Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-21-Speech-2-254"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081021.36.2-254"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vi har valt att rösta nej till detta betänkande från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Vi röstar inte nej till idén om Erasmus Mundus-programmet som sådant, utan på grund av en del detaljförslag som föreligger från dels utskottet, dels kommissionen. Vi är inte anhängare av något speciellt Erasmus Mundus-visum enligt de kortfattade beskrivningar som föreligger i förslaget. Varje medlemsland har sin rätt att utfärda visum och vi hoppas att de har en frikostighet med visum till studenter som ingår i Erasmus Mundus. Vi anser att man inte kan reglera dylika visum på EU-nivå. Idén om ett finansiellt stöd från EU till en alumniförening för dem som tar examen från Erasmus Mundus olika program ställer vi oss också avvisande till. Studentföreningar skall växa fram utifrån enskilda människors behov och egna ansträngningar. De kan inte byggas uppifrån av EU-institutionerna."@sv22
lpv:translated text
"Rozhodli jsme se hlasovat proti této zprávě Výboru pro kulturu a vzdělávání. Nehlasujeme proti myšlence programu Erasmus Mundus jako takové, ale kvůli některým podrobným návrhům předloženým výborem a návrhům předloženým Komisí. Nepodporujeme zvláštní víza pro Erasmus Mundus, jak je stručně popsáno v tomto návrhu. Každý členský stát má právo vydávat víza a doufáme, že budou velkorysé v případě vydávání víz studentům z programu Erasmus Mundus. Domníváme se, že není možné upravovat tento typ víz na úrovni EU. Rovněž odmítáme myšlenku poskytování finanční podporu EU absolventskému sdružení studentů pro studenty absolvující různé programy Erasmus Mundus. Studentská sdružení by se měla vytvářet podle potřeb a z osobního úsilí jednotlivců. Nemohou být vytvořeny shora institucemi EU."@cs1
"Vi har valgt at stemme imod betænkningen fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. Vi stemmer ikke imod idéen om Erasmus Mundus-programmet som sådan, men som et resultat af nogle af de detaljerede forslag, som udvalget har fremsat, og nogle af forslagene fra Kommissionen. Vi støtter ikke et særligt Erasmus Mundus-visum, som det er defineret i de korte beskrivelser i forslaget. Hver medlemsstat har ret til at udstede visa, og vi håber, de vil have en generøs holdning, når det drejer sig om at udstede visum til studerende, der deltager i Erasmus Mundus-programmet. Vi mener, at denne form for visum ikke kan reguleres på EU-niveau. Vi afviser også idéen om, at EU skal yde finansiel støtte til en sammenslutning af alle tidligere studerende, som tager en afgangseksamen gennem forskellige Erasmus Mundus-programmer. Studentersammenslutninger skal udvikles ud fra enkeltpersoners behov og personlige indsats. De kan ikke oprettes ovenfra af EU-institutioner."@da2
"Wir haben beschlossen, gegen diesen Bericht des Ausschusses für Kultur und Bildung zu stimmen. Wir stimmen nicht gegen die Idee des Programms Erasmus Mundus als solches, sondern gegen einige der detaillierten Vorschläge, die der Ausschuss und die Kommission vorgelegt haben. Wir unterstützen kein gesondertes Visum für Erasmus Mundus gemäß den im Vorschlag enthaltenen Kurzbeschreibungen. Jeder Mitgliedstaat hat das Recht, Visa auszustellen, und wir hoffen, dass sie sich großzügig zeigen, wenn es um die Ausstellung von Visa für Studierende geht, die am Programm Erasmus Mundus teilnehmen. Wir sind der Meinung, dass es nicht möglich ist, diese Art von Visa auf EU-Ebene zu regulieren. Wir lehnen zudem den Gedanken ab, dass die EU finanzielle Unterstützung für Alumniverbände von Studierenden bereitstellt, die im Rahmen der verschiedenen Programme Erasmus Mundus einen Abschluss erlangt haben. Studentenorganisationen sollten sich aus den Bedürfnissen und auf der Grundlage der persönlichen Anstrengungen der einzelnen Studierenden heraus entwickeln. Sie können nicht von oben, also von den EU-Institutionen, gegründet werden."@de9
"Επιλέξαμε να ψηφίσουμε κατά αυτής της έκθεσης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Δεν καταψηφίζουμε την ιδέα του ίδιου του προγράμματος Erasmus Mundus, αλλά καταψηφίζουμε ως αποτέλεσμα ορισμένων από τις λεπτομερείς προτάσεις που προωθούνται από την Επιτροπή και ορισμένων από εκείνες που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δε στηρίζουμε την ειδική θεώρηση Erasmus Mundus σύμφωνα με τις σύντομες περιγραφές που περιέχονται στην πρόταση. Κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα έκδοσης θεωρήσεων και ελπίζουμε ότι θα υιοθετήσει γενναιόδωρη τακτική στην περίπτωση έκδοσης θεωρήσεων για φοιτητές, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus Mundus. Είμαστε της άποψης ότι δεν είναι δυνατό να ρυθμιστεί αυτού του τύπου η θεώρηση σε επίπεδο ΕΕ. Απορρίπτουμε, επίσης, την ιδέα να παρέχει η ΕΕ οικονομική ενίσχυση σε σύλλογο αποφοίτων φοιτητών που αποφοίτησαν από διάφορα προγράμματα Erasmus Mundus. Οι ενώσεις σπουδαστών πρέπει να αναπτύσσονται από τις ανάγκες και τις προσωπικές προσπάθειες των ατόμων. Δεν μπορούν να δημιουργηθούν εκ των άνω από θεσμικά όργανα της ΕΕ."@el10
"We have chosen to vote against this report from the Committee on Culture and Education. We are not voting against the idea of the Erasmus Mundus programme as such, but as a result of some of the detailed proposals put forward by the Committee and some of those put forward by the Commission. We do not support a special Erasmus Mundus visa as per the brief descriptions contained in the proposal. Each Member State has the right to issue visas, and we hope that they have a generous attitude when it comes to issuing visas to students involved in the Erasmus Mundus programme. We are of the opinion that it is not possible to regulate this sort of visa at EU level. We also reject the idea of the EU providing financial support to an alumni association of students graduating from various Erasmus Mundus programmes. Student associations should develop out of the needs and personal efforts of individuals. They cannot be created from above by EU institutions."@en4
"Hemos decidido votar en contra de este informe de la Comisión de Cultura y Educación. No estamos votando en contra de la idea del programa Erasmus Mundus como tal, sino como resultado de algunas de las propuestas detalladas presentadas por la comisión parlamentaria y por la Comisión Europea. No apoyamos un visado especial Erasmus Mundus de acuerdo con las breves explicaciones incluidas en la propuesta. Cada Estado miembro tiene la facultad para expedir los visados, y esperamos que sean generosos en la concesión de los visados a los estudiantes que intervengan en el programa Erasmus Mundus. Opinamos que no es posible regular esta clase de visado a nivel de la UE. Asimismo, rechazamos la idea de que la UE apoye financieramente a una asociación de alumnos que hayan obtenido un título que sancione los diferentes estudios Erasmus Mundus. Las asociaciones de estudiantes deben desarrollarse a partir de las necesidades y esfuerzos personales de los particulares. No se pueden crear desde arriba por instituciones de la UE."@es21
"Me oleme otsustanud hääletada kultuuri- ja hariduskomisjoni raporti vastu. Me ei hääleta mitte Erasmus Munduse programmi idee, vaid parlamendikomisjoni ja Euroopa Komisjoni esitatud üksikasjalike ettepanekute vastu. Me ei toeta Erasmus Munduse eraldi viisat, mida on ettepanekus põgusalt kirjeldatud. Igal liikmesriigil on õigus viisasid välja anda ja me loodame, et nad on suuremeelsed, kui asi puudutab viisa väljastamist Erasmus Munduse programmis osalevatele üliõpilastele. Me oleme seisukohal, et sedalaadi viisasid ei ole võimalik ELi tasandil reguleerida Samuti oleme vastu ideele, et EL peaks toetama rahaliselt Erasmus Munduse programmid läbinud üliõpilaste vilistlasorganisatsioone. Üliõpilasorganisatsioonid peaksid välja arenema üksikisikute vajaduste ja isiklike püüdluste põhjal. ELi institutsioonid ei saa neid ülaltpoolt luua."@et5
"Olemme päättäneet äänestää kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietintöä vastaan. Emme varsinaisesti äänestä Erasmus Mundus -ohjelman ajatusta vastaan, vaan vastustamme sitä joidenkin valiokunnan esittämien yksityiskohtaisten ehdotusten ja joidenkin komission ehdotusten takia. Emme kannata ehdotuksessa esitettyjen suppeiden kuvausten mukaista erityistä Erasmus Mundus -viisumia. Kullakin jäsenvaltiolla on oikeus myöntää viisumeja, ja toivomme, että ne myöntävät niitä avokätisesti Erasmus Mundus -ohjelmaan osallistuville opiskelijoille. Mielestämme tällaisesta viisumista ei ole mahdollista antaa EU:n säädöksiä. Torjumme myös ajatuksen siitä, että EU myöntäisi tukea eri Erasmus Mundus -ohjelmia suorittavien opiskelijoiden alumniyhdistykselle. Opiskelijajärjestöjen pitäisi syntyä yksilöiden tarpeiden ja henkilökohtaisten ponnistelujen tuloksena. EU:n toimielimet eivät voi perustaa niitä ylhäältä käsin."@fi7
"Nous avons choisi de voter contre ce rapport de la commission de la culture et de l’éducation. Nous ne votons pas contre l’idée du programme Erasmus Mundus en soi, mais à cause de certaines des propositions détaillées mises en avant par la commission et certaines de celles présentées par la Commission. Nous sommes opposés à la mise en place d’un visa spécifique pour les bénéficiaires du programme Erasmus Mundus tel qu’il ressort des brèves descriptions contenues dans la proposition. Chaque État membre a le droit de délivrer des visas et nous espérons que les États membres auront une attitude généreuse quand il s’agira d’accorder des visas aux étudiants impliqués dans le programme Erasmus Mundus. Nous sommes d’avis qu’il est impossible de réguler ce type de visa à l’échelle de l’UE. Nous rejetons également l’idée que l’UE octroie une aide financière à une association d’anciens étudiants diplômés des différents programmes Erasmus Mundus. Les associations d’étudiants devraient se créer en fonction des besoins et grâce aux efforts personnels des personnes concernées. Elles ne peuvent pas être créées «d’en haut» par les institutions de l’UE."@fr8
"Úgy döntöttünk, hogy a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentése ellen szavazunk. Nem magát az Erasmus Mundus programot szavazzuk le, hanem végül is a bizottság és az Európai Bizottság által előterjesztett részletes javaslatok némelyikét. A javaslatban foglalt rövid ismertetés alapján nem támogatjuk egy külön „Erasmus Mundus vízum” bevezetését. Minden tagállamnak jogában áll vízumot kiadni, és reméljük, hogy nagyvonalúak lesznek, ha arra kerül a sor, hogy az Erasmus Mundus programban részt vevő hallgatók számára kell vízumot kiállítani. Véleményünk szerint uniós szinten nem lehet szabályozni egy ilyen vízum kiadását. Elutasítjuk azt az elképzelést is, hogy az EU pénzügyi támogatást nyújtson a különböző Erasmus Mundus programokat elvégző hallgatók öregdiák-szervezetének létrehozásához. A hallgatói szervezeteknek a hallgatók igénye és személyes erőfeszítései alapján kell létrejönniük. Fentről, uniós intézmények által nem hozhatók létre."@hu11
"Abbiamo deciso di votare contro questa relazione della commissione per la cultura e l’istruzione. Non votiamo contro l'idea del programma Erasmus Mundus in sé, ma contro il risultato di alcune delle dettagliate proposte avanzate dalla commissione e dalla Commissione europea. Non condividiamo l'idea di un visto ad hoc per il programma, sommariamente descritto nella proposta. I singoli Stati membri dell'Unione europea hanno diritto di emettere visti e auspichiamo che assumano un atteggiamento generoso quando si tratta di emetterne a favore di studenti interessati al programma Erasmus Mundus. A nostro avviso non è possibile gestire questi visti a livello europeo. Respingiamo inoltre l'idea che l'Unione europea fornisca sostegno finanziario a un’associazione di studenti che abbiano conseguito un master e un dottorato Erasmus Mundus. Le associazioni studentesche dovrebbero svilupparsi indipendentemente dalle esigenze e dagli sforzi personali dei singoli membri; non possono essere create dall'alto dalle istituzioni europee."@it12
"Mes apsisprendėme balsuoti prieš šį iš Kultūros ir švietimo komiteto gautą pranešimą. Mes nebalsuojame prieš programos „Erasmus Mundus“ idėją, bet dėl kai kurių išsamių Komiteto pateiktų pasiūlymų ir kai kurių iš jų, pateiktų Komisijos. Mes nepalaikome specialios „Erasmus Mundus“ vizos pagal pasiūlyme pateiktus trumpus aprašymus. Visos valstybės narės turi teisę išduoti vizas, todėl mes tikimės, kad jos laikysis kilniaširdiškumo, kai prieis prie vizų išdavimo studentams, dalyvaujantiems programoje „Erasmus Mundus“. Mes laikomės nuomonės, kad neįmanoma reguliuoti tokių vizų ES lygmeniu. Be to, mes atmetame ES idėją teikti finansinę paramą įvairių „Erasmus Mundus“ studijų programų absolventų asociacijai. Studentų asociacijos turėtų vystytis pagal konkrečius studentų poreikius, jiems dedant asmenines pastangas. Jos negali būti kuriamos ES institucijų iš viršaus."@lt14
"Mēs esam izvēlējušies balsot pret šo Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu. Mēs nebalsojam pret programmas ideju kā tādu, bet gan dažu komitejas un dažu Komisijas izvirzīto detalizēto priekšlikumu dēļ. Mēs neatbalstām īpašu vīzu saskaņā ar priekšlikumā ietvertajiem īsajiem aprakstiem. Katrai dalībvalstij ir tiesības izsniegt vīzas, un mēs ceram, ka tām ir labvēlīga attieksme, kad runa ir par vīzu izsniegšanu studentiem, kuri ir iesaistīti programmā. Mēs uzskatām, ka nav iespējams regulēt šāda veida vīzu ES līmenī. Mēs arī noraidām ideju par to, ka ES jāsniedz finansiāls atbalsts to studentu apvienībai, kuri beiguši dažādas programmas. Studentu apvienībām ir jāveidojas indivīdu vajadzību un personīgo centienu rezultātā. Tās nevar izveidot ES iestādes no augšas."@lv13
"Vi har valt att rösta nej till detta betänkande från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Vi röstar inte nej till idén om Erasmus Mundus-programmet som sådant, utan på grund av en del detaljförslag som föreligger från dels utskottet, dels kommissionen. Vi är inte anhängare av något speciellt Erasmus Mundus-visum enligt de kortfattade beskrivningar som föreligger i förslaget. Varje medlemsland har sin rätt att utfärda visum och vi hoppas att de har en frikostighet med visum till studenter som ingår i Erasmus Mundus. Vi anser att man inte kan reglera dylika visum på EU-nivå. Idén om ett finansiellt stöd från EU till en alumniförening för dem som tar examen från Erasmus Mundus olika program ställer vi oss också avvisande till. Studentföreningar skall växa fram utifrån enskilda människors behov och egna ansträngningar. De kan inte byggas uppifrån av EU-institutionerna."@mt15
". − Wij hebben gekozen om tegen dit voorstel van de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement te stemmen. Wij zijn niet tegen het idee van een Erasmus Mundusprogramma op zich, maar tegen een aantal gedetailleerde voorstellen die deels van de Parlementaire commissie, deels van de Europese Commissie stammen. Wij zijn geen voorstander van een speciaal Erasmus Mundusvisum in overeenstemming met de beknopte beschrijvingen in het verslag. Elke lidstaat heeft het recht om visa te verlenen en wij hopen dat zij genereus zijn in het verstrekken van visa aan studenten die aan het Erasmus Mundusprogramma deelnemen. Wij zijn van mening dat dergelijke visa niet op EU-niveau kunnen worden vastgesteld. Wij wijzen ook het idee af van financiële steun aan een alumnivereniging van alle afgestudeerden van het Erasmus Mundusprogramma. Studentenverenigingen moeten zich vanuit de behoeften en door de persoonlijke inspanningen van individuen ontwikkelen. Ze kunnen niet van bovenaf door EU-instellingen worden opgebouwd."@nl3
"Postanowiliśmy zagłosować za odrzuceniem sprawozdania przygotowanego przez Komisję Kultury i Edukacji. Nie głosujemy przeciwko samej idei programu Erasmus Mundus, ale jesteśmy przeciwni niektórym szczegółowym propozycjom przedstawionym przez Komisję Kultury i Edukacji oraz niektórym propozycjom przedstawionym przez Komisję. Nie popieramy specjalnej wizy Erasmus Mundus, której krótki opis jest zawarty we wniosku. Każde państwo członkowskie ma prawo wydawać wizy i mamy nadzieję, że przyznają je one szczodrze studentom uczestniczącym w programie Erasmus Mundus. Naszym zdaniem wprowadzenie regulacji dotyczących tego typu wizy na szczeblu unijnym nie jest możliwe. Ponadto odrzucamy pomysł przekazywania przez UE wsparcia finansowego dla stowarzyszenia absolwentów uczestniczących w różnych programach Erasmus Mundus. Stowarzyszenia studentów powinny rozwijać się w oparciu o potrzeby i wysiłki poszczególnych osób. Nie mogą być one tworzone odgórnie przez unijne instytucje."@pl16
"Decidimos votar contra este relatório da Comissão da Cultura e da Educação. Não estamos a votar contra a ideia do programa Erasmus Mundus em si mesma, mas sim contra algumas das propostas específicas apresentadas pela Comissão da Cultura e da Educação e algumas das que foram apresentadas pela Comissão Europeia. Não concordamos com a ideia de um visto especial para beneficiários do programa Erasmus Mundus nos termos brevemente descritos na proposta. Todos os Estados-Membros têm o direito de emitir vistos, e esperamos que tenham uma atitude generosa quando se tratar de emitirem vistos para estudantes que estejam a participar no programa Erasmus Mundus. Somos da opinião de que não é possível regulamentar este tipo de visto a nível da UE. Rejeitamos igualmente a ideia de a UE prestar apoio financeiro a associações de estudantes diplomados que tenham participado nos vários cursos do programa Erasmus Mundus. As associações de estudantes devem nascer das necessidades e esforços pessoais de indivíduos. Não podem ser criadas de cima para baixo, por instituições da UE."@pt17
"Vi har valt att rösta nej till detta betänkande från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Vi röstar inte nej till idén om Erasmus Mundus-programmet som sådant, utan på grund av en del detaljförslag som föreligger från dels utskottet, dels kommissionen. Vi är inte anhängare av något speciellt Erasmus Mundus-visum enligt de kortfattade beskrivningar som föreligger i förslaget. Varje medlemsland har sin rätt att utfärda visum och vi hoppas att de har en frikostighet med visum till studenter som ingår i Erasmus Mundus. Vi anser att man inte kan reglera dylika visum på EU-nivå. Idén om ett finansiellt stöd från EU till en alumniförening för dem som tar examen från Erasmus Mundus olika program ställer vi oss också avvisande till. Studentföreningar skall växa fram utifrån enskilda människors behov och egna ansträngningar. De kan inte byggas uppifrån av EU-institutionerna."@ro18
". Rozhodli sme sa hlasovať proti tejto správe Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Nehlasujeme proti myšlienke programu Erasmus Mundus ako takej, ale dôvodom sú niektoré podrobné návrhy predložené výborom a niektoré návrhy predložené Komisiou. Na základe stručnej charakteristiky v návrhu nepodporujeme špeciálne víza pre študentov programu Erasmus Mundus. Každý členský štát má právo vydať víza a dúfame, že členské štáty budú veľkorysé pri vydávaní víz študentom zapojeným do programu Erasmus Mundus. Podľa nášho názoru nie je možné regulovať takýto druh víz na európskej úrovni. Rovnako zamietame myšlienku poskytovania finančnej podpory EÚ združeniam bývalých študentov, ktorí absolvovali rôzne programy Erasmus Mundus. Združenia absolventov by sa mali vytvoriť na základe potrieb a osobného úsilia jednotlivcov. Nemali by byť zakladané zhora inštitúciami EÚ."@sk19
". Odločili smo se, da glasujemo proti temu poročilu Odbora za kulturo in izobraževanje. Ne glasujemo proti ideji programa Erasmus Mundus kot taki, temveč kot rezultata nekaterih podrobnih predlogov, ki jih je dal Odbor, in nekaterih, ki jih je dala Komisija. Ne podpiramo posebnega vizuma Erasmus Mundus, kot je na kratko opisan v predlogu. Vsaka država članica ima pravico do izdaje vizumov in upamo, da so širokosrčne, ko gre za izdajanje vizumov študentom iz programa Erasmus Mundus. Menimo, da take vrste vizumov ni mogoče urejati na ravni EU. Zavračamo tudi idejo, da bi EU zagotavljala finančno podporo združenju diplomantov iz različnih programov Erasmus Mundus. Študentska združenja bi se morala razviti iz potrebe in osebnih prizadevanj posameznikov. Ne morejo biti ustanovljena od zgoraj s strani institucij EU."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph