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να επανεκτιμήσουν την είσοδό τους στην ευρωζώνη. Σήμερα ασκήθηκε κριτική από ένα συνάδελφο από τη δική μου χώρα ότι η σλοβακική κυβέρνηση επεξεργάζεται μέτρα για την ενίσχυση του πλαισίου ρύθμισης και εποπτείας. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του σε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ζήτησε πρόσφατα από την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την ενίσχυση του πλαισίου ρύθμισης και εποπτείας σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γι’ αυτό το λόγο η πλειοψηφία των βουλευτών του ΕΚ από διάφορες πολιτικές ομάδες ψήφισε υπέρ αυτής της επιλογής. Θα ήθελα να τελειώσω συγχαίροντας τους δύο εισηγητές για την εξαιρετική έκθεσή τους."@el10
"In connection with the financial crisis in recent weeks the inhabitants of Europe have seen how the Member States in the Euro Zone are better equipped to cope with large disruptions. People also see this in my own country, Slovakia, which joins the Euro Zone on 1 January. The financial investors and speculators from the currency markets already consider us to be part of the Euro Zone. It no longer pays to speculate with our currency, since we have established a fixed conversion rate. At the same time, the currencies of our neighbouring countries are falling. Speculators see in them a level of risk which they do not wish to incur, due to the crisis on the financial markets. Some currencies have fallen to their lowest levels in years. The adoption of the euro for a small and open economy shields entrepreneurs and inhabitants from fluctuations in the exchange rate. Even the inhabitants of the country with the highest level of employment in the world, Denmark, which has long had one of the highest levels of competitiveness and highest standard of living in the world, have discovered that if they were members of the Euro Zone they would have more favourable rates of exchange and they would be better able to tackle the current global problems. The same also applies to Sweden, of course, which we have been discussing here today. Perhaps now is the right moment for them to reassess their entry into the Euro Zone. The criticism has been raised today by a colleague from my own country that the Slovak government is drawing up measures for strengthening the framework of regulation and supervision. I would like to draw his attention to a resolution of the European Parliament, which recently asked the Commission to propose measures for strengthening the framework of regulation and supervision across the entire EU. There is no other way. That is why a majority of MEPs from various political groups voted in favour of this option. I would like to end by congratulating both rapporteurs for an excellent report."@en4
"Con motivo de la crisis financiera en las últimas semanas los ciudadanos de Europa han visto como los Estados miembros de la zona del euro están mejor preparados para hacer frente a grandes perturbaciones. También se ve esto en mi propio país, Eslovaquia, que se adhirió a la zona del euro el 1 de enero. Los inversores y especuladores financieros de los mercados monetarios ya nos consideran parte de la zona del euro. Ya no especulan con nuestra moneda, ya que hemos establecido un tipo de cambio fijo. Al mismo tiempo, las monedas de los países vecinos están bajando. Los especuladores ven en ellas un nivel de riesgo que no quieren asumir, debido a la crisis en los mercados financieros. Algunas monedas han descendido a su nivel más bajo en años. La adopción del euro para una economía pequeña y abierta protege a los empresarios y ciudadanos de las fluctuaciones en el tipo de cambio. Incluso los ciudadanos del país con el nivel de empleo más elevado del mundo, Dinamarca, que ha tenido mucho tiempo uno de los niveles más altos de competitividad y uno de los niveles de vida más altos del mundo, han descubierto que si fueran miembros de la zona del euro habrían tenido unos tipos de cambio más favorables y podrían abordar mejor los actuales problemas globales. Por supuesto, lo mismo es válido también para Suecia, como ya hemos estado debatiendo hoy aquí. Quizá ahora es el momento apropiado para que reconsideren su adhesión a la zona del euro. Hoy, un colega de mi propio país ha criticado que el Gobierno de Eslovaquia esté preparando medidas para reforzar el marco de regulación y supervisión. Quiero llamar su atención sobre una resolución del Parlamento Europeo, que recientemente pidió a la Comisión proponer medidas para reforzar el marco de regulación y supervisión por toda la UE. No hay otra forma. Por esta razón, la mayoría de los diputados de los diferentes grupos políticos votaron a favor de esta opción. Quiero terminar felicitando a ambos ponentes por su excelente informe."@es21
"Seoses finantskriisiga on Euroopa elanikud viimastel nädalatel märganud, et euroalasse kuuluvad liikmesriigid on suurte vapustustega toimetulekuks paremini valmis. Inimesed märkavad seda ka minu kodumaal Slovakkias, mis ühineb euroalaga 1. jaanuaril. Finantsinvestorid ja valuutaturgude spekulandid peavad meid juba praegu euroala osaks. Meie valuutaga spekuleerimine ei tasu enam ära, sest me kehtestasime fikseeritud vahetuskursi. Samal ajal langeb meie naaberriikide valuuta väärtus. Spekulantide arvates on sealne riskimäär nii kõrge, et nad ei taha ennast finantsturgude kriisi tõttu sinna segada. Mõned valuutad on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele. Kui väikese ja avatud majandusega riik võtab kasutusele euro, kaitseb see ettevõtjaid ja elanikke vahetuskursi kõikumise eest. Isegi maailma suurima tööhõivemääraga riigis Taanis, mille konkurentsivõime ja elatustase on olnud pikka aega maailma kõrgemaid, on elanikud avastanud, et kui nad kuuluksid euroalasse, kehtiksid neile soodsamad vahetuskursid ja nad suudaksid praeguste üleilmsete probleemidega paremini toime tulla. Sama kehtib muidugi ka Rootsi kohta, mille üle me oleme siin täna arutanud. Võib-olla on praegu nende riikide jaoks õige hetk kaaluda uuesti euroalaga ühinemist. Minu enda kodumaalt pärit kolleeg kritiseeris täna Slovakkia valitsust reguleerimise ja järelevalve raamistikku tugevdavate meetmete väljatöötamise eest. Ma tahaksin juhtida tema tähelepanu Euroopa Parlamendi hiljutisele resolutsioonile, milles paluti komisjonil tugevdada reguleerimise ja järelevalve raamistikku kogu ELis. Teist võimalust ei ole. Seepärast hääletas selle ettepaneku poolt enamik eri fraktsioonidesse kuuluvaid Euroopa Parlamendi liikmeid. Lõpuks tahaksin mõlemale raportöörile suurepärase raporti eest tunnustust avaldada."@et5
"Arvoisa puhemies, EU:n kansalaiset ovat nähneet viime viikkoina rahoituskriisin yhteydessä, että euroalueen jäsenvaltioilla on paremmat edellytykset selvitä suurista häiriöistä. Kansalaiset näkevät tämän myös kotimaassani, Slovakiassa, joka liittyy euroalueeseen 1. tammikuuta. Valuuttamarkkinoilla sijoittajat ja keinottelijat pitävät meitä jo osana euroaluetta. Valuutallamme keinottelu ei enää kannata, koska meillä on kiinteä valuuttakurssi. Samaan aikaan naapurimaidemme valuuttojen arvo putoaa. Rahoitusmarkkinoiden kriisin vuoksi keinottelijat näkevät niissä riskin, jota he eivät halua ottaa. Jotkin valuutat ovat pudonneet matalimmalle tasolle vuosiin. Pienessä ja avoimessa taloudessa euron käyttöönotto suojelee yrittäjiä ja kansalaisia valuuttakurssin vaihtelulta. Myös Tanskassa – maassa, jossa työllisyysaste on maailman korkein ja jonka kilpailukyky ja elintaso ovat kuuluneet pitkään maailman parhaisiin – kansalaiset ovat huomanneet, että jos he kuuluisivat euroalueeseen, he hyötyisivät paremmista valuuttakursseista ja voisivat puuttua paremmin nykyisiin maailmanlaajuisiin ongelmiin. Sama koskee tietenkin myös Ruotsia, josta olemme keskustelleet täällä tänään. Ehkäpä nyt on näiden maiden kansalaisille oikea hetki arvioida uudelleen liittymistä euroalueeseen. Eräs slovakialainen kollegamme arvosteli tänään sitä, että Slovakian hallitus laatii toimenpiteitä sääntely- ja valvontakehyksen vahvistamiseksi. Haluan huomauttaa hänelle Euroopan parlamentin päätöslauselmasta, jossa pyydettiin hiljattain komissiota ehdottamaan toimenpiteitä sääntely- ja valvontakehyksen vahvistamiseksi kaikkialla EU:ssa. Muuta keinoa ei yksinkertaisesti ole. Siksi eri poliittisista ryhmistä muodostuva Euroopan parlamentin jäsenten enemmistö äänesti tämän vaihtoehdon puolesta. Lopuksi haluan kiittää kumpaakin esittelijää erinomaisesta mietinnöstä."@fi7
"Lors de la crise financière des dernières semaines les habitants de l’Europe on pu voir à quel point les États membres de la zone euro sont mieux équipés pour faire face à des problèmes graves. Les gens peuvent également le constater dans mon pays, la Slovaquie, qui a rejoint la zone euro le 1 janvier. Les investisseurs financiers et les spéculateurs des marchés monétaires considèrent déjà que nous faisons partie de la zone euro. Désormais, spéculer sur notre monnaie ne paie plus, puisque nous avons établi un taux de conversion fixe. Parallèlement, les monnaies de nos voisins perdent de leur valeur. Les spéculateurs y voient un niveau de risque qu’ils ne veulent pas assumer, du fait de la crise des marchés financiers. Certaines monnaies sont tombées à leur niveau le plus bas depuis des années. L’adoption de l’euro permet aux petites économies ouvertes de protéger leurs entrepreneurs et leurs habitants des fluctuations des taux de change. Même les habitants d’un pays dont le taux d’emploi est le plus élevé du monde, le Danemark, qui affiche depuis longtemps une compétitivité et un niveau de vie parmi les plus élevés du monde, ont découvert que s’ils étaient membres de la zone euro ils bénéficieraient de taux de change plus favorables et qu’ils seraient mieux armés pour s’attaquer aux actuels problèmes liés à la mondialisation. On peut en dire autant de la Suède, naturellement, dont nous avons discuté ici aujourd’hui. C’est peut-être le bon moment pour ces deux pays de réévaluer la question de leur entrée dans la zone euro. Un de mes collègues et compatriote a critiqué aujourd’hui le gouvernement slovaque parce qu’il est en train de préparer des mesures de renforcement du cadre réglementaire et de surveillance. Je voudrais attirer son attention sur une résolution du Parlement européen qui demandait récemment à la Commission de proposer des mesures de renforcement du cadre réglementaire et de surveillance dans l’ensemble de l’UE. Il n’y a pas d’autre solution. C’est pourquoi une majorité de députés européens de divers groupes politique ont voté en faveur de cette option. Je voudrais terminer en félicitant les deux rapporteurs pour leur excellent rapport."@fr8
"A pénzügyi válság kapcsán Európa lakosai az elmúlt hetekben megláthatták, hogy az euroövezet tagállamai mennyivel jobban meg tudnak birkózni a nagy zavarokkal. Az emberek ezt látják hazámban, Szlovákiában is, amely január 1-jén csatlakozik az euroövezethez. A pénzügyi befektetők és a devizapiaci spekulánsok immár az euroövezet részének tekintenek minket. Többé nem éri meg spekulálni valutánkkal, hiszen rögzített átváltási árfolyamot állapítottunk meg. Ezzel egyidejűleg a szomszédos országok valutái zuhannak. A spekulánsok olyan kockázati szintet látnak bennük, amit a pénzügyi piacok válsága miatt már nem kívánnak magukra vállalni. Néhány valuta az utóbbi évek legalacsonyabb szintjére esett vissza. Az euro bevezetése a kicsi és nyitott gazdaságokban védi a vállalkozókat és a lakosokat az árfolyam-ingadozásoktól. Még annak az országnak, Dániának a lakosai is, ahol a világon a legmagasabb szintű a foglalkoztatás, és amely évek óta az egyik legversenyképesebb ország, és a világon a legmagasabb életszínvonallal rendelkezik, felismerték, hogy ha az euroövezet tagjai lennének, akkor sokkal kedvezőbb árfolyammal rendelkeznének, és jobban tudnák kezelni a jelenlegi globális problémákat. Ugyanez igaz természetesen Svédországra is, amit ma már megvitattunk itt. Talán most eljött a pillanat számukra, hogy újra megvizsgálják belépésüket az euroövezetbe. Az egyik kollégám, aki egyben honfitársam is, ma bírálta a szlovák kormányt, hogy intézkedéseket dolgoz ki a szabályozási és felügyeleti keret megerősítésére. Fel szeretném hívni a figyelmét az Európai Parlament állásfoglalására, amely nemrégiben arra kérte fel a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot olyan intézkedésekre, amelyek a szabályozási és felügyeleti keretet erősítik az egész EU-ban. Nincs más út. Ezért szavazott a különböző képviselőcsoportokban az európai parlamenti képviselők többsége e lehetőség mellett. Végül szeretnék gratulálni a két előadónak a kiváló jelentéshez."@hu11
"A seguito della crisi finanziaria delle scorse settimane, i cittadini europei hanno constatato che gli Stati membri che aderiscono all’euro sono meglio equipaggiati per affrontare perturbazioni di grandi dimensioni. E lo hanno constatato anche gli abitanti del mio paese, la Slovacchia, che aderirà all’euro il prossimo 1 gennaio. Gli investitori e gli speculatori finanziari dei mercati valutari ci considerano già membri della zona euro. Non è più redditizio speculare con la nostra moneta, dato che abbiamo fissato un tasso fisso di conversione. Nel contempo, le valute dei nostri vicini si stanno deprezzando e presentano un livello di rischio che gli speculatori reputano eccessivo e non intendono assumersi, a causa della crisi sui mercati finanziari. Alcune monete sono scese al livello più basso mai registrato da anni a questa parte. Adottare l’euro significa, per un’economia piccola e aperta, proteggere gli imprenditori e i cittadini da fluttuazioni del tasso di cambio. Anche gli abitanti del paese con il tasso di occupazione più alto, cioè la Danimarca, che per lungo tempo ha registrato uno dei livelli di competitività più elevati e il più alto standard di vita al mondo, si sono resi conto del fatto che, se appartenessero alla zona euro, godrebbero di tassi di cambio più favorevoli e potrebbero affrontare meglio i problemi globali di questi tempi. Lo stesso vale per la Svezia, ovviamente, e oggi lo abbiamo già detto. Forse questo è il momento giusto perché i due paesi riconsiderino la possibilità di aderire alla zona euro. Prima un collega del mio paese ha espresso critiche nei confronti del governo slovacco, che sta predisponendo misure volte a rafforzare il quadro normativo e di vigilanza. Al collega vorrei rammentare una recente risoluzione del Parlamento europeo nella quale si invitava la Commissione a proporre misure di rafforzamento del quadro normativo e di vigilanza nell’intera Unione. Non esistono alternative, ed è per questo che la maggioranza dei deputati al Parlamento europeo, appartenenti a gruppi diversi, hanno votato a favore di quella risoluzione. Concludo congratulandomi con entrambi i relatori per l’ottimo documento che ci hanno presentato."@it12
"Pastarosiomis savaitėmis patyrę finansų krizę Europos gyventojai pamatė, kad euro zonai priklausančios valstybės narės turi geresnes priemones susidoroti su aukštais reikalavimais. Žmonės tai mato ir mano šalyje, Slovakijoje, prisijungsiančioje prie euro zonos sausio 1 d. Finansų investuotojai ir valiutų biržų spekuliantai jau mano, kad esame euro zonos dalis. Daugiau neapsimoka spekuliuoti mūsų valiuta, nes nustatėme pastovų valiutos keitimo kursą. Tuo pat metu mūsų kaimyninių šalių valiutos krinta. Dėl finansų rinkos krizės spekuliantai įžvelgia su jomis susijusią tam tikrą riziką, kurios jie nenori patirti. Kai kurios valiutos per kelerių metų laikotarpį nukrito į žemiausią lygį. Įvedus eurą, maža ir atvira ekonomika gali apsaugoti verslininkus ir gyventojus nuo valiutos kurso svyravimo. Net Danijos, šalies, pasižyminčios aukščiausiu užimtumo lygiu pasaulyje, ilgai turėjusios vieną iš aukščiausių konkurentiškumo lygių ir aukščiausią pragyvenimo lygį pasaulyje, gyventojai suprato, kad jei jie būtų buvę euro zonos nariai, turėtų palankesnius valiutų kursus ir jiems būtų lengviau spręsti dabartines pasaulines problemas. Žinoma, tas pats taikoma ir Švedijai, kurios reikalus šiandien aptarėme. Galbūt dabar jiems yra tinkamas laikas persigalvoti dėl stojimo į euro zoną. Šiandien mano šalies kolega išsakė kritiką, kad Slovakijos Vyriausybė rengia priemones, stiprinsiančias reguliavimo ir priežiūros sistemą. Norėčiau atkreipti jo dėmesį į Europos Parlamento rezoliuciją, kurioje neseniai buvo pateiktas prašymas Komisijai, kad ji pasiūlytų priemones, leisiančias sustiprinti reguliavimo ir priežiūros struktūrą visoje Europos Sąjungoje. Nėra jokio kito kelio. Štai kodėl dauguma Parlamento narių iš įvairių politinių frakcijų balsavo už šį pasirinkimą. Baigdamas norėčiau pasveikinti abu pranešėjus už puikų pranešimą."@lt14
"Pēdējo nedēļu laikā Eiropas iedzīvotāji saistībā ar finanšu krīzi ir novērojuši, ka eirozonas dalībvalstis ir labāk nodrošinātas pret plaša mēroga kaitējumu. To ir novērojuši arī cilvēki manā valstī, Slovākijā, kas eirozonai pievienosies 1. janvārī. Finanšu ieguldītāji un valūtas tirgus spekulanti mūs jau tagad uzskata par eirozonas dalībniekiem. Tā kā mēs esam noteikuši fiksētu maiņas kursu, spekulācijas ar mūsu valūtu vairs nav ienesīgas. Tajā pašā laikā mūsu kaimiņvalstu valūtas vērtība krītas. Spekulanti tajās saskata zināmu riska līmeni, kura rezultātā finanšu tirgus krīzes dēļ viņi nevēlas ciest zaudējumus. Dažu valstu valūtas ir sasniegušas zemākos rādītājus vairāku gadu garumā. Eiro ieviešana nelielā un atvērta tirgus ekonomikā pasargā uzņēmējus un iedzīvotājus no valūtas kursa svārstībām. Pat iedzīvotāji no valsts ar augstāko nodarbinātības līmeni pasaulē, Dānijas, kurai ir augstākais konkurētspējas un dzīves līmenis pasaulē, ir sapratuši, ka tad, ja viņu valsts atrastos eirozonā, viņiem būtu labvēlīgāki valūtas maiņas kursi un lielākas iespējas cīnīties pret pašreizējām globālajām problēmām. Tas pats, zināms, attiecas arī uz Zviedriju, kuru mēs šodien apspriedām. Varbūt tagad ir īstais brīdis, lai tās no jauna izvērtētu jautājumu par iestāšanos eirozonā. Šodien kolēģis no manis pārstāvētās valsts kritizēja Slovākijas valdību par tās izstrādātajiem pasākumiem pārvaldības un uzraudzības struktūras stiprināšanai. Es gribētu pievērst viņa uzmanību Eiropas Parlamenta rezolūcijai, kurā Komisija nesen tika aicināta ierosināt ES mēroga pasākumus pārvaldības un uzraudzības struktūras stiprināšanai. Mums nav citas iespējas. Tādēļ vairākums Eiropas Parlamenta deputātu no dažādām politiskajām grupām balsoja par šo iespēju. Nobeigumā es vēlētos izteikt atzinību abiem referentiem par lielisko ziņojumu."@lv13
"V súvislosti s finančnou krízou v posledných týždňoch obyvatelia Európy získali skúsenosť, že členské štáty v eurozóne sú lepšie vybavené na zvládnutie veľkých otrasov. Vidia to aj ľudia v mojej krajine, na Slovensku, ktorá od 1. januára vstúpi do eurozóny. Finanční investori a špekulanti z devízových trhov nás už dnes považujú za súčasť eurozóny. S našou menou, keď máme stanovený pevný konverzný kurz, sa im už špekulovať neoplatí. Pritom meny našich susedných krajín padajú. Špekulanti v nich vidia riziko, ktoré z dôvodu finančnej krízy na finančných trhoch nechcú znášať. Niektoré meny sa prepadli na viacročné minimá. Prijatie eura pre malé a otvorené ekonomiky chráni podnikateľov a obyvateľov pred kolísaním kurzu. Dokonca aj obyvatelia krajiny s najvyššou mierou zamestnanosti na svete Dánska, ktoré dlhodobo patrí medzi štáty s najvyššou konkurencieschopnosťou a najvyššou kvalitou života na svete, zistili, že keby dnes boli členom eurozóny, mali by priaznivejšie úrokové sadzby a ľahšie by sa vysporiadali so súčasnými svetovými problémami. Platí to samozrejme aj o Švédsku, o ktorom sme tu dnes hovorili. Možno teraz je tá správna chvíľa, aby aj oni prehodnotili svoj vstup do eurozóny. Dnes tu zaznela kritika z úst kolegu z mojej krajiny, že vláda na Slovensku pripravuje opatrenia na posilnenie rámca regulácie a dohľadu. Rád by som aj jeho upozornil na uznesenie Európskeho parlamentu, ktorý nedávno požiadal Komisiu, aby navrhla opatrenia na posilnenie rámca regulácie a dohľadu v celej Európskej únii. Iná cesta nie je. Preto za túto cestu hlasovala väčšina poslancov Európskeho parlamentu z rôznych politických skupín. Na záver by som rád zablahoželal obom spravodajcom k výbornej správe."@mt15
"In verband met de financiële crisis hebben de burgers van Europa de afgelopen weken kunnen zien hoe de lidstaten in de eurozone beter toegerust zijn om het hoofd te bieden aan ernstige verstoringen. Mensen zien dit ook in mijn eigen land, Slowakije, dat op 1 januari tot de eurozone toetreedt. De financiële beleggers en speculanten op de valutamarkten beschouwen ons al als een lid van de eurozone. Het loont niet meer om met onze valuta te speculeren, aangezien er een vaste omrekeningskoers is vastgesteld. Tegelijkertijd zijn de valuta’s van onze buurlanden aan het dalen. Speculanten zien dat als een risico dat ze vanwege de financiële crisis liever vermijden. Sommige valuta’s hebben het laagste punt in jaren bereikt. Als een kleine en open economie overgaat op de euro, beschermt dit ondernemers en burgers tegen schommelende wisselkoersen. Zelfs de bewoners van het land met het hoogste werkgelegenheidspeil ter wereld, Denemarken, dat lange tijd een van de hoogste concurrentieniveaus en de hoogste levensstandaard ter wereld had, zijn erachter gekomen dat ze als lid van de eurozone gunstiger wisselkoersen zouden hebben gehad en ze beter in staat zouden zijn geweest om de huidige wereldwijde problemen het hoofd te bieden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Zweden, waar we het vandaag al over hadden. Misschien is dit voor hen het moment om hun toetreding tot de eurozone opnieuw te bekijken. Een collega uit mijn eigen land uitte vandaag de kritiek dat de Slowaakse regering bezig is maatregelen op te stellen om het regelgevings- en toezichtskader te versterken. Ik wijs hem op een resolutie van het Europees Parlement, waarin de Commissie onlangs werd gevraagd om maatregelen voor te stellen om het regelgevings- en toezichtskader in de hele EU te versterken. Er zit niets anders op. Daarom heeft een meerderheid van de Parlementsleden uit diverse fracties vóór deze optie gestemd. Ik wil graag afsluiten door beide rapporteurs te feliciteren met een voortreffelijk verslag."@nl3
"W związku z kryzysem finansowym w ostatnich tygodniach mieszkańcy Europy zobaczyli, że państwa członkowskie należące do strefy euro dysponują lepszymi instrumentami i dzięki nim mogą sobie lepiej radzić z poważnymi wstrząsami. Dostrzegli to również obywatele w moim kraju, Słowacji, który wejdzie do strefy euro 1 stycznia. Inwestorzy finansowi i spekulanci z rynków walutowych już traktują nas jak członków strefy euro. Nie opłaca się już spekulować naszą walutą, ponieważ mamy sztywny kurs przeliczeniowy. Jednocześnie waluty sąsiednich krajów tracą na wartości. Spekulanci widzą w nich poziom ryzyka, którego nie chcą ponosić ze względu na kryzys na rynkach finansowych. Kursy niektórych walut spadły do najniższego poziomu od lat. Przyjęcie euro przez małą i otwartą gospodarkę zapewnia przedsiębiorcom i mieszkańcom ochronę przed wahaniami kursów walut. Nawet mieszkańcy kraju o największym poziomie zatrudnienia na świecie – mówię o Danii, która przez długi czas szczyciła się jednym z najwyższych poziomów konkurencyjności i jednym z najwyższych standardów życia na świecie – odkryli, że gdyby byli członkami strefy euro, mieliby korzystniejsze kursy wymiany i mogliby lepiej radzić sobie z globalnymi problemami. To samo dotyczy oczywiście Szwecji, o której rozmawialiśmy dzisiaj w tym miejscu. Być może teraz jest odpowiedni moment, aby ponownie przeanalizowali wejście do strefy euro. Kolega z mojego kraju wyraził krytyczną opinię dotyczącą tego, że rząd słowacki przygotowuje środki mające na celu poprawę ram regulacyjnych i nadzoru. Chciałbym zwrócić uwagę na rezolucję, w której Parlament Europejski zwrócił się ostatnio do Komisji z wnioskiem o zaproponowanie środków służących poprawie ram regulacyjnych i nadzoru w całej UE. Nie ma innej drogi. Dlatego większość posłów do PE z różnych grup politycznych głosowała za tym rozwiązaniem. Na koniec chciałbym pogratulować obojgu sprawozdawcom doskonałego sprawozdania."@pl16
"Em ligação com a crise financeira, nas últimas semanas, os habitantes da Europa viram a que ponto os Estados-Membros da zona euro estão mais bem equipados para lidar com grandes rupturas. As pessoas assistem a isto também no meu país, a Eslováquia, que adere à zona euro no próximo dia 1 de Janeiro. Os investidores financeiros e especuladores dos mercados monetários já nos consideram como fazendo parte da zona euro. Já não compensa especular com a nossa moeda, desde que estabelecemos uma taxa de conversão fixa. Ao mesmo tempo, as moedas dos países nossos vizinhos estão em queda. Os especuladores vêem nelas um grau de risco que não querem correr, devido à crise nos mercados financeiros. Algumas moedas caíram para os níveis mais baixos desde há anos. A adopção do euro numa economia pequena e aberta protege os empresários e os habitantes contra flutuações da taxa de câmbio. Mesmo os habitantes do país com o maior nível de emprego no mundo, a Dinamarca, que durante muito tempo teve um dos maiores níveis de competitividade e o mais alto nível de vida do mundo, descobriram que, se fossem membros da zona euro, teriam taxas de câmbio mais favoráveis e estariam em melhores condições para fazer face aos actuais problemas globais. O mesmo se aplica, é claro, à Suécia, que discutimos aqui, hoje. Talvez seja agora o momento certo para reavaliarem a sua adesão à zona euro. Foi hoje levantada por um colega do meu país a crítica segundo a qual o Governo eslovaco está a elaborar medidas para reforçar o quadro de regulação e de supervisão. Gostaria de chamar a sua atenção para uma resolução recente do Parlamento Europeu em que este solicitou à Comissão Europeia que propusesse medidas para reforçar o quadro de regulação e de supervisão em toda a UE. Não há outra maneira. Foi por isso que uma maioria de deputados de diversos partidos políticos votou a favor desta opção. Gostaria de concluir felicitando ambos os relatores pelo seu excelente relatório."@pt17
"V súvislosti s finančnou krízou v posledných týždňoch obyvatelia Európy získali skúsenosť, že členské štáty v eurozóne sú lepšie vybavené na zvládnutie veľkých otrasov. Vidia to aj ľudia v mojej krajine, na Slovensku, ktorá od 1. januára vstúpi do eurozóny. Finanční investori a špekulanti z devízových trhov nás už dnes považujú za súčasť eurozóny. S našou menou, keď máme stanovený pevný konverzný kurz, sa im už špekulovať neoplatí. Pritom meny našich susedných krajín padajú. Špekulanti v nich vidia riziko, ktoré z dôvodu finančnej krízy na finančných trhoch nechcú znášať. Niektoré meny sa prepadli na viacročné minimá. Prijatie eura pre malé a otvorené ekonomiky chráni podnikateľov a obyvateľov pred kolísaním kurzu. Dokonca aj obyvatelia krajiny s najvyššou mierou zamestnanosti na svete Dánska, ktoré dlhodobo patrí medzi štáty s najvyššou konkurencieschopnosťou a najvyššou kvalitou života na svete, zistili, že keby dnes boli členom eurozóny, mali by priaznivejšie úrokové sadzby a ľahšie by sa vysporiadali so súčasnými svetovými problémami. Platí to samozrejme aj o Švédsku, o ktorom sme tu dnes hovorili. Možno teraz je tá správna chvíľa, aby aj oni prehodnotili svoj vstup do eurozóny. Dnes tu zaznela kritika z úst kolegu z mojej krajiny, že vláda na Slovensku pripravuje opatrenia na posilnenie rámca regulácie a dohľadu. Rád by som aj jeho upozornil na uznesenie Európskeho parlamentu, ktorý nedávno požiadal Komisiu, aby navrhla opatrenia na posilnenie rámca regulácie a dohľadu v celej Európskej únii. Iná cesta nie je. Preto za túto cestu hlasovala väčšina poslancov Európskeho parlamentu z rôznych politických skupín. Na záver by som rád zablahoželal obom spravodajcom k výbornej správe."@ro18
"Ob finančni krizi v zadnjih tednih so imeli prebivalci Evrope priložnost ugotoviti, koliko bolje so za spopad z velikimi pretresi opremljene države članice evrskega območja. To ugotavljajo tudi moji rojaki, prebivalci Slovaške, ki bo v evrsko območje vstopila 1. januarja. Finančni vlagatelji in valutni špekulanti nas že zdaj smatrajo za del evrskega območja. Ni izplača se jim več špekulirati z našo valuto, saj smo uvedli fiksen menjalni tečaj. Obenem pa vrednosti valut naših sosed padajo. Špekulanti jih ocenjujejo kot tveganje, ki ga zaradi krize na finančnih trgih ne želijo prevzemati. Nekatere valute so padle na večletne najnižje ravni. Uvedba evra v majhnem in odprtem gospodarstvu pomeni zaščito podjetnikov in državljanov pred nihanji menjalnih tečajev. Celo prebivalci v državi z najvišjo stopnjo zaposlenosti na svetu, Danski, ki je dolgo časa zasedala prvo mesto glede konkurenčnosti in življenjskega standarda na svetu, so ugotovili, da bi jim članstvo v evrskem območju zagotovilo boljše menjalne tečaje in boljše možnosti spopadanja s sedanjimi težavami v svetu. Enako velja seveda tudi za Švedsko, o kateri smo danes že govorili. Morda je zdaj primeren trenutek za njihov ponovni premislek o vstopu v evrsko območje. Moj kolega-rojak je danes izrazil kritiko slovaške vlade, češ da pripravlja ukrepe za okrepitev regulativnega in nadzornega okvira. Naj ga spomnim na resolucijo, s katero je Evropski parlament nedavno pozval Komisijo, naj predlaga ukrepe za okrepitev regulativnega in nadzornega okvira v vsej EU. Nimamo druge poti. Zato je večina poslancev iz različnih političnih skupin glasovala za to možnost. Naj zaključim s čestitko obema poročevalcema za odlično opravljeno delo."@sl20
"Finanskrisen har de senaste veckorna visat européerna att medlemsstaterna i euroområdet står bättre rustade för att hantera allvarliga störningar. I mitt land, Slovakien, som ansluter sig till euroområdet den 1 januari, har invånarna konstaterat samma sak. Valutamarknadens finansiella investerare och spekulanter betraktar oss redan som medlemmar av euroområdet. Det lönar sig inte längre att spekulera med vår valuta eftersom vi nu har en fast växelkurs. Samtidigt ser vi hur grannländernas valutakurser faller. Spekulanterna betraktar dem som så osäkra placeringar att de inte vill ta risken under den nuvarande krisen på finansmarknaden. Vissa valutor är svagare än på många år. När små, öppna ekonomier inför euron skyddar detta företagare och invånare mot växelkursfluktuationer. Danmark är det land i världen som har den högsta sysselsättningen, och såväl levnadsstandarden där som landets konkurrensförmåga hör till de bästa i världen. Men till och med danskarna har fått upp ögonen för att ett medlemskap i euroområdet skulle ha gett dem bättre växelkurser och en bättre förmåga att hantera de rådande globala problemen. Samma sak gäller naturligtvis för Sveriges del, och det har vi ju redan tagit upp i dag. Kanske är ögonblicket nu inne för dem att tänka om angående ett inträde i euroområdet. En kollega från mitt hemland har i dag fört fram kritik mot att den slovakiska regeringen förbereder åtgärder som ska skärpa regleringen och tillsynen. Jag vill påpeka för honom att vi i en av Europaparlamentets resolutioner nyligen uppmanade kommissionen att föreslå åtgärder för att förstärka ramen för tillsyn och övervakning i hela EU. Det finns inget alternativ. Det är därför som en tvärpolitisk parlamentarisk majoritet röstade för detta alternativ. Slutligen vill jag gratulera de båda föredragandena till deras utmärkta betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph