Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-22-Speech-3-165"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081022.17.3-165"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the first part of Amendment 24 acknowledges that social dumping was a contributory factor in the Irish ‘no’ to Lisbon. I agree with that and also with the phrase that asks the Council to take action to ensure equal pay for equal work. The amendment calls for all Member States to respect the result of the referendum in Ireland. That goes without saying, apart from which this is a legal imperative on all Member States anyway. However, juxtaposed with all of that is a demand that we must embark on a profound revision of the existing Treaties in order to open the road towards a social Europe. Talk about using a sledgehammer to crack a nut! A ‘profound revision of the existing Treaties’ sounds like tearing up the rule book to me. We already have very positive legislation on anti-discrimination and we are currently improving that legislation. We have reached a common position on the Temporary Agency Workers Directive. This will underpin the rights of workers and shows that the social heart of Europe is still beating. Amendment 16 calls on Member States to challenge the judgments of the European Court of Justice. That is not the way to do business. We do need to examine the Posting of Workers Directive and ensure its correct transposition in all Member States and, if it needs to be changed, then we must do so, but a profound revision of the Treaties is not necessary."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, první část pozměňovacího návrhu č. 24 uznává, že sociální dumping byl významným faktorem, který přispěl k irskému „ne“ Lisabonské smlouvě. Souhlasím s tím a dále také souhlasím s výzvou Evropské radě, aby podnikla kroky k zajištění stejných mezd za stejnou práci. Tento pozměňovací návrh vyzývá členské státy, aby respektovaly výsledek irského referenda. Kromě toho, že se jedná o samozřejmost, je to také právní imperativ pro všechny členské státy. Nicméně kromě toho je zde i požadavek, abychom provedli důkladnou revizi existujících smluv s cílem otevřít cestu k sociální Evropě. Trhání fialek dynamitem! Tato „důkladná revize existujících smluv“ mi zní jako rozcupování právních předpisů. Již zde máme velmi pozitivní právní předpisy proti diskriminaci a dále také tyto současné předpisy neustále vylepšujeme. Dospěli jsme ke stejnému postoji ohledně směrnice o agenturním zaměstnávání, která bude základem pro práva pracovníků a která také dokáže, že sociální srdce Evropy stále bije. Pozměňovací návrh č. 16 vyzývá členské státy k napadení rozsudků Evropského soudního dvora. Takto bychom to dělat neměli. Potřebujeme přezkoumat směrnici o vysílání pracovníků a zajistit její správné provedení ve všech členských státech, a pokud bude třeba ji změnit, musíme to udělat, ale důkladná revize smluv není nutná."@cs1
"Hr. formand! I første del af ændringsforslag 24 anerkendes det, at social dumping var en medvirkende årsag til det irske "nej" til Lissabontraktaten. Det er jeg enig i, og jeg er også enig i, at Rådet bør opfordres til at gribe ind og sikre lige løn for lige arbejde. Ændringsforslaget opfordrer alle medlemsstater til at respektere resultatet af folkeafstemningen i Irland. Det siger sig selv, og desuden er det under alle omstændigheder et lovmæssigt krav, som alle medlemsstater er underlagt. Der stilles imidlertid også krav om, at vi går i gang med en gennemgribende reform af de eksisterende traktater for at åbne vejen mod et socialt Europa. Tal om at skyde spurve med kanoner! En gennemgribende reform af de eksisterende traktater lyder for mig som at splitte hele regelsættet ad. Vi har i forvejen en glimrende lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling, og vi er i øjeblikket i gang med at forbedre denne lovgivning. Vi er nået frem til en fælles holdning om direktivet om vikaransatte. Dette direktiv vil understøtte arbejdstagernes rettigheder og viser, at Europas sociale hjerte stadig banker. I ændringsforslag 16 opfordres medlemsstaterne til at anfægte afgørelser afsagt af EF-Domstolen. Det er ikke måden at gøre tingene på. Vi er nødt til at se grundigt på direktivet om udstationerede arbejdstagere og sørge for, at det gennemføres korrekt i alle medlemsstaterne, og såfremt det er nødvendigt at ændre direktivet, må vi gøre det, men det er ikke nødvendigt at foretage en gennemgribende reform af traktaterne."@da2
"Herr Präsident! Der erste Teil von Änderungsantrag 24 weist darauf hin, dass beim irischen Nein zu Lissabon der Faktor soziales Dumping eine Rolle gespielt hat. Dem stimme ich zu, ebenso der Passage, mit der der Rat aufgefordert wird, Maßnahmen zu ergreifen, um gleichen Lohn für gleiche Arbeit sicherzustellen. Der Änderungsantrag fordert dazu auf, dass alle Mitgliedstaaten das Ergebnis des Referendums in Irland respektieren. Das versteht sich von selbst, ganz abgesehen davon, dass dies sowieso für alle Mitgliedstaaten eine rechtliche Notwendigkeit ist. Neben all dem steht jedoch eine Forderung, dass wir mit einer tiefgreifenden Überarbeitung der bestehenden Verträge beginnen müssen, um den Weg zu einem sozialen Europa zu ebnen. Da wird doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen! „Tiefgreifende Überarbeitung der bestehenden Verträge“ klingt für mich nach Aufkündigung der geltenden Regeln. Wir haben bereits sehr positive Rechtsvorschriften in Sachen Antidiskriminierung, und diese werden gerade verbessert. Wir haben einen Gemeinsamen Standpunkt im Hinblick auf die Richtlinie über Leiharbeitnehmer erzielt. Dies wird die Rechte der Arbeitnehmer stärken, und es zeigt, dass das soziale Herz Europas weiterhin schlägt. Der Änderungsantrag 16 fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs anzufechten. So kann man die Sache nicht betreiben. Wir müssen die Entsenderichtlinie überprüfen und ihre korrekte Umsetzung in allen Mitgliedstaaten sicherstellen, und wenn sie geändert werden muss, dann müssen wir sie ändern, aber wir brauchen keine tiefgreifende Überarbeitung der Verträge."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το πρώτο μέρος της Τροπολογίας 24 αναγνωρίζει ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ ήταν παράγοντας που συνέβαλε στο ιρλανδικό «όχι» στη Λισαβόνα. Συμφωνώ με αυτό καθώς επίσης με τη φράση που ζητά από το Συμβούλιο να αναλάβει δράση για να εξασφαλίσει ίση αμοιβή για ίση εργασία. Η τροπολογία κάνει έκκληση σε όλα τα κράτη μέλη να σεβαστούν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία. Αυτό εξυπακούεται, εκτός αυτού είναι νομική επιταγή για όλα τα κράτη μέλη ούτως ή άλλως. Εντούτοις σε αντιπαράθεση με όλα αυτά είναι η απαίτηση ότι πρέπει να προβούμε σε ριζική αναθεώρηση των υφιστάμενων συνθηκών, για να ανοίξουμε το δρόμο προς μια κοινωνική Ευρώπη. Είναι σαν να χρησιμοποιούμε μια βαριά για να σπάσουμε ένα καρύδι! Η «ριζική αναθεώρηση των υφιστάμενων συνθηκών» μου ακούγεται σαν κατάργηση των κανόνων. Έχουμε ήδη πολύ θετική νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων και αυτή τη στιγμή βελτιώνουμε την εν λόγω νομοθεσία. Καταλήξαμε σε κοινή θέση για την οδηγία για την προσωρινή απασχόληση. Αυτό θα ενισχύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και δείχνει ότι η κοινωνική καρδιά της Ευρώπης εξακολουθεί να χτυπάει. Η τροπολογία 16 καλεί τα κράτη μέλη να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος να γίνονται οι δουλειές. Πρέπει να εξετάσουμε την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων και να εξασφαλίσουμε την ορθή μεταφορά σε όλα τα κράτη μέλη και, αν πρέπει να αλλάξει, τότε πρέπει να το κάνουμε, αλλά δεν είναι απαραίτητη μια σε βάθος αναθεώρηση των Συνθηκών."@el10
"Señor Presidente, la primera parte de la enmienda 24 reconoce que el social fue un factor determinante en el rechazo irlandés del Tratado de Lisboa. Coincido con eso y también con la frase que solicita al Consejo que tome medidas que aseguren la igualdad de retribución por un mismo trabajo en el mismo lugar de trabajo. Esta enmienda establece que todos los Estados miembros respeten el resultado del referéndum de Irlanda. Ni que decir tiene que, en cualquier caso, esto es un imperativo legal para todos los Estados miembros. No obstante, junto a todo eso se encuentra la exigencia de que debemos embarcarnos en una revisión a fondo de los Tratados actuales, a fin de abrir el camino hacia una Europa social. ¡Hablamos de matar moscas a cañonazos! Una «revisión a fondo de los Tratados actuales» a mí me suena a romper en pedazos el reglamento. Ya tenemos una legislación antidiscriminatoria y en la actualidad estamos mejorándola. Hemos alcanzado una posición común acerca de la Directiva sobre las agencias de trabajo temporal. Esto confirmará los derechos de los trabajadores y demuestra que todavía late el corazón social de Europa. La enmienda 16 establece que los Estados miembros cuestionen las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y esa no es forma de hacer las cosas. Necesitamos estudiar la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores y garantizar su correcta transposición a todos los Estados miembros y, si es necesario modificarla, lo haremos, pero no hace falta emprender una revisión a fondo de los Tratados."@es21
"Härra juhataja, muudatusettepaneku 24 esimene osa tunnistab, et sotsiaalne dumping oli üheks teguriks Iirimaa poolt Lissabonile antud „ei” juures. Olen nõus sellega ja ka fraasiga, mis palub nõukogult tegutsemist võrdse töö eest võrdse tasu tagamise nimel. Muudatusettepanek kutsub liikmesriike üles Iirimaa rahvahääletuse tulemust austama. Seda ei ole vaja öeldagi, lisaks millele on see nagunii kõigi liikmesriikide juriidiline kohustus. Ent selle kõigega kõrvuti on nõue, et peame alustama olemasolevate lepingute põhjalikku ülevaatamist, et avada tee sotsiaalsele Euroopale. Räägime siis veel sepahaamriga pähkli purustamisest! „Olemasolevate lepingute põhjalik ülevaatamine” kõlab mulle nagu reegliraamatu purukskiskumine. Meil on juba olemas väga positiivsed diskrimineerimisvastased õigusaktid ja oleme neid praegu täiustamas. Oleme ajutiste töötajate direktiivi osas üksmeelele jõudnud. See toetab töötajate õigusi ja näitab, et Euroopa sotsiaalne süda tuksub ikka veel. Muudatusettepanek 16 kutsub liikmesriike üles Euroopa Kohtu otsustele vastuväiteid esitama. See ei ole viis äri tegemiseks. Peame töötajate lähetamist käsitleva direktiivi üle vaatama ja tagama selle korrektse ülevõtmise kõigis liikmesriikides, ning kui see vajab muudatusi, siis muudame seda, ent lepingute põhjalik ülevaatamine ei ole vajalik."@et5
"Arvoisa puhemies, tarkistuksen 24 ensimmäisessä osassa todetaan, että sosiaalinen polkumyynti oli lisätekijä, joka vaikutti siihen, että Irlanti sanoi "ei" Lissabonin sopimukselle. Yhdyn tähän ja lisäksi lauseeseen, jossa pyydetään neuvostoa ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että samasta työstä maksetaan sama palkka. Tarkistuksessa kehotetaan kaikkia jäsenvaltioita kunnioittamaan Irlannin kansanäänestyksen tulosta. Tämä on paitsi itsestään selvää, myös kaikkia jäsenvaltioita koskeva oikeudellinen velvoite. Tästä huolimatta kaiken tämän rinnalla vaaditaan, että meidän on aloitettava olemassa olevien perussopimusten perustavanlaatuinen tarkistus, jonka avulla otetaan askel kohti sosiaalista Eurooppaa. Kyse on pähkinän rikkomisesta moukarilla! Minusta "olemassa olevien perussopimusten perustavanlaatuinen tarkistaminen" kuulostaa lähinnä ohjekirjan repimiseltä. Meillä on jo erittäin hyvää syrjimättömyyttä koskevaa lainsäädäntöä ja olemme parhaillaan parantamassa sitä. Olemme päässeet sopimukseen vuokratyöntekijöistä annettua direktiiviä koskevasta yhteisestä kannasta. Tämä vahvistaa työntekijöiden oikeuksia ja on osoitus siitä, että Euroopan sosiaalinen sydän sykkii edelleen. Tarkistuksessa 16 kehotetaan jäsenvaltioita asettamaan kyseenalaisiksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot. Tämä ei ole oikea tapa toimia. Meidän on tarkasteltava työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä ja varmistettava, että se siirretään asianmukaisesti osaksi kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, ja jos sitä on tarpeen muuttaa, niin meidän on se tehtävä, mutta perussopimusten perustavanlaatuinen tarkistaminen ei ole tarpeen."@fi7
"Monsieur le Président, l’amendement 24 reconnaît que le dumping social est l’un des facteurs qui ont contribué au «non» irlandais. Je suis d’accord sur ce point et avec la demande adressée au Conseil de prendre des mesures pour garantir un salaire égal pour un travail égal. Cet amendement demande à tous les États membres de respecter les résultats du référendum irlandais. Cela va sans dire, outre le fait qu’il s’agit de toute façon d’un impératif légal pour tous les États membres. Cependant, juxtaposée à tout cela, on trouve aussi une déclaration selon laquelle l’Europe doit se lancer dans une révision en profondeur des Traités existants afin d’ouvrir la voie à une Europe sociale. C’est vraiment écraser une mouche avec un gant de boxe! L’idée d’une «profonde révision des Traités existants» me donne l’impression que l’ont veut déchirer tous les anciens codes. Nous possédons déjà une législation fort positive en matière de lutte contre les discriminations et nous améliorons en permanence cette législation. Nous sommes parvenus à une position commune concernant la directive sur le travail intérimaire. Ce compromis renforcera les droits des travailleurs et montrera que le cœur social de l’Europe bat toujours. L’amendement 16 invite les États membres à remettre en cause les décisions de la Cour de justice européenne. Ce n’est pas une façon d’agir. Nous devons analyser la directive sur le détachement des travailleurs et assurer sa transposition correcte dans tous les États membres. S’il est nécessaire de la modifier alors nous devrons le faire, mais une révision en profondeur des Traités n’est pas nécessaire."@fr8
"Elnök úr! A 24. módosítás első része elismeri, hogy a szociális dömpingnek fontos szerepe volt abban, hogy az írek „nem”-et mondtak a Lisszaboni Szerződésre. Egyetértek ezzel, és azzal a kifejezéssel is, ami arra kéri a Tanácsot, hogy lépjen fel az egyenlő munkáért járó egyenlő bérezés biztosítása érdekében. A módosítás arra szólítja fel a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az ír népszavazás eredményét. Ez magától értetődő, hiszen az eredmény minden tagállamra nézve különben is jogilag kötelező. Mindezek alapján azonban felmerül a meglévő szerződések alapos felülvizsgálatának szükségessége annak érdekében, hogy megnyissuk az utat egy szociális Európa előtt. Ágyúval lőni verébre! „A meglévő szerződések alapos felülvizsgálata” úgy hangzik nekem, mintha szét akarnánk tépni a szabálykönyvet. Már létezik egy diszkrimációellenes nagyon pozitív jogszabály, melynek tökéletesítése jelenleg is folyamatban van. Sikerült közös álláspontot kialakítanunk a kölcsönzött munkavállalókról szóló irányelvvel kapcsolatban. Ez biztos alapokra helyezi a munkavállalók jogait és megmutatja, hogy Európa szociális szíve továbbra is lüktet. A 16. módosítás arra szólítja fel a tagállamokat, hogy lépjenek fel az Európai Bíróság ítéleteivel szemben. Nem így kell dolgozni. A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv felülvizsgálatára valóban szükség van, és biztosítanunk kell az irányelv szabályszerű átültetését az egyes tagállamokban, valamint amennyiben felmerül a változtatás igénye, akkor azt meg kell tennünk, de a szerződések alapos felülvizsgálatára nincs szükség."@hu11
"Signor Presidente, la prima parte dell’emendamento n. 24 riconosce nel dumping sociale un fattore che ha contribuito al “no” irlandese al trattato di Lisbona. Concordo con tale affermazione come anche con l’enunciato in cui si chiede al Consiglio di adottare dei provvedimenti atti a garantire parità di retribuzione a parità di lavoro. L’emendamento in questione chiede agli Stati membri di rispettare il risultato del referendum in Irlanda. E’ fuori discussione che si debba farlo, anzi, è previsto per legge in tutti gli Stati membri. Tuttavia, a tutto ciò si sovrappone la richiesta di intraprendere un’approfondita riforma dei trattati esistenti in modo da aprire la strada verso un’Europa del sociale. Tale richiesta è a dir poco eccessiva. Un’approfondita riforma dei trattati esistenti mi sembra un invito a stracciare le regole attuali, mentre disponiamo già di un’ottima legislazione contro la discriminazione, che attualmente stiamo perfezionando. Abbiamo anche raggiunto una posizione comune sulla direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale, che sosterrà i diritti dei lavoratori e dimostra che il cuore sociale dell’Europa batte ancora. L’emendamento n. 16 chiede agli Stati membri di sfidare le sentenze della Corte di giustizia europea. Non è un modo corretto di procedere. Dobbiamo invece esaminare la direttiva sul distacco dei lavoratori e garantirne il corretto recepimento in tutti gli Stati membri e, se sarà necessario, apportare le modifiche del caso. Ma un’approfondita revisione dei trattati non è necessaria."@it12
"Gerb. pirmininke, 24 pakeitimo pirmojoje dalyje pripažįstama, kad socialinis dempingas buvo airių pasakytam „ne“ Lisabonos sutarčiai įtakos turintis veiksnys. Sutinku su tuo ir taip pat fraze, kurioje prašoma, kad Komisija imtųsi veiksmų siekdama užtikrinti vienodą užmokestį už vienodą darbą. Pakeitime visos valstybėse narės raginamos gerbti Airijos referendumo rezultatus. Savaime suprantama, kad be to, tai bet kuriuo atveju yra teisinis reikalavimas visoms valstybėms narėms. Tačiau su visu tuo gretinamas reikalavimas, kad mes turime imtis nuodugnaus veikiančių sutarčių persvarstymo siekdami atverti kelią į socialinę Europą. Kalbama apie kūjo naudojimą riešutui suskaldyti! Veikiančių sutarčių nuodugnus pervarstymas man skamba kaip taisyklių sąvado suplėšymas. Mes jau turime labai pozityvius teisės aktus dėl nediskriminavimo ir šiuo metu tobuliname tuos teisės aktus. Mes pasiekėme bendrą poziciją dėl direktyvos dėl laikino įdarbinimo įmonių darbuotojų. Tuo bus paremtos darbuotojų teisės ir parodyta, kas vis dar plaka socialinė Europos širdis. 16 pakeitime valstybės narės raginamos užginčyti Europos Teisingumo Teismo sprendimus. Tai nėra tinkamas būdas tvarkyti reikalus. Mums reikia ištirti direktyvą dėl darbuotojų komandiravimo ir užtikrinti jos teisingą perkėlimą į visų šalių nacionalinę teisę ir, jei ją reikia keisti, mes turime tai padaryti, bet nuodugniai sutarčių persvarstyti nereikia."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, 24. grozījuma pirmajā daļā atzīts, ka sociālais dempings pamudināja Īriju teikt „nē” Lisabonas līgumam. Es tam piekrītu, kā arī piekrītu teikumam, kurā prasīts Padomei rīkoties, lai nodrošinātu vienādu samaksu par vienādu darbu. Šis grozījums aicina visas dalībvalstis respektēt Īrijas referenduma rezultātus. Ir skaidrs, ka jebkurā gadījumā tā ir juridiska pavēle visām dalībvalstīm. Tomēr, salīdzinot ar visu to, pamatīgi pārskatot pašreizējos līgumus, mums jāsāk ar šo prasību, lai pavērtu ceļu uz sociālu Eiropu. Paunāsim par riekstu skaldīšanu ar veseri! „Pamatīga pašreizējo līgumu pārskatīšana” man izklausās kā likumu grāmatas saplēšana. Mums jau ir ļoti veiksmīgi tiesību akti diskriminācijas novēršanai, un mēs pašlaik uzlabojam šos tiesību aktus. Mēs esam panākuši pagaidu vienošanos attiecībā uz Pagaidu darba ņēmēju direktīvu. Tā nostiprina darba ņēmēju tiesības un pierāda, ka Eiropas sociālā sirds vēl aizvien pukst. 16. grozījums aicina dalībvalstis apstrīdēt Eiropas Tiesas spriedumus. Tas nav veids, kā šīs lietas risināt. Mums jāpārskata darbinieku norīkošanas direktīva un jānodrošina tās pareiza transponēšana visās dalībvalstīs; ja to nepieciešams grozīt, tad mums tā jārīkojas, taču nav nepieciešams pamatīgi pārskatīt visus līgumus."@lv13
"Mr President, the first part of Amendment 24 acknowledges that social dumping was a contributory factor in the Irish ‘no’ to Lisbon. I agree with that and also with the phrase that asks the Council to take action to ensure equal pay for equal work. The amendment calls for all Member States to respect the result of the referendum in Ireland. That goes without saying, apart from which this is a legal imperative on all Member States anyway. However, juxtaposed with all of that is a demand that we must embark on a profound revision of the existing Treaties in order to open the road towards a social Europe. Talk about using a sledgehammer to crack a nut! A ‘profound revision of the existing Treaties’ sounds like tearing up the rule book to me. We already have very positive legislation on anti-discrimination and we are currently improving that legislation. We have reached a common position on the Temporary Agency Workers Directive. This will underpin the rights of workers and shows that the social heart of Europe is still beating. Amendment 16 calls on Member States to challenge the judgments of the European Court of Justice. That is not the way to do business. We do need to examine the Posting of Workers Directive and ensure its correct transposition in all Member States and, if it needs to be changed, then we must do so, but a profound revision of the Treaties is not necessary."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het eerste deel van amendement 24 erkent dat sociale dumping een factor was die heeft bijgedragen tot het Ierse ‘nee’ tegen het Verdrag van Lissabon. Ik ben het daarmee eens, alsook met de zinsnede waarin de Raad wordt verzocht maatregelen te nemen om gelijk loon voor gelijk werk te waarborgen. Het amendement verzoekt alle lidstaten om de uitslag van het referendum in Ierland te respecteren. Dat spreekt vanzelf, nog afgezien van het feit dat dit voor alle lidstaten sowieso een wettelijke verplichting is. Naast dit alles wordt echter geëist dat wij beginnen aan een grondige wijziging van de bestaande Verdragen, teneinde de weg naar een sociaal Europa open te stellen. Over ‘met een kanon op een mug schieten’ gesproken! Een ‘grondige wijziging van de bestaande Verdragen’ klinkt in mijn oren als het verscheuren van de regels. We hebben al heel positieve wetgeving inzake anti-discriminatie en we zijn momenteel bezig die wetgeving te verbeteren. Wij zijn tot een gemeenschappelijk standpunt over de richtlijn inzake uitzendkrachten gekomen. Deze zal de rechten van werkenden ondersteunen en laten zien dat het sociale hart van Europa nog steeds klopt. Amendement 16 verzoekt de lidstaten om de arresten van het Europees Hof van Justitie aan te vechten. Dat is niet de manier om zaken te doen. Wij moeten de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers evalueren en waarborgen dat deze in alle lidstaten correct wordt omgezet, en als de richtlijn moet worden gewijzigd, moeten we dat doen. Een grondige wijziging van de bestaande Verdragen is echter niet nodig."@nl3
"Panie przewodniczący! W pierwszej części poprawki 24 zauważono, że dumping społeczny stanowił czynnik przyczyniający się do irlandzkiego „nie” dla Lizbony. Zgadzam się z tym stwierdzeniem, jak również z prośbą skierowaną do Rady o podjęcie działań zapewniających jednakową płacę za tę samą pracę. W poprawce wszystkie państwa członkowskie zostały wezwane do uszanowania wyników referendum w Irlandii. Tego nawet nie trzeba tłumaczyć, gdyż jest to przede wszystkim zasada bezwzględnie obowiązująca wszystkie państwa członkowskie. Temu wszystkiemu jednak przeciwstawione jest żądanie rozpoczęcia procesu głębokich zmian w obowiązujących traktatach, co ma pozwolić na rozwój w kierunku Europy społecznej. To zupełnie, jakby strzelać z armat do wróbli! Stwierdzenie „głębokie zmiany obowiązujących traktatów” brzmi dla mnie, jak zwykłe anulowanie kodeksu. Mamy już bardzo dobre prawodawstwo przeciw dyskryminacji i obecnie dalej je ulepszamy. Doszliśmy do porozumienia w sprawie dyrektywy dotyczącej agencji pracy tymczasowej. Pozwoli to na wzmocnienie praw pracowników i pokaże, że społeczny duch w Europie jest wciąż obecny. W poprawce 16 wezwano państwa członkowskie do wyrażenia sprzeciwu wobec orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Nie w taki sposób należy działać. Musimy sprawdzić dyrektywę w sprawie delegowania pracowników i zapewnić jej poprawną transpozycję we wszystkich państwach członkowskich; a jeśli okaże się, że należy ją zmienić, to będziemy musieli wprowadzić niezbędne zmiany, ale głębokie zmiany obowiązujących traktatów nie są niezbędne."@pl16
"Senhor Presidente, a primeira parte da alteração 24 reconhece que o social foi um factor que contribuiu para o "não" irlandês ao Tratado de Lisboa. Estou de acordo com esta afirmação e com a frase que solicita ao Conselho que tome medidas para garantir a igualdade de remuneração para trabalho igual. A alteração insta os Estados-Membros a respeitarem o resultado do referendo na Irlanda. Isto é, sem mais, óbvio, e, além disso, é um imperativo legal que vincula todos os Estados-Membros. Contudo, justaposto ao já mencionado está o pedido de que nos lancemos numa profunda revisão dos Tratados existentes, a fim de abrir caminho à Europa social. Quer-se utilizar um martelo industrial para partir uma noz! Ficamos com a sensação de que o propósito desta "revisão profunda dos Tratados existentes" é destruir o quadro legislativo existente. Já dispomos de legislação muito positiva em matéria de não discriminação, que estamos actualmente a melhorar. Definimos uma posição comum no que se refere à directiva relativa aos trabalhadores temporários. Estas medidas protegerão os direitos dos trabalhadores e provam que o coração social da Europa não cessou de bater. A alteração 16 insta os Estados-Membros a desafiarem os Acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. Isto não é maneira de trabalhar. Temos de analisar a directiva relativa ao destacamento de trabalhadores e de velar pela sua correcta transposição em todos os Estados-Membros; se for necessário alterá-la, teremos de o fazer, mas não é preciso fazer uma revisão profunda dos Tratados."@pt17
"Mr President, the first part of Amendment 24 acknowledges that social dumping was a contributory factor in the Irish ‘no’ to Lisbon. I agree with that and also with the phrase that asks the Council to take action to ensure equal pay for equal work. The amendment calls for all Member States to respect the result of the referendum in Ireland. That goes without saying, apart from which this is a legal imperative on all Member States anyway. However, juxtaposed with all of that is a demand that we must embark on a profound revision of the existing Treaties in order to open the road towards a social Europe. Talk about using a sledgehammer to crack a nut! A ‘profound revision of the existing Treaties’ sounds like tearing up the rule book to me. We already have very positive legislation on anti-discrimination and we are currently improving that legislation. We have reached a common position on the Temporary Agency Workers Directive. This will underpin the rights of workers and shows that the social heart of Europe is still beating. Amendment 16 calls on Member States to challenge the judgments of the European Court of Justice. That is not the way to do business. We do need to examine the Posting of Workers Directive and ensure its correct transposition in all Member States and, if it needs to be changed, then we must do so, but a profound revision of the Treaties is not necessary."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v prvej časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 24 sa uznáva, že sociálny damping bol faktorom, ktorý prispel k írskemu „nie“ Lisabonskej zmluve. Súhlasím s tým, ako aj s vetou, ktorá vyzýva Radu, aby prijala opatrenia na zabezpečenie rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyzýva všetky členské štáty, aby rešpektovali výsledok referenda v Írsku. To je úplne samozrejmé a okrem toho je to aj právnou povinnosťou všetkých členských štátov. Okrem toho existuje požiadavka, že musíme dôkladne zrevidovať platné zmluvy s cieľom otvoriť cestu smerom k sociálnej Európe. Hovorím o tom, aby sme tento problém vyriešili. Dôkladná revízia platných zmlúv – znie mi to ako zničenie predpisov. Disponujeme už veľmi pozitívnymi právnymi predpismi o nediskriminácii a v súčasnosti pracujeme na ich vylepšení. Dosiahli sme spoločnú pozíciu o smernici o dočasnej agentúrnej práci. Tým sa podporia práva pracovníkov a dokáže to, že sociálne srdce Európy stále bije. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 16 vyzýva členské štáty, aby odmietli rozsudky Európskeho súdneho dvora. Takto sa to nerobí. Musíme preskúmať smernicu o vysielaní pracovníkov a zabezpečiť jej správnu transpozíciu vo všetkých členských štátoch a v prípade, že ju bude treba zmeniť, tak musíme urobiť, hĺbková revízia zmlúv však nie je potrebná."@sk19
"Gospod predsednik, prvi del predloga spremembe 24 priznava, da je bil socialni damping tisti dejavnik, ki je prispeval k irskemu „ne“ Lizbonski pogodbi. Strinjam se tako s tem kot s stavkom, ki Svet prosi, naj ukrepa, da bi zagotovil enako plačilo za enako delo. Predlog spremembe od vseh držav članic zahteva, naj spoštujejo izid referenduma na Irskem. To je samoumevno, poleg tega je to navsezadnje tudi zakonska dolžnost vseh držav članic. Vendar pa se ob vsem tem pojavlja tudi zahteva, da moramo pričeti s temeljito spremembo obstoječih Pogodb, da bi odprli pot do socialne Evrope. Če to ni pretiravanje, od katerega je več škode kot koristi! „Temeljita sprememba obstoječih Pogodb“ mi zveni kot trganje pravilnika. Kajti zelo pozitivno zakonodajo o protidiskriminaciji že imamo in jo trenutno tudi izboljšujemo. Dosegli smo skupno stališče o Direktivi o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela. To bo podprlo pravice delavcev in pokazalo, da socialno srce Evrope še bije. Predlog spremembe 16 države članice poziva k spodbijanju sodb Sodišča Evropskih skupnosti. Stvari se ne počnejo tako. Pregledati moramo Direktivo o napotitvi delavcev na delo in zagotoviti njen pravilen prenos v vseh državah članicah, ali pa jo spremeniti, če je to potrebno, vendar pa temeljita sprememba Pogodb ni potrebna."@sl20
"Herr talman! I den första delen av ändringsförslag 24 erkänns att social dumpning var en bidragande faktor till det irländska nejet till Lissabonfördraget. Jag håller med om detta och också med den mening där rådet uppmanas att vidta åtgärder för att säkerställa lika betalning för lika arbete. I ändringsförslaget uppmanas alla medlemsstater att respektera resultatet av folkomröstningen på Irland. Det är självklart, bortsett från att detta i vilket fall som helst är en lagstadgad skyldighet för alla medlemsstater. Mitt i allt detta finns ett krav om att vi måste inleda en grundläggande omarbetning av de befintliga fördragen för att bana väg för ett socialt Europa. Tala om att knäcka nötter med slägga! En ”grundläggande omarbetning av fördragen” låter i mina öron väldigt mycket som att riva sönder regelboken. Vi har redan mycket positiv lagstiftning mot diskriminering och vi håller för närvarande på att förbättra den lagstiftningen. Vi har nått en gemensam ståndpunkt om direktivet om arbetsvillkor för personal som hyrs ut av bemanningsföretag. Detta kommer att underbygga arbetstagarnas rättigheter och visa att Europas sociala hjärta fortfarande klappar. I ändringsförslag 16 uppmanas medlemsstaterna att bestrida EG-domstolens domar. Detta är inte rätt tillvägagångssätt. Vi behöver granska utstationeringsdirektivet och se till att det införlivas korrekt av alla medlemsstaterna, och om direktivet behöver ändras måste vi göra det, men en grundläggande omarbetning av fördragen är inte nödvändigt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."5,20,1,19,14,16,11,10,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph