Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-21-Speech-2-357"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081021.40.2-357"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I have to say – and rather sadly – that I remain sceptical as to whether the human rights clause within the EU-Vietnam cooperation agreement is really worth the paper it is written on. The noble intentions contained within it are a reflection, understandably, of our common European values, but I believe it is little more than window-dressing and an understandable concession to the powerful human rights lobby within the Union. After all, China is now the EU’s second-largest trading partner, yet the Communist dictatorship in Beijing pays no attention to our concern about human rights. Indeed, I sometimes wonder whether it is even worth raising the issue any more. The political repression and human rights violations in China tend to distract us from what is going on in neighbouring Vietnam, where things are every bit as brutal. Pro-democracy dissidents and religious minorities are imprisoned, journalists are intimidated into silence, and the liberties we take for granted here in Europe, such as an uncensored internet, simply do not exist. That is why I proposed last year, with Mr Cappato and others, that Thich Quang Do should be considered for the Nobel Peace Prize. This brave Buddhist monk has suffered years of harassment and jail in his quest for religious freedom and human rights. Vietnam encapsulates the dilemma facing the European Union. How much should human rights matter in our commercial relationships with third countries when they are formally written into trade agreements and partnership agreements? And can stronger economic ties alone be a positive force for political and human rights and democracy reforms? These are tough questions which the new Commissioner from Britain for trade, Baroness Ashton, will have to grapple with. I believe our common values to be non-negotiable. Therefore, I urge the Commission and Council either to be honest and scrap this pretence by abolishing these human rights and democracy clauses, or genuinely and sincerely to hold third countries to account for their wanton abuse of values that we all hold sacrosanct. I pay a very special tribute to Mr Cappato and all the fine work he has done in this respect."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, musím říci – a je to spíše smutné –, že zůstávám skeptický, zdali má doložka o lidských právech obsažená v dohodě o spolupráci mezi EU a Vietnamem větší cenu než papír, na kterém je napsána. Vznešené úmysly v ní obsažené jsou pochopitelně odrazem našich společných evropských hodnot, ale jsem přesvědčen, že je to o něco málo více než kosmetická úprava a pochopitelná úlitba silné lobby za lidská práva v Unii. Konec konců Čína je nyní druhým největším obchodním partnerem EU, ačkoliv komunistická diktatura v Pekingu nevěnuje žádnou pozornost naším obavám o lidská práva. Vlastně se někdy divím, zdali má opravdu smysl zabývat se touto otázkou. Politický útlak a porušování lidských práv v Číně odvrací naši pozornost od událostí v sousedním Vietnamu, kde jsou ještě o něco brutálnější. Demokratičtí disidenti a příslušníci náboženských menšin jsou vězněni, novináři umlčováni a svobody, které zaručujeme v Evropě, například necenzurovaný internet, prostě neexistují. Proto jsem loni společně s panem Cappatem a dalšími, aby se o Thich Quang Dooovi uvažovalo v souvislosti s Nobelovou cenou. Tento statečný buddhistický mnich již léta trpí obtěžováním a vězněním za svůj boj za náboženskou svobodu a lidská práva. Vietnam představuje dilema, kterému čelí Evropská unie. Jak moc by měla lidská práva znamenat v našich obchodních vztazích se třetími zeměmi, když jsou formálně vepsána do obchodních dohod a dohod o partnerství? A mohou být samotné silné hospodářské vazby pozitivní silou pro politické reformy a reformy v oblasti lidských práv a demokracie? Jedná se obtížené otázky, s nimiž si bude muset poradit nová komisařka pro obchod ze Spojeného království, baronesa Ashtonová. Jsem přesvědčen, že o našich společných hodnotách není možné vyjednávat. Proto žádám Komisi a Radu, aby buď byly čestné a přestaly předstírat tím, že odstraní tyto doložky o lidských právech a demokracii, nebo opravdu a upřímně volaly třetí země k odpovědnosti za jejich bezohledné porušování hodnot, které všichni považujeme za svaté. Velmi oceňuji zejména pana Cappata a jeho práci, kterou v tomto směru vykonal."@cs1
"Hr. formand! Jeg må – desværre – sige, at jeg stadig ikke er sikker på, at bestemmelsen om menneskerettigheder i samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam i realiteten er det papir værd, som den er skrevet på. De noble intentioner i den afspejler forståeligt nok vores fælles europæiske værdier, men det er efter min mening ikke andet end spil for galleriet og en forståelig indrømmelse over for den magtfulde menneskerettighedslobby i EU. Kina er trods alt EU's andenstørste handelspartner i dag, og alligevel er det kommunistiske diktatur i Beijing ligeglad med vores bekymringer om menneskerettighederne. Jeg overvejer endda nogle gange, om det overhovedet kan betale sig at nævne problemet længere. Den politiske undertrykkelse og krænkelserne af menneskerettigheder i Kina afleder ofte vores opmærksomhed fra det, der foregår i nabolandet Vietnam, hvor forholdene på alle måder er lige så brutale. Prodemokratiske systemkritikere og religiøse minoriteter fængsles, journaliser intimideres til tavshed, og de friheder, vi tager for givet her i Europa, f.eks. et ucensureret internet, findes simpelthen ikke. Derfor foreslog jeg sidste år sammen med hr. Marco Cappato m.fl., at Thich Quang Do skulle indstilles til Nobels fredspris. Denne tapre buddhistiske munk har i årevis lidt under krænkelser og været fængslet for sin kamp for religionsfrihed og menneskerettigheder. Vietnam viser det dilemma, som EU står overfor. Hvor meget skal menneskerettigheder betyde i vores kommercielle forbindelser med tredjelande, når de formelt indgår i handelsaftaler og partnerskabsaftaler? Og kan stærkere økonomiske bånd alene være en positiv drivkraft for politiske rettigheder, menneskerettigheder og demokratiske reformer? Det er vanskelige spørgsmål, som den nye kommissær for handel fra Storbritannien, Baroness Ashton, skal tage livtag med. Vores fælles værdier er efter min mening ikke til forhandling. Jeg opfordrer derfor Kommissionen og Rådet til enten at være ærlige og skrotte denne forstillelse ved at lade disse bestemmelser om menneskerettigheder og demokrati udgå eller reelt at holde tredjelande ansvarlige for deres uansvarlige krænkelse af værdier, som er hellige for os. Jeg lykønsker navnlig hr. Marco Cappato med den fremragende indsats, han har ydet i denne henseende."@da2
"Herr Präsident! Ich muss – mit einigem Bedauern – sagen, dass ich skeptisch bin, ob die Menschenrechtsklausel im EU-Vietnam-Kooperationsabkommen wirklich das Papier wert ist, auf dem sie geschrieben steht. In bester Absicht bringt sie unsere gemeinsamen europäischen Werte zum Ausdruck – und ist doch, so meine ich, kaum mehr als Augenwischerei und ein verständliches Zugeständnis an die mächtige Menschenrechtslobby in der EU. Lassen Sie mich daran erinnern, dass China mittlerweile zum zweitgrößten Handelspartner der EU aufgestiegen ist, während unsere Bedenken im Hinblick auf die Menschenrechte bei der kommunistischen Diktatur in Beijing auf taube Ohren stoßen. Manchmal frage ich mich ernsthaft, ob das Thema überhaupt noch der Mühe wert ist. Politische Verfolgung und Menschenrechtsverstöße in China lenken uns mitunter von der Lage im benachbarten Vietnam ab, das nicht minder brutal vorgeht. Prodemokratische Dissidenten und Angehörige religiöser Minderheiten werden inhaftiert, Journalisten werden durch Einschüchterung zum Schweigen gebracht, und von Freiheiten, die uns in Europa selbstverständlich sind – etwa einem unzensierten Internet – kann schlicht keine Rede sein. Deshalb schlug ich vergangenes Jahr mit Herrn Cappato und einigen Gleichgesinnten Thich Quang Do für den Friedensnobelpreis vor – einen buddhistischen Mönch, dessen unerschrockener Einsatz für Religionsfreiheit und Menschenrechte ihm Jahre der Verfolgung und Haft einbrachte. Vietnam versinnbildlicht das Dilemma der EU. Wie viel Wert sollten wir in unseren Wirtschaftsbeziehungen zu Drittstaaten auf die Einhaltung förmlicher Menschenrechtsklauseln in Handels- und Partnerschaftsabkommen legen? Und können allein schon engere Wirtschaftsbeziehungen Anreize zur Demokratisierung sowie zur Wahrung politischer und bürgerlicher Rechte schaffen? Harte Fragen, die der neuen britischen Handelskommissarin, Baroness Ashton, noch einiges Kopfzerbrechen bereiten dürften. Ich meine: Unsere gemeinsamen Werte dürfen nicht zur Debatte stehen. Daher appelliere ich an die Kommission und den Rat, entweder diese Farce zu beenden und die Menschenrechts- und Demokratieklausel abzuschaffen oder Drittstaaten wirklich und ehrlich für die mutwillige Missachtung der uns heiligen Ideale zur Verantwortung zu ziehen. Herrn Cappato und seiner ausgezeichneten Arbeit in dieser Sache gilt meine ganz besondere Anerkennung."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να πω – και μετά λύπης – ότι εξακολουθώ να είμαι επιφυλακτικός για το εάν η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ αξίζει ακόμα και το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη. Οι ευγενείς προθέσεις που εμπεριέχει αποτελούν έναν αντικατοπτρισμό, δικαιολογημένα, των κοινών μας ευρωπαϊκών αξιών, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα άλλο από μια βιτρίνα και μια κατανοητή παραχώρηση στην ισχυρή οργανωμένη ομάδα πίεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της Ένωσης. Εξάλλου, η Κίνα είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, κι όμως η Κομμουνιστική δικτατορία στο Πεκίνο δεν δίνει καμία σημασία στις ανησυχίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πράγματι, ορισμένες φορές αναρωτιέμαι εάν αξίζει καν τον κόπο να θίγουμε πια αυτό το θέμα. Η πολιτική καταπίεση και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα τείνουν να μας αποσπούν την προσοχή από τα όσα γίνονται στο γειτονικό Βιετνάμ, όπου η κατάσταση είναι εξίσου απάνθρωπη. Οι διαμαρτυρόμενοι υπέρ της δημοκρατίας και οι θρησκευτικές μειονότητες φυλακίζονται, οι δημοσιογράφοι εκφοβίζονται να σωπαίνου και οι ελευθερίες που θεωρούμε δεδομένες εδώ στην Ευρώπη, όπως ένα μη λογοκριμένο Ίντερνετ, εκεί απλά δεν υπάρχουν. Για το λόγο αυτό πέρσι πρότεινα, με τον κύριο Cappato και άλλους ο Thich Quang Do να προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης. Αυτός ο θαρραλέος Βουδιστής καλόγερος έχει υποστεί επί πολλά χρόνια εκφοβισμούς και φυλακίσεις στον αγώνα του για τη θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Βιετνάμ συνοψίζει το δίλημμα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο θα πρέπει να μετράνε τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές μας σχέσεις με τρίτες χώρες όταν προβλέπονται επισήμως σε εμπορικές συμφωνίες και συμφωνίες εταιρικής σχέσης; Και μπορούν οι ισχυρότεροι οικονομικοί δεσμοί από μόνοι τους να ασκήσουν θετικές πιέσεις για τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα και για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις; Αυτά είναι δύσκολα ερωτήματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί η νέα Επίτροπος εμπορίου από τη Βρετανία, η Βαρόνη Ashton. Πιστεύω ότι οι κοινές Μας αξίες δεν είναι διαπραγματεύσιμες. Για το λόγο αυτό, καλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο είτε να είναι ειλικρινείς και να εγκαταλείψουν αυτήν την προσποίηση καταργώντας αυτές τις ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ή ανυπόκριτα και ειλικρινά να καταστήσουν τις τρίτες χώρες υπόλογες για την απρόκλητη παραβίαση των αξιών τις οποίες όλοι θεωρούμε ιερές. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στον κύριο Cappato και τη θαυμάσια δουλειά του για το συγκεκριμένο θέμα."@el10
"Señor Presidente, tengo que decir —con bastante tristeza— que sigo siendo escéptico en relación con si la cláusula de derechos humanos dentro del acuerdo de cooperación UE-Vietnam, realmente vale siquiera el papel en el que está escrita. Comprensiblemente, las nobles intenciones contenidas en ella son un reflejo de nuestros valores comunes europeos, pero creo que es poco más que pura fachada y una concesión comprensible al poderoso grupo de presión de derechos humanos dentro de la Unión. Después de todo, China es ahora el segundo mayor socio comercial de la UE, aunque la dictadura comunista de Pekín no presta atención a nuestra preocupación por los derechos humanos. Ciertamente, a veces me pregunto si incluso merece la pena volver plantear la cuestión. La represión política y las violaciones de los derechos humanos en China nos suelen distraer de lo que está ocurriendo en su vecina Vietnam, donde las cosas son igual de brutales. Los disidentes que están a favor de la democracia y las minorías religiosas están en la cárcel, se intimida a los periodistas para que guarden silencio, y las libertades que en Europa damos por sentadas, como, por ejemplo, un Internet sin censura, simplemente no existen. Por esa razón, el año pasado propuse, junto con el señor Cappato y otros, que se debía considerar a Thich Quang Do para el Premio Nobel de la Paz. Este valiente monje budista ha sufrido años de hostigamiento y cárcel en su búsqueda de la libertad religiosa y los derechos humanos. Vietnam sintetiza el dilema al que se enfrenta la Unión Europea. ¿Qué importancia deben tener los derechos humanos en nuestras relaciones comerciales con terceros países cuando se incorporan formalmente a los acuerdos comerciales y a los acuerdos de asociación? Y ¿pueden unas relaciones económicas más sólidas ser una influencia positiva para los derechos humanos y políticos y las reformas democráticas? Son preguntas difíciles que la nueva Comisaria de Comercio británica, la señora Ashton, tendrá que esforzarse por resolver. Creo que nuestros valores communes no son negociables. Por consiguiente, insto a la Comisión y al Consejo a que sean honestos y descarten esta pretensión anulando estas cláusulas de derechos humanos y democracia, o a que sinceramente hagan que los terceros países rindan cuentas por su violación injustificada de los valores que todos nosotros consideramos sagrados. Rindo un tributo especial al señor Cappato y a todo el magnífico trabajo que ha realizado con respecto a este asunto."@es21
"Härra juhataja, pean ütlema – ja päris kurvalt – et jään kahtlevale seisukohale, kas inimõiguste klausel ELi ja Vietnami vahelises koostöölepingus on tõesti väärt paberit, millele see on kirjutatud. Selles sisalduvad üllad kavatsused kajastavad arusaadavalt meie ühiseid Euroopa väärtusi, kuid usun, et siin on tegemist vaid pisut rohkema kui puru silmaajamisega ja mõistetava järeleandmisega liidusisesele võimsale inimõiguste alasele lobitööle. On ju Hiina nüüd ELi suuruselt teine kaubanduspartner, ometi ei pööra Pekingi kommunistlik diktatuur mingit tähelepanu meie murele inimõiguste pärast. Ma mõtlen tõepoolest mõnikord, kas on üldse mõtet seda küsimust enam tõstatada. Poliitilised repressioonid ja inimõiguste rikkumised Hiinas kipuvad juhtima meie tähelepanu kõrvale sellelt, mis toimub naaberriigis Vietnamis, kus asjade seis on täpselt sama jõhker. Demokraatiat pooldavaid teisitimõtlejaid ja usuvähemuste esindajaid vangistatakse, ajakirjanikke hirmutatakse vaikima ning vabadusi, mida meie peame siin Euroopas enesestmõistetavaks, näiteks tsenseerimata Interneti olemasolu, lihtsalt ei eksisteeri. Seetõttu tegin eelmisel aastal koos härra Cappato ja teistega ettepaneku kaaluda Nobeli rahupreemia andmist Thich Quang Dole. See julge budistist munk on oma usuvabaduse ja inimõiguste otsingute teel kannatanud aastaid tagakiusamise ja vangistamise all. Vietnam kehastab Euroopa Liidu ees olevat dilemmat. Kui palju kaalu peaks olema inimõigustel meie kaubandussuhetes kolmandate riikidega, kui inimõigused on formaalselt kaubandus- ja partnerluslepingutesse lisatud? Kas ainuüksi tugevamad majandussidemed saavad olla positiivseks tõukejõuks poliitilistele, inimõigustealastele ja demokraatlikele reformidele? Need on keerulised küsimused, millega Suurbritanniast pärit kaubandusvolinik paruness Ashton peab hakkama maadlema. Usun, et meie ühised väärtused ei ole asjad, mille üle võiks pidada läbirääkimisi. Seetõttu nõuan tungivalt, et komisjon ja nõukogu oleks ausad ja lõpetaks teeskluse, tühistades kõnealused inimõiguste ja demokraatia klauslid, või võtaks kolmandad riigid nende ohjeldamatu ja meile kõigile ülipühade väärtuste kuritarvitamise eest ka tegelikult ja avalikult vastutusele. Minu erilised tänusõnad kuuluvad härra Cappatole ja kogu tema heale tööle selles valdkonnas."@et5
". Arvoisa puhemies, minun on todettava – vieläpä melko surullisin mielin – että suhtaudun edelleen melko epäileväisesti siihen, onko Euroopan unionin ja Vietnamin yhteistyösopimuksen sisältämä ihmisoikeuslauseke todellakin sen paperin arvoinen, jolle se on kirjoitettu. Sen sisältämät ylevät aikeet kuvaavat ymmärrettävästi Euroopan yhteisiä arvoja, mutta mielestäni unionin sisäiselle mahtavalle ihmisoikeuksien eturyhmälle kyse on hieman enemmästä kuin silmänlumeesta ja ymmärrettävästä myönnytyksestä. Onhan Kiina nyt EU:n toiseksi suurin kauppakumppani, ja silti Pekingin kommunistinen diktatuuri ei kiinnitä minkäänlaista huomiota siihen, että olemme huolestuneita ihmisoikeustilanteesta. Joskus jopa mietin sitä, kannattaako asiaa enää edes ottaa esiin. Kiinassa tapahtuvalla poliittisella tukahduttamisella ja ihmisoikeusrikkomuksilla on tapana kääntää huomiomme pois siitä, mitä tapahtuu sen naapurimaassa Vietnamissa, jossa asiat ovat aivan yhtä kaunistelemattomassa tilassa. Demokratiaa puoltavia toisinajattelijoita ja uskonnollisia vähemmistöjä pidetään vankeina, toimittajia pelotellaan vaikenemaan, ja Euroopassa itsestäänselvyyksinä pitämiämme vapauksia, kuten sensuroimatonta Internetiä, ei yksinkertaisesti ole olemassa. Tämän vuoksi ehdotin viime vuonna yhdessä jäsen Cappaton ja muiden jäsenten kanssa, että Thich Quang Dota harkittaisiin Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Urhea buddhalaismunkki on kärsinyt vuosia ahdistelusta ja vankeudesta pyrkiessään saavuttamaan uskonnollisen vapauden ja ihmisoikeudet. Vietnam kiteyttää ongelmatilanteen, jota Euroopan unionin on pohdittava. Miten suuri merkitys ihmisoikeuksilla olisi oltava kolmansien maiden kanssa luomissamme kauppasuhteissa, kun ne kirjataan muodollisesti kauppasopimuksiin ja kumppanuussopimuksiin? Lisäksi on kysyttävä, voivatko entistä vahvemmat taloudelliset siteet toimia myönteisenä voimana poliittisissa uudistuksissa sekä ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevissa uudistuksissa? Nämä ovat kiperiä kysymyksiä, joiden parissa Yhdistyneen kuningaskunnan uusi kauppapolitiikan asioista vastaavan komission jäsen paronitar Ashtonin on kamppailtava. Mielestäni yhteiset arvomme eivät ole neuvoteltavissa. Sen vuoksi kehotan komissiota ja neuvostoa olemaan joko rehellisiä ja lopettamaan tällainen teeskentely poistamalla nämä ihmisoikeus- ja demokratialausekkeet tai aidosti ja vilpittömästi vaatimaan kolmansia maita tilille niiden harjoittamasta meidän pyhinä pitämiemme arvojen umpimähkäisestä väärinkäytöstä. Esitän erityisen kunnianosoituksen jäsen Cappatolle ja kaikelle sille hienolle työlle, jota hän on tässä asiassa tehnyt."@fi7
". Monsieur le Président, je dois dire - et c’est plutôt triste - que je suis sceptique quant à savoir si la clause sur les droits de l’homme intégrée à l’accord de coopération UE-Viêt Nam vaut ne serait-ce que le papier sur lequel elle est écrite. Les nobles intentions qu’elle contient sont une réflexion, compréhensible, de nos valeurs européennes communes, mais je crois que ce n’est rien de plus que de la poudre aux yeux et une concession nécessaire au puissant lobby européen des droits de l’homme. Après tout, la Chine est maintenant le deuxième plus important partenaire commercial de l’UE, ce qui n’incite aucunement la dictature communiste de Pékin à tenir compte de nos préoccupations en matière de droits de l’homme. En fait, je me demande parfois s’il vaut encore la peine de soulever cette question. La répression politique et les violations des droits de l’homme en Chine tendent à nous distraire de ce qui se passe au Viêt Nam voisin, où les choses sont tout aussi brutales. Les dissidents partisans de la démocratie et les minorités religieuses sont emprisonnées, les intimidations contraignent les journalistes au silence et les libertés que nous considérons comme allant de soi ici en Europe, comme l’internet non censuré, n’existent tout simplement pas. C’est pourquoi j’avais proposé l’an dernier, avec M. Cappato et d’autres personnes, que Thich Quang Do soit pressenti pour le Prix Nobel de la paix. Sa quête de liberté religieuse et de respect pour les droits de l’homme a coûté à ce courageux moine bouddhiste des années d’emprisonnement et de harcèlement. Le Viêt Nam résume le dilemme auquel l’Union européenne est confrontée. Quelle importance faut-il donner aux droits de l’homme dans nos relations commerciales avec des pays tiers quand ils sont formellement inscrits dans des accords commerciaux et des accords de partenariat? Et des liens économiques plus étroits peuvent-ils à eux seuls avoir assez de force pour imposer des réformes politiques en faveur des droits de l’homme et de la démocratie? Voilà des questions épineuses auxquelles la nouvelle commissaire britannique au commerce, M Ashton, devra s’attaquer. Je pense que nos valeurs communes ne doivent pas être négociables. Par conséquent, j’invite instamment la Commission et le Conseil soit à être honnêtes et à renoncer à ce simulacre en supprimant ces clauses sur les droits de l’homme et la démocratie, soit à demander véritablement et sincèrement aux pays tiers de rendre compte de leur violations éhontées des principes que nous considérons tous comme sacro-saints. Je rends un hommage très spécial à M. Cappato et à l’ensemble de l’excellent travail qu’il a réalisé à cet égard."@fr8
"Elnök úr, sajnos azt kell mondanom, hogy én továbbra is szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy az EU és Vietnam közötti együttműködési megállapodásban foglalt emberi jogi záradékra érdemes-e a papírt pocsékolni. A benne rejlő nemes szándék érthető módon tükrözi a mi közös, európai értékeinket, de úgy gondolom, ez alig több, mint szemfényvesztés, és érthető módon engedmény az Unió erős emberi jogi lobbicsoportja felé. Végül is most Kína az EU második legnagyobb kereskedelmi partnere, bár a pekingi kommunista diktatúra nem sokat törődik azzal, hogy mit gondolunk az emberi jogokról. Valójában néha azon gondolkozom, érdemes-e egyáltalán felvetni ezt a kérdést. A kínai politikai elnyomás és az emberi jogok megsértése miatt hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy mi folyik a szomszédos Vietnamban, ahol legalább annyira embertelen körülmények vannak. A demokráciát támogató másként gondolkodókat, valamint a vallási kisebbségek tagjait bebörtönözték, az újságírókat hallgatásra kényszerítették és azok a szabadságjogok, amelyek számunkra természetesek itt Európában, például a cenzúrázatlan internet, egyszerűen nem léteznek. Ezért javasoltam tavaly Cappato úrral és másokkal együtt Thich Quang Do béke Nobel-díjra való jelölését. Ezt a bátor buddhista szerzetest évekig zaklatták és bebörtönözték azért, mert küzdött a vallásszabadságért és az emberi jogokért. Vietnam helyzete megtestesíti az Európai Unió dilemmáját. Mennyire számít az emberi jogok kérdése a harmadik országokkal folytatott kereskedelmi kapcsolatainkban, ha csupán formalitásként kerülnek be a kereskedelmi és partnerségi megállapodásokba? És lehetséges-e, hogy pusztán a szorosabb gazdasági kapcsolatok pozitív hatással legyenek az emberi jogi és politikai reformokra? Ezek nagyon nehéz kérdések, amelyekre az új, brit kereskedelmi biztosnak, Ashton bárónőnek kell választ találnia. Véleményem szerint a közös értékeink nem képezhetik vita tárgyát. Ezért egyrészt arra buzdítom a Bizottságot és a Tanácsot, hogy hagyjon fel a képmutató magatartásával, próbáljon őszinte lenni, és törölje el az emberi jogokkal és a demokráciával foglalkozó záradékot, vagy ténylegesen és komolyan vonja felelősségre a harmadik országokat a mindannyiunk által szentnek és sérthetetlennek tartott értékek önkényes megsértése miatt. Külön elismerésemet szeretném kifejezni Cappato úrnak mindazért a csodálatos munkáért, amit ezen a téren végzett."@hu11
"Signor Presidente, devo dire – con una certa tristezza – che continuo a dubitare che la clausola sui diritti umani contenuta nell’accordo di cooperazione UE-Vietnam valga la carta su cui è scritta. Le nobili intenzioni in essa contenute riflettono, comprensibilmente, i nostri valori comuni europei, ma credo che non si tratti solo di fumo negli occhi e di una comprensibile concessione alla potente lobby per i diritti umani all’interno dell’Unione. La Cina è ora il secondo partner commerciale dell’Unione europea e ciononostante la dittatura comunista di Pechino non si cura delle nostre preoccupazioni in materia di diritti umani. Mi chiedo se valga davvero la pena di sollevare nuovamente la questione. La repressione politica e le violazioni dei diritti umani in Cina tendono a distrarci da quello che accade nel vicino Vietnam, dove si perpetrano atti altrettanto brutali. I dissidenti filo-democratici e le minoranze religiose vengono arrestati, i giornalisti sono oggetto di intimidazioni per ottenere il loro silenzio, e le libertà che qui in Europa diamo per scontate, come l’assenza di censura su Internet, semplicemente non esistono. Per questo lo scorso anno avevo proposto, assieme all’onorevole Cappato e altri, che Thich Quang Do fosse preso in considerazione per il Premio Nobel per la pace. Questo coraggioso monaco buddista ha resistito ad anni di persecuzione e di carcere alla ricerca di libertà religiosa e dei diritti umani. Il Vietnam rispecchia perfettamente il dilemma che si pone all’Unione europea: quanto dovrebbero pesare i diritti umani nelle nostre relazioni commerciali con i paesi terzi quando sono formalmente inseriti in accordi commerciali e accordi di partenariato? Legami economici forti possono da soli costituire una forza positiva per i diritti politici e umani e per le riforme democratiche? Sono problematiche complesse che il nuovo commissario britannico responsabile per il commercio, l’onorevole Ashton, dovrà affrontare. Credo che i nostri valori comuni non siano negoziabili ed esorto quindi la Commissione e il Consiglio ad essere onesti e a mettere da parte quest’idea eliminando le clausole sui diritti umani e sulla democrazia, oppure ad esigere con onestà e sincerità che i paesi terzi si assumano la responsabilità del loro gratuito abuso di valori per noi intoccabili. Rivolgo un particolare ringraziamento all’onorevole Cappato per l’ottimo lavoro che ha svolto a riguardo."@it12
"Gerb. pirmininke, turiu pasakyti, – deja, apgailestaudamas, – kad aš skeptiškai vertinu žmogaus teisių straipsnį ES ir Vietnamo bendradarbiavimo susitarime, ir manau, kad, kaip sakoma, jis nevertas to popieriaus, ant kurio yra parašytas. Kilnūs norai, žinoma, atspindi mūsų bendras Europos vertybes, tačiau aš manau, kad tai yra tik parodomoji ir suprantama nuolaida galingiems žmogaus teisių lobistams Sąjungoje. Juk ir Kinija dabar yra antroji pagal dydį ES prekybos partnerė, tačiau diktatorinis komunistų režimas nekreipia dėmesio į mūsų susirūpinimą dėl žmogaus teisių. Iš tikrųjų, aš kartais svarstau, ar iš viso šis klausimas vertas to, kad būtų toliau keliamas. Politinės represijos ir žmogaus teisių pažeidimai Kinijoje nukreipia mūsų dėmesį nuo to, kas vyksta kaimyniniame Vietname, kur valdžios elgesys nė kiek ne mažiau žiaurus. Suiminėjami demokratiniai disidentai ir religinės mažumos, žurnalistai bauginami ir tildomi, o laisvės, kurias mes Europoje laikome savaime suprantamomis, pavyzdžiui, necenzūruojamas internetas, paprasčiausiai neegzistuoja. Būtent todėl praėjusiais metais kartu su Marco Cappato ir kitais aš pasiūliau Thich Quang Do kandidatūrą Nobelio taikos premijai. Šis drąsus budistų vienuolis ilgus metus buvo persekiojamas ir kalinamas dėl kovos už religijos laisvę ir žmogaus teises. Vietnamas įkūnija dilemą, su kuria susiduria Europos Sąjunga. Kiek reiškia žmogaus teisės mūsų prekybos susitarimuose su trečiosiomis šalimis, jei jos oficialiai įrašytos į prekybos susitarimus ir partnerystės susitarimus? Ir ar gali stipresni ekonomikos ryšiai būti teigiamas postūmis politinėms ir žmogaus teisėms ir demokratinėms reformoms? Tai yra sunkūs klausimai, kuriuos turėtų spręsti naujoji Komisijos narė iš Britanijos, atsakinga už prekybą baronienė Catherine Ashton. Aš manau, kad mūsų pagrindinių vertybių bus tvirtai laikomasi. Todėl raginu Komisiją ir Tarybą būti sąžiningoms ir mesti šalin pretenzijas dėl žmogaus teisių ir demokratijos straipsnių arba tikrai nuoširdžiai reikalauti iš trečiųjų šalių atsakomybės už neatsakingą pažeidinėjimą teisių, kurias mes laikome šventomis ir neliečiamomis. Aš reiškiu ypatingą padėką Marco Cappato ir vertinu darbą, kurį jis atliko."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, man ar nožēlu jāteic, ka ar skepsi raugos uz to, vai cilvēktiesību klauzula ES un Vjetnamas sadarbības nolīgumā ir vērta tā papīra, uz kura tā rakstīta. Saprotams, klauzulā ietvertie cēlie nolūki atspulguļo mūsu Eiropas kopīgās vērtības, taču es uzskatu, ka tas ir kas vairāk nekā patiesības izskaistināšana un saprotama piekāpšanās spēcīgiem cilvēktiesību aģitatoriem Eiropas Savienībā. Galu galā Ķīna tagad ir otra lielākā ES tirdzniecības partnervalsts, taču Beižinas komunistu diktatūra nepievērš vērību mūsu bažām par cilvēktiesībām. Patiesi, es dažkārt brīnos, vai vispār ir vērts ierosināt diskusiju par šo jautājumu. Politiskā represija un cilvēktiesību pārkāpumi Ķīnā novērš mūsu uzmanību no kaimiņvalstī Vjetnamā notiekošā; tur apstākļi ir tikpat nežēlīgi. Tiek ieslodzīti demokrātiskie disidenti un reliģiskās minoritātes, žurnālisti tiek iebiedēti, lai klusētu, un privilēģijas, kuras mēs Eiropā uzskatām kā pašas par sevi saprotamas, piemēram, necenzēts internets, vienkārši nepastāv. Tādēļ pagājušajā gadā kopā ar kungu un citiem ierosinājām, ka varētu būt Nobela Miera prēmijas simbols. Šis drosmīgais budistu mūks, tiecoties pēc reliģijas brīvības un cilvēktiesību ievērošanas, vairākus gadus ir pavadījis cietumā un pacietis mocīšanu. Vjetnama savās attiecībās ar Eiropas Savienību ir dilemmas priekšā. Cik lielā mērā cilvēktiesībām, kas formāli noteiktas tirdzniecības un partnerības nolīgumos, vajadzētu ietekmēt mūsu komercattiecības ar trešām valstīm? Vai spēcīgākas ekonomiskās saites vien var labvēlīgi ietekmēt politiskās tiesības un cilvēktiesības, kā arī demokrātijas reformas? Šie ir sarežģīti jautājumi, kurus nāksies risināt jaunajai Tirdzniecības komisārei no Lielbritānijas . Es uzskatu, ka mūsu kopīgās vērtības nav apstrīdamas. Tādēļ es mudinu, lai Komisija un Padome vai nu ir atklātas un pārtrauc šo izlikšanos, atceļot cilvēktiesību un demokrātijas klauzulas, vai arī cītīgi un aktīvi sauc trešās valstis pie atbildības par nepamatotu to vērtību neievērošanu, kuras mēs uzskatām par neaizskaramām. Izrādu īpašu cieņu kungam un teicamajam darbam, ko viņš šajā saistībā ir veicis."@lv13
"Mr President, I have to say – and rather sadly – that I remain sceptical as to whether the human rights clause within the EU-Vietnam cooperation agreement is really worth the paper it is written on. The noble intentions contained within it are a reflection, understandably, of our common European values, but I believe it is little more than window-dressing and an understandable concession to the powerful human rights lobby within the Union. After all, China is now the EU’s second-largest trading partner, yet the Communist dictatorship in Beijing pays no attention to our concern about human rights. Indeed, I sometimes wonder whether it is even worth raising the issue any more. The political repression and human rights violations in China tend to distract us from what is going on in neighbouring Vietnam, where things are every bit as brutal. Pro-democracy dissidents and religious minorities are imprisoned, journalists are intimidated into silence, and the liberties we take for granted here in Europe, such as an uncensored internet, simply do not exist. That is why I proposed last year, with Mr Cappato and others, that Thich Quang Do should be considered for the Nobel Peace Prize. This brave Buddhist monk has suffered years of harassment and jail in his quest for religious freedom and human rights. Vietnam encapsulates the dilemma facing the European Union. How much should human rights matter in our commercial relationships with third countries when they are formally written into trade agreements and partnership agreements? And can stronger economic ties alone be a positive force for political and human rights and democracy reforms? These are tough questions which the new Commissioner from Britain for trade, Baroness Ashton, will have to grapple with. I believe our common values to be non-negotiable. Therefore, I urge the Commission and Council either to be honest and scrap this pretence by abolishing these human rights and democracy clauses, or genuinely and sincerely to hold third countries to account for their wanton abuse of values that we all hold sacrosanct. I pay a very special tribute to Mr Cappato and all the fine work he has done in this respect."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik moet helaas zeggen dat ik sceptisch blijf wat betreft de mensenrechtenclausule in de samenwerkingsovereenkomst EU/Vietnam en ik vraag me af of deze clausule het papier wel waard is waarop deze geschreven is. De nobele bedoelingen die erin beschreven staan, vormen – en dat is begrijpelijk – een afspiegeling van onze gemeenschappelijke Europese waarden, maar volgens mij is het weinig meer dan schone schijn en een begrijpelijke concessie aan de machtige mensenrechtenlobby in de Unie. China is nu de op een na grootste handelspartner van de EU, en desondanks trekt de communistische dictatuur in Peking zich niets aan van onze zorgen over de mensenrechten. Ik vraag me soms zelfs af of het nog wel de moeite waard is om dit vraagstuk aan de orde te stellen. De politieke onderdrukking en de schendingen van de mensenrechten in China leiden onze aandacht nogal eens af van wat er in het aangrenzende Vietnam gebeurt, waar het er net zo meedogenloos aan toegaat. Democratisch gezinde dissidenten en religieuze minderheden worden gevangen genomen, journalisten wordt door middel van intimidatie het zwijgen opgelegd, en de vrijheden die wij hier in Europa vanzelfsprekend vinden, zoals ongecensureerd internet, bestaan daar gewoonweg niet. Daarom heb ik vorig jaar samen met de heer Cappato en anderen voorgesteld dat Thich Quang Do in aanmerking zou moeten komen voor de Nobelprijs voor de vrede. Deze moedige boeddhistische monnik heeft vanwege zijn streven naar godsdienstvrijheid en mensenrechten jarenlang intimidaties ondergaan en in de gevangenis gezeten. De gebeurtenissen in Vietnam geven in een notendop het dilemma weer waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd. Hoe belangrijk moeten mensenrechten zijn in onze handelsrelaties met derde landen wanneer deze formeel worden opgenomen in handelsovereenkomsten en partnerschapsovereenkomsten? En kunnen sterkere economische banden op zich tot positieve ontwikkelingen leiden op het gebied van politieke rechten en mensenrechten en democratische hervormingen? Dit zijn lastige vragen waarmee de nieuwe handelscommissaris uit Groot-Brittannië, barones Ashton, zich zal moeten bezighouden. Ik ben van mening dat er over onze gemeenschappelijke waarden niet te onderhandelen valt. Daarom dring ik er bij de Commissie en de Raad op aan ofwel eerlijk te zijn en af te zien van alle pretenties door deze mensenrechten- en democratieclausules te schrappen, of derde landen echt rekenschap te laten afleggen voor hun moedwillige schending van waarden die voor ons allemaal heilig zijn. Ik wil heel in het bijzonder hulde brengen aan de heer Cappato en al het fantastische werk dat hij in dit verband heeft verricht."@nl3
"Panie przewodniczący! Muszę z pewnym smutkiem stwierdzić, że nadal mam wątpliwości co do tego, czy klauzula praw człowieka w umowie o współpracy między UE a Wietnamem jest warta papieru, na którym ją spisano. Zapisane w niej szlachetne intencje są, co zrozumiałe, odbiciem naszych wspólnych wartości europejskich, sądzę jednak, że chodzi tylko o stwarzanie pozorów i zrozumiałe ustępstwa na rzecz silnego lobby praw człowieka w Unii. Ostatecznie Chiny są obecnie drugim co do wielkości partnerem handlowym UE, a mimo to dyktatura komunistyczna w Pekinie nie zwraca uwagi na nasze obawy związane z prawami człowieka. Czasem wręcz zastanawiam się, czy w ogóle warto poruszać tę kwestię. Represje polityczne i gwałcenie praw człowieka w Chinach odwracają naszą uwagę od wydarzeń w sąsiednim Wietnamie, które są równie brutalne. Opowiadający się za demokracją dysydenci i mniejszości religijne trafiają do więzień, dziennikarzy zmusza się do milczenia zastraszając ich, a swobody, które uważamy w Europie za oczywiste, takie jak wolny od cenzury Internet, po prostu nie istnieją. Dlatego też w zeszłym roku wraz z panem posłem Cappato i innymi zgłosiłem kandydaturę Thicha Quanga Do do pokojowej nagrody Nobla. Ten odważny mnich buddyjski jest od lat prześladowany i więziony za walkę o wolność religii oraz prawa człowieka. Wietnam uosabia dylemat stojący przed Unią Europejską. Jak bardzo prawa człowieka powinny ważyć na naszych stosunkach handlowych z krajami trzecimi, gdy zostały one formalnie uwzględnione w umowach handlowych i o partnerstwie? I czy ściślejsze więzy gospodarcze mogą same w sobie stać się siłą promującą prawa polityczne, prawa człowieka i demokratyczne reformy? To trudne pytania, z którymi będzie musiała się zmierzyć nowa brytyjska komisarz ds. handlu Catherine Ashton. Uważam, że nasze wspólne wartości nie podlegają negocjacji. Wzywam zatem Komisję i Radę do uczciwego postawienia sprawy i pozbycia się pozorów, a więc usunięcia tych klauzul dotyczących praw człowieka i demokracji, albo też do rzeczywistego i sumiennego rozliczania krajów trzecich z nieusprawiedliwionego naruszania wartości, które uznajemy za święte. Chciałbym tutaj wyrazić wielki szacunek dla pana posła Cappato i jego pracy w tej dziedzinie."@pl16
"Senhor Presidente, devo dizer – e com bastante tristeza – que permaneço céptico sobre se efectivamente a cláusula dos direitos humanos, constante do acordo de cooperação UE-Vietname, valerá o papel em que foi vertida. As nobres intenções nela contidas reflectem, compreensivelmente, os nossos valores europeus comuns, mas acredito que se trata de pouco mais do que uma questão de maquilhagem e de uma concessão compreensível ao poderoso lóbi dos direitos humanos na União. Bem vistas as coisas, a China é hoje o segundo maior parceiro comercial da UE; no entanto, a ditadura comunista de Pequim não presta a mínima atenção à nossa preocupação em matéria de direitos humanos. Com efeito, pergunto-me, por vezes, se valerá mesmo a pena continuar a levantar esta questão. A repressão política e as violações dos direitos humanos na China tendem a distrair-nos daquilo que acontece no vizinho Vietname, onde a situação é igualmente brutal. Os dissidentes pró-democracia e os membros de minorias religiosas são detidos, os jornalistas intimidados até que se calem e as liberdades, que aqui na Europa damos por garantidas, como o acesso sem censura à Internet, simplesmente não existem. Razão pela qual propus, no ano passado, juntamente com o senhor deputado Cappato e outros, que se ponderasse atribuir a Thich Quang Do o Prémio Nobel da Paz. Este corajoso monge budista sofreu anos de assédio e de detenção na sua luta pela liberdade religiosa e pelos direitos humanos. O Vietname é bem a expressão do dilema com que se depara a União Europeia. Que importância deverão ter os direitos humanos nas nossas relações comerciais com países terceiros nas situações em que estão consagrados formalmente em acordos comerciais e acordos de parceria? E será que laços económicos mais fortes podem por si só ser uma força positiva para as reformas nos campos da política, direitos humanos e democracia? Estas são perguntas difíceis com que a nova Comissária britânica, responsável pelo comércio, a Baronesa Ashton, terá de se confrontar. Considero que os nossos valores comuns não são negociáveis. Por conseguinte, exorto a Comissão e o Conselho a ou a serem honestos e a porem fim a esta falsidade, abolindo estas cláusulas dos direitos e democracia, ou a responsabilizar, verdadeira e sinceramente, os países terceiros pelas violações sem misericórdia de valores que para nós são sacrossantos. Presto especial homenagem ao senhor deputado Cappato pelo excelente trabalho que fez a este respeito."@pt17
"Mr President, I have to say – and rather sadly – that I remain sceptical as to whether the human rights clause within the EU-Vietnam cooperation agreement is really worth the paper it is written on. The noble intentions contained within it are a reflection, understandably, of our common European values, but I believe it is little more than window-dressing and an understandable concession to the powerful human rights lobby within the Union. After all, China is now the EU’s second-largest trading partner, yet the Communist dictatorship in Beijing pays no attention to our concern about human rights. Indeed, I sometimes wonder whether it is even worth raising the issue any more. The political repression and human rights violations in China tend to distract us from what is going on in neighbouring Vietnam, where things are every bit as brutal. Pro-democracy dissidents and religious minorities are imprisoned, journalists are intimidated into silence, and the liberties we take for granted here in Europe, such as an uncensored internet, simply do not exist. That is why I proposed last year, with Mr Cappato and others, that Thich Quang Do should be considered for the Nobel Peace Prize. This brave Buddhist monk has suffered years of harassment and jail in his quest for religious freedom and human rights. Vietnam encapsulates the dilemma facing the European Union. How much should human rights matter in our commercial relationships with third countries when they are formally written into trade agreements and partnership agreements? And can stronger economic ties alone be a positive force for political and human rights and democracy reforms? These are tough questions which the new Commissioner from Britain for trade, Baroness Ashton, will have to grapple with. I believe our common values to be non-negotiable. Therefore, I urge the Commission and Council either to be honest and scrap this pretence by abolishing these human rights and democracy clauses, or genuinely and sincerely to hold third countries to account for their wanton abuse of values that we all hold sacrosanct. I pay a very special tribute to Mr Cappato and all the fine work he has done in this respect."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, musím s ľútosťou konštatovať, že ešte stále pochybujem, či doložka o ľudských právach v dohode o spolupráci medzi EÚ a Vietnamom je skutočne hodna papiera, na ktorom je napísaná. Šľachetné úmysly uvedené v nej pochopiteľne odrážajú naše spoločné európske hodnoty, ale som presvedčený, že ide len o takú kozmetickú úpravu a pochopiteľný ústupok voči silnej ľudskoprávnej loby v rámci Únie. Čína je dnes napokon druhým najväčším obchodným partnerom EÚ, avšak komunistická diktatúra v Pekingu nevenuje žiadnu pozornosť našim obavám o ľudské práva. Niekedy sa naozaj čudujem, či sa ešte vôbec oplatí otvárať túto otázku. Politické represie a porušovanie ľudských práv v Číne majú tendenciu odpútavať našu pozornosť od toho, čo sa deje v susednom Vietname, kde je to rovnako brutálne. Prodemokratickí disidenti a náboženské menšiny sa dostávajú do väzenia, novinári sú zastrašovaní, aby mlčali, a slobody, ktoré tu v Európe berieme za zaručené, ako napríklad necenzurovaný internet, jednoducho neexistujú. Preto som minulý rok navrhol spolu s pánom Cappatom a inými, aby Thich Quang Do kandidoval na Nobelovu cenu mieru. Tento odvážny budhistický mních pri svojom boji za náboženskú slobodu a ľudské práva strpel roky obťažovania a väzenia. Vietnam stelesňuje dilemu, ktorej čelí Európska únia. Aká by mala byť váha ľudských práv v našich obchodných vzťahoch s tretími krajinami, keďže sú oficiálne spomenuté v dohodách o obchode a partnerstve? A vari môžu byť silnejšie hospodárske väzby ako také pozitívnou silou pre politické a ľudské práva a demokratické reformy? Sú to ťažké otázky, s ktorými sa bude musieť popasovať nová komisárka pre obchod z Veľkej Británie, barónka Ashtonová. Som presvedčený, že o našich spoločných hodnotách nemožno rokovať. Preto vyzývam Komisiu a Radu, aby buď konali čestne a zavrhli takéto zámienky zrušením doložiek o ľudských právach a demokracii, alebo aby skutočne a ozajstne brali tretie krajiny na zodpovednosť za ich bezohľadné zneužívanie hodnôt, ktoré sú nám všetkým sväté. Chcel by som vzdať veľkú poctu pánovi Cappatovi a dobrej práci, ktorú vykonal v tomto smere."@sk19
"Gospod predsednik, moram reči – s precejšnjo žalostjo –, da ostajam skeptik glede tega, ali je določba o človekovih pravicah v sporazumu o sodelovanju med EU in Vietnamom res vredna papirja, na katerem je napisana. Njeni plemeniti nameni so razumljivo odraz naših skupnih evropskih vrednot, toda menim, da je komaj kaj več od fasade in razumljiva koncesija močnemu lobiju za človekove pravice v Uniji. Navsezadnje je Kitajska zdaj druga največja trgovinska partnerica EU, pa se komunistični diktatorji v Pekingu prav nič ne zmenijo za naše skrbi glede človekovih pravic. Res se včasih sprašujem, ali se sploh še splača sprožati to vprašanje. Politično zatiranje in kršitve človekovih pravic na Kitajskem odvračajo našo pozornost od tega, kar se dogaja v sosednjem Vietnamu, kjer so stvari prav tako brutalne. Prodemokratični disidenti in verske manjšine so v zaporu, novinarje zastrašujejo, tako da so tiho, in svoboščine, ki jih imamo tu v Evropi za samoumevne, kot je necenzuriran internet, preprosto ne obstajajo. Zato sem lani skupaj z gospodom Cappatom in drugimi Thicha Quanga Doja predlagal za Nobelovo nagrado za mir. Ta pogumni budistični menih je v svojem boju za versko svobodo in človekove pravice pretrpel leta nadlegovanja in zapora. Vietnam pooseblja dilemo, s katero se sooča Evropska unija. Koliko naj človekove pravice veljajo v naših trgovinskih odnosih s tretjimi državami, ko so formalno zapisani v obliki trgovinskih sporazumov in sporazumov o partnerstvu? In ali so lahko močnejše gospodarske vezi same po sebi pozitivna sila za politične in človekove pravice ter demokratične reforme? To so težka vprašanja, s katerimi se bo morala spoprijeti nova britanska komisarka za trgovino, baronica Ashton. Menim, da se o naših skupnih vrednotah ne da pogajati. Zato pozivam Komisijo in Svet, naj bosta poštena in odvržeta to pretvarjanje z ukinitvijo teh določb o človekovih pravicah in demokraciji ali pa naj resnično in iskreno pokličeta tretje države k odgovornosti za njihovo objestno zlorabo vrednot, ki so nam vsem svete. Zelo veliko priznanje izrekam gospodu Cappatu in vsemu dobremu delu, ki ga je v zvezi s tem opravil."@sl20
"Herr talman! Jag måste tyvärr säga att jag fortfarande är skeptisk när det gäller människorättsklausulen i samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam och undrar om klausulen ens är värd papperet den är skriven på. De ädla avsikterna med klausulen återspeglar förståeligt nog EU:s gemensamma värderingar, men det är inte mycket mer än en tom fasad och en förståelig eftergift till den mäktiga människorättslobbyn i EU. När allt kommer omkring är Kina numera EU:s näst största handelspartner, och ändå tar den kommunistiska diktaturen i Peking ingen hänsyn till vår oro över de mänskliga rättigheterna. Ibland undrar jag om det ens är värt att ta upp frågan igen. Det politiska förtrycket och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kina tenderar att distrahera oss från det som pågår i grannlandet Vietnam, där saker och ting är precis lika brutala. Dissidenter som är för demokrati och religiösa minoriteter fängslas, journalister skräms till tystnad och de friheter vi tar för givna här i EU, som till exempel ett ocensurerat Internet, existerar helt enkelt inte. Därför föreslog jag förra året, tillsammans med Marco Cappato och andra, att Thich Quang Do skulle få Nobels fredspris. Denna modiga buddistiska munk har blivit trakasserad och arresterad i flera år i sin kamp för religiös frihet och mänskliga rättigheter. Vietnam kapslar in det dilemma som EU står inför. Hur stor roll ska de mänskliga rättigheterna få spela i våra handelsförbindelser med tredjeländer när de uttryckligen finns inskrivna i handelsavtal och partnerskapsavtal? Kan enbart starkare ekonomiska band bli en positiv drivkraft för politiska, människorättsliga och demokratiska reformer? Detta är svåra frågor som den nya brittiska kommissionsledamoten för handel, Catherine Ashton, kommer att ge sig i kast med. Jag anser att våra gemensamma värderingar inte är förhandlingsbara. Därför uppmanar jag kommissionen och rådet att antingen vara ärliga och skrota detta svepskäl genom att avskaffa dessa människorätts- och demokratiklausuler eller att verkligen och uppriktigt hålla tredjeländer ansvariga för deras hänsynslösa missbruk av värderingar som vi håller för okränkbara. Jag vill särskilt tacka Marco Cappato för det utmärkta arbete han utfört i detta avseende."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph