Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-22-Speech-3-398"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081022.23.3-398"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I want to echo Mr Ryan’s comments. The specific question that was asked was: if the assessment proves unfavourable, will you shelve the plans for implementing CCCTB? And that question was not answered. Also, there have been a number of other assessments – not, obviously, carried out by the Commission – which have shown that, in many ways, CCCTB would collapse under its own weight. But, given that you have not answered the question that was asked, I want to put one or two others to you. Would you not agree that it is not simplification? At present, we have 27 tax bases. With CCCTB, we would end up with 28. If it were to operate, would you not agree that it would damage Europe’s capacity to attract direct foreign investment, in that tax payable by multinationals in one country would no longer be determined by the law of that state but by reference to a complicated formula which can only be computed in retrospect? So, in other words, no policy certainty, and that will scare foreign direct investment like nothing else. I just want your view on that, please, Commissioner."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Chci jen zopakovat připomínky pana Ryana. Byla položena tato konkrétní otázka: dopadne-li posouzení nepříznivě, odložíte plány na zavádění CCCTB ? Na tuto otázku jsme nedostali odpověď. Bylo tu ostatně už i několik dalších posouzení – která pochopitelně neprováděla Komise – z nichž vyplynulo, že CCCTB se v různých směrech zhroutí pod svou vlastní vahou. Ale i když jste ještě neodpověděl na položenou otázku, chci se vás zeptat ještě na pár dalších věcí. Nesouhlasil byste se mnou, že se nejedná o zjednodušení? V současné době máme 27 daňových základů. S CCCTB se dostaneme na číslo 28. Kdyby měla fungovat, nesouhlasil byste se mnou, že to bude na škodu schopnosti Evropy přilákat zahraniční investice, protože daň odváděná nadnárodními společnostmi v jedné zemi by se už neřídila zákony tohoto státu, nýbrž jakýmsi komplikovaným vzorcem, který je možné vypočítat pouze zpětně? Takže jinak řečeno žádná politická spolehlivost a toho se přímé zahraniční investice hrozí jako ničeho jiného. Chci pouze znát, prosím, váš názor na tuto věc, pane komisaři."@cs1
"Jeg vil gentage, hvad hr. Ryan sagde. Det specifikke spørgsmål, der blev stillet, var: Hvis vurderingen går imod Kommissionens ønsker, vil man så skrinlægge planerne om at gennemføre CCCTB? Og det spørgsmål blev ikke besvaret. Der har også været en række andre vurderinger, der naturligvis ikke er blevet foretaget af Kommissionen, og som har vist, at CCCTB på mange måder ville segne under sin egen vægt. Men eftersom kommissæren ikke har svaret på det stillede spørgsmål, vil jeg gerne stille et par andre spørgsmål. Er kommissæren ikke enig i, at det ikke ville være nogen forenkling? I øjeblikket har vi 27 former for beskatningsgrundlag. Med CCCTB ville vi komme op på 28. Hvis ordningen blev sat i værk, er kommissæren så ikke enig i, at den ville skade Europas evne til at tiltrække direkte udenlandske investeringer i og med, at den skat, der skal betales af multinationale selskaber i et givet land, ikke længere ville blive bestemt via denne stats love, men med henvisning til en kompliceret formel, som først kan beregnes bagefter? Så der vil med andre ord være en politisk usikkerhed, og det vil for alvor skræmme de udenlandske investorer væk. Jeg vil blot gerne høre kommissærens holdning til det."@da2
"Ich möchte mich der Stellungnahme von Herrn Ryan anschließen. Die spezifische Frage, die gestellt wurde, lautete: Wenn die Folgenabschätzung ungünstig ausfällt, werden Sie dann die Pläne für die Einführung der GKKB verschieben? Und diese Frage wurde nicht beantwortet. Außerdem gab es eine Reihe anderer Abschätzungen – offensichtlich nicht von der Kommission –, die gezeigt haben, dass die GKKB in vielerlei Hinsicht unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen würde. Aber, da Sie die Ihnen gestellte Frage nicht beantwortet haben, möchte ich Ihnen ein oder zwei weitere stellen. Würden Sie nicht zustimmen, dass dies keine Vereinfachung darstellt? Gegenwärtig haben wir 27 Bemessungsgrundlagen. Mit der GKKB wären es dann 28. Wenn es funktionieren sollte, würden Sie dann nicht auch sagen, dass es der Fähigkeit Europas, ausländische Investitionen anzuziehen, schaden würde, da die Steuerlast, die ein multinationales Unternehmen in einem Land zahlen müsste, nicht länger durch das Gesetz dieses Staates festgelegt würde, sondern durch den Verweis auf eine komplizierte Formel, die nur rückblickend berechnet werden kann? Mit anderen Worten, es gäbe keine strategische Sicherheit mehr, und das wirkt auf ausländische Investoren abschreckender als alles andere. Ich würde gerne Ihre Ansicht dazu hören, bitte, Herr Kommissar."@de9
"Η παρέμβασή μου απηχεί τα σχόλια του κυρίου Ryan. Η συγκεκριμένη ερώτηση που έκανα ήταν: αν η αξιολόγηση αποβεί αρνητική, θα αναβάλετε επ’ αόριστον τα σχέδια για υλοποίηση της ΚΕΦΒΔΕ; Δεν δόθηκε απάντηση στο ερώτημα αυτό. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες άλλες αξιολογήσεις – εμφανώς όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – οι οποίες έδειξαν ότι, ποικιλοτρόπως, η ΚΕΦΒΔΕ μπορεί να καταρρεύσει υπό το δικό της βάρος. Όμως, δεδομένου ότι δεν απαντήσατε στην ερώτηση, θα ήθελα να σας θέσω μια-δυο άλλες. Δεν συμφωνείτε ότι δεν πρόκειται για απλούστευση; Σήμερα έχουμε 27 φορολογικές βάσεις. Με την ΚΕΦΒΔΕ θα έχουμε 28. Αν λειτουργήσει, δεν συμφωνείτε ότι θα επιφέρει ζημία στην δυνατότητα της Ευρώπης να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς οι φόροι που πρέπει να καταβάλει μια πολυεθνική σε μια χώρα δεν θα καθορίζονται πλέον από το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους, αλλά θα αποτελούν συνάρτηση ενός περίπλοκου τύπου που μπορεί να υπολογιστεί μόνο εκ των υστέρων; Έτσι, με άλλα λόγια, δεν υπάρχει βεβαιότητα πολιτικής, και αυτό θα απωθήσει τις άμεσες ξένες επενδύσεις ότι οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα, κύριε Επίτροπε, μόνο την άποψή σας σχετικά με αυτό, παρακαλώ."@el10
"Quisiera sumarme a los comentarios del señor Ryan. En concreto, lo que se preguntó fue: si la evaluación no es favorable, ¿aplazará indefinidamente los planes de aplicar la BICCIS? Y esa pregunta no se ha contestado. Además, ha habido varias evaluaciones —no realizadas por la Comisión, obviamente— que han demostrado que, de muchas formas, la BICCIS caería por su propio peso. Pero, dado que usted no ha respondido a la pregunta que se formuló, quisiera plantearle una o dos más. ¿No está de acuerdo con que esto no es una simplificación? En este momento, tenemos veintisiete bases imponibles. Con la BICCIS, acabaríamos teniendo veintiocho. Si esto fuera a funcionar, ¿no estaría de acuerdo en que perjudicaría a la capacidad de Europa para atraer inversión extranjera directa y en que los impuestos correspondientes a multinacionales en un país ya no estarían determinados por la legislación de ese Estado sino por una fórmula compleja que solo puede calcularse ? En otras palabras, no habrá ninguna seguridad política y eso asustará sobremanera a la inversión extranjera directa. Quisiera saber su opinión sobre esto, por favor, señor Comisario."@es21
"Tahan korrata härra Ryani märkusi. Konkreetne esitatud küsimus oli: kui hinnang osutub mittesoosivaks, kas panete CCCTB rakendamise plaanid kõrvale? Ja sellele küsimusele ei vastatud. Samuti on olnud rida muid hindamisi – ilmselgelt mitte komisjoni poolt teostatud –, mis on näidanud, et mitmelgi moel langeks CCCTB omaenda raskuse all kokku. Kuid arvestades, et te pole esitatud küsimusele vastanud, soovin teile veel paar tükki esitada. Kas te ei nõustu, et tegemist pole lihtsustusega? Hetkel on meil 27 maksubaasi. CCCTBga saaksime 28. Kui see toimiks, siis kas te ei nõustu, et see kahjustaks Euroopa suutlikkust meelitada ligi välisinvesteeringuid selles mõttes, et ühes riigis riikidevaheliste ettevõtete poolt maksmisele kuuluvat maksu ei määrataks enam selle riigi seadusega, vaid edasiviitamisega keerukale valemile, mida saab ainult tagantjärgi arvutada? Seega teisisõnu mitte mingit poliitika kindlust ning see hirmutab välismaiseid otseinvesteeringuid rohkem kui midagi muud. Palun selles osas lihtsalt teie seisukohta, volinik."@et5
"− Haluan toistaa Eoin Ryanin huomiot. Kysytty kysymys oli tämä: jos arvioinnin tulos osoittautuu yhteisen yhtenäistetyn yhtiöveropohjan kannalta kielteiseksi, peruutatteko sen täytäntöönpanon? Ja tähän kysymykseen ei vastattu. Lisäksi on monia muita arviointeja – jotka eivät selvästikään ole komission tekemiä – jotka ovat osoittaneet, että yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja sortuisi monin tavoin oman painonsa alle. Mutta koska ette vastannut esitettyihin kysymyksiin, haluan esittää teille muutaman uuden. Oletteko sitä mieltä, että tämä on yksinkertaistamista? Tällä hetkellä meillä on 27 veropohjaa. Yhteisen yhtenäistetyn yhtiöveropohjan myötä päätyisimme 28:aan. Jos haluamme toimia, ettekö olekin samaa mieltä siitä, että se haittaisi EU:n valmiuksia houkutella suoria ulkomaisia investointeja, koska monikansallisten yhtiöiden yhdessä maassa maksamaa veroa ei enää määritettäisi kyseisen valtion lainsäädännöllä vaan viittaamalla monimutkaiseen kaavaan, joka voidaan laskea vain taannehtivasti? Toisin sanoen, ei siis poliittista varmuutta, ja juuri se pelästyttäisi ulkomaiset suorat investoinnit. Arvoisa komission jäsen, haluan vain teidän näkemyksenne tästä."@fi7
"Je voudrais me faire l’écho des commentaires de M. Ryan. La question spécifique posée était la suivante: en cas d’évaluation défavorable, renoncerez-vous à vos projets d’instauration de l’ACCIS? Cette question n’a pas reçu de réponse. Il y a également un certain nombre d’autres évaluations - qui n’ont pas été réalisées par la Commission, évidemment - montrant qu’à de nombreux égards, l’ACCIS s’écroulerait sous son propre poids. Mais étant donné que vous n’avez pas répondu à la question posée, je voudrais vous en poser une ou deux autres. N’êtes-vous pas d’accord pour dire que cette initiative n’a rien d’une simplification? Nous avons actuellement 27 assiettes fiscales. Avec l’ACCIS, nous en aurions 28. Si elle devait être mise en place, n’êtes-vous pas d’accord pour dire qu’elle nuirait à la capacité de l’Europe à attirer les investissements étrangers directs, dans la mesure où les impôts dus par une multinationale dans un pays ne seraient plus déterminés par la loi de cet État, mais par référence à une formule compliquée qui ne peut être calculée qu’ ? En d’autres termes, ce serait la fin de la certitude politique - rien de tel pour faire fuir les investissements directs étrangers. Monsieur le Commissaire, je voudrais simplement avoir votre avis sur cette question."@fr8
"Újra el akarom ismételni Ryan úr megjegyzését. A konkrétan feltett kérdés az volt: amennyiben ez a vizsgálat nem lenne kedvező, akkor a Bizottság elveti-e a KKTA megvalósítására vonatkozó terveket? És erre a kérdésre még nem kaptunk választ. Ezenkívül számos egyéb vizsgálatra is sor került– ezeket nyilvánvalóan nem a Bizottság végezte – amelyek több szempontból is azt mutatták, hogy a KKTA a saját súlya alatt össze fog omlani. De mivel Ön nem adott választ a feltett kérdésre, még egy-két kérdést felteszek Önnek. Nem értene Ön azzal egyet, hogy ez nem jelente leegyszerűsítést? Jelenleg 27 adóalapunk van. A KKTA-val együtt ez a szám végül 28 lesz. Amennyiben életbe lépne, nem gondolja, hogy károsan hatna Európa közvetlen külföldi befektetéseket vonzó képességére, azáltal hogy az az adó, amit a multinacionális vállalatok egy országban befizetnek, többé már nem az adott állam joga alapján kerülne meghatározásra, hanem egy bonyolult képlet alapján történne, amit csak visszamenőlegesen lehet kiszámítani? Más szóval, megszűnne a szakpolitikai biztonság és ez mindennél jobban elijeszti majd a közvetlen külföldi befektetéseket. Szeretném tudni biztos úr, hogy mi erről a véleménye."@hu11
"Voglio associarmi all’onorevole collega Ryan ribadendo la domanda, che attende ancora una risposta. Se la valutazione risulterà essere negativa, accantonerete i piani per l’adozione della CCCTB? Esistono molte altre valutazioni – ovviamente non realizzate dalla Commissione – che in vari modi dimostrano come la CCCTB potrebbe crollare sotto il suo stesso peso. Siccome non ha dato risposta all’interrogazione, le pongo altre due domande. Attualmente abbiamo 27 basi imponibili e con la CCCTB arriveremmo a quota 28: è forse questo un esempio di semplificazione? Non è forse vero che un’eventuale attuazione della CCCTB inciderebbe negativamente sulla capacità dell’Europa di attrarre investimenti esteri diretti, in quanto l’imposta a carico delle multinazionali in un paese non sarebbe più determinata dall’ordinamento di quello Stato, ma sulla base di una complicata formula da applicarsi solo a posteriori? In altre parole, una simile vaghezza politica potrebbe scoraggiare gli investimenti esteri diretti più di qualunque altra cosa. Signor Commissario, vorrei conoscere il suo parere in merito."@it12
"Noriu pakartoti E. Ryano komentarus. Buvo užduotas konkretus klausimas: jei vertinimas bus nepalankus, ar Komisija atidės BKPMB įgyvendinimo planus? Į šį klausimą nebuvo atsakyta. Taip pat buvo atlikta daug kitų vertinimų – aišku, juos atliko ne Komisija, – parodžiusių, kad daugeliu atvejų BKPMB sugriūtų nuo savo svorio. Bet kadangi neatsakėte į užduotą klausimą, noriu Jums pateikti dar vieną ar du. Ar nesutiktumėte, kad tai nėra supaprastinimas? Dabar turime 27 mokesčių bazes. Su BKPMB turėtume 28 bazes. Jei ji veiktų, ar nesutiktumėte, kad tai pažeistų Europos gebėjimą pritraukti tiesioginių užsienio investicijų, nes tarptautinių bendrovių mokėtinas mokestis vienoje šalyje nebebūtų nustatomas tos valstybės įstatymu, bet nuoroda į sudėtingą formulę, kuri gali būti apskaičiuota tiktai retrospektyviai? Kitaip tariant, nebeliktų jokio politikos tikrumo, ir tai ypač sumažintų tiesiogines užsienio investicijas. Aš tik noriu jūsų nuomonės šiuo klausimu, gerb. Komisijos nary."@lt14
"Es vēlos papildināt kunga komentārus. Konkrētais jautājums bija šāds: ja novērtējums izrādās nelabvēlīgs, vai jūs atliksiet KKUINB ieviešanas plānus? Un šis jautājums netika atbildēts. Ir bijuši arī vairāki citi novērtējumi – ko acīmredzot nav veikusi Komisija –, kuri ir parādījuši, ka daudzējādā ziņā KKUINB sabruktu zem sava svara. Bet, tā kā jūs neatbildējāt uz uzdoto jautājumu, es vēlos uzdot jums vēl vienu vai divus jautājumus. Vai jūs nepiekristu, ka tā ir vienkāršošana? Tagad mums ir 27 nodokļa bāzes. Ar KKUINB būtu 28. Ja tā darbotos, vai jūs nepiekristu, ka tā grautu Eiropas spēju piesaistīt tiešus ārzemju ieguldījumus, jo vienā valstī maksājamo daudznacionālo uzņēmumu nodokli vairs nenoteiktu šīs valsts tiesību akti, bet gan norāde uz sarežģītu formulu, ko varētu aprēķināt tikai, atskatoties pagātnē. Citiem vārdiem, nekādas politikas noteiktības, un tas vairāk par visu atbaidīs ārvalstu tiešos ieguldījumus. Es, lūdzu, vēlos jūsu viedokli par to, komisāra kungs."@lv13
"I want to echo the Mr Ryan’s comments.The specific question that was asked was: if the assessment proves unfavourable, will you shelve the plans for implementing CCCTB? And that question was not answered. Also, there have been a number of other assessments – not, obviously, carried out by the Commission – which have shown that, in many ways, CCCTB would collapse under its own weight. But, given that you have not answered the question that was asked, I want to put one or two others to you. Would you not agree that it is not simplification? At present we have 27 tax bases. With CCCTB we would end up with 28. If it were to operate, would you not agree that it would damage Europe’s capacity to attract foreign direct investment, in that tax payable by multinationals in one country would no longer be determined by the law of that state but by reference to a complicated formula which can only be computed in retrospect? So, in other words, no policy certainty, and that will scare foreign direct investment like nothing else. I just want your view on that, please, Commissioner."@mt15
"Ik sluit mij aan bij de opmerkingen van de heer Ryan. De specifieke vraag was: als de beoordeling ongunstig is, zet u de plannen om de CCCTB in te voeren dan opzij? En die vraag is niet beantwoord. Er zijn bovendien enkele andere beoordelingen geweest – uiteraard niet door de Commissie – waaruit is gebleken dat de CCCTB in velerlei opzichten onder het eigen gewicht zou instorten. Maar, aangezien u geen antwoord heeft gegeven op de gestelde vraag, wil ik u een of twee andere vragen stellen. Bent u het niet met mij eens dat er geen sprake is van vereenvoudiging? Momenteel hebben we 27 belastinggrondslagen. Met de CCCTB erbij zouden dat er 28 worden. Denkt u ook niet dat als dit zou worden ingevoerd, het vermogen van Europa om directe buitenlandse investeringen aan te trekken zou worden aangetast, omdat de belasting die multinationals in een bepaald land moeten betalen niet meer zou worden bepaald door de wetgeving van dat land, maar met behulp van een ingewikkelde formule die alleen achteraf kan worden berekend? Met andere woorden, er zou geen beleidszekerheid zijn, en dat schrikt buitenlandse directe investering effectiever af dan wat dan ook. Ik zou uw visie hierop graag horen, commissaris."@nl3
"Chciałbym powtórzyć uwagi pana posła Ryana. Konkretne postawione pytanie brzmiało tak: jeżeli ocena okaże się niekorzystna, czy zrezygnują państwo z planów wprowadzenia CCCTB? I pytanie to pozostało bez odpowiedzi. Ponadto jest wiele innych ocen – nie przeprowadzonych, rzecz jasna, przez Komisję – które pokazują, że pod wieloma względami CCCTB załamałaby się pod własnym ciężarem. Jednak w związku z tym, że nie odpowiedział pan na zadane pytanie, chciałbym panu zadać jedno lub dwa dodatkowe pytania. Czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że CCCTB nie jest uproszczeniem? Obecnie mamy 27 podstaw opodatkowania. Wprowadzając CCCTB, będziemy ich mieli 28. Gdyby miała ona zostać wprowadzona, czy nie zgodzi się pan, że zaszkodziłaby zdolności Europy do przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jako że wysokość podatku płaconego przez przedsiębiorstwa międzynarodowe w jednym państwie nie byłaby już określana na podstawie prawa tego państwa, ale na podstawie skomplikowanego wzoru, który może być wyliczony tylko z perspektywy czasu? Tak więc, innymi słowy, proponowana polityka nie gwarantuje pewności, co może odstraszyć, jak nic innego, bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Chciałbym tylko usłyszeć pański pogląd na ten temat, panie komisarzu."@pl16
"Gostaria de subscrever os comentários da senhora deputada Ryan. A questão específica colocada foi a seguinte: caso a avaliação não seja favorável, tenciona meter na gaveta os planos de execução da MCCCIS? E essa pergunta não obteve resposta. Além disso, várias outras avaliações – não realizadas pela Comissão, obviamente – demonstraram que, sob muitos aspectos, a MCCCIS não aguentaria o seu próprio peso e sofreria um colapso. Contudo, dado que não respondeu à pergunta que lhe foi colocada, gostaria de lhe perguntar uma ou duas outras coisas. Não concorda que isto não constitui uma simplificação? Presentemente, temos 27 regimes fiscais. Com a MCCCIS haveria 28. Não concorda que, caso fosse aplicada, a MCCCIS prejudicaria a capacidade da Europa para atrair investimento estrangeiro directo, dado que a imposição fiscal aplicável às multinacionais num determinado país deixaria de ser determinada pela legislação desse Estado, passando a ser determinada através de uma fórmula complicada que apenas pode ser calculada retrospectivamente? Ou seja, não existiria certeza política e isso, mais que qualquer outra coisa, afastará o investimento estrangeiro directo. Gostaria apenas de saber a sua opinião sobre isso, Senhor Comissário."@pt17
"I want to echo the Mr Ryan’s comments.The specific question that was asked was: if the assessment proves unfavourable, will you shelve the plans for implementing CCCTB? And that question was not answered. Also, there have been a number of other assessments – not, obviously, carried out by the Commission – which have shown that, in many ways, CCCTB would collapse under its own weight. But, given that you have not answered the question that was asked, I want to put one or two others to you. Would you not agree that it is not simplification? At present we have 27 tax bases. With CCCTB we would end up with 28. If it were to operate, would you not agree that it would damage Europe’s capacity to attract foreign direct investment, in that tax payable by multinationals in one country would no longer be determined by the law of that state but by reference to a complicated formula which can only be computed in retrospect? So, in other words, no policy certainty, and that will scare foreign direct investment like nothing else. I just want your view on that, please, Commissioner."@ro18
"Chcem zopakovať pripomienky pána Ryana. Položená bola táto konkrétna otázka: ak sa ukáže, že hodnotenie je nepriaznivé, odložíte plány na zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmu právnických osôb? A táto otázka nebola zodpovedaná. Uskutočnilo sa tiež množstvo iných hodnotení, ktoré, samozrejme, nevykonala Komisia a ktoré preukázali, že spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb by sa z mnohých dôvodov zrútil pod vlastnou váhou. Keďže ste však neodpovedali na otázku, ktorá bola položená, chcem vám položiť jednu či dve ďalšie otázky. Nemyslíte si, že nepôjde o zjednodušenie? V súčasnosti máme 27 základov dane. So spoločným konsolidovaným základom ich budeme mať 28. Ak by to malo naozaj fungovať, nemyslíte si, že by to poškodilo schopnosť Európy pritiahnuť priame zahraničné investície, keďže daň nadnárodných spoločností v niektorej krajine by už neurčovali zákony daného štátu, ale komplikovaný vzorec, ktorý sa dá vypočítať len spätne? Inými slovami, neexistovala by žiadna politická istota a to odplaší priame zahraničné investície ako nič iné. Prosím vás, pán komisár, chcem len váš názor na túto vec."@sk19
"Rada bi ponovila pripombe gospoda Ryana. Specifično vprašanje, ki je bilo zastavljeno, se glasi: ali boste, če se izkaže, da je ocena neugodna, odložili načrte za izvajanje CCCTB? In na to vprašanje ni bilo odgovora. Prav tako so bile izvedene številne ocene – seveda ne s strani Komisije –, ki so pokazale, da bi se CCCTB na več načinov lahko zrušil pod lastno težo. Ker pa niste odgovorili na vprašanje, bi vam zastavila enega ali dva druga. Se strinjate, da to ni poenostavitev? Trenutno imamo 27 davčnih osnov. S CCCTB bi jih imeli 28. Če bo deloval, se strinjate, da bi škodoval zmožnosti Evrope, da pritegne neposredne tuje naložbe, v katerih davkov, ki jih plačajo multinacionalke v eni državi, ne bi več določala zakonodaja te države, temveč zapletena formula, ki jo je mogoče izračunati samo za nazaj? Torej z drugimi besedami, nobene politične gotovosti, to pa bo preplašilo neposredne tuje naložbe kot nič drugega. Prosila bi samo za vaše stališče o tem, komisar."@sl20
"Jag vill instämma i Eoin Ryans kommentarer. Den specifika fråga som ställdes var: Kommer ni att bordlägga planerna att genomföra CCCTB om bedömningen visar sig vara ogynnsam? Denna fråga har inte besvarats. Det har också varit några andra bedömningar – tydligen inte utförda av kommissionen – som har visat att CCCTB på många sätt skulle falla ihop av sin egen tyngd. Men med tanke på att ni inte har besvarat frågan vill jag ställa ytterligare några frågor till er. Håller ni med om att detta inte är någon förenkling? För närvarande har vi 27 skattebaser. Med CCCTB skulle vi i slutändan få 28. Om detta skulle träda i kraft, håller ni inte med om att det skulle skada EU:s förmåga att dra till sig utländska direktinvesteringar genom att skatter som ska betalas av multinationella företag i ett land inte längre skulle avgöras genom denna stats lagstiftning utan genom hänvisning till en komplicerad formel som endast kan beräknas i efterhand? Med andra ord finns det således ingen politisk säkerhet. Det kommer mer än något annat att avskräcka utländska direktinvesteringar. Jag vill bara höra er åsikt om detta, herr kommissionsledamot."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."5,20,1,19,14,16,11,10,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph