Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-22-Speech-3-986"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081022.21.3-986"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The question is whether the EU has sufficient resources and will create enough funds to adequately implement measures on mitigation, stabilisation and adaptation on emissions. Generally speaking, the EU budget, in its present format, cannot deal efficiently and effectively with issues related to climate change. With the exception of a number of initiatives and programs, the EU budget does not have a clear and integrated strategy to address climate change issues. In this respect, therefore, I am arguing that the creation of a specific ‘'Climate Change Fund’' or a dedicated budget line would significantly improve the EU's capability to effectively address climate change issues from a budgetary and financial perspective. The main source of funding should be coming from the auctioning of emissions under the European Emissions Trading Scheme. It is estimated that the scheme would have the potential of generating annually billions of euros in terms of revenue. This scheme would be dealt with and coordinated by the EU, thus ensuring regional arbitrariness. Cross border pollution is best managed at supranational level, especially when it comes to allocation of resources and support, which should be based on needs and highest impact, not pre-allocated to countries or regions."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Otázka zní, zda má EU dostatek zdrojů a vytvoří dostatek fondů k odpovídajícímu provedení opatření k migraci, stabilizaci a úprav v oblasti emisí. Rozpočet EU nemůže obecně ve své současné podobě pohotově a reagovat na aktuální výzvy spojené se změnou klimatu. Odhlédneme-li od řady iniciativ a programů, tak rozpočet EU neobsahuje jasnou a ucelenou strategii tak, aby se mohl zabývat problematikou změny klimatu. Proto v tomto ohledu zastávám vytvoření zvláštního fondu pro změnu klimatu nebo pro tento účel vytvořené  rozpočtové linie, která by mohla významně zlepšit schopnost EU řešit problémy spojené se změnou klimatu z hlediska rozpočtového a finančního výhledu. Hlavní zdroj prostředků by měl pocházet z dražby emisních povolenek podle evropského systému pro obchodování s emisemi. Odhaduje se, že výnosy vygenerované tímto schématem by mohly ročně dosahovat miliard eur. Tímto schématem bude disponovat a za koordinaci zodpovídat EU, aby byla zajištěna regionální subjektivita. Znečištění přesahující hranice jednoho státu se nejlépe řídí na nadnárodní úrovni, obzvláště v souvislosti s rozdělováním zdrojů a podpory, což by se mělo opírat o potřeby a dopad na země a regiony, jimž nebyly předem vyplaceny žádné prostředky.."@cs1
"Spørgsmålet er, om EU har tilstrækkelige ressourcer og vil bevilge tilstrækkelige midler til at gennemføre foranstaltninger vedrørende bekæmpelse, stabilisering og tilpasning af emissioner i tilstrækkeligt omfang. Overordnet set kan man med EU's budget i sin nuværende form ikke effektivt gøre noget ved problemerne i forbindelse med klimaforandringerne. Bortset fra en række initiativer og programmer er strategien for EU's budget ikke klar og integreret nok til, at man kan håndtere problemerne med klimaforandringerne. På dette område argumenterer jeg således for, at oprettelse af en særlig "klimaforandringsfond" eller en speciel budgetpost markant ville forbedre EU's mulighed for at håndtere problemerne med klimaforandringerne effektivt ud fra et budgetmæssigt og finansielt synspunkt. De vigtigste finansieringskilder skal være indtægter fra bortauktionering af emissioner under den europæiske emissionshandelsordning. Det skønnes, at ordningen potentielt vil kunne generere indtægter på mange milliarder euro om året. Denne ordning vil blive administreret og koordineret af EU, hvilket således vil sikre, at ingen regioner favoriseres. Forurening på tværs af grænserne håndteres bedst på overstatsligt plan, navnlig når det drejer sig om ressource- og støtteallokering, som bør basere sig på, hvor behovet er størst, og virkningen er bedst, og ikke være tilegnet nogen lande eller regioner på forhånd."@da2
"Die Frage ist, ob die EU über ausreichende Ressourcen verfügt und genug Mittel schaffen wird, um die Maßnahmen zur Schadensminderung, Stabilisierung und Anpassung an Emissionen angemessen umzusetzen. Allgemein gesprochen kann der EU-Haushaltsplan in seiner gegenwärtigen Form die Probleme des Klimawandels weder effizient noch effektiv bewältigen. Mit Ausnahme einer Reihe von Initiativen und Programmen bietet der EU-Haushaltsplan keine klare und integrierte Strategie, um eine Lösung der mit dem Klimawandel verbundenen Probleme zu entwickeln. In dieser Hinsicht halte ich es daher für fraglich, dass die Schaffung eines spezifischen „Klimawandelfonds“ oder einer dedizierten Haushaltslinie die Fähigkeit der EU, die Probleme des Klimawandels aus einer Haushalts- und Finanzperspektive effektiv zu bewältigen, signifikant verbessern kann. Die Hauptquelle der Finanzierung sollten daher die Auktionen mit Emissionsrechten unter dem Europäischen Emissionshandelssystem darstellen. Es wird geschätzt, dass das System das Potenzial hat, jährlich Milliarden Euro an Erträgen abzuwerfen. Dieses System würde von der EU gelenkt und koordiniert und würde somit eine regionale Unabhängigkeit gewährleisten. Die grenzübergreifende Verschmutzung wird am besten auf supranationaler Ebene behandelt, besonders, wenn es um die Zuweisung von Ressourcen und Unterstützung geht. Diese sollten auf den Anforderungen und der optimalen Wirkung basieren, nicht schon im Vorfeld bestimmten Ländern oder Regionen zugeteilt werden."@de9
"Το ερώτημα είναι κατά πόσον η ΕΕ διαθέτει επαρκείς πόρους και αν δημιουργήσει αρκετά κονδύλια για την επαρκή υλοποίηση των μέτρων για τη μείωση, τη σταθεροποίηση και την προσαρμογή των εκπομπών. Γενικά μιλώντας, ο προϋπολογισμός της ΕΕ, στην τωρινή του μορφή, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει αποδοτικά και αποτελεσματικά σε ζητήματα τα οποία αφορούν την αλλαγή του κλίματος. Με εξαίρεση ορισμένες πρωτοβουλίες και προγράμματα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν έχει μια σαφή και ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση ζητημάτων κλιματικής αλλαγής. Από την άποψη αυτή, λοιπόν, διατείνομαι ότι η δημιουργία ενός ειδικού «Ταμείου για την κλιματική αλλαγή» ή μιας χωριστής γραμμής προϋπολογισμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής από δημοσιονομική και οικονομική άποψη. Η κύρια πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει να προέλθει από τη δημοπράτηση των εκπομπών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών. Εκτιμάται ότι το σύστημα θα είχε τη δυνατότητα να παράγει ετησίως δισεκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τα έσοδα. Η διαχείριση και ο συντονισμός του συστήματος αυτού θα διεξάγεται από την ΕΕ, διασφαλίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο περιφερειακή αοριστία. Η διαχείριση της διασυνοριακής ρύπανσης επιτυγχάνεται καλύτερα σε υπερεθνικό επίπεδο, ιδίως όταν πρόκειται για τη διάθεση πόρων και ενισχύσεων, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες και στον μεγαλύτερο αντίκτυπο, όχι να διανέμονται εκ των προτέρων σε χώρες ή περιφέρειες."@el10
"La cuestión es si la UE dispone de los recursos suficientes y si creará bastantes fondos para aplicar adecuadamente medidas para la mitigación, la estabilización y la adaptación en cuanto a emisiones. En términos generales, el presupuesto de la UE, en su formato actual, no puede abordar con eficacia los problemas relativos al cambio climático. A excepción de algunas iniciativas y determinados programas, el presupuesto de la UE no cuenta con una estrategia clara e integrada para abordar los problemas del cambio climático. Por lo tanto, en este sentido defiendo que la creación de un Fondo contra el cambio climático o una línea presupuestaria dedicada específicamente a este fin mejoraría en gran medida la capacidad de la UE para tratar los problemas del cambio climático desde una perspectiva financiera y presupuestaria. La principal fuente de financiación debería venir de la subasta de emisiones de acuerdo con el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Se calcula que este régimen tendría el potencial de generar miles de millones de ingresos al año. La UE se encargaría de gestionar y coordinar este régimen, lo que garantizaría arbitrariedades regionales. La contaminación transfronteriza se gestiona mejor a escala supranacional, especialmente cuando se trata de la asignación de recursos y ayuda, que debería basarse en las necesidades y el mayor impacto, no en la preasignación a países o regiones."@es21
"Küsimus on selles, kas ELil on piisavalt ressursse ja loob küllalt rahalisi vahendeid, et rakendada heitmete osas adekvaatselt leevendamis-, stabiliseerimis- ja kohanemismeetmed. Üldiselt, ELi eelarve ei suuda kliimamuutusega seotud küsimusi lahendada käesoleval kujul tõhusalt ja tulemuslikult. Jättes välja mitmed algatused ja programmid, pole ELi eelarvel selget ja integreeritud kliimamuutuse küsimuste lahendamise strateegiat. Selles suhtes väidan seetõttu, et konkreetse nn kliimamuutuse fondi või eriotstarbelise eelarverea loomine parandaks oluliselt ELi suutlikkust tegeleda eelarvelisest ja rahalisest vaatepunktist kliimamuutuse küsimustega tulemuslikult. Rahastamise peamine allikas peaks tulema heitmete müügist enampakkumisel Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi raames. Hinnanguliselt oleks süsteemil potentsiaali tekitada aastas tuluna miljardeid eurosid. Antud süsteemiga tegeleks ja seda koordineeriks EL, tagades nõnda regionaalse juhuslikkuse. Piiriülest saastamist on kõige parem majandada riigiülesel tasandil, eriti kui tegemist on ressursside ja toe eraldamisega, mis peaksid rajanema vajadustel ning suurimal mõjul, mitte olema riikidele või regioonidele ette eraldatud."@et5
"− Kysymys on siitä, onko EU:lla riittävästi resursseja ja tahtoa luoda riittävästi varoja, joilla voidaan panna asianmukaisesti täytäntöön päästöjen lieventämistä ja vakauttamista ja niihin mukautumista koskevia toimenpiteitä. Yleisesti sanottuna EU:n talousarviolla ei voida sen nykyisessä muodossa käsitellä tehokkaasti ja toimivasti ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Poikkeuksena muutamat aloitteet ja ohjelmat EU:n talousarviossa ei ole selkeää ja yhdennettyä strategiaa ilmastonmuutosta koskevien asioiden käsittelemiseksi. Tässä suhteessa väitän siksi, että erityisen "ilmastonmuutosrahaston" tai erityisen budjettikohdan perustaminen parantaisi huomattavasti EU:n valmiuksia käsitellä tehokkaasti ilmastonmuutosasioita talousarvion ja rahoituksen näkökulmasta. Tärkeimmän rahoituslähteen pitäisi olla peräisin EU:n päästökauppajärjestelmän päästöjen huutokaupasta. On arvioitu, että järjestelmällä voitaisiin mahdollisesti saada vuosittain aikaan miljardien eurojen tulot. EU hoitaisi ja koordinoisi tätä järjestelmää ja takaisi siten alueellisen puolueettomuuden. Rajatylittävää saastumista käsitellään parhaiten ylikansallisella tasolla, erityisesti kun kyse on varojen ja tuen osoittamisesta, jonka pitäisi perustua tarpeisiin ja suurimpaan vaikutukseen, eikä sitä pitäisi jakaa etukäteen maille tai alueille."@fi7
"La question est de savoir si l’Union européenne possède des ressources suffisantes et si elle dégagera des fonds suffisants pour mettre en œuvre correctement les mesures d’atténuation, de stabilisation et d’adaptation en matière d’émissions. De façon générale, le budget communautaire sous sa forme actuelle n’est pas en mesure de faire face efficacement aux problèmes liés au changement climatique. À l’exception de quelques initiatives et programmes, le budget de l’Union européenne ne possède pas de stratégie claire et intégrée pour affronter les problèmes du changement climatique. J’affirme donc à cet égard que la création d’un «Fonds d’adaptation au changement climatique» ou d’une ligne budgétaire dédiée augmenterait considérablement la capacité de l’UE à affronter correctement les problèmes liés au changement climatique d’un point de vue budgétaire et financier. La principale source de financement proviendrait de la mise aux enchères des droits d’émission dans le cadre du Système européen d’échange de quotas d’émission. On estime que ce mécanisme pourrait générer des milliards d’euros de revenus chaque année. Il serait géré et coordonné par l’Union européenne de façon à garantir l’arbitraire régional. Il est préférable de gérer la pollution transfrontalière au niveau supranational, surtout lorsqu’il s’agit d’allouer des ressources et des aides qui doivent se baser sur les besoins et sur la recherche d’un impact maximal, et non être pré-attribuées à certains pays ou régions."@fr8
"Az a kérdés, hogy az EU vajon rendelkezik-e elég forrással és képes-e elég alapot létrehozni ahhoz, hogy megfelelően tudja végrehajtani a mérsékléssel, a stabilizációval, és kibocsátásokhoz való alkalmazkodással kapcsolatos intézkedéseket. Általában véve, az EU költségvetése a jelenlegi formájában nem képes hatékonyan és hatásosan kezelni az éghajlatváltozással összefüggő kérdéseket. Néhány kezdeményezéstől és programtól eltekintve az EU költségvetése az éghajlat-változási kérdések kezeléséhez nem rendelkezik világos és egységes stratégiával. Ebből a szempontból tehát vitatom, hogy egy konkrét „éghajlatváltozási alapnak” vagy egy költségvetési sornak a létrehozásával jelentősen javulna az EU azon képessége, hogy költségvetési és pénzügyi szempontból hatékonyan lenne képes kezelni az éghajlatváltozással összefüggő kérdéseket. A finanszírozás fő forrását az európai kibocsátáskereskedelmi rendszernek megfelelően lebonyolított kibocsátási egységek árveréséből kell biztosítani. Becslések szerint, a rendszer éves szinten több milliárd eurós jövedelem létrehozására lehet képes. A rendszerrel és annak koordinálásával az EU foglalkozik, biztosítva ezzel a regionális önkényességet. A határokon átnyúló szennyezést a leghatékonyabban a nemzetek feletti szinten lehet kezelni, különösen amikor a források és támogatások elosztására kerül sor, mivel ezt az igények és a legnagyobb hatékonyság alapján kell megtenni nem pedig úgy, hogy előzetesen szétosztjuk az országok és térségek között."@hu11
"Si tratta di capire se l’Unione europea ha risorse sufficienti e costituirà fondi sufficienti per attuare adeguatamente le misure in materia di mitigazione, stabilizzazione e adattamento delle emissioni. In termini generali, il bilancio dell’Unione europea, nel suo attuale formato, non può affrontare in modo efficiente ed efficace temi relativi al cambiamento climatico. Fatte salve alcune iniziative e alcuni programmi, il bilancio dell’Unione europea non ha una strategia chiara ed integrata per affrontare le tematiche relative al cambiamento climatico. Alla luce di quanto detto, ritengo che la creazione di un “Fondo per i cambiamenti climatici” o di una linea di bilancio dedicata migliorerebbe in misura significativa la capacità dell’Unione europea di affrontare efficacemente i temi relativi al cambiamento climatico da un punto di vista finanziario e di bilancio. La principale fonte di finanziamento dovrebbe provenire dalla vendita all’asta delle emissioni nell’ambito del sistema europeo di scambio di quote di emissione. Si stima che il sistema potrebbe potenzialmente generare ogni anno miliardi di euro in termini di reddito e sarebbe gestito e coordinato dall’Unione europea, garantendo in questo modo l’arbitrarietà regionale. L’inquinamento transfrontaliero può essere gestito al meglio a livello sovranazionale, soprattutto quando si tratta di stanziare risorse e fornire sostegno, che dovrebbero basarsi sulle esigenze, tenendo conto dell’impatto più elevato e non dovrebbero essere preassegnati a paesi e regioni."@it12
"Klausimas yra tas, ar Europos Sąjunga turi pakankamai išteklių ir surinks pakankamai lėšų, kad tinkamai įgyvendintų priemones dėl emisijų poveikio sušvelninimo, stabilizacijos ir adaptacijos. Apskritai kalbant, Europos Sąjungos biudžetas su savo dabartiniu formatu yra nepakankamas, kad būtų galima veiksmingai spręsti su klimato kaita susijusias problemas. Išskyrus nemažai iniciatyvų ir programų, Europos Sąjungos biudžetas neturi aiškios ir integruotos strategijos, padėsiančios spręsti klimato kaitos problemas. Todėl šiuo atžvilgiu teigiu, kad specialaus „Klimato kaitos fondo“ sukūrimas ar specialios biudžeto eilutės įrašymas reikšmingai pagerintų Europos Sąjungos gebėjimą veiksmingai spręsti klimato kaitos problemas iš biudžeto ir finansų perspektyvos. Svarbiausias finansavimo šaltinis turėtų būti emisijų aukcionai pagal Europos prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą. Manoma, kad sistema potencialiai galėtų kasmet suteikti milijardus eurų pajamų. Šią sistemą turėtų tvarkyti ir koordinuoti Europos Sąjunga, taip užkirsdama kelią regionų šališkumui. Tarpvalstybinę taršą geriausia valdyti viršnacionaliniu lygmeniu, ypač kalbant apie išteklių ir paramos paskyrimus, kurie turi remtis poreikiu ir didžiausiu poveikiu, o ne iš anksto numatant tam tikras šalis ar sritis."@lt14
"Jautājums ir, vai ES ir pietiekami resursi un tiks izveidots pietiekami daudz fondu, lai pienācīgi īstenotu emisiju mazināšanas, stabilizēšanas un pielāgošanas pasākumus. Vispārīgi runājot, ar tādu ES budžetu, kāds tas ir šobrīd, nav iespējams efektīvi un iedarbīgi risināt ar klimata pārmaiņām saistītus jautājumus. Izņemot virkni iniciatīvu un programmu, ES nav skaidri definētas un integrētas budžeta stratēģijas, lai risinātu ar klimata pārmaiņām saistītus jautājumus. Tādēļ, ņemot vērā budžeta un finansiālo aspektu, es uzskatu, ka Klimata pārmaiņu īpašā fonda vai atbilstošas budžeta pozīcijas izveidošana ievērojami uzlabos ES spēju efektīvi risināt ar klimata pārmaiņām saistītus jautājumus. Saskaņā ar Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, finansējuma galvenajam avotam vajadzētu būt emisijas kvotu izsolei. Tiek lēsts, ka minētā sistēma katru gadu nodrošinās miljardiem euro lielus ieņēmumus. Šī sistēma ir jāizveido un jākoordinē Eiropas Savienībai, vienlaicīgi nodrošinot rīcības brīvību reģioniem. Pārrobežu piesārņojuma pārvaldība visefektīvāk tiek realizēta starpvalstu līmenī, jo īpaši attiecībā uz vajadzībām un vislielāko ietekmi pamatotu resursu un atbalsta nodrošināšanu, kas attiecīgajiem reģioniem vai valstīm nav piešķirts iepriekš."@lv13
"The question is whether the EU has sufficient resources and will create enough funds to adequately implement measures on mitigation, stabilization and adaptation on emissions. Generally speaking, the EU budget - in its present format - cannot deal efficiently and effectively with issues related to climate change. With the exception of a number of initiatives and programs the EU budget does not have a clear and integrated strategy to address climate change issues. In this respect, therefore, I am arguing that the creation of a specific ''Climate Change Fund'' or a dedicated budget line would significantly improve the EU's capability to effectively address climate change issues from a budgetary and financial perspective. The main source of funding should be coming from the auctioning of emissions under the European Emissions Trading Scheme. It is estimated that the scheme would have the potential of generating annually billions of euros in terms of revenue. This scheme would be dealt with and coordinated by the EU, thus ensuring regional arbitrariness. Cross border pollution is best managed at supranational level, especially when it comes to allocation of resources and support, which should be based on needs and highest impact, not pre-allocated to countries or regions."@mt15
". − De vraag is of de EU voldoende middelen heeft en voldoende geld zal genereren om op adequate wijze mitigatie-, stabilisatie- en aanpassingsmaatregelen voor emissies ten uitvoer te leggen. Over het algemeen kan de begroting van de EU in haar huidige vorm niet doelmatig en doeltreffend omgaan met vraagstukken die verband houden met klimaatverandering. Op een aantal initiatieven en programma's na, heeft de begroting van de EU geen duidelijke en geïntegreerde strategie om vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering aan te pakken. Ik stel daarom dat, in dit opzicht, de oprichting van een specifiek fonds "Klimaatverandering'' of de opneming van een speciale begrotingslijn het vermogen van de EU om vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering vanuit begrotingsperspectief en financieel perspectief doeltreffend aan te pakken aanzienlijk zou verbeteren. De middelen moeten hoofdzakelijk komen van de veiling van emissies in het kader van de EU-regeling voor de emissiehandel. Geschat wordt dat het systeem miljarden euro's per jaar aan inkomsten zou kunnen genereren. Het systeem zou moeten worden beheerd en gecoördineerd door de EU, zodat regionale willekeur is gewaarborgd. Grensoverschrijdende vervuiling kan het beste worden beheerst op supranationaal niveau, vooral wanneer het gaat om de vastlegging van middelen en steun, die moeten zijn gebaseerd op behoeften en op een zo groot mogelijk effect, en niet vooraf moeten worden toegewezen aan landen of regio's."@nl3
"Powstaje pytanie, czy UE dysponuje wystarczającymi środkami i czy zgromadzi dosyć funduszy, by w odpowiedni sposób wdrożyć środki na rzecz złagodzenia, ustabilizowania i dostosowania emisji. Ogólnie rzecz biorąc, UE przy pomocy budżetu w jego obecnym kształcie nie może w sposób skuteczny i efektywny radzić sobie z problemami związanymi ze zmianami klimatu. Nie licząc kilku inicjatyw i programów, w budżecie UE brak jest wyraźnej i zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów wynikających ze zmian klimatu. Dlatego w tym względzie utrzymuję, że utworzenie konkretnego „Funduszu na rzecz zmian klimatu” lub wydzielonej pozycji budżetu znacznie zwiększyłoby potencjał UE do efektywnego rozwiązywania kwestii dotyczących zmian klimatu, z uwzględnieniem sytuacji budżetowej i finansowej. Głównym źródłem finansowania powinien być obrót emisjami na aukcjach w ramach europejskiego systemu handlu emisjami. Szacuje się, że system ten mógłby generować przychody rzędu miliardów euro rocznie. Systemem tym zajmowałaby się i koordynowała go UE, zapewniając tym samym regionalną arbitralność. Kwestie zanieczyszczeń transgranicznych najlepiej rozwiązuje się na poziomie ponadnarodowym, w szczególności w przypadku, gdy chodzi o przyznawanie środków i wsparcia, które powinny zależeć do potrzeb i których wysokość powinno się ustalać w stosunku do najbardziej poważnych skutków, i które nie powinny być przyznawane poszczególnym krajom lub regionom z góry."@pl16
"A questão consiste em saber se a União Europeia possui recursos suficientes e criará fundos suficientes com vista à aplicação adequada de medidas de atenuação, estabilização e adaptação em matéria de direitos de emissão. De um modo geral, na sua forma actual, o orçamento da União Europeia não pode responder de modo eficaz e efectivo às questões relacionadas com as alterações climáticas. À excepção de uma série de iniciativas e programas, o orçamento da União Europeia não tem uma estratégia explícita e integrada para responder às questões relacionadas com as alterações climáticas. Por isso, neste aspecto, defendo que a criação de um “fundo específico para alterações climáticas” ou a introdução de uma rubrica orçamental iria melhorar significativamente a capacidade da União Europeia de abordar com eficácia as questões relacionadas com as alterações climáticas de uma perspectiva orçamental e financeira. A principal fonte de financiamento deve provir do leilão dos direitos de emissão ao abrigo do regime comunitário de comércio de direitos de emissão de gases com efeito de estufa. Estima-se que o regime poderá gerar, anualmente, milhares de milhões de euros em receitas. Este regime seria tratado e coordenado pela União Europeia, garantindo, dessa forma, as arbitrariedades regionais. A gestão da poluição transfronteiriça é mais eficaz a nível supranacional, nomeadamente no que se refere à afectação de recursos e ao apoio, que devem ser baseados nas necessidades e na optimização do impacto, e não atribuídos a países ou regiões."@pt17
"The question is whether the EU has sufficient resources and will create enough funds to adequately implement measures on mitigation, stabilization and adaptation on emissions. Generally speaking, the EU budget - in its present format - cannot deal efficiently and effectively with issues related to climate change. With the exception of a number of initiatives and programs the EU budget does not have a clear and integrated strategy to address climate change issues. In this respect, therefore, I am arguing that the creation of a specific ''Climate Change Fund'' or a dedicated budget line would significantly improve the EU's capability to effectively address climate change issues from a budgetary and financial perspective. The main source of funding should be coming from the auctioning of emissions under the European Emissions Trading Scheme. It is estimated that the scheme would have the potential of generating annually billions of euros in terms of revenue. This scheme would be dealt with and coordinated by the EU, thus ensuring regional arbitrariness. Cross border pollution is best managed at supranational level, especially when it comes to allocation of resources and support, which should be based on needs and highest impact, not pre-allocated to countries or regions."@ro18
". Otázkou je, či má EÚ dostatočné zdroje a vytvorí dostatočné zdroje financovania primeraného uplatnenia opatrení na zmiernenie rizík, stabilizáciu a adaptáciu emisií. Vo všeobecnosti nemôže rozpočet EÚ v súčasnej podobe účinne riešiť záležitosti súvisiace so zmenami klímy. S výnimkou niekoľkých iniciatív a programov chýba rozpočtu EÚ jasná a integrovaná stratégia na riešenie záležitostí týkajúcich sa zmien klímy. Preto si myslím, že vytvorenie špeciálneho „fondu proti zmenám klímy“ alebo separátneho rozpočtového riadka by výrazne zlepšilo schopnosť EÚ účinne reagovať na záležitosti týkajúce sa zmien klímy z rozpočtového a finančného hľadiska. Hlavným zdrojom financovania by mali byť príjmy z obchodovania s emisiami v súlade so systémom EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami. Podľa odhadov by systém obchodovania s emisiami mohol ročne generovať príjmy vo výške niekoľkých miliárd eur. Týmto systémom by sa zaoberala EÚ, ktorá by ho aj koordinovala, čím by sa zaručila náhodnosť výberu regiónov. Cezhraničné znečisťovanie ovzdušia možno najlepšie riadiť na nadnárodnej úrovni, najmä v oblasti prideľovania zdrojov a podpory, ktoré by mali byť založené na potrebách a najvyššom účinku a nemalo by byť vopred určené pre jednotlivé štáty a regióny."@sk19
"Vprašanje je, ali ima EU dovolj virov in bo ustvarila dovolj sredstev za ustrezno izvajanje ukrepov glede blaženja, stabilizacije in prilagoditve emisij. Povedano splošno proračun EU v svojem trenutnem formatu ne more učinkovito in uspešno obravnavati vprašanj, povezanih s podnebnimi spremembami. Z izjemo številnih pobud in programov proračun EU nima jasne in celovite strategije za obravnavanje vprašanj v zvezi s podnebnimi spremembami. V zvezi s tem trdim, da bi ustanovitev posebnega „sklada za podnebne spremembe“ ali odprtje namenske proračunske vrstice pomembno izboljšala zmogljivost EU, da učinkovito obravnava vprašanja v zvezi s podnebnimi spremembami s proračunske in finančne perspektive. Glavni vir financiranja bi moral prihajati od dražb z emisijami v skladu z evropskim sistemom trgovanja z emisijami. Ocenjuje se, da bi program imel potencial letno zbrati milijarde evrov v smislu prihodkov. Ta program bi vodila in usklajevala EU, s čimer bi zagotovila regionalno arbitrarnost. Čezmejno onesnaževanje se najbolje obvladuje na nadnacionalni ravni, še posebno ko gre za dodelitev sredstev in podporo, ki bi morali temeljiti na potrebah in največjem vplivu in ne biti predhodno dodeljeni državam ali regijam."@sl20
"Frågan är om EU har tillräckligt med resurser och kommer att frambringa tillräckligt med medel för att på ett tillfredsställande sätt kunna genomföra åtgärder för att minska, stabilisera och anpassa utsläppen. Rent allmänt kan vi med EU:s budget, i dess nuvarande form, inte ta itu med frågor som rör klimatförändringen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Med undantag för ett antal initiativ och program har EU:s budget inte någon tydlig och integrerad strategi för att ta itu med frågor som rör klimatförändringen. Därför menar jag att det ur ett budgetperspektiv och ett finansiellt perspektiv väsentligt skulle förbättra EU:s förmåga att effektivt ta itu med frågor som rör klimatförändringen om vi inrättade en specifik ”klimatförändringsfond” eller en särskild budgetpost för detta ändamål. Finansieringen skulle främst komma från handeln med utsläppsrätter inom gemenskapens system för utsläppshandel. Systemet beräknas kunna generera intäkter på miljarder euro varje år. Systemet skulle skötas och samordnas av EU och därmed skulle man kunna garantera en regional godtycklighet. Gränsöverskridande föroreningar hanteras bäst på övernationell nivå, framför allt när det gäller tilldelningen av resurser och stöd, som bör baseras på behov och på var de har störst effekt, inte öronmärkas för vissa länder eller regioner."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Louis Grech (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph