Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-21-Speech-2-078"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081021.7.2-078"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, voy a decir en qué coincido con la Presidencia y en qué discrepo, qué falta, a mi juicio, en el discurso de la Presidencia. Y en tercer lugar, y muy importante, una petición muy concreta. Hay que oponer la economía financiera a la economía real. No se despida de la Presidencia, señor Presidente, sin encargar a la Comisión papeles concretos para hacer una agenda Lisboa+ que esté en vigor el 1de enero de 2011 y en la que se haga una revisión de los marcos financieros. Y una cita final. En este tema ideológico, decía un filósofo español —Unamuno— que él era anticlerical en defensa de la Iglesia. Yo estoy en contra de la desregulación absoluta en contra del mercado. Creo que en eso coincidimos la Presidencia y yo. Coincido en que el origen de la crisis no se circunscribe a la crisis de las en Estados Unidos. Coincido con el principio de lo que ahora el señor Greenspan llama la etapa de la «exuberancia irracional». Coincido en que los mercados han fallado porque ha fallado la regulación y han tenido que acudir al rescate los poderes públicos. Coincido en que es una crisis global y, por tanto, coincido con la necesidad de un Bretton Woods que algunos llaman II, algunos llaman III. Por cierto, que la referencia que ha hecho el Presidente Sarkozy al sistema actual me recuerda mucho la que hizo el general De Gaulle antes de que cayese el primer Bretton Woods, antes de la «rendición» de Fort Knox, cuando Nixon decidió desvincular el dólar del oro. Para eso, es necesario poner en marcha una diplomacia europea, una diplomacia del euro, que Europa hable con una sola voz y hay que «arreglar la casa». Y «arreglar la casa» quiere decir seguir profundizando en los mercados financieros —en este caso, los minoristas, para tener una talla adecuada— y reflexionar sobre el marco regulatorio. Sobre el Banco Central Europeo, coincido en que lo ha hecho bien. Lo ha hecho con rapidez, pero lo ha hecho de forma errática. Ha cambiado tres veces las normas sobre vencimientos y garantías y los bancos necesitan certeza en su financiación. En segundo lugar, la política monetaria —el prestamista en última instancia— sigue siendo una política centralizada. La supervisión bancaria sigue siendo descentralizada. ¿No ha llegado, señor Presidente, el momento de saber si queremos desarrollar el artículo 105 del Tratado, que da mayores poderes de supervisión al Banco Central? Coincido totalmente con el tema de la gobernanza económica. Puesto que estamos en este baile ideológico, decía Marx que cuando cambian las estructuras económicas hay que cambiar las superestructuras políticas. Hicimos Maastricht, no hemos arreglado la arquitectura institucional. Hay que buscar antes de Lisboa qué fórmulas nos permiten avanzar en este tema."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, uvedu body, v nichž s předsednictvím souhlasím a nesouhlasím, a rovněž uvedu, co podle mého názoru ve vystoupení předsednictví chybělo. Zatřetí, a to je velmi důležité, mám jeden velmi konkrétní požadavek. Finanční ekonomika musí být srovnána s reálnou ekonomikou. Neopouštějte předsednictví, pane prezidente, aniž byste Komisi pověřil konkrétním úkolem vytvořit agendu Lisabon+, která musí vstoupit v platnost dne 1. ledna 2011 a která musí zahrnovat revizi finančních rámců. Mám poslední citaci. K tomuto ideologickému tématu jednou jeden španělský filozof – Unamuno – prohlásil, že byl proti církvi při obraně církve. Já jsem proti úplné deregulaci trhu. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že jsem s předsednictvím ve shodě. Souhlasím s tím, že se příčina krize neomezuje pouze na finanční krizi ve Spojených státech. Souhlasím se zásadou toho, co nyní Alan Greenspan nazývá „iracionální hojností“. Souhlasím s tím, že trhy selhaly kvůli selhání regulace a že vlády musí pomoci. Souhlasím s tím, že se jedná o globální krizi, a proto souhlasím s potřebou Bretton Woods, kterou někteří nazývají číslo II a jiní číslo III. Odkaz prezidenta Sarkozyho na stávající systém mi určitě velmi připomíná to v čem neuspěl generál de Gaulle před první konferencí v Bretton Woods, před „prohlášením“ z Fort Knox, kdy se prezident Nixon rozhodl zrušit zlatý standard dolaru. Proto je třeba, abychom vytvořili evropskou diplomacii, diplomacii eura, v jejímž rámci bude Evropa hovořit jedním hlasem a „dá svůj dům do pořádku“. Avšak „dům v pořádku“ znamená pokračovat v rozvoji finančních trhů – v tomto případě maloobchodních trhů, aby dosáhly patřičné velikosti – zohlednění právního rámce. Pokud se týká Evropské centrální banky, souhlasím s tím, že si vede dobře. Jedná rychle, ale také chybuje. Třikrát změnila pravidla splatnosti a záruk, zatímco banky potřebují při svém financování jistotu. Zadruhé je měnová politika – věřitel poslední záchrany – stále centralizovaná. Avšak bankovní dohled je stále decentralizovaný. Pane prezidente, nenastal čas rozhodnout, zdali chceme zdokonalit článek 105 Smlouvy, který stanoví větší pravomoci Evropské centrální banky v oblasti dohledu? Zcela souhlasím v otázce hospodářského řízení. Zatímco se účastníme tohoto ideologického tance, neměli bychom zapomínat na to, co řekl Marx, tedy že pokud se změní hospodářská základna, musí se změnit také politické nadstavby. Vytvořili jsme Maastricht, ale nevyřešili jsme institucionální architekturu. Před Lisabonem musíme určit, jaké metody nám umožní pokrok v této otázce."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil angive, på hvilke punkter jeg er enig og uenig med formandskabet, og derudover påpege, hvad der efter min opfattelse manglede i formandskabets tale. For det tredje har jeg en meget vigtig specifik anmodning. Den finansielle økonomi skal ses i forhold til realøkonomien. Jeg anmoder rådsformanden om ikke at afslutte formandskabet ude først at pålægge Kommissionen den særlige opgave at udarbejde en Lissabon+-dagsorden, der skal træde i kraft den 1. januar 2011, og som skal omfatte en revision af den finansielle ramme. Et sidste citat. Med hensyn til dette ideologiske spørgsmål sagde en spansk filosof – Unamuno – engang, at han var antiklerikal i sit forsvar af kirken. Jeg er imod fuldstændig deregulering af markedet. Jeg tror, at formandskabet og jeg er enige på dette område. For det første er jeg enig i, at krisen ikke udelukkende startede som en subprimekrise i USA. Jeg er enig i princippet om, hvad Alan Greenspan nu kalder fasen en fase præget af "irrationel optimisme". Jeg er enig i, at markederne har fejlet, fordi reguleringen har fejlet, og at regeringerne har været nødsaget til at komme til undsætning. Jeg er enig i, at det er en global krise, og jeg er derfor enig i, at vi har behov for et Bretton Woods-system, som nogen kalder Mark II og andre kalder Mark III. Præsident Sarkozys henvisning til det nuværende system minder mig i høj grad om general de Gaulles strategi inden det første Bretton Woods strandede, inden "overgivelsen" af Fort Knox, da præsident Nixon besluttede at løsne dollaren fra guldet. Vi skal derfor opbygge et europæisk diplomati, et eurodiplomati, hvor Europa taler med én stemme og "holder orden i eget hus". Hvis vi skal "holde orden i eget hus", skal vi imidlertid fortsat udvikle de finansielle markeder – i dette tilfælde detailmarkederne, således at de har en passende størrelse – og afspejler reguleringsrammen. Jeg er enig i, at Den Europæiske Investeringsbank har gjort det godt. Den har handlet hurtigt, men også inkonsekvent. Den har ændret reglerne om løbetider og garantier tre gange, selv om bankerne har brug for sikkerhed med hensyn til deres finansiering. For det andet er pengepolitikken – långiveren i sidste instans – stadig centraliseret. Tilsynet med bankerne er imidlertid stadig decentraliseret. Jeg vil gerne spørge præsident Sarkozy, om tiden ikke er inde til at beslutte, om vi ønsker at udvikle traktatens artikel 105, hvori Den Europæiske Centralbank tildeles udvidede tilsynsbeføjelser. Jeg er helt enig i spørgsmålet om økonomisk forvaltning. I forbindelse med denne ideologiske debat bør vi huske på Marx' ord om, at når de økonomiske strukturer ændres, skal de politiske superstrukturer ligeledes ændres. Vi udarbejdede Maastrichttraktaten, men vi har ikke fastlagt den institutionelle struktur. Inden Lissabon skal vi beslutte, hvorledes vi kan gøre fremskridt på dette område."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte die Punkte nennen, in denen ich mit der Präsidentschaft einer Meinung bin bzw. nicht einer Meinung bin. Darüber hinaus möchte ich erwähnen, was meines Erachtens in der Rede der Präsidentschaft gefehlt hat. Drittens, was sehr wichtig ist, habe ich eine sehr spezielle Bitte. Die Finanzwirtschaft muss der Realwirtschaft entgegengestellt werden. Herr Präsident, scheiden Sie nicht aus dem Amt, ohne die Kommission vorher mit der spezifischen Aufgabe der Ausarbeitung einer Lissabon+-Agenda zu betrauen, die am 1. Januar 2011 in Kraft treten und eine Revision der finanziellen Rahmenbedingungen beinhalten muss. Ich möchte noch auf einen letzten Punkt eingehen. Was das ideologische Thema anbelangt, sagte Unamuno – ein spanischer Philosoph – einst, dass er bei der Verteidigung der Kirche kirchenfeindlich war. Ich bin gegen eine völlige Deregulierung des Marktes. Ich glaube, dass die Präsidentschaft und ich uns diesbezüglich einig sind. Ich stimme zu, dass der Ursprung der Krise nicht auf die Subprime-Krise in den Vereinigten Staaten begrenzt ist. Ich schließe mich dem Grundsatz dessen an, was Alan Greenspan nun als Stadium des „irrationalen Überschwangs“ bezeichnet. Auch ich vertrete die Ansicht, dass die Märkte aufgrund eines Versagens der Regulierung versagt haben, und dass die Regierungen ihnen rettend unter die Arme greifen mussten. Ich stimme ferner zu, dass dies eine globale Krise ist, und bin daher auch der Meinung, dass wir ein Bretton-Woods-Abkommen brauchen, das manche Mark II und andere Mark III nennen. Präsident Sarkozys Verweis auf das derzeitige System erinnert mich wirklich sehr stark an das, was General de Gaulle tat, bevor das erste Bretton-Woods-Abkommen scheiterte, und an die „Aufgabe“ von Fort Knox, als Präsident Nixon beschloss, die Einlösegarantie von US-Dollar gegen Gold aufzuheben. Aus diesem Grund müssen wir eine europäische Diplomatie schaffen, eine Diplomatie des Euro, bei der Europa mit einer Stimme spricht und „vor seiner eigenen Haustür kehren muss“. Allerdings bedeutet „vor seiner eigenen Haustür zu kehren“, die Finanzmärkte weiterzuentwickeln – in diesem Fall die Retail-Märkte, damit sie einen angemessenen Umfang erreichen – und über einen regulatorischen Rahmen nachzudenken. Was die Europäische Zentralbank anbelangt, so denke auch ich, dass sie gute Arbeit geleistet hat. Sie hat schnell gehandelt, aber auch Fehler gemacht. Sie hat die Vorschriften über Laufzeiten und Garantien dreimal geändert, obgleich Banken für ihr Finanzierungsgeschäft Sicherheit brauchen. Zweitens ist die Geldpolitik – der Kreditgeber in letzter Instanz – noch immer zentralisiert. Die Bankenaufsicht hingegen ist nach wie vor dezentral geregelt. Herr Präsident, ist nun nicht die Zeit gekommen, zu entscheiden, ob wir Artikel 105 des Vertrags ausbauen wollen, der der Europäischen Zentralbank größere Aufsichtsbefugnisse verleiht? Ich befürworte das Thema der wirtschaftlichen Governance voll und ganz. Während wir diesen ideologischen Tanz veranstalten, sollten wir uns ins Gedächtnis rufen, was Marx einst sagte: Wenn sich die wirtschaftlichen Strukturen ändern, müssen sich auch die übergeordneten politischen Strukturen ändern. Wir haben Maastricht beschlossen, aber die institutionelle Architektur nicht angepasst. Vor Lissabon müssen wir festlegen, mit welchen Formeln wir in dieser Frage weiterkommen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται να επισημάνω τα σημεία για τα οποία συμφωνώ και διαφωνώ με την Προεδρία και να δηλώσω τι έλειπε, κατά την άποψή μου, από το λόγο της Προεδρίας. Τρίτο και ιδιαίτερα σημαντικό, έχω ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα. Η χρηματοπιστωτική οικονομία πρέπει να αντιπαρατεθεί στην πραγματική οικονομία. Δεν αποχαιρετάμε την προεδρία, κύριε Πρόεδρε, χωρίς να επιφορτίσουμε πρώτα την Επιτροπή με το συγκεκριμένο έργο της δημιουργίας μιας ατζέντας με τίτλο Λισαβόνα+ η οποία πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2011 και η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την αναθεώρηση των δημοσιονομικών πλαισίων. Έχω να παραθέσω κάτι τελευταίο. Σχετικά με αυτό το ιδεολογικό θέμα, ένας Ισπανός φιλόσοφος – ο Unamuno – δήλωσε κάποτε ότι ήταν κατά των ιερέων στην υπεράσπιση της Εκκλησίας. Τάσσομαι κατά της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς. Θεωρώ ότι, από αυτή την άποψη, η Προεδρία κι εγώ συμφωνούμε. Συμφωνώ ότι η αρχή της κρίσης δεν περιορίζεται στην κρίση του υψηλότοκου ενυπόθηκου δανεισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συμφωνώ με την αρχή που ο Alan Greenspan τώρα ονομάζει το στάδιο της «παράλογης πληθωρικότητας». Συμφωνώ ότι οι αγορές απέτυχαν, διότι απέτυχε ο έλεγχος και ότι οι κυβερνήσεις έπρεπε να λάβουν μέτρα διάσωσης. Συμφωνώ ότι αυτή είναι μια παγκόσμια κρίση και ως εκ τούτου συμφωνώ με την ανάγκη για νέο σύστημα Bretton Woods που ορισμένοι το αποκαλούν ως Mark II και άλλοι το αποκαλούν ως Mark III. Βέβαια, η αναφορά του Προέδρου Sarkozy στο παρόν σύστημα μου θυμίζει ιδιαίτερα τι έκανε ο Στρατηγός de Gaulle προτού αποτύχει το πρώτο σύστημα Bretton Woods, πριν την «παράδοση» του Fort Knox όταν ο Πρόεδρος Nixon αποφάσισε να αποδεσμεύσει το δολάριο από τον χρυσό. Για το λόγο αυτό, πρέπει να καθιερώσουμε μία Ευρωπαϊκή διπλωματία, μία διπλωματία του ευρώ, όπου η Ευρώπη έχει κοινή άποψη και πρέπει να «διευθετήσει τις δικές της υποθέσεις». Ωστόσο, «η διευθέτηση των δικών της υποθέσεων» σημαίνει να συνεχίσουν να αναπτύσσονται οι χρηματοοικονομικές αγορές – σε αυτή την περίπτωση οι αγορές λιανικής πώλησης, έτσι ώστε να φτάσουν το κατάλληλο μέγεθος – και να αντανακλούν το ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συμφωνώ ότι έπραξε σωστά. Έδρασε γρήγορα, αλλά και παράξενα. Άλλαξε τρεις φορές τους κανόνες για τις προθεσμίες λήξης χρεωστικών τίτλων και τις εγγυήσεις, ενώ οι τράπεζες χρειάζονται σταθερότητα στη χρηματοδότησή τους. Δεύτερον, η νομισματική πολιτική – ο τελικός δανειστής – βρίσκεται ακόμη σε κεντρικό επίπεδο. Ωστόσο, η τραπεζική εποπτεία εξακολουθεί να είναι αποκεντρωμένη. Κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να αναπτύξουμε το Άρθρο 105 της Συνθήκης, το οποίο παρέχει μεγαλύτερες εξουσίες εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Συμφωνώ απολύτως για το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Ενώ διεξάγουμε αυτόν τον ιδεολογικό χορό, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Μαρξ δήλωσε ότι, όταν αλλάζουν οι οικονομικές δομές, οι πολιτικές υπερδομές πρέπει να αλλάζουν επίσης. Υλοποιήσαμε το Μάαστριχτ, αλλά δεν αποσαφηνίσαμε τη θεσμική αρχιτεκτονική. Πριν τη Λισαβόνα, πρέπει να ορίσουμε ποιοι τύποι θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σχετικά με αυτό το θέμα."@el10
"Mr President, I am going to indicate the points on which I agree and disagree with the Presidency and also say what was lacking, in my opinion, from the Presidency’s speech. Thirdly, and very importantly, I have one very specific request. The financial economy must be set against the real economy. Do not bid farewell to the presidency, Mr President, without first entrusting the Commission with the specific task of establishing a Lisbon+ agenda which must come into force on 1 January 2011 and which must involve a revision of the financial frameworks. I have a final quotation. On this ideological theme, a Spanish philosopher – Unamuno – once said that he was anticlerical in defence of the Church. I am against total deregulation of the market. I believe that, in this regard, the Presidency and I are in agreement. I agree that the origin of the crisis is not limited to the subprime crisis in the United States. I agree with the principle of what Alan Greenspan is now calling the stage of ‘irrational exuberance’. I agree that the markets have failed because regulation has failed and that governments have had to come to the rescue. I agree that this is a global crisis and I therefore agree with the need for a Bretton Woods that some are calling Mark II and others are calling Mark III. Certainly, President Sarkozy’s reference to the current system reminds me very much of what General de Gaulle did before the first Bretton Woods failed, before the ‘rendition’ of Fort Knox when President Nixon decided to unpeg the dollar from gold. For this reason, we need to establish a European diplomacy, a diplomacy of the euro, where Europe speaks with one voice and has to ‘put its house in order’. However, ‘putting its house in order’ means continuing to develop the financial markets – in this case the retail markets so that they reach the appropriate size – and reflect on the regulatory framework. As for the European Central Bank, I agree that it has done well. It has acted quickly, but also erratically. It has changed the rules on maturities and guarantees three times, whereas the banks need certainty in their financing. Secondly, monetary policy – the lender of last resort – is still centralised. However, banking supervision is still decentralised. Mr President, has the time not come to decide whether we want to develop Article 105 of the Treaty, which gives greater supervisory powers to the European Central Bank? I totally agree on the issue of economic governance. While we are engaged in this ideological dance, we should remember that Marx said that, when economic structures change, the political superstructures must also change. We did Maastricht but we have not sorted out the institutional architecture. Before Lisbon, we must determine which formulas will allow us to advance on this issue."@en4
"Härra juhataja, toon välja punktid, milles ma olen eesistujaga ühel meelel või eri arvamusel, ning ütlen, mis minu arvates eesistuja kõnest puudu jäi. Kolmandaks on mul väga oluline ja konkreetne palve. Finantsmajandus tuleb vastandada reaalmajandusega. Ärge lahkuge eesistuja kohalt, härra president, kui te pole andnud komisjonile konkreetset ülesannet koostada Lissabon+ tegevuskava, mis peab jõustuma 1. jaanuaril 2011 ja mis sisaldab finantsraamistiku parandusi. Lõpuks veel viimane tsitaat. Kui rääkida ideoloogiast, siis üks Hispaania filosoof Unamuno ütles kord, et ta on kirikut kaitstes antiklerikaalne. Mina olen vastu kõikide piirangute kaotamisele turul. Usun, et selles küsimuses oleme eesistujaga ühel nõul. Olen nõus, et kriisi põhjus ei tulene ainult USA riskantsete laenude kriisist. Olen nõus arusaamatult kiire kasvu põhimõttega, nagu Alan Greenspan seda nimetab. Olen nõus, et turud kukkusid kokku seetõttu, et reguleerimine kukkus läbi, ja et valitsused oleksid pidanud appi tulema. Olen nõus, et tegemist on üleilmse kriisiga, ja seega olen nõus, et vajame Bretton Woodsi süsteemi, mida ühed nimetavad Mark II-ks ja teised Mark III-ks. Kindlasti tuletab president Sarkozy märkus praeguse süsteemi kohta mulle paljuski meelde kindral de Gaulle’i samme enne esimese Bretton Woodsi süsteemi läbikukkumist, enne Fort Knoxi „üleandmist”, kui president Nixon otsustas dollari kullast lahti siduda. Seepärast peame kujundama Euroopa diplomaatia, euro diplomaatia, kus Euroopa räägib ühel häälel ja lööb korra majja. Korra majja löömine tähendab aga seda, et me peame jätkuvalt arendama finantsturgu – antud juhul jaemüügiturgusid, et need saavutaksid sobiva suuruse – ning analüüsima õiguslikku raamistikku. Mis puudutab Euroopa Keskpanka, siis olen nõus, et ta on hästi tegutsenud. Ta on toiminud kiiresti, ent ka ettearvamatult. Ta on muutnud saabunud tähtajaga nõuete ja tagatiste kohta käivaid tingimusi kolm korda, kuid pangad vajavad rahastamisel kindlust. Teiseks on rahapoliitika – laenamise viimane võimalus – ikka veel tsentraliseeritud. Pankade järelevalve on aga endiselt detsentraliseeritud. Härra eesistuja, kas ei oleks ehk juba aeg otsustada, kas ma tahame edasi arendada lepingu artiklit 105, mis annab Euroopa Keskpangale suurema kontrolliõiguse? Olen täiesti nõus sellega, mida öeldi majanduse juhtimise kohta. Kuna me oleme kaasa tõmmatud ideoloogilisse tantsu, peaksime pidama meeles Marxi ütlust, et kui majandusstruktuurid muutuvad, peavad muutuma ka kõrgemad poliitilised struktuurid. Me koostasime küll Maastrichti kriteeriumid, kuid me ei ole saanud korda oma institutsioonilist struktuuri. Enne Lissaboni lepingut peame määrama kindlaks, milliste valemitega me üldse saaksime selles küsimuses edasi liikuda."@et5
"Arvoisa puhemies, aion esitellä kohdat, joista olen samaa tai eri mieltä puheenjohtajuuden kanssa, ja lisäksi kertoa, mitä neuvoston puheenjohtajan puheenvuorosta mielestäni puuttui. Kolmanneksi haluan esittää hyvin tärkeän pyynnön. Rahataloutta on tarkasteltava reaalitalouden taustaa vasten. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, ennen kuin jätätte puheenjohtajuuden, antakaa komissiolle tehtäväksi luoda Lissabon+ -strategia, jonka on tultava voimaan 1. tammikuuta 2011 ja johon on sisällyttävä rahoituspuitteiden tarkistus. Lopuksi haluan esittää lainauksen. Samassa ideologisessa hengessä espanjalainen filosofi Unamuno sanoi kerran olevansa kirkonvastainen kirkon puolustaja. Vastustan markkinoiden sääntelyn täydellistä purkamista. Uskon, että tässä suhteessa puheenjohtajuus on kanssani yhtä mieltä. Olen puheenjohtajuuden kanssa yhtä mieltä siitä, että kriisin syyt eivät ole yksinomaan Yhdysvaltojen subprime-kriisissä. Olen yhtä mieltä periaatteesta, jota Alan Greenspan kutsuu nyt "järjettömien ylilyöntien" tilaksi. Olen yhtä mieltä siitä, että markkinat ovat epäonnistuneet, koska sääntely on epäonnistunut, ja että hallitukset ovat joutuneet tulemaan hätiin. Olen yhtä mieltä siitä, että kyseessä on maailmanlaajuinen kriisi, ja olen sen vuoksi yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme Bretton Woods -järjestelmää, jota toiset kutsuvat Mark II -järjestelmäksi ja toiset Mark III -järjestelmäksi. Puheenjohtaja Sarkozyn viittaus nykyiseen järjestelmään toi elävästi mieleeni Charles de Gaullen toimet ennen ensimmäisen Bretton Woods -järjestelmän epäonnistumista, ennen Fort Knoxin "luovuttamista", kun presidentti Nixon päätti irrottaa dollarin kullasta. Tästä syystä meidän on luotava eurooppalaista diplomatiaa, euron diplomatiaa, jossa EU puhuu yhdellä äänellä ja joutuu laittamaan asiansa järjestykseen. Asioiden järjestykseen laittaminen tarkoittaa kuitenkin rahoitusmarkkinoiden kehittämisen jatkamista – tässä tapauksessa vähittäismarkkinoiden kehittämisen jatkamista, jotta ne saavuttavat tarvittavan koon – ja sääntelykehyksen pohtimista. Euroopan keskuspankin osalta olen yhtä mieltä siitä, että se on tehnyt työnsä hyvin. Se on toiminut ripeästi, mutta myös arvaamattomasti. Se on muuttanut maturiteetteja ja takuita koskevia sääntöjä kolmesti, vaikka pankit tarvitsevat rahoitustehtävässään varmuutta. Toiseksi rahapolitiikka – lainanantaja, johon turvaudutaan viimeisenä vaihtoehtona – on yhä keskitettyä. Pankkien valvonta on sen sijaan yhä hajautettua. Arvoisa puhemies, eikö nyt ole jo aika päättää, aiommeko kehittää perustamissopimuksen 105 artiklaa, joka antaa Euroopan keskuspankille laajemmat valvontavaltuudet? Olen täysin samaa mieltä talousalan hallinnosta. Kun nyt kerran puhumme ideologioista, meidän on syytä muistaa Marxin sanat, joiden mukaan taloudellisten rakenteiden muuttuessa myös poliittisten ylärakenteiden tulee muuttua. Me teimme Maastrichtin, mutta me emme ole selvittäneet toimielimellistä rakennetta. Meidän on ennen Lissabonia määritettävä, millä tavoin me voimme edetä tässä asiassa."@fi7
"Monsieur le Président, je vais indiquer les points sur lesquels je suis d’accord et sur ceux sur lesquels je ne suis pas d’accord avec la présidence et je vais dire aussi ce qui manquait, à mon avis, dans le discours de la présidence. Le troisième point est très important. J’ai une demande très spécifique à faire. L’économie financière doit être subordonnée à l’économie réelle. Monsieur le Président, ne prenez pas congé de la présidence sans confier à la Commission la tâche spécifique d’établir un agenda de Lisbonne+ qui doit entrer en vigueur le 1 janvier 2011 et inclure la révision des cadres financiers. Pour terminer, je voudrais faire une citation. Sur ce thème idéologique, un philosophe espagnol - Unamuno - a dit que s’il était anticlérical c’était pour défendre l’Église. Je suis contre la déréglementation totale du marché. Je pense qu’à cet égard la présidence et moi sommes d’accord. Je conviens que l’origine de la crise ne se trouve pas uniquement dans la crise des subprimes aux États-Unis. Je suis d’accord avec le principe de ce qu’Alan Greenspan appelle maintenant le stade de «l’exubérance irrationnelle». Je conviens que les marchés ont échoué parce que la réglementation était inadéquate et que les gouvernements doivent venir à leur secours. Je conviens qu’il s’agit d’une crise planétaire et par conséquent je conviens de la nécessité d’un nouveau Bretton Woods, que certains appellent Mark II et d’autres Mark III. Certes, la référence du président Sarkozy au système actuel me rappelle beaucoup ce qu’a fait le général de Gaulle avant l’échec du premier Bretton Woods, avant la «reddition» de Fort Knox quand le président Nixon a décidé de suspendre la convertibilité du dollar en or. C’est pourquoi nous devons établir une diplomatie européenne, une diplomatie de l’euro où l’Europe parle d’une seule voix et doit «remettre de l’ordre chez elle». Toutefois, «remettre de l’ordre chez nous « signifie continuer à développer les marchés financiers - dans ce cas les marchés de détail pour qu’ils puissent atteindre la taille appropriée - et réfléchir au cadre réglementaire. Quant à la Banque centrale européenne, je conviens qu’elle a bien réagi. Elle a agi rapidement, mais aussi de manière erratique. Elle a changé trois fois les règles sur les échéances et les garanties, alors que les banques ont besoin de certitude pour leur financement. Deuxièmement, la politique monétaire - le prêteur en dernier recours - est toujours centralisée. Cependant, la supervision des banques est toujours décentralisée. Monsieur le Président, n’est-il pas temps de décider s’il serait bon de mettre pleinement en œuvre l’article 105 du Traité, qui donne des pouvoirs de supervision accrus à la Banque centrale européenne? Je suis tout à fait d’accord sur la question de la gouvernance économique. Pendant que nous sommes engagés dans cette danse idéologique, nous devrions nous rappeler que Marx disait que, si les structures économiques changent, les superstructures politiques doivent également changer. Nous avons fait Maastricht, mais nous n’avons toujours pas résolu la question de l’architecture institutionnelle. Avant Lisbonne, nous devrions définir quelles sont les formules qui nous permettront de faire avancer cette question."@fr8
"Elnök úr, azokat a pontokat vázolom fel, amelyekben egyetértek az elnökséggel, és amelyekben nem, továbbá elmondom, hogy szerintem mi maradt ki az elnökség mondanivalójából. Harmadszor, és ez rendkívül fontos, van egy igen sajátos kérésem. A pénzügyi gazdaságot szembe kell állítani a reálgazdasággal. Elnök úr, ne mondjon búcsút az elnökségnek anélkül, hogy először megbízza a Bizottságot azzal a konkrét feladattal, hogy hozza létre a lisszaboni+ menetrendet, amelynek 2011. január 1-jén kell hatályba lépnie, és amelynek magában kell foglalnia a pénzügyi keretek felülvizsgálatát. Van még egy utolsó idézetem. Ezzel az ideológiai témával kapcsolatban egy spanyol filozófus – Unamuno – egyszer azt mondta, hogy az Egyház védelmében egyházellenes. Én ellenzem a teljes piaci liberalizációt. Úgy gondolom, hogy e tekintetben az elnökség és én egyetértünk. Egyetértek azzal, hogy a válság nem csupán az Egyesült Államokban kialakult válságból indult ki. Egyetértek azzal az alapelvvel, amit Alan Greenspan a „tőzsdemámor” szakaszának nevez. Egyetértek azzal, hogy a piacok hanyatlottak, mert a szabályozás kudarcot vallott, és a kormányoknak kellett segítségre sietniük. Egyetértek azzal, hogy ez egy globális válság, tehát azzal is, hogy szükség van valamiféle Bretton Woodsra, amelyet egyesek „Mark II”-nek, mások „Mark III”-nak neveznek. Természetesen Sarkozy elnök úrnak a jelenlegi rendszerre való utalása erősen emlékeztet arra, amit de Gaulle tábornok tett az első Bretton Woods összeomlása előtt, Fort Knox „feladása” előtt, amikor Nixon elnök úgy határozott, hogy megszünteti a dollár aranyhoz való rögzítését. Ezért európai diplomáciát, az euro diplomáciáját kell kialakítani, ahol Európa egységes álláspontot képvisel, és „rendet kell raknia a saját háza táján”. Az azonban, hogy „rendet rak a saját háza táján”, azt jelenti, hogy folytatja a pénzpiacok fejlesztését – ez esetben a kiskereskedelmi piacokét, hogy megfelelő méretűek legyenek –, és elgondolkodik a szabályozási keretről. Ami az Európai Központi Bankot illeti, egyetértek azzal, hogy jól teljesített. Gyorsan cselekedett, de egyúttal kapkodva. Háromszor is megváltoztatta a lejárati időkkel és a garanciákkal kapcsolatos szabályokat, miközben a bankoknak kiszámíthatóságra van szükségük a finanszírozás terén. Másodszor, a monetáris politika – mint végső mentsvár – még mindig centralizált. Ugyanakkor a bankfelügyelet továbbra is decentralizált. Elnök úr, nem jött el még az ideje annak, hogy eldöntsük, szeretnénk-e kihasználni a Szerződés 105. cikkét, amely nagyobb felügyeleti hatáskört biztosít az Európai Központi Banknak? Teljes mértékben egyetértek a gazdasági kormányzat kérdésében. Miközben ilyen ideológiai vitába keveredünk, fel kellene idéznünk azt, amit Marx mondott, hogy a gazdasági struktúrák változásakor a politikai felépítménynek is változnia kell. Létrehoztuk a Maastrichti Szerződést, de nem rendeztük az intézményi struktúra kérdését. A Lisszaboni Szerződés előtt meg kell határoznunk, hogy milyen szabályok fogják lehetővé tenni, hogy előrelépést érjünk el ezen a téren."@hu11
"Signor Presidente, enuncerò sinteticamente i punti in merito ai quali sono in accordo e disaccordo con la presidenza indicando anche ciò che a mio parere è mancato nel suo intervento. In terzo luogo, elemento estremamente importante, desidero formulare una richiesta molto specifica. L’economia finanziaria deve essere inquadrata nell’economia reale. Non si congedi dalla presidenza, signor Presidente, senza aver prima affidato alla Commissione il compito specifico di definire un’agenda di Lisbona+ che entri in vigore il 1° gennaio 2011 e comporti una revisione dei quadri finanziari. Un’ultima battuta. Su questo tema ideologico, un filosofo spagnolo, Unamuno, una volta ha detto di essere anticlericale in difesa della chiesa. Personalmente sono contrario alla totale deregolamentazione del mercato. Credo che su tale punto la presidenza ed io concordiamo. Concordo con l’idea che all’origine della crisi non vi sia soltanto la crisi dei negli Stati Uniti. Concordo con il principio di quella che ora Alan Greenspan definisce la fase dell’“esuberanza irrazionale”. Concordo con il fatto che i mercati sono crollati perché la regolamentazione ha fallito e i governi sono dovuti intervenire in loro soccorso. Concordo con l’affermazione che si tratta di una crisi mondiale e, di conseguenza, concordo con la necessità di una Bretton Woods che alcuni chiamano Mark II, altri Mark III. Indubbiamente il riferimento del presidente Sarkozy all’attuale sistema mi ricorda moltissimo ciò che fece il generale de Gaulle prima che Bretton Woods all’epoca fallisse, ossia prima della “resa” di Fort Knox quando il presidente Nixon decise di svincolare il dollaro dall’oro. Per questo dobbiamo stabilire una diplomazia europea, una diplomazia dell’euro, in cui l’Europa parli all’unisono e “rimetta ordine al suo interno”. Tuttavia, “rimettere ordine al proprio interno” significa continuare a sviluppare i mercati finanziari, in questo caso i mercati al dettaglio in maniera che raggiungano dimensioni appropriate, e riflettere sul quadro normativo. Quanto alla Banca centrale, concordo nell’affermare che ha agito nella maniera corretta. Ha agito rapidamente, ma anche senza metodo. Ha modificato le norme sulle scadenze e le garanzie tre volte, laddove le banche hanno bisogno di certezza nei finanziamenti. In secondo luogo, la politica monetaria, ultima spiaggia quando occorrono finanziamenti, è ancora accentrata, mentre la vigilanza bancaria è ancora decentrata. Signor Presidente, non è forse giunto il momento di decidere se vogliamo sviluppare l’articolo 105 del trattato che conferisce maggiori poteri di vigilanza alla Banca centrale europea? Sono in totale accordo in merito alla questione della economica. Mentre siamo impegnati in questo balletto ideologico, dovremmo ricordare che secondo Marx quando le strutture economiche cambiano, devono anche cambiare le sovrastrutture politiche. Abbiamo creato Maastricht, ma non abbiamo adeguato la nostra architettura istituzionale. Prima di Lisbona, dobbiamo stabilire quali formule ci consentiranno di progredire al riguardo."@it12
"Gerb. pirmininke, ketinu atkreipti dėmesį į tuos dalykus, dėl kurių sutinku ir dėl kurių nesutinku su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare, taip pat pasakyti, ko, mano nuomone, trūko Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės kalboje. Trečia ir labai svarbu, aš turiu vieną labai konkretų prašymą. Finansų ekonomika turi būti priešinama realiai ekonomikai. Gerb. pirmininke, su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare atsisveikinkime tik tada, kai Komisijai patikėsime konkrečią užduotį sukurti papildomą Lisabonos darbotvarkę, kuri turi įsigalioti 2011 m. sausio 1 d. ir kurioje turi būti persvarstytos finansų sistemos. Pateiksiu paskutinę citatą. Šia ideologine tema ispanų filosofas M. de Unamuno kartą pasakė, kad jis laikėsi antiklerikalinių pažiūrų siekdamas apginti Bažnyčią. Esu prieš visišką rinkos reguliavimo panaikinimą. Esu įsitikinęs, kad šiuo požiūriu Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ir mano pozicijos sutampa. Sutinku, kad krizės ištakos neapsiriboja antrarūšių būsto paskolų krize Jungtinėse Amerikos Valstijose. Sutinku dėl pirminės priežasties, kurią Alan Greenspan dabar vadina „neracionalios prabangos“ etapu. Sutinku, kad rinkos žlugo dėl to, kad nesuveikė reguliavimas, ir sutinku, kad vyriausybės turėjo ateiti pagalbon. Sutinku, kad tai pasaulinė krizė, ir todėl sutinku, kad reikia Bretton Woods sistemos, kurią vieni vadina kiti vadina . Žinoma, prezidento N. Sarkozy nuoroda į šiuo metu galiojančią sistemą man labai primena tai, ką generolas Ch. de Gaulle padarė prieš žlungant pirmajai Bretton Woods sistemai, kai, prieš „atsisakydamas“ Fort Knoxe esančios aukso saugyklos, prezidentas R. Nikson nusprendė atsieti dolerį nuo aukso. Dėl šios priežasties mums reikia sukurti Europos diplomatiją, euro diplomatiją, kad Europa kalbėtų vienu balsu ir „įvestų tvarką savo namuose“. Vis dėlto „įvesti tvarką savo namuose“ reiškia toliau plėtoti finansų rinkas – šiuo atveju mažmenines rinkas, kad jos pasiektų tinkamą dydį – ir apsvarstyti reguliavimo sistemą. Jei kalbėtume apie Europos centrinį banką, sutinku, kad jis veikė tinkamai. Jis veikė greitai, tačiau taip pat nenuspėjamai. Jis tris kartus keitė su terminais ir garantijomis susijusias taisykles, kai bankams vykdant finansavimą reikia tikrumo. Antra, pinigų politika – aukščiausios skolinimo instancijos politika – yra vis dar centralizuota. Vis dėlto bankų priežiūra vis dar yra decentralizuota. Gerb. pirmininke, gal jau atėjo laikas nuspręsti, ar norime tobulinti EB steigimo sutarties 105 straipsnį, kuris Europos centriniam bankui suteiktų daugiau priežiūros galių? Visiškai sutinku dėl ekonomikos valdymo klausimo. Kol esame įsitraukę į šį ideologinį žaidimą, neturėtume užmiršti, kad Marksas pasakė, jog keičiantis ekonominėms struktūroms taip pat turi keistis politinės struktūros. Pasirašėme Mastrichto sutartį, tačiau neatsirinkome institucinės sąrangos. Prieš įsigalint Lisabonos sutarčiai privalome nustatyti, kurios schemos mums leis pasistūmėti šiuo klausimu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es minēšu punktus, kuros es piekrītu un nepiekrītu prezidentūrai, un arī runāšu par to, kas, manuprāt, pietrūkst prezidentūras runā. Treškārt, un tas ir ļoti svarīgi, man ir viena īpaša prasība. Finanšu ekonomika ir jāpretstata reālajai ekonomikai. Neatvadieties no prezidentūras, priekšsēdētāja kungs, kamēr vispirms neesat uzdevis Komisijai konkrētu uzdevumu izstrādāt Lisabonas+ darba kārtību, kurai jāstājas spēkā 2011. gada 1. janvārī un kurai jāietver finanšu shēmu pārskatīšana. Man ir vēl pēdējais citāts. Par šo ideoloģisko tematu spāņu filozofs ir teicis, ka viņš bija antiklerikāls, aizstāvot baznīcu. Es esmu pret pilnīgu tirgus regulējuma atcelšanu. Es uzskatu, ka attiecībā uz šo prezidentūra un es esam vienisprātis. Es piekrītu, ka krīzes cēlonis nav tikai augsta riska krīze Amerikas Savienotajās Valstīs. Es piekrītu principam, ko tagad dēvē par „iracionālu bagātību”. Es piekrītu, ka tirgi ir cietuši neveiksmi, jo regulējums ir bijis neveiksmīgs, un ka valdībām ir bijis jāiet tos glābt. Es piekrītu, ka šī ir globāla krīze, un tāpēc es piekrītu, ka ir nepieciešama Bretonvudas sistēma, ko daži sauc par II un arī par III. Protams kungs, atsauce uz pašreizējo sistēmu man ļoti atgādina, ko ģenerālis izdarīja, pirms Bretonvudas sistēma cieta neveiksmi, pirms Fortnoksas „izdošanas”, kad prezidents nolēma atcelt dolāra piesaisti zeltam. Šī iemesla dēļ mums ir jāizveido Eiropas diplomātija, eiro diplomātija, kad Eiropa runātu vienā balsī un „sakārtotu savu māju”. Tomēr „savas mājas sakārtošana” nozīmē turpināt attīstīt finanšu tirgus — šajā gadījumā mazumtirdzniecības tirgus, lai tie sasniegtu noteiktu apmēru — un pārdomāt regulējumu. Attiecībā uz Eiropas Centrālo banku es piekrītu, ka tai ir gājis labi. Tā ir rīkojusies ātri, bet arī dīvaini. Tā ir mainījusi noteikumus par parāda atmaksas termiņiem un garantijām trīs reizes, kaut arī bankām ir nepieciešama noteiktība attiecībā uz to finansējumu. Otrkārt, monetārā politika — kā pēdējā aizņemšanās iespēja — vēl aizvien ir centralizēta. Tomēr banku uzraudzība vēl aizvien ir decentralizēta. Priekšsēdētāja kungs, vai nav pienācis laiks izlemt, vai mēs vēlamies attīstīt Līguma 105. pantu, kas piešķir Eiropas Centrālajai bankai lielākas uzraudzības pilnvaras? Es pilnīgi piekrītu jautājumam par ekonomisko pārvaldību. Kamēr mēs esam iesaistīti šajā ideoloģiskajā dejā, mums ir jāatceras sacītais, ka, mainoties ekonomiskajai struktūrai, politiskajai virsstruktūrai arī ir jāmainās. Mēs izpildījām Māstrihtas kritērijus, taču mēs neesam pārskatījuši institucionālo arhitektūru. Pirms Lisabonas līguma mums ir jānosaka, kādas formulas ļaus mums virzīties uz priekšu šajā jautājumā."@lv13,13
"Señor Presidente, voy a decir en qué coincido con la Presidencia y en qué discrepo, que falta, a mi juicio, en el discurso de la Presidencia. Y en tercer lugar, y muy importante, una petición muy concreta. Hay que oponer la economía financiera a la economía real. No se despida de la Presidencia, señor Presidente, sin encargar a la Comisión papeles concretos para hacer una agenda Lisboa+ que esté en vigor el 1de enero de 2011 y en la que se haga una revisión de los marcos financieros. Y una cita final. En este tema ideológico, decía un filósofo español —Unamuno— que él era anticlerical en defensa de la Iglesia. Yo estoy en contra de la desregulación absoluta en contra del mercado. Creo que en eso coincidimos la Presidencia y yo. Coincido en que el origen de la crisis no se circunscribe a la crisis de las en Estados Unidos. Coincido con el principio de lo que ahora Greenspan llama la etapa de la «exuberancia irracional». Coincido en que los mercados han fallado porque ha fallado la regulación y han tenido que acudir al rescate los poderes públicos. Coincido en que es una crisis global y, por tanto, coincido con la necesidad de un Bretton Woods que algunos llaman II, algunos llaman III. Por cierto, que la referencia que ha hecho el Presidente Sarkozy al sistema actual me recuerda mucho la que hizo el general De Gaulle antes de que cayese el primer Bretton Woods, antes de la «rendición» de Fort Knox, cuando Nixon decidió desvincular el dólar del oro. Para eso, es necesario poner en marcha una diplomacia europea, una diplomacia del euro, que Europa hable con una sola voz y hay que «arreglar la casa». Y «arreglar la casa» quiere decir seguir profundizando en los mercados financieros —en este caso, los minoristas, para tener una talla adecuada— y reflexionar sobre el marco regulatorio. Sobre el Banco Central Europeo, coincido en que lo ha hecho bien. Lo ha hecho con rapidez, pero lo ha hecho de forma errática. Ha cambiado tres veces las normas sobre vencimientos y garantías y los bancos necesitan certeza en su financiación. En segundo lugar, la política monetaria —el prestamista en última instancia— sigue siendo una política centralizada. La supervisión bancaria sigue siendo descentralizada. ¿No ha llegado, señor Presidente, el momento de saber si queremos desarrollar el artículo 105 del Tratado, que da mayores poderes de supervisión al Banco Central? Coincido totalmente con el tema de la gobernanza económica. Puesto que estamos en este baile ideológico, decía Marx que cuando cambian las estructuras económicas hay que cambiar las superestructuras políticas. Hicimos Maastricht, no hemos arreglado la arquitectura institucional. Hay que buscar antes de Lisboa qué fórmulas nos permiten avanzar en este tema."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zal hier de punten aanstippen waarover ik het met het voorzitterschap eens of oneens ben en ik zal hier de elementen noemen die mijns inziens in het discours van het voorzitterschap ontbraken. Het derde en laatste punt is bijzonder belangrijk en heeft betrekking op een zeer specifiek verzoek. Het is noodzakelijk dat de financiële economie tegenover de reële economie wordt gesteld. Mijnheer de voorzitter, neemt u alstublieft geen afscheid van het voorzitterschap zonder de Commissie te belasten met de specifieke taak om een Lissabon+-agenda op te stellen die op 1 januari 2011 in werking treedt en een herziening van de financiële kaders omvat. Tot slot nog een citaat. De Spaanse filosoof Unamuno zei ooit in het kader van een dergelijke ideologische kwestie dat hij antiklerikaal maar voor de kerk was. Welnu, ik ben tegen volledige deregulering en tegen de markt. Ik denk dat het voorzitterschap en ik het over dit punt eens zijn. Ik onderschrijf dat de oorsprong van de crisis niet beperkt is tot de zogenoemde subprime-crisis in de Verenigde Staten. Ik onderschrijf het beginsel van wat Greenspan nu als de fase van de “irrationele uitbundigheid” bestempelt. Ik onderschrijf dat de markten hebben gefaald omdat de reguleringsmechanismen hebben gefaald, zodat de regeringen te hulp moesten snellen. Ik onderschrijf dat wij te maken hebben met een wereldwijde crisis en beaam dus ook dat er een nieuw Bretton Woods nodig is dat sommigen Bretton Woods II en anderen Bretton Woods III noemen. De verwijzing van president Sarkozy naar het huidige systeem doet mij overigens sterk denken aan de woorden die generaal De Gaulle sprak voordat Bretton Woods I instortte, vóór de “overgave” van Fort Knox, toen president Nixon besloot om de dollar los te koppelen van het goud. Daarom is het noodzakelijk dat wij een Europese diplomatie inrichten, een diplomatie van de euro, en dat Europa met één stem spreekt en “orde op zaken stelt”. Met “orde op zaken stellen” bedoel ik het verder ontwikkelen van de financiële markten – in dit geval de retailmarkten, zodat zij een passende omvang bereiken – en het bestuderen van het regelgevingskader. Voor wat betreft de Europese Centrale Bank ben ik het ermee eens dat deze goed werk heeft geleverd. Hij heeft snel gereageerd, zij het met enige wispelturigheid. Zo heeft hij de voorschriften inzake looptijden en onderpanden maar liefst driemaal gewijzigd, terwijl banken met het oog op hun financieringswerkzaamheden behoefte hebben aan zekerheid. Ten tweede is het monetair beleid – kredietverlener in laatste instantie – nog steeds een gecentraliseerd beleid, terwijl het toezicht op de banken nog steeds gedecentraliseerd is. Mijnheer de fungerend voorzitter, is het geen tijd om te beslissen of wij artikel 105 van het Verdrag wensen te ontwikkelen teneinde grotere toezichthoudende bevoegdheden te verlenen aan de Centrale Bank? Ik kan mij helemaal vinden in de kwestie van de economische governance en nu we toch bezig zijn met deze dans der ideologieën, wil ik hier de volgende woorden van Marx in herinnering te brengen: wanneer de economische structuren veranderen moet ook de politieke bovenbouw worden aangepast. Wij hebben Maastricht voor elkaar gekregen, maar wij hebben geen oplossing gevonden voor de institutionele architectuur. Het is dan ook essentieel dat wij vóór Lissabon nagaan welke formules ons in de gelegenheid zullen stellen om op dit gebied vorderingen te maken."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym przedstawić kwestie, co do których zgadam się ze stanowiskiem prezydencji i w których się z nim nie zgadzam, a także powiedzieć, czego – w moim przekonaniu – zabrakło w wystąpieniu pana przewodniczącego prezydencji. Po trzecie, i jest to bardzo ważne, mam jeden konkretny postulat. Gospodarka finansowa być zostać przeciwstawiona gospodarce realnej. Niech się pan nie żegna z prezydencją, panie przewodniczący, bez wcześniejszego powierzenia Komisji szczególnego zadania polegającego na stworzeniu agendy lizbońskiej+, która musi wejść w życie 1 stycznia 2011 r. i w której należy przewidzieć weryfikację ram finansowych. Chciałbym przytoczyć jeszcze jeden cytat. Filozof hiszpański – Unamuno – na temat ideologii powiedział kiedyś, że w obronie Kościoła przyjmuje stanowisko antyklerykalne. Ja jestem przeciwny całkowitej deregulacji rynku. Zdecydowanie uważam, że w tym względzie prezydencja i ja mamy taki sam pogląd. Zgadzam się, że przyczyną kryzysu nie jest jedynie kryzys na rynk kredytów hipotecznych o najniższym ratingu w Stanach Zjednoczonych. Zgadzam się też z zasadą, którą obecnie Alan Greenspan nazywa etapem „irracjonalnej wybujałości”. Podzielam pogląd, że nastąpiło załamanie rynków, ponieważ zawiodły regulacje, i że rządy musiały przybyć na ratunek. Zgadzam się też, że jest to kryzys światowy i dlatego również uważam, że potrzebne jest Bretton Woods, które niektórzy określają mianem Mark II, a inni Mark III. Z całą pewnością odniesienie się przez pana przewodniczącego Sarkozy’ego do obecnego systemu bardzo mi przypomina to, co zrobił generał de Gaulle przed załamaniem się pierwszego Bretton Woods, przed „odtworzeniem” Fort Knox, gdy prezydent Nixon podjął decyzję o zniesieniu wymienialność dolara na złoto. Z tego powodu musimy stworzyć europejską dyplomację w odniesieniu do euro, gdzie Europa mówi jednym głosem i musi „zaprowadzić porządek we własnym domu”. Niemniej jednak „zaprowadzenie porządku we własnym domu” oznacza kontynuację rozwoju rynków finansowych – w tym przypadku rynków detalicznych, by osiągnęły one odpowiedni rozmiar – oraz zastanowić się nad ramami regulacyjnymi. Zgadzam się, że Europejski Bank Centralny dobrze spełnił swoje zadanie. Podjął szybkie działania, chociaż w pewnym stopniu w sposób nieprzemyślany. Trzykrotnie zmienił zasady dotyczące terminów zapadalności i gwarancji, gdy tymczasem bankom potrzebna jest pewność w ich finansowaniu. Ponadto polityka pieniężna – oparta na koncepcji pożyczkodawcy ostatniej instancji – jest w dalszym ciągu scentralizowana. Nadzór bankowy natomiast wciąż pozostaje zdecentralizowany. Pan przewodniczący miał czas nie podejmować decyzji, czy chcemy skorzystać z art. 105 Traktatu, który przyznaje większe uprawnienia w zakresie nadzoru Europejskiemu Bankowi Centralnemu? Całkowicie się zgadzam w kwestii zarządzania gospodarczego. Angażując się w tę ideologiczną zabawę, powinniśmy pamiętać o tym, co powiedział Marks, a mianowicie, że gdy zmienia się struktura gospodarki, a zatem musi również nastąpić zmiana w sferze nadbudowy politycznej. Przyjęliśmy Traktat z Maastricht, ale nie uporządkowaliśmy architektury instytucjonalnej. Przed traktatem lizbońskim musimy określić, które wzorce pozwolą nam na osiągnięcie postępu w tej kwestii."@pl16
"Senhor Presidente, vou indicar os pontos em que concordo com a Presidência e em que discordo e, também, assinalar o que, em minha opinião, falta no discurso da Presidência. Em terceiro lugar – e isto é muito importante –, tenho um pedido muito concreto. É preciso opor a economia financeira à economia real. Não se despeça da Presidência, Senhor Presidente, sem antes confiar à Comissão a tarefa concreta de estabelecer uma Agenda de Lisboa+, que deve entrar em vigor em 1 de Janeiro de 2011 e deve implicar uma revisão dos quadros financeiros. E, para concluir, uma citação. A propósito desta temática ideológica, um filósofo espanhol – Miguel de Unamuno – disse uma vez que era anticlerical em defesa da Igreja. Sou contra a desregulamentação total do mercado. Creio que, neste ponto, a Presidência e eu estamos de acordo. Concordo quando diz que a origem da crise não se circunscreve à crise dos créditos hipotecários de alto risco, ou nos Estados Unidos. Concordo com o princípio do que Alan Greenspan designa agora a fase da «exuberância irracional». Concordo que os mercados fracassaram porque a regulação falhou e os governos tiveram de ser chamados a intervir para os salvar. Concordo quando diz que esta é uma crise global e, portanto, concordo com a necessidade de um Bretton Woods, que alguns chamam Mark II e outros Mark III. A referência feita pelo Presidente Sarkozy ao sistema actual lembra-me muito, sem dúvida, o que o General de Gaulle fez antes de o primeiro Bretton Woods falhar, antes da «rendição» de Fort Knox, quando o Presidente Nixon decidiu desvincular o dólar do ouro. Por isso, é necessário pôr em marcha uma diplomacia europeia, uma diplomacia do euro, em que a Europa fale a uma só voz e tenha de «arrumar a casa». No entanto, «arrumar a casa» significa continuar a desenvolver os mercados financeiros – neste caso, os mercados retalhistas, para que atinjam uma dimensão adequada – e reflectir sobre o quadro regulamentar. Quanto ao Banco Central Europeu, concordo que agiu bem. Agiu com rapidez, mas também de forma errática. Alterou três vezes as regras sobre prazos de vencimento e garantias, quando os bancos precisam de certeza no seu financiamento. Em segundo lugar, a política monetária – o mutuante em última instância – continua a ser uma política centralizada. No entanto, a supervisão bancária permanece descentralizada. Senhor Presidente, não terá chegado o momento de decidir se queremos desenvolver o artigo 105.º do Tratado, que confere maiores poderes de supervisão ao Banco Central Europeu? Concordo plenamente com a questão da governação económica. Embora estejamos envolvidos nesta dança ideológica, devemos recordar que Marx dizia que, quando as estruturas económicas mudam, as superstruturas políticas têm de mudar também. Fizemos Maastricht, mas não resolvemos a questão da arquitectura institucional. Antes de Lisboa, temos de determinar que fórmulas nos permitem avançar nesta questão."@pt17
"Señor Presidente, voy a decir en qué coincido con la Presidencia y en qué discrepo, que falta, a mi juicio, en el discurso de la Presidencia. Y en tercer lugar, y muy importante, una petición muy concreta. Hay que oponer la economía financiera a la economía real. No se despida de la Presidencia, señor Presidente, sin encargar a la Comisión papeles concretos para hacer una agenda Lisboa+ que esté en vigor el 1de enero de 2011 y en la que se haga una revisión de los marcos financieros. Y una cita final. En este tema ideológico, decía un filósofo español —Unamuno— que él era anticlerical en defensa de la Iglesia. Yo estoy en contra de la desregulación absoluta en contra del mercado. Creo que en eso coincidimos la Presidencia y yo. Coincido en que el origen de la crisis no se circunscribe a la crisis de las en Estados Unidos. Coincido con el principio de lo que ahora Greenspan llama la etapa de la «exuberancia irracional». Coincido en que los mercados han fallado porque ha fallado la regulación y han tenido que acudir al rescate los poderes públicos. Coincido en que es una crisis global y, por tanto, coincido con la necesidad de un Bretton Woods que algunos llaman II, algunos llaman III. Por cierto, que la referencia que ha hecho el Presidente Sarkozy al sistema actual me recuerda mucho la que hizo el general De Gaulle antes de que cayese el primer Bretton Woods, antes de la «rendición» de Fort Knox, cuando Nixon decidió desvincular el dólar del oro. Para eso, es necesario poner en marcha una diplomacia europea, una diplomacia del euro, que Europa hable con una sola voz y hay que «arreglar la casa». Y «arreglar la casa» quiere decir seguir profundizando en los mercados financieros —en este caso, los minoristas, para tener una talla adecuada— y reflexionar sobre el marco regulatorio. Sobre el Banco Central Europeo, coincido en que lo ha hecho bien. Lo ha hecho con rapidez, pero lo ha hecho de forma errática. Ha cambiado tres veces las normas sobre vencimientos y garantías y los bancos necesitan certeza en su financiación. En segundo lugar, la política monetaria —el prestamista en última instancia— sigue siendo una política centralizada. La supervisión bancaria sigue siendo descentralizada. ¿No ha llegado, señor Presidente, el momento de saber si queremos desarrollar el artículo 105 del Tratado, que da mayores poderes de supervisión al Banco Central? Coincido totalmente con el tema de la gobernanza económica. Puesto que estamos en este baile ideológico, decía Marx que cuando cambian las estructuras económicas hay que cambiar las superestructuras políticas. Hicimos Maastricht, no hemos arreglado la arquitectura institucional. Hay que buscar antes de Lisboa qué fórmulas nos permiten avanzar en este tema."@ro18
"Vážený pán predseda, poukážem na body, v ktorých s predsedníctvom súhlasím, a na body, v ktorých s predsedníctvom nesúhlasím, a tiež poviem, čo podľa môjho názoru v príhovore predsedníctva chýbalo. Tretí bod je veľmi dôležitý. Mám jednu veľmi konkrétnu požiadavku. Finančné hospodárstvo musí zodpovedať reálnemu hospodárstvu. Vážený pán prezident, predtým, než sa rozlúčite s predsedníctvom, najprv poverte Komisiu konkrétnou úlohu vypracovať program Lisabon+, ktorý musí nadobudnúť platnosť 1. januára 2011 a ktorý musí obsahovať revíziu finančných rámcov. Končím citátom. Španielsky filozof Unamuno kedysi v podobnej súvislosti povedal, že pri obrane cirkvi bol antiklerikálny. Som proti úplnej deregulácii trhu. Som presvedčený, že v tom sa s predsedníctvom zhodujeme. Súhlasím, že pôvod krízy sa neobmedzuje na krízu rizikových hypotekárnych úverov v Spojených štátoch. Súhlasím so zásadou, ktorú pán Alan Greenspan teraz nazýva etapou „iracionálneho nadšenia“. Súhlasím, že trhy zlyhali, pretože zlyhala regulácia, a že vlády museli pristúpiť k záchrane. Súhlasím, že táto kríza je globálna, a preto súhlasím, že je potrebný bretton-woodsky systém, ktorý niektorí nazývajú Mark II a ďalší ho nazývajú Mark III. Odkaz pána prezidenta Sarkozyho na súčasný systém mi, samozrejme, veľmi pripomína to, čo urobil generál de Gaulle predtým, než zlyhal prvý bretton-woodsky systém, pred „vydaním“ pevnosti Fort Knox, keď prezident Nixon oddelil dolár od zlata. Preto musíme vybudovať európsku diplomaciu, diplomaciu eura, kde Európa bude hovoriť jedným hlasom a musí si zamiesť pred vlastným prahom. „Zamiesť si pred vlastným prahom“ však znamená pokračovať v rozvíjaní finančných trhov – v tomto prípade maloobchodných trhov, aby dosiahli primeranú veľkosť – a uvažovať o regulačnom rámci. Pokiaľ ide o Európsku centrálnu banku, súhlasím, že urobila dobrú prácu. Konala rýchlo, ale aj nevyspytateľne. Trikrát zmenila pravidlá o splatnosti a o zárukách, banky však pri svojom financovaní potrebujú istotu. Po druhé, menová politika – ešte stále je centralizovaný veriteľ poslednej inštancie. Bankový dohľad je však stále decentralizovaný. Pán predseda, nenastal čas na rozhodnutie, či chceme rozšíriť článok 105 zmluvy tak, aby udelil Európskej centrálnej banke väčšie kontrolné právomoci? Plne súhlasím v otázke hospodárskej vlády. Keď sme zapojení do tohto ideologického tanca, nemali by sme zabúdať na to, čo povedal Marx, že keď sa menia hospodárske štruktúry, musí sa zmeniť aj politická nadstavba. Urobili sme Masstricht, ale nevyriešili sme inštitucionálnu štruktúru. Pred Lisabonom musíme určiť, ktoré programy nám umožnia v tejto otázke pokročiť."@sk19
"Gospod predsednik, navedel bom stvari, glede katerih se s predsedstvom strinjam ali ne strinjam, in povedal bom tudi, kaj je po mojem mnenju pri predsednikovem govoru manjkalo. Tretjič, imam zelo konkretno zahtevo, ki je zelo pomembna. Finančno gospodarstvo je treba postaviti nasproti realnemu. Ne poslovite se od predsedovanja, gospod predsednik, ne da bi prej Komisiji naložili konkretno nalogo, naj vzpostavi lizbonsko agendo+, ki mora začeti veljati 1. januarja 2011 in ki mora zajemati revizijo finančnih okvirov. Še zadnji navedek. Glede te ideološke teme je španski filozof Unamuno nekoč dejal, da je v obrambi Cerkve protiklerikalen. Sem proti popolni deregulaciji trga. Verjamem, da se v zvezi s tem s predsednikom strinjava. Strinjam se, da izvor krize ni omejen na posojilno krizo v Združenih državah. Strinjam se z načelom tistega, čemur Alan Greenspan zdaj pravi faza „nerazumnega obilja“. Strinjam se, da so trgi odpovedali, ker je odpovedala regulacija, in da so morale vlade priti na pomoč. Strinjam se, da je to globalna kriza in da je torej potreben nov brettonwoodski sistem, ki ga nekateri imenujejo drugi, nekateri pa tretji. Seveda me to, kako predsednik Sarkozy omenja sedanji sistem, zelo spominja na tisto, kar je storil general de Gaulle pred propadom prvega brettonwoodskega sistema, pred „predajo“ Fort Knoxa, ko se je predsednik Nixon odločil, da dolar ne bo več vezan na zlato. Zato moramo vzpostaviti evropsko diplomacijo, diplomacijo evra, ko bo Evropa delovala enotno in „poskrbela za red v lastni hiši“. Toda „poskrbeti za red v lastni hiši“ pomeni nadaljevati z razvojem finančnih trgov – v tem primeru maloprodajnih trgov, da dosežejo ustrezno velikost, – in razmisliti o regulativnem okviru. Strinjam se, da Evropska centralna banka deluje dobro. Ukrepala je hitro, toda tudi blodno. Trikrat je spremenila pravila glede ročnosti in garancij, banke pa pri financiranju potrebujejo gotovost. Drugič, monetarna politika – posojilodajalka v skrajni sili – je še vedno centralizirana. Nadzor nad bankami pa je še vedno decentraliziran. Gospod predsednik, ali ni že prišel čas za odločitev, ali želimo razviti člen 105 Pogodbe, ki Evropski centralni banki daje večjo nadzorno moč? Popolnoma se strinjam glede vprašanja ekonomskega vladanja. Medtem ko smo vpeti v ta ideološki ples, se moramo spomniti, da je Marx rekel, da se morajo v primeru spremembe gospodarskih struktur spremeniti tudi politične nadstrukture. Sprejeli smo Maastricht, toda nismo uredili institucionalne arhitekture. Pred Lizbono moramo določiti, katere formule nam bodo omogočile napredek pri tem vprašanju."@sl20
"Herr talman! Jag vill tillkännage de punkter som jag instämmer respektive är oense med ordförandeskapet på, och dessutom tala om vad som enligt min uppfattning saknades i ordförandens anförande. För det tredje, och detta är mycket viktigt, har jag ett mycket specifikt önskemål. Den finansiella ekonomin måste sättas mot realekonomin. Herr president! Avsluta inte ordförandeskapet utan att först anförtro kommissionen med den särskilda uppgiften att inrätta en Lissabon+-agenda som måste träda i kraft den 1 januari 2011 och som måste omfatta en översyn av finansieringsramarna. Jag har ett sista citat. När det gäller den ideologiska frågan sa en spansk filosof – Miguel de Unamuno – en gång att han var antiklerikal till försvar för kyrkan. Jag motsätter mig en fullständig avreglering av marknaden. Enligt min uppfattning är ordförandeskapet och jag eniga i detta avseende. Jag instämmer i att krisens ursprung inte är begränsat till krisen på högriskmarknaden i Förenta staterna. Jag ställer mig bakom principen i det som Alan Greenspan nu kallar skedet av ”irrationell entusiasm”. Jag håller med om att marknaderna har misslyckats eftersom man har misslyckats med regleringen, varigenom regeringarna har varit tvungna att komma till undsättning. Jag håller med om att detta är en global kris, och jag instämmer följaktligen i behovet av ett Bretton Woods som vissa kallar för Mark II och andra för Mark III. President Nicolas Sarkozys hänvisning till det nuvarande systemet påminner mig en hel del om det som general Charles de Gaulle gjorde innan det första Bretton Woods misslyckades, före ”överlämnandet” av Fort Knox, när president Nixon beslutade att upphäva möjligheten att växla US-dollar mot guld. Av den anledningen måste vi fastställa en europeisk diplomatik, en eurodiplomatik, där EU uppträder enat och ”ser om sitt eget hus”. Att ”se om sitt eget hus” innebär dock att fortsätta att utveckla finansmarknaderna – i detta fall privatmarknaderna, så att de uppnår en lämplig storlek – och reflektera över den rättsliga ramen. Vad gäller Europeiska centralbanken håller jag med om att den har gjort det bra. Den har agerat snabbt, men också oberäkneligt. Den har ändrat bestämmelserna om löptider och garantier tre gånger, medan bankerna är i behov av säkerhet i sin finansiering. För det andra är penningpolitiken – låneinstans som sista utväg – fortfarande centraliserad. Men banktillsynen är fortfarande decentraliserad. Är det inte dags att besluta om huruvida vi vill utveckla artikel 105 i fördraget, som ger Europeiska centralbanken större tillsynsbefogenheter? Jag håller helt med i frågan om ekonomisk styrning. Medan vi deltar i denna ideologiska dans bör vi komma ihåg att Marx sa att när den ekonomiska strukturen förändras måste också den politiska överbyggnaden förändras. Vi klarade av Maastricht, men vi har inte rett ut den institutionella arkitekturen. Innan vi genomför Lissabon måste vi bestämma vilka formler som kommer att göra det möjligt för oss att göra framsteg i denna fråga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Alan Greenspan"13
"Mark"13
"Mark II"14
"Mark III"14
"Marx"13
"Unamuno"13
"de Gaulle"13
"sub primes"18,15,21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph