Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-17-Speech-1-068"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081117.21.1-068"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, first of all I would like to congratulate Mrs Berès and Mr Langen for the work they have put into this very important report. It is an excellent report and one that should be taken notice of. When this topic was first reported at committee level, we were experiencing a very different economic climate. The subprime crisis in the United States of America had emerged, but I do not think anyone foresaw the repercussions and the extent of the effect it was going to have on financial markets right across the world. As the financial situation has worsened, the tone of our debates here in the Committee on Economic and Monetary Affairs has changed. The current crisis is a global one, and to get through it we need a coordinated global response, so I very much welcome the initiative that was taken at the weekend and the outcome of that. There is a lot of more work that needs to be done, but I think that is a very good start. For Ireland, the stability brought about by the euro currency, notably as regards interest rates and foreign-exchange rates, is a key factor in enabling us to emerge from the turmoil, not unscathed, but certainly still standing. If there is still anyone in Ireland or elsewhere in the Euro Zone or elsewhere in Europe that doubts the benefit of euro membership, just look at the north-west of Europe and take note of what is happening in Iceland. If people in Ireland had listened to those who opposed not just the Lisbon Treaty but also the Maastricht and Nice Treaties, where would Ireland be now? We would be outside. We would not be in the Euro Zone and we would be very badly affected economically because we would not have the stability which the euro has brought to the country. I do not expect an answer from those parties like Sinn Féin who have consistently opposed Europe and the steps we have taken, but I really believe that it is time that they stood up and said what exactly they think and where they stand on the whole issue of Europe and our economic future."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, především bych chtěl blahopřát paní Berèsové a panu Langenovi k úsilí, které vložili do vypracování této velmi významné zprávy. Je to zpráva vynikající, která si zaslouží pozornost. Když se o tomto tématu poprvé mluvilo na úrovni výborů, zažívali jsme velmi odlišné hospodářské klima. Už se objevila hypoteční krize ve Spojených státech amerických, ale myslím, že nikdo nepředvídal, jaké následky bude mít a jaký bude rozsah dopadů na finanční trhy po celém světě. Jak se zhoršovala situace ve finančnictví, měnil se i tón našich diskusí v Hospodářském a měnovém výboru. Současná krize je krizí celosvětovou, a máme-li se s ní vypořádat, potřebujeme globální koordinovanou reakci, proto nanejvýš vítám iniciativu přijatou o víkendu a její výsledek. Je zapotřebí vykonat ještě mnohem více, ale domnívám se, že jde o dobrý počinek. Pro Irsko je stabilita, kterou přináší euro, zejména co se týká úrokových měr a směnných kurzů, klíčovým faktorem, který nám umožňuje vyplout z bouřlivých vod, nikoli bez šrámů, ale stále na hladině. Pokud ještě někdo v Irsku nebo jinde v eurozóně či jinde v Evropě stále pochybuje o výhodách příslušnosti k euru, ať se prostě jen podívá na severozápadní Evropu a uvědomí si, k čemu dochází na Islandu. Kdyby obyvatelé Irska bývali naslouchali těm, co odmítali nejen Lisabonskou smlouvu, ale i Maastrichtskou smlouvu, kde by dnes Irsko bylo? Byli bychom mimo. Nebyli bychom v eurozóně a byli bychom tvrdě zasaženi po hospodářské stránce, protože by nám chyběla stabilita, kterou zemi přineslo euro. Neočekávám odpověď od stran typu Sinn Féin, které se trvale staví proti Evropě a krokům, které podnikáme, ale skutečně se domnívám, že nastal čas, aby se postavili a řekli, co si vlastně myslí a jakou pozici celkově zastávají k otázce Evropy a naší hospodářské budoucnosti."@cs1
"Hr. formand! For det første vil jeg gerne lykønske fru Berès og hr. Langen med det arbejde, de har lagt i denne meget vigtige betænkning. Det er en fremragende betænkning og en betænkning, der bør lægges mærke til. Da dette emne først blev fremsat på udvalgsniveau, oplevede vi et meget anderledes økonomisk klima. Subprimekrisen i USA var brudt ud, men jeg tror ikke, at der var nogen, der forudså følgerne og omfanget af den virkning, som den ville få på finansmarkederne i hele verden. Efterhånden som den finansielle situation er blevet værre, har tonen i vores forhandlinger her i Økonomi- og Valutaudvalget ændret sig. Den nuværende krise er en global krise, og for at komme gennem den har vi brug for en koordineret global respons, så jeg glæder mig meget over det initiativ, der blev taget i weekenden og resultatet af det. Det er meget mere, der skal gøres, men jeg synes, at det er en rigtig god start. For Irland er den stabilitet, som euroen har givet, navnlig med hensyn til rentesatser og valutakurser, en væsentlig faktor, der er med til at gøre os i stand til at komme ud af dette stormvejr, ikke uden skrammer, men helt bestemt stadig oprejst. Hvis der stadig er nogen i Irland eller andre steder i euroområdet eller i Europa, der tvivler på fordelene ved euromedlemskab, så bare kig mod det nordvestlige Europa, og se, hvad der sker i Island. Hvis Irlands befolkning havde lyttet til dem, der ikke bare var modstandere af Lissabontraktaten, men også af Maastricht- og Nicetraktaten, hvor ville Irland så være nu? Vi ville stå uden for. Vi ville ikke være med i euroområdet, og vi ville opleve alvorlige økonomiske konsekvenser, fordi vi ikke ville have den stabilitet, som euroen har bragt til landet. Jeg forventer ikke et svar fra partier som Sinn Féin, som konsekvent har været modstandere af Europa, og de skridt, vi har taget, men jeg synes virkelig, at det er på tide, at de gør klart, præcist hvad de mener, og hvor de står i forhold til hele spørgsmålet om Europa og vores økonomiske fremtid."@da2
"Herr Präsident! Zuerst möchte ich Frau Berès und Herrn Langen für die Arbeit danken, die sie in diesen sehr wichtigen Bericht gesteckt haben. Es ist ein ausgezeichneter Bericht, der zur Kenntnis genommen werden sollte. Als über dieses Thema zum ersten Mal auf Ausschussebene berichtet wurde, erlebten wir ein gänzlich anderes wirtschaftliches Klima. Die Subprime-Krise in den Vereinigten Staaten von Amerika war ausgebrochen, aber ich denke, niemand sah die Folgen und das ganze Ausmaß der Auswirkungen voraus, die sie auf die Finanzmärkte auf der ganzen Welt haben sollte. Als sich die finanzielle Situation verschlechterte, hat sich auch der Ton unserer Debatten hier im Ausschuss für Wirtschaft und Währung geändert. Die aktuelle Krise ist eine weltweite Krise, und um sie zu überstehen, müssen wir eine koordinierte weltweite Antwort geben, daher begrüße ich die an diesem Wochenende unternommene Initiative und ihr Ergebnis sehr. Es gibt noch sehr viel mehr zu tun, aber ich denke, dass dies ein sehr guter Start ist. Für Irland ist die Stabilität, die durch den Euro gekommen ist, besonders hinsichtlich der Zinssätze und Wechselkurse, ein zentraler Faktor, um aus den Turbulenzen herauszukommen, nicht unbeschadet, aber sicher noch aufrecht. Wenn es immer noch jemanden in Irland oder anderswo in der Eurozone gibt, der die Vorteile einer Mitgliedschaft bezweifelt, braucht er nur in den Nordwesten Europas zu blicken und zur Kenntnis zu nehmen, was gerade in Island geschieht. Wenn die Menschen in Irland auf diejenigen gehört hätten, die nicht nur gegen den Vertrag von Lissabon, sondern auch gegen die Verträge von Maastricht und Nizza gewesen sind, wo wäre Irland dann heute? Wir wären draußen. Wir wären nicht in der Eurozone, und wir wären wirtschaftlich sehr stark betroffen, weil wir nicht über die Stabilität verfügen würden, die der Euro unserem Land gegeben hat. Ich erwarte keine Antwort von solchen Parteien wie Sinn Féin, die beständig gegen Europa und die von uns unternommenen Schritte waren, aber ich glaube wirklich, dass es Zeit ist, dass sie aufstehen und sagen, was genau sie denken und wo sie in der gesamten Frage Europas und unserer wirtschaftlichen Zukunft stehen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Berès και τον κ. Langen για την εργασία που έχουν συνεισφέρει σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Είναι μια εξαιρετική έκθεση στην οποία θα έπρεπε να δοθεί προσοχή. Όταν αυτό το θέμα αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο επιτροπής, ζούσαμε σε πολύ διαφορετικό οικονομικό κλίμα. Η κρίση με τα επισφαλή δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχε εκδηλωθεί, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς είχε προβλέψει τις επιπτώσεις και την έκταση της επίδρασης που θα είχε στις χρηματοπιστωτικές αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεδομένου ότι η οικονομική κατάσταση έχει επιδεινωθεί, ο τόνος των συζητήσεών μας εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων έχει αλλάξει. Η τρέχουσα κρίση είναι παγκόσμια και για να την ξεπεράσουμε χρειαζόμαστε μια συντονισμένη παγκόσμια απάντηση, έτσι χαιρετίζω την πρωτοβουλία που ανελήφθη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και το αποτέλεσμά της. Υπάρχει πολύ περισσότερη δουλειά που χρειάζεται να γίνει, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή. Για την Ιρλανδία, η σταθερότητα που έφερε το ευρώ, ιδίως όσον αφορά τα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, αποτελεί βασικό παράγοντα που μας επιτρέπει να βγούμε από την αναταραχή, όχι ανέπαφοι, αλλά σίγουρα ακόμη όρθιοι. Αν υπάρχει ακόμη κάποιος στην Ιρλανδία, ή αλλού στην ευρωζώνη, ή αλλού στην Ευρώπη που να αμφιβάλλει για το όφελος της ένταξης στο ευρώ, ας κοιτάξει μόνο στα βορειοδυτικά της Ευρώπης και ας παρατηρήσει τι συμβαίνει στην Ισλανδία. Αν οι πολίτες στην Ιρλανδία είχαν ακούσει εκείνους που αντιτίθενται όχι μόνο στη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και στις συνθήκες του Μάαστριχτ και της Νίκαιας, πού θα ήταν τώρα η Ιρλανδία; Θα ήμασταν έξω. Δεν θα ήμασταν στη ευρωζώνη και θα πληττόμαστε πολύ άσχημα από οικονομική άποψη, διότι δεν θα είχαμε τη σταθερότητα την οποία έφερε το ευρώ στη χώρα. Δεν περιμένω κάποια απάντηση από εκείνα τα κόμματα, όπως το Sinn Fein, που είναι σταθερά αντίθετα με την Ευρώπη και τα βήματα που έχουμε κάνει, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να σηκωθούν και να πουν τι ακριβώς σκέφτονται και ποια είναι η άποψή τους για το όλο ζήτημα της Ευρώπης και του οικονομικού μας μέλλοντος."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la señora Berès y al señor Langen por el trabajo que han invertido en este informe tan importante. Es un informe excelente, al que hay que prestar atención. Cuando se presentó este tema por primera vez a nivel de comisión, estábamos experimentando un clima económico muy diferente. Había surgido la crisis de las hipotecas «subprime» en los Estados Unidos de América, pero creo que nadie preveía las repercusiones y el alcance del efecto que iba a tener en los mercados financieros en todo el mundo. Como la situación financiera ha empeorado, ha cambiado el tono de nuestros debates en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. La crisis actual es una crisis mundial, y para superarla necesitamos una respuesta mundial coordinada, así que acojo muy positivamente la iniciativa que se adoptó el fin de semana y su resultado. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero creo que este es un buen comienzo. Para Irlanda, la estabilidad que ha creado el euro, especialmente en cuanto a los tipos de interés y los tipos de cambios de divisas, es un elemento clave para permitirnos salir del caos, no ilesos, pero, sin duda, todavía en pie. Si hay todavía alguien en Irlanda o en cualquier otro lugar de la zona del euro o del resto de Europa que todavía dude de la ventaja que supone la pertenencia al euro, que simplemente mire al noroeste de Europa y tome nota de lo que esta pasando en Islandia. Si Irlanda hubiera escuchado a aquellos que se oponían no solo al Tratado de Lisboa, sino también a los de Maastricht y Niza, ¿dónde estaría ahora? Estaríamos fuera. No estaríamos en la zona del euro y estaríamos muy afectados económicamente porque no tendríamos la estabilidad que ha traído el euro al país. No espero una respuesta de partidos como el Sinn Féin que se han opuesto constantemente a Europa y a las medidas que hemos adoptado, pero creo realmente que es el momento de que se levanten y digan qué piensan exactamente y cuál es su postura ante todo el tema de Europa y nuestro futuro económico."@es21
"Härra juhataja, esiteks tahaksin ma tunnustada proua Berèsi ja härra Langenit selle väga olulise raportiga tehtud töö eest. See on suurepärane raport ja sellele tuleks tähelepanu pöörata. Kui see teema parlamendikomisjonis esmakordselt tõstatati, oli majandusolukord täiesti teistsugune. Riskilaenude kriis Ameerika Ühendriikides oli juba alanud, kuid ma ei usu, et keegi nägi ette selle kriisi mõju ja tagajärgi kogu maailma finantsturgudele. Koos finantsolukorra halvenemisega on muutunud ka meie majandus- ja rahanduskomisjonis peetud arutelude tonaalsus. Praegune kriis on üleilmne ja sellega toimetulekuks vajame kooskõlastatud üleilmset reageerimist, nii et mul on väga hea meel nädalavahetusel tehtud algatuse ja selle tulemuste üle. Tuleb teha palju rohkem tööd, ent ma arvan, et see on väga hea algus. Iirimaa jaoks on euro toodud stabiilsus, eriti seoses intressimäärade ja välisvaluuta vahetuskurssidega, olnud põhitegur, mis on võimaldanud meil keerisest välja tulla mitte küll vigastamatult, ent kindlasti endiselt jalgadel püsides. Kui Iirimaal või mujal euroalal või mujal Euroopas on veel keegi, kes kahtleb euroala liikmesuse eelistes, siis heitke lihtsalt pilk Euroopa loodeosasse ja pange tähele, mis toimub Islandil. Kui Iiri rahvas oleks kuulanud neid, kes polnud vastu mitte üksnes Lissaboni lepingule, vaid ka Maastrichti ja Nice’i lepingule, siis kus oleks Iirimaa praegu? Me oleksime väljas. Me ei oleks euroalas ja meie majandus oleks rängalt kahjustatud, sest meil ei oleks stabiilsust, mille euro riiki tõi. Ma ei oota, et sellised parteid nagu Sinn Féin, kes on järjepidevalt Euroopale ja meie sammudele vastu seisnud, mulle vastaksid, ent ma usun tõesti, et neil on aeg tulla avalikkuse ette ja öelda, mida nad täpselt arvavad ja mis on nende seisukoht kogu Euroopa küsimuses ja meie majanduse tuleviku suhtes."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan aivan aluksi kiittää jäsen Berès'tä ja jäsen Langenia työstä, jota he ovat tehneet laatiessaan tätä hyvin tärkeää mietintöä. Se on erinomainen mietintö, joka on otettava huomioon. Kun tätä aihetta käsiteltiin ensi kerran valiokunnissa, taloustilanteemme oli varsin toisenlainen. Yhdysvaltojen subprime-kriisi oli alkanut, mutten usko kenenkään aavistaneen sen seurauksia ja sitä, miten laajasti se vaikuttaisi koko maailman rahoitusmarkkinoihin. Taloustilanteen heikentyessä keskustelujemme sävy talous- ja raha-asioiden valiokunnassa on muuttunut. Tämä kriisi on maailmanlaajuinen, ja siitä selviäminen edellyttää koordinoituja maailmanlaajuisia toimia, joten pidän viikonloppuna tehtyä aloitetta ja sen tulosta varsin myönteisinä. Työtä on jäljellä vielä paljon, mutta mielestäni tämä on oikein hyvä alku. Euron tuoma vakaus, erityisesti korkojen ja valuuttakurssien osalta, on Irlannille tärkeä seikka, joka on auttanut meitä selviämään myllerryksestä. Emme ole selvinneet vahingoitta, mutta olemme kuitenkin jaloillamme. Jos vielä joku Irlannissa tai muualla euroalueella tai EU:ssa epäilee euroalueen jäsenyyden etuja, kehotan häntä suuntaamaan katseensa Luoteis-Eurooppaan ja seuraamaan, mitä Islannissa tapahtuu. Missä Irlanti olisi nyt, jos irlantilaiset olisivat kuunnelleet niitä, jotka vastustivat paitsi Lissabonin sopimusta myös Maastrichtin ja Nizzan sopimuksia? Olisimme ulkopuolella. Emme kuuluisi euroalueeseen, ja taloutemme olisi kärsinyt suurta vahinkoa, koska meillä ei olisi ollut sitä vakautta, jonka euro on tuonut maallemme. En odota vastausta Sinn Féinin kaltaisilta puolueilta, jotka ovat jatkuvasti vastustaneet EU:ta ja toteuttamiamme toimia, mutta olen todella sitä mieltä, että niiden on nyt aika kertoa, mitä ne tarkalleen ajattelevat ja mitä mieltä ne ovat koko EU:sta ja taloutemme tulevaisuudesta."@fi7
". Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord féliciter M Berès et M. Langen pour les efforts qu’ils ont consacrés à ce très important rapport. C’est un excellent rapport qui mérite l’attention de tous. Quand ce sujet a été présenté pour la première fois en commission, le contexte économique était très différent. La crise des subprimes aux États-Unis d’Amérique avait déjà éclaté, mais à l’époque personne ne prévoyait les répercussions et l’importance de l’effet qu’elle allait avoir sur les marchés financiers du monde entier. Au fur et à mesure de l’aggravation de la situation financière, le ton de nos débats ici en commission des affaires économiques et monétaires a changé. La crise actuelle est planétaire et pour la surmonter nous avons besoin d’une réponse mondiale coordonnée. C’est pourquoi je me félicite vivement de l’initiative prise ce week-end et du résultat qui en découle. Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche, mais je crois que c’est un très bon début. En ce qui concerne l’Irlande, la stabilité apportée par l’euro, notamment en matière de taux d’intérêts et de taux de change des devises est un facteur clé qui nous permet d’émerger de la tourmente, peut-être pas indemnes, mais certainement encore debout. S’il y a encore quelqu’un en Irlande ou ailleurs dans la zone euro ou ailleurs en Europe qui doute des avantages d’être membre de l’Eurogroupe, qu’il regarde du côté du nord-ouest de l’Europe et qu’il prenne note de ce qui se passe en Islande. Si les citoyens irlandais avaient écouté ceux qui étaient non seulement contre le traité de Lisbonne, mais aussi contre les traités de Maastricht et de Nice, où en serait l’Irlande aujourd’hui? Nous serions dehors. Nous ne serions pas dans la zone euro et nous serions très gravement touchés économiquement parce que nous n’aurions pas la stabilité que l’euro a apportée au pays. Je n’attends pas de réponse de partis comme le Sinn Féin qui se sont toujours systématiquement opposés à l’Europe et aux mesures que nous avons prises, mais je crois réellement qu’il est temps maintenant qu’ils se lèvent et qu’ils disent exactement ce qu’ils pensent et où ils en sont sur l’ensemble de la question de l’Europe et de notre avenir économique."@fr8
"Elnök úr, mindenekelőtt szeretnék gratulálni Berès asszonynak és Langen úrnak e rendkívül fontos jelentés érdekében végzett munkájukért. Ez egy kiváló jelentést, amelyet figyelembe kell venni. Amikor bizottsági szinten először számoltak be a témáról, nagyon más gazdasági környezettel álltunk szemben. Akkor indult el a másodlagos jelzálogpiaci válság az Amerikai Egyesült Államokban, de nem hiszem, hogy bárki előre látta a következményeket és az ilyen mértékű hatást, amelyet a válság világszerte gyakorolt a pénzügyi piacokra. Ahogy a válság súlyosbodott, úgy változott vitáink hangneme itt, a Gazdasági és Monetáris Bizottságban. A jelenlegi válság egy globális válság, és ahhoz, hogy átvészeljük, koordinált globális válaszra van szükségünk, ezért melegen üdvözlöm a hétvégén elindított kezdeményezést és annak kimenetelét. Ennél sokkal többet kell majd tenni, de úgy hiszem, kezdetnek nagyon jó. Írországot illetően az a stabilitás, amit az euro mint pénznem teremtett, nevezetesen a kamatlábak és a devizaárfolyamok terén, kulcsfontosságú tényező abban, hogy kilábaljunk a válságból, nem sértetlenül, de mindenképpen talpon maradva. Ha lenne még valaki Írországban vagy az euroóövezetben vagy bárhol Európában, akik kételkedik az eurotagság előnyeiben, az vessen egy pillantást Északnyugat-Európa felé, és nézze meg, mi történik Izlandon. Ha az ír emberek hallgattak volna azokra, akik nem csak a Lisszaboni Szerződést ellenezték, hanem a Maastrichti és Nizzai Szerződést is, hol lenne most Írország? Kívül lennénk. Nem lennénk tagjai az euroövezetnek, és gazdaságilag nagyon súlyos csapás érne minket, hiszen nem rendelkeznénk azzal a stabilitással, amelyet az euro teremtett meg az ország számára. Nem várok választ az olyan pártoktól, mint például a Sinn Féin, amelyek következetesen nemet mondtak Európára, de tényleg úgy hiszem, eljött az ideje, hogy felálljanak és kimondják, pontosan mit is gondolnak és hol állnak Európa és gazdasági jövőnk kérdését illetően."@hu11
"Signor Presidente, desidero innanzi tutto congratularmi con gli onorevoli Berès e Langen per l’impegno con cui hanno preparato questa importantissima relazione. La relazione è eccellente e meritevole di considerazione. Quando la commissione si è occupata di questo tema per la prima volta, il clima economico era molto diverso: negli Stati Uniti era scoppiata la crisi dei mutui però credo che allora nessuno avesse previsto le ripercussioni e le dimensioni delle conseguenze che la crisi avrebbe avuto sui mercati finanziari di tutto il mondo. Con il peggiorare della situazione finanziaria, il tono delle nostre discussioni nella commissione per i problemi economici e monetari è andato cambiando. La crisi attuale è di portata globale e per superarla abbiamo bisogno di una risposta coordinata a livello globale; pertanto sono senz’altro favorevole all’iniziativa adottata nel corso del fine settimana e ai suoi risultati. Resta ancora molto da fare, ma ritengo che si tratti nondimeno di un ottimo inizio. Per l’Irlanda, la stabilità portata dall’euro, soprattutto sotto il profilo dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio con le altre monete, è un fattore chiave che ci permette di uscire dalle turbolenze, se non indenni, quanto meno ancora saldi sulle nostre gambe. Se c’è ancora qualcuno, in Irlanda o da qualche altra parte nella zona euro o in Europa, che dubita dei vantaggi dell’adesione all’euro, bene, provi un po’ a guardare la situazione nell’Europa nord-occidentale e prenda nota di quanto sta succedendo in Islanda. Se gli irlandesi avessero dato ascolto a quelli che erano contrari non solo al trattato di Lisbona ma anche ai trattati di Maastricht e Nizza, dove sarebbe adesso l’Irlanda? Saremmo fuori, non saremmo nella zona euro e subiremmo pesantissimi contraccolpi economici perché non avremmo la stabilità che l’euro ha dato al nostro paese. Non mi aspetto una risposta dai partiti come il Sinn Féin che sono sempre stati fermamente contrari all’Europa e ai passi che abbiamo compiuto; credo però che sia venuto per loro il momento di farsi avanti e dire esattamente cosa pensano e quale sia la loro posizione sull’intera questione dell’Europa e del futuro della nostra economia."@it12
"Gerb. pirmininke, visų pirma norėčiau pasveikinti P. Berès ir W. Langeną dėl darbo, kurį jie įdėjo į šį labai svarbų pranešimą. Tai puikus pranešimas ir į jį verta atkreipti dėmesį. Kai buvo iš pradžių pranešta apie šią temą komiteto lygmeniu, mes gyvenome visiškai kitokiomis ekonomikos sąlygomis. Jungtinėse Amerikos Valstijose kilo nestandartinių paskolų krizė, bet nemanau, kad kas nors numatė, kokius atgarsius ir kokius padarinius ji sukels viso pasaulio finansų rinkoje. Kadangi finansinė padėtis pablogėjo, pasikeitė mūsų diskusijų čia, Ekonomikos ir pinigų politikos komitete, tonas. Dabartinė krizė yra pasaulinė, ir, norėdami ją įveikti, turime parengti koordinuotą pasaulinį atsaką, taigi labai sveikinu iniciatyvą, kurios buvo imtasi savaitgalį, ir jos rezultatą. Dabar reikia nuveikti daug daugiau darbų, bet manau, kad tai labai gera pradžia. Kalbant apie Airiją, stabilumas, kurį suteikė euro valiuta, ypač dėl palūkanų normų ir užsienio valiutų kursų, yra pagrindinis veiksnys, suteikiantis mums galimybę išsivaduoti iš suirutės, tiesa, ne be nuostolių, bet vis dar laikantis ant kojų. Jei kas nors Airijoje, kitose euro zonos šalyse ar kitur Europoje vis dar abejoja narystės euro zonoje nauda, tegul pažiūri į Europos šiaurės vakarus ir atkreipia dėmesį į tai, kas vyksta Islandijoje. Jei žmonės Airijoje būtų klausę tų, kurie priešinosi ne tik Lisabonos sutarčiai, bet ir Mastrichto ir Nicos sutarčiai, kas būtų su Airija dabar? Mes būtume palikti vieni. Mes nepriklausytume euro zonai ir būtume labai smarkiai paveikti ekonomiškai, nes neturėtume stabilumo, kurį mūsų šaliai suteikė euras. Nelaukiu atsakymo iš tokių partijų kaip kuri nuolatos pasisakė prieš Europą ir mūsų žengtus žingsnius, bet tikrai manau, kad atėjo laikas jiems atsistoti ir pasakyti, ką jie iš tikrųjų galvoja ir kokia jų pozicija apskritai dėl Europos ir mūsų ekonomikos ateities."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vispirms vēlētos pateikties un par paveikto darbu, kas ieguldīts šajā nozīmīgajā ziņojumā. Tas ir lielisks ziņojums, kas būtu jāņem vērā. Kad šis jautājums pirmoreiz tika izskatīts komitejas līmenī, mēs paredzējām pavisam savādāku ekonomisko klimatu. Amerikas Savienotajās Valstīs izveidojās augsta riska kredītu tirgus krīze, bet es nedomāju, ka kāds paredzēja tās plašo rezonansi un ietekmes apmēru uz finanšu tirgiem visā pasaulē. Pasliktinoties finanšu stāvoklim, mainījās arī mūsu debašu atmosfēra šeit, Ekonomikas un monetārajā komitejā. Pašreizējā krīze ir globāla, un tās pārvarēšanai ir nepieciešama saskaņota vispārēja reakcija, tālab es atzinīgi vērtēju iniciatīvu, kas tika uzsākta nedēļas nogalē un tās iznākumu. Ir vēl daudz darāmā, bet tas, manuprāt, ir labs iesākums. Īrijai eiro valūta, kas devusi ievērojamu stabilitāti attiecībā uz procentu likmēm un ārvalstu valūtas likmēm, ir galvenais faktors, lai mēs varētu atkopties no satricinājuma – ar zaudējumiem, bet joprojām esot pozīcijā. Ja Īrijā vai citur eirozonā, vai arī Eiropā kāds vēl šaubās par eiro ieviešanas izdevīgumu, viņiem ir jāparaugās uz Eiropas ziemeļrietumiem un jāņem vērā situācija Īslandē. Ja Īrijas iedzīvotāji būtu uzklausījuši tos, kuri pretojās ne tikai Lisabonas stratēģijai, bet arī Māstrihtas un Nicas līgumiem, kādā situācijā Īrija atrastos patlaban? Mēs būtu ārpusē. Mēs neatrastos eirozonā un būtu ļoti smagi ietekmēti ekonomiskajā ziņā, jo mums nebūtu stabilitātes, kuru valstī ieviesa eiro. Es negaidu atbildi no tādām partijām kā kas vienmēr pretojušās ES un mūsu veiktajiem pasākumiem, bet es patiešām uzskatu, ka ir pienācis brīdis, lai tās pieceltos un atklāti paziņotu savu patieso viedokli un nostāju saistībā ar ES jautājumu un mūsu ekonomisko nākotni."@lv13
"Mr President, first of all I would like to congratulate Mrs Berès and Mr Langen for the work they have put into this very important report. It is an excellent report and one that should be taken notice of. When this topic was first reported at committee level, we were experiencing a very different economic climate. The subprime crisis in the United States of America had emerged, but I do not think anyone foresaw the repercussions and the extent of the effect it was going to have on financial markets right across the world. As the financial situation has worsened, the tone of our debates here in the Committee on Economic and Monetary Affairs has changed. The current crisis is a global one, and to get through it we need a coordinated global response, so I very much welcome the initiative that was taken at the weekend and the outcome of that. There is a lot of more work that needs to be done, but I think that is a very good start. For Ireland, the stability brought about by the euro currency, notably as regards interest rates and foreign-exchange rates, is a key factor in enabling us to emerge from the turmoil, not unscathed, but certainly still standing. If there is still anyone in Ireland or elsewhere in the euro zone or elsewhere in Europe that doubts the benefit of euro membership, just look at the north-west of Europe and take note of what is happening in Iceland. If people in Ireland had listened to those who opposed not just the Lisbon Treaty but also the Maastricht and Nice Treaties, where would Ireland be now? We would be outside. We would not be in the euro zone and we would be very badly affected economically because we would not have the stability which the euro has brought to the country. I do not expect an answer from those parties like Sinn Féin who have consistently opposed Europe and the steps we have taken, but I really believe that it is time that they stood up and said what exactly they think and where they stand on the whole issue of Europe and our economic future."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik graag mevrouw Berès en de heer Langen feliciteren met de inspanningen die zij voor dit belangrijke verslag hebben geleverd. Het is een uitstekend verslag, een verslag waarmee we rekening moeten houden. Toen dit thema voor het eerst op commissieniveau ter tafel werd gebracht, zaten we in een heel ander economische klimaat. De “subprime”-crisis in de Verenigde Staten was al begonnen, maar ik denk dat niemand voorzag wat voor gevolgen en enorme impact deze crisis voor de financiële markten over de hele wereld zou hebben. Aangezien de financiële situatie is verslechterd, is de toon van onze debatten hier in de Commissie economische en monetaire zaken veranderd. De huidige crisis is een wereldwijde crisis en om hier weer uit te komen hebben wij gecoördineerde, mondiale maatregelen nodig. Ik ben dan ook zeer verheugd over het initiatief dat dit weekend is genomen en het resultaat ervan. Er moet nog veel worden gedaan, maar ik denk dat dit een goed begin is. Voor Ierland is de stabiliteit waar de euro voor heeft gezorgd, met name met betrekking tot rentepercentages en de koersen van buitenlandse valuta, een cruciale factor om uit de crisis te komen, misschien niet ongeschonden, maar wel degelijk overeind. Indien er nog iemand is in Ierland of elders in de eurozone, of elders in Europa, die twijfelt over de voordelen van het lidmaatschap van de euro, kijk dan eens naar het noordwesten van Europa en let goed op wat er in IJsland gebeurt. Indien de mensen in Ierland hadden geluisterd naar degenen die niet alleen tegen het Verdrag van Lissabon waren, maar ook tegen de Verdragen van Maastricht en Nice, waar zou Ierland nu dan zijn? We zouden buiten staan. We zouden geen deel uitmaken van de eurozone en we zouden economisch zwaar getroffen zijn, omdat we niet de stabiliteit zouden hebben die de euro ons heeft gebracht. Ik verwacht geen antwoord van partijen als Sinn Féin, die consequent tegen Europa zijn geweest en tegen de stappen die wij hebben genomen, maar ik denk werkelijk dat het tijd is dat zij zich laten horen en aangeven wat en hoe zij precies denken over de kwestie Europa en onze economische toekomst."@nl3
"Panie przewodniczący! W pierwszej kolejności chciałbym pogratulować pani poseł Berès i panu posłowi Langenowi pracy włożonej w to istotne i doskonałe sprawozdanie, z którym należy się zapoznać. Kiedy ten temat został poruszony po raz pierwszy na szczeblu komisji, klimat gospodarczy był zdecydowanie inny. Pojawił się kryzys kredytów typu subprime w Stanach Zjednoczonych, lecz nie sądzę, aby ktokolwiek przewidywał reperkusje i zasięg skutków tego zjawiska dla rynków finansowych na całym świecie. Ponieważ sytuacja się pogorszyła, ton naszej debaty w Komisji Gospodarczej i Monetarnej uległ zmianie. Obecny kryzys ma charakter globalny i aby przez niego przejść, potrzebujemy skoordynowanej globalnej reakcji. Dlatego też z wielkim zadowoleniem przyjąłem inicjatywę, która została podjęta w weekend, jak również jej wynik. Czeka nas jeszcze wciąż dużo pracy, lecz uważam, że początek jest bardzo dobry. W przypadku Irlandii stabilność, która zapanowała wraz z walutą euro, zwłaszcza jeżeli chodzi o stopy procentowe i kursy wymiany walut obcych, jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym nam wyjście z zawirowań, nie bez szwanku, lecz niewątpliwie wciąż w całości. Jeżeli wciąż jeszcze jest w Irlandii lub gdziekolwiek w strefie euro czy w Europie ktoś, kto wątpi w korzyści z przyjęcia euro, niech spojrzy na północno-zachodnią Europę i zobaczy, co dzieje się w Islandii. Gdyby Irlandczycy słuchali tych, którzy sprzeciwiali się nie tylko traktatowi lizbońskiemu, lecz również traktatowi z Maastricht i traktatowi nicejskiemu, gdzie teraz byłaby Irlandia? Bylibyśmy poza nawiasem. Nie bylibyśmy w strefie euro i ponieślibyśmy bardzo dotkliwe konsekwencje gospodarcze, ponieważ nie mielibyśmy stabilności, którą dało nam euro. Nie oczekuję odpowiedzi od takich partii jak Sinn Féin, które konsekwentnie wyrażały sprzeciw wobec Europy i podejmowanych przez nas kroków, lecz naprawdę uważam, że nadszedł czas, aby wstali i powiedzieli, co dokładnie myślą i jaką zajmują pozycję w całej kwestii Europy i naszej gospodarczej przyszłości."@pl16,16
"Senhor Presidente, antes de mais, eu gostaria de felicitar a senhora deputada Berès e o senhor deputado Langen pelo esforço que investiram neste importantíssimo relatório. É um relatório excelente e que deve ser tido em conta. Quando este tópico foi pela primeira vez reportado a nível de comissão, o clima económico era muito diferente. Tinha rebentado a crise do nos Estados Unidos da América, mas não creio que alguém tenha previsto as repercussões nem o impacto que a crise iria ter nos mercados financeiros de todo o mundo. Com o agravar da situação financeira, o tom dos nossos debates aqui, na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, mudou. A crise é global, e para a ultrapassarmos necessitamos de uma resposta coordenada global, pelo que vejo com muito bons olhos a iniciativa que foi tomada no fim-de-semana e o seu resultado. Há muito mais a fazer, mas penso que foi um excelente começo. No caso da Irlanda, a estabilidade proporcionada pelo euro, principalmente em relação às taxas de juro e às taxas de câmbio, é um factor crucial para nos permitir sair da crise, não incólumes mas certamente ainda de pé. Se ainda houver alguém na Irlanda, na zona euro ou na Europa que duvide dos benefícios de pertencer ao euro, que olhe então para o Noroeste da Europa e veja o que está a acontecer na Islândia. Se as pessoas, na Irlanda, tivessem dado ouvidos aos que se opunham não só ao Tratado de Lisboa mas também aos Tratados de Maastricht e de Nice, onde estaria agora a Irlanda? Estaríamos do lado de fora. Não estaríamos na zona euro e teríamos sido gravemente afectados do ponto de vista económico porque não possuiríamos a estabilidade que o euro trouxe ao país. Não espero uma resposta de partidos como o Sinn Féin, que se têm oposto permanentemente à Europa e às medidas que tomámos, mas acredito sinceramente que é chegada a altura de eles dizerem claramente o que pensam e qual é a sua posição em relação à Europa e ao nosso futuro económico."@pt17
"Mr President, first of all I would like to congratulate Mrs Berès and Mr Langen for the work they have put into this very important report. It is an excellent report and one that should be taken notice of. When this topic was first reported at committee level, we were experiencing a very different economic climate. The subprime crisis in the United States of America had emerged, but I do not think anyone foresaw the repercussions and the extent of the effect it was going to have on financial markets right across the world. As the financial situation has worsened, the tone of our debates here in the Committee on Economic and Monetary Affairs has changed. The current crisis is a global one, and to get through it we need a coordinated global response, so I very much welcome the initiative that was taken at the weekend and the outcome of that. There is a lot of more work that needs to be done, but I think that is a very good start. For Ireland, the stability brought about by the euro currency, notably as regards interest rates and foreign-exchange rates, is a key factor in enabling us to emerge from the turmoil, not unscathed, but certainly still standing. If there is still anyone in Ireland or elsewhere in the euro zone or elsewhere in Europe that doubts the benefit of euro membership, just look at the north-west of Europe and take note of what is happening in Iceland. If people in Ireland had listened to those who opposed not just the Lisbon Treaty but also the Maastricht and Nice Treaties, where would Ireland be now? We would be outside. We would not be in the euro zone and we would be very badly affected economically because we would not have the stability which the euro has brought to the country. I do not expect an answer from those parties like Sinn Féin who have consistently opposed Europe and the steps we have taken, but I really believe that it is time that they stood up and said what exactly they think and where they stand on the whole issue of Europe and our economic future."@ro18
". – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som rád pani Berèsovej a pánovi Langenovi pogratuloval k práci, ktorú v tejto veľmi dôležitej správe urobili. Je to výborná správa, ktorá by nemala zostať zabudnutá. Keď bola táto téma po prvýkrát ohlásená na úrovni výboru, boli sme práve svedkami veľmi odlišnej hospodárskej klímy. V Spojených štátoch amerických vznikla kríza rizikových hypoték, ale nemyslím si, že niekto predvídal jej účinky a rozsah následkov, ktoré bude mať na finančné trhy po celom svete. So zhoršujúcou sa finančnou situáciou sa mení aj tón našich rozpráv vo Výbore pre hospodárske a menové veci. Aktuálna kríza je globálna a ak ju chceme prekonať, potrebujeme koordinovanú globálnu reakciu, takže srdečne vítam iniciatívu, ktorá bola cez víkend ohlásená, ako aj jej výsledok. Musíme urobiť ešte veľa práce, ale myslím si, že je to veľmi dobrý začiatok. Pre Írsko je stabilita, ktorú mena euro priniesla najmä vzhľadom na úrokové sadzby a výmenné kurzy, kľúčovým faktorom, ktorý nám umožní, aby sme sa z tohto chaosu dostali síce nie bez škôd, ale celkom určite stále na nohách. Ak je v Írsku, inde v eurozóne alebo inde v Európe niekto, kto stále pochybuje o výhodách členstva v eurozóne, pozrite sa na severozápadnú Európu a všimnite si, čo sa deje na Islande. Ak by Íri počúvali tých, ktorí boli nielen proti Lisabonskej zmluve, ale aj proti Maastrichtskej zmluve a Zmluve z Nice, kde by bolo Írsko teraz? Boli by sme mimo. Neboli by sme v eurozóne a súčasná kríza by nás z hospodárskeho hľadiska veľmi vážne zasiahla, lebo by sme nemali stabilitu, ktorú nám prinieslo euro. Neočakávam odpoveď od strán, akou je Sinn Féin, ktorá neustále odporovala Európe i krokom, ktoré sme podnikli, ale naozaj si myslím, že je čas, aby tieto strany povedali, čo presne si myslia a aké je ich stanovisko k celkovej otázke Európy a našej hospodárskej budúcnosti."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi rad čestital gospe Berès in gospodu Langnu za delo, ki sta ga vložila v to zelo pomembno poročilo. Dobili smo odlično poročilo, ki ga velja upoštevati. Ob prvem poročanju o zadevi na ravni odborov smo živeli še v precej drugačni gospodarski klimi. Sicer smo že govorili o hipotekarni krizi v Združenih državah Amerike, mislim pa, da takrat še nihče ni znal predvideti njenih kasnejših posledic in obsega teh posledic na finančnih trgih po vsem svetu. S slabšanjem finančnih razmer se je spreminjal tudi ton naših razprav v Odboru za ekonomske in monetarne zadeve. Sedanja kriza je globalna in skoznjo se lahko prebijemo le z usklajenim globalnim delovanjem, zato toplo pozdravljam pobudo, ki je bila sprejeta zadnji konec tedna, in njene izide. Ostane nam še veliko dela, menim pa, da smo začeli zelo dobro. Za Irsko je stabilnost, ki jo zagotavlja evro, zlasti pri obrestnih merah in tečaju, ključnega pomena za izhod iz viharja, sicer ne povsem brez prask, ampak vsaj na nogah. Če danes kdorkoli na Irskem, v drugih državah evrskega območja ali sploh kje v Evropi dvomi o prednostih članstva v evrskem območju, naj samo pogleda proti severozahodu, kaj se dogaja na Islandiji. Če bi ljudje na Irskem poslušali tiste, ki so nasprotovali ne le Lizbonski pogodbi, ampak tudi Maasrichtski pogodbi in pogodbi iz Nice – kaj bi bilo danes z Irsko? Bili bi zunaj. Ne bi bili v evrskem območju in trpeli bi hude gospodarske težave, saj nas ne bi varovala stabilnost, ki jo je v deželo prinesel evro. Ne pričakujem odgovorov od strank, kakršna je Sinn Féin, ki vztrajno zavračajo Evropo in naše delovanje, menim pa, da je zdaj čas, da končno jasno povedo, kaj natanko mislijo in kakšni so njihovi pogledi na evropsko zgodbo in na našo gospodarsko prihodnost."@sl20
". Herr talman! Först av allt vill jag gratulera Pervenche Berès och Werner Langen till deras arbete med detta mycket viktiga betänkande. Det är ett utmärkt betänkande som bör uppmärksammas. När den här frågan för första gången togs upp i utskottet hade vi ett helt annat ekonomiskt klimat. Fastighetskrisen i USA hade uppstått, men jag tror inte att någon förutsåg de återverkningar och den omfattning som effekterna skulle få på finansmarknaderna världen över. Allt eftersom den finansiella situationen har förvärrats har tonen i våra debatter här i utskottet för ekonomi och valutafrågor förändrats. Den aktuella krisen är global och för att kunna ta oss igenom den behöver vi ett samordnat globalt svar, så jag välkomnar varmt det initiativ som togs i helgen och resultatet av det. Det finns fortfarande mycket som måste göras, men jag tror att det här är en bra start. För Irland är den stabilitet som euron har inneburit, framför allt i fråga om räntor och valutakurser, en nyckelfaktor för att vi ska kunna ta oss ur detta kaos, inte oskadda, men utan tvekan ännu på fötter. Om det fortfarande finns någon i Irland eller någon annanstans i euroområdet eller i Europa som tvivlar på fördelarna med ett medlemskap i valutaunionen, titta då bara på nordvästra Europa och notera vad som händer på Island. Om Irlands befolkning hade lyssnat på dem som var emot inte bara Lissabonfördraget utan även Maastrichtfördraget och Nicefördraget, var hade Irland varit nu? Vi skulle ha varit utanför. Vi skulle inte ha tillhört euroområdet och vi skulle ha varit hårt drabbade ekonomiskt, eftersom vi inte skulle ha den stabilitet som euron har inneburit för landet. Jag förväntar mig inte att få ett svar från partier som Sinn Féin, som genomgående har varit emot Europa och alla steg som vi har tagit, men jag tycker verkligen att det är på tiden att de står upp och säger precis vad de menar och var de står i hela frågan om Europa och vår ekonomiska framtid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
", fraktsiooni UEN nimel."5
"Eoin Ryan,"18,20,15,1,19,14,16,11,10,2,13,4,21,9
"for UEN-Gruppen."2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph