Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-21-Speech-2-231"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081021.36.2-231"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I betänkandet förespråkas ökad samverkan mellan nationella förvaltningar. Man bör dock komma ihåg att det är tack vare institutionell konkurrens som de bästa styrelseformerna prövas och särskiljs från de mindre lämpliga. Europas mångfald av förvaltningsformer och utbytet av erfarenheter dessa emellan torde vara ett bra exempel. Betänkandet är fyllt av välmenande skrivningar, men saknar i huvudsak konkreta förslag på hur strukturåtgärdernas förvaltning skall förbättras i syfte att avhjälpa de stora brister som finns gällande kontrollen av strukturåtgärdernas ekonomiska aspekter. Det är värt att minnas att EU:s strukturåtgärder utgör unionens största enskilda utgiftspost för perioden 2007-2013 och att Europeiska revisionsrätten i sin rapport för budgetåret 2006 konstaterar att minst 12 procent av de pengar som betalats ut till strukturåtgärder inte skulle ha betalats ut. Betänkandet innehåller därtill hänvisningar till Lissabonfördraget. Detta fördrag har dock förkastats i de demokratiska processerna. Att åberopa Lissabonfördraget är därför ett uttryck för en oacceptabel arrogans. Fördragets framtid är i skrivande stund så pass osäker att åberopanden till dess innehåll bör undvikas. Junilistan har av dessa skäl valt att rösta nej till betänkandet i sin helhet."@sv22
lpv:translated text
"Zpráva obhajuje zlepšenou spolupráci jednotlivých vnitrostátních správ. Je však důležité nezapomínat, že se jedná o výsledek soutěže mezi institucemi, kdy se zkouší nejlepší formy vládnutí a jejich odlišování od méně vhodných způsobů. Evropská rozmanitost ve způsobech vládnutí a výměna zkušeností mezi těmito správami je pravděpodobně dobrým příkladem. Zpráva je plná dobře míněných prohlášení, ale velmi postrádá konkrétní návrhy, jak zlepšit řízení strukturálních politik kvůli nápravě nedostatků, jež existují s ohledem na kontrolu hospodářských aspektů strukturálních politik. Je důležité připomenout, že strukturální politiky EU představují její největší samostatnou položku výdajů na období 2007–2013 a že Evropský účetní dvůr ve své zprávě za finanční rok 2006 uvedl, že by nemuselo být vypláceno nejméně 12 % ze všech finančních prostředků vyplacených na strukturální politiky. Zpráva také obsahuje odkazy na Lisabonskou smlouvu. Tato smlouva však byla demokraticky odmítnuta. Vyvolávání Lisabonské smlouvy je tedy výrazem nepřijatelné arogance. Budoucnost této smlouvy – v době, kdy je tento text napsán – je tak nejistá, že by na její obsah nemělo být odkazováno. Z těchto uvedených důvodů se strana Junilistan rozhodla hlasovat proti celé zprávě."@cs1
"I betænkningen slås der til lyd for øget samarbejde mellem nationale forvaltninger. Det er dog vigtigt at huske, at de bedste former for forvaltning bedst testes og skelnes fra de mindre egnede former gennem institutionel konkurrence. Europas forskelligartede forvaltningsformer og udvekslingen af erfaringer mellem disse forvaltninger er sandsynligvis et godt eksempel. Betænkningen er fuld af velmenende erklæringer, men mangler grundlæggende konkrete forslag til, hvordan forvaltningen af strukturpolitikker kan forbedres med henblik på at udbedre de enorme mangler, der findes med hensyn til administrationen af de økonomiske aspekter af strukturpolitikkerne. Det er værd at huske, at EU's strukturpolitikker udgør den næststørste del af EU-budgettet i perioden 2007-2013, og at Revisionsretten i sin årsberetning for regnskabsåret 2006 fandt, at mindst 12 % af det samlede beløb, der er godtgjort i forbindelse med strukturprojekter, ikke skulle have været godtgjort. Betænkningen henviser også til Lissabontraktaten. Denne traktat er dog blevet forkastet gennem demokratiske processer. Enhver henvisning til Lissabontraktaten er derfor et udtryk for uacceptabel arrogance. Traktatens fremtid er på nuværende tidspunkt så usikker, at henvisning til dens indhold bør undgås. Derfor har Junilisten valgt at stemme imod betænkningen som helhed."@da2
"Der Bericht befürwortet eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den nationalen Regierungen. Allerdings müssen wir uns vor Augen halten, dass die besten Formen der Governance als Ergebnis des institutionellen Wettbewerbs erprobt und von denjenigen unterschieden werde, die weniger geeignet sind. Die diversen Regierungsformen in Europa und der Erfahrungsaustausch zwischen diesen Regierungen ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Der Bericht ist voll von gut gemeinten Aussagen, doch es fehlen konkrete Vorschläge, wie die Verwaltung der Strukturpolitik verbessert werden kann, um die enormen Mängel zu beseitigen, die in Bezug auf die Steuerung der wirtschaftlichen Aspekte der Strukturpolitiken bestehen. Man sollte berücksichtigen, dass die Strukturpolitik der EU den größten Ausgabeposten der Europäischen Union für den Zeitraum von 2007 bis 2013 darstellt und der Europäische Rechnungshof in seinem Bericht für das Haushaltsjahr 2006 angibt, dass mindestens 12 % der für die Strukturpolitik ausgezahlten Mittel nicht hätten ausgezahlt werden dürfen. Der Bericht enthält zudem Verweise auf den Vertrag von Lissabon. Dieser Vertrag ist jedoch im Rahmen demokratischer Prozesse abgelehnt worden. Die Berufung auf den Vertrag von Lissabon ist daher ein Ausdruck inakzeptabler Arroganz. Die Zukunft des Vertrags ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts so unsicher, dass ein Verweis auf dessen Inhalt vermieden werden sollte. Aus diesen Gründen hat sich die Juniliste für eine Ablehnung des Berichts in seiner Gesamtheit entschieden."@de9
"Η έκθεση υποστηρίζει την αυξημένη συνεργασία μεταξύ των εθνικών διοικήσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι συνιστά αποτέλεσμα του θεσμικού ανταγωνισμού το γεγονός ότι οι καλύτερες μορφές διακυβέρνησης ελέγχονται και διακρίνονται από εκείνες τις μορφές που είναι λιγότερο κατάλληλες. Η πολυμορφία της Ευρώπης όσον αφορά της μορφές διοίκησης και η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε αυτές τις διοικήσεις αποτελούν πιθανόν ένα καλό παράδειγμα. Η έκθεση είναι γεμάτη από καλοπροαίρετες δηλώσεις, αλλά ουσιαστικά δεν περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση των διαρθρωτικών πολιτικών πρόκειται να βελτιωθεί με σκοπό τη διόρθωση των τεράστιων ελλείψεων που υπάρχουν όσον αφορά τον έλεγχο των οικονομικών πτυχών των διαρθρωτικών πολιτικών. Αξίζει να θυμόμαστε ότι οι διαρθρωτικές πολιτικές της ΕΕ αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μεμονωμένο έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο από το 2007 έως το 2013 και ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2006 αναφέρει ότι τουλάχιστον το 12% των χρημάτων που δόθηκαν για διαρθρωτικές πολιτικές δεν έπρεπε να είχε δοθεί. Η έκθεση περιέχει, επίσης, αναφορές στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή η συνθήκη, ωστόσο, έχει απορριφθεί με δημοκρατικές διαδικασίες. Η επίκληση της Συνθήκης της Λισαβόνας αποτελεί, κατά συνέπεια, έκφραση απαράδεκτης αλαζονείας. Το μέλλον της συνθήκης είναι, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, τόσο αβέβαιο, ώστε πρέπει να αποφεύγεται η επίκληση στο περιεχόμενό της. Για τους λόγους που δίνονται παραπάνω, το June List επέλεξε να ψηφίσει κατά της έκθεσης συνολικά."@el10
"The report advocates increased cooperation between national administrations. However, it is important to remember that it is as a result of institutional competition that the best forms of governance are tested and distinguished from those forms that are less suitable. Europe’s diversity of forms of administration and the exchange of experience between these administrations is probably a good example. The report is full of well-meaning statements, but essentially lacks concrete proposals for how the administration of the structural policies is to be improved with a view to rectifying the huge shortcomings that exist with regard to the control of the economic aspects of the structural policies. It is worth remembering that the EU’s structural policies represent the European Union’s largest single item of expenditure for the period from 2007 to 2013 and that the European Court of Auditors in its report for the 2006 financial year states that at least 12% of the money paid out for structural policies should not have been paid out. The report also contains references to the Treaty of Lisbon. This treaty has, however, been rejected in the democratic processes. To invoke the Treaty of Lisbon is therefore an expression of unacceptable arrogance. The future of the treaty is, at the time of writing, so uncertain that invoking its contents should be avoided. For the reasons given above, the June List has chosen to vote against the report in its entirety."@en4
"El informe aboga por el aumento de la cooperación entre las administraciones nacionales. No obstante, es importante recordar que, como resultado de la competencia institucional, las mejores formas de gobernanza son examinadas y distinguidas de aquellas que son menos adecuadas. La diversidad de formas de administración de Europa y el intercambio de experiencias entre estas administraciones es, probablemente, un buen ejemplo. El informe está lleno de declaraciones bienintencionadas, pero, básicamente, carece de propuestas concretas sobre cómo hay que mejorar la administración de las políticas estructurales para rectificar los enormes defectos que existen con respecto al control de los aspectos económicos de las políticas estructurales. Merece la pena recordar que las políticas estructurales de la UE suponen el mayor elemento individual de gasto de la Unión Europea para el período 2007-2013 y que el Tribunal de Cuentas Europeo, en su informe para el ejercicio 2006, señala que al menos el 12 % del dinero empleado para políticas estructurales no debería haber sido desembolsado. Además, el informe contiene referencias al Tratado de Lisboa. No obstante, este tratado se ha rechazado en los procedimientos democráticos. Por consiguiente, citar el Tratado de Lisboa es una muestra de arrogancia inaceptable. El futuro del tratado es, en el momento de escribir esto, tan incierto que se debe evitar citar su contenido. Por las razones dadas anteriormente, la Lista de Junio ha decidido votar en contra del informe en su totalidad."@es21
"Raport propageerib tihedamat koostööd riikide haldusasutuste vahel. Tähtis on silmas pidada, et parimaid valitsemisvorme katsetatakse institutsioonidevahelise konkurentsi tingimustes, kus sobivad vormid eristuvad vähemsobivatest. Euroopa haldusvormide mitmekesisus ja kogemuste vahetamine haldusasutuste vahel on tõenäoliselt hea eeskuju. Raport on täis heade kavatsustega seisukohti, ent samas jääb puudu konkreetsetest ettepanekutest selle kohta, kuidas parandada struktuuripoliitika juhtimist, et kõrvaldada suured vajakajäämised struktuuripoliitika majanduslike aspektide ohjamisel. Tasub meenutada, et ELi struktuuripoliitika on 2007. aastast 2013. aastani Euroopa Liidu suurim kuluartikkel ja et Euroopa Kontrollikoda leiab oma 2006. aasta aruandes, et struktuuripoliitika tarbeks väljamakstud summast vähemalt 12% ei oleks tohtinud välja maksta. Raportis viidatakse ka Lissaboni lepingule. See leping on aga demokraatliku protsessi käigus tagasi lükatud. Lissaboni lepingule tuginemine on seega lubamatu ülbuse väljendus. Lepingu tulevik on praegu nii ebakindel, et selle sisule toetumist tuleks vältida. Ülaltoodud põhjustel on Junilistan otsustanud hääletada kogu raporti vastu."@et5
"Mietinnössä kannatetaan tehostettua yhteistyötä kansallisten viranomaisten kesken. On kuitenkin tärkeää muistaa, että toimielinten välisen kilpailun tuloksena selvitetään parhaat hallintotavat ja erotetaan ne niistä tavoista, jotka eivät ole yhtä tarkoituksenmukaisia. Hyvä esimerkki ovat luultavasti Euroopan moninaiset hallintotavat ja sen hallintoviranomaisten välinen kokemustenvaihto. Mietintö on täynnä hyvää tarkoittavia toteamuksia, mutta pohjimmiltaan siitä puuttuvat konkreettiset ehdotukset siitä, kuinka rakennepolitiikkojen hallintoa pitäisi parantaa niiden taloudellisten näkökohtien valvonnassa olevien valtavien puutteiden korjaamiseksi. On syytä muistaa, että EU:n rakennepolitiikat ovat Euroopan unionin suurin yksittäinen menoerä kaudella 2007–2013 ja että Euroopan tilintarkastustuomioistuin toteaa varainhoitovuoden 2006 vuosikertomuksessa, että vähintään 12 prosenttia rakennepolitiikkojen hyväksi maksetuista varoista olisi pitänyt jättää maksamatta. Mietintö sisältää myös viittauksia Lissabonin sopimukseen. Sopimus on kuitenkin hylätty demokraattisin menettelyin. Vetoaminen Lissabonin sopimukseen on näin ollen osoitus anteeksiantamattomasta ylimielisyydestä. Sopimuksen tulevaisuus on kirjoittamishetkellä niin epävarma, että vetoamista sen sisältöön pitäisi välttää. Edellä mainituista syistä on päättänyt äänestää koko mietintöä vastaan."@fi7
"Ce rapport plaide en faveur d’une coopération accrue entre les administrations nationales. Toutefois, il ne faut pas oublier que c’est grâce à la concurrence institutionnelle que les meilleures formes de gouvernance sont testées et distinguées des formes les moins appropriées. La diversité des formes d’administration en Europe et l’échange d’expérience entre ces administrations en est probablement un bon exemple. Le rapport abonde en déclarations bien intentionnées, mais il manque essentiellement de propositions concrètes indiquant comment la gestion des politiques structurelles doit être améliorée afin de remédier aux énormes lacunes existantes en matière de contrôle des aspects économiques des politiques structurelles. Il mérite d’être rappelé que les politiques structurelles de l’UE représentent le plus gros poste de dépenses de l’Union européenne pour la période 2007-2013 et que la Cour des comptes européenne déclare, dans son rapport sur l’exercice 2006, qu’au moins 12 % de l’argent dépensé pour les politiques structurelles n’aurait pas dû l’être. Le rapport contient également des références au traité de Lisbonne. Or, ce Traité a été rejeté dans le cadre de processus démocratiques. Invoquer le traité de Lisbonne est donc l’expression d’une arrogance inacceptable. L’avenir du Traité est, au moment où nous écrivons, si incertain que faire référence à son contenu devrait être évité. Pour les raisons indiquées ci-dessus, la Liste de juin a choisi de voter contre le rapport dans sa totalité."@fr8
"A jelentés a nemzeti közigazgatások közötti fokozott együttműködést támogatja. Fontos azonban emlékeztetni arra, hogy éppen az intézményi verseny következtében tesztelik az igazgatás legjobb formáit és különítik el azokat a legkevésbé megfelelőktől. Talán a legjobb példa erre, hogy Európában sokféle közigazgatási forma létezik, amelyek kicserélik tapasztalataikat. A jelentésben rengeteg értelmes megállapítás található, de alapjában véve nincsenek konkrét javaslatok arra vonatkozóan, hogy a strukturális politikák igazgatása hogyan javítható a strukturális politikák gazdasági vonatkozásai tekintetében meglévő sok-sok hiányosság pótlása érdekében. Érdemes emlékeztetni arra, hogy az EU strukturális politikái képezik az Európai Unió legnagyobb kiadási tételét a 2007 és 2013 közötti időszak vonatkozásában, és az Európai Számvevőszék a 2006-os pénzügyi évvel kapcsolatos jelentésében megállapítja, hogy a strukturális politikai célra kifizetett pénzösszegeknek legalább 12%-át nem lehetett volna kifizetni. A jelentés a Lisszaboni Szerződésre vonatkozó utalásokat is tartalmaz. A szerződést azonban a demokratikus eljárások során elutasították. Ennélfogva a Lisszaboni Szerződésre való hivatkozás elfogadhatatlan szemtelenség. A jelentés megírásakor a szerződés jövője annyira bizonytalan, hogy a tartalmára való hivatkozást el kell kerülni. A fent említett okok miatt a Junilistan úgy határozott, hogy teljes egészében a jelentés ellen szavaz."@hu11
"La relazione si esprime a favore di una maggiore cooperazione tra le amministrazioni nazionali. Tuttavia è importante ricordare che le migliori forme di vengono testate e si distinguono dalle forme meno adatte nell’ambito di una competizione istituzionale. La diversità delle forme di amministrazione che si riscontra in Europa e lo scambio di esperienze tra i diversi organi rappresentano probabilmente un buon esempio in tal senso. La relazione è piena delle migliori intenzioni, ma mancano proposte concrete sulle modalità da approntare per migliorare le politiche strutturali nell’intento di correggere le gravi carenze riscontrate nei meccanismi di controllo degli aspetti economici. Vale la pena ricordare che le politiche strutturali dell’Unione europea rappresentano la voce di spesa più corposa nel periodo 2007-2013 e che la Corte dei conti europea, nella sua relazione per l’esercizio fiscale 2006, dichiara che almeno il 12 per cento degli esborsi sostenuti per le politiche strutturali non avrebbe dovuto mai essere stanziato. La relazione contiene inoltre alcuni riferimenti al trattato di Lisbona che è stato rigettato nell’ambito di processi democratici. Appellarsi al trattato di Lisbona, pertanto, è espressione di un’arroganza’inaccettabile. Il futuro del trattato è, al momento della redazione di questo intervento, talmente incerto che si dovrebbe evitare ogni appello al suo contenuto. Per i motivi di cui sopra, Junilistan ha scelto di votare contro la relazione nella sua globalità."@it12
"Pranešime propaguojamas glaudesnis nacionalinių administracijų bendradarbiavimas. Tačiau svarbu nepamiršti, kad kaip tik dėl institucijų konkurencijos geriausios valdymo formos patikrintos ir atskirtos nuo mažiau tinkamų formų. Europos administravimo formų įvairovė ir šių administracijų keitimasis patirtimi tikriausiai yra geras pavyzdys. Pranešime netrūksta geranoriškų teiginių, bet iš esmės trūksta konkrečių pasiūlymų, kaip turi būti patobulintas struktūrinės politikos administravimas siekiant pašalinti didžiulius trūkumus, kurie yra struktūrinės politikos ekonominių aspektų kontrolės srityje. Verta atsiminti, kad ES struktūrinė politika pateikiama didžiausia atskira 2007–2013 m. laikotarpio Europos Sąjungos išlaidų eilute ir kad Europos Audito Rūmai savo ataskaitoje už 2006 m. konstatuoja, kad bent jau 12 % struktūrinei politikai sumokėtų pinigų neturėjo būti sumokėti. Pranešime taip pat yra nuorodos į Lisabonos sutartį. Tačiau ši sutartis buvo atmesta demokratiniuose procesuose. Todėl siekimas pasiremti Lisabonos sutartimi yra nepriimtinos arogancijos išraiška. Rengiant minėtą dokumentą sutarties ateitis yra dar tokia neaiški, kad reikėtų vengti remtis jos turiniu. Dėl minėtų priežasčių Birželio sąrašas apsisprendė balsuoti prieš visą pranešimą."@lt14
"Ziņojumā ir aicināts veidot ciešāku sadarbību starp valstu administrācijām. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka tieši iestāžu konkurences rezultātā tiek pārbaudītas pārvaldības labākās formas un nošķirtas no tādām, kas ir mazāk piemērotas. Eiropas pārvaldes formu daudzveidība un pieredzes apmaiņa starp šīm administrācijām, iespējams, ir labs piemērs. Ziņojums ir pilns ar paziņojumiem ar labu nozīmi, bet būtībā tam trūkst konkrētu priekšlikumu par to, kā uzlabot struktūrpolitikas pārvaldību, lai novērstu milzīgās nepilnības attiecībā uz struktūrpolitikas jomu ekonomisko aspektu kontroli. Ir vērts atcerēties, ka ES struktūrpolitika laika periodā no 2007. līdz 2013. gadam ir Eiropas Savienības lielākā atsevišķā izdevumu pozīcija un ka Eiropas Revīzijas palāta savā ziņojumā par 2006. finanšu gadu norāda, ka nevajadzēja izmaksāt vismaz 12 % naudas, kas iztērēta struktūrpolitikas jomās. Ziņojumā ir arī ietvertas atsauces uz Lisabonas līgumu. Tomēr šis līgums ir noraidīts demokrātiskos procesos. Tāpēc atsaukšanās uz Lisabonas līgumu ir nepieņemamas augstprātības izpausme. Patlaban šī līguma nākotne ir tik neskaidra, ka vajadzētu izvairīties no atsaucēm uz tā saturu. Iepriekš izklāstīto iemeslu dēļ Jūnija saraksts ir izvēlējies balsot pret ziņojumu kopumā."@lv13
"I betänkandet förespråkas ökad samverkan mellan nationella förvaltningar. Man bör dock komma ihåg att det är tack vare institutionell konkurrens som de bästa styrelseformerna prövas och särskiljs från de mindre lämpliga. Europas mångfald av förvaltningsformer och utbytet av erfarenheter dessa emellan torde vara ett bra exempel. Betänkandet är fyllt av välmenande skrivningar, men saknar i huvudsak konkreta förslag på hur strukturåtgärdernas förvaltning skall förbättras i syfte att avhjälpa de stora brister som finns gällande kontrollen av strukturåtgärdernas ekonomiska aspekter. Det är värt att minnas att EU:s strukturåtgärder utgör unionens största enskilda utgiftspost för perioden 2007-2013 och att Europeiska revisionsrätten i sin rapport för budgetåret 2006 konstaterar att minst 12 procent av de pengar som betalats ut till strukturåtgärder inte skulle ha betalats ut. Betänkandet innehåller därtill hänvisningar till Lissabonfördraget. Detta fördrag har dock förkastats i de demokratiska processerna. Att åberopa Lissabonfördraget är därför ett uttryck för en oacceptabel arrogans. Fördragets framtid är i skrivande stund så pass osäker att åberopanden till dess innehåll bör undvikas. Junilistan har av dessa skäl valt att rösta nej till betänkandet i sin helhet."@mt15
". − In het verslag wordt meer samenwerking tussen nationale instanties bepleit. Men mag echter niet vergeten dat het dankzij institutionele concurrentie is dat de beste vormen van governance worden getest en van minder geschikte vormen worden onderscheiden. De Europese diversiteit op het gebied van vormen van governance en de uitwisseling van ervaringen tussen de instanties zijn waarschijnlijk een goed voorbeeld. Het verslag staat vol van goed bedoelde formuleringen, maar mist hoofdzakelijk concrete voorstellen over hoe de governance van het structuurbeleid kan worden verbeterd om de enorme tekortkomingen met betrekking tot de controle van de economische aspecten van het structuurbeleid te verhelpen. Het loont de moeite eraan te herinneren dat het structuurbeleid van de EU in de periode 2007-2013 het belangrijkste beleidsonderdeel is en dat de Europese Rekenkamer in zijn Jaarverslag over het begrotingsjaar 2006 vaststelde dat ten minste twaalf procent van het totale bedrag dat is vergoed in verband met projecten op het vlak van structuurbeleid, niet had moeten worden vergoed. In het verslag staan bovendien verwijzingen naar het Verdrag van Lissabon. Dat Verdrag is echter in de democratische processen verworpen. Het Verdrag van Lissabon aanvoeren is daarom de uiting van een onaanvaardbare arrogantie. De toekomst van het Verdrag is op het ogenblik van dit schrijven zo onzeker dat het aanvoeren van de inhoud ervan zou moeten worden vermeden. Wij van de Zweedse partij Junilistan hebben er daarom voor gekozen tegen het verslag als geheel te stemmen."@nl3
"W sprawozdaniu proponuje się zacieśnienie współpracy między administracjami krajowymi. Jednak należy pamiętać, że to właśnie w wyniku konkurencji między instytucjami testowane są najlepsze formy sprawowania rządów i odróżniane są one od form mniej odpowiednich. Prawdopodobnie dobrym przykładem jest istniejąca w Europie różnorodność form administracji oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nimi. Sprawozdanie zawiera szereg pełnych najlepszych intencji stwierdzeń, jednak zasadniczo brak w nim konkretnych propozycji poprawy sposobu, w jaki administrowane są polityki strukturalne, w celu naprawy poważnych niedociągnięć istniejących na polu kontroli aspektów ekonomicznych tych polityk. Warto pamiętać, że polityki strukturalne UE stanowią największą pojedynczą pozycję kosztów Unii Europejskiej w latach 2007-2013 i że Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu za rok finansowy 2006 stwierdza, że minimum 12% środków wypłaconych na polityki strukturalne nie powinno było zostać wypłaconych. Sprawozdanie zawiera także odniesienia do traktatu lizbońskiego. Traktat ten został jednak odrzucony w ramach procedur demokratycznych. Powoływanie się nań jest zatem wyrazem niedopuszczalnej arogancji. Przyszłość traktatu jest w tym momencie tak niepewna, że należy unikać powoływania się na jego treść. Ze względu na przytoczone wyżej powody Lista Czerwcowa postanowiła zagłosować za odrzuceniem całego sprawozdania."@pl16
"O relatório defende o reforço da cooperação entre as administrações nacionais. No entanto, é importante recordar que é graças à competição institucional que as melhores formas de governança são postas à prova e se distinguem das formas menos adequadas. A diversidade de formas de administração que existe na Europa e a troca de experiências entre essas administrações é talvez um bom exemplo. O relatório está cheio de afirmações bem intencionadas, mas, essencialmente, não contém propostas concretas sobre a forma de melhorar a administração das políticas estruturais com vista a corrigir as enormes deficiências que existem no que respeita ao controlo dos aspectos económicos dessas políticas. Vale a pena lembrar que as politicas estruturais da UE representam só por si a maior rubrica de despesa da União Europeia no período de 2007 a 2013 e que, no seu relatório relativo ao exercício de 2006, o Tribunal de Contas Europeu afirma que pelo menos 12% dos fundos desembolsados a título das políticas estruturais não deviam ter sido pagos. O relatório contém igualmente referências ao Tratado de Lisboa. Este Tratado foi, porém, rejeitado mediante processos democráticos. Invocar o Tratado de Lisboa constitui, portanto, uma expressão inaceitável de arrogância. Nesta altura, o futuro do Tratado é tão incerto que se deve evitar invocar o seu conteúdo. Pelas razões supracitadas, o Lista de Junho decidiu votar contra o relatório na sua totalidade."@pt17
"I betänkandet förespråkas ökad samverkan mellan nationella förvaltningar. Man bör dock komma ihåg att det är tack vare institutionell konkurrens som de bästa styrelseformerna prövas och särskiljs från de mindre lämpliga. Europas mångfald av förvaltningsformer och utbytet av erfarenheter dessa emellan torde vara ett bra exempel. Betänkandet är fyllt av välmenande skrivningar, men saknar i huvudsak konkreta förslag på hur strukturåtgärdernas förvaltning skall förbättras i syfte att avhjälpa de stora brister som finns gällande kontrollen av strukturåtgärdernas ekonomiska aspekter. Det är värt att minnas att EU:s strukturåtgärder utgör unionens största enskilda utgiftspost för perioden 2007-2013 och att Europeiska revisionsrätten i sin rapport för budgetåret 2006 konstaterar att minst 12 procent av de pengar som betalats ut till strukturåtgärder inte skulle ha betalats ut. Betänkandet innehåller därtill hänvisningar till Lissabonfördraget. Detta fördrag har dock förkastats i de demokratiska processerna. Att åberopa Lissabonfördraget är därför ett uttryck för en oacceptabel arrogans. Fördragets framtid är i skrivande stund så pass osäker att åberopanden till dess innehåll bör undvikas. Junilistan har av dessa skäl valt att rösta nej till betänkandet i sin helhet."@ro18
". − Správa podporuje zvýšenú spoluprácu medzi národnými administratívami. Je však dôležité pripomenúť, že najlepšie formy riadenia sa preveria a odlíšia od tých foriem, ktoré sú menej vhodné, v dôsledku inštitucionálnej súťaže. Diverzita foriem správy v Európe a výmena skúseností medzi týmito správami je zrejme dobrým príkladom. Správa obsahuje veľa dobre mienených vyhlásení, ale v zásade málo konkrétnych návrhov na to, ako by sa mohla vylepšiť správa štrukturálnych politík s ohľadom na nápravu nedostatkov, ktoré tu existujú vzhľadom na kontrolu hospodárskych aspektov štrukturálnych politík. Treba pripomenúť, že štrukturálne politiky EÚ predstavujú najväčšiu výdavkovú položku EÚ na obdobie od roku 2007 do roku 2013 a že Európsky dvor audítorov vo svojej správe o finančnom roku 2006 uvádza, že minimálne 12 % finančných prostriedkov, ktoré boli vyplatené na štrukturálne politiky, nemali byť vyplatené. Správa tiež obsahuje odkazy na Lisabonskú zmluvu. Avšak táto zmluva bola v demokratických postupoch zamietnutá. Preto odvolávanie sa na Lisabonskú zmluvu je vyjadrením neprijateľnej arogancie. Budúcnosť tejto zmluvy je v súčasnosti taká neistá, že by sme sa mali vyhnúť odvolávaniu sa na jej obsah. Z dôvodov uvedených vyššie sa strana Júnový zoznam rozhodla hlasovať proti tejto správe ako celku."@sk19
". Poročilo se zavzema za večje sodelovanje med nacionalnimi administracijami. Vseeno pa je pomembno opozoriti na to, da so najboljše oblike upravljanja preskušene in se razlikujejo od oblik, ki so manj primerne, ravno zaradi institucionalne konkurence. Raznolikost oblik administracij v Evropi in izmenjava mnenj med temi administracijami sta verjetno dober primer. Poročilo je polno dobronamernih izjav, toda nujno primanjkuje konkretnih predlogov, kako izboljšati administracijo strukturnih politik za odpravo velikih pomanjkljivosti v zvezi z nadzorom nad gospodarskimi vidiki strukturnih politik. Treba se je spomniti, da strukturne politike EU predstavljajo največjo posamezno postavko izdatkov Evropske unije za obdobje od 2007 do 2013 in da Evropsko računsko sodišče v svojem poročilu za finančno leto 2006 pravi, vsaj 12 % denarja, izplačanega za strukturne politike, ne bi smelo biti izplačanega. Poročilo omenja tudi Lizbonsko pogodbo. Toda ta pogodba je bila v demokratičnih postopkih zavrnjena. Sklicevanje na Lizbonsko pogodbo je torej nesprejemljiva arogantnost. Prihodnost Pogodbe je v času pisanja tako negotova, da se je treba sklicevanju na njeno vsebino izogibati. Zaradi zgornjih razlogov se je junijska lista odločila, da bo glasovala proti poročilu v celoti."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph