Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-23-Speech-4-112"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081023.21.4-112"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, nous avons commémoré l’ la destruction méthodique de la paysannerie ukrainienne par la famine, et notre Parlement a reconnu, comme vient de le faire aussi notre collègue à l’instant, que c’était un génocide. Je voudrais juste souligner ici le fait que les auteurs de ce génocide ont siégé parmi les juges de la civilisation à Nuremberg, ce qui devrait permettre, aujourd’hui, de discuter de la composition, de la procédure et des conclusions du procès de Nuremberg. Or, les intellectuels, qui y procèdent aujourd’hui en Europe, sont arrêtés, détenus, pourchassés, ruinés, poursuivis, jetés en prison... Pire, leurs avocats, qui présentent également les mêmes conclusions, sont pourchassés de la même façon. Dans le pays de M. Pöttering, par exemple, ils sont poursuivis et arrêtés selon des procédures qui rappellent les procès staliniens. Nous avons remis le prix Sakharov de défense de la liberté d’expression à un dissident chinois, nous aurions aussi bien pu le remettre à certains Européens tels que, par exemple, la courageuse avocate allemande, Sylvia Stolz."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, připomenuli jsme si holodomor, systematické ničení společenství zemědělců na Ukrajině hladomorem, a náš Parlament uznal, stejně jako před chvílí náš kolega poslanec, že to byla genocida. Rád bych pouze zdůraznil skutečnost, že pachatelé této genocidy seděli mezi soudci civilizace v Norimberku, což je skutečnost, která by dnes měla umožnit diskusi o složení, procesu a závěrech Norimberského procesu. Avšak intelektuálové, kteří tuto diskusi dnes v Evropě vedou, jsou zatýkáni, zadržováni, pronásledováni, ničeni, stíháni a vsazováni do vězení. A co je ještě horší, jejich právní zástupci, kteří také předkládají stejné závěry, jsou pronásledováni stejným způsobem. Například v zemi pana Pötteringa jsou pronásledováni a zatýkáni v souladu s postupy, které připomínají stalinské procesy. Udělili jsme Sacharovovu cenu za svobodu myšlení čínskému disidentovi, mohli jsme ji stejně tak udělit jistým Evropanům, jako je například odvážná německá právnička Sylvia Stolzová."@cs1
"Fru formand! Vi har mindedes Holodomor, den systematiske udryddelse af Ukraines landbrugere via hungersnød, og Parlamentet har, ligesom vores kollega gjorde det for et øjeblik siden, anerkendt, at der var tale om folkemord. Jeg vil blot gerne påpege, at ophavsmændene til dette folkemord var blandt dommerne i Nürnberg-processen, hvilket burde gøre det muligt i dag at drøfte Nürnberg-processens sammensætning, procedure og konklusioner. Imidlertid anholdes, tilbageholdes, jages, forfølges og fængsles de intellektuelle, som fører denne debat. Hvad værre er, deres advokater, som fremfører de samme konklusioner, jages på samme måde. I hr. Pötterings land jages og anholdes de f.eks. i overensstemmelse med procedurer, som minder om stalinistiske retssager. Vi tildelte Sakharovprisen for tankefrihed til en kinesisk systemkritiker. Vi kunne lige så godt have tildelt den til en række europæere som f.eks. den modige tyske advokat Sylvia Stolz."@da2
"Frau Präsidentin! Wir haben des Holodomor, der methodischen Vernichtung der ukrainischen Landwirtschaft und der darauf folgenden Hungersnot gedacht, und unser Parlament hat wie auch unser Kollege vor einem Moment anerkannt, dass dies Völkermord war. Ich möchte nur auf den Umstand hinweisen, dass die für diesen Völkermord Verantwortlichen als Richter im Nürnberger Prozess fungierten, eine Tatsache, die es heute möglich machen sollte, über die Gestaltung, die Durchführung und die Urteile des Nürnberger Prozesses zu diskutieren. Allerdings werden Intellektuelle, die sich heute in Europa dazu äußern, verhaftet, gefangen gehalten, gejagt, ruiniert, verfolgt und ins Gefängnis geworfen. Schlimmer noch, ihre Rechtsanwälte, die zu denselben Schlüssen kommen, werden auf gleiche Weise verfolgt. So werden sie zum Beispiel im Land von Herrn Pöttering unter Anwendung von Verfahren verfolgt und verhaftet, die an die Stalin-Zeit erinnern. Wir haben den Sacharow-Preis für geistige Freiheit an einen chinesischen Dissidenten verliehen. Wir hätten ihn aber ebenso gut an bestimmte Europäer verleihen können, wie beispielsweise an die couragierte deutsche Anwältin Sylvia Stolz."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τιμήσαμε την επέτειο του Holodomor, της μεθοδικής εξόντωσης της αγροτικής κοινότητας της Ουκρανίας από τον λιμό, και το Κοινοβούλιό μας αναγνώρισε, όπως ο συνάδελφός μας βουλευτής πριν από λίγο, ότι επρόκειτο για γενοκτονία. Θα ήθελα απλώς να τονίσω το γεγονός ότι οι δράστες της γενοκτονίας αυτής περιλαμβάνονταν στους δικαστές του πολιτισμού στη Νυρεμβέργη, γεγονός που θα έπρεπε να μας επιτρέψει σήμερα να συζητήσουμε τη σύνθεση, τη διαδικασία και τα συμπεράσματα της δίκης της Νυρεμβέργης. Ωστόσο, διανοούμενοι που προβαίνουν στη συζήτηση αυτή σήμερα στην Ευρώπη συλλαμβάνονται, κρατούνται, καταδιώκονται, καταστρέφονται, διώκονται και ρίχνονται στη φυλακή. Ακόμη χειρότερα, οι δικηγόροι τους, οι οποίοι παρουσιάζουν επίσης τα ίδια συμπεράσματα, καταδιώκονται με τον ίδιο τρόπο. Στη χώρα του κ. Pöttering, για παράδειγμα, καταδιώκονται και συλλαμβάνονται σύμφωνα με διαδικασίες που μοιάζουν με σταλινικές δίκες. Απονείμαμε το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης σε έναν κινέζο αντιφρονούντα· θα μπορούσαμε εξίσου να το απονείμουμε σε ορισμένους Ευρωπαίους, όπως, για παράδειγμα, στη θαρραλέα γερμανίδα δικηγόρο, Sylvia Stolz."@el10
"Madam President, we have commemorated the Holodomor, the methodical destruction of Ukraine’s farming community by famine, and our Parliament has recognised, as did our fellow Member a moment ago, that it was a genocide. I should just like to stress the fact that the perpetrators of this genocide sat among the judges of civilisation at Nuremberg, a fact that should make it possible, today, to debate the composition, procedure and conclusions of the Nuremberg Trial. However, intellectuals, who are holding this debate today in Europe, are being arrested, detained, hunted down, ruined, pursued and thrown into prison. Worse, their lawyers, who are also presenting the same conclusions, are being hunted down in the same way. In Mr Pöttering’s country, for example, they are being hunted down and arrested in line with procedures that resemble Stalinist trials. We awarded the Sakharov Prize for Freedom of Thought to a Chinese dissident; we could just as well have awarded it to certain Europeans such as, for example, the courageous German lawyer, Sylvia Stolz."@en4
"Señora Presidenta, hemos conmemorado el Holodomor, la destrucción metódica de la comunidad agrícola de Ucrania a través de la hambruna y nuestro Parlamento ha reconocido, como hicieron hace algún tiempo nuestros queridos parlamentarios, que se trataba de un genocidio. Me gustaría subrayar el hecho de que los perpetradores de este genocidio se sentaron entre los jueces de la civilización en Núremberg, un hecho que nos debería permitir hoy debatir sobre la composición, procedimiento y conclusiones del Juicio de Núremberg. Sin embargo, los intelectuales, que están teniendo este debate hoy en Europa, se ven arrestados, detenidos, acosados, arruinados, perseguidos y llevados a prisión. Lo que es peor, a sus abogados, que también están presentando las mismas conclusiones, también se les está acosando. En el país del señor Pöttering, por ejemplo, se les está acosando y arrestando en línea con un procedimiento similar al de los juicios estalinistas. Hemos otorgado el premio Sájarov de libertad de conciencia a un disidente chino; podríamos también haberlo otorgado a determinados europeos, como por ejemplo, la valiente abogada alemana Sylvia Stolz."@es21
"Proua juhataja, me oleme mälestanud Holodomori, näljahädaga Ukraina põllumeeste plaanipärast hävitamist, ning meie parlament on tunnistanud selle genotsiidiks, nagu tegi ka just meie kaasliige. Ma sooviksin rõhutada tõsiasja, et genotsiidi toimepanijad istusid Nurembergis tsivilisatsiooni kohtunike seas, mis peaks täna tegema võimalikuks vaielda Nurembergi protsessi koosseisu, menetluse ja järelduste üle. Tänases Euroopas aga arreteeritakse, võetakse vahi alla, aetakse taga, ruineeritakse, jälitatakse ning vangistatakse seda arutelu pidavaid haritlasi. Mis veelgi hullem, ka nende advokaate, kes esindavad samu järeldusi, aetakse taga ja võetakse kinni. Näiteks härra Pötteringi riigis aetakse neid taga ja arreteeritakse sellise korra kohaselt, mis sarnaneb stalinistlikele protsessidele. Me andsime Sahharovi mõttevabaduse auhinna Hiina dissidendile, kuid sama hästi oleks võinud selle anda teatavatele eurooplastele, näiteks julgele saksa advokaadile Sylvia Stolzile."@et5
"Arvoisa puhemies, me olemme muistelleet holodomoria, Ukrainan maanviljelijäyhteisön järjestelmällistä tuhoamista nälänhädällä, ja parlamenttimme on tunnustanut samoin kuin kollegamme hetki sitten, että kyse oli kansanmurhasta. Haluaisin vain korostaa sitä, että tämän kansanmurhan tekijät istuivat sivistyneen maailman tuomareiden joukossa Nürnbergissä, minkä pitäisi tehdä mahdolliseksi keskustella nyt Nürnbergin oikeudenkäynnin kokoonpanosta, menettelystä ja päätöksistä. Kuitenkin tätä keskustelua nyt Euroopassa käyviä intellektuelleja pidätetään, vangitaan, metsästetään, tuhotaan, vainotaan ja heitetään vankilaan. Vieläkin pahempaa on, että heidän asianajajiaan, jotka esittävät myös samat johtopäätökset, jahdataan samalla tavalla. Esimerkiksi puhemies Pötteringin maassa heitä vainotaan ja pidätetään sellaisten menettelyjen mukaisesti, jotka muistuttavat stalinistisia oikeudenkäyntejä. Myönsimme Saharovin mielipiteenvapauspalkinnon kiinalaiselle toisinajattelijalle, ja olisimme yhtä hyvin voineet myöntää sen tietyille eurooppalaisille, kuten rohkealle saksalaiselle asianajajalle Sylvia Stolzille."@fi7
"Elnök asszony, megemlékeztünk a Holodomorról, az ukrán gazdaközösség módszeres, éheztetés általi elpusztításáról, és Parlamentünk elismerte − akárcsak képviselőtársunk egy pillanattal ezelőtt −, hogy ez népirtás volt. Én csak azt szeretném kiemelni, hogy e népirtás elkövetői Nürnbergben a civilizált világ bírái között foglaltak helyet, és ennek a ténynek ma lehetővé kellene tennie, hogy a nürnbergi per összetételéről, eljárásáról és határozatairól vitát indítsunk. Ennek ellenére azokat az értelmiségieket, akik ma Európában felvetik ennek a vitának a lehetőségét, letartóztatják, őrizetbe veszik, elfogják, tönkreteszik, üldözik és börtönbe vetik. És ami még rosszabb, az ügyvédjeiknek, akik ezeket a tényeket a nyilvánosság elé tárják, hasonló bánásmódban van részük. Pöttering úr országában például olyan módszerrel kerítik kézre és tartóztatják le őket, amely meglehetősen hasonlít a sztálinista perek eljárásmódjához. Egy másként gondolkodó kínai embernek adtuk idén a gondolkodás szabadságáért járó Szaharov-díjat, de bizonyos európai polgároknak is odaítélhettük volna, például a bátor német ügyvédnek, Sylvia Stolznak."@hu11
"Signora Presidente, abbiamo commemorato l’Holodomor, la sistematica distruzione della comunità agricola ucraina con la carestia, e il nostro Parlamento ha riconosciuto – come ha fatto poco fa il nostro collega – che si trattò effettivamente di genocidio. Vorrei soltanto sottolineare che i responsabili di questo genocidio erano tra i giudici di Norimberga, un fatto che oggi dovrebbe consentire di mettere in discussione la composizione, la procedura e le conclusioni del Processo di Norimberga. Tuttavia, gli intellettuali che oggi sostengono questo dibattito in Europa, vengono arrestati, detenuti, braccati, spinti alla rovina, perseguitati e incarcerati. Peggio: anche i loro avvocati, che presentano le stesse conclusioni, sono perseguitati allo stesso modo. Nel paese dell’onorevole Pöttering, per esempio, sono inseguiti e arrestati con procedure che ricordano i processi stalinisti. Abbiamo assegnato il Premio Sacharov per la libertà di pensiero a un dissidente cinese; avremmo potuto benissimo darlo ad alcuni europei come, per esempio, il coraggioso avvocato tedesco Sylvia Stolz."@it12
"Gerb. pirmininke minime Holodomorą, metodišką Ukrainos valstybių bendruomenės naikinimą badu, ir mūsų Parlamentas, kaip prieš kelias akimirkas ir kolega Parlamento narys, pripažino, kad tai buvo genocidas. Norėčiau tik pabrėžti faktą, kad šio genocido vykdytojai Niurnberge sėdėjo kartu su teisėjais iš civilizuotų šalių. Tai verčia diskutuoti dėl Niurnbergo teismo sudėties, proceso ir išvadų. Tačiau intelektualai, kurie Europoje apie tai diskutuoja, yra areštuojami, sulaikomi, persekiojami, žlugdomi, teisiami ir kalinami. Dar blogiau – jų advokatai, kurie teikia tokias pačias išvadas, irgi yra tokiais pat būdais persekiojami. Pvz., H. Pötteringo šalyje jie persekiojami ir areštuojami vykdant tokias procedūras, kurios panašios į Stalino laikų teismus. Mes suteikėme Sacharovo premiją už minties laisvę Kinijos disidentui, šią premiją galėjome skirti ir kai kuriems europiečiams, pvz., drąsiai Vokietijos teisininkei Sylviai Stolz."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, mēs pieminējām “Holodomor”, metodisko Ukrainas lauku iedzīvotāju iznīcināšanu, izmantojot badu, un Parlaments, tāpat kā mūsu kolēģis pirms mirkļa, ir atzinis, kas tas bija genocīds. Es tikai vēlos uzsvērt faktu, ka šī genocīda vaininieki bija Nirnbergas kara tribunāla tiesnešu vidū. Tas ir fakts, pamatojoties uz ko, šodien jābūt iespējamam diskutēt par Nirnbergas tribunāla sastāvu, procedūru un atzinumiem. Tomēr intelektuāļus, kuri mūsdienās Eiropā diskutē par šo tēmu, arestē, aiztur, vajā, sagrauj, iesūdz un iesloga cietumos. Vēl ļaunāk ir tas, ka tādā pašā veidā vajā arī viņu advokātus, kuri snieguši tādus pašus atzinumus. Piemēram kunga valstī viņus vajā un arestē atbilstoši procedūrām, kas atgādina staļinisma režīma tiesas procesus. Mēs piešķīrām Saharova balvu par domas brīvību ķīniešu disidentam; tikpat labi mēs varējām to piešķirt noteiktiem eiropiešiem, piemēram, drosmīgajai vācu advokātei ."@lv13
"Madame la Présidente, nous avons commémoré l'" ", la destruction méthodique de la paysannerie ukrainienne par la famine, et notre Parlement a reconnu, comme vient de le faire aussi notre collègue à l'instant, que c'était un génocide. Je voudrais juste souligner ici le fait que les auteurs de ce génocide ont siégé parmi les juges de la civilisation à Nuremberg, ce qui devrait permettre, aujourd'hui, de discuter de la composition, de la procédure et des conclusions du procès de Nuremberg. Or, les intellectuels, qui y procèdent aujourd'hui en Europe, sont arrêtés, détenus, pourchassés, ruinés, poursuivis, jetés en prison... Pire, leurs avocats, qui présentent également les mêmes conclusions, sont pourchassés de la même façon. Dans le pays de M. Poettering, par exemple, ils sont poursuivis et arrêtés selon des procédures qui rappellent les procès staliniens. Nous avons remis le prixSakharov de défense de la liberté d'expression à un dissident chinois, nous aurions aussi bien pu le remettre à certains Européens tels que, par exemple, la courageuse avocate allemande, Sylvia Stolz."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, we hebben de Holodomor herdacht, de systematische vernietiging van de Oekraïense boerenbevolking door honger, en ons Parlement heeft erkend, net zoals onze collega zojuist ook heeft gedaan, dat het een genocide was. Ik wil hier alleen benadrukken dat de daders van deze genocide zich onder de rechters van beschaving te Neurenberg bevonden, een gegeven dat vandaag de dag een discussie over de samenstelling, procedure en conclusies van het proces van Neurenberg mogelijk moet maken. Intellectuelen die deze discussie nu echter in Europa voeren, worden gearresteerd, vastgehouden, achtervolgd, kapot gemaakt, vervolgd en gevangen gezet. Of nog erger, hun advocaten, die dezelfde conclusies trekken, worden op dezelfde wijze achtervolgd. In het land van de heer Pöttering, bijvoorbeeld, worden ze vervolgd en gearresteerd volgens procedures die doen denken aan stalinistische processen. Wij hebben de Sachorovprijs voor de vrijheid van denken aan een Chinese dissident uitgereikt, terwijl we de prijs net zo goed aan een aantal Europeanen hadden kunnen geven zoals, bijvoorbeeld, de moedige Duitse advocate, Sylvia Stolz."@nl3
"Pani przewodnicząca! Upamiętniliśmy Hołodomor, metodyczne wyniszczanie społeczności rolniczej Ukrainy głodem, a nasz Parlament uznał, podobnie jak to stwierdził przed chwilą nasz kolega poseł, że Hołodomor był ludobójstwem. Chciałbym tylko podkreślić, że sprawcy tego ludobójstwa znajdowali się wśród reprezentujących cywilizację w Norymberdze sędziów, który to fakt powinien umożliwić dziś krytyczną debatę na temat składu, przebiegu i wniosków procesu norymberskiego. Jednakże intelektualiści, którzy angażują się dziś w tę debatę w Europie, są zatrzymywani, zamykani w areszcie, ścigani, doprowadzani do ruiny, prześladowani i wrzucani do więzień. Co gorsza, w ten sam sposób są prześladowani ich prawnicy, przedstawiający te same wnioski. Na przykład w kraju pana Pötteringa są oni ścigani i aresztowani w trybie przypominającym procesy stalinowskie. Przyznaliśmy Nagrodę im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli chińskiemu dysydentowi; równie dobrze moglibyśmy ją przyznać niektórym Europejczykom, na przykład Sylvii Stolz."@pl16
"Senhora Presidente; comemorámos a Holodomor, a acção de aniquilação sistemática do campesinato ucraniano pela fome, e o nosso Parlamento reconheceu, como a nossa colega há pouco, que se tratou de um genocídio. Queria salientar que os seus autores se sentaram entre os juízes da civilização em Nuremberga, facto que deveria tornar possível, hoje, um debate acerca da composição, do procedimento e das conclusões do Julgamento de Nuremberga. Todavia, os intelectuais que estão a fazer esse debate hoje na Europa estão a ser presos, detidos, caçados, arruinados, perseguidos e lançados na prisão. Pior: os seus advogados, que defendem as mesmas teses, estão a ser perseguidos da mesma forma. No país do senhor Pöttering, por exemplo, eles são perseguidos e presos por processos que se assemelham aos estalinistas. Atribuímos o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento a um dissidente chinês; podíamos perfeitamente tê-lo atribuído de igual forma a alguns europeus, como, por exemplo, a corajosa advogada alemã Sylvia Stolz."@pt17
"Madame la Présidente, nous avons commémoré l'" ", la destruction méthodique de la paysannerie ukrainienne par la famine, et notre Parlement a reconnu, comme vient de le faire aussi notre collègue à l'instant, que c'était un génocide. Je voudrais juste souligner ici le fait que les auteurs de ce génocide ont siégé parmi les juges de la civilisation à Nuremberg, ce qui devrait permettre, aujourd'hui, de discuter de la composition, de la procédure et des conclusions du procès de Nuremberg. Or, les intellectuels, qui y procèdent aujourd'hui en Europe, sont arrêtés, détenus, pourchassés, ruinés, poursuivis, jetés en prison... Pire, leurs avocats, qui présentent également les mêmes conclusions, sont pourchassés de la même façon. Dans le pays de M. Poettering, par exemple, ils sont poursuivis et arrêtés selon des procédures qui rappellent les procès staliniens. Nous avons remis le prixSakharov de défense de la liberté d'expression à un dissident chinois, nous aurions aussi bien pu le remettre à certains Européens tels que, par exemple, la courageuse avocate allemande, Sylvia Stolz."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, pripomenuli sme si hladomor, metodické ničenie poľnohospodárskeho spoločenstva Ukrajiny hladomorom a náš Parlament uznal, ako to urobil kolega pred chvíľou, že to bola genocída. Rád by som iba zdôraznil skutočnosť, že páchatelia tejto genocídy sedeli medzi sudcami civilizácie v Norimbergu. Tento fakt by mal dnes umožniť diskusiu o zložení, postupe a záveroch Norimberského tribunálu. Intelektuálov, ktorí dnes túto diskusiu vedú v Európe, však zatýkajú, zadržiavajú, štvú, ničia, prenasledujú a strkajú do väzenia. Čo je ešte horšie, ich obhajcov, ktorí tiež predkladajú tie isté závery, štvú rovnako. Napríklad v krajine pána Pötteringa ich prenasledujú a zatýkajú prostredníctvom postupov, ktoré pripomínajú stalinské procesy. Sacharovovu cenu za slobodu myslenia sme udelili čínskemu disidentovi. Rovnako sme ju mohli udeliť niektorým Európanom, napríklad odvážnej nemeckej právničke Sylvii Stolzovej."@sk19
"Gospa predsednica, počastili smo spomin na Holodomor, sistematično uničevanje ukrajinske kmetijske skupnosti zaradi lakote, in naš Parlament je priznal, pred trenutkom pa tudi naš kolega poslanec, da je to genocid. Rad bi le poudaril dejstvo, da so krivci za ta genocid sedeli med sodniki civilizacije v Nürnbergu, dejstvo, ki bi moralo danes omogočiti razpravo o sestavi, postopku in sklepih nürnberškega procesa. Vendar pa intelektualce, ki danes v Evropi o tem razpravljajo, aretirajo, pridržujejo, lovijo, uničujejo, preganjajo in zapirajo v zapore. Še huje, njihovi odvetniki, ki predstavljajo enake sklepe, so preganjani na enak način. Na primer v državi gospoda Pötteringa jih lovijo in zapirajo v skladu s postopki, ki so podobni tistim v stalinističnih procesih. Nagrado Saharov za svobodo misli smo podelili kitajskemu disidentu; prav tako bi jo lahko podelili določenim Evropejcem, kot je na primer pogumna nemška odvetnica Sylvia Stolz."@sl20
"Fru talman! Vi har hedrat minnet av Holodomor, den metodiska förstörelsen av Ukrainas jordbrukarsamhälle genom svält, och vårt parlament har erkänt, just som vår kollega alldeles nyss, att det var ett folkmord. Jag vill bara betona att de som utförde detta folkmord satt bland civilisationens domare i Nürnberg, ett faktum som skulle göra det möjligt att i dag diskutera sammansättningen, förfarandet och slutsatserna vid Nürnbergrättegången. Intellektuella som tar upp denna diskussion i Europa i dag blir arresterade, hetsade till det yttersta, ruinerade, förföljda och kastade i fängelse. Vad värre är, deras advokater som också lägger fram samma slutsatser hetsas också på samma sätt. I Hans-Gert Pötterings hemland, till exempel, hetsas och arresteras folk med metoder som liknar dem som användes vid de stalinistiska rättegångarna. Vi gav Sacharovpriset för tankefrihet till en kinesisk dissident; vi skulle lika gärna ha kunnat ge det till vissa européer, till exempel den modiga tyska advokaten Sylvia Stolz."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Sylvia Stolz"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph