Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-23-Speech-4-191"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081023.25.4-191"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, there is no doubt that Venezuela has had a traumatic history in recent, as well as more distant, times, and endogenous causes are not the only ones to blame. Indeed, exogenous factors are perhaps far more significant in this respect. However, whatever, or whoever, is to blame, it has been mainly the innocent civilian population that has suffered. The present government, headed by Mr Chávez, obviously has an axe to grind with the USA and its supporters and allies, but that must not lead to such gross violations of the Venezuelan people’s rights as the institution of so-called ‘administrative disqualification’ from elections or the persecution and murder of opposition activists. Mr Chávez must realise that if he wants his country to progress to prosperity, then he must make sure that his government functions strictly within the limits of democracy and respect for human rights. Using violence and persecution against his own people can only lead his country to more national trauma and suffering, and this we must not allow to happen."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, není pochyb o tom, že historie Venezuely byla v době nedávné i vzdálenější traumatizující a endogenní příčiny nejsou to jediné, čemu je možné klást vinu. Ve skutečnosti jsou v tomto ohledu exogenní faktory možná mnohem významnější. Avšak ať už je na vině cokoliv nebo kdokoliv, je to hlavně nevinné civilní obyvatelstvo, které trpí. Stávající vláda vedená panem Chávezem má zjevně své skryté pohnutky vůči USA a jejich přívržencům a spojencům, ale to nesmí vést k takovému hrubému porušování práv Venezuelanů, jakým je zavedení tzv. „administrativní diskvalifikace“ z voleb nebo pronásledování a vraždění aktivistů opozice. Pan Chávez si musí uvědomit, že pokud chce, aby se jeho země vyvíjela směrem k prosperitě, pak musí zajistit, aby jeho vláda pracovala přísně v rámci možností demokracie, a respektovat lidská práva. Používání násilí a perzekucí vůči jeho vlastním lidem může jeho zemi dovést pouze k dalšímu národnímu traumatu a utrpení, a my nesmíme dovolit, aby se to stalo."@cs1
"Hr. formand! Der er ingen tvivl om, at Venezuelas historie på det seneste og i fortiden har været traumatisk. Der ligger dog ikke kun endogene årsager til grund herfor. Eksogene faktorer spiller måske en endnu større rolle i denne henseende. Lige meget hvordan, hvad eller hvem der ligger til grund for dette, har det hovedsagelig været den uskyldige civilbefolkning, der har skullet lide. Den nuværende regering under ledelse af Hugo Chávez er tydeligvis ude i et bestemt ærinde i forhold til USA samt USA's støtter og allierede, men dette må ikke medføre så voldsomme krænkelser af Venezuelas befolknings rettigheder såsom anvendelsen af administrativ rettighedsfrakendelse i forbindelse med valg eller forfølgelse og mord på oppositionsaktivister. Hugo Chávez skal indse, at hvis han ønsker, at hans land skal udvikle sig til et rigt land, så bliver han nødt til at sikre, at hans regering respekterer principperne om demokrati og menneskerettigheder fuldt ud. Brugen af vold mod og forfølgelse af hans eget folk kan kun føre hans land ind i et større nationalt trauma og lidelse. Vi må ikke tillade, at det sker."@da2
"Herr Präsident! Zweifellos hat Venezuela in letzter Zeit wie auch früher schon eine traumatische Geschichte erlebt, und interne Ursachen sind nicht allein daran schuld. Tatsächlich haben externe Faktoren diesbezüglich vielleicht mehr Bedeutung. Aber ganz gleich, was oder wer der Schuldige ist, es war hauptsächlich die Zivilbevölkerung, die gelitten hat. Die derzeitige Regierung unter Herrn Chávez hatte offensichtlich mit den USA sowie deren Unterstützern und Verbündeten noch ein Hühnchen zu rupfen, aber das muss nicht zu einer so groben Verletzung der Menschenrechte des venezolanischen Volkes führen, wie durch die Einführung der sogenannten „administrativen Disqualifikation“ bezüglich der Wahlen oder die Verfolgung und Ermordung von oppositionellen Aktivisten. Herr Chávez muss sich dessen bewusst werden, dass, wenn er möchte, dass sein Land zu Wohlstand kommt, er dafür sorgen muss, dass sich seine Regierung streng innerhalb der Grenzen der Demokratie bewegt und sie die Menschenrechte achtet. Die Anwendung von Verfolgung und Gewalt gegen sein eigenes Volk kann sein Land nur in ein noch größeres nationales Trauma und Leid führen, und so etwas dürfen wir nicht zulassen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Βενεζουέλα έζησε μια τραυματική ιστορία στο πρόσφατο αλλά και στο πιο μακρινό παρελθόν, και η κατάσταση αυτή δεν αποδίδεται μόνον σε ενδογενή αίτια. Πράγματι, οι εξωγενείς παράγοντες είναι ίσως πολύ πιο σημαντικοί στον τομέα αυτό. Ωστόσο, οτιδήποτε ή οποιοσδήποτε και αν φταίει, αυτός που υπέφερε κυρίως ήταν ο αθώος πληθυσμός των πολιτών. Είναι προφανές ότι η παρούσα κυβέρνηση, με επικεφαλής τον κ. Chávez, έχει διαφορές να επιλύσει με τις ΗΠΑ και τους υποστηρικτές και τους συμμάχους τους, αλλά το γεγονός αυτό δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τέτοιες κατάφωρες παραβιάσεις των δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας, όπως ο θεσμός του λεγόμενου «διοικητικού αποκλεισμού» από τις εκλογές ή η δίωξη και η δολοφονία ακτιβιστών της αντιπολίτευσης. Ο κ. Chávez πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι εάν θέλει να προχωρήσει η χώρα του προς την ευημερία, πρέπει να εξασφαλίσει ότι η κυβέρνησή του λειτουργεί αυστηρά εντός των ορίων της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η χρήση βίας και διώξεων κατά του λαού του μπορεί μόνον να οδηγήσει τη χώρα του σε νέα εθνικά τραύματα και βάσανα, και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο."@el10
"Señor Presidente, no hay duda de que Venezuela ha tenido una historia traumática reciente, así como tiempos más distantes y causas endógenas que no son las únicas culpables. De hecho, los factores exógenos son quizás más significativos a este respecto. Sin embargo, con independencia de lo que sea o quien sea el culpable, quien ha sufrido principalmente ha sido la población civil inocente. El gobierno actual, encabezado por el señor Chávez, obviamente tiene el hacha de guerra con EEUU, los países que lo apoyan y sus aliados, pero que no suponen una vulneración de los derechos de los venezolanos como la institución conocida como «descalificación administrativa» de las elecciones o la persecución y asesinato de activistas de la oposición. El señor Chávez debe darse cuenta de que si quiere que su país progrese hacia la prosperidad, debe asegurarse de que sus funciones de gobierno se enmarquen en los estrictos límites de la democracia y el respeto de los derechos humanos. El uso de la violencia o la persecución contra su propia gente sólo pueden llevar a su país a un mayor trauma nacional y sufrimiento, y no podemos permitir que esto suceda."@es21
"Härra juhataja, ei ole kahtlustki, et Venetsueela on hiljuti, aga ka palju kaugemas minevikus kogenud traumeerivaid aegu, ning sisemised põhjused ei ole selles ainsana süüdi. Välised faktorid on siinkohal ehk hoopis tähtsamad. Ükskõik, mis või kes selles ka süüdi on, on peamiselt just süütu tsiviilelanikkond jäänud kannataja pooleks. Praegusel valitsusel, mida juhib härra Chávez, on ilmselgelt USA ning selle toetajate ja liitlastega tülisid lahendada, kuid see ei tohi viia Venetsueela rahva õiguste jämedate rikkumisteni nagu n-ö halduslik diskvalifitseerimine valimistelt või opositsiooni aktivistide tagakiusamine ja tapmine. Härra Chávez peab mõistma, et kui ta soovib, et ta riik areneks heaolu suunas, siis peab ta tagama, et tema valitsus tegutseks rangelt demokraatia ja inimõiguste austamise piirides. Vägivalla ja tagakiusamise kasutamine oma enda rahva vastu võib sellele riigile vaid veel suuremat traumat ja kannatusi põhjustada, ning me ei tohi lasta sellel juhtuda."@et5
"Arvoisa puhemies, ei ole epäilystäkään siitä, että Venezuelalla on ollut sekä viime aikoina että aikaisemmissa vaiheissa traumaattinen historia ja että siitä ei voi syyttää ainoastaan sisäisiä tekijöitä. Ulkoiset tekijät ovat siinä todella ehkä vieläkin merkittävämpiä. Onpa syy mikä tahansa tai syypää kuka tahansa, kärsijänä on ollut pääasiassa viaton siviiliväestö. Chávezin johtamalla nykyhallinnolla on ilmeisesti niin sanotusti oma lehmä ojassa Yhdysvaltoihin ja sen tukijoihin ja liittolaisiin nähden, mutta se ei kuitenkaan saa johtaa sellaisiin venezuelalaisten oikeuksien vakaviin loukkauksiin kuin käytäntöön, jossa oppositioaktivisteilta on hallintopäätöksellä poistettu vaalikelpoisuus tai heitä on murhattu Chávezin on ymmärrettävä, että jos hän haluaa maansa etenevän kohti hyvinvointia, hänen on varmistettava, että hänen hallintonsa toimii demokratian rajoissa ja kunnioittaa ihmisoikeuksia. Väkivallan ja vainon kohdistaminen maan omiin kansalaisiin voi viedä sen kohti lisääntyvää kansallista traumaa ja kärsimystä, minkä me emme saa antaa tapahtua."@fi7
". Monsieur le Président, il ne fait aucun doute que le Venezuela a vécu des traumatismes dans son histoire présente ainsi que plus ancienne; et ceux-ci n’ont pas que des causes endogènes. En effet, des facteurs exogènes sont peut-être beaucoup plus significatifs à cet égard. Cependant, où que se trouvent les responsabilités, c’est principalement la population civile innocente qui en a fait les frais. Le gouvernement actuel, dirigé par M. Chávez, a visiblement un compte à régler avec les États-Unis et leurs partisans et alliés, mais ceci ne doit pas conduire à des violations flagrantes des droits du peuple vénézuélien telles que cette institution dite de «déchéance administrative» des élections, ou la persécution ou l’assassinat de militants d’opposition. M. Chávez doit comprendre que s’il veut que son pays prospère, il doit veiller à ce que son gouvernement fonctionne strictement dans les limites de la démocratie et du respect des droits de l’homme. Avoir recours à la violence et à la persécution contre son propre peuple ne peut qu’accentuer le traumatisme et la souffrance de son pays, et nous ne saurions le permettre."@fr8
"Elnök úr, kétségtelen, hogy Venezuela modernkori és korábbi történelme is megrázó, és ennek nemcsak belső eredetű okai vannak. Sőt, a külső tényezők talán sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak ebben a tekintetben. Bárhogyan, bármiben vagy bárkiben keressük is az okot, az ártatlan civil lakosság szenvedett a legtöbbet. A Chávez vezetette jelenlegi kormány nyilvánvaló ellentétben áll az Egyesült Államokkal, valamint annak támogatóival és szövetségeseivel, ám ennek nem kellene a venezuelai emberek jogainak olyan durva megsértéséhez vezetnie, mint a választásoktól való úgynevezett „közigazgatási eltiltás”, vagy az ellenzéki aktivisták üldözése és meggyilkolása. Cháveznek tisztában kell lennie azzal, hogy ha országát a jólét felé kívánja vezetni, akkor biztosítania kell, hogy kormánya szigorúan tiszteletben tartsa a demokráciát és az emberi jogokat. A saját népével szemben alkalmazott erőszak és üldözés csak még nagyobb nemzeti traumához és szenvedéshez vezet, és ezt nem szabad megengednünk."@hu11
". Signor Presidente, non vi è dubbio che il Venezuela negli ultimi tempi, e anche in tempi più remoti, ha avuto una storia traumatica. Non tutte le cause sono riconducibili a ragioni di tipo endogeno, anzi sono forse molto più significativi i fattori esogeni. Tuttavia, a prescindere da ogni responsabilità, a pagare è stata soprattutto la popolazione civile innocente. L’attuale governo, guidato dal presidente Chávez, cerca ovviamente di tirar l’acqua al proprio mulino nel rapporto con gli Stati Uniti e i loro sostenitori e alleati, ma ciò non deve condurre a gravi violazioni dei diritti dei venezuelani, come l’istituzione della cosiddetta “interdizione amministrativa” dalle elezioni o la persecuzione e l’assassinio di attivisti dell’opposizione. Chávez deve capire che se vuole che il suo paese progredisca verso il benessere, deve far sì che il suo governo si muova rigorosamente entro i limiti della democrazia e del rispetto dei diritti umani. Usare la violenza e la persecuzione contro il proprio popolo può soltanto portare ulteriori traumi e sofferenze al paese, e noi non dobbiamo permetterlo."@it12
"Gerb. pirmininke, aišku, kad naujausia, o ir ankstesnė Venesuelos istorija yra skaudi, su tuo susijusios ne tik vidinės priežastys. Iš tikrųjų, išoriniai veiksmai šiuo požiūriu yra daug svarbesni. Tačiau, kad ir kas būtų kaltas, kenčia nekalti civiliai gyventojai. Dabartinė valdžia, vadovaujama H. Chávezo, aiškiai griežia dantį ant JAV ir jos rėmėjų ir sąjungininkų, tačiau dėl to neturi būti taip smarkiai pažeidinėjamos Venesuelos žmonių teisės, pvz., nustatomas administracinis teisės balotiruotis rinkimuose atėmimas ir persekiojami ir žudomi opozicijos aktyvistai. H. Chávez privalo suprasti, kad, jei jis nori, kad jo šalis žengtų klestėjimo link, turi užtikrinti, kad jo valdžia funkcionuotų griežtai laikydamasi demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms principų. Smurtas prieš savo žmones ir jų persekiojimas gali sukelti šiai šaliai tik dar didesnę nacionalinę traumą ir daugiau kančių. Privalome neleisti, kad tai įvyktų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, nav šaubu par to, ka Venecuēlas nesenā, kā arī senākā vēsture ir bijusi traumatiska, un ne visiem notikumiem par iemeslu kalpojusi iekšējā situācija valstī. Patiešām, šajā sakarā, iespējams, daudz lielāka nozīme ir ārējiem faktoriem. Tomēr, neskatoties uz to, kas vai kurš ir vainojams, cietēji galvenokārt ir bijuši civiliedzīvotāji. Pašreizējai valdībai vadībā acīmredzot ir savtīgi mērķi saistībā ar ASV un tās atbalstītājiem un sabiedrotajiem, tomēr tas nedrīkstētu izraisīt Venecuēlas iedzīvotāju tiesību masveida pārkāpumus, kāda ir tā dēvētā “administratīvā diskvalificēšana” vēlēšanu procesā, vai opozīcijas aktīvistu vajāšanu un slepkavības. kungam ir jāapzinās, ka, ja viņš vēlas, lai viņa valsts taptu bagāta, viņam ir jānodrošina, lai valdība darbojas, strikti ievērojot demokrātijas robežas un cilvēktiesības. Vardarbības un vajāšanas izmantošana pret iedzīvotājiem tautai radīs vēl lielāku valstisku traumu un ciešanas, un mēs nedrīkstam to pieļaut."@lv13
"Mr President, there is no doubt that Venezuela has had a traumatic history in recent, as well as more distant,times, and endogenous causes are not the only ones to blame. Indeed,exogenous factors are perhaps far more significant in this respect. However, whatever, or whoever, is to blame, it has been mainly the innocent civilian population that has suffered. The present government, headed by Mr Chávez, obviously has an axe to grind with the USA and its supporters and allies, but that must not lead to such gross violations of the Venezuelan people’s rights as the institution of so-called ‘administrative disqualification’ from elections or the persecution and murder of opposition activists. Mr Chávez must realise that if he wants his country to progress to prosperity, then he must make sure that his government functions strictly within the limits of democracy and respect for human rights.Using violence and persecution against his own people can only lead his country to more national trauma and suffering, and this we must not allow to happen."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het lijdt geen twijfel dat Venezuela in het recente verleden, maar ook in vroeger tijden, een traumatische geschiedenis heeft doorgemaakt, waarvoor niet alleen endogene oorzaken zijn aan te wijzen. Misschien zijn de exogene factoren in dit verband zelfs van groter gewicht. Maar aan wie of wat die geschiedenis ook te wijten mag zijn, de onschuldige burgerbevolking heeft er het sterkst onder geleden. De huidige regering onder leiding van de heer Chávez heeft blijkbaar nog een appeltje te schillen met de VS en zijn aanhangers en bondgenoten, maar dat mag niet tot zulke grove schendingen van de rechten van de Venezolaanse burgers leiden als de zogenaamde “administratieve uitsluiting” van verkiezingskandidaten of de vervolging van en moord op oppositieleden. Mijnheer Chávez moet inzien dat zijn land alleen welvarend kan worden als hij ervoor zorgt dat zijn regering zich strikt binnen de grenzen van de democratie en de mensenrechten beweegt. Door het gebruik van geweld en de vervolging van de eigen bevolking zal zijn land nog meer traumatische gebeurtenissen en leed beleven. Zover mogen we het niet laten komen."@nl3
"Panie przewodniczący! Wenezuela ma bez wątpienia traumatyczną historię, zarówno niedawną, jak i bardziej odległą, u której podstaw leżą nie tylko przyczyny wewnętrzne. W istocie rzeczy czynniki zewnętrzne odgrywają być może znacznie większą rolę. Bez względu na to, kogo lub co należy winić, cierpi przede wszystkim niewinna ludność cywilna. Obecny rząd pod wodzą Hugo Chaveza ma bez wątpienia na pieńku z USA oraz amerykańskimi zwolennikami i sojusznikami, ale to nie może prowadzić do tak rażących naruszeń praw ludności Wenezueli, jakie mają miejsce w przypadku instytucji tzw. „dyskwalifikacji administracyjnej” z wyborów, czy też prześladowania i mordowania aktywistów opozycji. Prezydent Chavez musi sobie zdać sprawę, że jeśli chce dobrobytu dla swojego kraju, musi zapewnić, by jego rząd działał ściśle w granicach zasad demokracji i poszanowania dla praw człowieka. Przemoc i prześladowanie własnych obywateli może wywołać tylko jeszcze większą traumę i cierpienie w kraju. Nie możemy do tego dopuścić."@pl16
". Senhor Presidente, não há dúvida de que a Venezuela tem tido uma história traumática nos últimos tempos, bem como em épocas mais distantes, e as causas endógenas não são as únicas a culparmos. Com efeito, os factores exógenos são talvez muito mais significativos neste contexto. No entanto, seja qual for a causa ou seja de quem for a culpa, tem sido predominantemente a população civil inocente a sofrer. O actual Governo, liderado pelo senhor Chávez, tem, obviamente, contas pendentes com os EUA e seus apoiantes e aliados, mas tal não pode levar a violações grosseiras dos direitos do povo venezuelano, como é o caso da instituição da chamada "desqualificação administrativa" em relação às eleições, ou da perseguição e assassínio de activistas da oposição. O senhor Chávez tem de perceber que, se pretende fazer o seu país progredir para a prosperidade, então deve certificar-se de que o seu Governo funciona estritamente dentro dos limites da democracia e do respeito pelos direitos humanos. Usar a violência e a perseguição contra seu próprio povo, apenas pode levar o seu país para maior trauma e sofrimento nacionais, algo que não podemos permitir que aconteça."@pt17
"Mr President, there is no doubt that Venezuela has had a traumatic history in recent, as well as more distant,times, and endogenous causes are not the only ones to blame. Indeed,exogenous factors are perhaps far more significant in this respect. However, whatever, or whoever, is to blame, it has been mainly the innocent civilian population that has suffered. The present government, headed by Mr Chávez, obviously has an axe to grind with the USA and its supporters and allies, but that must not lead to such gross violations of the Venezuelan people’s rights as the institution of so-called ‘administrative disqualification’ from elections or the persecution and murder of opposition activists. Mr Chávez must realise that if he wants his country to progress to prosperity, then he must make sure that his government functions strictly within the limits of democracy and respect for human rights.Using violence and persecution against his own people can only lead his country to more national trauma and suffering, and this we must not allow to happen."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, niet pochýb, že nedávna, ale aj dávnejšia história Venezuely bola traumatizujúca a na vine nie sú len vnútorné príčiny. Vonkajšie faktory sú v tomto smere zrejme skutočne oveľa významnejšie. Nech však už nesie vinu čokoľvek alebo ktokoľvek, najviac trpelo najmä nevinné civilné obyvateľstvo. Terajšia vláda na čele s pánom Chávezom sleduje v prípade USA a ich podporovateľov a spojencov svoje vlastné ciele, ale to nesmie viesť k takému vážnemu porušovaniu práv obyvateľov Venezuely, ako je inštitúcia takzvaného administratívneho zákazu činnosti vo voľbách alebo prenasledovanie a vraždy opozičných aktivistov. Pán Chávez si musí uvedomiť, že ak chce, aby jeho krajina smerovala k prosperite, musí zabezpečiť, aby jeho vláda konala prísne v rámci demokracie a dodržiavania ľudských práv. Používanie násilia a prenasledovania voči vlastnému ľudu môže viesť krajinu iba k ďalším národným traumám a utrpeniu, a to nesmieme pripustiť."@sk19
". Gospod predsednik, nedvomno je nedavna pa tudi oddaljena zgodovina Venezuele zaznamovana s travmatičnimi časi, ne smemo pa za to kriviti le endogenih vzrokov. Zagotovo so morda v tem pogledu mnogo pomembnejši eksogeni dejavniki. Vendar pa je v glavnem trpelo nedolžno civilno prebivalstvo, ne glede na to, kaj oziroma kdo je kriv. Sedanja vlada pod vodstvom gospoda Cháveza očitno goji zamero do ZDA in njenih podpornikov ter zaveznikov, a to ne sme voditi do tako razsežnih kršitev pravic prebivalcev Venezuele, kot je uvedba „upravne razglasitve neprimernosti“ za sodelovanje na volitvah ali preganjanje in pobijanje opozicijskih aktivistov. Gospod Chávez mora spoznati, da mora, če želi, da bo njegova država napredovala do blaginje, poskrbeti, da bo njegova vlada delovala strogo v mejah demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Uporaba nasilja in preganjanja lastnih ljudi lahko vodi njegovo državo do še večje nacionalne travme in trpljenja in ne smemo dovoliti, da se to zgodi."@sl20
". Herr talman! Det råder inga tvivel om att Venezuela har haft en traumatisk utveckling både på senare tid och längre tillbaka i tiden, och man kan inte bara skylla allt på inre faktorer. Yttre faktorer är kanske betydligt mer relevanta i detta avseende. Men oavsett vad eller vem som kan tillskrivas skulden för detta är det främst den oskyldiga civilbefolkningen som har fått lida. Den nuvarande regeringen, som leds av Hugo Chávez, har tydligen egna intressen att bevaka tillsammans med Förenta staterna och dess anhängare och allierade, men detta får inte leda till så storakränkningar av det venezuelanska folkets rättigheter som nu sker när myndigheterna hindrar en person från att ställa upp i val, eller när medlemmar av oppositionen förföljs och mördas. Chávez måste inse att om han vill att landet ska nå välstånd måste han se till att regeringen verkar strikt inom de demokratiska ramarna och respekterar de mänskliga rättigheterna. Att utsätta det egna folket för våld och förföljelse kan bara leda till fler nationella trauman och mer lidande för landet, och det är detta som vi inte får låta ske."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marios Matsakis,"18,5,20,15,1,14,16,11,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph