Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-22-Speech-3-182"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081022.17.3-182"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The resolution on the European Council held on 15-16 October 2008 addresses a number of important issues, such as the impact of the global financial crisis on the economic exit strategy from the financial crisis, the improvement of regulations to strengthen the EU regulatory and supervisory framework, energy and climate change and energy security issues. However, I believe that we failed to comprehensively address energy security issues in the light of the latest commitments made by the Commission and the conclusions of the French Presidency. The European Commission has undertaken to elaborate the Baltic Interconnection Plan and to present it to the EU energy ministers in December. The Council considers it a priority to connect Lithuania, Latvia and Estonia to the wider European electricity grid and to diversify gas sources to reduce dependency on Russian gas. I proposed incorporating those suggestions into the resolution, but they were not taken on board during negotiations between political groups, and neither was my oral amendment. I believe that the European Parliament has failed to demonstrate solidarity with the Baltic States, which are already the most isolated energy islands in the Community and are at the mercy of Russia in terms of gas. For the reasons stated above, I abstained in the vote on the joint resolution."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Usnesení o zasedání Evropské rady, které se konalo 15. − 16. října 2008, se věnuje řadě důležitých otázek, jakými jsou např. dopad světové finanční krize na ekonomickou strategii pro ukončení finanční krize, zlepšení předpisů, pro posílení regulačního rámce a rámec dohledu EU, energie a změna klimatu a problematika energetické bezpečnosti. Domnívám se však, že jsme nedokázali zcela řešit problémy spojené s energetickou bezpečností s ohledem na nejnovější závazky přijaté Komisí a na závěry francouzského předsednictví. Evropská komise se ujala úkolu vypracovat plán propojení Pobaltí a předložit ho v prosinci ministrům pro energetiku EU. Rada považuje za prioritu napojit Litvu, Lotyšsko a Estonsko na širší evropskou elektrickou síť a diverzifikovat zdroje plynu, aby se snížila závislost na ruském plynu. Navrhla jsem zařadit tyto návrhy do usnesení, nedostaly se však na pořad jednání mezi politickými skupinami, stejně jako můj ústní pozměňovací návrh. Jsem přesvědčena, že Evropský parlament nedokázal vyjádřit solidaritu s pobaltskými státy, které již v rámci Společenství představují nejvíce izolované energetické ostrůvky a, co se týče plynu, jsou vydány na milost Rusku. Z výše uvedených důvodů jsem se zdržela hlasování o společném usnesení."@cs1
"I beslutningen om Det Europæiske Råd den 15.-16. oktober 2008 behandles en række vigtige spørgsmål, bl.a. den internationale finanskrises konsekvenser for økonomien, strategier til bekæmpelse af den finansielle krise, bedre regulering, der kan styrke EU's lovgivnings- og tilsynsramme, energi og klimaændringer og energiforsyningssikkerhed. Jeg mener imidlertid ikke, at vi har formået for alvor at tage hånd om problemerne med energiforsyningssikkerheden i lyset af de seneste løfter fra Kommissionen og det franske formandskabs konklusioner. Kommissionen har påtaget sig at udforme sammenkoblingsplanen for Østersølandene og forelægge den for EU's energiministre i december. Rådet betragter det som en prioritet at koble Estland, Letland og Litauen til det europæiske elnet og sprede gaskilderne for at mindske afhængigheden af russisk gas. Jeg foreslog at indføje disse forslag i beslutningen, men de blev ikke taget med under forhandlingerne mellem de politiske grupper, og det gjorde mit mundtlige ændringsforslag heller ikke. Jeg mener ikke, at Parlamentet har formået at vise solidaritet med de baltiske lande, som i forvejen udgør det mest isolerede område i Fællesskabet energimæssigt og er i Ruslands magt med hensyn til gas. Af ovennævnte årsager undlod jeg at stemme om det fælles beslutningsforslag."@da2
". Die Entschließung zur Tagung des Europäischen Rates vom 15. und 16. Oktober 2008 spricht eine Reihe wichtiger Themen an, beispielsweise die Auswirkungen der weltweiten Finanzkrise auf die wirtschaftliche Strategie für einen Ausweg aus der Finanzkrise, die Verbesserung der Regulierung zur Stärkung der Aufsichts- und Regulierungsbestimmungen der EU und Fragen der Energie und des Klimawandels sowie der Energieversorgungssicherheit. Allerdings haben wir das Thema Energieversorgungssicherheit angesichts der jüngsten Verpflichtungen der Kommission und der Schlussfolgerungen der französischen Präsidentschaft meiner Ansicht nach nicht umfassend behandelt. Die Europäische Kommission hat sich verpflichtet, den Verbundplan für den baltischen Energiemarkt auszuarbeiten und im Dezember den EU-Energieministern vorzulegen. Der Rat betrachtet es als vorrangige Aufgabe, Litauen, Lettland und Estland an das größere europäische Stromnetz anzuschließen und die Gasversorgung zu diversifizieren, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Ich hatte angeregt, diese Vorschläge in die Entschließung aufzunehmen, sie wurden aber während der Verhandlungen zwischen den Fraktionen nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie mein mündlicher Änderungsantrag. Ich denke, das Europäische Parlament hat es versäumt, Solidarität mit den baltischen Staaten zu demonstrieren, die bereits die am stärksten isolierten Energieinseln in der Gemeinschaft und beim Gas völlig von Russland abhängig sind. Aus den genannten Gründen habe ich mich bei der Abstimmung über die gemeinsame Entschließung der Stimme enthalten."@de9
". Το ψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 αντιμετωπίζει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα, όπως ο αντίκτυπος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης στην οικονομική στρατηγική εξόδου από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η βελτίωση των κανονισμών για την ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου της ΕΕ, η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή και ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας. Όμως πιστεύω ότι αποτύχαμε να αντιμετωπίσουμε σφαιρικά τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας με βάση τις τελευταίες δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από την Επιτροπή και τα συμπεράσματα της γαλλικής προεδρίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει να καταρτίσει το Σχέδιο Διασυνδέσεων της Βαλτικής και να το υποβάλει στους υπουργούς ενέργειας της ΕΕ το Δεκέμβριο. Το Συμβούλιο θεωρεί προτεραιότητα να συνδέσει τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία με το ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και να διαφοροποιήσει τις πηγές φυσικού αερίου για να μειώσει την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Πρότεινα να ενσωματωθούν αυτές οι προτάσεις στο ψήφισμα, αλλά δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων, ούτε και η δική μου προφορική τροπολογία. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έδειξε αλληλεγγύη στα κράτη της Βαλτικής, τα οποία είναι ήδη οι πιο απομονωμένες νησίδες ενέργειας στην Κοινότητα και βρίσκονται στο έλεος της Ρωσίας όσον αφορά το φυσικό αέριο. Για τους παραπάνω λόγους, απείχα από την ψηφοφορία για το κοινό ψήφισμα."@el10
"15.–16. oktoobril 2008 peetud Euroopa Ülemkogul tehtud resolutsioon tegeleb mitme tähtsa teemaga, näiteks ülemaailmse rahanduskriisi mõjuga rahanduskriisist väljumise majanduslikule strateegiale, määruste täiendamisega Euroopa Liidu regulatiivse ja järelevalvevõrgustiku tugevdamiseks ning energia ja kliimamuutuste ja energiajulgeoleku küsimustega. Ent usun, et meil ei õnnestunud piisavalt põhjalikult tegeleda energiajulgeoleku küsimustega seoses komisjoni viimaste kohustuste ja eesistujariik Prantsusmaa kokkuvõtetega. Euroopa Komisjon võttis eesmärgiks Balti riikide võrkude ühendamise plaani koostamise ja selle esitamise Euroopa Liidu energiaministritele detsembris. Nõukogu peab Leedu, Läti ja Eesti ühendamist laiema Euroopa elektrivõrgustikuga ja gaasiallikate mitmekesistamist Venemaa gaasist sõltuvuse vähendamiseks väga oluliseks. Pakkusin välja nende soovituste hõlmamise resolutsiooni, ent neid ei aktsepteeritud poliitiliste fraktsioonide vahelistel läbirääkimistel, ning ka minu suulist muudatusettepanekut mitte. Usun, et Euroopa Parlamendil ei õnnestunud üles näidata solidaarsust Baltimaade suhtes, mis on niigi kõige isoleeritumad energiasaared ühenduses ja sõltuvad gaasi osas Venemaast. Ülal esitatud põhjustel ma ühisresolutsiooni üle hääletamises ei osalenudki."@et5
"15.–16. lokakuuta 2008 kokoontunutta Eurooppa-neuvostoa koskevassa päätöslauselmassa käsitellään lukuisia tärkeitä kysymyksiä, kuten maailmanlaajuisen rahoituskriisin vaikutuksia talousstrategiaan, jolla rahoituskriisistä päästään, parannuksia säännöksiin EU:n sääntely- ja valvontakehyksen vahvistamiseksi, energiaa ja ilmastonmuutosta ja energiavarmuuteen liittyviä kysymyksiä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että emme onnistuneet puuttumaan energiavarmuuteen liittyviin kysymyksiin kokonaisvaltaisesti komission hiljattain tekemien sitoumusten ja puheenjohtajavaltio Ranskan päätelmien mukaisesti. Euroopan komissio on ottanut tehtäväkseen Baltian yhteenliitäntäsuunnitelman laatimisen ja sen esittelemisen EU:n energiaministereille joulukuussa. Neuvoston mukaan on ensisijaisen tärkeää liittää Liettua, Latvia ja Viro laajempaan eurooppalaiseen energiaverkkoon ja monipuolistaa kaasun hankintalähteitä, jotta riippuvuutta venäläisestä kaasusta voidaan vähentää. Ehdotin näiden ehdotusten sisällyttämistä päätöslauselmaan, mutta niitä ei otettu käsiteltäväksi poliittisten ryhmien kesken käytyjen neuvottelujen aikana, eikä otettu suullista tarkistustanikaan. Mielestäni Euroopan parlamentti ei ole onnistunut osoittamaan solidaarisuutta Baltian valtioita kohtaan, vaikka ne ovat jo ennestään kaikkein eristetyimpiä saarekkeita yhteisössä ja Venäjän armoilla kaasun osalta. Edellä mainittujen syiden vuoksi pidätyin äänestämästä yhteistä päätöslauselmaa koskevassa äänestyksessä."@fi7
"La résolution relative au Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008 aborde plusieurs thèmes importants, comme l’impact de la crise financière mondiale sur la stratégie de sortie économique de la crise financière , l’amélioration des réglementations afin de renforcer le cadre réglementaire et de contrôle européen, l’énergie et le changement climatique ou encore la sécurité énergétique. Je pense toutefois que nous n’avons pas abordé suffisamment en profondeur les questions de sécurité énergétique au vu des derniers engagements pris par la Commission et des conclusions de la présidence française. La Commission européenne s’est engagée à élaborer le Plan d’interconnexion de la Baltique et à le présenter en décembre prochain aux ministres européens de l’énergie. Le Conseil considère comme une priorité de relier la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie au réseau électrique européen et de diversifier les sources d’approvisionnement en gaz afin de diminuer notre dépendance envers le gaz russe. J’ai proposé d’intégrer ces suggestions à la résolution, mais elles ont été rejetées lors des négociations entre les groupes politiques et mon amendement oral a été rejeté lui aussi. Je pense que le Parlement européen a fait preuve d’un manque de solidarité envers les pays baltes, qui sont déjà parmi les îlots énergétiques les plus isolés de la Communauté et qui sont à la merci de la Russie en matière d’approvisionnement en gaz. Pour ces raisons, je me suis abstenue de voter sur la résolution commune."@fr8
"A 2008. október 15-16-án tartott Európai Tanács üléséről szóló állásfoglalás számos fontos kérdéssel foglalkozik, mint például a globális pénzügyi válság hatása a pénzügyi válságból való gazdasági kilábalás stratégiájára, az EU szabályozói és felügyeleti keretének megerősítését elősegítő szabályok hatékonyabbá tétele, valamint az energiával, az éghajlatváltozással és az energiabiztonsággal kapcsolatos kérdések. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a Bizottság legutóbbi kötelezettségvállalásaival és a francia elnökség következtetéseivel összefüggésben nem sikerült átfogóan foglalkoznunk az energiabiztonság kérdésével. Az Európai Bizottság vállalta, hogy kidolgozza a balti összeköttetés tervét, amit decemberben ismertet az Európai Unió energiaügyi miniszterei előtt. A Tanács prioritásként kezeli Litvániának, Lettországnak és Észtországnak a tágabb európai villamosáram-hálózathoz történő hozzákapcsolását, és a gázforrások diverzifikálását az orosz gáztól való függőség csökkentése érdekében. Javasoltam, hogy ezek a javaslatok kerüljenek be az állásfoglalásba, de nem kerültek szóba a politikai képviselőcsoportok közötti tárgyalások során, éppúgy ahogy a szóbeli módosításom sem. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament nem mutatott szolidaritást a Balti államok iránt, amelyek már így is a Közösség legelszigeteltebb energia szigetei, és a gázellátás tekintetében teljesen kiszolgáltatottak Oroszországnak. A fenti okok miatt tartózkodtam a közös állásfoglalás szavazásakor."@hu11
"La risoluzione del Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2008 affronta molte questioni chiave, fra cui le ripercussioni della crisi finanziaria globale sulla strategia economica per il superamento della stessa, il miglioramento della normativa per il rafforzamento del quadro di regolamentazione e controllo dell’Unione europea, la questione energetica, il cambiamento climatico e la sicurezza energetica. Temo, tuttavia, che – alla luce dei recenti impegni assunti dalla Commissione e delle conclusioni della presidenza francese – non siamo stati in grado di affrontare al meglio le questioni relative alla sicurezza energetica. La Commissione si è impegnata al fine di elaborare un Piano d’interconnessione del Baltico che intende presentare ai ministri per l’Energia dell’Unione a dicembre. Il Consiglio ritiene prioritario connettere la Lituania, la Lettonia e l’Estonia alla più ampia rete energetica europea e diversificare le fonti di gas per ridurre la dipendenza dagli approvvigionamenti russi. Ho proposto di inserire tali suggerimenti nella risoluzione, ma non sono stati presi in considerazione durante la fase di negoziazione tra i gruppi politici. Lo stesso è avvenuto per il mio emendamento orale. Credo che il Parlamento europeo non sia riuscito a dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi baltici, che sono i più isolati dal punto di vista energetico a livello comunitario e sono in completa balia degli approvvigionamenti di gas provenienti dalla Russia. Per tutte queste ragioni, mi sono astenuta dalla votazione sulla risoluzione congiunta."@it12
"2008 m. spalio 15–16 d. Europos Vadovų Tarybos rezoliucijoje atkreipiamas dėmesys į keletą svarbių klausimų, pvz., pasaulinės finansų krizės poveikio ekonominei finansų krizės įveikimo strategijai, reglamentų tobulinimo siekiant sustiprinti ES reguliavimo ir priežiūros sistemą, energetikos ir energetinio saugumo klausimus. Tačiau manau, kad mums nepavyko visapusiškai spręsti energetinio saugumo paskutinių Komisijos priimtų įsipareigojimų ir Tarybai pirmininkaujančios Prancūzijos išvadų. Europos Komisija apsiėmė detalizuoti Baltijos jūros šalių elektros energijos tinklų sujungimo planą ir gruodžio mėn. pateikti jį ES energetikos ministrams. Taryba laiko savo prioritetu prijungti Lietuvą, Latviją ir Estiją prie platesnės Europos elektros energijos perdavimo ir paskirstymo sistemos ir įvairinti dujų šaltinius siekdama sumažinti priklausomybę nuo Rusijos dujų. Siūliau įtraukti šiuos pasiūlymus į rezoliuciją, bet jais nebuvo pasinaudota politinių frakcijų derybose, kaip ir mano žodiniu pakeitimu. Manau, kad Europos Parlamentas neparodė solidarumo su Baltijos valstybėmis, kurios jau yra labiausiai izoliuotos Bendrijos energetinės salos ir yra priklausomos nuo Rusijos dujų. Dėl to susilaikiau balsuodama dėl bendros rezoliucijos."@lt14
"Rezolūcijā par Eiropadomes 2008. gada 15. un 16. oktobra sanāksmi aplūkoti vairāki svarīgi jautājumi, piemēram, vispasaules finanšu krīzes ietekme uz ekonomikas stratēģiju izkļūšanai no finanšu krīzes, noteikumu uzlabošana, lai stiprinātu ES regulējošo noteikumu un uzraudzības sistēmu, enerģētika un klimata pārmaiņas, kā arī ar energoapgādes drošību saistīti jautājumi. Taču, ņemot vērā pēdējos Komisijas dotos solījumus un Francijas prezidentūras secinājumus, es uzskatu, ka mums nav izdevies visaptveroši pievērsties ar energoapgādes drošību saistītajiem jautājumiem. Eiropas Komisija ir apņēmusies izstrādāt Baltijas valstu starpsavienojumu plānu un decembrī ar to iepazīstināt ES enerģētikas ministrus. Padomes prioritāte ir pievienot Lietuvu, Latviju un Igauniju plašākam Eiropas elektroenerģijas tīklam un dažādot gāzes avotus, lai samazinātu atkarību no Krievijas gāzes. Es ierosināju iekļaut šos ieteikumus rezolūcijā, taču politisko grupu sarunu laikā tos, tāpat kā manis ieteikto mutisko grozījumu, neņēma vērā. Es uzskatu, ka Eiropas Parlamentam nav izdevies izrādīt solidaritāti Baltijas valstīm, kuras jau šobrīd ir izolētākās „enerģijas salas” Kopienā un kuras attiecībā uz gāzi ir atkarīgas no Krievijas žēlastības. Iepriekš minēto iemeslu dēļ es atturējos no balsošanas par kopīgo rezolūcijas priekšlikumu."@lv13
"The resolution on the European Council held on 15-16 October 2008 addresses a number of important issues, such as the impact of the global financial crisis on the economic exit strategy from the financial crisis, the improvement of regulations to strengthen the EU regulatory and supervisory framework, energy and climate change and energy security issues. However, I believe that we failed to comprehensively address energy security issues in the light of the latest commitments made by the Commission and the conclusions of the French Presidency. The European Commission has undertaken to elaborate the Baltic Interconnection Plan and to present it to the EU energy ministers in December. The Council considers it a priority to connect Lithuania, Latvia and Estoniato the wider European electricity grid and to diversify gas sources to reduce dependency on Russian gas. I proposed incorporating those suggestions into the resolution, but they were not taken on board during negotiations between political groups, andneither was my oral amendment. I believe that the European Parliament has failed to demonstrate solidarity with the Baltic States, which are already the most isolated energy islands in the Community and are at the mercy of Russia in terms of gas. For the reasons stated above,I abstained in the vote on the joint resolution."@mt15
". − In de resolutie over de bijeenkomst van de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2008 wordt een aantal belangrijke zaken besproken, zoals de gevolgen van de mondiale economische crisis voor de strategie om uit de financiële crisis te komen, de verbetering van de regelgeving om het regelgevend en toezichtskader van de EU te versterken, energie en klimaatverandering en energiezekerheid. Ik vind evenwel dat we hebben verzuimd om de problemen in verband met de energiezekerheid op alomvattende wijze aan te pakken in het licht van de meest recente toezeggingen van de Commissie en de conclusies van het Franse voorzitterschap. De Europese Commissie heeft beloofd het Baltisch interconnectieplan uit te werken en dit in december aan de ministers van Energie van de EU voor te leggen. De Raad vindt het een prioriteit om Litouwen, Letland en Estland aan te sluiten op het grote Europese elektriciteitsnet en de gasbronnen te diversifiëren, teneinde de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Ik heb voorgesteld om deze voorstellen in de resolutie op te nemen, maar ze zijn tijdens de onderhandelingen tussen de fracties niet overgenomen, evenmin als mijn mondelinge amendement. Ik ben van mening dat het Europees Parlement heeft verzuimd om solidariteit te tonen met de Baltische staten, die toch al de meest geïsoleerde energie-eilanden in de Gemeenschap zijn en, wat gas betreft, zijn overgeleverd aan de genade van Rusland. Ik heb mij om bovengenoemde redenen onthouden van stemming over de gezamenlijke resolutie."@nl3
"W rezolucji w sprawie szczytu Rady Europejskiej w dniach 15−16 października 2008 r. poruszono wiele ważnych kwestii takich, jak wpływ globalnego kryzysu finansowego na gospodarczą strategię wyjścia z kryzysu, ulepszenie przepisów mające na celu wzmocnienie unijnych ram regulacyjnych i ram nadzoru, a także kwestie związane z energią i zmianami klimatu oraz z bezpieczeństwem energetycznym. W świetle przyjętych ostatnio przez Komisję zobowiązań i wyników francuskiej prezydencji uważam jednak, że nie udało nam się poruszyć w sposób wszechstronny kwestii dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Komisja Europejska podjęła się wypracowania planu bałtyckiego połączenia międzysystemowego i przedstawienia go w grudniu ministrom ds. energii w UE. Rada za priorytet uważa podłączenie Litwy, Łotwy i Estonii do szerszej europejskiej sieci energetycznej oraz zróżnicowanie źródeł dostaw gazu, by zmniejszyć uzależnienie od gazu rosyjskiego. Zaproponowałam włączenie tych sugestii do treści przedmiotowej rezolucji, ale nie zostały one uwzględnione, podobnie jak zgłoszona przeze mnie ustna poprawka, podczas negocjacji między ugrupowaniami politycznymi. Moim zdaniem Parlament Europejski nie potrafił wykazać solidarności z państwami bałtyckimi, które są najbardziej odosobnionymi wyspami energetycznymi w całej Wspólnocie i pod względem dostaw gazu znajdują się na łasce Rosji. Z powyższych powodów wstrzymałam się od głosu podczas głosowania nad wspólną rezolucją."@pl16
"A resolução sobre a reunião do Conselho Europeu realizada em 15 e 16 de Outubro de 2008 aborda uma série de questões importantes, como o impacto da crise financeira global na estratégia de saída económica da crise financeira, a melhoria da legislação para reforçar o quadro de regulação e supervisão da UE e os problemas relacionados com a energia, as alterações climáticas e a segurança energética. Contudo, considero que fomos incapazes de conceder a devida atenção aos problemas de segurança energética à luz dos mais recentes compromissos assumidos pela Comissão e que constam das conclusões da Presidência francesa. A Comissão Europeia comprometeu-se a elaborar o Plano de Interconexão do Báltico e a apresentá-lo aos Ministros da Energia da UE em Dezembro. O Conselho considera uma prioridade integrar a Lituânia, a Letónia e a Estónia na rede europeia de electricidade e diversificar as fontes de gás, a fim de reduzir a dependência da Rússia. Propus a incorporação destas propostas na resolução, mas não foram tidas em consideração durante as negociações entre grupos políticos, à semelhança do que aconteceu com a alteração oral por mim apresentada. Penso que o Parlamento Europeu não demonstrou solidariedade para com os Estados bálticos, que são já as ilhas energéticas mais isoladas da Comunidade e se encontram à mercê da Rússia em termos de aprovisionamento de gás. Pelos motivos supracitados, abstive-me na votação da resolução comum."@pt17
"The resolution on the European Council held on 15-16 October 2008 addresses a number of important issues, such as the impact of the global financial crisis on the economic exit strategy from the financial crisis, the improvement of regulations to strengthen the EU regulatory and supervisory framework, energy and climate change and energy security issues. However, I believe that we failed to comprehensively address energy security issues in the light of the latest commitments made by the Commission and the conclusions of the French Presidency. The European Commission has undertaken to elaborate the Baltic Interconnection Plan and to present it to the EU energy ministers in December. The Council considers it a priority to connect Lithuania, Latvia and Estoniato the wider European electricity grid and to diversify gas sources to reduce dependency on Russian gas. I proposed incorporating those suggestions into the resolution, but they were not taken on board during negotiations between political groups, andneither was my oral amendment. I believe that the European Parliament has failed to demonstrate solidarity with the Baltic States, which are already the most isolated energy islands in the Community and are at the mercy of Russia in terms of gas. For the reasons stated above,I abstained in the vote on the joint resolution."@ro18
"Uznesenie o zasadnutí Európskej rady, ktoré sa konalo 15. a 16. októbra 2008, sa zaoberá množstvom dôležitých otázok, ako je vplyv globálnej finančnej krízy na hospodársku stratégiu, ako sa dostať z tejto krízy, zlepšenie nariadení na posilnenie regulačného a dozorného rámca EÚ, energia a zmeny klímy a otázky energetickej bezpečnosti. Domnievam sa však, že sme sa vôbec nezaoberali otázkou energetickej bezpečnosti vzhľadom na nedávne záväzky Komisie a závery francúzskeho predsedníctva. Európska komisia sa zaviazala vypracovať plán prepojenia regiónu Baltského mora a predložiť ho ministrom pre oblasť energetiky EÚ v decembri. Rada považuje za prioritu zapojiť Litvu, Lotyšsko a Estónsko do širšej európskej elektrickej siete a diverzifikovať zdroje zemného plynu s cieľom znížiť závislosť od ruského plynu. Navrhla som začleniť tieto návrhy do uznesenia, nestalo sa tak však počas rokovaní medzi politickými skupinami, a to ani v prípade môjho ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Domnievam sa, že Európsky parlament nepreukázal solidaritu s pobaltskými štátmi, ktoré sú najizolovanejšie energetické ostrovy v Spoločenstve a ktoré sú vystavené napospas Rusku, pokiaľ ide o plyn. Z dôvodov uvedených vyššie som sa zdržala hlasovania o spoločnom uznesení."@sk19
"Resolucija o zasedanju Evropskega sveta 15. in 16. oktobra 2008 obravnava številna pomembna vprašanja, kot so vpliv svetovne finančne krize na gospodarsko strategijo za izhod iz finančne krize, izboljšanje predpisov za namen krepitve zakonskega in nadzornega okvira EU, energetika in podnebne spremembe ter vprašanja v zvezi z energetsko varnostjo. Vendar menim, da nismo uspeli izčrpno obravnavati vprašanj energetske varnosti v luči najnovejših zavez Komisije ter sklepov francoskega predsedstva. Evropska komisija se je zavezala, da bo izdelala Načrt baltske povezave in ga decembra predstavila ministrom EU za energetiko. Po mnenju Sveta sta povezava Litve, Latvije in Estonije s širšim evropskim električnim omrežjem ter povečanje raznolikosti energetskih virov za namen zmanjševanja odvisnosti od ruskega plina prednostni nalogi. Predlagala sem, da se ti predlogi vključijo v resolucijo, vendar med pogajanji političnih skupin niso bili sprejeti, zavrnjena pa je bila tudi moja ustna sprememba. Mislim, da Evropski parlament ni uspel pokazati solidarnosti z baltskimi državami, ki so že zdaj najbolj osamljeni energetski otoki v Skupnosti in, kar zadeva plin, prepuščeni na milost in nemilost Rusiji. Iz zgoraj navedenih razlogov sem se glasovanja o skupni resoluciji vzdržala."@sl20
"I resolutionen om Europeiska rådets möte den 15-16 oktober 2008 behandlas en rad viktiga frågor, såsom den globala finanskrisens inverkan på strategin för att ta sig ur finanskrisen, åtgärder för att förbättra regleringen för att stärka EU:s ram för reglering och övervakning samt frågor som rör energi, klimatförändringar och energitrygghet. Jag anser emellertid att vi misslyckades med en heltäckande hantering av frågor gällande säkerhetsfrågor mot bakgrund av kommissionens åtaganden och det franska ordförandeskapets slutsatser. Europeiska kommissionen har åtagit sig att vidareutveckla sammanlänkningsplanen för Östersjöregionen och presentera den för EU:s energiministrar i december. Rådet prioriterar en anslutning av Litauen, Lettland och Estland till ett bredare europeiskt elnät och en spridning av gaskällorna så att beroendet av rysk gas minskar. Jag föreslog att dessa förslag ska införlivas i resolutionen, men i likhet med mitt muntliga ändringsförslag accepterades inte dessa förslag vid förhandlingarna mellan de politiska grupperna. Jag anser att Europaparlamentet har underlåtit att visa solidaritet med de baltiska staterna som redan nu är de mest isolerade energiöarna i gemenskapen och utelämnade till Ryssland när det gäller gas. Av de anledningar som anges ovan avstod jag från att rösta om den gemensamma resolutionen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ona Juknevičienė (ALDE ),"18,5,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph