Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-22-Speech-3-050"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081022.3.3-050"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it gives me great pleasure to be able to welcome, on behalf of the group and as, indeed, the second shadow rapporteur for my group that has worked on it, the agreement we have reached with Council today. I also want to thank Council for their cooperation. I want to place on record the indebtedness that we pay to Mrs Luisa Rudi Ubeda, who was elected to the Spanish Parliament in the summer but who had actually done the bulk of the shadow work on this directive. In particular, in relation to the point to the rapporteur from the Committee on Legal Affairs, I just want to emphasise that the special section on holiday clubs, which I think is probably the biggest single advance we have in this directive in dealing with that particular type of product, was very much due to the tenacity of Mrs Rudi Ubeda in ensuring that we kept it on the table. Council and Commission, in particular, were rather reluctant, but I am delighted that we have reached agreement on that because I think it is crucially important. My rapporteur, Toine Manders, who has also done an excellent job on this and to whom I pay tribute as well as the rest of the team that worked with him, and Mrs Kuneva, have covered a number of the other issues, but I just want to highlight what I think are two other very important issues where we have sought significant improvement. The first one is on the question of advertising. If you look at the advertising clause it is now clearly spelt out that any promotional activity in relation to a timeshare or holiday club has to be clearly shown and designated in advertising as such. Also, the standardised information that we have asked to be available has to be available at all times at any sort of promotional event, so there can be no question of people being misled by some attractive trip, visit or offer. It has to be absolutely clear what it is they are talking about, and that it should not be sold as an investment. Secondly – and here I address the Council, though, unfortunately, the Minister is not here – the Member States’ encouragement of codes of conduct and out-of-court dispute resolution is absolutely crucial. Overall, this is a major advance in consumer protection. I fully commend it and I am sure that it will get the overwhelming support of the House today."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, je mi velkým potěšením přivítat jak za svou skupinu, tak i za sebe, jakožto druhého stínového zpravodaje mé skupiny, dohodu, ke které jsme dnes s Evropskou radou dospěli. Rád bych také poděkoval Evropské radě za její spolupráci. Rád bych vyjádřil naši vděčnost paní Luise Rudi Ubedové, která byla v létě zvolena do španělského parlamentu a která odvedla obrovský kus práce na této směrnici. Zejména pak s ohledem na pana zpravodaje z Výboru pro právní záležitosti bych rád zdůraznil, že určitých speciálních opatření týkajících se prázdninových klubů, tedy opatření, jež jsou dle mého názoru pravděpodobně největším samostatným úspěchem, kterého jsme v této směrnici týkající se těchto specifických druhů produktů dosáhli, bylo dosaženo především díky houževnatosti paní Rudi Ubedové a díky její snaze zajistit tomuto problému neustálou pozornost. Evropská rada a Komise byly v tomto problému poněkud váhavé, přesto jsem rád, že jsme nakonec dospěli k dohodě, která má dle mého názoru zásadní význam. Můj zpravodaj, Toine Manders, který na tom taktéž odvedl vynikající práci a kterému bych rád vzdal hold, stejně jako bych rád vzdal hold i zbytku týmu, který s ním spolupracoval, a také paní Kunevové, se dotkl řady dalších problémů. Rád bych zde však poukázal pouze na dva velmi důležité problémy, u kterých jsme se snažili dosáhnout podstatného zlepšení. Prvním z nich je problém týkající se reklamy. Pokud se podíváte na doložku ohledně reklamy, je nyní jasně definováno, že jakákoliv propagační aktivita týkající se timeshare nebo prázdninových klubů musí být jasně prezentována a musí být zřejmé, že se jedná o reklamu jako takovou. Dále také musí být za všech okolností, nehledě k typu propagační aktivity, dostupné všechny standardizované informace, tak jak jsme to vyžadovali, aby spotřebitelé nemohli být v žádném případě oklamáni nějakou lákavou nabídkou, cestou či dovolenou. Musí jim být naprosto jasné, o čem je řeč, a nabídky by neměly být prodávány jako investice. Druhým naprosto zásadním problémem – a zde bych se rád obrátil na Evropskou radu, přestože zde není pan ministr bohužel přítomen – je podpora kodexů chování a mimosoudního řešení sporů. Celkově se jedná o významný pokrok v ochraně spotřebitele. Návrh plně podporuji a jsem si jist, že dnes získá i drtivou podporu sněmovny."@cs1
"Hr. formand! Det er mig en stor glæde på vegne af gruppen og den anden skyggeordfører for min gruppe, der har beskæftiget sig med den, at kunne hilse den aftale, vi i dag har indgået med Rådet, velkommen. Jeg vil også gerne takke Rådet for deres samarbejde. Jeg vil gerne fastslå, at vi står i gæld til fru Luisa Rudi Ubeda, som blev valgt ind i det spanske parlament i sommer, men som faktisk har stået for hovedparten af arbejdet med dette direktiv. Især med hensyn til det punkt, som ordføreren for Retsudvalget kom ind på, vil jeg gerne lige understrege, at det særlige afsnit om ferieklubber, som jeg nok tror, er det største enkeltstående fremskridt, vi har her i direktivet med hensyn til denne produkttype, i høj grad skyldes, at fru Rudi Ubeda hårdnakket insisterede på at beholde det på bordet. Rådet og især Kommissionen var temmelig modvillige, men jeg glæder mig over, at vi her er nået til enighed, for jeg tror, det er af afgørende betydning. Min ordfører, hr. Manders, som også har gjort en fremragende indsats, og som jeg roser, ligesom jeg også roser resten af den gruppe, der samarbejdede med ham, og fru Kuneva har omtalt nogle af de andre punkter, men jeg vil gerne lige fremhæve to andre i mine øjne meget vigtige punkter, som vi har forsøgt at forbedre væsentligt. Det første er spørgsmålet om reklame. Hvis De ser på artiklen om reklame, er det nu klart angivet, at ethvert salgsfremmende arrangement for timeshares eller ferieklubber skal være tydelig nævnt og angivet i selve reklamen. Desuden skal de standardoplysninger, som vi har krævet skal være tilgængelige, til enhver tid være tilgængelige ved enhver type salgsfremmende arrangement, så forbrugerne på ingen måde kan blive vildledt af tillokkende rejser, besøg eller tilbud. Det skal være helt tydeligt, hvad der er tale om, og at det ikke skal sælges som en investering. For det andet, og her henvender jeg mig til Rådet, selv om ministeren desværre ikke er til stede, er det absolut vigtigt, at medlemsstaterne tilskynder til adfærdskodekser og udenretslig bilæggelse. Overordnet set er der tale om en væsentlig forbedring af forbrugerbeskyttelsen. Jeg kan fuldt ud anbefale direktivet og er sikker på, at det i dag vil få Parlamentets overvældende støtte."@da2
"Herr Präsident! Es freut mich außerordentlich, im Namen meiner Fraktion und auch als zweiter Schattenberichterstatter für meine Fraktion, die an diesem Bericht mitgewirkt hat, die Einigung begrüßen zu können, die wir mit dem Rat heute erreicht haben. Ich möchte auch dem Rat für seine Zusammenarbeit danken. Weiterhin möchte ich zu Protokoll geben, dass wir unserer Kollegin Luisa Rudi Ubeda, die im Sommer in das spanische Parlament gewählt worden ist, aber eigentlich den Hauptteil der Schattenarbeit zu dieser Richtlinie geleistet hat, zu großem Dank verpflichtet sind. Insbesondere in Bezug auf den Punkt, den der Rechtsausschuss gegenüber dem Berichterstatter geltend gemacht hat, möchte ich lediglich betonen, dass der gesonderte Abschnitt zu den Ferienclubs, der meiner Meinung nach wahrscheinlich der herausragendste Einzelfortschritt ist, den wir in dieser Richtlinie in Bezug auf diesen besonderen Produkttyp erzielen konnten, ganz wesentlich der Hartnäckigkeit von Frau Rudi Ubeda zu verdanken ist, die dafür sorgte, dass dieses Thema weiter auf der Tagesordnung geblieben ist. Insbesondere der Rat und die Kommission sträubten sich dagegen, aber ich bin hocherfreut, dass wir eine diesbezügliche Einigung erzielt haben, denn ich glaube, dies ist ungemein wichtig. Mein Berichterstatter, Toine Manders, der ausgezeichnete Arbeit zu diesem Thema geleistet hat und dem ich meine Hochachtung aussprechen möchte, sowie auch dem übrigen Team, das mit ihm zusammengearbeitet hat, und Kommissarin Kuneva haben sich mit einer ganzen Reihe der anderen Themen beschäftigt. Aber ich möchte lediglich auf zwei weitere, sehr wichtige Punkte hinweisen, zu denen wir erhebliche Verbesserungen anstrebten. Der erste Punkt betrifft die Werbung. Bei Betrachtung der Werbeklausel wird klar, dass nun ganz deutlich formuliert worden ist, dass jede Art von Werbeaktivität im Zusammenhang mit Teilzeitnutzungsrechten oder Ferienclubs deutlich als solche in der Werbung zu kennzeichnen sind. Darüber hinaus muss die standardisierte Information, deren Verfügbarkeit von uns gefordert worden ist, bei jeder Art von Werbeveranstaltung stets ebenfalls verfügbar sein, sodass es nicht möglich sein wird, Verbraucher durch vorgeblich attraktive Reisen, Besichtigungen oder Angebote in die Irre zu führen. Es muss völlig klar sein, worum es den Anbietern bei ihren Angeboten geht, und dass solche Angebote nicht als Investitionen verkauft werden dürfen. Zweitens – und hier wende ich mich an den Rat, obwohl der Minister leider nicht anwesend ist – ist es absolut notwendig, dass die Mitgliedstaaten Verhaltenskodizes einführen und Möglichkeiten für außergerichtliche Schlichtungen im Streitfall schaffen. Im Großen und Ganzen bedeutet diese Richtlinie einen großen Schritt nach vorn beim Verbraucherschutz. Ich unterstütze sie daher ohne Vorbehalte, und ich bin sicher, die Richtlinie bekommt bei der heutigen Abstimmung ein deutliches, positives Votum."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που μπορώ να καλωσορίσω, εξ ονόματος της ομάδας και ως, πράγματι, δεύτερος σκιώδης εισηγητής για την ομάδα μου που έχει εργαστεί πάνω σε αυτό, τη συμφωνία που επιτύχαμε σήμερα με το Συμβούλιο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για τη συνεργασία του. Θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά η υποχρέωση που έχουμε στην κ. Luisa Rudi Ubeda, η οποία εξελέγη στο ισπανικό Κοινοβούλιο το καλοκαίρι, αλλά στην πραγματικότητα έκανε το μεγαλύτερο μέρος των σκιωδών εργασιών αυτής της οδηγίας. Ειδικότερα, σε σχέση με το σημείο του εισηγητή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, θέλω μόνο να τονίσω ότι το ειδικό τμήμα για τα κλαμπ διακοπών, το οποίο πιστεύω ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη μεμονωμένη πρόοδος που κάνουμε σε αυτή την οδηγία στην αντιμετώπιση αυτού του συγκεκριμένου τύπου προϊόντος, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εμμονή της κ. Rudi Ubeda να εξασφαλίσει ότι θα τον διατηρήσουμε στη συζήτηση. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή, ιδίως, ήταν μάλλον απρόθυμοι, αλλά χαίρομαι που έχουμε φτάσει σε συμφωνία σχετικά με αυτό διότι πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας. Ο εισηγητής μου, Toine Manders, που έχει επίσης κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό και τον οποίο χαιρετίζω, καθώς και η υπόλοιπη ομάδα που εργάστηκε μαζί του και η κ. Kuneva, έχουν καλύψει ορισμένα από τα άλλα ζητήματα, αλλά ήθελα μόνο να επισημάνω αυτά που νομίζω ότι είναι δύο ακόμα πολύ σημαντικά ζητήματα για τα οποία έχουμε επιδιώξει σημαντική βελτίωση. Το πρώτο είναι το ζήτημα της διαφήμισης. Αν δει κανείς τη ρήτρα για τη διαφήμιση, τώρα πλέον διατυπώνεται σαφώς ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα προώθησης σε σχέση με τη χρονομεριστική μίσθωση ή τα κλαμπ διακοπών πρέπει να εμφανίζεται και να χαρακτηρίζεται στη διαφήμιση σαφώς ως τέτοια. Επίσης, οι τυποποιημένες πληροφορίες που έχουμε ζητήσει να είναι διαθέσιμες πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή σε κάθε είδους εκδήλωση προώθησης, για να μην υπάρχει θέμα παραπλάνησης των ανθρώπων με κάποιο ελκυστικό ταξίδι, επίσκεψη ή προσφορά. Πρέπει να είναι απολύτως σαφές για τι πράγμα μιλάνε και ότι δεν πρέπει να πωλείται ως επένδυση. Δεύτερον – και εδώ απευθύνομαι στο Συμβούλιο, παρόλο που, δυστυχώς, ο Υπουργός δεν είναι εδώ – είναι αποφασιστικής σημασίας τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους κώδικες δεοντολογίας και την εξώδικη επίλυση των διαφορών. Συνολικά αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη για την προστασία των καταναλωτών. Την επιδοκιμάζω πλήρως και είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα πάρει τη συντριπτική υποστήριξη του Σώματος."@el10
"Señor Presidente, en nombre del grupo y, por supuesto, como segundo ponente alternativo de mi grupo que ha colaborado en esto, me complace que se acoja favorablemente el acuerdo que hoy hemos alcanzado con el Consejo. Asimismo quiero agradecer a este último su cooperación. Desearía hacer constar que estamos en deuda con la señora Rudi Úbeda, que fue elegida miembro del Parlamento español en verano pero que en realidad ya había realizado la parte principal del trabajo de esta directiva. Concretamente, en relación con el punto del ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, solo quiero destacar que la sección especial sobre clubes de vacaciones, que creo que probablemente representa el mayor avance de esta directiva con respecto a ese tipo concreto de producto, se debe en gran medida a la tenacidad de la señora Rudi Úbeda al garantizar que lo mantuviéramos sobre la mesa. El Consejo y la Comisión eran más bien reticentes, pero me alegra que hayamos alcanzado un acuerdo en este asunto porque creo que es de vital importancia. Mi ponente, el señor Manders, que también ha realizado un trabajo excelente en esto y a quien rindo homenaje, como al resto del equipo que trabajó con él, y la señora Kuneva han informado sobre otros asuntos, pero simplemente deseo señalar que hay dos cuestiones en las que hemos tratado de introducir mejoras. La primera se centra en el asunto de la publicidad. Si observamos la cláusula de publicidad, ahora se explica con claridad que cualquier actividad promocional relacionada con el aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico o los clubes de vacaciones debe mostrarse con transparencia y anunciarse como tal. Además, la información estandarizada deberá estar disponible, como hemos solicitado, en todo momento y en todos los actos de promoción, para que no se confunda a la gente con excursiones, visitas u ofertas atractivas. Tiene que quedar absolutamente claro en qué consiste el producto en cuestión y que no debería venderse como inversión. En segundo lugar —y aquí me dirijo al Consejo, aunque, por desgracia, el señor Ministro no está presente—, es absolutamente esencial el fomento de códigos de conducta de los Estados miembros y la solución extrajudicial de litigios. En conjunto, esto constituye un avance importante en la protección del consumidor. Lo recomiendo sin reservas y estoy seguro de que hoy conseguirá un amplio apoyo de la Cámara."@es21
"Härra juhataja, mul on meie fraktsiooni nimel hea meel tervitada täna nõukoguga saavutatud kokkulepet, seda ka oma fraktsiooni teise variraportöörina, kes selle loomisele kaasa aitas. Tänan ka nõukogu nende koostöö eest. Soovin jäädvustada protokolli meie tänuvõla Luisa Rudi Ubeda ees, kes valiti suvel Hispaania parlamenti, kuid kes tegi tegelikult suurema osa variraportööri tööst nimetatud direktiivi juures. Seoses õiguskomisjoni raportööri seisukohaga tahan ma eriti rõhutada seda, et puhkuseklubisid käsitlev erilõiku, millega saavutati vast kõige suuremat edu seoses seda sorti toodetega antud direktiivis, sai käsitletud nii põhjalikult just nimelt Rudi Ubeda järjekindluse tõttu, kes seda koguaeg päevakorras hoidis. Nõukogu ja eriti komisjon olid tõrksad, kuid mul on hea meel, et jõudsime kokkuleppele, mis on minu arvates ülemalt tähtis. Minu raportöör, Toine Manders, kes on samuti teinud ära suurepärase töö ning keda ma koos tema meeskonnaga tänan ja proua Meglena Kuneva on juba käsitlenud mitmeid teisi küsimusi, kuid ma tahan tuua esile kaks minu arvates väga tähtsat küsimust, milles me olulisi parandusi tahtsime saavutada . Esimene on reklaami küsimus. Nüüd on reklaami klauslis selgelt öeldud, et igasugune osaajalise kasutamise õigusega tootega või puhkuseklubiga kaasnev reklaamitegevus peab olema reklaamis ka selgelt tähistatud ja sellisena välja toodud. Samuti peab standardiseeritud teave, mida me nõudsime, olema saadaval alati igal reklaamiüritusel, et ei oleks küsimusi selle kohta, et inimesi eksitatakse mõne atraktiivse reisi, külastuse või pakkumisega. Peab olema täiesti selge, millest räägitakse ning et seda ei müüda kui investeeringut. Teiseks – ning siinjuures pöördun ma nõukogu poole, kuigi minister ei ole kahjuks siin – on hädavajalik liikmesriikide toetus käitumiskoodeksitele ja kohtuvälistele lahenditele. Üldiselt on see tarbijakaitse jaoks suur samm edasi. Kiidan selle täielikult heaks ning olen kindel, et see saab homme täiskogu üleüldise toetuse osaliseks."@et5
". Arvoisa puhemies, olen erittäin iloinen siitä, että voin ryhmäni puolesta ja itse asiassa mietintöä laatineen ryhmäni toisena varjoesittelijänä onnitella sopimuksesta, johon olemme tänään päässeet neuvoston kanssa. Haluan myös kiittää neuvostoa yhteistyöstä. Haluan myös muistuttaa, että olemme kiitollisuudenvelassa Luisa Rudi Ubedalle, joka valittiin kesällä Espanjan parlamenttiin. Hän on itse asiassa tehnyt suurimman osan varjoesittelijän työstä tämän direktiivin yhteydessä. Erityisesti oikeudellisten asioiden valiokunnan valmistelijan esille tuoman näkökohdan suhteen haluan korostaa, että lomaklubeja koskeva osa, joka on mielestäni todennäköisesti suurin yksittäinen edistysaskel, jonka olemme saaneet aikaan tässä direktiivissä kyseisen erityisen tuotetyypin osalta, johtui suurelta osin Luisa Rudi Ubedan sinnikkyydestä. Hän varmisti, että otimme kyseisen tuotteen huomioon. Neuvosto ja erityisesti komissio olivat melko haluttomia, mutta olen iloinen siitä, että pääsimme sopimukseen kyseisestä asiasta, joka on mielestäni äärimmäisen tärkeä. Esittelijä Toine Manders on myös tehnyt erinomaista työtä ja haluan kiittää häntä hänen kanssaan työskennelleen ryhmän ohella. Toine Manders ja komission jäsen Kuneva ovat ottaneet huomioon useita muita kysymyksiä, mutta haluan vain korostaa mielestäni kahta muuta erittäin tärkeää kysymystä, joiden osalta olemme saaneet aikaan merkittäviä parannuksia. Niistä ensimmäinen koskee mainontaa. Jos katsotte mainontaa koskevaa lauseketta, nyt siinä todetaan selkeästi, että kaikki aikaosuuteen tai lomaklubiin liittyvät myynninedistämistoimet on ilmoitettava selkeästi ja osoitettava mainonnassa sellaisiksi. Myös peräänkuuluttamiemme vakiotietojen on oltava saatavilla kaikkina aikoina kaikenlaisissa myynninedistämistapahtumissa. Silloin ei voi tulla kyseeseen, että ihmisiä johdetaan harhaan houkuttelevan matkan, vierailun tai tarjouksen avulla. On oltava täysin selvää, mistä myyjät puhuvat, ja että kyseistä tuotetta ei pidä myydä investointina. Toiseksi – ja nyt osoitan sanani neuvostolle, vaikka ministeri ei valitettavasti ole paikalla – jäsenvaltioiden kannustaminen menettelysääntöjen noudattamiseen ja kiistojen ratkaisemiseen muualla kuin tuomioistuimessa on ehdottoman tärkeää. Kaiken kaikkiaan tämä on huomattava edistysaskel kuluttajansuojan kannalta. Kannatan sitä täysin ja olen varma siitä, että se saa parlamentin ylivoimaisen tuen tänään."@fi7
". Monsieur le Président, c’est un plaisir pour moi que de pouvoir saluer, au nom du groupe et en tant que deuxième rapporteur fictif de mon groupe à avoir travaillé sur ce dossier, l’accord auquel nous sommes parvenus avec le Conseil aujourd’hui. Je remercie également le Conseil pour sa coopération. Je tiens à souligner publiquement la dette que nous avons envers M Luisa Rudi Ubeda, qui a été élue au parlement espagnol cet été mais qui avait en fait accompli la majeure partie du travail de rapport fictif sur cette directive. Concernant en particulier la remarque faite par le rapporteur de la commission des affaires juridiques, je tiens à souligner que la section spécifique consacrée aux clubs de vacances, que je considère comme le progrès le plus important accompli par cette directive vis-à-vis de ce type de produit, doit beaucoup à la ténacité de M Rudi Ubeda qui a fait en sorte que cette question reste sur la table. Le Conseil et la Commission, en particulier, ont fait preuve d’une certaine réticence à cet égard, mais je suis ravi que nous ayons conclu un accord à ce sujet parce qu’il est d’une importance essentielle. Mon rapporteur Toine Manders, qui a fait un excellent travail sur ce dossier et auquel je rends hommage ainsi qu’au reste de l’équipe qui a travaillé avec lui et M Kuneva, ont abordé un certain nombre d’autres points. Je souhaite simplement mettre en exergue deux autres questions qui me semblent très importantes et à propos desquelles nous nous sommes efforcés d’obtenir des améliorations significatives. La première concerne la publicité. La clause relative à la publicité indique désormais clairement que toute activité promotionnelle relative à un bien à temps partagé ou à un club de vacances doit être clairement indiquée et identifiée comme telle. De même, les informations normalisées dont nous avons demandé la disponibilité doivent être disponibles à tout moment lors de tous les événements promotionnels afin d’éviter que des consommateurs soient induits en erreur par une visite, une offre ou un voyage attrayant. Les professionnels doivent également décrire de façon absolument claire ce dont ils parlent, et n’ont pas le droit de vendre leur produit comme un investissement. Deuxièmement - et je m’adresse maintenant au Conseil, bien que le ministre ne soit pas ici - l’encouragement par les États membres de l’utilisation de codes de conduite et de mécanismes de résolution extrajudiciaire des conflits est absolument crucial. D’une façon générale, il s’agit d’un progrès majeur en matière de protection des consommateurs. Je soutiens ce rapport sans réserve et je suis sûr qu’il recevra aujourd’hui l’aval d’une très large majorité de ce Parlement."@fr8
"Elnök úr! Nagy öröm számomra, hogy a képviselőcsoportom nevében és mint a témáért felelős második árnyékelőadó, üdvözölni tudom a mai napon a Tanáccsal tető alá hozott megállapodást. A Tanácsnak is szeretném megköszönni az együttműködést. Szeretném, ha jegyzőkönyvbe kerülne, hogy milyen nagy hálával tartozunk Luisa Rudi Ubeda asszonynak, akit nyáron beválasztottak a spanyol parlamentbe, mivel valójában ő végezte az irányelvvel kapcsolatos árnyékmunka nagy részét. A Jogi Bizottság előadója által elmondottakhoz kapcsolódóan azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ebben az irányelvben valószínűleg az üdülési klubokat érintő külön rész jelenti a legnagyobb előrelépést az ilyen típusú termékekkel kapcsolatban, és ez elsősorban Rudi Ubeda asszony kitartásának köszönhető. A Tanács és a főleg a Bizottság kezdetben nem nagyon lelkesedett a témáért, de örülök annak, hogy végül sikerült megállapodásra jutnunk. Ezt rendkívül fontosnak tartom. Előadóm, Toine Manders, kiváló munkát végzett ezzel kapcsolatban, minden elismerésem az övé és a vele együttdolgozó csapat többi tagjáé és Kuneva asszonyé, akik több kérdéssel is foglalkoztak, azonban fel szeretném hívni a figyelmet arra a két nagyon fontos kérdésre, ahol jelentős előrelépést értünk el. Az első a reklámozás kérdése. Ha megnézzük a reklámozási záradékot, az egyértelműen kimondja, hogy az időben megosztott használati joggal és az üdülési klubokkal kapcsolatos promóciós tevékenységet egyértelműen jelezni kell a hirdetésben. A szabványos formájú tájékoztatásnak, amit kértünk, mindenkor és minden promóciós eseményen rendelkezésre kell állnia, ezáltal nem lehet majd félrevezetni az embereket egy vonzó úttal, látogatással vagy ajánlattal. Teljesen egyértelművé kell tenni, hogy miről van szó, és nem pedig befektetésként kell azt eladni. Másodsorban – és most a Tanácshoz fordulok, habár sajnálatos módon a miniszter úr nincs jelen – rendkívül fontos, hogy a tagállamok szorgalmazzák a magatartási kódexek bevezetését és a jogviták peren kívüli rendezését. Összességében, ez egy komoly előrelépést jelent a fogyasztóvédelem területén. Teljes mértékben támogatom, és biztos vagyok abban, hogy megkapja a Parlament elsöprő többségének támogatását."@hu11
"Signor Presidente, sono molto lieto di poter accogliere l’accordo raggiunto oggi col Consiglio a nome del mio gruppo e in qualità di secondo relatore ombra del gruppo che si è impegnato su questo fronte. Vorrei inoltre ringraziare il Consiglio della cooperazione. Vorrei inoltre che fosse messo a verbale il debito che abbiamo nei confronti dell’onorevole Luisa Rudi Ubeda, eletta nel parlamento spagnolo la scorsa estate, ma che ha effettivamente svolto il grosso del lavoro ombra su questa direttiva. In particolare, in relazione al punto sollevato dal relatore della commissione per gli affari giuridici, vorrei soltanto sottolineare che la sezione speciale sui club per vacanza, che a mio avviso rappresenta il progresso singolo più consistente compiuto dalla direttiva nella gestione di quella tipologia specifica di prodotti, è stata soprattutto il risultato della tenacia dell’onorevole Rudi Ubeda nel garantire la discussione continua sul tema. Il Consiglio e la Commissione, in particolare, erano piuttosto riluttanti, ma sono lieto che abbiamo raggiunto un accordo in tal senso, in quanto ritengo che sia cruciale. Il mio relatore, l’onorevole Manders, che ha svolto un lavoro eccellente e al quale rendo omaggio, oltre che alla squadra che con lui ha collaborato, e la commissario Kuneva si sono occupati di numerose altre questioni, ma io vorrei soffermarmi solamente su due altre problematiche molto importanti per le quali abbiamo cercato di apportare miglioramenti ingenti. La prima è la questione della pubblicità. Se esaminate la clausola in materia, specifica chiaramente che ogni attività promozionale relativa a una multiproprietà o a un club per vacanza dev’essere indicata o mostrata chiaramente come tale nel materiale pubblicitario. Inoltre, le informazioni standard che abbiamo chiesto che vengano messe a disposizione devono essere reperibili in ogni momento in qualsiasi tipo di evento promozionale, per impedire che si verifichino casi di clienti tratti in inganno da gite, visite o offerte allettanti. Dev’essere assolutamente chiaro ciò di cui si parla, e il fatto che non va venduto come investimento. In secondo luogo – e mi rivolgo qui al Consiglio, anche se purtroppo il ministro non è presente – l’incoraggiamento da parte degli Stati membri dei codici di condotta e della risoluzione stragiudiziale delle controversie è assolutamente cruciale. Si tratta in generale di un enorme passo avanti nella tutela dei consumatori. Appoggio il documento incondizionatamente e sono sicuro che otterrà il sostegno della maggioranza dei deputati qui presenti."@it12
"Gerb. pirmininke, frakcijos ir savo, kaip antrojo pagalbinio pranešėjo vardu džiaugiuosi dėl kartu su Taryba šiandien priimto sprendimo. Taip pat norėčiau padėkoti Tarybai už bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau padėkoti Luisai Rudi Ubedai, šią vasarą išrinktai į Ispanijos parlamentą, atlikusiai didelę darbo dalį rengiant šią direktyvą. Pritardamas pranešėjui iš Teisės reikalų komiteto, tik norėčiau pabrėžti, kad dalis dėl atostogų klubų, kuri yra didžiausia pažanga šioje direktyvoje, sprendžiant konkretaus produkto klausimą, buvo parengta L. Rudi Ubeda dėka, užtikrinusios, kad šis klausimas būtų svarstomas. Taryba ir ypač Komisija nelabai noriai tai darė, bet malonu, kad pavyko pasiekti sutarimą, nes manau, kad tai labai svarbu. Pranešėjas Toine Manders atliko puikų darbą rengdamas šį pranešimą ir įtraukdamas kitus klausimus, todėl jam ir visiems kartu su juo dirbusiems bei M. Kunevai norėčiau padėkoti. Tačiau norėčiau pasisakyti dėl kitų labai svarbių klausimų, kur, manau, buvo padaryta didelė pažanga. Vienas iš jų susijęs su reklama. Jei pažiūrėtumėte į nuostatas dėl reklamos, aiškiai nustatoma, kad reklama dėl pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe turi būti aiški ir apibrėžta. Taip standartinė informacijas turi būti prieinama vykdant bet kokio pobūdžio reklamines akcijas, kad žmonės nebūtų klaidinami dėl patrauklios kelionės, vizito ar pasiūlymo. Turi būti visiškai aišku, apie ką eina kalba, ir tai neturėtų būti parduodama kaip investicija. Antra, kreipiuosi į Tarybą, nors ministras šiuo metu nedalyvauja, labai svarbu skatinti valstybes narės parengti elgesio kodeksus ir nustatyti ikiteisminio ginčo procedūras. Bendrai, tai – didelė pažanga vartotojų apsaugos srityje. Labai tam pritariu ir esu tikras, kad šiandien jam pritars didžioji Parlamento dauguma."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es esmu ļoti apmierināts ar to, ka savas grupas vārdā un, protams, kā šajā darbā iesaistītais savas grupas otrais ēnu referents, varu paust atzinību par šobrīd panākto vienošanos ar Padomi. Es gribu pateikties arī Padomei par sadarbību. Es gribu oficiāli paziņot, ka mēs esam parādā kundzei, kuru vasarā ievēlēja Spānijas parlamentā, bet kas patiesībā šīs direktīvas sagatavošanā paveica lielāko daļu „ēnu” darba. Attiecībā uz Juridiskās komitejas referenta izvirzīto jautājumu es gribu tikai uzsvērt, ka šajā direktīvā īpaša sadaļa ir paredzēta brīvdienu klubiem, kas, manuprāt, iespējams, ir ārkārtīgi liels uzlabojums direktīvā attiecībā uz šāda veida produktiem; to ieviesa, pateicoties kundzes nepiekāpībai, kas panāca, ka mēs šo jautājumu saglabājam apspriešanai. Padomei un, it īpaši Komisijai drīzāk bija negribīga nostāja, taču es priecājos, ka mēs esam panākuši vienošanos šajā jautājumā, jo, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mans referents kurš ir paveicis izcilu darbu un kuru es cienu, kā arī pārējie darba grupas locekļi, kas darbojās kopā ar viņu, un kundze rūpīgi izstrādāja vairākus jautājumus; es tikai gribu pievērst jūsu uzmanību diviem citiem ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem, attiecībā uz kuriem mēs panācām būtiskus uzlabojumus. Pirmais jautājums ir par reklāmām: Ja mēs paraugāmies uz reklāmas klauzulu, var redzēt, ka tagad tajā ir skaidri formulēts, ka attiecībā uz jebkuru daļlaika lietojuma tiesību produkta vai brīvdienu kluba reklāmas pasākumu nepārprotami jānorāda, ka tas ir reklāmas pasākums. Direktīvā ietverta arī mūsu prasītā standarta informācijas pieejamība: tai jābūt pieejamai jebkurā brīdī jebkurā reklāmas pasākumā, tāpēc nekādā gadījumā cilvēkus nedrīkst maldināt ar pievilcīga ceļojuma, apmeklējuma vai piedāvājuma palīdzību. Ir jābūt pilnīgi skaidram, par ko ir runa, un ka daļlaika lietojuma tiesības nepārdod kā ieguldījumus. Otrkārt ─ es vēršos arī pie Padomes, taču diemžēl priekšsēdētājs pašlaik nav klāt ─ , ārkārtīgi būtisks ir jautājums par to, ka dalībvalstis jāmudina ieviest rīcības kodeksu, un jautājums par iespēju risināt strīdus ārpustiesas kārtībā. Kopumā šī direktīva nozīmē būtisku progresu patērētāju aizsardzības jomā. Es to pilnībā atbalstu, un es esmu pārliecināts, ka šodien to atbalstīs Parlamenta vairākums."@lv13
"au nom du Groupe PPE-DE Mr President, it gives me great pleasure to be able to welcome, on behalf of the group and as,indeed, the second shadow rapporteur for my group that has worked on it, the agreement we have reached with Council today. I also want to thank Council for their cooperation. I want to place on record the indebtedness that we pay to Mrs Luisa Rudi Ubeda, who was elected to the Spanish Parliament in the summer but who had actually done the bulk of the shadow work on this directive. In particular, in relation to the point to the rapporteur from the Committee on Legal Affairs, I just want to emphasise that the special section on holiday clubs, which I think is probably the biggest single advance we have in this directive in dealing with that particular type of product, was very much due to the tenacity of Mrs Rudi Ubeda in ensuring that we kept it on the table. Council and Commission in particular were rather reluctant, but I am delighted that we have reached agreement on that because I think it is crucially important. My rapporteur, Toine Manders, who has also done an excellent job on this and to whom I pay tribute as well asthe rest of the team that worked with him, and Mrs Kuneva, have covered a number of the other issues, but I just want to highlight what I think are two other very important issues where we have sought significant improvement. The first one is on the question of advertising. If you look at the advertising clause it is now clearly spelt out that any promotional activity in relation to a timeshare or holiday club has to be clearly shown and designated in advertising as such. Also, the standardised information that we have asked to be available has to be available at all times at any sort of promotional event, so there can be no question of people being misled by some attractive trip, visit or offer. It has to be absolutely clear what it is they are talking about, and that it should not be sold as an investment. Secondly – and here I address the Council, though,unfortunately, the Minister is not here – the Member States’ encouragement of codes of conduct and out-of-court dispute resolution is absolutely crucial. Overall, this is a major advance in consumer protection. I fully commend it and I am sure that it will get the overwhelming support of the House today."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het doet mij groot genoegen om namens mijn fractie, en als tweede schaduwrapporteur van mijn fractie, het vandaag met de Raad bereikte akkoord te mogen verwelkomen. Tevens wil ik de Raad danken voor de samenwerking. Ik wil graag in het verslag opgenomen zien dat wij onnoemelijk veel dank verschuldigd zijn aan mevrouw Luisa Rudi Ubeda. Afgelopen zomer is zij in het Spaanse parlement gekozen, maar zij heeft het grootste gedeelte van de schaduwwerkzaamheden aan deze richtlijn op zich genomen. Ik wil enkel benadrukken, in het bijzonder in verband met hetgeen de rapporteur van de Commissie juridische zaken zei, dat we het aan de vasthoudendheid van mevrouw Rudi Ubeda te danken hebben dat het speciale gedeelte over vakantieclubs – misschien wel de grootste stap vooruit die bij dit soort producten met deze richtlijn wordt gezet – overeind is gebleven. De Raad en met name de Commissie waren nogal terughoudend, maar ik ben verheugd dat we hier een akkoord over hebben bereikt. Ik ben van mening dat dit van cruciaal belang is. Mijn rapporteur, Toine Manders, heeft uitstekend werk verricht en verdient een groot compliment. Hetzelfde geldt voor het team dat met hem heeft samengewerkt en voor mevrouw Kuneva. Zij hebben een aantal kwesties behandeld, waarvan ik er twee wil noemen die in mijn ogen uiterst belangrijk zijn. Wij hebben in dit verband getracht een aanzienlijke verbetering te bewerkstelligen. De eerste kwestie heeft betrekking op reclame. In de clausule over reclame staat nu duidelijk dat er geen twijfel over mag bestaan dat een aanbieding die betrekking heeft op een timeshare-product of een vakantieclub een vorm van reclame is. Tevens moet de standaardinformatie waar we om hebben gevraagd in alle gevallen en in alle reclameuitingen beschikbaar zijn, zodat mensen niet misleid kunnen worden door een aantrekkelijk tripje, uitje of aanbieding. Het mag geen twijfel lijden dat duidelijk moet zijn waar over gesproken wordt en dat niets onder het mom van een investering mag worden verkocht. Ten tweede – en nu wend ik mij tot de Raad, ofschoon de minister er jammergenoeg niet is – is het van cruciaal belang dat de lidstaten de handelaren aanmoedigen tot het opstellen van gedragscodes en zorgen voor de mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit voorstel is een grote stap voorwaarts op het gebied van consumentenbescherming. Ik beveel het van harte aan en ben ervan overtuigd dat het Parlement het verslag zonder problemen zal aannemen."@nl3
"Panie przewodniczący! Bardzo mi miło, że w imieniu naszej grupy, a w istocie jako drugi kontrsprawozdawca grupy, która pracowała nad tym dokumentem, mogę przyjąć osiągnięte przez nas dzisiaj porozumienie z Radą. Pragnę także podziękować Radzie za współpracę. Chciałbym, żeby odnotowane zostały wyrazy wdzięczności wobec pani Luisy Rudi Ubedy, wybranej w lecie do parlamentu hiszpańskiego, która w istocie wykonała większość pracy kontrsprawozdawcy w odniesieniu do przedmiotowej dyrektywy. W szczególności, co się tyczy kwestii podniesionej przez sprawozdawcę z Komisji Prawnej, pragnę tylko podkreślić, że specjalny rozdział poświęcony klubom wakacyjnym, w którym według mnie dał się prawdopodobnie zauważyć największy postęp w ramach przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu do konkretnie tego rodzaju produktu, zawdzięczamy w znacznej mierze nieustępliwości pani poseł Rudi Ubedy, która postarała się, abyśmy nadal rozpatrywali tę kwestię. Zwłaszcza Rada i Komisja były dość niechętne, ale cieszę się, że osiągnęliśmy porozumienie w tej sprawie, ponieważ kwestia ta jest niezwykle istotna. Mój sprawozdawca, pan poseł Toine Manders, który także wykonał znakomitą pracę w tym przedmiocie i któremu składam wyrazy uznania, tak jak pozostałym współpracującym z nim członkom zespołu i pani komisarz Kunevej, uwzględnił wiele innych kwestii, ale chcę zwrócić uwagę na jedynie dwie, według mnie kolejne bardzo istotne kwestie, w przypadku których dążyliśmy do wprowadzenia istotnych zmian na lepsze. Pierwszą z nich jest kwestia reklamy. Jeżeli wczytać się w klauzulę dotyczącą reklamy, obecnie stanowi ona wyraźnie, że działalność promocyjna dowolnego rodzaju, dotycząca nieruchomości, z których korzysta się w oznaczonym czasie, czy klubu wakacyjnego musi być w reklamie wyraźnie wyodrębniona i określona jako taka. Ponadto ujednolicone informacje, których udostępniania wymagamy, muszą być dostępne w każdym czasie podczas wydarzeń promocyjnych wszelkiego rodzaju, żeby nie pojawił się problem osób wprowadzanych w błąd przez jakąś atrakcyjną podróż, wizytę lub ofertę. Musi być bezwzględnie jasne o czym one mówią, a także, że produkty te mogą być sprzedane jako inwestycja. Po drugie – i tutaj zwracam się do Rady, choć niestety nie ma tutaj pana ministra – bezwzględnie konieczne jest zachęcenie państw członkowskich do stosowania kodeksów postępowania oraz wspierania pozasądowego rozstrzygania sporów. Ogólnie rzecz biorąc jest to znaczny postęp, jeśli chodzi o ochronę konsumentów. W pełni polecam to rozwiązanie i jestem pewien, że jego przyjęcie uzyska dziś entuzjastyczne poparcie Izby."@pl16
"Senhor Presidente, é com enorme prazer que saúdo, em nome do grupo e na qualidade de seu segundo relator-sombra, o acordo alcançado hoje com o Conselho. Quero também agradecer ao Conselho pela sua colaboração. Gostaria de registar a dívida que temos para com a senhora deputada Luisa Rudi Ubeda, que foi eleita para o Parlamento espanhol no Verão, mas que realizou a maior parte do trabalho de relator-sombra no âmbito da presente directiva. Em particular, tendo em conta as observações do relator da Comissão dos Assuntos Jurídicos, quero salientar que a secção específica aos clubes de férias, que considero ser o maior avanço da directiva nesta matéria, se ficou a dever em grande parte à perseverança da senhora deputada Rudi Ubeda em manter a proposta em cima da mesa. O Conselho e a Comissão mostraram-se particularmente relutantes, mas estou muito satisfeito por termos chegado a acordo neste assunto, que penso ser extremamente importante. O meu relator, senhor deputado Toine Manders – que realizou um excelente trabalho, e a quem também agradeço, assim como ao resto da sua equipa –, e a senhora Comissária Kuneva abordaram uma série de questões, mas quero apenas mencionar dois outros assuntos que são muito importantes para mim e que procurámos melhorar substancialmente. O primeiro é a questão da publicidade. A cláusula publicitária refere explicitamente que qualquer actividade promocional relativa a um ou a um clube de férias tem de ser claramente exibida e designada na publicidade como tal. Além disso, a informação normalizada, cuja disponibilização solicitámos, tem de estar permanentemente disponível em qualquer tipo de evento promocional, para que os consumidores não possam ser ludibriados por uma viagem, uma visita ou uma oferta atractiva. O conteúdo do produto publicitado tem de ser absolutamente claro e não pode ser vendido como um investimento. Em segundo lugar – e dirijo-me ao Conselho, apesar de, infelizmente, o senhor Ministro não estar presente –, é absolutamente crucial que os Estados-Membros incentivem os códigos de conduta e a resolução extrajudicial de litígios. Em geral, este é um enorme avanço em termos de protecção dos consumidores. Apoio-o na sua integralidade e estou certo de que terá o apoio da grande maioria do Parlamento na votação de hoje."@pt17
"au nom du Groupe PPE-DE Mr President, it gives me great pleasure to be able to welcome, on behalf of the group and as,indeed, the second shadow rapporteur for my group that has worked on it, the agreement we have reached with Council today. I also want to thank Council for their cooperation. I want to place on record the indebtedness that we pay to Mrs Luisa Rudi Ubeda, who was elected to the Spanish Parliament in the summer but who had actually done the bulk of the shadow work on this directive. In particular, in relation to the point to the rapporteur from the Committee on Legal Affairs, I just want to emphasise that the special section on holiday clubs, which I think is probably the biggest single advance we have in this directive in dealing with that particular type of product, was very much due to the tenacity of Mrs Rudi Ubeda in ensuring that we kept it on the table. Council and Commission in particular were rather reluctant, but I am delighted that we have reached agreement on that because I think it is crucially important. My rapporteur, Toine Manders, who has also done an excellent job on this and to whom I pay tribute as well asthe rest of the team that worked with him, and Mrs Kuneva, have covered a number of the other issues, but I just want to highlight what I think are two other very important issues where we have sought significant improvement. The first one is on the question of advertising. If you look at the advertising clause it is now clearly spelt out that any promotional activity in relation to a timeshare or holiday club has to be clearly shown and designated in advertising as such. Also, the standardised information that we have asked to be available has to be available at all times at any sort of promotional event, so there can be no question of people being misled by some attractive trip, visit or offer. It has to be absolutely clear what it is they are talking about, and that it should not be sold as an investment. Secondly – and here I address the Council, though,unfortunately, the Minister is not here – the Member States’ encouragement of codes of conduct and out-of-court dispute resolution is absolutely crucial. Overall, this is a major advance in consumer protection. I fully commend it and I am sure that it will get the overwhelming support of the House today."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, som veľmi rád, že môžem v mene skupiny a ako druhý tieňový spravodajca našej skupiny, ktorá na tom pracovala, uvítať dohodu, ktorú sme dnes s Radou dosiahli. Takisto by som chcel poďakovať Rade za jej spoluprácu. Chcem, aby sa zaprotokoloval dlh, ktorý máme voči pani Luise Rudi Ubedovej, ktorá bola v lete zvolená do španielskeho parlamentu a ktorá vykonala množstvo tieňovej práce na tejto smernici. Najmä pokiaľ ide o poznámku pána spravodajcu Výboru pre právne veci, chcel by som len zdôrazniť, že osobitná časť o dovolenkových kluboch, o ktorej sa domnievam, že je pravdepodobne najväčším samostatným pokrokom v tejto smernici, čo sa týka tohto osobitného typu produktu, je do veľkej miery zásluhou húževnatosti pani Rudi Ubedovej, ktorá zabezpečila, aby sme o ňom rokovali. Najmä Rada a Komisia boli dosť neochotné, som však rád, že sme v tomto bode dosiahli dohodu, pretože si myslím, že je veľmi dôležitý. Môj spravodajca pán Toine Manders, ktorý v tejto veci takisto vykonal vynikajúcu prácu a ktorému vzdávam hold, rovnako ako zvyšku tímu, ktorý s ním spolupracoval, a pani Kunevovej, uviedol množstvo iných bodov, chcel som však objasniť dva ďalšie body, o ktorých si myslím, že sú veľmi dôležité, a v ktorých sme dosiahli podstatné zlepšenie. Prvý z nich sa týka reklamy. Ak sa pozriete na ustanovenie o reklame, teraz je jasne vysvetlené, že akúkoľvek propagačnú činnosť týkajúcu sa časovo vymedzeného užívania nehnuteľností alebo dovolenkových klubov treba jasne vymedziť a označiť v reklame ako takej. Štandardizované informácie, o ktoré sme žiadali, musia byť dostupné po celý čas pri každej reklamnej udalosti, takže nedôjde k zavádzaniu ľudí atraktívnymi výletmi, návštevami alebo ponukou. Musí byť úplne jasné, o čom hovoria, a nesmú sa predávať ako investície. Po druhé – a tu sa obraciam na Radu, hoci minister tu, žiaľ, nie je – podpora kódexov správania členských štátov a urovnanie sporu mimosúdnou cestou je osobitne dôležité. Celkovo vzaté, je to významný pokrok v oblasti ochrany spotrebiteľa. Plne ho odporúčam a som si istý, že v dnešnom hlasovaní získa prevažnú podporu Parlamentu."@sk19
"Gospod predsednik, zelo sem vesel, da lahko v imenu skupine in dejansko tudi kot drugi poročevalec v senci za svojo skupino, ki sem pri tem sodeloval, pozdravim sporazum, ki smo ga danes dosegli s Svetom. Želel bi se tudi zahvaliti Svetu za njegovo sodelovanje. Posebej želim poudariti naš dolg do gospe Luise Rudi Ubeda, ki je bila imenovana v Evropski parlament poleti, a vendar je pri tej direktivi opravila ogromno dela v senci. V zvezi s točko poročevalca iz Odbora za pravne zadeve bi želel samo predvsem poudariti, da je poseben oddelek o počitniških klubih, ki je po mojem mnenju verjetno največji posamezni napredek, ki smo ga v tej direktivi dosegli pri obravnavanju posebne vrste proizvoda, v veliki meri prav rezultat vztrajnosti gospe Rudi Ubeda, ki je zagotovila, da tega nismo zavrnili. Temu sta bila predvsem precej nenaklonjena Svet in Komisija, vendar sem vesel, da smo dosegli sporazum, saj menim, da je ta bistvenega pomena. Moj poročevalec, Toine Manders, ki je pri tem prav tako opravil odlično delo in ki mu izkazujem spoštovanje, kakor tudi preostalim članom ekipe, ki so delali z njim, in gospa Kuneva, sta zajela številna druga vprašanja, vendar pa želim poudariti to, kar sta po mojem mnenju drugi dve zelo pomembni vprašanji, pri katerih smo si prizadevali za večji napredek. Prvo je vprašanje oglaševanja. Če si pogledate določbo o oglaševanju, vidite, da je zdaj jasno napisano, da mora biti vsaka promocijska dejavnost, povezana s časovnim zakupom ali počitniškim klubom kot taka jasno prikazana in označena na oglasu. Prav tako morajo standardizirane informacije, za katere smo zahtevali, da morajo biti na voljo, biti na voljo ves čas na vseh vrstah promocijskih dogodkov, da ne bi prišlo do tega, da bi ljudi zavedel nek privlačen izlet, obisk ali ponudba. Povsem jasno mora biti, o čem oglasi govorijo, in da se tega ne sme prodajati kot naložbo. Drugič – in tukaj se obračam na Svet, čeprav ministra na žalost ni tukaj –, spodbuda držav članic za kodekse ravnanja in izvensodno poravnavo sporov je povsem ključnega pomena. To je v celoti velik napredek na področju varstva potrošnikov. V celoti ga priporočam in prepričan sem, da bo danes prejel ogromno podporo Parlamenta."@sl20
"Herr talman! Jag är glad över att på min grupps vägnar välkomna den överenskommelse med rådet som vi har uppnått i dag, och det är också skuggföredraganden för min grupp som har arbetat med det. Jag vill också tacka rådet för dess samarbete. Jag vill få protokollfört den tacksamhet vi känner gentemot Luisa Rudi Ubeda, som valdes in i det spanska parlamentet i somras men som faktiskt har gjort huvuddelen av skuggarbetet på direktivet. I samband med den punkt som togs upp av föredraganden från utskottet för rättsliga frågor vill jag bara framhålla att denna särskilda del om reseklubbar, som enligt min mening förmodligen är det största enskilda framsteget i betänkandet när det gäller hanteringen av denna särskilda typ av produkt, i hög grad beror på Luisa Rudi Ubedas insatser för att se till att vi behöll den. I synnerhet rådet och kommissionen var ganska ovilliga men jag är glad över att vi har nått en överenskommelse om frågan som jag anser är mycket viktig. Min föredragande, Toine Manders, som också har gjort ett utmärkt arbete kring detta och som jag lovordar liksom resten av gruppen som arbetade med honom, och Meglena Kuneva, har täckt en rad andra frågor men jag vill bara framhålla det som jag anser är de båda viktigaste frågorna, där vi har strävat efter betydande förbättringar. Det första är frågan om reklam. Om man tittar på reklamklausulen står det nu tydligt att det i all reklam klart och tydligt ska anges att man avser tidsdelat boende eller semesterklubbar. Den standardiserade information som vi har begärt ska dessutom alltid vara tillgänglig i alla former av marknadsföringsevenemang, så att det inte finns någon risk för att folk blir vilseförda av en attraktiv resa, ett besök eller erbjudande. Det måste vara absolut klart vad de talar om och att det inte säljs som en investering. För det andra – och här vänder jag mig till rådet, även om ministern tyvärr inte är här – är medlemsstaternas främjande av uppförandekoder och alternativ tvistelösning av absolut avgörande betydelse. Totalt sett är detta ett stort framsteg i fråga om konsumentskydd. Jag rekommenderar det helhjärtat och är övertygad om att det kommer att få ett överväldigande stöd i kammaren i dag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Luisa Rudi Ubeda"13
"Malcolm Harbour,"5,20,1,19,14,16,11,10,13,4,9
"Rudi Ubeda"13
"Toine Manders,"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph