Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-21-Speech-2-212"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Frankrike har lämnat in en ansökan om att få ta fonden i anspråk till följd av orkanen "Dean" som drabbade Martinique och Guadeloupe i augusti 2007. Kommissionen har därför föreslagit att ett sammanlagt belopp på 12 780 000 euro tas i anspråk ur fonden för att stödja Frankrike. Junilistan välkomnar både nationella som internationella solidaritets- och hjälpaktioner när ett land drabbas av katastrofer. Vi anser dock för det första att vad tidigare erfarenheter visat, att EU inte klarar av att hantera katastrofbistånd på ett effektivt sätt med gemenskapsmedel. För det andra talar vi om ett bidrag på bråkdelar av promille av Frankrikes BNP. Det är en orimlig tanke att EU skall ingripa och samfinansiera sådana projekt som ett rikt medlemsland borde klara av själv. Vi har därför valt att rösta nej till betänkandet i dess helhet."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
"Prantsusmaa on esitanud taotluse fondi kasutuselevõtmiseks seoses orkaaniga Dean, mis laastas Martinique’i ja Guadeloupe’i 2007. aasta augustis. Seepärast tegi komisjon ettepaneku võtta fondist Prantsusmaa toetamiseks kasutusele 12 780 000 eurot. Junilistan toetab nii riiklikke kui ka rahvusvahelisi solidaarsus- ja abimeetmeid, kui riiki on tabanud katastroofid. Meie arvates näitavad varasemad kogemused aga esiteks seda, et EL ei ole suuteline juhtima hädaabi tõhusalt ühenduse fondide kaudu. Teiseks räägime me toetusest, mis moodustab kaduvväikse osa Prantsusmaa SKTst. On ebamõistlik arvata, et EL peaks sekkuma ja ühiselt rahastama projekte, millega heal järjel liikmesriik peaks ise hakkama saama. Seepärast otsustasime hääletada kogu selle raporti vastu."@et5
lpv:translated text
". Francija je vložila zahtevek za uporabo sredstev sklada zaradi orkana Dean, ki je avgusta 2007 prizadel Martinique in Guadeloupe. Komisija je zato predlagala, da se za podporo Franciji uporabijo sredstva sklada v višini 12 780 000 evrov. Junijska lista pozdravlja tako nacionalno kot mednarodno solidarnost in akcije pomoči, kadar neko državo prizadene nesreča. Vseeno meniva, da so izkušnje pokazale, da EU ni sposobna učinkovito upravljati s pomočjo v sili s sredstvi Skupnosti. Drugič, govorimo o prispevku, ki znaša delec odstotka BNP Francije. Nerazumno je, da bi morala EU posredovati in skupno financirati projekte, ki bi jih bogata država članica morala biti sposobna obvladovati sama. Zato sva se odločila, da glasujeva proti poročilu v celoti."@sl20
lpv:translated text
"Frankrike har lämnat in en ansökan om att få ta fonden i anspråk till följd av orkanen "Dean" som drabbade Martinique och Guadeloupe i augusti 2007. Kommissionen har därför föreslagit att ett sammanlagt belopp på 12 780 000 euro tas i anspråk ur fonden för att stödja Frankrike. Junilistan välkomnar både nationella som internationella solidaritets- och hjälpaktioner när ett land drabbas av katastrofer. Vi anser dock för det första att vad tidigare erfarenheter visat, att EU inte klarar av att hantera katastrofbistånd på ett effektivt sätt med gemenskapsmedel. För det andra talar vi om ett bidrag på bråkdelar av promille av Frankrikes BNP. Det är en orimlig tanke att EU skall ingripa och samfinansiera sådana projekt som ett rikt medlemsland borde klara av själv. Vi har därför valt att rösta nej till betänkandet i dess helhet."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Francie předložila žádost o uvolnění prostředků z Fondu solidarity v důsledku hurikánu Dean, který v srpnu 2007 zasáhl Martinik a Guadeloupe. Komise proto za účelem pomoci Francii rozhodla o uvolnění prostředků v celkové výši 12 780 000 EUR. Strana Junilistan vítá jak národní, tak mezinárodní solidaritu a opatření pro pomoc zemím postiženým katastrofou. Avšak domnívá se, že, zaprvé, předchozí zkušenosti naznačují, že EU není schopna efektivně řídit mimořádnou pomoc z fondů Společenství. Zadruhé hovoříme o příspěvku ve výši zlomku francouzského HDP. Není důvod se domnívat, že by měla EU zasáhnout a společně financovat projekty, u kterých to bohaté členské státy zvládnou samy. Proto jsme se rozhodli hlasovat proti celé zprávě."@cs1
lpv:translated text
". − Francúzsko predložilo žiadosť o uvoľnenie fondu v dôsledku hurikánu Dean, ktorý zasiahol Guadeloupe a Martinik v auguste 2007. Komisia preto navrhla, aby bolo z fondu vyčlenených 12 780 000 EUR na podporu Francúzsku. Strana Júnový zoznam víta národnú, aj medzinárodnú solidaritu a záchranné práce v prípade, keď je krajina zasiahnutá katastrofou. Náš názor však je, po prvé, že predchádzajúca skúsenosť naznačila, že EÚ nie je schopná efektívne riadiť núdzovú pomoc z fondov Spoločenstva. Po druhé, hovoríme o prínose zlomku percentuálneho vyjadrenia francúzskeho HDP. Je absurdné myslieť si, že EÚ by mala zasiahnuť a spoločne financovať projekty, s ktorými by si bohaté členské štáty mali poradiť samy. Rozhodli sme sa preto hlasovať proti tejto správe ako celku."@sk19
lpv:translated text
". Prancūzija pateikė paraišką pasinaudoti fondu, padėsiančiu likviduoti 2007 m. rugpjūčio mėn. Martinikoje ir Gvadelupoje kilusio uragano Dyno padarytą žalą. Todėl Komisija pasiūlė, kad Prancūzijai paremti iš fondo būtų panaudota iš viso 12,78 mln. EUR. Birželio sąrašas pritaria ir nacionaliniam, ir tarptautiniam solidarumui ir pagalbos veiksmams, kai šalį ištinka stichinės nelaimės. Vis dėlto, mūsų nuomone, pirma, ankstesnė patirtis parodė, kad ES nesugeba veiksmingai valdyti neatidėliotinos pagalbos, teikiamos iš Bendrijos lėšų. Antra, mes kalbame apie įnašą, kuris prilygsta Prancūzijos BVP procento dalims. Neprotinga galvoti, kad ES turėtų kištis ir bendrai finansuoti projektus, su kuriais turtingos valstybės narės turėtų susidoroti pačios. Todėl nusprendėme balsuoti prieš visą pranešimą."@lt14
lpv:translated text
"Francja złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z huraganem Dean, który w sierpniu 2007 roku uderzył w Martynikę i Gwadelupę. W odpowiedzi Komisja zaproponowała, aby na pomoc dla Francji z funduszu uruchomiono łączną kwotę 12 780 000 euro. Lista Czerwcowa z zadowoleniem przyjmuje zarówno krajową, jak i międzynarodową solidarność oraz akcje humanitarne, w sytuacji gdy któryś z krajów jest dotknięty przez klęskę żywiołową. Jednak naszym zdaniem doświadczenia z przeszłości pokazują, że UE nie jest w stanie skutecznie zarządzać pomocą nadzwyczajną poprzez fundusze wspólnotowe. Po drugie, mówimy tutaj o kwocie stanowiącej ułamek procenta PKB Francji. Nie ma uzasadnienia twierdzenie, że UE powinna interweniować i wspólnie finansować projekty, które bogate państwa członkowskie powinny być w stanie sfinansować same. Z tego względu postanowiliśmy zagłosować za odrzuceniem całego sprawozdania."@pl16
lpv:translated text
"Franciaország kérelmet terjesztett elő az Alap hasznosítására vonatkozóan, a 2007-es Dean hurrikán által Guadeloupe és Martinique területén okozott pusztítást követően. A Bizottság ezért azt javasolta, hogy az Alapból összesen 12 780 000 eurót használjanak fel Franciaország megsegítésére. A Junilistan (Júniusi Lista) üdvözli azokat a nemzeti és nemzetközi szolidaritási és segélyezési intézkedéseket, amelyeket katasztrófasújtott országok tekintetében foganatosítanak. Ugyanakkor úgy véljük, hogy – először is – a korábbi tapasztalatok szerint az EU nem képes arra, hogy közösségi alapokból hatékonyan kezeljen sürgősségi támogatásokat. Másodszor e hozzájárulás összege töredéke a francia GDP egy százalékának. Butaság azt gondolni, hogy az EU-nak be kellene avatkoznia és közösen kellene finanszíroznia olyan projekteket, amellyel egy gazdag tagállamnak egyedül is meg kellene tudni birkóznia. Ezért úgy határoztunk, hogy a jelentés egésze ellen szavazunk."@hu11
lpv:spoken text
"Frankrike har lämnat in en ansökan om att få ta fonden i anspråk till följd av orkanen "Dean" som drabbade Martinique och Guadeloupe i augusti 2007. Kommissionen har därför föreslagit att ett sammanlagt belopp på 12 780 000 euro tas i anspråk ur fonden för att stödja Frankrike. Junilistan välkomnar både nationella som internationella solidaritets- och hjälpaktioner när ett land drabbas av katastrofer. Vi anser dock för det första att vad tidigare erfarenheter visat, att EU inte klarar av att hantera katastrofbistånd på ett effektivt sätt med gemenskapsmedel. För det andra talar vi om ett bidrag på bråkdelar av promille av Frankrikes BNP. Det är en orimlig tanke att EU skall ingripa och samfinansiera sådana projekt som ett rikt medlemsland borde klara av själv. Vi har därför valt att rösta nej till betänkandet i dess helhet."@sv22
lpv:translated text
"Ranska jätti solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa koskevan hakemuksen hirmumyrsky Deanin koeteltua Martiniquea ja Guadeloupea elokuussa 2007. Tästä syystä komissio on ehdottanut, että Ranskan tukemiseksi otetaan käyttöön yhteensä 12 780 000 euroa EU:n solidaarisuusrahaston varoja. kannattaa sekä kansallisia että kansainvälisiä yhteisvastuu- ja avustustoimia katastrofeista kärsineille maille. Silti olemme ensinnäkin sitä mieltä, että aiempien kokemusten perusteella EU ei kykene hallinnoimaan hätäapua tehokkaasti yhteisön varoilla. Toiseksi kyse on tuesta, joka on määrältään prosentin murto-osia Ranskan BKT:sta. On kohtuutonta ajatella, että EU:n pitäisi puuttua asiaan ja rahoittaa yhteisesti hankkeita, joista rikkaan jäsenvaltion pitäisi kyetä selviytymään itse. Tämän vuoksi päätimme äänestää koko mietintöä vastaan."@fi7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
"Η Γαλλία υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του Ταμείου ως συνέπεια του τυφώνα «Dean», που έπληξε τη Μαρτινίκα και τη Γουαδελούπη τον Αύγουστο 2007. Η Επιτροπή πρότεινε, ως εκ τούτου, να κινητοποιηθεί συνολικό ποσό 12 780 000 ευρώ από το Ταμείο προς στήριξη της Γαλλίας. Το June List χαιρετίζει τις εθνικές και διεθνείς δράσεις αλληλεγγύης και βοήθειας, όταν μια χώρα πληγεί από καταστροφές. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, πρώτον η εμπειρία έδειξε ότι η ΕΕ δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά βοήθεια έκτακτης ανάγκης από τα κοινοτικά ταμεία. Δεύτερον, μιλάμε για μια συμβολή που αποτελεί πολύ μικρό μέρος ενός ποσοστού του ΑΕΠ της Γαλλίας. Είναι παράλογο να πιστεύουμε ότι η ΕΕ πρέπει να παρεμβαίνει και να χρηματοδοτεί από κοινού έργα, τα οποία ένα πλούσιο κράτος μέλος πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μόνο του. Ως εκ τούτου, επιλέξαμε να ψηφίσουμε κατά της έκθεσης συνολικά."@el10
lpv:translated text
". − Frankrijk heeft een aanvraag ingediend om middelen uit het fonds beschikbaar te stellen na de orkaan Dean, die Martinique en Guadeloupe trof in augustus 2007. De Commissie heeft daarom voorgesteld om middelen uit het fonds beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van 12 780 000 EUR, om Frankrijk te steunen. Wij van de Zweedse partij Junilistan zijn ingenomen met nationale en internationale solidariteits- en hulpacties wanneer een land door een ramp wordt getroffen. Wij zijn ten eerste echter van mening dat eerdere ervaringen hebben aangetoond dat de EU niet in staat is om steun bij rampen met communautaire middelen effectief te beheren. Ten tweede gaat het om een fractie van een promille van het bnp van Frankrijk. Het is onredelijk te denken dat de EU moet ingrijpen en projecten mee moet helpen financieren die een rijk land zelf zou moeten kunnen bekostigen. Wij hebben daarom tegen het verslag als geheel gestemd."@nl3
lpv:translated text
"Frankrig har anmodet om bistand fra fonden på grund af orkanen Dean, der ramte Martinique og Guadeloupe i august 2007. Kommissionen foreslår derfor, at Solidaritetsfonden bringes i anvendelse for et samlet beløb på 12 780 000 EUR for at hjælpe Frankrig. Junilisten støtter både nationale og internationale solidaritets- og nødhjælpsaktioner, når et land rammes af katastrofe. Vi mener dog for det første, at tidligere erfaringer har vist, at EU ikke kan forvalte nødhjælp effektivt med fællesskabsmidler. Vi taler for det andet om et bidrag på brøkdele af en procent af Frankrigs BNP. Det er urimeligt, at EU skal gribe ind og i fællesskab finansiere projekter, som en rig medlemsstat selv skulle kunne klare. Vi har derfor valgt at stemme imod betænkningen som helhed."@da2
lpv:translated text
"Francija ir iesniegusi pieteikumu mobilizēt fondu viesuļvētras “Dean” rezultātā, kas skārusi Martiniku un Gvadelupu 2007. gada augustā. Tāpēc Komisija ir ierosinājusi no fonda Francijas atbalstam kopumā mobilizēt 12 780 000 eiro. Jūnija saraksts atzinīgi vērtē gan valstu, gan starptautisko solidaritāti un seku likvidēšanas pasākumus, kad kādu valsti ir skārušas katastrofas. Tomēr mēs uzskatām, ka, pirmkārt, iepriekšēja pieredze ir parādījusi, ka ES nespēj efektīvi pārvaldīt ārkārtas atbalstu ar Kopienas fondiem. Otrkārt, mēs runājam par tādu ieguldījumu, kas ir neliela daļa no Francijas IKP procentuālās attiecības. Ir nepamatoti domāt, ka ES vajadzētu iejaukties un kopīgi finansēt projektus, ar kuriem bagātām dalībvalstīm vajadzētu spēt pašām tikt galā. Tāpēc mēs izvēlējāmies balsot pret šo ziņojumu kopumā."@lv13
lpv:translated text
"France has submitted an application to mobilise the Fund as a consequence of ‘Hurricane Dean’, which affected Martinique and Guadeloupe in August 2007. The Commission has therefore proposed that a total of EUR 12 780 000 from the Fund be mobilised to support France. The June List welcomes both national and international solidarity and relief actions when a country is affected by disasters. However, it is our opinion, firstly, that previous experience has indicated that the EU is not able to manage emergency aid effectively with Community funds. Secondly, we are talking about a contribution of fractions of a percentage of France’s GNP. It is unreasonable to think that the EU should intervene and jointly finance projects that a rich Member State should be able to cope with themselves. We have therefore chosen to vote against the report as a whole."@en4
lpv:translated text
"Francia ha presentado una solicitud para movilizar el Fondo como consecuencia del huracán Dean, que afectó a Martinica y Guadalupe en agosto de 2007. Por consiguiente, la Comisión ha propuesto que se movilice un total de 12,8 millones de euros del Fondo para apoyar a Francia. Los junilistas aplaudimos la solidaridad nacional e internacional, así como las iniciativas de ayuda cuando un país se ve afectado por una catástrofe. No obstante, en nuestra opinión, en primer lugar, la experiencia previa ha demostrado que la UE no es capaz de gestionar la ayuda de emergencia de manera eficaz con fondos comunitarios. En segundo lugar, estamos hablando de una contribución de una mínima parte de un tanto por ciento del PNB de Francia. Es poco razonable pensar que la UE deba intervenir y financiar conjuntamente proyectos a los que un Estado miembro rico debería poder hacer frente por si mismo. Por lo tanto, hemos decidido votar en contra del informe en su totalidad."@es21
lpv:translated text
"França apresentou um pedido de mobilização do Fundo na sequência do furacão Dean, que afectou a Martinica e Guadalupe em Agosto de 2007. A Comissão propôs, portanto, que fosse mobilizado um montante total de 12 780 000 euros do Fundo para ajudar França. O Lista de Junho saúda as acções de solidariedade e socorro, tanto nacionais como internacionais, quando um país é afectado por uma catástrofe. No entanto, consideramos que, em primeiro lugar, a experiência do passado mostra que a UE não sabe gerir eficazmente a ajuda de emergência com fundos comunitários. Em segundo lugar, estamos a falar de uma contribuição que corresponde a uma fracção de uma percentagem do PIB de França. Não é razoável pensar que a UE deve intervir e co-financiar projectos cujos custos um Estado-Membro rico poderia suportar sozinho. Por conseguinte, decidimos votar contra o relatório no seu conjunto."@pt17
lpv:translated text
"Frankreich hat einen Antrag auf Inanspruchnahme des Fonds infolge des „Hurrikans Dean“ gestellt, der im August 2007 in Martinique und Guadeloupe schwere Schäden angerichtet hat. Die Kommission hat daher vorgeschlagen, Frankreich einen Gesamtbetrag in Höhe von 12 780 000 Euro aus dem Fonds zur Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Die Juniliste begrüßt sowohl die nationale als auch die internationale Solidarität sowie Hilfsaktionen, wenn ein Land von Katastrophen heimgesucht wird. Allerdings haben unserer Meinung nach erstens die früheren Erfahrungen gezeigt, dass die EU nicht imstande ist, die Notfallhilfe mit Gemeinschaftsmitteln effektiv zu organisieren. Zweitens reden wir über einen Beitrag in Höhe eines Bruchteils des BIP von Frankreich. Es ist nicht vernünftig, dafür zu plädieren, dass die EU intervenieren und gemeinsam Projekte finanzieren soll, die ein reicher Mitgliedstaat durchaus selbst stemmen können sollte. Deshalb haben wir beschlossen, gegen den Bericht als Ganzes zu stimmen."@de9
lpv:translated text
"La Francia ha presentato domanda di mobilizzazione del Fondo di solidarietà a seguito dell’uragano Dean, che ha colpito la Martinica e la Guadalupa nell’agosto 2007. La Commissione ha pertanto proposto lo stanziamento di un totale di 12 780 000 euro tratti dal Fondo per venire in aiuto alla Francia. Junilistan guarda con favore alla solidarietà nazionale e internazionale e alle iniziative di assistenza intraprese per venire in aiuto a paesi colpiti da catastrofi naturali. Tuttavia, in primo luogo, abbiamo imparato dall’esperienza maturata in precedenza che l’Unione europea non è in grado di gestire aiuti umanitari di emergenza in maniera efficiente con i fondi europei. In secondo luogo, stiamo parlando di un contributo pari a una frazione di una percentuale del prodotto interno lordo francese. E’ irragionevole pensare che l’Unione europea debba intervenire e cofinanziare progetti che uno Stato membro ricco dovrebbe essere in grado di gestire da solo. Abbiamo pertanto deciso di votare contro la relazione nel suo complesso."@it12
lpv:translated text
"La France a présenté une demande de mobilisation du fonds suite au passage de l’ouragan Dean qui a touché la Martinique et la Guadeloupe en août 2007. La Commission a donc proposé qu’un total de 12 780 000 euros pris sur le fonds soit mobilisé pour aider la France. La Liste de juin est favorables aux actions nationales et internationales d’aide et de solidarité quand un pays est affecté par une catastrophe. Toutefois, nous pensons, premièrement, que les expériences précédentes ont montré que l’UE n’est pas capable de gérer efficacement l’aide d’urgence fournie par les fonds communautaires. Deuxièmement, nous parlons d’une contribution équivalente à une fraction du pourcentage de PNB de la France. Il n’est pas raisonnable de penser que l’UE doive intervenir et financer conjointement des projets qu’un riche État membre devrait être capable de financer tout seul. Nous avons donc choisi de voter contre le rapport dans son ensemble."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081021.36.2-212"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph