Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-21-Speech-2-068"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081021.7.2-068"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I address my remarks to the President-in-Office of the Council. President Sarkozy, it was your own energy, dynamism and initiative that sent you off to Georgia and Russia to try and broker a deal. You did it off your own bat. You were not acting on behalf of the European Union. It is a delusion if anybody in this place thinks you were. There had been no Council meeting, there was no resolution and there was no mandate. You did it as the French President, and well done to you. However, if you are proposing that that is the model on which we should decide our foreign affairs in the future – the idea that a permanent president or a permanent foreign minister decides on the hoof what the foreign policy of all of us should be and goes off and does this without reference to national governments and national parliaments – the answer has to be: No, thank you very much indeed. As far as the financial crisis is concerned, I am delighted that your original plan that everybody should club their money together in the middle fell to pieces. It was a good thing that the Irish, Greeks and Germans went off and acted in their own national interests. What happened at the summit was more a case of nation states agreeing with each other – which is fine and which I am happy with. I have not heard anybody today recognise that this financial crisis is as much as anything else a failure of regulation. We have not had a lack of regulation: out of the financial services action plan for the last 10 years we have had a blizzard of regulation. It has damaged the competitiveness of places like London and it has not protected a single investor. So please, more regulation is not the answer. We need to rethink what we have been doing. I think we need to start acting in our own national interest. The fact that our banks cannot pay dividends for the next five years, whereas the Swiss banks can, is something that proves that if you have the flexibility and adaptability of being outside the European Union you can weather financial crises far better than being stuck in the middle."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, adresuji své poznámky úřadujícímu předsedovi Rady. Pane prezidente Sarkozy, byla to vaše vlastní energie, dynamika a iniciativa, jež jste vyslal směrem ke Gruzii a Rusku, aby se snažily a uzavřely dohodu. Udělal jste to sám za sebe. Nejednal jste jménem Evropské unie. Kdo si zde myslí, že tomu tak nebylo, klame sám sebe. Nekonalo se žádné zasedání Rady, nebylo přijato žádné usnesení a neexistoval žádný mandát. Učinil jste tak jako francouzský prezident, a bylo to správné. Pokud však navrhujete, abychom se podle tohoto modelu řídili v našich budoucích zahraničních vztazích – myšlenka, že o směřování zahraniční politiky nás všech bude bez vazby na vnitrostátní vlády a parlamenty rozhodovat stálý předseda nebo stálý ministr zahraničí – musí odpověď znít: ne, děkujeme mnohokrát. Pokud se týká finanční krize, jsem potěšen, že se rozpadl váš původní plán, aby všichni složili dohromady své finanční prostředky. Bylo dobře, že vystoupili Irové, Řekové a Němci a jednali ve svých národních zájmech. Na summitu se toho stalo mnohem více, než že se spolu jednotlivé státy dohodly – což je dobře, a velmi mě to těší. Dnes jsem neslyšel, že by kdokoli uznal finanční krizi za důsledek především selhání regulace. Regulace nebylo málo: díky akčnímu plánu finančních služeb nás během posledních 10 let zahrnul příval regulace. Poškozuje hospodářskou soutěž na místech, jako je Londýn, a nechrání jednotlivé investory. Takže prosím, více regulace není odpovědí. Musíme se znovu zamyslet nad tím, co děláme. Domnívám se, že je třeba, abychom začali jednat podle svých národních zájmů. Skutečnost, že v příštích pěti letech nemohou naše banky vyplácet dividendy, zatímco švýcarské ano, dokazuje, že pokud by existovala pružnost a přizpůsobivost, která je za hranicemi Evropské unie, mohli bychom mnohem lépe odolávat finančním krizím a neuvízli bychom uprostřed."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne rette mine bemærkninger til formanden for Rådet, præsident Sarkozy. Det var Deres energi, dynamik og initiativ, der sendte Dem af sted til Georgien og Rusland med henblik på at mægle og få en aftale i stand. Det skete på Deres eget initiativ. De handlede ikke på vegne af EU. Det er en vildfarelse, hvis nogen her mener det modsatte. Der var ikke blevet afholdt et rådsmøde, der var ikke blevet vedtaget en beslutning, og der var intet mandat. De gjorde det som Frankrigs præsident, og det var godt gået. Hvis De imidlertid foreslår, at vi baserer vores udenrigspolitik på denne model fremover – idéen om, at en fast formand eller en fast udenrigsminister på improviseret vis skal fastlægge udenrigspolitikken på alle medlemsstaternes vegne og gør dette uden henvisning til nationale regeringer og nationale parlamenter – må svaret nødvendigvis være nej tak. Med hensyn til finanskrisen glæder jeg mig over, at Deres oprindelige plan om, at alle skulle samle deres midler i en pulje, er strandet. Det var godt, at irlænderne, grækerne og tyskerne gik deres egne veje og handlede ud fra deres egne nationale interesser. Det, vi så på topmødet, var nærmere en række nationalstater, der nåede til enighed – hvilket er fint, og hvilket jeg glæder mig over. Jeg har ikke hørt nogen sige i dag, at denne finanskrise først og fremmest skyldes manglende regulering. Der har ikke været for få regler. Der er gennem de sidste 10 år blevet vedtaget en lang række regler inden for rammerne af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser. De har bl.a. skadet konkurrenceevnen i London, og de har ikke beskyttet én eneste investor. Mere regulering er således ikke løsningen. Vi er nødt til at tage vores hidtidige foranstaltninger op til fornyet overvejelse. Jeg tror, at vi er nødt til at handle ud fra vores egne nationale interesser. Det forhold, at vores banker ikke kan udbetale udbytte de næste fem år i modsætning til de schweiziske banker, viser, at hvis et land har tilstrækkelig fleksibilitet og tilpasningsevne til at stå uden for EU, kan det håndtere finanskriser langt bedre, end hvis det sidder fast i midten."@da2
"Herr Präsident! Meine Ausführungen richten sich an den amtierenden Ratspräsidenten. Präsident Sarkozy, es war Ihre Energie, Dynamik und Initiative, die Sie nach Georgien und Russland geführt hat, um dort einen Vermittlungsversuch zu unternehmen. Sie haben das auf eigene Faust getan. Sie haben nicht im Namen der Europäischen Union gehandelt. Es ist eine Täuschung, wenn jemand hier so denkt. Es hatte keine Tagung des Rates gegeben; es gab keine Entschließung und es gab kein Mandat. Sie haben das als französischer Präsident getan und wirklich toll gemacht. Doch wenn Sie nun vorschlagen, dass dies das Modell ist, nach dem wir in Zukunft unsere außenpolitischen Angelegenheiten entscheiden sollten – die Idee, dass ein ständiger Präsident oder ein ständiger Außenminister einfach beschließt, wie die Außenpolitik von uns allen aussehen sollte, und loslegt, ohne die nationalen Regierungen und nationalen Parlamente zu berücksichtigen – dann muss die Antwort lauten: Nein, vielen Dank. Was die Finanzkrise anbelangt, bin ich froh, dass Ihr ursprünglicher Plan, dass alle ihr Geld zusammenlegen, gescheitert ist. Es war gut, dass die Iren, die Griechen und die Deutschen in ihrem eigenen nationalen Interesse gehandelt haben. Bei dem Gipfel ging es eher darum, dass sich Nationalstaaten untereinander einigen – was völlig in Ordnung ist und worüber ich mich freue. Ich habe heute niemanden gehört, der anerkennt, dass diese Finanzkrise letztendlich auf ein Scheitern der Regulierung zurückzuführen ist. Wir hatten keinen Mangel an Regelungen: Im Rahmen des Aktionsplans für Finanzdienstleistungen der letzten 10 Jahre hatten wir doch eine wahre Flut von Regelungen. Sie haben der Wettbewerbsfähigkeit von Finanzplätzen wie London geschadet und haben keinen einzigen Investor geschützt. Also bitte, eine noch stärkere Regulierung ist nicht die Antwort. Wir müssen überdenken, was wir getan haben. Ich glaube, dass wir anfangen müssen, in unserem eigenen nationalen Interesse zu handeln. Die Tatsache, dass unsere Banken in den kommenden fünf Jahren keine Dividenden zahlen können, während die Schweizer Banken dazu in der Lage sind, beweist: Wenn man über die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit eines Nichtmitglieds der Europäischen Union verfügt, kann man Finanzkrisen weitaus besser überstehen, als wenn man in dieses Korsett eingezwängt ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, απευθύνω τις παρατηρήσεις μου στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Πρόεδρε Sarkozy, χάρη στη δική σας ενέργεια, δυναμισμό και πρωτοβουλία μεταβήκατε στη Γεωργία και στη Ρωσία για να προσπαθήσετε και να μεσολαβήσετε για μια συμφωνία. Το κατορθώσατε χάρη στις προσπάθειές σας. Δεν ενεργήσατε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυταπάτη εάν οποιοσδήποτε σε αυτή τη θέση νομίζει ότι ενεργήσατε με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπήρχε σύνοδος του Συμβουλίου, δεν υπήρχε ψήφισμα και δεν υπήρχε εντολή. Τα καταφέρατε ως ο Γάλλος Πρόεδρος και μπράβο σας. Ωστόσο, εάν προτείνετε ότι αυτό είναι το μοντέλο για το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε για τις εξωτερικές σχέσεις μας στο μέλλον – η άποψη ότι ένας μόνιμος πρόεδρος ή ένα μόνιμος υπουργός εξωτερικών αποφασίζει χωρίς σχεδιασμό ποια πρέπει να είναι η εξωτερική πολιτική όλων μας και συνεχίζει και το κάνει αυτό χωρίς αναφορά σε εθνικές κυβερνήσεις και εθνικά κοινοβούλια – η απάντηση πρέπει να είναι: Όχι, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Σε ότι αφορά τη χρηματοπιστωτική κρίση, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που το αρχικό σας σχέδιο ότι όλοι πρέπει να συγκεντρώσουν τα χρήματά τους δεν ευοδώθηκε. Ήταν χρήσιμο που οι Ιρλανδοί, οι Έλληνες και οι Γερμανοί αποχώρησαν και ενέργησαν σύμφωνα με τα εθνικά τους συμφέροντα. Αυτό που συνέβη στη σύνοδο κορυφής αφορούσε περισσότερο στη συμφωνία μεταξύ των εθνικών κρατών –το οποίο είναι θαυμάσιο και το οποίο με ευχαριστεί. Δεν άκουσα κανένα σήμερα να αναγνωρίζει ότι η παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση αντιστοιχεί όσο τίποτα άλλο με αποτυχία των κανονισμών. Δεν είχαμε έλλειψη κανονισμών: από το σχέδιο δράσης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τα τελευταία 10 έτη είχαμε μεγάλη αύξηση κανονισμών. Αυτό έβλαψε την ανταγωνιστικότητα περιοχών όπως το Λονδίνο και δεν προστάτευσε ούτε έναν επενδυτή. Γι’ αυτό σας παρακαλώ, η πληθώρα κανονισμών δεν είναι η απάντηση. Πρέπει να σκεφτούμε ξανά τι κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να ενεργούμε με βάση το δικό μας εθνικό συμφέρον. Το γεγονός ότι οι τράπεζές μας δεν μπορούν να καταβάλλουν μερίσματα για τα επόμενα πέντε έτη, ενώ οι Ελβετικές τράπεζες μπορούν, είναι κάτι που αποδεικνύει ότι, εάν έχετε την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα να βρίσκεστε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να αντιμετωπίσετε πολύ καλύτερα τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις από το να βρίσκεστε κολλημένοι στη μέση."@el10
"— Señor Presidente, dirijo mis comentarios al Presidente en ejercicio del Consejo. Presidente Sarkozy, fueron su determinación, dinamismo e iniciativa las que le enviaron a Georgia y Rusia para buscar y preparar un acuerdo. Lo hizo por cuenta propia. No estaba actuando en nombre de la Unión Europea. Sería un engaño que alguien en este lugar pensara que fue así. No había tenido lugar una reunión del Consejo, no hubo una resolución ni hubo un mandato. Lo hizo como Presidente francés, muy bien por usted. No obstante, si está usted proponiendo que ése es el modelo con el que deberíamos decidir sobre nuestros asuntos exteriores en el futuro —la idea de que un Presidente o un Ministro de Asuntos Exteriores permanentes decidan sobre la marcha cuál debería ser la política exterior de todos nosotros sin hacer referencia a ningún gobierno ni parlamento nacional— la respuesta tiene que ser: no, muchas gracias. En cuanto a la crisis financiera, estoy encantado de que su plan inicial de poner dinero entre todos saltara en pedazos. Estuvo bien que Irlanda, Grecia y Alemania abandonaran y actuaran en su propio interés nacional. Lo ocurrido en la cumbre fue más una cuestión de países haciéndose promesas mutuamente; lo que está muy bien y me hace muy feliz. No he oído hoy a nadie reconocer que esta crisis financiera se debe, sobre todo, a un fracaso de los reglamentos. No hemos tenido una falta de normativas: de cada plan de acción en materia de servicios financieros que se ha elaborado durante los diez últimos años, hemos tenido una superabundancia de reglamentos. Esto ha dañado la competitividad de plazas como Londres y no ha protegido ni a un solo inversor. Así que, por favor, la respuesta no es más reglamentación. Tenemos que replantearnos qué hemos estado haciendo. Pienso que tenemos que empezar actuando en nuestro propio interés nacional. El hecho de que nuestros bancos no puedan pagar dividendos durante los próximos cinco años, mientras que los bancos suizos sí pueden, es algo que demuestra que si se tiene la flexibilidad y adaptabilidad de estar fuera de la Unión Europea, se puede capear la crisis financiera mucho mejor que si se está atascado en el medio."@es21
". – Härra juhataja, minu tähelepanekud on mõeldud nõukogu eesistujale. President Sarkozy, just teie enda energia, jõulisus ja ettevõtlikkus oli see, mis saatis teid Gruusiasse ja Venemaale, et püüda saavutada kokkulepet. Te tegite seda omal algatusel. Te ei tegutsenud Euroopa Liidu nimel. Kui keegi siinolijatest nii mõtleb, on ta eksiteel. Euroopa Ülemkogu kohtumist ei olnud toimunud, sellekohast resolutsiooni polnud vastu võetud ja vastavad volitused puudusid. Te tegite seda Prantsusmaa presidendina ja tegite seda hästi. Kui te aga tahate öelda, et edaspidi peaksimegi oma välispoliitilisi küsimusi otsustama just sellise toimimismudeli eeskujul – nii, et alaline eesistuja või alaline välisminister otsustab käigu pealt, milline välispoliitika meil peaks olema, ning läheb ja teeb seda ilma riikide valitsustega ja parlamentidega konsulteerimata –, siis peame ütlema, et suur tänu, aga ei. Mis puudutab finantskriisi, siis on mul hea meel, et teie algne plaan koondada kõikide raha ühte patta ei läinud läbi. Hea, et iirlased, kreeklased ja sakslased läksid oma teed ja tegutsesid igaüks oma riigi huvides. Tippkohtumisel toimus pigem rahvusriikide omavaheline kokkuleppimine – see on tore ja selle üle mul on hea meel. Ma ei ole kuulnud kedagi täna tunnistavat, et praeguse finantskriisi taga on kõikide muude põhjuste kõrval samaväärselt ka ebaõnnestunud reguleerimine. Me ei saa öelda, et reguleerimist oleks olnud vähe: finantsteenuste tegevuskava raames on meil viimase 10 aasta jooksul võetud vastu terve hulk õigusakte. See on kahjustanud Londoni ja teiste selliste kohtade konkurentsivõimet ega ole kaitsnud ainsatki investorit. Nii et ulatuslikum reguleerimine ei ole nüüd küll mingi lahendus. Me peame uuesti läbi mõtlema, mida me oleme teinud. Leian, et me peame hakkama tegutsema enda riikide huvidest lähtuvalt. Asjaolu, et meie pangad ei suuda järgmisel viiel aastal dividende maksta, kuid Šveitsi pangad suudavad, näitab, et kui olla paindlik ja kohanemisvõimeline väljaspool Euroopa Liitu, siis suudetakse finantskriisid üle elada hoopis edukamalt kui siin keskel plindris olles."@et5
". Arvoisa puhemies, osoitan huomioni neuvoston puheenjohtajalle. Arvoisa puheenjohtaja Sarkozy, Georgiaan ja Venäjälle neuvottelemaan teidät vei oma tarmokkuutenne, dynamisminne ja aloitteellisuutenne. Lähditte sinne omasta aloitteestanne. Te ette toiminut Euroopan unionin edustajana. Jos joku tässä salissa niin kuvittelee, hän pettää itseään. Neuvosto ei ollut keskustellut asiasta, siitä ei oltu tehty päätöslauselmaa, eikä teillä ollut neuvoston mandaattia. Te lähditte matkaan Ranskan presidenttinä, ja hyvä niin. Jos te kuitenkin ehdotatte, että meidän pitäisi tulevaisuudessa päättää ulkopolitiikastamme tällä tavoin – siten, että pysyvä puheenjohtaja tai pysyvä ulkoministeri tekee ja toteuttaa noin vain meitä kaikkia koskevia ulkopoliittisia päätöksiä kysymättä kansallisten hallitusten tai parlamenttien näkemystä –, niin vastaus on ilman muuta: ei kiitos. Rahoituskriisin suhteen olen huojentunut siitä, että alkuperäinen suunnitelmanne, jonka mukaan kaikkien olisi pitänyt laittaa rahansa yhteiseen kasaan, epäonnistui. Oli hyvä, että Irlanti, Kreikka ja Saksa päättivät toimia omien kansallisten etujensa mukaisesti. Huippukokouksessa nähtiin ennen kaikkea kansallisvaltioiden sopivan asioista keskenään – mikä on mielestäni oikein. En ole kuullut, että kukaan olisi tänään myöntänyt rahoituskriisin johtuvan sääntelyn puutteesta siinä missä mistä tahansa muusta syystä. Sääntelystä ei ole ollut puutetta. Rahoituspalvelujen toimintasuunnitelma on viimeisten 10 vuoden aikana aiheuttanut sääntelytulvan. Se on heikentänyt muun muassa Lontoon kilpailukykyä, eikä se ole suojannut yhtäkään sijoittajaa. Sääntelyn lisääminen ei siis ole mikään ratkaisu. Meidän on pohdittava, mitä me olemme tähän asti tehneet. Uskon, että meidän on ryhdyttävä toimimaan kansallisten etujemme mukaisesti. Se, että EU:n pankit eivät pysty maksamaan osinkoja seuraaviin viiteen vuoteen, mutta sveitsiläiset pankit pystyvät, osoittaa, että Euroopan unionin ulkopuolinen valtio voi jousto- ja mukautumiskykynsä ansiosta selvitä rahoituskriiseistä unionin puristuksessa olevia valtioita paljon kivuttomammin."@fi7
". Monsieur le Président, mes remarques s’adressent au président en exercice du Conseil. Monsieur le Président Sarkozy, c’est votre énergie, votre dynamisme et votre initiative personnels qui vous ont envoyé en Géorgie et en Russie pour tenter une médiation. Vous l’avez fait de votre propre chef. Vous n’avez pas agi au nom du groupe Union européenne. Pour ceux qui, ici, le croyaient, c’est une déception. Il n’y a pas eu de réunion du Conseil, il n’y a pas eu de résolution et il n’y avait pas de mandat. Vous l’avez fait en tant que président de la République française, et grand bien vous fasse. Toutefois, si vous proposez que c’est le modèle selon lequel nous devrions décider de nos affaires étrangères à l’avenir - l’idée qu’un président permanent ou un ministre permanent des affaires étrangères décide au pied levé quelle doit être notre politique étrangère à tous et qu’il fonce et l’appplique sans références aux gouvernements nationaux ni aux parlements nationaux - la réponse doit être: non merci, sans façon. En ce qui concerne la crise financière, je suis ravi que votre plan original consistant à demander à chacun de cotiser et de mettre au pot soit tombé à l’eau. C’est une bonne chose que les Irlandais, les Grecs et les Allemands se soient défilés pour agir dans leurs propres intérêts nationaux. Ce qui s’est passé au sommet, c’est plutôt une affaire entre États-nations concluant des accords les uns avec les autres - c’est fort bien et je m’en réjouis. Je n’ai entendu personne aujourd’hui reconnaître que cette crise financière n’est en rien due à une absence de règlementation. Nous n’étions pas en manque de règlementation: le plan d’action pour les services financiers pour les dix dernières années a déclenché une avalanche de règlements qui a nui à la compétitivité de places comme Londres et n’a pas protégé un seul investisseur. Alors s’il vous plaît, plus de règlement n’est pas la bonne réponse. Nous devons reconsidérer nos actions. Je crois que nous devons commencer à agir dans notre intérêt national. Le fait que nos banques ne pourront pas payer de dividendes pendant les cinq prochaines années, alors que les banques suisses le pourront, prouve que si on dispose de la flexibilité et de l’adaptabilité nécessaires pour rester en dehors de l’Union européenne, on peut surmonter les crises financières bien mieux que si on est coincé au milieu."@fr8
"Elnök úr, megjegyzéseimet a Tanács tisztelt soros elnökének címzem. Sarkozy elnök úr, Önt a saját energiája, dinamizmusa és kezdeményezése vezette arra, hogy Grúziába és Oroszországba látogasson, és megpróbáljon közvetíteni egy megállapodás elérésében. Ön ezt a saját felelősségére tette. Nem az Európai Unió nevében járt el. Tévedés, ha itt bárki is ennek az ellenkezőjét gondolja. A Tanács nem tartott ülést, nem készült állásfoglalás és nem került sor megbízatásra. Ön mint francia elnök járt el, és jól tette. Ha azonban Ön azt javasolja, hogy ez legyen az a modell, amely alapján a jövőben intéznünk kell külpolitikánkat – vagyis az az elképzelés, hogy egy állandó elnök vagy egy állandó külügyminiszter dönt gyorsan arról, hogy milyen külpolitikát kell mindnyájunknak folytatni, majd elmegy anélkül, hogy tájékoztatná a nemzeti kormányokat és parlamenteket – azt kell válaszolnunk, hogy igazán nagyon köszönjük, de nem. Ami a pénzügyi válságot illeti, örülök annak, hogy az Ön eredeti terve, miszerint mindenkinek egy helyre kell összpontosítania a pénzét, darabokra hullott. Jó volt, hogy az írek, a görögök és a németek eltértek ettől az elképzeléstől és saját nemzeti érdekük alapján cselekedtek. Ami a csúcstalálkozón történt, az inkább a nemzetek egymás közötti megállapodása volt – ami nagyszerű, és örülök ennek. Ma még senki nem ismerte el, hogy ez a pénzügyi válság nem a szabályozás kudarcának tulajdonítható. Nem szenvedtünk a szabályozás hiányában: a pénzügyi szolgáltatások cselekvési tervétől kezdve az elmúlt 10 évben egymást érték a szabályozások. Ez káros volt például London versenyképességére nézve, és egyetlen befektető számára sem biztosított védelmet. Tehát kérem, a még nagyobb mértékű szabályozás nem válasz a problémára. Át kell gondolnunk, amit eddig tettünk. Szerintem el kell kezdenünk saját nemzeti érdekeink alapján cselekedni. Az a tény, hogy a mi bankjaink nem tudnak osztalékot fizetni a következő öt évre, míg a svájci bankok tudnak, azt bizonyítja, hogy ha az Európai Unión kívül rugalmassággal és alkalmazkodóképességgel rendelkezik egy ország, sokkal könnyebben átvészelheti a pénzügyi válságot, mintha be lenne ragadva az unió kellős közepébe."@hu11
"Signor Presidente, rivolgo le mie osservazioni al presidente in carica del Consiglio. Signor Presidente Sarkozy, sono stati la sua energia, il suo dinamismo e il suo spirito di iniziativa a indurla a rivolgersi a Georgia e Russia affinché cercassero di negoziare un accordo. E’ stata una sua iniziativa. Non ha agito per conto dell’Unione europea. Sarebbe una delusione se qualunque in questa sede la pensasse diversamente. Non vi sono state riunioni del Consiglio, non vi sono state risoluzioni, non vi sono stati mandati. Le ha agito come presidente francese, che Dio gliene renda merito. Tuttavia, se lei sta dicendo che questo è il modello sulla base del quale dovremmo in futuro prendere decisioni in merito ai nostri affari esteri, vale a dire l’idea che un presidente permanente o un ministro degli Esteri permanente decida autonomamente quale dovrebbe essere la politica estera di noi tutti e attui la sua decisione senza fare alcun riferimento a governi e parlamenti nazionali, la risposta non può che essere: no grazie, molto gentile. Per quanto riguarda la crisi finanziaria, sono molto lieto che il suo piano originario secondo cui tutti avrebbero dovuto mettere il denaro nel piatto sia andato in frantumi. E’ stato un bene che irlandesi, greci e tedeschi abbiano deciso di agire sulla base dei propri interessi nazionali. Al vertice in realtà è accaduto che Stati nazione sono pervenuti a un accordo, esito assolutamente lodevole per il quale mi rallegro. Oggi non ho sentito nessuno riconoscere che la crisi finanziaria è frutto soprattutto del fallimento della regolamentazione. Non ci è affatto mancata la regolamentazione: prescindendo dal piano di azione per i servizi finanziari, negli ultimi 10 anni abbiamo avuto tutta una serie di regolamenti che hanno danneggiato la competitività di piazze come Londra senza proteggere un solo investitore. Pertanto, vi prego, una maggiore regolamentazione non è certo la risposta. Abbiamo bisogno di ripensare a ciò che abbiamo fatto. Credo che dovremmo iniziare ad agire sulla base del nostro interesse nazionale. Il fatto che le nostre banche non possano pagare dividendi per il prossimo quinquennio mentre le banche svizzere possono farlo dimostra che se avessimo la flessibilità e l’adattabilità per essere al di fuori dell’Unione europea potremmo superare una crisi finanziaria molto meglio che bloccati al suo interno."@it12
"Gerb. pirmininke, savo pastabas adresuoju laikinai einančiam Tarybos Pirmininko pareigas. Gerb. Prezidente N. Sarkozy, būtent dėl savo energijos, dinamiškumo ir iniciatyvumo nukeliavote į Gruziją ir Rusiją, bandydamas tarpininkauti ir pasiekti susitarimą. Jūs tai padarėte savo iniciatyva. Neveikėte Europos Sąjungos vardu. Jei kas nors čia galvoja, kad buvo kitaip – jie apsigauna. Nebuvo Tarybos susitikimo, nebuvo jokios rezoliucijos, nebuvo jokių įgaliojimų. Jūs veikėte kaip Prancūzijos prezidentas ir jums puikiai pavyko. Tačiau jei jūs siūlote, kad būtent dėl tokio mūsų užsienio politikos modelio turėtume priimti sprendimą – t. y. modelio, kai nuolatinis pirmininkas ar nuolatinis užsienio reikalų ministras sprendžia, kokia turėtų būti visų mūsų užsienio politika, imasi veiksmų ir tai daro be nacionalinių vyriausybių ir nacionalinių parlamentų – tai atsakymas turėtų būti toks: ne, tikrai ačiū, bet ne. Finansų krizės klausimu, turiu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog jūsų pirminis planas, pagal kurį visi kartu į vidurį turi sudėti savo pinigus, žlugo. Labai gerai, kad airiai, graikai ir vokiečiai atsiskyrė ir veikė pagal savo nacionalinius interesus. Susitikimas buvo labiau panašus į atvejį, kai valstybės susitarė viena su kita, ir tai yra gerai ir dėl to aš džiaugiuosi. Negirdėjau, kad šiandien kas nors pripažintų, jog ši finansų krizė yra ir reguliavimo žlugimas. Nebuvo taip, kad mums trūktų reguliavimo: per pastaruosius dešimt metų iš finansinių paslaugų veiksmų plano mes turėjome itin gausų reguliavimą. Toks reguliavimas pažeidė konkurencingumą tokiose vietose kaip Londonas ir neapsaugojo nė vieno investuotojo. Taigi, daugiau reguliavimo – ne atsakymas. Mums reikia iš naujo apmąstyti, ką mes veikėme. Manau, kad mums reikia pradėti veikti savo nacionalinių interesų labui. Tai, kad mūsų nacionaliniai bankai negali mokėti dividendų už ateinančius penkerius metus, o Šveicarijos bankai – gali, įrodo, kad būdamas lankstus ir mokėdamas prisitaikyti ne Europos Sąjungoje gali atlaikyti finansų krizes daug geriau, nei būdamas įstrigęs Sąjungos viduryje."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es adresēju savas piezīmes Padomes priekšsēdētāja kungam. Priekšsēdētāj tā bija jūsu enerģija, dinamisms un iniciatīva, kas nosūtīja jūs uz Gruziju un Krieviju, lai mēģinātu panākt vienošanos. Jūs to izdarījāt bez citu palīdzības. Jūs nerīkojāties Eiropas Savienības vārdā. Ir maldīgi domāt citādi. Nebija nekādas Padomes sanāksmes, nekādas rezolūcijas un pilnvarojuma. Jūs to darījāt kā Francijas prezidents, un tas bija labi darīts. Tomēr, ja jūs piedāvājat mūsu ārlietas nākotnē risināt pēc šāda modeļa — ideja ir tāda, ka pie varas esošais prezidents vai ārlietu ministrs ātri pieņem lēmumu, kādai būtu jābūt mūsu ārpolitikai, un sāk darboties neatkarīgi no valstu valdībām un parlamentiem — atbilde būs: nē, liels paldies! Attiecībā uz finanšu krīzi man ir prieks, ka jūsu sākotnējais plāns par to, ka visiem vajadzētu savākt vienkopus savu naudu, sabruka. Tas bija labi, ka Īrija, Grieķija un Vācija atteicās un rīkojās savās interesēs. Tas, kas notika augsta līmeņa sanāksmē, bija vairāku valstu savstarpēja vienošanās — kas ir labi un par ko es priecājos. Es neesmu dzirdējis šodien nevienu, kas atzītu, ka šī finanšu krīze ir kaut kas vairāk par neveiksmīgu regulēšanu. Mums nav trūcis regulu: saskaņā ar finanšu pakalpojumu rīcības plānu pēdējos desmit gados mums ir bijusi regulu „sniega vētra”. Tas ir kaitējis konkurētspējai tādās vietās kā Londona, un tas nav pasargājis nevienu investoru. Tāpēc, lūdzu, vairāk regulu nav atbilde. Mums ir jāpārdomā tas, ko mēs esam darījuši. Es domāju, ka mums ir jāsāk darboties mūsu pašu valstu interesēs. Tas, ka mūsu bankas nevar samaksāt dividendes par nākamajiem pieciem gadiem, bet Šveices bankas var, liecina, ka, ja jūs varat elastīgi un brīvi rīkoties, esot ārpus Eiropas Savienības, jūs varat pārciest finanšu krīzi daudz labāk nekā, esot iesprūdis pa vidu."@lv13
"Mr President, I address my remarks to the President-in-Office of the Council. President Sarkozy, it was your own energy, dynamism and initiative that sent you off to Georgia and Russia to try and broker a deal. You did it off your own bat. You were not acting on behalf of the European Union. It is a delusion if anybody in this place thinks you were. There had been no Council meeting, there was no resolution and there was no mandate. You did it as the French President, and well done to you! However, if you are proposing that that is the model on which we should decide our foreign affairs in the future – the idea that a permanent president or a permanent foreign minister decides on the hoof what the foreign policy of all of us should be and goes off and does this without reference to national governments and national parliaments – the answer has to be: No, thank you very much indeed! As far as the financial crisis is concerned, I am delighted that your original plan that everybody should club their money together in the middle fell to pieces. It was a good thing that the Irish, Greeks and Germans went off and acted in their own national interests. What happened at the summit was more a case of nation states agreeing with each other – which is fine and which I am happy with. I have not heard anybody today recognise that this financial crisis is as much as anything else a failure of regulation. We have not had a lack of regulation: out of the financial services action plan for the last 10 years we have had a blizzard of regulation! It has damaged the competitiveness of places like London and it has not protected a single investor. So please, more regulation is not the answer. We need to rethink what we have been doing. I think we need to start acting in our own national interest. The fact that our banks cannot pay dividends for the next five years, whereas the Swiss banks can, is something that proves that if you have the flexibility and adaptability of being outside the European Union you can weather financial crises far better than being stuck in the middle."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik richt mijn opmerkingen tot de fungerend voorzitter van de Raad. President Sarkozy, uw eigen energie, dynamiek en initiatief stuurden u naar Georgië en Rusland om te proberen een overeenkomst tot stand te brengen. U hebt dat op eigen houtje gedaan. U handelde niet namens de Europese Unie. Het is een waanidee als iemand hier denkt dat u dat wel deed. Er was geen bijeenkomst van de Raad geweest, er was geen resolutie en er was geen mandaat. U hebt het als de Franse president gedaan, en prima gedaan hoor! Als u echter voorstelt dat dit het model is waarmee we over onze buitenlandse zaken in de toekomst moeten beslissen – het idee dat een vaste voorzitter of een vaste minister van Buitenlandse Zaken zo maar even beslist wat het buitenlands beleid van ons allemaal zou moeten zijn en ervandoor gaat en dit doet zonder nationale regeringen en nationale parlementen te raadplegen – dan moet het antwoord zijn: nou nee, bedankt. Wat de financiële crisis betreft ben ik heel blij dat uw oorspronkelijke plan dat iedereen zijn geld bij elkaar zou moeten leggen in duigen is gevallen. Het was goed dat de Ieren, de Grieken en de Duitsers ervandoor gingen en in hun eigen nationale belang hebben gehandeld. Wat er op de top gebeurde, was eerder een voorbeeld van natiestaten die met elkaar tot overeenstemming komen, wat prima is en waar ik goed mee kan leven. Ik heb vandaag nog niemand horen erkennen dat deze financiële crisis vooral ook een falen van de regelgeving is. We hebben geen gebrek aan regelgeving gehad: uit het actieplan financiële diensten voor de afgelopen tien jaar is een lawine aan regelgeving over ons uitgestort. Het heeft het concurrentievermogen van plaatsen als Londen aangetast en nog niet één investeerder beschermd. Dus alsjeblieft, meer regelgeving is niet het antwoord. We moeten nog eens goed nadenken over wat we hebben gedaan. Ik denk dat we in ons eigen nationale belang moeten gaan handelen. Het feit dat onze banken de komende vijf jaar geen dividend kunnen uitkeren, terwijl de Zwitserse banken dat wel kunnen, bewijst dat als je flexibel bent en je kunt aanpassen omdat je niet in de Europese Unie zit, je een financiële crises veel beter kunt doorstaan dan wanneer je vastzit in de EU."@nl3
"Panie przewodniczący! Moje uwagi kieruję do pana urzędującego przewodniczącego Rady. Panie przewodniczący Sarkozy! To pańska energia, dynamizm i inicjatywa zaprowadziły pana do Gruzji i Rosji, by tam podjął pan próby osiągnięcia i wynegocjowania porozumienia. Pojechał tam pan z własnych pobudek. Nie działał pan w imieniu Unii Europejskiej. Karmi się złudzeniami każdy w tym miejscu, kto uważa, że pan ją reprezentował. Nie odbyło się żadne posiedzenie Rady, nie była przyjęta żadna rezolucja ani nie został udzielony żaden mandat. Występował pan tam jako prezydent Francji i wykonał dobrą robotę. Niemniej jednak, jeśli pan proponuje taki model, w oparciu, o który powinniśmy podejmować nasze decyzje w sprawach zagranicznych w przyszłości – wysuwa pan koncepcję, że niezmieniany przewodniczący czy stały minister spraw zagranicznych ma decydować tym, w jakim kierunku powinna zmierzać polityka zagranicznej nas wszystkich i prowadzić ją bez żadnego porozumienia z rządami i parlamentami – odpowiedź musi być następująca: nie, naprawdę bardzo panu dziękujemy. W nawiązaniu do kryzysu finansowego powiem, że jestem niezmiernie zadowolony, że upadł pański początkowy plan, zgodnie z którym każdy powinien położyć swoją składkę na stole. Dobrze się stało, że Irlandczycy, Grecy i Niemcy postanowili działać we własnym narodowym interesie. Rozmowy podczas szczytu bardziej przypominały uzgadnianie spraw przez poszczególne państwa między sobą – co uważam za słuszne i z czego jestem zadowolony. Nie słyszałem dziś, żeby ktokolwiek powiedział, że ten kryzys finansowy jest niczym innym tylko skutkiem niepowodzenia regulacji. Nie brakowało nam regulacji: w związku z planem działania dotyczącym usług finansowych przez ostatnie 10 lat mieliśmy całe mnóstwo regulacji. Przyczyniły się one do zniszczenia konkurencyjności w takich miejscach jak Londyn, a nie ochroniły ani jednego inwestora. Dajmy więc spokój regulacjom, nie są one odpowiedzią. Musimy się zastanowić nad tym, co robimy. Moim zdaniem musimy zacząć działać we własnym, narodowym interesie. To, że nasze banki nie mogą wypłacać dywidendy przez następne pięć lat, podczas gdy banki szwajcarskie mogą, dowodzi, że jeżeli dysponuje się elastycznością i możliwością adaptacji dzięki temu, że się jest poza Unią Europejską można przetrwać kryzysy finansowe o wiele lepiej, niż jak się tkwi nieruchomo w środku."@pl16
"Senhor Presidente, dirijo as minhas observações ao Presidente em exercício do Conselho. Senhor Presidente Sarkozy, pela energia, dinamismo e iniciativa pessoais que o levaram até à Geórgia e à Rússia para tentar negociar um acordo. V. Exa. fez isso por sua alta recreação. Não agiu em nome União Europeia. É uma ilusão alguém aqui pensar que sim. Não tinha havido nenhuma reunião do Conselho, não havia nenhuma resolução e não havia nenhum mandato. V. Exa. agiu enquanto Presidente francês e fez muito bem! Todavia, se está a propor que este é o modelo com base no qual devemos decidir os nossos assuntos externos no futuro – um presidente permanente ou um ministro dos Negócios Estrangeiros permanente que decide no imediato qual deve ser a política externa de todos nós, sem consultar os governos nacionais e os parlamentos nacionais – a resposta tem de ser: Muito obrigado, mas não! No que respeita à crise financeira, apraz-me que o seu plano original de que todos deveriam reunir o seu dinheiro não tenha vingado. Foi uma coisa boa os irlandeses, gregos e alemães terem saído e agido de acordo com os seus próprios interesses nacionais. O que aconteceu na Cimeira foi mais uma situação em que Estados-nação chegaram a acordo uns com os outros – isso é óptimo e deixa-me satisfeito. Hoje não ouvi ninguém admitir que esta crise financeira é como tudo o resto um fracasso da regulamentação. Não temos tido falta de regulamentação: devido ao plano de acção para os serviços financeiros, nos últimos 10 anos tivemos uma avalanche de regulamentação! Esse excesso prejudicou a competitividade de cidades como Londres e não protegeu um único investidor. Por isso, mais regulamentação não é a resposta. Precisamos de repensar o que temos andado a fazer. Penso que precisamos de começar a agir no nosso próprio interesse nacional. O facto de os nossos bancos não poderem pagar dividendos nos próximos cinco anos, enquanto os bancos suíços podem fazê-lo, demonstra que, quando se possui a flexibilidade e a adaptabilidade de quem está fora da União Europeia, pode-se escapar às crises financeiras muito mais facilmente do que quando se está preso no meio."@pt17
"Mr President, I address my remarks to the President-in-Office of the Council. President Sarkozy, it was your own energy, dynamism and initiative that sent you off to Georgia and Russia to try and broker a deal. You did it off your own bat. You were not acting on behalf of the European Union. It is a delusion if anybody in this place thinks you were. There had been no Council meeting, there was no resolution and there was no mandate. You did it as the French President, and well done to you! However, if you are proposing that that is the model on which we should decide our foreign affairs in the future – the idea that a permanent president or a permanent foreign minister decides on the hoof what the foreign policy of all of us should be and goes off and does this without reference to national governments and national parliaments – the answer has to be: No, thank you very much indeed! As far as the financial crisis is concerned, I am delighted that your original plan that everybody should club their money together in the middle fell to pieces. It was a good thing that the Irish, Greeks and Germans went off and acted in their own national interests. What happened at the summit was more a case of nation states agreeing with each other – which is fine and which I am happy with. I have not heard anybody today recognise that this financial crisis is as much as anything else a failure of regulation. We have not had a lack of regulation: out of the financial services action plan for the last 10 years we have had a blizzard of regulation! It has damaged the competitiveness of places like London and it has not protected a single investor. So please, more regulation is not the answer. We need to rethink what we have been doing. I think we need to start acting in our own national interest. The fact that our banks cannot pay dividends for the next five years, whereas the Swiss banks can, is something that proves that if you have the flexibility and adaptability of being outside the European Union you can weather financial crises far better than being stuck in the middle."@ro18
"Vážený pán predseda, svoje pripomienky adresujem úradujúcemu predsedovi Rady. Vážený pán prezident Sarkozy, na rokovania do Gruzínska a do Ruska vás vyslala vaša energia, elán a iniciatíva. Urobili ste to na vlastnú päsť. Nekonali ste v mene Európskej únie. Ak si to niekto na tomto mieste myslí, je to falošná predstava. Neuskutočnilo sa žiadne zasadnutie Rady, nebolo vydané žiadne uznesenie ani žiadny mandát. Urobili ste to ako francúzsky prezident a urobili ste dobrú prácu. Ak však navrhujete, aby to bol vzor, podľa ktorého by sme mali rozhodovať o našich zahraničných veciach v budúcnosti – že stály predseda, alebo stály minister zahraničných vecí za pochodu rozhodne, aká bude naša zahraničná politika, a odíde a urobí to bez toho, aby sa obrátil na vlády členských štátov a národné parlamenty – odpoveď musí znieť: Nie, naozaj vám veľmi pekne ďakujeme. Pokiaľ ide o finančnú krízu, som rád, že neprešiel váš pôvodný plán, aby všetci prispeli do spoločného fondu. Íri, Gréci a Nemci urobili dobre, že odišli a konali vo svojich národných záujmoch. Teší ma a je dobré, že na samite bola medzi jednotlivými členskými štátmi väčšia zhoda. Nikoho som dnes nepočul povedať, že dôvodom tejto finančnej krízy je predovšetkým zlyhanie regulácie. Nemali sme nedostatočnú reguláciu: za posledných 10 rokov sme mali more regulácie na základe akčného plánu pre finančné služby. Poškodila konkurencieschopnosť miest, ako je Londýn, a neochránila ani jediného investora. Odpoveďou preto nie je viac regulácie. Musíme prehodnotiť to, čo robíme. Myslím si, že členské štáty musia začať konať vo svojich národných záujmoch. Skutočnosť, že za posledných päť rokov naše banky nemôžu vyplácať dividendy, zatiaľ čo švajčiarske banky môžu, dokazuje, že ak máte flexibilitu a prispôsobivosť mimo Európskej únie, môžete znášať finančné krízy lepšie, ako keď zostanete uviaznutí v strede."@sk19
"Gospod predsednik, svoje pripombe naslavljam na predsednika Sveta. Predsednik Sarkozy, vaša lastna energija, dinamičnost in pobuda so vas vodile v Gruzijo in Rusijo, da bi poskušali doseči dogovor. To ste storili na lastno pest. Niste ravnali v imenu Evropske unije. Če kdo tu misli, da ste, je v zablodi. Ni bilo sestanka Sveta, ni bilo resolucije in ni bilo pooblastila. To ste storili kot francoski predsednik, in dobro ste opravili. Toda če predlagate, da je to model, po katerem bi se morali v prihodnosti odločati o zunanjih zadevah – zamisel, da bi stalni predsednik ali stalni zunanji minister na hitro odločal o tem, kakšna naj bi bila zunanja politika vseh nas, in šel in jo izvajal brez posvetovanja z nacionalnimi vladami in nacionalnimi parlamenti –, mora odgovor biti: ne, res hvala lepa. Kar zadeva finančno krizo, sem navdušen, da je propadel vaš prvotni načrt, po katerem naj bi vsi skupaj zbrali denar za plačilo. Dobro, da so Irci, Grki in Nemci šli in ravnali v skladu s svojimi lastnimi nacionalnimi interesi. Na vrhovnem zasedanju je šlo bolj za to, da so se države dogovorile med sabo, kar je dobro in s čimer sem zadovoljen. Danes nisem slišal nikogar, ki bi priznal, da je ta finančna kriza posledica zgrešene ureditve, vsaj toliko kot posledica drugih vzrokov. Ni pomanjkanja regulacije: od akcijskega načrta za finančne storitve smo v zadnjih 10 letih imeli cel metež regulacije. Škoduje konkurenčnosti krajev, kot je London, zaščitila pa ni niti enega samega vlagatelja. Zato vas prosim, več regulacije ni odgovor. Premisliti moramo o tem, kaj smo počeli. Mislim, da moramo začeti ravnati v svojem lastnem nacionalnem interesu. Dejstvo, da naše banke ne bodo mogle izplačati dividend v naslednjih petih letih, medtem ko jih švicarske banke lahko, dokazuje, da lahko izven Evropske unije, ko si fleksibilen in prilagodljiv, veliko lažje prebrodiš finančne krize, kot če obtičiš na sredi."@sl20
". Herr talman! Jag riktar mig till ordföranden för rådet. Det var er egen energi, dynamik och initiativförmåga som sände er till Georgien och Ryssland för att försöka nå ett avtal. Ni gjorde det på egen hand. Ni agerade inte på Europeiska unionens vägnar. Det är en villfarelse att tro att ni gjorde det. Inget möte med rådet hade ägt rum, det fanns ingen resolution och inget mandat. Ni gjorde detta i egenskap av Frankrikes president, och det gjorde ni bra. Men om ni föreslår att detta ska vara den modell som vi ska fatta beslut om utrikesfrågor efter i framtiden – tanken att en permanent ordförande eller en permanent utrikesminister ska fatta improviserade beslut om utrikespolitiken för oss alla, och göra detta utan hänvisning till nationella regeringar eller nationella parlament – så måste svaret bli: nej tack så mycket. Vad gäller den ekonomiska krisen gläder det mig mycket att er ursprungliga plan att alla ska lägga ihop sina pengar föll. Det var bra att irländarna, grekerna och tyskarna agerade efter egna nationella intressen. Vad som skedde vid toppmötet var mer ett fall av nationalstater som höll med varandra – vilket är bra och vilket gläder mig. Jag har inte hört en enda person i dag erkänna att den ekonomiska krisen lika mycket som någonting annat är ett misslyckande i lagstiftningen. Det är inte en brist på lagstiftning: handlingsplanen för finansiella tjänster har medfört en skur av lagstiftning under de senaste tio åren. Det har varit till skada för konkurrenskraften på platser som t.ex. London och har inte skyddat en enda investerare. Så jag ber er att inse att mer lagstiftning inte är svaret. Vi måste tänka över vad det är vi har gjort. Jag anser att vi måste börja agera i vårt eget nationella intresse. Det faktum att våra banker inte kan betala ut utdelning under de kommande fem åren, medan de schweiziska bankerna kan göra det, visar att man kan ta sig igenom ekonomiska kriser mycket lättare om man har den flexibilitet och anpassbarhet som det innebär att befinna sig utanför Europeiska unionen än om man sitter fast mitt i den."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,10,4,21,21,9,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph