Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-11-17-Speech-1-047"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081117.20.1-047"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podľa prieskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied obyvatelia Slovenska maďarskej národnosti sú hrdí, že sú občanmi Slovenskej republiky. Tento názor má viac ako 70 % ľudí. To je historicky najvyššie percento v dejinách Slovenskej republiky. Tento výsledok hovorí jasnou rečou oproti vystúpeniam niektorých politikov, ktorí sa snažia zavádzať Európu, že maďarská menšina na Slovensku je diskriminovaná. Na scéne Európskeho parlamentu niektorí kolegovia miesto toho, aby si sadli za rokovací stôl, dva roky predvádzajú spôsob komunikácie, ktorý ešte viac radikalizuje domácu politickú scénu. Chcel by som vyzvať tých, ktorým na priateľskom spolužití Maďarska a Slovenska záleží, aby podporili úsilie obidvoch premiérov, ktorí sa v sobotu stretli, aby koordinovali boj proti extrémizmu, aby obidve krajiny smerovali k dobrým susedským vzťahom. Oceňujem, že už druhý deň po rokovaní maďarský premiér prijal opatrenie, ktoré vedie k zmenám legislatívy proti extrémizmu. To bude najlepšia zbraň voči tým, ktorí dnes beztrestne ohrozujú demokraciu v tomto regióne."@sk19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Podle výzkumu Sociologického ústavu Slovenské akademie věd jsou obyvatelé Slovenska maďarské národnosti hrdí, že jsou občany Slovenské republiky. Tento názor má více než 70 % lidí, což je historicky nejvyšší procento v dějinách Slovenské republiky. Tento výsledek hovoří jasnou řečí proti vystoupením některých politiků, kteří se snaží Evropě namluvit, že na Slovensku dochází k diskriminaci maďarské menšiny. Na půdě Evropského parlamentu někteří kolegové namísto toho, aby usedli za jednací stůl, provozují dva roky komunikaci způsobem, který jenom dále radikalizuje domácí politickou scénu. Chtěl bych vyzvat ty, kterým záleží na přátelském soužití Maďarska a Slovenska, aby podpořili úsilí obou předsedů vlád, kteří se v sobotu setkali, aby koordinovali boj proti extremismu a aby obě země nasměrovali k dobrým sousedským vztahům. Oceňuji skutečnost, že již druhý den po jednání přijal maďarský premiér opatření, která povedou ke změnám legislativy proti extremismu. To bude nejlepší zbraní proti těm, kteří dnes beztrestně ohrožují demokracii v tomto regionu."@cs1
"Hr. formand! Forskning fra Institut for Sociologi på det slovakiske videnskabelige akademi viser, at slovakiske indbyggere af ungarsk oprindelse er stolte over at bo i Den Slovakiske Republik. Den holdning deler mere end 70 % af denne gruppe, hvilket er den højeste andel i Den Slovakiske Republiks historie. Det resultat sender et klart signal, der går stik imod påstandene fra visse politikere, der prøver at overbevise Europa om, at den ungarske minoritet i Slovakiet oplever forskelsbehandling. Her i Parlamentet har nogle af mine kolleger i stedet for at sidde ved forhandlingsbordet nu i to år foretrukket en kommunikationsform, der radikaliserer den hjemlige politiske scene endnu mere. Jeg vil gerne opfordre dem, der er interesseret i venlig sameksistens mellem Ungarn og Slovakiet, til at støtte de bestræbelser, som begge premierministre gjorde sig, da de mødtes i lørdags for at koordinere kampen mod ekstremisme og føre begge lande i retning af gode naboskabsforbindelser. Jeg sætter pris på, at den ungarske premierminister to dage efter forhandlingen iværksatte foranstaltninger, der vil føre til ændringer i lovene mod ekstremisme. Det vil være det mest effektive våben mod dem, der i dag truer demokratiet i denne region, uden at det udløser nogen straf."@da2
"Laut einer Untersuchung des Soziologischen Instituts der slowakischen Wissenschaftsakademie sind die slowakischen Einwohner ungarischer Herkunft stolz darauf, Bürger der slowakischen Republik zu sein. Diese Ansicht wird von über 70 % der Menschen geteilt; dies ist der höchste Prozentsatz in der Geschichte der Slowakischen Republik. Dieses Ergebnis enthält eine klare Botschaft, die die Behauptungen einiger Politiker widerlegt, die versuchen, Europa davon zu überzeugen, dass die ungarische Minderheit in der Slowakei diskriminiert wird. Im Europäischen Parlament haben es einige meiner Kollegen zwei Jahre lang vorgezogen, eine Kommunikationsmethode zu verfolgen, die die heimische politische Szene nur noch mehr radikalisiert, anstatt sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Ich möchte diejenigen, denen eine freundschaftliche Koexistenz von Ungarn und der Slowakei am Herzen liegt, dazu einladen, die Bemühungen der beiden Premierminister zu unterstützen, die sich am Samstag getroffen haben, um den Kampf gegen Extremismus zu koordinieren und beide Länder hin zu guten nachbarschaftlichen Beziehungen zu führen. Ich schätze die Tatsache, dass der ungarische Premierminister zwei Tage nach den Gesprächen Maßnahmen ergriffen hat, die zu Änderungen der Gesetze gegen den Extremismus führen werden. Das wird die effektivste Waffe gegen diejenigen sein, die heute die Demokratie in dieser Region bedrohen und damit ungeschoren davonkommen."@de9
"Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας της Σλοβακικής Ακαδημίας Επιστημών, οι κάτοικοι της Σλοβακίας με ουγγρική καταγωγή είναι υπερήφανοι που είναι πολίτες της Δημοκρατίας της Σλοβακίας. Αυτή είναι η άποψη άνω του 70% των ανθρώπων, που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία της Δημοκρατίας της Σλοβακίας. Αυτό το αποτέλεσμα στέλνει ένα σαφές μήνυμα, που διαψεύδει τους ισχυρισμούς ορισμένων πολιτικών που προσπαθούν να πείσουν την Ευρώπη ότι η ουγγρική μειονότητα στη Σλοβακία υφίσταται διακρίσεις. Στο βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ορισμένοι από τους συναδέλφους μου, αντί να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για δύο χρόνια προτιμούν μια μέθοδο επικοινωνίας που ριζοσπαστικοποιεί ακόμη περισσότερο την εγχώρια πολιτική σκηνή. Θα ήθελα να καλέσω εκείνους που ενδιαφέρονται για την φιλική συνύπαρξη της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας να στηρίξουν τις προσπάθειες των δύο πρωθυπουργών οι οποίοι συναντήθηκαν το Σάββατο για να συντονίσουν τον αγώνα κατά του εξτρεμισμού και να οδηγήσουν τις δύο χώρες προς την κατεύθυνση των καλών σχέσεων γειτονίας. Εκτιμώ το γεγονός ότι, δύο μέρες μετά τις συνομιλίες, ο Ούγγρος πρωθυπουργός ενέκρινε μέτρα που θα οδηγήσουν σε αλλαγές της νομοθεσίας κατά του εξτρεμισμού. Αυτό θα είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο εναντίον εκείνων που σήμερα απειλούν τη δημοκρατία σε αυτή την περιοχή κι όμως μένουν ατιμώρητοι."@el10
"According to research from the Institute of Sociology at the Slovak Academy of Sciences, Slovak inhabitants of Hungarian origin are proud to be citizens of the Slovak Republic. This view is held by more than 70% of people, which is the highest percentage in the history of the Slovak Republic. This result sends a clear message, countering the claims of some politicians who are trying to convince Europe that the Hungarian minority in Slovakia is discriminated against. On the floor of the European Parliament some of my colleagues, instead of sitting down at the negotiating table, have for two years preferred a method of communication which radicalises the domestic political scene even more. I would like to invite those who care about the friendly co-existence of Hungary and Slovakia to support the efforts of both premiers, who met on Saturday in order to coordinate the fight against extremism and to lead both countries in the direction of good neighbourly relations. I appreciate the fact that, two days after the talks, the Hungarian premier adopted measures which will lead to changes in the laws against extremism. This will be the most effective weapon against those who today threaten democracy in this region and yet go unpunished."@en4
"Según una investigación del Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias Eslovaca, los habitantes eslovacos de origen húngaro están orgullosos de ser ciudadanos de la República Eslovaca. Son de esta opinión más del 70 % de las personas, que es el porcentaje más alto en la historia de la República Eslovaca. Este resultado transmite un mensaje claro, que contradice las reclamaciones de algunos políticos que están intentando convencer a Europa de que la minoría húngara en Eslovaquia está discriminada. En el hemiciclo del Parlamento Europeo, algunos de mis colegas, en lugar de sentarse en la mesa de negociación, han preferido, durante dos años, un método de comunicación que radicaliza aún más la escena política nacional. Quiero invitar a aquellos a los que les preocupa la coexistencia amistosa de Hungría y Eslovaquia a apoyar los esfuerzos de ambos Primeros Ministros, que se reunieron el sábado a fin de coordinar la lucha contra el extremismo y llevar a ambos países a unas buenas relaciones de vecindad. Aprecio el hecho de que, dos días después de las conversaciones, el Primer Ministro húngaro adoptara medidas que conducirán a modificaciones en las leyes contra el extremismo. Esta será el arma más efectiva contra los que hoy amenazan la democracia en esta región y, sin embargo, quedan impunes."@es21
"Slovakkia Teaduste Akadeemia sotsioloogiainstituudi uuringu kohaselt on ungari rahvusest Slovakkia elanikud Slovakkia Vabariigi kodakondsuse üle uhked. Seda arvamust jagab rohkem kui 70% inimestest – see on Slovakkia ajaloo kõrgeim protsendimäär. See tulemus on selge märk, mis lükkab ümber mõne Euroopat veenda püüdva poliitiku väited, et Slovakkia ungari vähemust diskrimineeritakse. Euroopa Parlamendis on mõned kolleegid kahe aasta jooksul eelistanud läbirääkimistelaua taha istumisele suhtlusmeetodit, mis muudab kodumaal valitsevat poliitilist õhkkonda veelgi radikaalsemaks. Tahaksin paluda, et kõik, kes hoolivad Ungari ja Slovakkia sõbralikust kooseksisteerimisest, toetaksid pingutusi, mida mõlemad laupäeval kohtunud peaministrid teevad, et äärmuslusevastast võitlust kooskõlastada ja mõlemat riiki heanaaberlike suhete poole juhtida. Ma tunnustan seda, et kaks päeva pärast kõnelusi võttis Ungari peaminister vastu meetmed, mis aitavad muuta äärmuslusevastaseid seadusi. See on kõige tõhusam relv nende vastu, kes ohustavad praegu selles piirkonnas demokraatiat ja jäävad siiski karistuseta."@et5
"Arvoisa puhemies, Slovakian tiedeakatemian sosiologian tutkimuslaitoksen mukaan unkarilaissyntyiset slovakialaiset ovat ylpeitä Slovakian tasavallan kansalaisuudestaan. Näin ajattelee yli 70 prosenttia, ja tämä luku on suurin koskaan Slovakian tasavallan historiassa. Tämä tulos antaa selvän viestin, joka on ristiriidassa sen kanssa, mitä jotkut poliitikot väittävät yrittäessään vakuuttaa Euroopalle, että Slovakian unkarilaisvähemmistöä syrjitään. Euroopan parlamentissa muutamat kollegani ovat suosineet neuvottelupöytään istumisen sijasta kahden vuoden ajan viestintämenetelmää, joka kärjistää kotimaani politiikkaa entisestään. Kehotankin niitä, joille Unkarin ja Slovakian hyvät välit ovat tärkeät, tukemaan kummankin maan pääministerin pyrkimyksiä. Pääministerit tapasivat lauantaina koordinoidakseen ääriliikkeiden torjuntaa ja ohjatakseen maat kohti hyviä naapuruussuhteita. Arvostan sitä, että Unkarin pääministeri hyväksyi kaksi päivää neuvottelujen jälkeen toimenpiteitä, joilla muutetaan ääriliikkeiden torjunnasta annettuja säädöksiä. Tämä on tehokkain keino panna kuriin ne, jotka uhkaavat nyt demokratiaa tällä alueella ja selviävät siitä rangaistuksetta."@fi7
"D’après une enquête de l’institut de sociologie de l’académie des sciences slovaque, les Slovaques d’origine hongroise sont fiers d’être citoyens de la République de Slovaquie. Cet avis est partagé par plus de 70 % de ces personnes, ce qui est le pourcentage le plus élevé de l’histoire de la République de Slovaquie. Ce résultat envoie un message clair contredisant les critiques de certains acteurs politiques qui essaient de convaincre l’Europe que la minorité hongroise en Slovaquie est discriminée. S’exprimant devant le Parlement européen, certains de mes collègues, au lieu de s’asseoir à la table de négociation, ont préféré pendant deux ans adopter une méthode de communication qui radicalise encore davantage la scène politique domestique. Je voudrais inviter ceux qui se préoccupent de la coexistence amicale de la Hongrie et de la Slovaquie à soutenir les efforts des deux premiers ministres, qui se sont rencontrés samedi pour coordonner la lutte contre l’extrémisme et pour conduire les deux pays dans la direction de bonnes relations de voisinage. J’apprécie le fait que, deux jours après les négociations, le premier ministre hongrois ait adopté des mesures qui conduiront à des changements des lois anti-extrémisme. Ce sera l’arme la plus efficace contre ceux qui menacent encore impunément aujourd’hui la démocratie dans cette région."@fr8
"A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének kutatása szerint a magyar származású szlovák lakosok büszkék arra, hogy a Szlovák Köztársaság állampolgárai. Ezt a véleményt osztja az emberek 70%-a, ami a legmagasabb százalékos arány a Szlovák Köztársaság történetében. Ez az eredmény egyértelmű üzenetet közvetít, szemben néhány politikus állításával, akik megpróbálják meggyőzni Európát, hogy a szlovákiai magyar kisebbséget megkülönböztetik. Az Európai Parlament üléstermében néhány kollegám – ahelyett, hogy tárgyalóasztalhoz ült volna – már két éve inkább egy olyan kommunikációs módszert részesít előnyben, amely még inkább radikalizálja a belpolitikai színteret. Szeretném felkérni azokat, akik törődnek Magyarország és Szlovákia baráti egymás mellett élésével, hogy támogassák a két miniszterelnök erőfeszítéseit, akik szombaton találkoztak, hogy összehangolják küzdelmüket a szélsőségesek ellen, és a két országot a jószomszédi viszony felé vezessék. Nagyra értékelem azt a tényt, hogy két nappal a tárgyalásokat követően a magyar miniszterelnök intézkedéseket fogadott el, amelyek változást hoznak majd a szélsőségesekkel szembeni jogszabályokban. Ez a leghatékonyabb fegyver azokkal szemben, akik ma a demokráciát fenyegetik ebben a régióban, és mégis büntetlenek maradnak."@hu11
"Secondo una ricerca dell’Istituto di sociologia dell’Accademia slovacca delle scienze, gli abitanti della Slovacchia di origine ungherese sono orgogliosi di essere cittadini della Repubblica slovacca. La pensa così oltre il 70 per cento delle persone, ossia la percentuale più elevata mai registrata nella storia della Repubblica slovacca. Questo risultato lancia un chiaro segnale e smentisce le affermazioni di taluni politici che cercano di far credere all’Europa che la minoranza ungherese in Slovacchia sarebbe oggetto di discriminazioni. A livello di Parlamento europeo, alcuni colleghi, invece di sedersi al tavolo negoziale, per due anni hanno preferito adottare un metodo di comunicazione che radicalizza viepiù lo scenario politico nazionale. Invito coloro che hanno a cuore la coesistenza pacifica di Ungheria e Slovacchia a sostenere gli sforzi dei due primi ministri, che si sono incontrati sabato per coordinare la lotta contro l’estremismo e condurre entrambi i paesi verso rapporti di buon vicinato. Apprezzo che, due giorni dopo i colloqui, il primo ministro ungherese abbia adottato misure per modificare le norme di contrasto dell’estremismo. Questa sarà l’arma più potente per combattere coloro che oggi minacciano la democrazia in quella regione e ciononostante restano impuniti."@it12
"Pagal Slovakijos mokslų akademijos sociologijos instituto atliktą tyrimą Slovakijos vengrų kilmės piliečiai didžiuojasi esantys Slovakijos Respublikos piliečiai. Šios nuomonės laikosi daugiau kaip 70 % žmonių, ir tai aukščiausias procentinis dydis per Slovakijos Respublikos istoriją. Šis rezultatas yra aiškus pranešimas, atremiantis kai kurių bandančių įtikinti Europą politikų teiginius, kad vengrų mažuma Slovakijoje yra diskriminuojama. Kai kurie Europos Parlamente dirbantys mano kolegos, užuot sėdę prie derybų stalo, dvejus metus teikė pirmenybę komunikacijos metodui, dėl kurio dar labiau radikalesnė tampa vidaus politinė situacija. Norėčiau pakviesti tuos, kurie nori draugiškų Vengrijos ir Slovakijos santykių, palaikyti abiejų šeštadienį susitikusių ministrų pirmininkų pastangas siekiant koordinuoti kovą su ekstremizmu ir parodyti abiem šalims kelią gerų ir draugiškų santykių link. Džiaugiuosi, kad praėjus dviem dienoms po derybų Vengrijos ministras pirmininkas priėmė priemones, leisiančias pakeisti prieš ekstremizmą nukreiptus įstatymus. Tai bus veiksmingiausias ginklas prieš tuos, kas šiandien grasina demokratijai šiame regione ir lieka nenubausti."@lt14
"Saskaņā ar Slovākijas Zinātņu akadēmijas Socioloģijas institūta pētījumu ungāru izcelsmes Slovākijas iedzīvotāji ir lepni par to, ka ir Slovākijas Republikas pilsoņi. Šādu uzskatu pauž vairāk nekā 70 % iedzīvotāju, kas ir lielākais īpatsvars Slovākijas Republikas vēsturē. Šis rezultāts ir nepārprotams un atspēko to politiķu sūdzības, kuri cenšas pārliecināt Eiropu, ka Slovākijā tiek diskriminēta ungāru minoritāte. Tā vietā, lai sēstos pie sarunu galda, daži no maniem kolēģiem Eiropas Parlamenta sēžu zālē divus gadus ir devuši priekšroku saziņas metodei, kas iekšpolitikas situāciju padara vēl radikālāku. Es gribētu aicināt tos cilvēkus, kam rūp mierīga Ungārijas un Slovākijas līdzāspastāvēšana, sniegt atbalstu to abu premjerministru centieniem, kuri tikās sestdien, lai saskaņotu rīcību cīņā pret ekstrēmismu un vadītu abas valstis virzienā uz labām kaimiņattiecībām. Es novērtēju faktu, ka divas dienas pēc sarunām Ungārijas premjerministrs noteica pasākumus, kas radīs izmaiņas tiesību normās par ekstrēmismu. Tas būs visefektīvākais līdzeklis pret tiem, kuri apdraud šī reģiona demokrātiju un joprojām paliek nesodīti."@lv13
"Podľa prieskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied obyvatelia Slovenska maďarskej národnosti sú hrdí, že sú občanmi Slovenskej republiky. Tento názor má viac ako 70 % ľudí. To je historicky najvyššie percento v dejinách Slovenskej republiky. Tento výsledok hovorí jasnou rečou oproti vystúpeniam niektorých politikov, ktorí sa snažia zavádzať Európu, že maďarská menšina na Slovensku je diskriminovaná. Na scéne Európskeho parlamentu niektorí kolegovia miesto toho, aby si sadli za rokovací stôl, dva roky predvádzajú spôsob komunikácie, ktorý ešte viac radikalizuje domácu politickú scénu. Chcel by som vyzvať tých, ktorým na priateľskom spolužití Maďarska a Slovenska záleží, aby podporili úsilie obidvoch premiérov, ktorí sa v sobotu stretli, aby koordinovali boj proti extrémizmu, aby obidve krajiny smerovali k dobrým susedským vzťahom. Oceňujem, že už druhý deň po rokovaní maďarský premiér prijal opatrenie, ktoré vedie k zmenám legislatívy proti extrémizmu. To bude najlepšia zbraň voči tým, ktorí dnes beztrestne ohrozujú demokraciu v tomto regióne."@mt15
"Uit onderzoek van het Instituut voor Sociologie van de Slowaakse Academie van Wetenschappen, blijkt dat Slowaakse burgers van Hongaarse afkomst er trots op zijn ingezetenen van de Slowaakse Republiek te zijn. Dat geldt voor meer dan 70 procent van de mensen en dat percentage is in de geschiedenis van de Slowaakse Republiek nog nooit zo hoog geweest. Deze uitkomst geeft een duidelijke boodschap af en weerlegt de beweringen van sommige politici die Europa ervan proberen te overtuigen dat de Hongaarse minderheid in Slowakije wordt gediscrimineerd. In het Europees Parlement hebben sommige van mijn collega’s er de afgelopen twee jaar voor gekozen om, in plaats van aan de onderhandelingstafel te gaan zitten, te communiceren op een wijze die leidt tot een verdere radicalisering van het binnenlandse politieke toneel. Ik nodig degenen die graag willen dat Hongarije en Slowakije vreedzaam naast elkaar bestaan, uit hun steun te geven aan de inspanningen van beide ministers-presidenten, die elkaar zaterdag hebben ontmoet om de strijd tegen het extremisme te coördineren en de twee buurlanden op weg te helpen naar goede vriendschappelijke betrekkingen. Ik waardeer het feit dat de Hongaarse minister-president twee dagen na de besprekingen maatregelen heeft genomen die zullen leiden tot wijzigingen in de wetten tegen extremisme. Dit is het meest doeltreffende wapen tegen degenen die de democratie in deze regio tot nu toe ongestraft kunnen bedreigen."@nl3
"Według badania przeprowadzonego przez Instytut Socjologii Słowackiej Akademii Nauk mieszkańcy Słowacji pochodzenia węgierskiego są dumni z tego, że są obywatelami Republiki Słowackiej. Pogląd ten reprezentuje ponad 70% osób, co stanowi najwyższy wynik w historii Republiki Słowackiej. Wynik ten w zdecydowany sposób obala argumenty niektórych polityków, którzy starają się przekonać Europę, że mniejszość węgierska w Słowacji jest dyskryminowana. Przez dwa lata na forum Parlamentu Europejskiego niektórzy z moich kolegów, zamiast usiąść przy stole negocjacyjnym, preferowali taką metodę komunikacji, która prowadzi do jeszcze większej radykalizacji krajowej sceny politycznej. Chciałbym poprosić osoby, którym zależy na przyjaznym współistnieniu Węgier i Słowacji o poparcie wysiłków premierów obu tych krajów, którzy spotkali się w sobotę w celu skoordynowania walki z ekstremizmem i doprowadzenia do dobrych stosunków sąsiedzkich między tymi krajami. Cieszę się, że dwa dni po zakończeniu rozmów premier Węgier przyjął środki, które doprowadzą do zmian w przepisach dotyczących ekstremizmu. Będzie to najbardziej skuteczna broń przeciwko osobom, które zagrażają obecnie demokracji w tym regionie, a którym do tej pory takie zachowanie uchodziło bezkarnie."@pl16
"Segundo estudos do Instituto de Sociologia da Academia Eslovaca de Ciências, os habitantes eslovacos de origem húngara orgulham-se de serem cidadãos da República Eslovaca. Esta opinião é professada por mais de 70% das pessoas, o que constitui a mais elevada percentagem da história da República Eslovaca. Este resultado envia uma mensagem clara que contraria as afirmações de alguns políticos que estão a tentar convencer a Europa de que a minoria húngara na Eslováquia é objecto de discriminação. No Parlamento Europeu, alguns dos meus colegas, em vez de se sentarem à mesa das negociações, preferiram, durante dois anos, um método de comunicação que radicaliza ainda mais a cena política nacional. Gostaria de convidar aqueles que se preocupam com a coexistência pacífica da Hungria e da Eslováquia a apoiarem os esforços de ambos os primeiros-ministros, que se reuniram no sábado para coordenar a luta contra o extremismo e para conduzir os dois países na via das boas relações de vizinhança. Vejo com apreço o facto de, dois dias depois das conversações, o Primeiro-Ministro húngaro ter adoptado medidas que levarão a alterações da legislação em matéria de extremismo. Esta será a arma mais eficaz contra os que hoje ameaçam a democracia na região e que ficam impunes."@pt17
"Podľa prieskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied obyvatelia Slovenska maďarskej národnosti sú hrdí, že sú občanmi Slovenskej republiky. Tento názor má viac ako 70 % ľudí. To je historicky najvyššie percento v dejinách Slovenskej republiky. Tento výsledok hovorí jasnou rečou oproti vystúpeniam niektorých politikov, ktorí sa snažia zavádzať Európu, že maďarská menšina na Slovensku je diskriminovaná. Na scéne Európskeho parlamentu niektorí kolegovia miesto toho, aby si sadli za rokovací stôl, dva roky predvádzajú spôsob komunikácie, ktorý ešte viac radikalizuje domácu politickú scénu. Chcel by som vyzvať tých, ktorým na priateľskom spolužití Maďarska a Slovenska záleží, aby podporili úsilie obidvoch premiérov, ktorí sa v sobotu stretli, aby koordinovali boj proti extrémizmu, aby obidve krajiny smerovali k dobrým susedským vzťahom. Oceňujem, že už druhý deň po rokovaní maďarský premiér prijal opatrenie, ktoré vedie k zmenám legislatívy proti extrémizmu. To bude najlepšia zbraň voči tým, ktorí dnes beztrestne ohrozujú demokraciu v tomto regióne."@ro18
"Po raziskavi Inštituta za sociologijo Slovaške akademije znanosti so slovaški prebivalci madžarske narodnosti ponosni, da so državljani Slovaške republike. Takega mnenja je več kot 70 % ljudi, kar je najvišji odstotek v zgodovini Slovaške republike. Ta rezultat pomeni jasno sporočilo in zanika trditve nekaterih politikov, ki skušajo prepričati Evropo, da je madžarska manjšina na Slovaškem žrtev diskriminacije. Nekateri moji kolegi za govorniškim odrom Evropskega parlamenta že dve leti gojijo način komunikacije, ki še zaostruje domače politične razmere, namesto da bi raje sedli za pogajalsko mizo. Rad bi povabil vse, ki jim je do prijateljskega sožitja Madžarske in Slovaške, naj podprejo prizadevanja obeh predsednikov vlad, ki sta se sestala v soboto, da bi uskladila boj proti skrajnežem in usmerila deželi k dobrososedskim odnosom. Vesel sem, da je dva dni po pogovorih madžarski predsednik vlade sprejel ukrepe za spremembo zakonodaje o ekstremizmu. To bo najučinkovitejše orožje v boju proti tistim, ki ogrožajo demokracijo v tej regiji, a zaenkrat ostajajo nekaznovani."@sl20
"Enligt forskning från sociologiska institutet vid slovakiska vetenskapsakademin är slovakiska invånare av ungerskt ursprung stolta över att vara medborgare i Slovakien. Över 70 procent av människorna har denna åsikt, vilket är det högsta procentantalet i Slovakiens historia. Resultatet innebär ett tydligt budskap som går emot somliga politikers påståenden och försök att övertyga Europa om att den ungerska minoriteten i Slovakien är utsatt för diskriminering. I stället för att sätta sig vid förhandlingsbordet har vissa av mina kolleger i Europaparlamentet under två års tid föredragit en kommunikationsmetod som innebär att den inrikespolitiska arenan radikaliseras ytterligare. Jag skulle vilja uppmana dem som är angelägna om en fredlig samlevnad mellan Ungern och Slovakien att stödja de båda premiärministrarnas insatser. Ministrarna träffades i lördags för att samordna kampen mot extremism och leda båda länderna i riktning mot ett gott grannförhållande. Jag uppskattar att den ungerske premiärministern två dagar efter förhandlingarna vidtog åtgärder som kommer att leda till förändringar i lagstiftningen mot extremism. Det kommer att vara det effektivaste vapnet mot dem som i dag hotar demokratin i regionen och som trots det går ostraffade."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph