Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-23-Speech-4-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081023.4.4-015"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I wish to begin by congratulating the rapporteur on a very comprehensive report and also the Ombudsman and his staff on the many positive steps that they took in 2007. What I find most encouraging is that the Ombudsman works at so many different levels: it is not just about processing complaints, which is central to his work, but also about how resolutions or solutions are arrived at. There is an increasing number of friendly solutions, more informal procedures, where relations with the institutions are such that a growing number of cases are solved rapidly. That is real progress and must be built on. Citizen-friendly solutions are where we want to go. I am also pleased to see that better communication at all levels is central to the agenda of the Ombudsman. The adoption of the European Network of Ombudsmen statement and increased cooperation in this area are vital, and we look forward to the launch of the new website, which will include an interactive guide to assist citizens. However, this brings me to my final comment, which concerns citizens, and refers to the proposed oral amendment on paragraph 23. That paragraph reads: ‘Proposes that the Ombudsman take measures to reduce the number of complaints (a total of 1 021) in relation to which no steps have been taken by him at all’. The oral amendment seeks to change that final phrase – ‘in relation to which no steps have been taken by him at all’ – to the statement ‘in such cases where no action is possible’. From the perspective of the Ombudsman, no action is possible; but from the perspective of the citizen, no action is taken – and those are two very different perspectives. So I have a question: is it made clear to the 1 021 citizens that no action is possible by the Ombudsman, with a clear explanation given with further advice where possible, or is it the case that simply no action is taken? If the former is true and citizens are given reasons, I have no problem and, indeed, I am very pleased. But if the latter is true and no action is taken, then citizens will be frustrated and angry. So I would like clarification on that point, please."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, ráda bych začala blahopřáním paní zpravodajce k velmi komplexní zprávě a také veřejnému ochránci práv a jeho pracovnímu kolektivu k mnoha pozitivním krokům, které učinili v roce 2007. Nejvíce povzbudivé pro mě je, že veřejný ochránce práv pracuje na tolika různých úrovních: nejedná se pouze o vyřizování stížností, které tvoří ústřední část jeho práce, ale také o způsob, jakým se dochází k rozhodnutím a řešením. Vzrůstá počet smírných řešení, existují neformální postupy, kdy povaha vztahů s institucemi umožňuje rychlé urovnání případů. To je skutečný pokrok a z něj je třeba vycházet. Řešení, která by byla vstřícná k občanům, jsou cílem, ke kterému se chceme ubírat. S potěšením také sleduji, že ústřední postavení v programu veřejného ochránce práv zaujímá lepší komunikace na všech úrovních. Přijetí prohlášení o Evropské síti veřejných ochránců práv a rozšířená spolupráce v této oblasti mají zásadní význam a těšíme se na spuštění nových internetových stránek, které budou obsahovat také interaktivního průvodce na pomoc občanům. To mě však přivádí k mé poslední poznámce, která se týká občanů a odkazuje na předkládaný ústní pozměňovací návrh k odstavci 23. Znění tohoto odstavce je následující: „navrhuje, aby veřejný ochránce práv přijal opatření ke snížení počtu stížností (celkem 1021), neboť v tomto ohledu nebyly z jeho strany dosud podniknuty žádné kroky“. Tento ústní pozměňovací návrh usiluje o změnu posledního slovního spojení – „neboť v tomto ohledu nebyly z jeho strany dosud podniknuty žádné kroky;“ na znění „v případech, kdy není možné učinit žádná opatření“. Z pohledu veřejného ochránce práv není žádné opatření možné, ale z pohledu občana není žádné opatření učiněno – a to jsou dva velice odlišné pohledy. Mám tedy otázku: je 1 021 občanům objasněno, že ze strany veřejného ochránce práv není žádné opatření možné, společně s podáním jasného vysvětlení a, kde je to možné, s následnou radou, nebo se jednoduše žádné opatření nečiní? Pokud je prvně uvedené pravdou a občanům jsou poskytnuty důvody, nemám s tím žádný problém a jsem vskutku velmi potěšena. Pokud je ale pravdou to posledně uvedené, pak budou občané znechuceni a rozzlobeni. Proto bych u tohoto bodu poprosila o objasnění."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne indledningsvis takke ordføreren for en meget omfattende betænkning og ombudsmanden og hans personale for de positive skridt, de tog i 2007. Det, jeg finder mest opmuntrende, er, at Ombudsmanden arbejder på så mange forskellige niveauer. Det handler ikke blot om at behandle klager, hvilket er en central del af hans arbejde, men også om, hvordan beslutninger eller løsninger opnås. Der er et stigende antal mindelige løsninger, mere uformelle procedurer, hvor forholdet til institutionerne gør, at et stigende antal sager løses hurtigt. Det er et reelt fremskridt, og det skal der bygges videre på. Vi skal nå frem til borgervenlige løsninger. Det glæder mig også at se, at en bedre kommunikation på alle niveauer er afgørende for Ombudsmanden. Vedtagelsen af erklæringen fra Det Europæiske Netværk af Ombudsmænd og det øgede samarbejde på dette område er afgørende, og vi ser frem til iværksættelsen af det nye websted, som omfatter en interaktiv vejledning, der skal hjælpe borgerne. Det fører mig imidlertid frem til min slutkommentar, som vedrører borgerne og drejer sig om det mundtlige ændringsforslag til punkt 23. I punktet står der: "foreslår, at ombudsmanden træffer foranstaltninger til at begrænse det antal klager (i alt 1 021), vedrørende hvilke han slet ikke har foretaget sig noget". Det mundtlige ændringsforslag sigter mod at ændre det sidste udtryk – "vedrørende hvilke han slet ikke har foretaget sig noget" – til fremstillingen "i sager, hvor der ikke kan gøres noget". Set i forhold til Ombudsmanden kan der ikke gøres noget, men set i forhold til borgerne gøres der ikke noget – og det er to meget forskellige perspektiver. Så jeg har et spørgsmål. Bliver det gjort klart for de 1 021 borgere, at Ombudsmanden ikke kan gøre noget, med en ordentlig forklaring og yderligere vejledning, eller gøres der bare ikke noget? Hvis førstnævnte gør sig gældende, og borgerne får en forklaring, har jeg intet problem og er meget tilfreds. Men hvis sidstnævnte gør sig gældende, og der ikke gøres noget, bliver borgerne frustrerede og vrede. Derfor vil jeg gerne bede om at få afklaret dette spørgsmål."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte zunächst der Berichterstatterin für ihren sehr umfassenden Bericht sowie dem Bürgerbeauftragten und seinen Mitarbeitern für die vielen positiven Schritte danken, die sie 2007 unternommen haben. Was mich am meisten ermutigt ist, dass der Bürgerbeauftragte auf so vielen verschiedenen Ebenen tätig ist: es geht nicht nur darum, Beschwerden zu bearbeiten – was seine zentrale Aufgabe ist –, sondern auch darum, wie Beschlüsse oder Lösungen gefasst werden. Es gibt immer mehr einvernehmliche Lösungen, immer mehr informelle Verfahren, in denen eine steigende Zahl von Fällen in Zusammenarbeit mit den Institutionen schnell gelöst wird. Das ist ein echter Fortschritt, auf dem aufgebaut werden muss. Unser Ziel sind bürgerfreundliche Lösungen. Ich freue mich auch zu sehen, dass eine bessere Kommunikation auf allen Ebenen ein zentraler Punkt auf der Tagesordnung des Bürgerbeauftragten ist. Die Verabschiedung der Erklärung des Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten und die zunehmende Zusammenarbeit in diesem Bereich sind von höchster Bedeutung, und wir freuen uns auf die neue Website, die auch einen interaktiven Leitfaden als Hilfestellung für die Bürger enthalten wird. Dies führt mich jedoch zu meiner letzten Anmerkung, die die Bürger betrifft und sich auf den mündlichen Änderungsantrag zu Ziffer 23 bezieht. Diese Ziffer lautet wie folgt: „schlägt vor, dass der Bürgerbeauftragte Maßnahmen zur Verringerung der Zahl der Beschwerden (insgesamt 1 021) trifft, zu denen er überhaupt keine Schritte unternommen hat“. Der mündliche Änderungsantrag möchte diesen letzten Teilsatz – „zu denen er überhaupt keine Schritte unternommen hat“ – ändern in „in denen kein Handeln möglich ist“. Aus Sicht des Bürgerbeauftragten ist kein Handeln möglich; aus Sicht der Bürger wird nicht gehandelt – das sind zwei völlig unterschiedliche Perspektiven. Meine Frage lautet also: wird den 1 021 Bürgern, falls möglich mit weitergehenden Ratschlägen, eine klare Erklärung dafür gegeben, dass der Bürgerbeauftragte nicht handeln kann, oder wird ganz einfach nicht gehandelt? Wenn Ersteres zutrifft und den Bürgern Gründe genannt werden, habe ich damit kein Problem und freue mich im Gegenteil sogar darüber. Ist jedoch Letzteres der Fall und es wird nicht gehandelt, dann ruft das Frust und Verärgerung bei den Bürgern hervor. Zu diesem Punkt würde ich mir eine Erklärung wünschen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την εισηγήτρια για την πολύ διεξοδική έκθεση, καθώς και τον Διαμεσολαβητή και το προσωπικό του γραφείου του για τα πολλά θετικά μέτρα που έλαβαν το 2007. Αυτό που βρίσκω ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής εργάζεται σε τόσο πολλά και διαφορετικά επίπεδα: δεν είναι μόνον η διεκπεραίωση των καταγγελιών, που αποτελεί κεντρικό στοιχείο του έργου του, αλλά και η επίλυση των διαφορών και η επίτευξη λύσεων. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των φιλικών διακανονισμών, των άτυπων διαδικασιών, στις οποίες οι σχέσεις με τα θεσμικά όργανα είναι τέτοιες ώστε ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων να επιλύεται ταχέως. Αυτό αποτελεί πραγματική πρόοδο και πρέπει να συνεχισθεί. Σκοπός μας είναι οι φιλικές προς τον πολίτη λύσεις. Διαπιστώνω επίσης με ικανοποίηση ότι η καλύτερη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα κατέχει επίσης κεντρική θέση στο πρόγραμμα του Διαμεσολαβητή. Η έγκριση της δήλωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών και η αυξημένη συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα είναι ζωτικής σημασίας, και προσβλέπουμε στη δρομολόγηση του νέου δικτυακού τόπου, ο οποίος θα περιλαμβάνει έναν διαδραστικό οδηγό που θα βοηθά τους πολίτες. Ωστόσο, η παρατήρηση αυτή με οδηγεί στο τελευταίο μου σχόλιο, το οποίο αφορά τους πολίτες και αναφέρεται στην προτεινόμενη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 23. Η εν λόγω παράγραφος αναφέρει: «προτείνει τη λήψη μέτρων από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για να μειωθεί ο αριθμός των καταγγελιών (συνολικά 1021) επί των οποίων δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια». Η προφορική τροπολογία επιδιώκει την αλλαγή της τελικής αυτής πρότασης –«επί των οποίων δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια»– με τη δήλωση «στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης». Από την οπτική του Διαμεσολαβητή, δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης· αλλά από την άποψη του πολίτη, ο Διαμεσολαβητής δεν προέβη σε καμία ενέργεια – αυτές είναι δύο πολύ διαφορετικές οπτικές. Επομένως, έχω μια ερώτηση: καθίσταται σαφές στους 1 021 πολίτες ότι δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης από τον Διαμεσολαβητή, παρέχοντας σαφή εξήγηση και περαιτέρω συμβουλές, όπου είναι δυνατόν, ή απλώς ο Διαμεσολαβητής δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια; Εάν ισχύει το πρώτο και παρέχονται εξηγήσεις στους πολίτες, τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα και είμαι πράγματι πολύ ικανοποιημένη. Αλλά εάν ισχύει το δεύτερο και ο Διαμεσολαβητής δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια, τότε οι πολίτες θα δυσαρεστηθούν και θα θυμώσουν. Επομένως, θα ήθελα μια διευκρίνιση στο σημείο αυτό, σας παρακαλώ."@el10
"Señora Presidenta, me gustaría empezar felicitando a la ponente por este informe tan completo y también al Defensor del Pueblo y a su personal por los muchos avances positivos que se produjeron en 2007. Lo que me parece más esperanzador es que el Defensor del Pueblo trabaje en tantos niveles diferentes: no es sólo cuestión de procesar reclamaciones, algo capital en su trabajo, sino también es cuestión de cómo se llega a las resoluciones o a las soluciones. Hay un aumento en el número de soluciones amistosas, procedimientos más informales, donde las relaciones con las instituciones son tales que está aumentando el número de casos que se resuelven rápidamente. Éste es el progreso real y el que se tiene que construir, queremos ir hacia soluciones pacíficas. También estoy encantado de que la necesidad de una mejor comunicación en todos los ámbitos es algo que está en muy presente en la agenda del Defensor del Pueblo. La adopción de la declaración de la Red europea de Defensores del Pueblo y el aumento de la cooperación en este área son vitales y esperamos el lanzamiento de la nueva página web, que incluirá una guía interactiva para ayudar a los ciudadanos. Sin embargo, esto me lleva a mi último comentario, que afecta a los ciudadanos y se refiere a la propuesta de enmienda oral del párrafo 23. Este párrafo dice así: «Propone que el Defensor del Pueblo adopte medidas para reducir el número de reclamaciones (un total de 1.021) en relación con las cuales no se ha adoptado paso alguno». La enmienda oral tiene por objeto cambiar esta frase final de «en relación con las cuales no se ha adoptado paso alguno», por la propuesta: «en aquellos casos en los que no es posible actuar». Desde la perspectiva del Defensor del Pueblo, la inacción es posible, pero desde la perspectiva del ciudadano, no se toman acciones; y se trata de dos perspectivas muy diferentes. Así que tengo una pregunta: ¿tienen claro los 1 021 ciudadanos que no es posible que actúe el Defensor del Pueblo, con una explicación clara y con un consejo si es posible, o simplemente es cuestión de que no se han tomado acciones? Si lo primero es verdadero y se dan razones a los ciudadanos, no tengo problemas y, de hecho, estoy encantada. Pero si lo segundo es verdad y no se toman acciones, entonces los ciudadanos se verán frustrados y se enfadarán. Así que me gustaría una aclaración sobre este punto, gracias."@es21
"Proua juhataja, ma soovin alustuseks tänada raportööri selle väga ülevaatliku raporti eest, ning samuti ombudsmani ja tema töötajaid nende 2007. aastal tehtud paljude positiivsete sammude eest. Minu arvates on äärmiselt paljutõotav, et ombudsman töötab nii mitmel eri tasandil: asi ei ole lihtsalt kaebuste menetlemises, mis on tema töö peamine osa, vaid ka selles, kuidas resolutsioonideni või lahendusteni jõutakse. Kasvanud on sõbralike lahenduste ja mitteametlike menetluste arv, mille puhul on suhted institutsioonidega nii head, et üha suurem arv juhtumeid saab kiire lahenduse. See on tõeline edenemine ning seda tuleb jätkata. Kodanikesõbralikud lahendused on need, mille poole me püüelda soovime. Mul on hea meel näha, et ombudsmani tegevuskavas on kesksel kohal ka igal tasandil parem teabevahetus. Euroopa Ombudsmanide võrgustiku avalduse vastuvõtmine ning tihedam koostöö selles valdkonnas on väga olulised, ning me ootame kannatamatult uue veebilehe avamist, mis sisaldab interaktiivset juhendit, millega abistada kodanikke. Sellega ma olengi jõudnud oma viimase kommentaari juurde, mis käsitleb kodanikke ning viitab esitatud suulisele muudatusettepanekule, mis käib lõiget 23. See lõige on järgmine: „Teeb ettepaneku, et ombudsman võtaks kasutusele meetmed nende kaebuste arvu (kokku 1021) vähendamiseks, mille suhtes ta ei ole veel ühtegi sammu astunud“. See suuline muudatusettepanek taotleb viimase fraasi − „mille suhtes ta ei ole veel ühtegi sammu astunud” − muutmist fraasiks „mille puhul ei ole ükski tegevus võimalik“. Ombudsmani vaatenurgast ei ole ükski tegevus võimalik, aga kodaniku vaatenurgast ei ole samme astutud − ning need on väga erinevad vaatenurgad. Seega on mul üks küsimus: kas neile 1021 kodanikule on tehtud selgeks, et ombudsmanil ei ole võimalik samme astuda, ning on antud ka konkreetne selgitus, võimaluse korral koos edasiste nõuannetega, või pole lihtsalt ühtegi sammu astutud? Kui see esimene variant on tõsi ja kodanikele esitatakse põhjendusi, siis ma ei näe mingit probleemi ning olen tõepoolest väga rahul. Kuid kui on tõsi teine variant ja ühtegi sammu pole tõesti astutud, siis kodanikud pettuvad ja vihastavad. Seega ma paluksin selgitust selle küsimuse kohta."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella esittelijää hyvin perusteellisesta mietinnöstä sekä oikeusasiamiestä ja hänen henkilökuntaansa useista myönteisistä toimista vuonna 2007. Rohkaisevinta on mielestäni se, että oikeusasiamies toimii niin monella eri tasolla. Kyse ei ole pelkästään kanteluiden käsittelystä, mikä on hänen työssään keskeistä, vaan myös siitä, miten päätöslauselmat tai ratkaisut saadaan aikaan. Yhä useammin päädytään sovintoratkaisuihin, epämuodollisempiin menettelyihin, joissa suhteet toimielimiin ovat sellaiset, että entistä suurempi osa tapauksista ratkaistaan nopeasti. Tämä on todellista edistystä, ja tälle pohjalle on rakennettava. Me tavoittelemme kansalaislähtöisiä ratkaisuja. Olen myös tyytyväinen nähdessäni, että viestinnän parantaminen on oikeusasiamiehen toimintaohjelmassa keskeisellä sijalla. Euroopan oikeusasiamiesten verkoston lausuman hyväksyminen ja yhteistyön lisääntyminen tällä alueella ovat ratkaisevia, ja odotamme innolla uuden verkkosivuston ja sen sisältämän kansalaisten avuksi tarkoitetun interaktiivisen käsikirjan julkaisemista. Tämä johdattaakin minut loppuhuomautukseeni, joka koskee kansalaisia ja viittaa kohtaan 23 ehdotettuun suulliseen tarkistukseen. Tässä kohdassa sanotaan: "ehdottaa, että oikeusasiamies toteuttaisi toimenpiteitä niiden valitusten lukumäärän (yhteensä 1 021) vähentämiseksi, joiden suhteen hän ei ole tehnyt mitään". Suullisella tarkistuksella halutaan muuttaa viimeinen lause – "joiden suhteen hän ei ole tehnyt mitään" – muotoon "joiden suhteen ei ole mahdollista ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin". Oikeusasiamiehen näkökulmasta ei ole mahdollista ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin mutta kansalaisen näkökulmasta mihinkään toimenpiteisiin ei ole ryhdytty – ja nämä kaksi näkökulmaa poikkeavat hyvin paljon toisistaan. Siksi haluan kysyä: onko näille 1 021 kansalaiselle tehty selväksi, että oikeusasiamies ei voi ryhtyä toimenpiteisiin, ja annettu selvä selitys sekä mahdollisuuksien mukaan jatkoneuvoja, vai onko vain ilmoitettu, että mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytä? Jos ensin mainittu on totta ja kansalaisille esitetään perustelut, ongelmaa ei ole ja olen todellakin erittäin tyytyväinen. Jos taas jälkimmäinen on totta eikä toimenpiteisiin ryhdytä, kansalaiset ovat turhautuneita ja vihaisia. Pyytäisin siis selvennöstä tähän asiaan."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais commencer par féliciter la rapporteure pour son rapport très complet, et aussi le médiateur et son équipe pour le travail très positif qu’ils ont accompli en 2007. Ce que je trouve le plus encourageant, c’est de constater que le médiateur travaille à autant de niveaux différents: il ne s’agit pas seulement de traiter les plaintes, ce qui constitue une étape centrale de son travail, mais il faut également se demander comment parvenir à des résolutions ou des solutions. Il y a un nombre croissant de solutions à l’amiable, davantage de procédures informelles, où les relations avec les institutions sont telles qu’il y a de plus en plus de cas rapidement résolus. Il s’agit d’un réel progrès sur lequel nous devons prendre appui. Ce que nous voulons, ce sont des solutions à l’amiable pour le citoyen. Je suis également heureuse de constater qu’une meilleure communication à tous les niveaux figure parmi les priorités du médiateur. L’adoption de la déclaration du réseau européen des médiateurs et une coopération accrue dans ce domaine sont essentielles, et nous attendons avec impatience le lancement du nouveau site internet, qui inclura un guide interactif destiné à aider les citoyens. Cependant, ceci m’amène à mon commentaire final, qui concerne les citoyens et renvoie à la proposition d’amendement oral relative au paragraphe 23. Celui-ci est rédigé dans les termes suivants: «propose que le médiateur prenne des mesures pour réduire le nombre de plaintes (1 021 au total) n’ayant entraîné aucune démarche de sa part». L’amendement oral cherche à modifier cette dernière proposition – «n’ayant entraîné aucune démarche de sa part» – comme suit: «dans les cas où aucune action n’est possible». Du point de vue du médiateur, aucune action n’est possible, mais du point de vue du citoyen, aucune mesure n’est prise – et il s’agit là de deux points de vue très différents. Voici donc ma question: a-t-on bien fait comprendre aux 1 021 citoyens qu’aucune action du médiateur n’était possible, en fournissant une explication claire, un avis complémentaire, quand c’était possible, ou cela veut-il dire simplement qu’aucune mesure n’a été prise? Si la première explication est exacte et que des raisons sont fournies aux citoyens, il n’y a pas de problème et, j’en suis en effet très heureuse. Mais si c’est la deuxième explication qui est exacte, alors ces citoyens seront frustrés et mécontents. Je vous serais donc reconnaissante de m’éclairer sur ce point."@fr8
"Elnök asszony, szeretném azzal kezdeni, hogy gratulálok az előadónak rendkívül átfogó jelentéséhez, valamint az ombudsmannak és munkatársainak is a 2007. év során elért számos előrelépéshez. A leginkább követendő mintának azt tartom, hogy az ombudsman sok különböző szinten dolgozik: nemcsak a tevékenységének középpontjában álló panaszok feldolgozásával foglalkozik, hanem az állásfoglalások vagy megoldások kidolgozásával is. Egyre több békés megoldás jön létre és folyamatosan nő az informális eljárások száma is, mivel az intézményekkel fennálló kapcsolatok jellege egyre több eset gyors megoldását teszi lehetővé. Ez valódi előrelépést jelent és erre kell építeni a jövőben. A polgárközpontú megoldások jelentik a követendő irányt. Örömmel látom azt is, hogy a minden szinten megvalósuló jobb kommunikáció az ombudsman programjának középpontjában áll. Az Ombudsmanok Európai Hálózata által kibocsátott nyilatkozat elfogadása és az e területen történő fokozott együttműködés létfontosságú, és várjuk, hogy elinduljon az új honlap is, amely interaktív útmutatóval siet majd a polgárok segítségére. Ez elvezet engem az utolsó, a polgárokkal kapcsolatos észrevételemhez, amely a 23. bekezdés szóbeli módosító indítványára vonatkozik. E bekezdés a következőképp hangzik: „Javasolja, hogy az ombudsman tegyen intézkedéseket az olyan panaszok számának (összesen 1021) csökkentése érdekében, amelyekkel kapcsolatban nem tett semmilyen lépést”. A szóbeli módosítás az utolsó kifejezést − „amelyekkel kapcsolatban nem tett semmilyen lépést” − a következőre kívánja változtatni: „amelyekkel kapcsolatban nem lehet lépéseket tenni”. Az ombudsman szemszögéből nézve nem lehet lépéseket tenni, de a polgárok szemszögéből nézve az ombudsman nem tett semmilyen lépést − és ez a két szemszög nagyban különbözik egymástól. Ezért feltennék egy kérdést: vajon ennek az 1021 polgárnak egyértelműen a tudomására hozzák-e, hogy az ombudsman nem tud lépéseket tenni az érdekükben, és a magyarázat mellett − ahol lehetséges − tanácsot is adnak; vagy csupán az a helyzet, hogy az ombudsman egyszerűen nem tesz semmilyen lépést? Ha az első kérdésre adott válasz igen és a polgárok indoklást is kapnak, akkor nincs semmilyen problémám és meg vagyok elégedve. Amennyiben azonban az utóbbi eset áll fenn és nem történik semmilyen lépés, akkor a polgárok kiábrándultak és dühösek lesznek. Ezért kérném, hogy ezt a kérdést tisztázzuk."@hu11
"Signora Presidente, desidero congratularmi con la relatrice per la sua esauriente relazione e anche con il Mediatore e il suo ufficio per i numerosi passi positivi compiuti nel 2007. Ciò che considero più incoraggiante è che il Mediatore opera a così tanti livelli diversi: non si tratta soltanto dell’esame delle denunce –, elemento centrale del suo lavoro – ma anche del modo in cui addiviene alle soluzioni. Si registra un incremento delle soluzioni amichevoli e delle procedure informali, nelle quali i rapporti con le istituzioni sono tali da permettere di risolvere rapidamente un numero crescente di casi. Sono questi veri progressi, sui quali costruire ulteriormente. Il nostro obiettivo sono soluzioni attente ai cittadini. Sono anche lieta di constatare che il miglioramento della comunicazione a tutti i livelli rappresenta uno dei punti fondamentali sull’agenda del Mediatore. L’implementazione della rete europea dei difensori civici e una maggiore cooperazione in questo ambito sono assolutamente essenziali, pertanto attendiamo con interesse il lancio del nuovo sito Internet che conterrà una guida interattiva intesa ad assistere i cittadini. Ciò mi conduce tuttavia alla mia osservazione conclusiva, che riguarda i cittadini e la proposta di emendamento orale al paragrafo 23. Esso recita: “propone che il mediatore prende delle misure per ridurre il numero di denunce (1 021 in totale) che non hanno comportato alcuna azione da parte sua”. L’emendamento orale mira a sostituire la frase conclusiva (“che non hanno comportato alcuna azione da parte sua”), con la dicitura “nei casi in cui non sia possibile alcuna azione”. Dal punto di vista del Mediatore, non è possibile alcuna azione, ma da quello del cittadino, non viene presa nessuna azione: si tratta di due prospettive ben diverse. Da qui la mia domanda: ai 1 021 cittadini si comunica con una spiegazione chiara e fornendo ulteriori consigli, ove possibile, che il Mediatore non può intervenire in alcun modo oppure semplicemente non si adotta alcuna azione? Nel primo caso, se ai cittadini si forniscono i motivi , non ho nulla da eccepire e, anzi, sono molto soddisfatta. Ma nel secondo caso, se non si compie alcuna azione, i cittadini si sentiranno frustrati e arrabbiati. Gradirei pertanto ricevere chiarimenti in merito a questo punto."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pradėti padėka pranešėjai dėl labai išsamaus pranešimo, taip pat ombudsmenui ir jo darbuotojams dėl daugelio jų padarytų teigiamų žingsnių. Man daugiausiai vilčių teikia tai, kad ombudsmeno darbo srityje yra labai daug skirtingų lygmenų. Svarbu ne tik skundų nagrinėjimas – svarbiausiais šio darbo aspektas, bet ir tai, kaip priimamos rezoliucijos ar sprendimai. Daugėja draugiškų sprendimų, vykdoma daugiau neformalių procedūrų, dėl kurių santykiai su institucijomis tokie, kad vis daugiau bylų sprendžiama sparčiai. Tai yra tikra pažanga, ir ją reikėtų tęsti. Mūsų kryptis – piliečiams palankūs sprendimai. Taip pat teigiamai vertinu tai, kad ombudsmeno darbotvarkėje labai daug dėmesio skiriama geresniam informacijos teikimui visais lygmenimis. Būtina priimti Europos ombudsmenų tinklo pareiškimą ir šioje srityje labiau bendradarbiauti. Laukiame, kada pradės veikti naujasis tinklalapis, kuriame bus interaktyvusis vadovas, skirtas padėti piliečiams. Mano baigiamoji pastaba susijusi su piliečiais; joje kalbama apie siūlomą 23 dalies žodinį pakeitimą. Ši dalis išdėstyta taip: „siūlo ombudsmenui imtis priemonių siekiant sumažinti skundų (iš viso 1021 skundas), dėl kurių jis nesiėmė jokių veiksmų, skaičių“. Žodiniu pakeitimu siekiama pakeisti paskutinę sakinio dalį „dėl kurių jis nesiėmė jokių veiksmų“ žodžiais „dėl kurių jokie veiksmai negalimi“. Ombudsmeno požiūriu, jokie veiksmai negalimi. Piliečio požiūriu, veiksmų nebuvo imtasi. Šie du požiūriai labai skirtingi. Turiu vieną klausimą: ar 1021 piliečiams išaiškinama, kad ombudsmenas jokių veiksmų imtis negali ir, kai įmanoma, pateikiamas aiškus patarimas, ką daryti toliau, ar tai atvejis, kai paprasčiausiai nesiimama jokių veiksmų? Jei teisingas pirmasis teiginys, ir piliečiams paaiškinamos priežastys, priekaištų neturiu ir labai džiaugiuosi. Tačiau jei teisingas pastarasis teiginys, ir veiksmų nesiimama, piliečiai turėtų būti nusivylę ir pikti. Taigi šiuo klausimu norėčiau paaiškinimo."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, vispirms es vēlos apsveikt referenti par ļoti visaptverošu ziņojumu, kā arī apsveikt ombudu un viņa personālu par daudzajiem pozitīvajiem pasākumiem, ko viņi veica 2007. gadā. Visuzmudinošākais man šķiet tas, ka ombuds strādā tik daudzos atšķirīgos līmeņos: tas attiecas ne tikai uz sūdzību apstrādāšanu, kam ir centrālā loma viņa darbā, bet arī uz to, kā tiek panākti atrisinājumi vai risinājumi. Pieaug mierizlīgumu skaits, ir vairāk neformālu procedūru, kurās ir tādas attiecības ar iestādēm, ka ātri tiek atrisināts aizvien lielāks lietu skaits. Tas ir patiess progress, un tas ir jāstiprina. Pilsoņiem draudzīgi risinājumi ir tas virziens, kurā mēs gribam iet. Tāpat man ir prieks redzēt, ka ombuda darba kārtībā galveno vietu ieņem labāka saziņa visos līmeņos. Svarīga ir Eiropas ombudu tīkla paziņojuma pieņemšana un plašāka sadarbība šajā jomā, un mēs gaidām, kad sāks darboties jaunā tīmekļa vietne, kurā būs ietverts interaktīvais ceļvedis, lai palīdzētu pilsoņiem. Taču te es nonāku pie sava pēdējā komentāra, kurš attiecas uz pilsoņiem un kurā ir atsauce uz ierosināto mutisko 23. panta grozījumu. Šis pants skan šādi: „Ierosina Ombudam veikt pasākumus to sūdzību skaita (kopskaitā 1021 sūdzība) samazināšanai, saistībā ar kurām nav veiktas nekādas darbības.” Mutiskā grozījuma mērķis ir mainīt šo pēdējo frāzi — „saistībā ar kurām nav veiktas nekādas darbības”, aizstājot to ar formulējumu — „tajos gadījumos, kad nekāda darbība nav iespējama”. Raugoties no ombuda viedokļa, nekāda darbība nav iespējama, taču, raugoties no pilsoņu viedokļa, nekāda darbība nav veikta, un tie ir divi ļoti atšķirīgi viedokļi. Līdz ar to man ir jautājums: vai šim 1021 pilsonim ir skaidri pateikts, ka ombudam nebija iespējams veikt nekādu darbību, skaidri paskaidrojot situāciju un, ja iespējams, dodot padomu tālākai rīcībai, vai arī šis ir gadījums, kad darbība vienkārši nav veikta? Ja pilsoņiem ir norādīti iemesli, kādēļ nevar veikt nekādu darbību, man vairs nav jautājumu un tiešām ļoti priecājos. Taču, ja nekāda darbība nav veikta, tad pilsoņi jutīsies vīlušies un sadusmoti. Tādēļ es vēlos lūgt skaidrību šajā jautājumā."@lv13
"Madam President, I wish to begin by congratulating the rapporteur on a very comprehensive report and also the Ombudsman and his staff on the many positive steps that they took in 2007. What I find most encouraging is that the Ombudsman works at so many different levels: it is not just about processing complaints,which is central to his work, but also about how resolutions or solutions are arrived at. There is an increasing number of friendly solutions, more informal procedures, where relations with the institutions are such that a growing number of cases are solved rapidly. That is real progress and must be built on. Citizen-friendly solutions are where we want to go. I am also pleased to see that better communication at all levels is central to the agenda of the Ombudsman. The adoption of the European Network of Ombudsmen statement and increased cooperation in this area are vital, and we look forward to the launch of the new website, which will include an interactive guide to assist citizens. However, this brings me to my final comment, which concerns citizens, and refers to the proposed oral amendment on paragraph 23. That paragraph reads: ‘Proposes that the Ombudsman take measures to reduce the number of complaints (a total of 1021) in relation to which no steps have been taken by him at all’. The oral amendment seeks to change that final phrase – ‘in relation to which no steps have been taken by him at all’ – to the statement ‘in such cases where no action is possible’. From the perspective of the Ombudsman, no action is possible; but from the perspective of the citizen, no action is taken – and those are two very different perspectives. So I have a question: is it made clear to the 1021 citizens that no action is possible by the Ombudsman,with a clear explanation given with further advice where possible, or is it the case that simply no action is taken? If the former is true and citizens are given reasons, I have no problem and, indeed, I am very pleased.But if the latter is true and no action is taken, then citizens will be frustrated and angry. So I would like clarification on that point, please."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, om te beginnen wil ik de rapporteur gelukwensen met het zeer uitvoerige verslag en ook de Ombudsman en zijn medewerkers feliciteren met de vele positieve stappen die zij in 2007 hebben genomen. Ik vind het zeer bemoedigend dat de Ombudsman op zo veel verschillende niveaus werkzaam is: het gaat niet alleen om de behandeling van klachten, een centraal aspect van zijn werk, maar ook om de manier waarop besluiten en oplossingen tot stand komen. In een toenemend aantal gevallen is er sprake van minnelijke schikkingen, meer informele procedures, waarbij de betrekkingen met de instellingen dusdanig zijn dat steeds meer zaken snel kunnen worden opgelost. Dit is ware vooruitgang, waaraan we moeten blijven werken. Burgervriendelijke oplossingen zijn precies wat we nodig hebben. Ik ben ook blij dat betere communicatie op alle niveaus een centraal punt op de agenda van de Ombudsman is. De goedkeuring van de Verklaring van het Europees netwerk van ombudsmannen en een sterkere samenwerking op dit gebied zijn van cruciaal belang, en we zien uit naar de start van de nieuwe website, die ook een interactieve leidraad als hulpmiddel voor burgers zal omvatten. Hiermee kom ik tot mijn afsluitende opmerking, die de burgers betreft en betrekking heeft op het voorgestelde mondelinge amendement op paragraaf 23. Deze paragraaf luidt als volgt: “stelt voor dat de ombudsman maatregelen treft om het aantal klachten (in totaal 1 021) ten aanzien waarvan door hem geen enkele actie is ondernomen, te verminderen”. Het mondelinge amendement beoogt een wijziging van de bijzin “ten aanzien waarvan door hem geen enkele actie is ondernomen” in de formulering “waarbij geen actie mogelijk is”. Vanuit het oogpunt van de Ombudsman is geen actie mogelijk; maar vanuit het oogpunt van de burger wordt er geen actie ondernomen – dat zijn twee heel verschillende perspectieven. Daarom vraag ik: wordt die 1 021 burgers duidelijk gemaakt dat de Ombudsman geen actie kán ondernemen, krijgen zij hierover een duidelijke toelichting en zo mogelijk verdere adviezen, of is het zo dat er gewoonweg niets wordt ondernomen? Indien het eerste het geval is en de burgers een motivering krijgen, heb ik daar geen probleem mee en ben ik zeer tevreden. Indien echter het laatste het geval is en er niets wordt ondernomen, dan zullen de burgers gefrustreerd en boos zijn. Ik zou hierover graag opheldering willen krijgen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Pragnę rozpocząć od pogratulowania sprawozdawczyni wyczerpującego sprawozdania, a Rzecznikowi Praw Obywatelskich i jego personelowi wielu pozytywnych kroków, jakie podjęli w 2007 roku. Najbardziej zachęca mnie fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich pracuje na tak wielu różnych poziomach: nie chodzi tylko o obsługę skarg, co stanowi kluczowy element jego działalności, ale i o sposób wypracowywania rozwiązań. Wzrasta liczba ugód, nieformalnych procedur, coraz częstszych przypadków, gdzie stosunki z instytucjami pozwalają na szybkie załatwienie sprawy. Jest to prawdziwy postęp, który należy dyskontować. Rozwiązania przyjazne obywatelom – oto nasz cel. Cieszy mnie również to, że poprawa komunikacji na wszystkich poziomach jest centralnym punktem agendy Rzecznika Praw Obywatelskich. Przyjęcie oświadczenia w sprawie Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich i wzrost współpracy w tym obszarze mają kluczowe znaczenie, czekamy też na inaugurację nowej strony internetowej, która będzie obejmować interaktywny podręcznik pomocy dla obywateli. To wiąże się z moją ostatnią uwagą, która dotyczy obywateli i odnosi się do proponowanej ustnej poprawki do ustępu 23. Ustęp ten brzmi następująco: „proponuje, aby rzecznik podjął kroki mające na celu ograniczenie liczby skarg (łącznie 1021), w sprawie których nie podjął żadnych działań”. W poprawce ustnej proponuje się zmianę brzmienia ostatniej części zdania z „w sprawie których nie podjął żadnych działań” na „w sprawie których nie ma możliwości podjęcia działania”. Z punktu widzenia rzecznika działanie nie jest możliwe, ale z punktu widzenia obywatela działanie nie zostało podjęte – są to dwie zupełnie różne perspektywy. Mam więc pytanie: czy 1 021 obywatelom wyraźnie powiedziano, że rzecznik nie ma możliwości podjęcia działania oraz udzielono wyjaśnień i w miarę możliwości dalszych porad, czy też po prostu nie podjęto żadnych działań? Jeśli zachodzi ta pierwsza sytuacja i obywatelom udzielono wyjaśnień, nie widzę problemu, a wręcz bardzo się cieszę. Jeśli jednak ma miejsce ta druga sytuacja i nie podjęto żadnych działań, obywatele będą źli i sfrustrowani. Prosiłabym zatem o wyjaśnienie tej kwestii."@pl16
"Senhora Presidente, gostaria de começar por felicitar a relatora por um relatório muito abrangente, e gostaria também de felicitar o Provedor de Justiça e seus colaboradores pelas medidas extremamente positivas que tomaram em 2007. O que considero mais estimulante é o facto de o Provedor de Justiça trabalhar em tantos níveis diferentes: não se trata apenas de tratamento das queixas, o que tem importância central para o seu trabalho, mas também do modo como as resoluções ou soluções são obtidas. Existe um crescente número de soluções amigáveis, procedimentos mais informais, nos casos em que as relações com as instituições são de molde a permitir que um crescente número de casos seja resolvido rapidamente. Trata-se de um progresso real e devemos tirar partido desse facto. Soluções amigáveis para com o cidadão são o objectivo a que queremos chegar. Estou igualmente satisfeita por ver que uma comunicação mais eficaz a todos os níveis é fundamental para a agenda do Provedor de Justiça. A adopção da declaração da Rede Europeia de Provedores de Justiça e o aumento da cooperação nesta área são vitais, e estamos ansiosos pelo lançamento do novo site, que incluirá um guia interactivo para ajudar os cidadãos. No entanto, este ponto leva-me ao meu comentário final, que diz respeito aos cidadãos e se refere à proposta de alteração oral ao n.º 23. Neste ponto pode ler-se: "Propõe que o Provedor de Justiça tome medidas para reduzir o número de queixas (1021 no total) relativamente às quais não empreendeu qualquer diligência" A alteração oral visa mudar a frase final – "relativamente às quais não empreendeu qualquer diligência" – para o texto "relativamente às quais não é possível qualquer diligência;". Sob a perspectiva do Provedor de Justiça, nenhuma acção é possível, mas, pela perspectiva do cidadão, não foram tomadas medidas – e estas são duas perspectivas muito diferentes. Portanto, a minha pergunta é a seguinte: os 1 021 cidadãos são esclarecidos de que nenhuma acção é possível pelo Provedor de Justiça, com uma clara explicação dada e mais alguns conselhos, sempre que possível, ou o caso é de que, simplesmente, não são tomadas medidas? Se o primeiro caso é verdade e aos cidadãos são dadas razões, não tenho qualquer problema e fico, na verdade, muito satisfeita. Mas, se o segundo caso for verdadeiro e nenhuma acção foi desencadeada, nesse caso os cidadãos ficarão frustrados e muito aborrecidos. Assim sendo, gostaria, por favor, de ser esclarecida sobre este ponto."@pt17
"Madam President, I wish to begin by congratulating the rapporteur on a very comprehensive report and also the Ombudsman and his staff on the many positive steps that they took in 2007. What I find most encouraging is that the Ombudsman works at so many different levels: it is not just about processing complaints,which is central to his work, but also about how resolutions or solutions are arrived at. There is an increasing number of friendly solutions, more informal procedures, where relations with the institutions are such that a growing number of cases are solved rapidly. That is real progress and must be built on. Citizen-friendly solutions are where we want to go. I am also pleased to see that better communication at all levels is central to the agenda of the Ombudsman. The adoption of the European Network of Ombudsmen statement and increased cooperation in this area are vital, and we look forward to the launch of the new website, which will include an interactive guide to assist citizens. However, this brings me to my final comment, which concerns citizens, and refers to the proposed oral amendment on paragraph 23. That paragraph reads: ‘Proposes that the Ombudsman take measures to reduce the number of complaints (a total of 1021) in relation to which no steps have been taken by him at all’. The oral amendment seeks to change that final phrase – ‘in relation to which no steps have been taken by him at all’ – to the statement ‘in such cases where no action is possible’. From the perspective of the Ombudsman, no action is possible; but from the perspective of the citizen, no action is taken – and those are two very different perspectives. So I have a question: is it made clear to the 1021 citizens that no action is possible by the Ombudsman,with a clear explanation given with further advice where possible, or is it the case that simply no action is taken? If the former is true and citizens are given reasons, I have no problem and, indeed, I am very pleased.But if the latter is true and no action is taken, then citizens will be frustrated and angry. So I would like clarification on that point, please."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rada by som začala blahoželaním pani spravodajkyni k veľmi obsažnej správe a tiež pánovi ombudsmanovi a jeho tímu k mnohým pozitívnym krokom, ktoré urobili v roku 2007. Za najpovzbudzujúcejšie považujem to, že ombudsman pracuje na mnohých rozličných úrovniach: stredobodom jeho práce nie je iba riešenie sťažností, ale aj spôsob, akým sa rozhodnutia alebo riešenia dosahujú. Rastie počet zmierlivých riešení, častejšie sa využívajú neformálne postupy, kde sú vzťahy s inštitúciami také, že stále viac prípadov sa rieši rýchlo. To je skutočný pokrok a treba na ňom ďalej budovať. Riešenia orientované na občana – to je smer, ktorým sa chceme uberať. Rada tiež vidím, že ústredným bodom agendy ombudsmana je lepšia komunikácia na všetkých úrovniach. Rozhodujúce je prijatie vyhlásenia o Európskej sieti ombudsmanov a širšia spolupráca v tejto oblasti. Tešíme sa na spustenie novej internetovej stránky, ktorá bude obsahovať aj interaktívnu príručku na pomoc občanom. To ma však privádza k poslednej poznámke, ktorá sa týka občanov a predloženého ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k odseku 23. Ten odsek znie: „Navrhuje, aby ombudsman prijal opatrenia na znižovanie počtu sťažností (celkový počet 1 021), v súvislosti s ktorými nepodnikol nijaké kroky“. Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh chce zmeniť záverečnú časť vety – „v súvislosti s ktorými nepodnikol nijaké kroky“ – na formuláciu „v takých prípadoch, kde žiadny zásah nie je možný“. Z pohľadu ombudsmana žiadny zásah nie je možný, ale z pohľadu občana nikto žiadny zásah neurobil – a to sú dva veľmi odlišné pohľady. Takže mám otázku: dostalo 1 021 občanov vysvetlenie, že ombudsman nemá možnosť zasiahnuť, spolu s jednoznačným objasnením a tam, kde je to možné, aj s ďalšou radou, alebo je to prípad, keď sa jednoducho žiadny zásah neurobil? Ak je pravdou to prvé a občania dostávajú vysvetlenie, nemám s tým problém a veľmi ma to teší. Ale ak je pravdou to druhé a nikto žiadny zásah neurobil, potom budú občania frustrovaní a nahnevaní. Takže by som rada dostala v tomto bode vysvetlenie."@sk19
". Gospa predsednica, najprej bi rada čestitala poročevalki za zelo izčrpno poročilo in tudi varuhu človekovih pravic ter njegovemu osebju za mnoge pozitivne korake, ki so jih naredili v letu 2007. Po mojem mnenju je najbolj spodbudno to, da varuh človekovih pravic dela na toliko različnih ravneh: ne gre le za obdelavo pritožb, kar je osrednji del njegovega dela, ampak tudi za način, kako prispe do odločitev ali rešitev. Vse večje je število sporazumnih rešitev, pogostejši so neformalni postopki, kjer so odnosi z institucijami takšni, da se vse večje število primerov reši hitro. To je pravi napredek, na katerem je treba graditi. Iti hočemo v smeri proti rešitvam, naklonjenim državljanom. Prav tako z zadovoljstvom opažam, da je boljše sodelovanje na vseh ravneh osrednji del agende varuha človekovih pravic. Sprejetje izjave evropske mreže varuhov človekovih pravic in okrepljeno sodelovanje na tem področju sta bistvenega pomena in veselimo se že začetka delovanja nove spletne strani, na kateri bo tudi interaktivni vodič za pomoč državljanom. Vendar pa me to pripelje do moje zaključne pripombe, ki zadeva državljane in se nanaša na ustni predlog spremembe odstavka 23. Odstavek se glasi: „predlaga, naj varuh človekovih pravic sprejme ukrepe za zmanjšanje števila pritožb (skupaj 1 021), v zvezi s katerimi sploh ni ukrepal“. V ustnem predlogu spremembe pa naj bi se zadnja fraza – „v zvezi s katerimi sploh ni ukrepal“ – spremenila v izjavo „v primerih, kjer ni mogoče ukrepati“. S stališča varuha človekovih pravic ni mogoče ukrepati, a s stališča državljana se ne ukrepa – to pa sta dve zelo različni stališči. Torej sprašujem: ali se 1 021 državljanom pojasni, da varuh človekovih pravic ne more ukrepati, v obliki jasne obrazložitve skupaj z dodatnimi nasveti, kjer je to mogoče, ali pa gre preprosto za neukrepanje? Če velja prvo in se državljanom navedejo razlogi, me to ne moti in sem vsekakor zadovoljna. Če pa velja slednje in se ne ukrepa, potem bodo državljani razočarani in jezni. Zato bi glede tega prosila za pojasnilo."@sl20
". Fru talman! Jag vill börja med att lyckönska föredraganden till ett mycket omfattande betänkande och även ombudsmannen och hans personal till de många positiva åtgärder som de vidtog under 2007. Jag anser det mycket uppmuntrande att ombudsmannen arbetar på så många olika nivåer och att det inte bara handlar om att behandla klagomål, vilket är centralt i hans arbete, utan även om hur man kommer fram till beslut eller lösningar. Det har skett en ökning av vänskapliga förlikningar, mindre formella förfaranden, där relationerna med institutionerna gör att allt fler ärenden kan lösas snabbt. Det är ett verkligt framsteg som måste vidareutvecklas. Vi vill ha fler medborgarvänliga lösningar. Jag är även nöjd över att se att bättre kommunikation på alla nivåer är centralt på ombudsmannens agenda. Antagandet av Europeiska ombudsmannanätverkets uttalande och ett ökat samarbete på detta område är mycket viktigt, och jag ser fram emot lanseringen av den nya webbplatsen som kommer att inkludera en interaktiv handbok för att hjälpa medborgarna. Min sista kommentar gäller medborgarna och avser det muntliga ändringsförslaget till punkt 23. Den punkten lyder ”Europaparlamentet föreslår att ombudsmannen ska vidta åtgärder för att minska antalet klagomål (totalt 1 021 stycken) med avseende på vilka ombudsmannen inte har vidtagit några åtgärder alls”. I det muntliga ändringsförslaget vill man ändra den sista meningen ”med avseende på vilka ombudsmannen inte har vidtagit några åtgärder alls” till ”i de fall där inga åtgärder är möjliga”. Det är ur ombudsmannens perspektiv som inga åtgärder är möjliga men ur medborgarens perspektiv vidtas inga åtgärder. Det är två mycket olika perspektiv. Min fråga är: framgår det tydligt för de 1 021 medborgarna att inga åtgärder är möjliga från ombudsmannens sida, med en tydlig förklaring och en detaljerad kommentar i de fall där det går, eller är det helt enkelt så att inga åtgärder har vidtagits? Om det tidigare är sant och medborgarna får en förklaring, har jag inget problem med det utan är i stället mycket nöjd. Men om det senare är sant och inga åtgärder har vidtagits så kommer det att skapa frustration och ilska hos medborgarna. Därför vill jag be om ett förtydligande på den punkten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin,"18,5,20,15,1,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph