Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-22-Speech-3-443"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081022.24.3-443"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, the European Union is founded on reconciliation: the belief that we can create a better future by acknowledging our past in all its brutality. Germany has rightly confronted and sought to atone for the unspeakable horrors of the Nazi era and the Holocaust. The newer Member States of our Union are finding their own ways to seek truth and reconciliation through a frank and uncompromising analysis of their Communist totalitarian past. But some countries still seek to hide from their history. Turkey, for example, in my view still denies the genocide perpetrated on the Armenians and the Assyrians under cover of World War I. Russia has also struggled to come to terms with the brutality of Stalin’s Communist dictatorship. The purpose of this resolution tonight is to express our horror at the Holodomor, the period of deliberately engineered famine in 1932-1933. The resolution reflects our determination to remember its millions of victims, some of whom are still alive today to tell their gruesome tale. Their evidence is vitally important, because soon they will all have gone. Only by reminding ourselves of such heinous crimes against humanity can we try to ensure they never happen again. This resolution does not contain the word ‘genocide’, because other political groups in this House do not think the strict definition of that term should be applied to the Holodomor. After all, it was only after the Second World War that the Genocide Convention was actually established. But also, perhaps – and perhaps more regrettably, in my view – because of a fear of offending modern-day Russia. But none of us wish to belittle the unimaginable suffering inflicted upon Ukraine. No word or words can properly describe the atrocity of the Holodomor. What is important is not so much the text that we use but the sentiment that we are trying to express in our resolution – solidarity with Ukraine on the 75 anniversary of the massacres perpetrated on its long-suffering people. One lesson that history teaches us is the importance of robust international law and judicial structures, which are now extant, if the authors of such misery are ever to be punished. Nuremberg was the start of that long, drawn-out process. The war crimes court for the former Yugoslavia, which is soon to try Radovan Karadzić, shows that these principles are as important today as ever. Yesterday this House voiced its strong support for bringing the leader of the Lord’s Resistance Army in Uganda, Joseph Kony, before the International Criminal Court. Tyrants, wherever they are, in this case it is Joseph Stalin we are debating tonight, bent on mass murder and destruction, should have no sanctuary anywhere. Ukraine has borne much grief throughout its history, and I do hope now that the next stage in that glorious history involves Ukraine rightly taking its place, in the not-too-distant future, as a full member of the European Union. After the crisis in Georgia, there can be no doubt that many Russian nationalists are not happy about, for instance, Ukrainian sovereignty over Crimea. But I am sure that, if we all stand together in solidarity with the Ukrainian people, one day it will take its place in the European family of nations."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". – Paní předsedající, Evropská unie je založena na smíření: na víře, že jsem schopni vybudovat lepší budoucnost, uznáme-li svou minulost v celé její brutalitě. Německo se správně postavilo čelem k hrůzám nacistické éry a holocaustu a pokusilo se je odčinit. Nedávno přistoupivší členské státy naší Unie si hledají své vlastní cesty jak dospět k pravdě a smíření prostřednictvím upřímné a nekompromisní analýzy své komunistické minulosti. Některé země se však stále snaží skrývat před vlastními dějinami. Například Turecko podle mého názoru stále popírá genocidu spáchanou na Arménech a Syřanech a svádí ji na I. světovou válku. I Rusko se pokusilo vyrovnat se zvěrstvy Stalinovy komunistické diktatury. Účelem usnesení z dnešního večera je vyjádřit naše zděšení z holodomoru, z doby záměrně a plánovitě způsobeného hladomoru, k němuž došlo v letech 1932–1933. Usnesení je odrazem naší rozhodné vůle připomenout si miliony jeho obětí, z nichž některé jsou dodnes naživu, aby nám vyprávěly svůj hrůzyplný příběh. Jejich svědectví je nesmírně důležité, protože všichni brzy odejdou. Jedině tak, že si budeme připomínat tyto ohavné zločiny proti lidskosti, se můžeme pokusit o to, abychom zajistili, že se již nikdy nebudou opakovat. Toto usnesení neobsahuje slovo „genocida“, protože některé z ostatních politických skupin v této sněmovně mají za to, že holodomor přísně vzato zcela neodpovídá definici tohoto slova. Úmluva o prevenci a trestání zločinu genocidy vznikla koneckonců až po druhé světové válce. Snad ale také ze strachu – a toho třeba, zdá se mi, ještě více litovat – že by se tím mohli dotknout dnešního Ruska. Nikdo z nás si ale nepřeje zlehčovat nepředstavitelné utrpení, jež bylo Ukrajině způsobeno. Žádné slovo, žádná slova nemohou vylíčit hrůzu holodomoru. To, na čem záleží, není ani tak znění, kterého užíváme, jako účast, kterou se svým usnesením pokoušíme vyjádřit – solidaritu s Ukrajinou v době 75. výročí masakrů spáchaných na jejím dlouho trpícím lidu. Z historie se můžeme poučit o jedné věci, a sice o významu silného mezinárodního práva a soudních struktur, které v současnosti existují, mají-li pachatelé těchto hrůz dojít trestu. Počátkem tohoto dlouhého a vleklého procesu byl Norimberk. Tribunál pro válečné zločiny spáchané v bývalé Jugoslávii, který bude brzy soudit Radovana Karadziće, je dokladem toho, že tyto principy jsou stejně důležité i dnes. Včera tato sněmovna vyslovila svou silnou podporu předvedení velitele Armády božího odporu v Ugandě Josepha Konyho před Mezinárodní trestní soud. Tyrani, ať už vládnou kdekoliv, v tomto případě je to Josef Stalin, o němž dnes večer vedeme rozpravu, kteří se dopustili masové vraždy a ničení, by neměli nikde najít útočiště. Ukrajina musela ve svých dějinách unést mnoho zármutku a já pevně věřím, že v další fázi těchto slavných dějin najde své pravé místo i Ukrajina a stane se v budoucnosti nepříliš vzdálené plnoprávným členem Evropské unie. Po krizi v Gruzii nelze pochybovat o tom, že mnoho ruských nacionalistů jen nerado snáší například to, že Ukrajina má svrchovanou moc na Krymu. Jsem si ale jist, že budeme-li stát všichni společně v solidaritě s ukrajinským lidem, najde si jednoho dne svou cestu do evropské rodiny národů."@cs1
"Fru formand! EU er baseret på forsoning: troen på, at vi kan skabe en bedre fremtid ved at anerkende vores fortid i al dens brutalitet. Tyskland har med rette konfronteret og søgt at sone de ubeskrivelige rædsler under naziregimet og Holocaust. Vores Unions nye medlemsstater finder deres egne veje til at søge sandhed og forsoning gennem ærlige og kompromisløse analyser af deres totalitære kommunistiske fortid. Men nogle lande forsøger stadig at gemme sig fra deres historie. F.eks. nægter Tyrkiet efter min mening stadig folkedrabet på armenierne og assyrerne under dække af Første Verdenskrig. Rusland har også kæmpet for at lære at leve med Stalins kommunistiske diktaturs brutalitet. Formålet med denne beslutning her i aften er at give udtryk for vores rædsel over Holodomor, perioden med en forsætligt frembragt hungersnød i 1932-1933. Beslutningen er et udtryk for vores faste beslutning om at huske dens millioner af ofre, hvoraf nogle endnu er i live i dag og kan fortælle deres forfærdelige historie. Deres vidensbyrd er meget vigtige, fordi de snart ikke vil være her mere. Kun ved at minde os selv om sådanne afskyelige forbrydelser mod menneskeheden kan vi forsøge at sikre, at de aldrig sker igen. Denne beslutning indeholder ikke ordet "folkedrab", fordi andre politiske grupper her i Parlamentet ikke mener, at den strenge definition af dette ord bør anvendes på Holodomor. Når alt kommer til alt, var det først efter Anden Verdenskrig, at konventionen om folkedrab rent faktisk blev udformet. Men måske også – og måske mere beklageligt ud fra mit synspunkt – på grund af frygt for at fornærme det nuværende Rusland. Men ingen af os ønsker at undervurdere de uudsigelige lidelser, der blev pålagt Ukraine. Ingen ord kan beskrive den bestialske Holodomor. Det, der er vigtigt, er ikke så meget de ord, vi bruger, men den følelse, som vi forsøger at give udtryk for i vores beslutning – solidaritet med Ukraine på 75-års-dagen for de massakrer, der blev udøvet mod landets befolkning, som længe har været udsat for lidelser. En lære, vi kan drage af historien, er betydningen af en solid international lovgivning og de internationale retslige strukturer, der nu eksisterer, hvis ophavsmændene til sådanne lidelser nogensinde skal straffes. Nürnberg var starten på denne langstragte proces. Krigsforbryderdomstolen for det tidligere Jugoslavien, der inden længe vil føre sag mod Radovan Karadzić, viser, at disse principper er så vigtige i dag som nogensinde. I går gav Parlamentet udtryk for sin stærke støtte til at bringe lederen af Herrens Modstandshær i Uganda, Joseph Kony, for den internationale forbryderdomstol. Tyranner, uanset hvor de befinder sig, og her i aften er det Joseph Stalin, vi drøfter, som udøver massemord og ødelæggelse, bør ikke kunne finde asyl nogen steder. Ukraine har båret megen sorg i løbet af landets historie, og jeg håber inderligt, at den kommende fase i denne ærværdige historie indebærer, at Ukraine i en ikke al for fjern fremtid indtager sin retmæssige plads som fuldgyldigt medlem af EU. Efter krisen i Georgien kan der ikke herske nogen tvivl om, at mange russiske nationalister ikke er glade for, at Ukraine f.eks. har herredømmet over Krim. Jeg er dog overbevist om, at Ukraine, hvis vi alle står sammen i solidaritet med det ukrainske folk, en dag vil indtage sin plads i den europæiske familie af nationer."@da2
". – Frau Präsidentin! Die Grundlage der Europäischen Union ist die Versöhnung: der Glaube, dass wir eine bessere Zukunft schaffen können, wenn wir unsere Vergangenheit in ihrer ganzen Brutalität anerkennen. Deutschland hat sich ganz richtig mit den unaussprechlichen Gräueln der Nazizeit und dem Holocaust beschäftigt und versucht, Abbitte zu leisten. Die neueren Mitgliedstaaten unserer Union gehen ihre eigenen Wege auf der Suche nach der Wahrheit und zur Versöhnung durch eine offene und kompromisslose Analyse ihrer kommunistischen Vergangenheit. Einige Länder versuchen jedoch noch immer, sich vor ihrer Geschichte zu verstecken. Die Türkei zum Beispiel leugnet meiner Meinung nach immer noch den Völkermord an den Armeniern und Assyrern unter dem Deckmantel des ersten Weltkriegs. Russland ringt ebenfalls darum, mit der Brutalität der kommunistischen Diktatur Stalins fertig zu werden. Der Zweck dieser Entschließung heute ist, unserem Entsetzen über den Holodomor Ausdruck zu verleihen, dieser Zeit einer vorsätzlich herbeigeführten Hungersnot in den Jahren 1932-1933. Die Entschließung reflektiert unsere Entschlossenheit, der Millionen Opfer zu gedenken, von denen einige heute noch leben und ihre grausige Erzählung schildern können. Ihre Zeugnisse sind von äußerster Wichtigkeit, denn schon bald werden sie von uns gegangen sein. Nur, wenn wir diese ruchlosen Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht vergessen, können wir versuchen, sicherzustellen, dass so etwas nie wieder geschieht. In dieser Entschließung kommt das Wort „Völkermord“ nicht vor, weil andere politische Fraktionen in diesem Haus der Meinung sind, dass die strenge Bedeutung dieses Begriffs nicht auf den Holodomor angewandt werden sollte. Schließlich wurde die Völkermordkonvention erst nach dem Zweiten Weltkrieg erstellt. Aber vielleicht liegt die Ursache auch darin – und das ist vielleicht bedauerlicher, wie ich meine –, dass man fürchtet, das heutige Russland zu beleidigen. Aber niemand von uns möchte das unvorstellbare Leiden der Ukraine schmälern. Kein Wort, keine Worte vermögen die Schrecken des Holodomor angemessen zu beschreiben. Was wichtig ist, sind nicht so sehr die Worte, die wir verwenden, sondern die Gefühle, die wir in unserer Entschließung auszudrücken versuchen – Solidarität mit der Ukraine am 75. Jahrestag der Massaker an der leidenden Bevölkerung. Eine Lektion, die uns die Geschichte lehrt, ist die eminente Bedeutung einer robusten internationalen Gesetzgebung und von Rechtsstrukturen, die jetzt vorhanden sind, wenn die Urheber solchen Elends jemals bestraft werden sollen. Nürnberg stand am Beginn dieses langen, langwierigen Prozesses. Der Strafgerichtshof für Kriegsverbrechen für das ehemalige Jugoslawien, vor dem bald Radovan Karadzić stehen wird, zeigt, dass diese Grundsätze heute so wichtig sind wie eh und je. Gestern hat dieses Haus seine entschlossene Unterstützung für ein Verfahren gegen den Anführer der Lord’s Resistance Army in Uganda, Joseph Kony, vor dem Internationalen Strafgerichtshof zum Ausdruck gebracht. Tyrannen, wo auch immer, in diesem Fall ist es Josef Stalin, über den wir heute sprechen, die nur Massenmord und Zerstörung im Sinn haben, sollten nirgends Zuflucht finden. Die Ukraine hat in ihrer Geschichte großes Leid erfahren, und ich hoffe nun, dass die nächste Phase in dieser glorreichen Geschichte dazu führt, dass die Ukraine, in einer nicht allzu fernen Zukunft, ihren Platz finden wird, als vollwertiges Mitglied der Europäischen Union. Nach der Krise in Georgien kann kein Zweifel daran bestehen, dass viele russische Nationalisten nicht glücklich darüber sind, dass die Ukraine zum Bespiel die Souveränität über die Krim besitzt. Aber ich bin sicher, dass, wenn wir alle unsere Solidarität mit dem ukrainischen Volk zeigen, es eines Tages seinen Platz in der europäischen Familie der Nationen einnehmen wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην συμφιλίωση: στην πεποίθηση ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον αναγνωρίζοντας όλη την κτηνωδία του παρελθόντος μας. Η Γερμανία σωστά βρέθηκε αντιμέτωπη και προσπάθησε να εξιλεωθεί για την ανείπωτη φρίκη της ναζιστικής εποχής και για το Ολοκαύτωμα. Τα πιο πρόσφατα κράτη μέλη της Ένωσής μας βρίσκουν τους δικούς τους τρόπους για να αναζητήσουν την αλήθεια και τη συμφιλίωση μέσω μιας ειλικρινούς και αμερόληπτης ανάλυσης του απολυταρχικού κομμουνιστικού παρελθόντος τους. Κάποιες χώρες όμως εξακολουθούν να προσπαθούν να κρυφτούν από την ιστορία τους. Η Τουρκία, για παράδειγμα, κατά τη γνώμη μου εξακολουθεί να αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ασσυρίων, υπό το πρόσχημα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ρωσία επίσης δεν αποδέχτηκε εύκολα τη φρικαλεότητα της κομμουνιστικής δικτατορίας του Στάλιν. Σκοπός του παρόντος ψηφίσματος απόψε είναι να εκφράσει τη φρίκη μας για το Χολοντόμορ, την περίοδο του ηθελημένα επιβληθέντος λιμού της περιόδου 1932-1933. Το ψήφισμα αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητά μας να κρατήσουμε στη μνήμη μας τα εκατομμύρια θύματα, κάποια από τα οποία είναι ακόμη και σήμερα στη ζωή και αφηγούνται την φρικιαστική ιστορία τους. Η μαρτυρία τους είναι πολύ σημαντική, επειδή σε λίγο καιρό θα έχουν χαθεί όλοι. Μόνο κρατώντας στη μνήμη μας τέτοιου είδους εγκλήματα μίσους κατά της ανθρωπότητας θα καταφέρουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα επαναληφθούν ποτέ. Το παρόν ψήφισμα δεν περιέχει τη λέξη «γενοκτονία», επειδή οι άλλες πολιτικές ομάδες στην αίθουσα αυτή δεν θεωρούν ότι η στενή έννοια του όρου αυτού μπορεί να ισχύει για το Χολοντόμορ. Εξάλου, η Σύμβαση για τη Γενοκτονία θεσπίστηκε μόλις μετά το Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, όμως, ίσως (και κατά τη γνώμη μου, δυστυχώς) δεν την περιέχει λόγω ενός φόβου μήπως προσβληθεί η σύγχρονη Ρωσία. Κανείς μας όμως δεν επιθυμεί να υποβαθμίσει την πέραν πάσης φαντασίας συμφορά που έπληξε την Ουκρανία. Δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν επακριβώς την θηριωδία του Χολοντόμορ. Δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία το κείμενο που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά το συναίσθημα που θα προσπαθήσουμε να περάσουμε με το ψήφισμά μας – αλληλεγγύη προς την Ουκρανία την 75 επέτειο από τις βιαιότητες που σημειώθηκαν εναντίον του πολύπαθου λαού της. Ένα από τα διδάγματα της ιστορίας είναι η σπουδαιότητα της ύπαρξης ισχυρών δομών διεθνούς δικαίου και δικαστικής εξουσίας, οι οποίες υπάρχουν σήμερα, προκειμένου να τιμωρηθούν οι αυτουργοί ανάλογων δεινών. Στη Νυρεμβέργη διαδραματίστηκε απλώς η αρχή αυτής της μακρόχρονης και εκτενούς διαδικασίας. Το δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου για την πρώην Γιουγκοσλαβία, το οποίο θα δικάσει σύντομα το Ράντοβαν Κάρατζιτς, αποδεικνύει ότι οι αρχές αυτές είναι σήμερα σημαντικότερες παρά ποτέ. Χτες το παρόν Σώμα εξέφρασε την ισχυρή υποστήριξή του για την παραπομπή του ηγέτη του Στρατού Αντίστασης του Θεού στην Ουγκάντα, Joseph Kony, ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Οι τύραννοι, όπου κι αν βρίσκονται, δεν πρέπει να βρίσκουν πουθενά άσυλο. Απόψε συζητάμε για την περίπτωση του Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος ήταν αποφασισμένος να ακολουθήσει τις πρακτικές των μαζικών δολοφονιών και της καταστροφής. Η Ουκρανία έχει περάσει πολλά δεινά στην ιστορία της και ελπίζω τώρα ότι το επόμενο στάδιο σε αυτή την ένδοξη ιστορία της θα είναι να πάρει η Ουκρανία τη θέση που της αξίζει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από την κρίση στη Γεωργία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί ρώσοι εθνικιστές δεν χαίρονται ιδιαίτερα, για παράδειγμα, για την κυριαρχία της Ουκρανίας στην Κριμαία. Είμαι βέβαιος όμως ότι, αν σταθούμε όλοι αλληλέγγυοι προς τον ουκρανικό λαό, μια μέρα θα βρει τη θέση του ανάμεσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια εθνών."@el10
"Señora Presidenta, la Unión Europea se basa en la reconciliación: la creencia de que podemos crear un futuro mejor aceptando nuestro pasado en toda su brutalidad. Alemania ha afrontado correctamente y ha intentado reparar los abominables horrores del periodo nazi y el Holocausto. Los últimos Estados miembros incorporados a nuestra Unión están encontrando sus propias formas de buscar la verdad y la reconciliación mediante un análisis sincero y contundente de su pasado comunista totalitario. Pero estos países todavía intentan esconderse de su historia. Por ejemplo, Turquía, en mi opinión todavía niega el genocidio cometido contra armenios y asirios durante la Primera Guerra Mundial. Rusia también ha tenido dificultades para aceptar la brutalidad de la dictadura comunista de Stalin. El propósito de la presente resolución es expresar nuestro horror hacia el Holodomor, el periodo de la hambruna provocada deliberadamente en 1932-1933. Esta resolución refleja nuestra determinación de recordar a sus millones de víctimas, algunas de las cuales todavía viven hoy en día para contar su macabra historia. Su testimonio es de suma importancia porque pronto ya habrán desaparecido. Solo acordándonos de estos atroces crímenes contra la humanidad podemos asegurar que nunca vuelvan a suceder. Esta resolución no contiene la palabra «genocidio» porque otros grupos políticos de esta Cámara no piensan que la estricta definición de ese término deba aplicarse al Holodomor. Después de todo, hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se estableció la Convención sobre el Genocidio. Pero también, quizás —y lamentablemente, en mi opinión— a causa del miedo a ofender a la Rusia actual. Pero ninguno de nosotros desea menospreciar el sufrimiento inimaginable causado a Ucrania. No existen palabras para describir la atrocidad del Holodomor. Lo importante no son tanto las palabras que utilizamos como el sentimiento que intentamos expresar en nuestra resolución, es decir, la solidaridad con Ucrania en el 75º aniversario de las masacres cometidas contra su pueblo, que ha sufrido durante tanto tiempo. La historia nos enseña la importancia de que existan sólidas estructuras judiciales y legales internacionales, como en la actualidad, cuando los autores de dicho sufrimiento han de ser siempre castigados. Nuremberg fue el comienzo de ese largo e interminable proceso. El tribunal de crímenes de guerra para la antigua Yugoslavia, que pronto juzgará a Radovan Karadzić, demuestra que estos principios siguen siendo importantes hoy en día. Ayer esta Cámara expresó su firme apoyo a que el líder del Ejército de la Resistencia del Señor de Uganda, Joseph Kony, sea llevado ante la Corte Penal Internacional. Los tiranos, dondequiera que estén —en el caso de hoy debatimos sobre Stalin, obcecado con el asesinato en masa y la destrucción—, no deberían tener refugio en ningún sitio. Ucrania ha arrastrado mucho dolor a lo largo de toda su historia y espero que la próxima etapa en esa gloriosa historia permita que Ucrania ocupe el lugar que le corresponde, en un futuro no demasiado lejano, como miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Después de la crisis de Georgia, no puede haber ninguna duda de que a muchos nacionalistas rusos no les gusta la soberanía ucraniana sobre Crimea. Pero estoy seguro de que, si todos permanecemos unidos en solidaridad con el pueblo ucraniano, algún día este país ocupará su lugar en la familia europea de naciones."@es21
"Proua juhataja, Euroopa Liit põhineb lepitusel: usk sellesse, et saame luua parema tuleviku, tunnustades oma minevikku kogu selle julmuses. Saksamaa on õigustatult vastu astunud ja püüdnud heastada natsistliku ajastu ja holokausti kirjeldatuid õudusi. Meie liidu uuemad liikmesriigid rahastavad oma tõe ja lepituse otsimise viise, analüüsides ausalt ja kompromissitult oma totalitaarset kommunistlikku minevikku. Ent mõned riigid püüavad endiselt oma minevikku eest põgeneda. Näiteks Türgi, kes minu arvates endiselt eitab armeenlaste ja assüürlaste vastu salaja toimepandud genotsiidi Esimese maailmasõja ajal. Ka Venemaa on püüdnud jõuda kokkuleppele Stalini kommunistliku diktatuuri osas. Kõnealuse resolutsiooni eesmärk täna õhtul on väljendada meie õudust holodomori, tahtlikult tekitatud näljahäda suhtes 1932.–1933. aastal. Resolutsioonis kajastatakse meie otsust mälestada miljoneid ohvreid, kellest mõned on veel elus, et rääkida oma võigast lugu. Nende tunnistused on äärmiselt olulised, sest peagi on nad kõik kadunud. Pidades meeles selliseid jälke inimkonnavastaseid kuritegusid, on võimalik püüda tagada, et need ei korduks. Kõnealuses resolutsioonis ei ole sõna „genotsiid”, sest teised poliitilised fraktsioonid siin täiskogus ei arva, et selle mõiste ranget määratlust tuleks kohaldada holodomorile. Lõppude lõpuks loodi genotsiidikonventsioon tegelikult alles pärast Teist maailmasõda. Kuid samuti võib-olla – ja minu arvates kahetsusväärsemalt – hirmu tõttu solvata kaasaegset Venemaad. Kuid keegi meist ei taha alavääristada Ukraina kujuteldamatuid kannatusi. Ühegi sõna ega sõnadega ei ole võimalik tegelikult kirjeldada holodomori õudust. Kasutatava teksti asemel on pigem oluline arvamus, mida üritame resolutsioonis väljendada – solidaarsus Ukrainaga tema kaua kannatanud rahva suhtes toime pandud veresaunade 75. aastapäeval. Üks õppetund, mida ajalugu meile õpetab, on jõulise rahvusvahelise õiguse ja kohtustruktuuride olulisus, mis praegu kehtivad, kui sellise piina autoreid kunagi karistatakse. Nürnberg oli selle pika veniva protsessi algus. Endise Jugoslaavia sõjakuritegude kohus, kus mõistetakse peagi kohut Radovan Karadzići üle, näitab, et kõnealused põhimõtted on täna sama olulised kui kunagi varem. Eile väljendas siinne täiskogu tugevat toetust Ugandas asuva Issanda vastupanuarmee juhi Joseph Kony Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette toomisele. Türannidel – kus iganes nad on, praegusel juhul toimub arutelu täna Jossif Stalini üle, kes kaldus massimõrvale ja hävitustööle – ei tohiks kuskil varjupaika olla. Ukraina on ajaloo vältel kogenud palju valu ja loodan nüüd, et järgmine etapp selles hiilgavas ajaloos hõlmab seda, et Ukraina astub õigustatult mitte väga kauges tulevikus oma kohale Euroopa Liidu täieõigusliku liikmena. Pärast Gruusia kriisi ei saa olla kahtlust, et paljud vene rahvuslased ei ole rahul näiteks Ukraina suveräänsusega Krimmi üle. Ent olen kindel, et seistes solidaarselt koos Ukraina rahvaga, astub ta ühel päeval oma kohale Euroopa rahvaste peres."@et5
"− Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on perustettu sovinnolle: uskolle, että voimme luoda paremman tulevaisuuden tunnustamalla menneisyytemme kaikessa raakuudessaan. Saksa on aivan oikein kohdannut ja pyrkinyt sovittamaan natsien kauden ja holokaustin sanoinkuvaamattomat kauheudet. Unionimme uusimmat jäsenvaltiot etsivät omia tapojaan pyrkiä totuuteen ja sovintoon analysoimalla suoraan ja kompromisseja tekemättä kommunistista totalitaarista menneisyyttään. Mutta jotkin maat pyrkivät pakoon historiaansa. Esimerkiksi Turkki kieltää mielestäni edelleen ensimmäisen maailmansodan varjolla toteutetun armenialaisten ja assyrialaisten kansanmurhan. Venäjä on myös taistellut päästäkseen sovintoon Stalinin kommunistisen diktatuurin raakuuden kanssa. Tämäniltaisen päätöslauselman tarkoitus on ilmaista kauhumme holodomorista, tarkoituksella aikaansaadustä nälänhädästä vuosina 1932−1933. Päätöslauselma kuvastaa päätöstämme muistaa sen miljoonat uhrit, joista jotkut ovat vielä nytkin elossa ja voivat kertoa hirvittävän tarinansa. Heidän todistuksensa on olennaisen tärkeä, koska pian he ovat kaikki poissa. Vain muistuttamalla itseämme tällaisista hirvittävistä rikoksista ihmisyyttä vastaan voimme yrittää varmistaa, että niitä ei tapahdu koskaan uudelleen. Tässä päätöslauselmassa ei ole sanaa "joukkotuhonta", koska tämän parlamentin muut ryhmät eivät katso, että holodomoriin pitäisi soveltaa kyseisen käsitteen tiukkaa määrittelyä. Loppujen lopuksi joukkotuhontaa koskeva yleissopimus laadittiin vasta toisen maailmansodan jälkeen. Mutta ehkä myös – ja mikä on mielestäni vielä valitettavampaa – koska pelätään tämän päivän Venäjän loukkaamista. Mutta kukaan meistä ei halua vähätellä Ukrainaa kohdanneita käsittämättömiä kärsimyksiä Millään sanalla tai sanoilla ei voida asianmukaisesti kuvailla holodomorin epäinhimillisyyttä. Tärkeää ei niinkään ole käyttämämme teksti vaan tunne, jota yritämme ilmaista päätöslauselmassamme – solidaarisuus Ukrainaa kohtaan sen pitkään kärsineeseen kansaan kohdistuneiden joukkomurhien 75. vuosipäivänä. Yksi historian meille antama opetus on olemassa olevien vankkojen kansainvälisten laki- ja tuomioistuinrakenteiden merkitys, jos sellaisen kurjuuden aiheuttajia aiotaan ikinä rangaista. Nürnberg oli tämän pitkän ja pitkäksi venyneen prosessin alku. Entisen Jugoslavian rikoksia käsittelevä tuomioistuin, jossa pian syytetään Radovan Karadzićia, osoittaa, että nämä periaatteet ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Tämä parlamentti ilmaisi eilen vahvan tukensa ugandalaisen herran vapautusarmeijan johtajan, Joseph Konyn, tuomiselle kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomittavaksi. Massamurhiin ja tuhoon syyllistyvillä tyranneilla, olivatpa he missä tahansa, ja tänä iltana kyse on Josif Stalinista, ei pitäisi olla turvapaikkaa missään. Ukraina on kokenut paljon surua historiansa aikana, ja toivon todella, että seuraava vaihe sen loistokkaassa historiassa sisältää sen, että Ukraina ottaa ei niin kaukaisessa tulevaisuudessa oikeutetun paikkansa Euroopan unionin täysimääräisenä jäsenenä. Georgian kriisin jälkeen ei voi olla epäilystäkään, että monet venäläiset nationalistit eivät ole tyytyväisiä esimerkiksi Ukrainan valtaan Krimin niemimaalla. Mutta olen varma, että jos tuemme yhdessä solidaarisesti Ukrainan kansaa, eräänä päivänä se ottaa paikkansa Euroopan kansojen perheessä."@fi7
". Madame la Présidente, l’Union européenne repose sur la réconciliation, sur la conviction que nous pouvons construire un avenir meilleur en admettant notre passé dans toute sa brutalité. L’Allemagne, à raison, a regardé en face et tenté d’expier les horreurs indicibles de la période nazie et de l’Holocauste. Les nouveaux États membres de notre Union trouvent leur propre façon de rechercher la vérité et la réconciliation par une analyse franche et sans compromis de leur passé totalitaire communiste. Mais certains pays s’efforcent encore de nier leur propre histoire. Il me semble par exemple que la Turquie continue à nier le génocide perpétré contre les Arméniens et les Assyriens en profitant de la première Guerre mondiale. La Russie, elle aussi, peine à admettre la brutalité de la dictature communiste de Staline. L’objectif de la résolution dont nous discutons ce soir est d’exprimer notre horreur face à l’Holodomor, la famine provoquée intentionnellement en 1932-1933. Cette résolution reflète notre détermination à nous souvenir de ses millions de victimes, dont certaines vivent encore aujourd’hui et nous racontent l’horreur de cette époque. Leurs témoignages sont d’une importance capitale, parce qu’ils ne seront bientôt plus là. Ce n’est qu’en nous remémorant ces crimes monstrueux contre l’humanité que nous pourrons faire en sorte qu’ils ne se reproduisent jamais plus. Cette résolution ne contient pas le terme «génocide», parce que d’autres groupes politiques au sein de cette Assemblée pensent que la définition stricte de ce mot ne s’applique pas à l’Holodomor. Après tout, la Convention sur le génocide n’a été signée qu’après la deuxième Guerre mondiale. Mais peut-être aussi que ces groupes ont peur d’offenser la Russie actuelle, ce qui me semble plus regrettable. Mais personne parmi nous ne souhaite minimiser les souffrances inimaginables infligées à l’Ukraine. Les mots ne suffisent pas à décrire l’atrocité de l’Holodomor. L’important n’est pas tellement le texte que nous utilisons, mais le sentiment que nous essayons d’exprimer dans notre résolution, à savoir notre solidarité avec l’Ukraine en ce 75 anniversaire des massacres perpétrés contre sa population si longtemps opprimée. L’histoire nous enseigne l’importance, pour pouvoir punir les responsables de ces souffrances, de posséder des structures judiciaires internationales et un droit international forts comme ceux que nous possédons aujourd’hui. Nuremberg a marqué le début de ce processus long et difficile. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, qui jugera bientôt Radovan Karadzić, montre que ces principes sont aussi importants aujourd’hui que jamais. Hier, cette Assemblée a exprimé son soutien résolu en faveur de la traduction devant le Tribunal pénal international de Joseph Kony, le chef de l’Armée de résistance du Seigneur en Ouganda. Les tyrans assoiffés de massacres et de destruction, comme Joseph Staline dont nous discutons ce soir, ne doivent pouvoir trouver refuge nulle part. L’Ukraine a beaucoup souffert tout au long de son histoire et j’espère aujourd’hui que la prochaine étape de cette histoire glorieuse verra l’Ukraine, dans un avenir relativement proche, prendre la place qui lui revient en tant que membre à part entière de l’Union européenne. Après la crise en Géorgie, nul ne peut douter que bon nombre de nationalistes russes ont du mal à accepter, par exemple, la souveraineté de l’Ukraine sur la Crimée. Mais je suis sûr que si nous nous unissons tous dans notre solidarité envers le peuple ukrainien, ce pays retrouvera un jour sa place au sein de la famille des nations européennes."@fr8
"Elnök asszony! Az Európai Unió a megbékélésre épül: arra a hitre, hogy jobb jövőt tudunk teremteni azáltal, hogy beismerjük a múltunkat annak minden kegyetlenségével együtt. Németország helyesen szembenézett a holokauszttal és a náci korszak elmondhatatlan borzalmaival és megpróbálta jóvátenni azt. Az Uniónk újabb tagállamai az igazságkeresésnek és a megbékélésnek a saját útját járja, a kommunista totalitárius múltjuk őszinte és megalkuvás nélküli vizsgálatán keresztül. De még mindig vannak olyan országok, melyek megpróbálnak elbújni a múltjuk elől. Törökország például, véleményem szerint még mindig tagadja a népirtást, amit az I. világháború leple alatt az örmények és az asszírok ellen követett el. Oroszország is nagyon nehezen néz szembe Sztálin kommunista diktatúrájának kegyetlenségével. Ennek az állásfoglalásnak ma este az a célja, hogy kifejezzük borzalmunkat a holodomorral, az 1932-1933 közötti időszakban szándékosan keltett éhínséggel szemben. Az állásfoglalás tükrözi azt az eltökélt szándékunkat, hogy megemlékezzünk a több millió áldozatára, akik közül néhányan még ma is életben vannak, hogy elmondhassák szörnyűséges történetüket. Rendkívül nagy jelentősége van a vallomásuknak, mert hamarosan már senki marad közülük. Csak abban az esetben, ha mindig emlékeztetjük önmagunkat ezekre az emberiség ellen elkövetetett gyalázatos bűncselekményekre tudjuk azt biztosítani, hogy ezek soha többé ne történhessenek meg. Ez az állásfoglalás nem tartalmazza azt a szót, hogy „népirtás”, mivel a tisztelt Ház egyes képviselőcsoportjai szerint ennek a fogalomnak a szigorú értelemben vett fogalommeghatározását nem lehet a holodomorra alkalmazni. Végül is csak a II. világháború után jött létre a népirtásról szóló egyezmény. De talán még inkább azért nem, mert attól félnek, - és szerintem ez még sajnálatosabb – hogy ezzel megsértjük a modern kori Oroszországot. De egyikünk sem kívánja kisebbíteni azt az elképzelhetetlen szenvedést, ami Ukrajnát érte. Nincs olyan szó és nincsenek olyan szavak, amelyekkel le lehetne írni a holodomor borzalmait. Nem annyira az általunk használt szövegek, hanem inkább azok az érzelmek a fontosak, amiket az állásfoglalásunkban próbálunk kifejezésre juttatni – a szolidaritás, melyet Ukrajnával vállalunk a sokáig szenvedő népe ellen elkövetett tömegmészárlás 75. évfordulóján. A történelem egyik tanulsága számunkra a szilárd nemzetközi jog és igazságszolgáltatási struktúrák jelentősége - melyek ma már léteznek - hogy valaha is megbűnhődhessenek az ilyen borzalmak kiagyalói. Nürnberg jelentette ennek a hosszú, hosszan tartó folyamatnak az első lépését. A volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűnökkel foglalkozó bíróság, amely hamarosan kihallgatja Radovan Karadzićot megmutatja, hogy ezek az elvek ma fontosabbak, mint eddig bármikor. A tegnapi napon a tisztelt Ház egyértelműen támogatta, hogy Joseph Kony az ugandai Úr Ellenállási Hadseregének vezetőjét a Nemzetközi Büntetőbíróság elé állítsák. A zsarnokok, akár hol is legyenek, ebben az esetben mi Joszif Sztálinról beszélünk ma este, akit tömeggyilkosságok és rombolások terhelnek, sehol sem találhatnak menedékjogot maguknak. Ukrajna sok szenvedést élt meg történelme során, és igazán remélem, hogy ennek a dicsőséges történelemnek a következő szakaszában Ukrajna, a nem túl távoli jövőben, az Európai Unió teljes jogú tagjaként kivívja a neki jogosan kijáró helyet. A grúziai válság után teljesen egyértelművé vált, hogy az orosz nacionalisták nem örülnek például annak, hogy Ukrajnának szuverenitása van a Krím felett. De biztos vagyok abban, hogyha mindannyian szolidaritást vállalunk az ukrán néppel, akkor egy nap elfoglalja majd a helyét az európai nemzetek családjában."@hu11
"Signora Presidente, l'Unione europea è fondata sulla riconciliazione, sull'idea che, riconoscendo il nostro passato in tutta la sua brutalità, sia possibile un futuro migliore. La Germania ha giustamente affrontato e tentato di espiare gli inenarrabili orrori del nazismo e dell'Olocausto. I più recenti Stati membri della nostra Unione sono in cerca di strade proprie verso la verità e la riconciliazione, tramite una franca, impietosa analisi del loro passato totalitario comunista. Ma alcuni Paesi tentano ancora di nascondersi la loro stessa storia. Per esempio la Turchia, che a mio avviso ancora nega il genocidio perpetrato contro armeni e assiri sotto la copertura della Prima guerra mondiale. Anche la Russia ha tentato di fare i conti con la brutalità della dittatura comunista di Stalin. Scopo della risoluzione di stasera è manifestare tutto il nostro orrore per l'Holodomor, il periodo di carestia provocata deliberatamente tra il 1932 e il 1933. La risoluzione riflette la nostra determinazione a non dimenticare i milioni di persone che ne furono colpite, alcune delle quali sono vive ancor oggi per raccontarci quell'orrore. Le loro testimonianze sono di vitale importanza, perché presto costoro non ci saranno più. Solo non dimenticando crimini tanto odiosi contro l'umanità potremo tentare di garantire che non abbiano a ripetersi mai più. La risoluzione non parla di "genocidio" perché altri gruppi politici del Parlamento non ritengono che l'Holodomor possa essere definito con questo termine. Dopotutto la Convenzione sul Genocidio ha visto la luce solo dopo la Seconda guerra mondiale; ma forse – e lo troverei più deplorevole – è solo per timore di urtare la Russia d'oggi. Ma nessuno di noi ha inteso minimizzare quell'indicibile calvario inflitto all'Ucraina. Non vi sono parole per descrivere le atrocità dell’Holodomor. A contare non è tanto la lettera del testo, quanto il messaggio che si tenta di veicolare con la risoluzione – solidarietà con l'Ucraina nel 75° anniversario dei massacri perpetrati su quel popolo a lungo martoriato. E' la Storia a insegnarci l'importanza di strutture giudiziarie e di un diritto internazionale solidi, quali quelli odierni, per assicurare alla giustizia i colpevoli di simili orrori. Un lento, lungo processo che ha preso il via a Norimberga. E il tribunale sui crimini di guerra nella ex Iugoslavia, che ben presto giudicherà Radovan Karadzić, dimostra che questi principi sono oggi più importanti che mai. Ieri il Parlamento ha manifestato il proprio fermo sostegno al processo del capo dell'Esercito di resistenza del Signore, Joseph Kony, in Uganda, dinanzi alla Corte penale internazionale. I tiranni dediti alla distruzione e ai massacri, ovunque nel mondo – e questa sera, in questa sede, stiamo discutendo di Stalin -, non devono avere santuari in cui rifugiarsi. L'Ucraina ha patito molto in tutta la sua storia e io spero davvero che la prossima fase del suo glorioso cammino le riconosca giustamente un posto, in un futuro non troppo lontano, fra i membri dell'Unione europea. Dopo la crisi georgiana è evidente che a tanti nazionalisti russi non vada a genio la sovranità dell'Ucraina sulla Crimea, per citare un esempio. Ma sono certo che, mostrando una solidarietà compatta con il popolo ucraino, un giorno occuperà il suo posto nella famiglia delle nazioni europee."@it12
"Gerb. pirmininke, Europos Sąjunga pagrįsta susitaikymu: tikėjimu, kad galime sukurti geresnę ateitį, pripažindami savo praeitį su visais jos žiaurumais. Vokietija tinkamai stojo akistaton su neįsivaizduojamais nacių eros ir holokausto žiaurumais bei pasistengė juos atpirkti. Naujesnės mūsų Sąjungos valstybės narės randa savų būdų siekti tiesos ir susitaikymo, atvirai ir nenuolaidžiai analizuodamos savo komunistinę totalitarinę praeitį. Bet kai kurios šalys vis dar bando pasislėpti nuo savo istorijos. Pvz., Turkija, mano manymu, vis dar neigia prieš armėnus ir asirus prisidengiant Pirmuoju pasauliniu karu vykdytą genocidą. Rusija taip pat sunkiai susitaiko su Stalino komunistinės diktatūros žiaurumu. Šiandien pateiktos rezoliucijos tikslas – išsakyti, kaip baisimės holodomoru, 1932–1933 m. tyčia sukeltu badmečiu. Rezoliucijoje atsispindi mūsų pasiryžimas paminėti milijonus šio bado aukų, iš kurių dalis dar gyvi šiandien ir gali papasakoti savo siaubingas istorijas. Jų liudijimai yra ypač svarbūs, nes greitai šių žmonių nebebus. Tik primindami sau apie tokius bjaurius nusikaltimus žmoniškumui, galime užtikrinti, kad jie nepasikartos. Šioje rezoliucijoje nėra žodžio „genocidas“, nes kitos šio Parlamento frakcijos nemano, kad, pagal griežtą apibrėžimą, šį terminą tinka taikyti holodomorui. Šiaip ar taip, Genocido konvencija priimta tik po Antrojo pasaulinio karo. Bet galbūt taip pat – dar pridėčiau, „deja“, – taip elgiamasi, bijant įžeisti šiuolaikinę Rusiją. Bet nė vienas netrokštame sumenkinti Ukrainą ištikusių neįsivaizduojamų kančių. Nėra vieno žodžio ar žodžių, kurie galėtų tinkamai apibūdinti holodomoro žiaurumą. Svarbu ne tiek mūsų naudojamas tekstas, kiek jausmas, kurį bandome perteikti rezoliucija: solidarumas su Ukraina, minint 75-tąsias jos ilgai kentėjusios tautos žudynių metines. Viena pamoka, kurią galime išmokti iš istorijos, – tai kokia svarbi yra tarptautinė teisė ir išlikusios teismų struktūros, jei norime, kad tokią kančią sukėlę žmonės būtų nubausti. Niurnbergas buvo to ilgo, išsitęsusio proceso pradžia. Karo nusikaltimų teismas buvusiai Jugoslavijai, kuris greitai teis Radovaną Karadzićių, rodo, kad šiandien tie principai svarbesni nei bet kada anksčiau. Vakar šis Parlamentas išreiškė tvirtą paramą Ugandos Viešpaties pasipriešinimo armijos vado Josepho Kony teisimui Tarptautiniame baudžiamajame teisme. Tironai, kur jie bebūtų (o šiuo atveju kalbame apie Josifą Staliną), linkę į masines žudynes ir destrukciją, niekur neturėtų rasti prieglobsčio. Per savo istoriją Ukraina patyrė daug vargo, ir aš tikiuosi, kad kitas šios šlovingos istorijos etapas bus, kai Ukraina, kaip ir pridera, ne tokioje tolimoje ateityje taps visateise Europos Sąjungos nare. Po krizės Gruzijoje galime neabejoti, kad daug Rusijos nacionalistų nepatenkinti, pvz., tuo, kad Ukraina valdo Krymą. Bet esu tikras, kad, jei būsime išvien su Ukrainos žmonėmis, vieną dieną ji užims savo vietą Europos tautų šeimoje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, Eiropas Savienība ir dibināta uz samierināšanos: uz pārliecību, ka mēs varam radīt labāku nākotni, atzīstot mūsu pagātni visā tās brutalitātē. Vācija ir pamatoti novērtējusi un centusies kompensēt neaprakstāmās nacisma ēras šausmas un holokaustu. Mūsu Savienības jaunākās dalībvalstis meklē savus ceļus, lai panāktu taisnīgumu un samierināšanos caur savas komunistiskās totalitārās pagātnes atklātu bezkompromisa analīzi. Bet dažas valstis vēl cenšas noslēpties no savas vēstures. Piemēram, Turcija, manuprāt, joprojām noliedz pret armēņiem un asīriešiem vērsto genocīdu Pirmā pasaules kara aizsegā. Krievija arī cīnās, meklējot attaisnojumu Staļina komunistiskā režīma brutalitātei. Šīs rezolūcijas nolūks šovakar ir paust mūsu šausmas par „golodomoru” apzināti izraisītā bada periodu 1932.-1933. gadā. Rezolūcija atspoguļo mūsu apņemšanos atcerēties tā upuru miljonus, no kuriem daži vēl šodien ir dzīvi un var izstāstīt savu šaušalīgo dzīves stāstu. Viņu liecības ir būtiski svarīgas, jo drīz viņu vairs nebūs. Tikai atgādinot sev par šādiem šausmīgiem noziegumiem pret cilvēci, mēs varam censties nodrošināt, lai tie nekad neatkārtotos. Šajā rezolūcijā nav vārda „genocīds”, jo dažas politiskās grupas Parlamentā nedomā, ka šī termina precīza definīcija būtu piemērojama „golodomoram” - galu galā, tikai pēc Otrā pasaules kara tika pieņemta Genocīda konvencija. Bet varbūt arī tāpēc – un tas, manuprāt, ir vēl nožēlojamāk – ka baidās aizvainot mūsdienu Krieviju. Taču neviens no mums nevēlas noniecināt Ukrainai uzspiestās neiedomājamās ciešanas. Nekādi vārdi nevar pareizi aprakstīt „golodomora” zvērības. Svarīgākais tomēr nav teksts, bet gan viedoklis, ko mēs cenšamies paust rezolūcijā – solidaritāti ar Ukrainu tās daudz cietušās tautas masu slepkavību 75. gadskārtā. Viena mācība, ko vēsture mums sniedz, ir stipru starptautisku likumu un tiesu struktūru nozīme, lai varētu sodīt šādu ciešanu autorus. Nirnberga bija šāda ilga, izstiepta procesa sākums. Bijušās Dienvidslāvijas Starptautiskais krimināltribunāls, kas drīz tiesās rāda, ka šie principi šodien ir tikpat svarīgi kā vienmēr. Vakar Parlaments pauda stingru atbalstu, lai sauktu pie atbildības Starptautiskajā Krimināltiesā Svētās pretošanās armijas Ugandā vadoni Tirāni, lai kas tie būtu, un šajā gadījumā tas ir ko mēs apspriežam šovakar un kas atbildīgs par masu slepkavībām un grautiņiem, nedrīkst nekur rast patvērumu. Ukraina ir piedzīvojusi daudz posta savā vēsturē, un es ceru, ka nākamais šīs slavenās vēstures posms ne tik tālā nākotnē būs saistīts ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai. Pēc Gruzijas krīzes nav šaubu, ka daudzi Krievijas nacionālisti nav samierinājušies, piemēram, ar Ukrainas suverenitāti pār Krimu. Bet es esmu pārliecināts, ka, ja mēs visi solidāri stāsimies kopā ar Ukrainas tautu, tā reiz ieņems savu vietu Eiropas tautu saimē."@lv13
"Madam President, the European Union is founded on reconciliation: the belief that we can create a better future by acknowledging our past in all its brutality. Germany has rightly confronted and sought to atone for the unspeakable horrors of the Nazi era and the Holocaust. The newer Member States of our Union are finding their own ways to seek truth and reconciliation through a frank and uncompromising analysis of their Communist totalitarian past.But some countries still seek to hide from their history. Turkey, for example, in my view still denies the genocide perpetrated on the Armenians and the Assyrians under cover of World War I. Russia has also struggled to come to terms with the brutality of Stalin’s Communist dictatorship. The purpose of this resolution tonight is to express our horror at the Holodomor, the period of deliberately engineered famine in 1932-1933. The resolution reflects our determination to remember its millions of victims, some of whom are still alive today to tell their gruesome tale. Their evidence is vitally important, because soon they will all have gone. Only by reminding ourselves of such heinous crimes against humanity can we try to ensure they never happen again. This resolution does not contain the word ‘genocide’, because other political groups in this House do not think the strict definition of that term should be applied to the Holodomor. After all, it was only after the Second World War that the Genocide Convention was actually established. But also, perhaps – and perhaps more regrettably, in my view – because of a fear of offending modern-day Russia. But none of us wish to belittle the unimaginable suffering inflicted upon Ukraine. No word or words can properly describe the atrocity of the Holodomor. What is important is not so much the text that we use but the sentiment that we are trying to express in our resolution – solidarity with Ukraine on the 75th anniversary of the massacres perpetrated on its long-suffering people. One lesson that history teaches us is the importance of robust international law and judicial structures, which are now extant, if the authors of such misery are ever to be punished. Nuremberg was the start of that long, drawn-out process. The war crimes court for the former Yugoslavia, which is soon to try Radovan Karadzić, shows that these principles are as important today as ever. Yesterday this House voiced its strong support for bringing the leader of the Lord’s Resistance Army in Uganda, Joseph Kony, before the International Criminal Court. Tyrants, wherever they are – in this case it is Joseph Stalin we are debating tonight – bent on mass murder and destruction, should have no sanctuary anywhere. Ukraine has borne much grief throughout its history, and I do hope now that the next stage in that glorious history involves Ukraine rightly taking its place, in the not-too-distant future, as a full member of the European Union. After the crisis in Georgia there can be no doubt that many Russian nationalists are not happy about, for instance, Ukrainian sovereignty over Crimea.But I am sure that, if we all stand together in solidarity with the Ukrainian people, one day it will take its place in the European family of nations."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, een van de fundamenten van de Europese Unie is verzoening: het geloof dat we een betere toekomst kunnen bouwen door ons verleden met al zijn wreedheden onder ogen te zien. Duitsland heeft terecht boete gedaan voor de onbeschrijflijke gruweldaden uit de nazitijd en de holocaust. De nieuwere lidstaten van onze Unie zoeken hun eigen weg bij het streven naar waarheid en verzoening door middel van een eerlijke, ongezouten analyse van hun communistische totalitaire verleden. Maar sommige landen durven de confrontatie met hun eigen verleden nog steeds niet aan. Turkije ontkent in mijn optiek bijvoorbeeld nog steeds dat er tijdens de Eerste Wereldoorlog genocide op de Armeniërs en de Assyriërs heeft plaatsgevonden. Ook is het Rusland moeilijk gevallen de wreedheden van de communistische dictatuur van Stalin onder ogen te zien. Met deze resolutie van vanavond willen we uitdrukking geven aan ons afgrijzen van de Holodomor, de periode in 1932-1933 waarin bewust hongersnood is veroorzaakt. Met de resolutie willen we de miljoenen slachtoffers herdenken, van wie enkele overlevenden vandaag de dag nog hun afschuwelijke verhaal kunnen doen. Hun getuigenis is van vitaal belang, omdat het niet lang zal duren voor er niemand meer over is. Alleen door onszelf te blijven herinneren aan dergelijke gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid kunnen we proberen te zorgen dat iets dergelijks nooit meer zal gebeuren. Deze resolutie bevat het woord “genocide” niet, omdat andere fracties in dit Parlement niet geloven dat deze term strikt gesproken van toepassing is op de Holodomor. Het genocideverdrag is immers pas na de Tweede Wereldoorlog tot stand gekomen. Maar het heeft mogelijk ook te maken – en dat is naar mijn idee mogelijk betreurenswaardiger – met de vrees om het hedendaagse Rusland te ontstemmen. Maar niemand hier wil het onvoorstelbare lijden dat Oekraïne is aangedaan bagatelliseren. Er zijn geen woorden voor de gruwelijkheid van de Holodomor. Van belang is niet zozeer de tekst die we gebruiken als wel het sentiment waar we met deze resolutie uitdrukking aan pogen te geven – solidariteit met Oekraïne op de 75 gedenkdag van de moorden die op de zo zwaar geplaagde Oekraïense bevolking zijn gepleegd. Een les die we hier uit de geschiedenis kunnen trekken is het belang van de robuuste internationale strafrechtelijke en justitiële structuren die we nu hebben, als mensen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke ellende ooit nog worden bestraft. Neurenberg vormde het begin van dat zeer langdurige proces. Het Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië, waar Radovan Karadžić binnenkort zal worden voorgeleid, laat zien dat deze beginselen vandaag niet minder belangrijk zijn. Gisteren heeft dit Parlement zich er nadrukkelijk voor uitgesproken de leider van het Verzetsleger van de Heer in Uganda, Joseph Kony, voor het Internationaal Strafhof te brengen. Tirannen waar dan ook ter wereld – in dit debat hebben we het over Jozef Stalin – die uit zijn op massamoord en vernietiging, mogen nergens een toevluchtsoord hebben. Oekraïne heeft in zijn geschiedenis veel leed gekend, en ik hoop van harte dat het land in de volgende fase van die roemrijke geschiedenis, over niet al te lange tijd, zijn plaats als volledig lid van de Europese Unie zal innemen. Na de crisis in Georgië kan er geen twijfel over bestaan dat vele Russische nationalisten ongelukkig zijn met bijvoorbeeld de Oekraïense zeggenschap over de Krim. Maar ik ben er vast van overtuigd dat als we solidair zijn met het Oekraïense volk, Oekraïne in de Europese landenfamilie zal worden opgenomen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Unia Europejska opiera się na pojednaniu – na wierze, że możemy zbudować lepszą przyszłość poprzez uznanie naszej przeszłości, z całym jej okrucieństwem. Niemcy mają już za sobą odpowiednie rozrachunki, jeżeli chodzi o niewyobrażalne okrucieństwo epoki nazizmu i Holokaustu, i starały się za nie odpokutować. Nowsze państwa członkowskie Unii odnajdują własną drogę poszukiwania prawdy i pojednania poprzez uczciwą i bezkompromisową analizę swej komunistycznej, totalitarnej przeszłości. Niektóre państwa nadal starają się jednak unikać konfrontacji z własną historią. Przykładowo Turcja nadal – moim zdaniem – wypiera się ludobójstwa popełnionego na Ormianach i Asyryjczykach pod przykrywką pierwszej wojny światowej. Rosja także stara się uporać z okrucieństwem stalinowskiej dyktatury komunistycznej. Celem przedmiotowej rezolucji jest dziś wyrażenie grozy, jaką napawają nas wydarzenia Hołodomoru, w latach 1932-1933 będącego okresem rozmyślnie zaplanowanego głodu. Rezolucja ta odzwierciedla naszą determinację zachowania w pamięci milionów ofiar tego głodu; niektóre z nich jeszcze żyją i same mogą opowiedzieć swą przerażającą historię. Ich świadectwo ma istotne znaczenie, gdyż już niedługo wszyscy ci ludzie odejdą. Jedynie przypominając sobie te ohydne zbrodnie przeciwko ludzkości, można próbować zapewnić, by nigdy się nie powtórzyły. Rezolucja nie zawiera słowa „ludobójstwo”, ponieważ inne grupy w tej Izbie nie uważają, by ścisła definicja tego terminu miała zastosowanie do Hołodomoru. Poza tym konwencję w sprawie ludobójstwa przyjęto dopiero po drugiej wojnie światowej. Być może jednak również – i moim zdaniem to „być może” jest godne pożałowania – chodzi o obawę, aby nie urazić dzisiejszej Rosji. Nikt z nas jednak nie chce umniejszać niewyobrażalnych cierpień zadanych Ukrainie. Żadne słowo, żadne słowa nie mogą właściwie opisać potworności Hołodomoru. Ważny jednak jest nie tyle sam tekst, którym się posługujemy, ale uczucia, jakie staramy się wyrazić w naszej rezolucji – solidarność z Ukrainą w siedemdziesiąta piątą rocznicę masakry dokonanej na jej tak długo cierpiącej ludności. Historia między innymi uczy nas, jakie jest znaczenie silnego prawa międzynarodowego i systemu wymiaru sprawiedliwości, jeżeli sprawcy takich nieszczęść mają kiedykolwiek ponieść karę. Norymberga była początkiem długotrwałego, przeciągającego się w czasie procesu. Trybunał do spraw zbrodni wojennych w byłej Jugosławii, w którym sądzony będzie wkrótce Radovan Karadżić, pokazuje, że te zasady są tak samo istotne zarówno dziś, jak i zawsze. Wczoraj ta Izba wyraziła zdecydowane poparcie dla postawienia przywódcy Bożej Armii Oporu w Ugandzie, Josepha Kony’ego, przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Tyrani, gdziekolwiek są, a w tym przypadku, Józef Stalin, o którym dziś mówimy, odpowiedzialni za masowe mordy i zniszczenia, nie powinni nigdzie znaleźć schronienia. Ukraina doświadczyła w ciągu swojej historii wielu cierpień i mam szczerą nadzieję, że obecnie, na następnym etapie swej pełnej chwały historii, kraj ten w nieodległej przyszłości zajmie należne miejsce jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej. Po kryzysie w Gruzji nie może już być wątpliwości co do tego, że wielu rosyjskich nacjonalistów nieprzychylnie odnosi się, na przykład, do suwerennego władztwa Ukrainy na Krymie. Jestem jednak pewien, że jeśli wszyscy solidarnie poprzemy naród ukraiński, pewnego dnia Ukraina zajmie należne miejsce w europejskiej rodzinie narodów."@pl16
". – Senhora Presidente, a União Europeia assenta na reconciliação: na convicção de que podemos criar um futuro melhor através do reconhecimento do nosso passado, em toda a sua brutalidade. A Alemanha foi justificadamente confrontada e procurou redimir-se dos horrores inenarráveis da era Nazi e do Holocausto. Os mais recentes Estados-Membros da nossa União estão a encontrar formas próprias de procurar a verdade e a reconciliação, através de uma análise franca e intransigente do seu passado de totalitarismo comunista. Contudo, alguns países ainda procuram fugir à sua história. Em minha opinião, a Turquia, nomeadamente, continua a negar o genocídio dos arménios e dos assírios perpetrado a coberto da Primeira Guerra Mundial. A Rússia também teve dificuldade em assumir a brutalidade da ditadura comunista de Estaline. O objectivo da resolução desta noite é expressar o nosso horror pelo Holodomor, o período de fome criada artificialmente na Ucrânia em 1932-1933. A resolução reflecte a nossa determinação em recordar os milhões de vítimas, algumas das quais ainda estão vivas e podem relatar a sua terrível história. O seu testemunho tem uma importância vital, dado que em breve todas terão desaparecido. Só recordando tão terríveis crimes contra a humanidade podemos tentar garantir que não se repetem. Esta resolução não inclui o termo “genocídio” porque outros grupos políticos desta Assembleia não consideram que o termo, no seu sentido rigoroso, deva ser aplicado ao Holodomor. Afinal, foi apenas depois da Segunda Guerra Mundial que se estabeleceu efectivamente a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Mas também, talvez – e porventura mais lamentavelmente, em minha opinião – devido ao medo de ofender a Rússia dos tempos modernos. Mas nenhum de nós pretende minimizar o sofrimento inimaginável infligido à Ucrânia. Não há uma palavra ou palavras que possam descrever adequadamente a atrocidade do Holodomor. O importante não é tanto o texto que usamos mas o sentimento que tentamos expressar na nossa resolução – solidariedade para com a Ucrânia no 75.º aniversário dos massacres de que o seu povo foi prolongadamente vítima. Uma lição que aprendemos com a História é a importância da sobrevivência de estruturas internacionais sólidas no domínio judicial e do direito, para que os autores de tanto sofrimento sejam castigados. Nuremberga foi o início desse longo e prolongado processo. O Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, que dentro em breve julgará Radovan Karadzić, mostra que estes princípios continuam a ser tão importantes hoje como sempre. Ontem esta Assembleia manifestou o seu forte apoio a que Joseph Kony, líder do Exército de Resistência do Senhor do Uganda, fosse levado a julgamento pelo Tribunal Penal Internacional. Onde quer que estejam, os tiranos determinados a cometer actos de destruição e assassínios em massa – neste caso debatemos José Estaline –, não devem encontrar asilo em parte alguma. A Ucrânia suportou muito sofrimento ao longo de toda a sua história, e espero sinceramente que a próxima fase dessa história gloriosa implique que, justificadamente e num futuro não muito distante, a Ucrânia assuma o seu lugar como membro pleno da União Europeia. Depois da crise na Geórgia, não pode haver dúvidas de que muitos nacionalistas russos não estão satisfeitos, nomeadamente, com a soberania ucraniana sobre a Crimeia. Contudo, estou certo de que se todos nos unirmos em solidariedade para com o povo ucraniano, este acabará por assumir o seu lugar na família de nações europeias."@pt17
"Madam President, the European Union is founded on reconciliation: the belief that we can create a better future by acknowledging our past in all its brutality. Germany has rightly confronted and sought to atone for the unspeakable horrors of the Nazi era and the Holocaust. The newer Member States of our Union are finding their own ways to seek truth and reconciliation through a frank and uncompromising analysis of their Communist totalitarian past.But some countries still seek to hide from their history. Turkey, for example, in my view still denies the genocide perpetrated on the Armenians and the Assyrians under cover of World War I. Russia has also struggled to come to terms with the brutality of Stalin’s Communist dictatorship. The purpose of this resolution tonight is to express our horror at the Holodomor, the period of deliberately engineered famine in 1932-1933. The resolution reflects our determination to remember its millions of victims, some of whom are still alive today to tell their gruesome tale. Their evidence is vitally important, because soon they will all have gone. Only by reminding ourselves of such heinous crimes against humanity can we try to ensure they never happen again. This resolution does not contain the word ‘genocide’, because other political groups in this House do not think the strict definition of that term should be applied to the Holodomor. After all, it was only after the Second World War that the Genocide Convention was actually established. But also, perhaps – and perhaps more regrettably, in my view – because of a fear of offending modern-day Russia. But none of us wish to belittle the unimaginable suffering inflicted upon Ukraine. No word or words can properly describe the atrocity of the Holodomor. What is important is not so much the text that we use but the sentiment that we are trying to express in our resolution – solidarity with Ukraine on the 75th anniversary of the massacres perpetrated on its long-suffering people. One lesson that history teaches us is the importance of robust international law and judicial structures, which are now extant, if the authors of such misery are ever to be punished. Nuremberg was the start of that long, drawn-out process. The war crimes court for the former Yugoslavia, which is soon to try Radovan Karadzić, shows that these principles are as important today as ever. Yesterday this House voiced its strong support for bringing the leader of the Lord’s Resistance Army in Uganda, Joseph Kony, before the International Criminal Court. Tyrants, wherever they are – in this case it is Joseph Stalin we are debating tonight – bent on mass murder and destruction, should have no sanctuary anywhere. Ukraine has borne much grief throughout its history, and I do hope now that the next stage in that glorious history involves Ukraine rightly taking its place, in the not-too-distant future, as a full member of the European Union. After the crisis in Georgia there can be no doubt that many Russian nationalists are not happy about, for instance, Ukrainian sovereignty over Crimea.But I am sure that, if we all stand together in solidarity with the Ukrainian people, one day it will take its place in the European family of nations."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, Európska únia je postavená na zmierení: na presvedčení, že keď uznáme svoju minulosť v celej jej brutalite, dokážeme vytvoriť lepšiu budúcnosť. Nemecko sa správne postavilo čelom k nevýslovným hrôzam nacistickej éry a holokaustu a snažilo sa ich odčiniť. Novšie členské štáty Únie nachádzajú vlastné cesty k hľadaniu pravdy a zmiereniu prostredníctvom úprimnej a nekompromisnej analýzy svojej totalitnej komunistickej minulosti. Niektoré krajiny sa však stále snažia ujsť pred vlastnými dejinami. Napríklad Turecko podľa môjho názoru stále popiera genocídu spáchanú pod pláštikom prvej svetovej vojny na Arménoch a Asýrčanoch. Rusko tiež zápasilo s vyrovnaním sa s brutalitou Stalinovej komunistickej diktatúry. Účelom dnešného uznesenia je vyjadriť zdesenie nad hladomorom na Ukrajine, ktorý bol zámerne vyvolaný v rokoch 1932 – 1933. Toto uznesenie je prejavom nášho odhodlania pamätať na milióny obetí, z ktorých niektoré stále žijú, aby mohli vyrozprávať svoj strašný príbeh. Ich svedectvo je nanajvýš dôležité, pretože čoskoro tu už nik z nich nebude. Len keď si budeme tieto odporné zločiny proti ľudskosti pripomínať, môžeme sa usilovať o to, aby sa nikdy nezopakovali. V uznesení sa nenachádza slovo „genocída“, pretože ostatné politické skupiny v Parlamente si myslia, že striktné vymedzenie tohto pojmu sa na hladomor na Ukrajine nemá uplatňovať. Napokon, dohovor o genocíde v skutočnosti vznikol až po druhej svetovej vojne. No možno je to tiež pre obavu z urážky dnešného Ruska, čo je podľa môjho názoru na poľutovanie. Nikto z nás však nechce zmenšovať nepredstaviteľné utrpenie, ktoré Ukrajinu postihlo. Ukrutnosť hladomoru na Ukrajine dostatočne neopíšu žiadne slová. Nezáleží na texte, ktorý použijeme, ale na postoji, ktorý sa naším uznesením snažíme vyjadriť – solidaritu s Ukrajinou pri príležitosti 75. výročia masakrov, ktoré boli spáchané na jej ťažko skúšanom národe. Z histórie pre nás plynie poučenie, že ak majú byť pôvodcovia takéhoto utrpenia niekedy potrestaní, dôležité je spoľahlivé medzinárodné právo a súdne štruktúry, ktoré teraz existujú. Na začiatku tohto dlhotrvajúceho procesu bol Norimberg. Súd pre vojnové zločiny v bývalej Juhoslávii, ktorý bude čoskoro súdiť Radovana Karadžiča, dokazuje, že tieto zásady sú dnes rovnako dôležité ako kedykoľvek predtým. Včera Parlament vyjadril dôraznú podporu postaveniu vodcu Armády božieho odporu v Ugande, Josepha Konyho, pred Medzinárodný trestný súd. Tyrani, ktorí sa uchyľujú k masovému vraždeniu a ničeniu, dnes tu hovoríme o Jozefovi Stalinovi, nemajú nájsť nikde útočisko, nech sú kdekoľvek. Ukrajina znášala vo svojich dejinách mnoho trápenia a ja dúfam, že v ďalšej etape svojej slávnej histórie v neveľmi vzdialenej budúcnosti právom zaujme miesto plnoprávneho člena Európskej únie. Po kríze v Gruzínsku niet pochýb, že mnohí ruskí nacionalisti nie sú spokojní napríklad s ukrajinskou zvrchovanosťou nad Krymom. Som si však istý, že keď všetci spoločne vyjadríme solidaritu s ľudom Ukrajiny, tá jedného dňa zaujme svoje miesto v európskej rodine národov."@sk19
"Gospa predsednica, Evropska unija temelji na spravi: prepričanju, da lahko ustvarimo boljšo prihodnost s priznanjem naše preteklosti v vsej njeni brutalnosti. Nemčija se je pravilno soočila in si prizadevala spokoriti se za strašna grozodejstva nacističnega obdobja in holokavsta. Novejše države članice naše Unije si utirajo svoje poti pri iskanju resnice in sprave z odkrito in brezkompromisno analizo svoje totalitarne komunistične preteklosti. Toda nekatere države se še vedno skrivajo pred svojo zgodovino. Turčija na primer po mojem mnenju še vedno zanika genocid nad Armenci in Asirci po krinko prve svetovne vojne. Tudi Rusija se je borila za sprijaznitev z brutalnostjo Stalinove komunistične diktature. Namen nocojšnje resolucije je izraziti našo zgroženost nad holodomorjem, obdobjem namerno ustvarjene lakote v letih 1932–1933. Resolucija odraža našo odločenost spominjati se njegovih milijonov žrtev, izmed katerih so nekatere še dandanes žive, da lahko pripovedujejo svojo grozovito zgodbo. Njihova pričevanja so bistvenega pomena, saj kmalu nobene izmed njih ne bo več. Samo z opozarjanjem samih sebe na takšne strašne zločine proti človeštvu si lahko prizadevamo za zagotovitev, da se nikoli več ne bodo zgodili. Ta resolucija ne vsebuje besede „genocid“, ker druge politične skupine v tem Parlamentu menijo, da se stroge opredelitve tega pojma ne bi smelo uporabiti za holodomor. Nenazadnje je bila Konvencija o genocidu dejansko osnovana šele po drugi svetovni vojni. Toda morda tudi – in po mojem mnenju morda še bolj vredno obžalovanja – zaradi strahu, da bi ujezili sodobno Rusijo. Vendar pa nihče izmed nas ne želi omalovaževati nepredstavljivega trpljenja, povzročenega Ukrajini. Nobena beseda ali besede ne morejo opisati krutosti holodomorja. Kar je pomembno, ni toliko besedilo, ki ga uporabljamo, temveč občutki, ki jih želimo izraziti v naši resoluciji – solidarnost z Ukrajino ob 75. obletnici pomorov njenih dolgo trpečih ljudi. Ena izmed lekcij, ki nas jo uči zgodovina, je pomembnost trdnega mednarodnega prava in obstoječih sodnih struktur, če naj se povzročitelje takšne bridkosti sploh kdaj kaznuje. Nürenberg je bil začetek tega dolgega, razvlečenega procesa. Kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo, ki bo kmalu sodilo Radovanu Karadziću, kaže, da so ta načela danes pomembnejša kot kdaj koli prej. Včeraj je ta Parlament izrazil svojo močno podporo temu, da se voditelja Gospodove odporniške vojske v Ugandi, Josepha Konyja, privede pred Mednarodno kazensko sodišče. Tirani, kjer koli so, v tem primeru danes razpravljamo o Josipu Stalinu, usmerjeni v množične pokole in uničenje, nikjer ne bi smeli imeti zatočišča. Ukrajina je v svoji zgodovini pretrpela veliko gorja in vsekakor zdaj upam, da naslednja stopnja v tej veličastni zgodovini vključuje Ukrajino, ki bo v ne preveč daljni prihodnosti upravičeno zasedla svoje mesto kot polnopravna članica Evropske unije. Po krizi v Gruziji ne more biti več nobenega dvoma, da mnogi ruski nacionalisti na primer niso zadovoljni z ukrajinsko suverenostjo nad Krimom. Vendar pa sem prepričan, da bo, če bomo vsi solidarni z Ukrajinci, nekega dne zavzela svoje mesto v evropski družini narodov."@sl20
". Fru talman! EU bygger på försoning: tron på att vi kan skapa en bättre framtid genom att erkänna vårt förflutna i all sin brutalitet. Tyskland har med rätta konfronterat och försökt göra bot för de outsägliga fasorna under nazisttiden och förintelsen. Våra nyare medlemsstater hittar sina egna sätt att söka efter sanning och försoning genom en ärlig och kompromisslös analys av sitt kommunistiska totalitära förgångna. Men vissa länder försöker fortfarande gömma sig för sin historia. Jag menar t.ex. att Turkiet fortfarande förnekar folkmordet på armenier och assyrier under första världskrigets täckmantel. Även Ryssland har haft svårt att göra upp med brutaliteten i Stalins kommunistiska diktatur. Syftet med den här resolutionen i kväll är att uttrycka vår förfäran över holodomor, perioden av medvetet framtvingad svält 1932–1933. Resolutionen avspeglar vår beslutsamhet att minnas dess miljontals offer, varav några fortfarande är i livet och kan berätta sin förfärliga historia. Deras vittnesbörd är oerhört betydelsefulla eftersom alla snart kommer att vara borta. Det är bara genom att påminna oss om dessa fruktansvärda brott mot mänskligheten som vi kan försöka se till att de aldrig inträffar igen. Resolutionen innehåller inte ordet ”folkmord” eftersom andra politiska grupper här i parlamentet inte anser att den strikta definitionen av det begreppet bör tillämpas på holodomor. Det var trots allt först efter andra världskriget som konventionen om folkmord verkligen inrättades. Men kanske också – och detta är kanske mer beklagansvärt enligt min åsikt – på grund av rädsla för att förolämpa dagens Ryssland. Men ingen av oss vill förminska det ofattbara lidande som Ukraina utsattes för. Det finns inte ord för att beskriva ohyggligheterna under holodomor. Det viktiga är inte så mycket den text vi använder utan den känsla vi försöker uttrycka i vår resolution – solidaritet med Ukraina vid 75-årsminnet av massakrerna på dess hårt prövade befolkning. En läxa som historien lär oss är betydelsen av kraftfulla internationella lagar och rättsliga strukturer, vilket finns i dag, om upphovsmännen bakom den sortens elände någonsin ska kunna straffas. Nürnberg utgjorde startpunkten för den långa, utdragna processen. Domstolen för krigsförbrytelser i f.d. Jugoslavien, där Radovan Karadzić snart ska ställas inför rätta, visar att dessa principer är minst lika viktiga i dag. I går uttalade detta parlament sitt kraftfulla stöd för att ställa ledaren för Lord’s Resistance Army i Uganda, Joseph Kony, inför Internationella brottmålsdomstolen. Tyranner med böjelser för massmord och förstörelse bör, oavsett var de befinner sig – och i detta fall är det Josef Stalin vi diskuterar i kväll – inte ha någon fristad någonstans. Ukraina har genomlevt många tragedier under sin historia och jag hoppas verkligen att nästa skede i denna ärorika historia handlar om att Ukraina i en inte alltför avlägsen framtid intar sin rätta plats som fullvärdig medlem i EU. Efter krisen i Georgien kan det inte råda några tvivel om att många ryska nationalister inte är glada över t.ex. den ukrainska suveräniteten över Krim. Men jag är säker på att om vi alla står tillsammans i solidaritet med det ukrainska folket kommer landet en dag att ta sin plats i den europeiska familjen av nationer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock,"18,5,20,15,19,14,16,11,10,13,4,17,9
"Joseph Kony."13
"Joseph Stalin"13
"Radovan Karadzić"13
"e"3,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph