Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-21-Speech-2-192"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081021.36.2-192"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". O projecto de memorando de cooperação de que trata este relatório visa reduzir significativamente as auditorias individuais da OACI nos Estados-Membros. Para tal, a OACI procederá à avaliação do sistema de inspecção da segurança da aviação da Comissão Europeia. Assim, e de acordo com os objectivos da política comunitária da aviação civil, o memorando de cooperação reforçará as relações entre a Comunidade e a OACI e proporcionará uma melhor utilização dos recursos limitados dos Estados-Membros em matéria de controlo da aplicação. Até agora, os Estados-Membros viam-se confrontados com dois sistemas de controlo da aplicação com o mesmo objectivo e, de forma geral, com o mesmo âmbito. Mais uma vez, o objectivo relevante desta acção será a utilização mais racional dos recursos disponíveis. Finalmente, e para garantir o devido tratamento das informações restritas da UE, a OACI está obrigada a respeitar as regras da Comunidade e a Comissão está autorizada a verificar «in situ» as medidas de protecção adoptadas pela OACI. Votei assim, favoravelmente, o relatório Costa."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Návrh protokolu o spolupráci, jehož se tato zpráva týká, se zaměřuje na podstatné omezení jednotlivých auditů prováděných v členských státech Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO). Proto ICAO posoudí kontrolní systém bezpečnosti letectví Evropské komise. Proto v souladu s cíli politiky Společenství v oblasti civilního letectví protokol o spolupráci posílí vztah mezi Společenstvím a ICAO a umožní lepší využití omezených prostředků členských států v oblasti monitorování shody. Členských států se dosud týkaly dva systémy pro monitorování shody se stejným cílem a – převážně – stejným rozsahem. Hlavním cílem tohoto opatření bude znovu racionálnější využití dostupných prostředků. Konečně, aby se s důvěrnými informacemi EU zacházelo správně, musí ICAO splnit pravidla Společenství a Komise má pravomoc na místě ověřit, která ochranná opatření organizace ICAO uplatňuje. Proto jsem hlasoval pro Costovu zprávu."@cs1
". Udkastet til samarbejdsmemorandum, som er omhandlet i denne betænkning, tilsigter en betragtelig reduktion af de individuelle kontroller, som Den Internationale Civile Luftfartsorganisation (ICAO) foretager i medlemsstaterne. ICAO vil til dette formål vurdere Kommissionens system til inspektion af luftfartssikkerheden. I overensstemmelse med sigtet med Fællesskabets civilluftfartspolitik vil samarbejdsmemorandummet styrke forbindelsen mellem Fællesskabet og ICAO og give mulighed for at udnytte medlemsstaternes begrænsede ressourcer inden for overensstemmelsesovervågning bedre. Medlemsstaterne har indtil videre skullet håndtere to ordninger for overensstemmelsesovervågning med det samme formål og – stort set – det samme anvendelsesområde. Hovedformålet med denne foranstaltning vil være en mere rationel udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. For at sikre en korrekt håndtering af EU-klassificerede oplysninger er ICAO endvidere forpligtet til at overholde Fællesskabets regler, og Kommissionen er bemyndiget til på stedet at verificere, hvilke beskyttelsesforanstaltninger ICAO har iværksat. Jeg stemte derfor for Costa-betænkningen."@da2
". Mit dem Entwurf der Kooperationsvereinbarung, die Thema dieses Berichts ist, wird eine erhebliche Reduzierung der Einzelfallprüfungen durch die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) in den Mitgliedstaaten angestrebt. Zu diesem Zweck wird die ICAO das Luftsicherheits-Inspektionssystem der Europäischen Gemeinschaft prüfen. Daher wird die Kooperationsvereinbarung gemäß den Zielen der zivilen Luftfahrtpolitik der Gemeinschaft die Beziehungen zwischen der Gemeinschaft und der ICAO stärken und eine bessere Nutzung der knappen Ressourcen der Mitgliedstaaten im Bereich der Einhaltungsüberwachung ermöglichen. Die Mitgliedstaaten hatten bis dato mit zwei Einhaltungsüberwachungssysteme, die dasselbe Ziel verfolgen und im Großen und Ganzen denselben Umfang haben. Einmal mehr wird das Hauptziel dieser Maßnahme die rationellere Nutzung der verfügbaren Ressourcen sein. Schließlich ist die ICAO dazu verpflichtet, sich an die Gemeinschaftsvorschriften zu halten, um für einen geeigneten Umgang mit den klassifizierten EU-Informationen zu sorgen, und die Kommission ist dazu befugt zu prüfen, welche Schutzmaßnahmen von der ICAO getroffen worden sind. Daher habe ich für den Costa-Bericht gestimmt."@de9
"Το σχέδιο Μνημονίου συνεργασίας, που αποτελεί αντικείμενο αυτής της έκθεσης, στοχεύει στη σημαντική μείωση των μεμονωμένων ελέγχων από τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, η ΔΟΠΑ θα αξιολογήσει το σύστημα επιθεώρησης της ασφάλειας στην πολιτική αεροπορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τους στόχους της κοινοτικής πολιτικής για την πολιτική αεροπορία, το Μνημόνιο συνεργασίας θα ενισχύσει τη σχέση ανάμεσα στην Κοινότητα και τη ΔΟΠΑ και θα επιτρέψει καλύτερη χρήση των περιορισμένων πόρων των κρατών μελών στον τομέα της παρακολούθησης της συμβατότητας. Τα κράτη μέλη έχουν μέχρι σήμερα γνωρίσει δύο συστήματα παρακολούθησης συμβατότητας με τον ίδιο στόχο και – σε μεγάλο βαθμό – με το ίδιο εύρος. Για μια ακόμα φορά, κύριος στόχος αυτής της δράσης θα είναι η πιο ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Τέλος, προκειμένου να διασφαλισθεί ο κατάλληλος χειρισμός των διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ, η ΔΟΠΑ αναμένεται να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Κοινότητας και η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτημένη να επιβεβαιώσει ποια μέτρα προστασίας έχουν τεθεί σε ισχύ από τη ΔΟΠΑ. Ψήφισα, κατά συνέπεια, υπέρ της έκθεσης Costa."@el10
". The draft Memorandum of Cooperation which is the subject of this report aims to significantly reduce individual audits by the International Civil Aviation Organization (ICAO) in Member States. To that end, ICAO will assess the European Commission aviation security inspection system. Therefore, in accordance with the aims of the Community civil aviation policy, the Memorandum of Cooperation will strengthen the relationship between the Community and ICAO and allow for better use of the limited resources of Member States in the field of compliance monitoring. Member States have to date been confronted with two compliance monitoring systems with the same objective and – broadly – the same scope. Once again, the major objective of this action will be the more rational use of available resources. Finally, in order to ensure the appropriate handling of EU classified information, ICAO is bound to comply with Community rules and the Commission is authorised to verify which protection measures have been put in place by ICAO. I therefore voted in favour of the Costa report."@en4
". El objetivo del proyecto de memorándum de cooperación es reducir de forma significativa las auditorías individuales realizadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en los Estados miembros. Para ello, la OACI realizará una evaluación del sistema de inspección de la seguridad en la aviación de la Comisión Europea. Por consiguiente, de conformidad con los objetivos de la política de aviación civil de la Comunidad, el memorándum de cooperación estrechará la relación entre la Comunidad y la OACI y permitirá un mejor uso de los limitados recursos de los Estados miembros en el ámbito del control de la conformidad. Los Estados miembros han afrontado, hasta la fecha, dos sistemas de control de la conformidad con el mismo objetivo y, en líneas generales, el mismo ámbito de aplicación. Una vez más, el principal objetivo de este acto será el uso más racional de los recursos disponibles. Finalmente, con el fin de garantizar el tratamiento adecuado de la información clasificada de la UE, la OACI está obligada a respetar las normas de la Comunidad y la Comisión está autorizada a comprobar qué medidas de protección han sido implantadas por la OACI. Por consiguiente, he votado a favor del Informe Costa."@es21
". Käesoleva raporti teemaks oleva koostöömemorandumi eelnõu eesmärk on vähendada märkimisväärselt Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) kontrolle liikmesriikides. Sellega seoses hindab ICAO Euroopa Komisjoni lennundusjulgestuse inspekteerimise süsteemi. Seepärast – kooskõlas ühenduse tsiviillennunduspoliitika eesmärkidega – tugevdatakse koostöömemorandumiga seepärast ühenduse ja ICAO suhteid ning võimaldatakse paremini kasutada liikmesriikide piiratud ressursse järelevalve teostamiseks. Seni on liikmesriigid pidanud rakendama kaht järelevalvesüsteemi, millel on sama eesmärk ja üldjoontes ka sama reguleerimisala. Siinse algatuse põhieesmärgiks on jällegi olemasolevate ressursside mõistlikum kasutamine. Lõpuks, et tagada ELi salastatud teabe nõuetekohane käsitlemine, peab ICAO järgima ühenduse eeskirju ja komisjonil on õigus kohapeal kontrollida, milliseid kaitsemeetmeid ICAO rakendab. Seepärast hääletasin ma Costa raporti poolt."@et5
". Tämän mietinnön aiheena olevalla yhteistyöpöytäkirjaluonnoksella pyritään vähentämään merkittävästi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) yksittäisiä auditointeja jäsenvaltioissa. Tätä varten ICAO arvioi Euroopan komission lentoturvallisuuden tarkastusjärjestelmän. Näin ollen yhteistyöpöytäkirja tiivistää yhteisön siviili-ilmailupolitiikan tavoitteiden mukaisesti yhteisön ja ICAOn välistä suhdetta ja mahdollistaa jäsenvaltioiden rajallisten resurssien paremman hyödyntämisen noudattamisen valvonnan alalla. Jäsenvaltioilla on tähän saakka ollut kaksi noudattamisen valvomisjärjestelmää, joilla on sama tavoite ja suurelta osin sama soveltamisala. Totean vielä kerran, että tämän toiminnan keskeinen tavoite on saatavilla olevien voimavarojen järkevämpi käyttö. EU:n luottamuksellisten tietojen asianmukaisen käsittelyn takaamiseksi ICAOn on noudatettava yhteisön sääntöjä, ja komissio valtuutetaan tarkastamaan paikalla, millaisia turvatoimia ICAO on toteuttanut. Siksi äänestin Paolo Costan mietinnön puolesta."@fi7
". Le projet de protocole de coopération objet de ce rapport vise à réduire significativement le nombre de contrôles effectués par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) dans les États membres. À cet effet, l’OACI évaluera le régime d’inspection de la Commission européenne dans le domaine de la sûreté de l’aviation. Par conséquent, conformément aux objectifs de la politique communautaire dans le domaine de l’aviation civile, le protocole de coopération renforcera les relations entre la Communauté et l’OACI et permettra de faire un meilleur usage des ressources limitées des États membres dans le domaine du contrôle de conformité. Les États membres sont actuellement confrontés à deux systèmes de contrôle de conformité qui poursuivent le même objectif et couvrent globalement le même champ d’application. Une fois encore, le principal objectif de cette action est de parvenir à une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles. Enfin, pour garantir un traitement approprié des informations communautaires classifiées, l’OACI est tenue de se conformer aux dispositions légales communautaires et la Commission est autorisée à vérifier sur place les mesures de protection mises en œuvre par l’OACI. J’ai donc voté pour le rapport Costa."@fr8
"Az együttműködési szándéknyilatkozat-tervezet, amelyről e jelentés szól, azt tűzte ki célul, hogy jelentős mértékben csökkentse a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által a tagállamokban végzett egyedi felülvizsgálatok számát. E célból az ICAO értékelni fogja az Európai Közösség légiközlekedés-védelmi ellenőrzési rendszerét. Ezért a Közösség polgári repülési politikájának céljaival összhangban az együttműködési szándéknyilatkozat meg fogja erősíteni a Közösség és az ICAO közötti kapcsolatot és lehetővé teszi a megfelelés-ellenőrzés terén korlátozott mértékben rendelkezésre álló tagállami erőforrások hatékonyabb felhasználását. A tagállamok elé két megfelelés-ellenőrzési rendszert állítottak, amelyek ugyanazt a célt szolgálják és nagyrészt azonos hatáskörrel bírnak. Ismételten hangsúlyozom, hogy e cselekvés elsődleges célja a rendelkezésre álló erőforrások ésszerűbb felhasználása lesz. Végül, az uniós minősített információk megfelelő kezelésének biztosítása érdekében az ICAO-nak meg kell felelnie a közösségi szabályoknak, és a Közösségnek jogában áll helyben ellenőrizni, hogy az ICAO milyen védelmi intézkedést vezetett be. Ezért szavaztam igennel a Costa-jelentésre."@hu11
"Il memorandum di cooperazione oggetto della presente relazione è volto a ridurre notevolmente le singole verifiche condotte dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) negli Stati membri. A tal fine, l’ICAO valuterà il sistema di ispezione della sicurezza dell’aviazione della Commissione europea. Pertanto, conformemente alle finalità della politica comunitaria in materia di aviazione civile, il memorandum di cooperazione rafforzerà il rapporto tra la Comunità e l’ICAO consentendo un uso migliore delle risorse limitate degli Stati membri nel campo del monitoraggio della . A oggi gli Stati membri hanno dovuto confrontarsi con due sistemi di monitoraggio della aventi lo stesso obiettivo e, grossomodo, lo stesso ambito. Ancora una volta, lo scopo principale di questo intervento sarà l’uso più razionale delle risorse disponibili. Infine, per garantire la gestione appropria delle informazioni classificate dell’Unione, l’ICAO è tenuta a rispettare le norme comunitarie e la Commissione è autorizzata a verificare le misure di protezione introdotte dall’ICAO. Ho pertanto votato a favore della relazione Costa."@it12
"Bendradarbiavimo memorandumo projekte, kuris yra šio pranešimo tema, siekiama labai sumažinti ICAO auditų skaičių valstybėse narėse. Šiuo tikslu ICAO įvertins Europos Komisijos aviacijos saugumo tikrinimo sistemą. Todėl, vadovaujantis Bendrijos civilinės aviacijos politikos tikslais, Bendradarbiavimo memorandumu bus stiprinamas Bendrijos ir ICAO ryšys ir bus sudarytos sąlygos geriau naudoti ribotus valstybių narių išteklius atitikties kontrolės srityje. Šiuo metu valstybėms narėms tenka dirbti su dviem atitikties kontrolės sistemomis, kurių tikslas vienodas, o taikymo sritis iš esmės ta pati. Dar kartą, pagrindinis šios priemonės tikslas bus racionalesnis turimų išteklių naudojimas. Pagaliau, siekiant užtikrinti tinkamą ES įslaptintos informacijos tvarkymą, ICAO įsipareigoja laikytis Komisijos sprendimų, o Komisijai leidžiama patikrinti kokių apsaugos priemonių ėmėsi ICAO. Todėl balsavau už šį P. Costos pranešimą."@lt14
". Sadarbības memoranda projekta, kas ir šī ziņojuma temats, mērķis ir ievērojami samazināt Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas ( ) veiktu atsevišķu kontroles pasākumu skaitu dalībvalstīs. Šajā nolūkā izvērtēs Eiropas Komisijas aviācijas drošības pārbaužu sistēmu. Tādēļ atbilstīgi Kopienas civilās aviācijas politikas mērķiem sadarbības memorands stiprinās attiecības starp Kopienu un un ļaus labā izmantot dalībvalstu ierobežotos resursus atbilstības uzraudzības jomā. Līdz šim dalībvalstis ir saskārušās ar divām atbilstības uzraudzības sistēmām, kurām ir viens un tas pats mērķis un kopumā — tāda pati darbības joma. Vēlreiz jānorāda, ka šī pasākuma galvenais mērķis būs pieejamo resursu racionālāka izmantošana. Visbeidzot, lai nodrošinātu pienācīgu ES slepenās informācijas apstrādi ir jāievēro Kopienas noteikumi un Komisija ir pilnvarota uz vietas pārbaudīt, kādus aizsardzības pasākumus ir ieviesusi . Tāpēc es balsoju par ziņojumu."@lv13
". O projecto de memorando de cooperação de que trata este relatório visa reduzir significativamente as auditorias individuais da OACI nos Estados-Membros. Para tal, a OACI procederá à avaliação do sistema de inspecção da segurança da aviação da Comissão Europeia. Assim, e de acordo com os objectivos da política comunitária da aviação civil, o memorando de cooperação reforçará as relações entre a Comunidade e a OACI e proporcionará uma melhor utilização dos recursos limitados dos Estados-Membros em matéria de controlo da aplicação. Até agora, os Estados-Membros viam-se confrontados com dois sistemas de controlo da aplicação com o mesmo objectivo e, de forma geral, com o mesmo âmbito. Mais uma vez, o objectivo relevante desta acção será a utilização mais racional dos recursos disponíveis. Finalmente, e para garantir o devido tratamento das informações restritas da UE, a OACI está obrigada a respeitar as regras da Comunidade e a Comissão está autorizada a verificar "in situ" as medidas de protecção adoptadas pela OACI. Votei assim, favoravelmente, o relatório Costa."@mt15
". Het voorgestelde memorandum voor samenwerking waar dit verslag over gaat heeft tot doel de individuele controles van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) in de lidstaten aanzienlijk te beperken. Daartoe zal de ICAO het systeem van de Europese Commissie voor veiligheidsinspecties in de luchtvaart evalueren. Op deze manier en overeenkomstig de doelstellingen van het burgerluchtvaartbeleid van de Gemeenschap zal het memorandum van samenwerking de betrekkingen tussen de Gemeenschap en de ICAO versterken en de lidstaten in staat stellen hun beperkte middelen voor de controle van de naleving beter te benutten. Tot dusverre hebben de lidstaten te maken met twee toezichtssystemen waarmee hetzelfde doel wordt beoogd en die – in grote lijnen – betrekking hebben op dezelfde punten. Nogmaals, het doel van deze actie is dat de beschikbare middelen op een rationelere manier worden gebruikt. Tot slot, en om te garanderen dat op passende wijze wordt omgesprongen met gerubriceerde EU-gegevens, moet de ICAO de regelgeving van de Gemeenschap naleven en heeft de Commissie het recht ter plaatse te controleren welke maatregelen de ICAO heeft genomen ter bescherming van deze gegevens. Ik heb daarom vóór het verslag-Costa gestemd."@nl3
"Celem projektu porozumienia o współpracy, którego dotyczy przedmiotowe sprawozdanie, jest znaczne ograniczenie liczby indywidualnych kontroli Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w państwach członkowskich. W tym celu ICAO dokona oceny systemu inspekcji Komisji Europejskiej w dziedzinie ochrony lotnictwa. Dlatego też zgodnie z celami wspólnotowej polityki w zakresie lotnictwa cywilnego, porozumienie o współpracy wzmocni stosunki między Wspólnotą i ICAO oraz umożliwi lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów państw członkowskich w dziedzinie monitoringu przestrzegania przepisów. Państwa członkowskie mają po dziś dzień do czynienia z dwoma systemami monitorowania zgodności, które spełniają ten sam cel i w dużej mierze mają ten sam zakres. Podkreślmy raz jeszcze, że głównym celem tego działania będzie bardziej racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów. W końcu w celu zapewnienia odpowiedniego traktowania informacji niejawnych UE, ICAO ma obowiązek stosować do przepisów określonych przez Wspólnotę, a Komisja jest upoważniona do zweryfikowania na miejscu, które środki ochronne zostały wdrożone przez ICAO. Dlatego też zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania posła Costy."@pl16
". O projecto de memorando de cooperação de que trata este relatório visa reduzir significativamente as auditorias individuais da OACI nos Estados-Membros. Para tal, a OACI procederá à avaliação do sistema de inspecção da segurança da aviação da Comissão Europeia. Assim, e de acordo com os objectivos da política comunitária da aviação civil, o memorando de cooperação reforçará as relações entre a Comunidade e a OACI e proporcionará uma melhor utilização dos recursos limitados dos Estados-Membros em matéria de controlo da aplicação. Até agora, os Estados-Membros viam-se confrontados com dois sistemas de controlo da aplicação com o mesmo objectivo e, de forma geral, com o mesmo âmbito. Mais uma vez, o objectivo relevante desta acção será a utilização mais racional dos recursos disponíveis. Finalmente, e para garantir o devido tratamento das informações restritas da UE, a OACI está obrigada a respeitar as regras da Comunidade e a Comissão está autorizada a verificar "in situ" as medidas de protecção adoptadas pela OACI. Votei assim, favoravelmente, o relatório Costa."@ro18
". Návrh Memoranda o spolupráci, ktoré je predmetom tejto správy, má za cieľ výrazne znížiť individuálne audity Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) v členských štátoch. ICAO preto ohodnotí systém inšpekcií Európskej komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva. Preto v súlade s cieľmi politiky Spoločenstva v oblasti civilného letectva posilní Memorandum o spolupráci vzťahy medzi Spoločenstvom a ICAO a umožní lepšie využívanie obmedzených zdrojov členských štátov v oblasti monitorovania dodržiavania predpisov. Dnes sú členské štáty konfrontované s dvomi systémami monitorovania dodržiavania predpisov s rovnakými cieľmi a do značnej miery s rovnakým rozsahom pôsobnosti. Hlavným cieľom tohto kroku bude teda racionálnejšie využívanie dostupných zdrojov. Nakoniec, v záujme zabezpečenia náležitého zaobchádzania s utajovanými informáciami EÚ je ICAO povinná dodržiavať predpisy Spoločenstva a Komisia je splnomocnená overiť na mieste, aké ochranné opatrenia ICAO uskutočnila. To je dôvod, prečo som hlasoval za správu pána Costu."@sk19
". Namen osnutka memoranduma o sodelovanju, ki je predmet tega poročila, je pomembno znižanje števila posameznih revizij, ki jih Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) opravi v državah članicah. Za ta namen bo ICAO ocenila inšpekcijski sistem Evropske komisije za varnost letalstva. Zato bo memorandum o sodelovanju v skladu s cilji politike Skupnosti na področju civilnega letalstva krepil odnose med Skupnostjo in ICAO ter omogočil boljši izkoristek omejenih sredstev držav članic na področju spremljanja skladnosti. Države članice so bile do zdaj soočene z dvema sistemoma za spremljanje skladnosti z enakim namenom in – v glavnem – enakim področjem uporabe. Naj ponovim, da bo glavni cilj tega ukrepa racionalnejša uporaba sredstev, ki so na voljo. Nazadnje je ICAO, da bi bilo zagotovljeno ustrezno ravnanje s tajnimi podatki EU, zavezana upoštevanju predpisov Skupnosti, Komisija pa je pooblaščena, da na mestu samem preveri, katere varnostne ukrepe izvaja ICAO. Zato sem glasoval za Costovo poročilo."@sl20
". Det förslag till samarbetsmemorandum som det här betänkandet handlar om syftar till att betydligt minska antalet granskningar som Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) gör i medlemsstaterna. I det syftet kommer ICAO att göra en bedömning av kommissionens inspektionssystem för luftfartsskydd. Därför kommer samarbetsmemorandumet i enlighet med målen för gemenskapens policy för civilflyget att förstärka förbindelserna mellan gemenskapen och ICAO och möjliggöra ett bättre utnyttjande av medlemsstaternas begränsade resurser för övervakning av efterlevnaden. Medlemsstaterna har hittills levt med två system för övervakning av efterlevnaden med samma syfte och i stort sett samma räckvidd. Jag upprepar att huvudsyftet med denna åtgärd är en rationellare användning av tillgängliga resurser. Slutligen är ICAO skyldigt att följa gemenskapens regler så att uppgifter som sekretessbelagts av EU hanteras på lämpligt sätt, och kommissionen har rätt att kontrollera på plats vilka skyddsåtgärder som genomförts av ICAO. Därför röstade jag för Costabetänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"in situ"14,10,4,21,12
"vor Ort"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph