Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-21-Speech-2-064"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081021.7.2-064"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I address my remarks to the President-in-Office of the Council. President-in-Office, you brought us warm and encouraging words from last week’s Council. You said that Council and Parliament must work hand in hand – ‘ ’ – but our job is to read the small print. Why do the Council conclusions refer only to cooperation between Council and Commission? Why in all the paragraphs on climate change is there no mention whatsoever of the European Parliament? In paragraph 16 of this document, you should have invited the European Parliament – not just the Commission – to work with you; and recognise that Council and Parliament will decide, not the Council alone. Moreover, President-in-Office, you will find you need the European Parliament because some Member States are trying to unpick properly reached agreements. Europe must stick to its negotiated targets. It is dishonest of some governments to say that the new economic climate makes those agreements unachievable. New emissions targets for the car industry will not be in force until 2012: the emission-sharing proposals apply only after 2013, long after the global economy is forecast to pick up. Postponing action now will invite climate catastrophe and an even bigger bill. We need more than the Council agreed last week. President-in-Office, you rightly recognise the power of the markets. Since the Berlin Wall fell, 50 million Europeans have been lifted out of poverty because the free movement of goods, services and people is the key to Europe’s prosperity. More than that, it is vital to our liberty. Today we are seeing what happens when markets lack accountability. In recent weeks the global finance system has stared into an abyss and we need concerted action to pull it back. So my group welcomes the Council’s consolidation of the measures agreed by the euro area. They have alleviated the pressure on the interbank markets. Now we need to steer interest rates downwards to alleviate recession. We also welcome the Commission’s Capital Requirements Directive, the new accounting standards and the plans to control credit rating agencies. Europe must also play a leading role in negotiating a global system of financial governance. While rules are necessary, so are the means to enforce them. The Summit failed to agree an effective regime to supervise the financial system in Europe. I have made the case for a European financial services authority and it is rumoured that the President-in-Office also favours rigorous supervision at European level. By all means, try with the Americans to get a global agreement but proceed without them if they will not play ball. Supervision of the financial services industry remains the missing piece of the jigsaw. President-in-Office, you are a man of action. Your actions underline the case for a full-time President of the Council. You draw attention to our successes. In August, Europe kept the tanks out of Tbilisi. This month Europe has kept the banks in business. If, in December, Europe acts to preserve the planet then we should convince even the most sceptical that we need the Lisbon Treaty."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, směřuji své poznámky na úřadujícího předsedu Rady. Pane úřadující předsedo, vaše slova na zasedání Rady minulý týden nás potěšila a povzbudila. Řekl jste, že Rada a Parlament musí spolupracovat ruku v ruce – „ “ – ale naše práce je číst malé písmo. Proč závěry Rady odkazují pouze na spolupráci Rady a Komise? Proč není v žádném z bodů o změně klimatu ani zmínka o Evropském parlamentu? V bodu 16 tohoto dokumentu jste měl ke spolupráci s vámi vyzvat Evropský parlament, nikoliv pouze Komisi, a uznat, že rozhodovat budou Rada a Parlament, nikoliv samotná Rada. Kromě toho, pane úřadující předsedo, zjistíte, že Evropský parlament potřebujete, protože se některé členské státy pokouší porušit řádně sjednané dohody. Evropa se musí držet dojednaných cílů. Je nečestné, když některé vlády prohlašují, že nová hospodářská situace znemožnila realizaci těchto dohod. Nové emisní cíle pro automobilový průmysl nevstoupí v platnost před rokem 2012: návrhy na sdílení emisní zátěže se uplatní až po roce 2013, dlouho poté, co se světová ekonomika podle předpovědí zvedne. Pokud nyní nic nepodnikneme, usnadní to klimatickou katastrofu a zaplatíme o hodně více. Potřebujeme více, než na čem se Rada shodla minulý víkend. Pane úřadující předsedo, správně uznáváte sílu trhu. Od pádu Berlínské zdi se z chudoby dostalo 50 milionů Evropanů, protože volný pohyb zboží, služeb a osob jsou klíčem k evropské prosperitě. A co více, jsou životně důležité pro naši svobodu. Dnes vidíme, co se stane, když trhu chybí odpovědnost. V posledních týdnech zírá světový finanční systém do propasti a potřebujeme koordinovanou akci, abychom ho dostali zpět. Proto má skupina vítá konsolidaci opatření schválených eurozónou, kterou provedla Rada. Byl zmírněn tlak na mezibankovní trhy. Nyní potřebujeme snížit úrokové sazby, abychom zmírnili hospodářský pokles. Vítáme rovněž návrh Komise o kapitálových požadavcích, nové účetní standardy a plány na kontrolu ratingových agentur. Evropa musí rovněž hrát klíčovou roli při vyjednávání o světovém systému finanční správy. Stejně jako jsou nezbytná pravidla, jsou nezbytné i prostředky k jejich prosazování. Summit se nedohodl na účinném režimu kontroly evropského finančního systému. Vyzval jsem evropský orgán pro finanční služby a říká se, že úřadující předseda rovněž upřednostňuje přísnou kontrolu na evropské úrovni. Snažme se všemi prostředky společně s Američany dosáhnout světové dohody, ale pokračujme bez nich, pokud nebudou hrát s námi. Kontrola odvětví finančních služeb zůstává posledním chybějícím dílem skládačky. Pane úřadující předsedo, jste muž činu. Vaše činy podporují myšlenku stálého předsedy Rady. Upozorňujete na naše úspěchy. V srpnu Evropa zachránila Tbilisi před tanky. Tento měsíc zachránila Evropa banky. Má-li v prosinci Evropa jednat o záchranu planety, pak by i ti největší skeptici měli uznat, že potřebujeme Lisabonskou smlouvu."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne rette mine bemærkninger til rådsformanden. De bragte varme og opmuntrende ord fra rådsmødet i sidste uge. De sagde, at Rådet og Parlamentet skal arbejde hånd i hånd men vores opgave er at læse det, der står med småt. Hvorfor henvises der i Rådets konklusioner kun til samarbejdet mellem Rådet og Kommissionen? Hvorfor henvises der overhovedet ikke til Parlamentet i punkterne om klimaændringer? I punkt 16 i konklusionerne burde De have opfordret Europa-Parlamentet – ikke kun Kommissionen – til at samarbejde med Dem og have anerkendt, at afgørelserne vil blive truffet af Rådet og Parlamentet, og ikke af Rådet alene. De vil desuden nå frem til den erkendelse, at De har brug for Parlamentet, da en række medlemsstater forsøger at udvande behørigt indgåede aftaler. Europa skal stå fast på sine fastlagte mål. Det er uærligt, hvis nogle regeringer siger, at det ikke er muligt at opfylde disse mål på grund af den nye økonomiske situation. Nye emissionsmål for bilindustrien træder først i kraft i 2012. Forslagene om byrdefordeling træder først i kraft i 2013, længe efter den forventede genopretning af den globale økonomi. Hvis vi venter med at gribe ind, kan dette føre til klimakatastrofer og en endnu større regning. De tiltag, som Rådet nåede til enighed om i sidste uge, er ikke tilstrækkelige. De anerkender med rette markedernes betydning. Siden Berlinmurens fald er 50 mio. europæere blevet løftet ud af fattigdom, da den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer er af afgørende betydning for Europas velstand. Den er ydermere af afgørende betydning for vores frihed. Vi kan i dag se, hvad der sker, når markederne mangler gennemsigtighed. Igennem de seneste uger har det globale finanssystem været på afgrundens rand, og vi skal gøre en fælles indsats for at redde systemet. Min gruppe glæder sig således over, at Rådet har styrket de foranstaltninger, som landene i euroområdet er nået til enighed om. De har lettet presset på interbankmarkederne. Vi skal nu presse rentesatserne ned for at afhjælpe krisen. Vi glæder os også over Kommissionens kapitalgrundlagsdirektiv, de nye regnskabsstandarder og planerne om at føre tilsyn med kreditvurderingsinstitutterne. Europa skal også spille en ledende rolle i forhandlingerne om et globalt finansielt forvaltningssystem. Regler er nødvendige, men der skal også være redskaber til at håndhæve dem. Det lykkedes ikke at nå til enighed om et effektivt system for tilsyn med det finansielle system i Europa på topmødet. Jeg har argumenteret for en europæisk finanstilsynsmyndighed, og det forlyder, at rådsformanden også går ind for et strengt tilsyn på EU-niveau. Forsøg endelig at få en global aftale i stand med amerikanerne, men gå videre uden dem, hvis de ikke vil være med. Tilsyn med sektoren for finansielle tjenesteydelser er fortsat den sidste brik i puslespillet. De er en handlingens mand. Deres tiltag understreger behovet for en rådsformand på fuld tid. De sætter fokus på vores gode resultater. I august forhindrede EU, at der blev sendt kampvogne ind i Tbilisi. I denne måned har EU holdt bankerne oppe. Hvis EU i december griber ind for at beskytte planeten, bør vi kunne overbevise selv de mest skeptiske om, at vi har brug for Lissabontraktaten."@da2
"Herr Präsident! Meine Ausführungen richten sich an den amtierenden Ratspräsidenten. Herr Ratspräsident, Sie haben uns warme und ermutigende Worte vom Rat der letzten Woche mitgebracht. Sie haben gesagt, dass Rat und Parlament Hand in Hand arbeiten müssen – „ doch unsere Aufgabe ist es, das Kleingedruckte zu lesen. Warum beziehen sich die Schlussfolgerungen des Rates nur auf die Zusammenarbeit zwischen dem Rat und der Kommission? Warum ist in allen Absätzen zum Klimawandel überhaupt nicht die Rede vom Europäischen Parlament? In Absatz 16 dieses Dokuments hätten Sie das Europäische Parlament – nicht nur die Kommission – zur Zusammenarbeit mit Ihnen auffordern und erkennen sollen, dass Rat und Parlament entscheiden, nicht der Rat allein. Außerdem werden Sie, Herr Ratspräsident, feststellen, dass Sie das Europäische Parlament brauchen, weil einige Mitgliedstaaten versuchen, korrekt erzielte Vereinbarungen zunichte zu machen. Europa muss seine ausgehandelten Ziele einhalten. Es ist nicht aufrichtig, wenn einige Regierungen sagen, dass sich diese Vereinbarungen aufgrund des neuen Wirtschaftsklimas nicht erreichen lassen. Die neuen Emissionsziele für die Automobilindustrie werden erst 2012 in Kraft treten: Die vorgeschlagenen Emissionshandelsziele gelten erst nach 2013, also lange, nachdem sich die Weltwirtschaft den Prognosen zufolge wieder erholt hat. Wenn wir unser Handeln jetzt noch weiter auf die lange Bank schieben, dann öffnen wir der Klimakatastrophe Tür und Tor, und die Rechnung wird noch höher. Wir brauchen mehr als das, was der Rat letzte Woche vereinbart hat. Herr Ratspräsident, Sie haben zu Recht die Macht der Märkte anerkannt. Seit dem Fall der Berliner Mauer sind 50 Millionen Europäer aus den Fängen der Armut befreit worden, weil der freie Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr für Europas Wohlstand ausschlaggebend ist. Darüber hinaus ist er unerlässlich für unsere Freiheit. Heute sehen wir, was passiert, wenn die Märkte nicht genügend zur Rechenschaft gezogen werden. In den letzten Wochen hat das globale Finanzsystem in einen Abgrund geblickt, und wir brauchen eine konzertierte Aktion, um es wieder zurückzuziehen. Daher begrüßt meine Fraktion die vom Rat festgelegte Konsolidierung der Maßnahmen, welche von der Eurozone vereinbart wurden. Sie haben den Druck abgebaut, der auf dem Interbankenmarkt lastet. Nun müssen wir die Zinsen senken, um die Rezession abzufedern. Wir begrüßen auch die Eigenkapitalrichtlinie der Kommission, die neuen Rechnungslegungsstandards und die Pläne zur Beaufsichtigung der Rating-Agenturen. Europa muss auch eine führende Rolle bei der Aushandlung eines globalen Systems der Finanzordnung übernehmen. Ebenso notwendig wie die Regeln sind die Mittel, um sie durchzusetzen. Dem Gipfel ist es nicht gelungen, sich auf ein wirksames System für die Überwachung des Finanzsystems in Europa zu einigen. Ich habe für eine europäische Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen plädiert, und es gibt Gerüchte, wonach auch der Ratspräsident eine strenge Überwachung auf europäischer Ebene befürwortet. Sie sollten unbedingt versuchen, eine globale Einigung mit den Amerikanern zu erzielen, doch wenn sie nicht mitziehen wollen, sollten Sie alleine weitermachen. Die Beaufsichtigung der Finanzdienstleistungsbranche ist nach wie vor das fehlende Puzzlestück. Herr Ratspräsident, Sie sind doch ein Mann der Tat! Ihre Taten sind überzeugende Argumente für einen hauptamtlichen Ratspräsidenten. Sie lenken die Aufmerksamkeit auf unsere Erfolge. Im August konnte Europa die Panzer aus Tiflis heraushalten. In diesem Monat hat Europa dafür gesorgt, dass die Banken weiterhin handlungsfähig sind. Wenn Europa im Dezember handelt, um den Planeten zu erhalten, dann sollten wir auch die größten Skeptiker davon überzeugen, dass wir den Vertrag von Lissabon brauchen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, απευθύνω τις παρατηρήσεις μου στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Κύριε Προεδρεύοντα, μας αναφέρατε θερμά και ενθαρρυντικά λόγια από το Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας. Αναφέρατε ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να εργαστούν σκληρά από κοινού – « » – αλλά το έργο μας είναι να διαβάσουμε τα ψιλά γράμματα. Γιατί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρονται μόνο στη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής; Γιατί σε όλες τις παραγράφους για τις κλιματικές αλλαγές δεν γίνεται καμία αναφορά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Στην παράγραφο 16 του παρόντος εγγράφου, έπρεπε να έχετε καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – όχι μόνο την Επιτροπή – να συνεργασθεί μαζί σας και να αναγνωρίσετε ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα αποφασίσουν, όχι μόνο το Συμβούλιο. Επιπλέον, κύριε Προεδρεύοντα, θα θεωρήσετε ότι χρειάζεστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι ορισμένα κράτη μέλη προσπαθούν να διαλύσουν συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί με σωστό τρόπο. Η Ευρώπη πρέπει να επιμείνει στους στόχους που έχει διαπραγματευτεί. Είναι ανέντιμο ορισμένες κυβερνήσεις να δηλώνουν ότι το νέο οικονομικό κλίμα καθιστά αυτές τις συμφωνίες ανεφάρμοστες. Δεν θα τεθούν σε ισχύ νέοι στόχοι εκπομπών αερίων για τις αυτοκινητοβιομηχανίες μέχρι το 2012: οι προτάσεις για κοινή εκπομπή αερίων ισχύουν μόνο μετά το 2013, αρκετό διάστημα μετά την πρόβλεψη ότι η παγκόσμια οικονομία θα ανακάμψει. Η αναβολή της δράσης τώρα θα προκαλέσει την καταστροφή του κλίματος και ένα ακόμη μεγαλύτερο νομοσχέδιο. Χρειαζόμαστε περισσότερα από αυτά που συμφώνησε το Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε Προεδρεύοντα, σωστά αναγνωρίζετε την ισχύ των αγορών. Από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βγήκαν από τη φτώχεια διότι η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών και ατόμων είναι το κλειδί για την ευημερία της Ευρώπης. Ακόμη περισσότερο, είναι ζωτικής σημασίας για την ελευθερία μας. Σήμερα, διαπιστώνουμε τι συμβαίνει όταν οι αγορές δεν έχουν υπευθυνότητα. Τις τελευταίες εβδομάδες το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα κοιτάζει το χάος και χρειαζόμαστε μια συνολική δράση για να το επαναφέρουμε. Κατά συνέπεια, η ομάδα μου χαιρετίζει την εδραίωση του Συμβουλίου για τα μέτρα που συμφωνήθηκαν από τη ζώνη του ευρώ. Μείωσαν την πίεση στις διατραπεζικές αγορές. Τώρα πρέπει να κατευθύνουμε τα επιτόκια καθοδικά, ώστε να μειώσουμε την ύφεση. Χαιρετίζουμε επίσης την Οδηγία για την Επάρκεια των Ιδίων Κεφαλαίων της Επιτροπής, τα νέα λογιστικά πρότυπα και τα σχέδια για τον έλεγχο των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Η Ευρώπη πρέπει επίσης να παίξει ηγετικό ρόλο στη διαπραγμάτευση ενός παγκόσμιου συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης. Ενώ οι κανόνες είναι απαραίτητοι, επίσης απαραίτητα είναι τα μέσα για την εφαρμογή τους. Η Σύνοδος Κορυφής δεν συμφώνησε για ένα αποτελεσματικό καθεστώς για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρώπη. Εξήγησα το λόγο σύστασης μιας Ευρωπαϊκής αρχής χρηματοπιστωτικων υπηρεσιών και φημολογείται ότι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου επίσης εγκρίνει την αυστηρή εποπτεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπωσδήποτε, προσπαθήστε με τους Αμερικάνους να συνάψετε μια συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά συνεχίστε χωρίς αυτούς εάν δεν συμμετέχουν ενεργά. Η εποπτεία του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών παραμένει το κομμάτι που λείπει από το παζλ. Κύριε Προεδρεύοντα, είστε ένας άνθρωπος της δράσης. Οι ενέργειές σας οδηγούν στη δημιουργία ενός μόνιμου Προέδρου του Συμβουλίου. Εφιστάτε την προσοχή στις επιτυχίες μας. Τον Αύγουστο, η Ευρώπη κράτησε τα άρματα μάχης έξω από την Τιφλίδα. Αυτόν το μήνα η Ευρώπη βοήθησε τις τράπεζες να συνεχίσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Εάν, τον Δεκέμβριο, η Ευρώπη λάβει μέτρα για να σώσει τον πλανήτη, τότε πρέπει να πείσουμε ακόμη και τους πιο σκεπτικιστές ότι χρειαζόμαστε τη Συνθήκη της Λισαβόνας."@el10
"— Señor Presidente, dirijo mis comentarios al Presidente en ejercicio del Consejo. Señor Presidente en ejercicio, nos ha traído palabras cálidas y alentadoras del Consejo de la semana pasada. Ha dicho que el Consejo y el Parlamento deben trabajar codo con codo pero nuestro trabajo consiste en leer la letra pequeña. ¿Por qué las conclusiones del Consejo sólo hacen referencia a la cooperación entre el Consejo y la Comisión? ¿Por qué en todos los apartados en los que se habla de cambio climático no hay ninguna mención al Parlamento Europeo? En el párrafo 16 de este documento, debería haber invitado al Parlamento Europeo —no sólo a la Comisión— a trabajar con usted; y reconocer que el Consejo y el Parlamento también decidirán, que no sólo lo hará el Consejo. Además, señor Presidente en ejercicio, se va a dar cuenta de que necesita al Parlamento Europeo porque algunos Estados miembros están intentando deshacer acuerdos alcanzados de la manera adecuada. Europa debe ser fiel a los objetivos negociados. Resulta deshonesto que algunos gobiernos digan que el nuevo clima económico hace que esos acuerdos sean inalcanzables. Los nuevos objetivos de emisiones para el sector del automóvil no estarán en vigor hasta 2012: las propuestas de reparto de emisiones sólo se aplicarán a partir de 2013, mucho después de que economía mundial se recupere, según las previsiones. Si no actuamos ahora provocaremos una catástrofe climática y la factura será aun mayor. Necesitamos más que lo que el Consejo acordó la semana pasada. Presidente en ejercicio, reconoce usted, con razón, el poder de los mercados. Desde la caída del Muro de Berlín, cincuenta millones de europeos han salido de la pobreza porque la libre circulación de bienes, servicios y personas es la clave de la prosperidad europea. Más que eso, resulta vital para nuestra libertad. Hoy estamos viendo lo que ocurre cuando los mercados carecen de responsabilidad. En las últimas semanas, el sistema financiero mundial ha mirado al abismo y necesitamos una acción concertada para sacarlo de ahí. Así que mi grupo acoge positivamente la consolidación por parte del Consejo de las medidas que acordamos para la zona euro. Han aliviado la presión en los mercados interbancarios. Ahora tenemos que bajar los tipos de interés para aliviar la recesión. Asimismo, acogemos positivamente la Directiva de la Comisión sobre requisitos de capital, las nuevas normas de contabilidad y los planes para controlar a las agencias de calificación crediticia. Además, Europa debe desempeñar un papel importante en la negociación de un sistema mundial de gobernanza financiera. Si bien las normas son necesarias, también lo son los medios para hacerlas cumplir. La Cumbre no llegó a un acuerdo sobre un régimen eficaz para supervisar el sistema financiero en Europa. He expuesto los argumentos a favor de una autoridad europea de servicios financieros y se rumorea que el Presidente en ejercicio también está a favor de una supervisión rigurosa a nivel europeo. Por supuesto que hay que intentar conseguir un acuerdo mundial con los estadounidenses, pero es preciso continuar sin ellos, si no cooperan. La supervisión del sector de los servicios financieros sigue siendo la pieza que le falta al puzzle. Presidente en ejercicio, es usted un hombre de acción. Sus actos subrayan los argumentos a favor de un Presidente del Consejo a tiempo completo. Llama usted la atención sobre nuestros éxitos. En agosto, Europa mantuvo los tanques fuera de Tbilisi. Este mes, Europa ha conseguido que los bancos sigan funcionando. Si, en diciembre, Europa actúa para preservar el planeta, entonces, convencerá hasta a los más escépticos de que el Tratado de Lisboa es necesario."@es21
". – Härra juhataja, minu tähelepanekud on mõeldud nõukogu eesistujale. Härra eesistuja, te tõite meile eelmise nädala kohtumiselt südantsoojendava ja julgustava sõnumi. Te ütlesite, et nõukogu ja Euroopa Parlament peavad töötama käsikäes – „ ” –, kuid me peame lugema ka väikses kirjas teksti. Miks nõukogu järeldustes räägitakse üksnes nõukogu ja komisjoni vahelisest koostööst? Miks üheski kliimamuutusi käsitlevas lõigus pole sõnagagi mainitud Euroopa Parlamenti? Järelduste punktis 16 oleksite pidanud kutsuma koostööle teiega ka Euroopa Parlamenti, mitte üksnes komisjoni, ja kinnitama, et nõukogu ja Euroopa Parlament otsustavad üheskoos, mitte aga nõukogu üksi. Sealjuures avastate te, härra eesistuja, et te vajate Euroopa Parlamenti, sest mõned liikmesriigid püüavad nõuetekohaselt saavutatud kokkulepetest kõrvale hiilida. Euroopa peab jääma kindlaks läbirääkimistel kokku lepitud eesmärkidele. Mõned valitsused ei käitu aumehelikult, kui ütlevad, et uus majanduskliima muudab kokkulepete täitmise võimatuks. Uued heitkoguste eesmärgid autotööstuse jaoks jõustuvad alles 2012. aastal, heitkoguste jagamise ettepanekud rakenduvad alles pärast 2013. aastat, tükk aega pärast maailmamajanduse eeldatavat kosumist. Meetmete edasilükkamine praegu viib kliimakatastroofini ja veelgi suuremate kuludeni. Me vajame rohkem, kui eelmisel nädalal ülemkogus sai kokku lepitud. Härra eesistuja, te möönate õigesti, et turgudel on jõud. Alates Berliini müüri langemisest on 50 miljonit eurooplast toodud välja vaesusest, sest kaupade, teenuste ja inimeste vaba liikumine on Euroopa õitsengu aluseks. Enamgi veel: see on eluliselt tähtis meie vabaduse jaoks. Praegu näeme, mis juhtub, kui turgudel puudub vastutus. Viimastel nädalatel on üleilmne rahandussüsteem seisnud kuristiku serval ja me vajame kooskõlastatud tegevust selle päästmiseks. Seega kiidab meie fraktsioon heaks euroala riikide hulgas kokku lepitud meetmete tugevdamise. Need on leevendanud pankadevahelisele turule avalduvat survet. Nüüd peame juhtima intressimäärasid allapoole, et leevendada majanduslangust. Samuti avaldame heakskiitu komisjoni kapitalinõuete direktiivile, uutele raamatupidamisstandarditele ja reitinguagentuuride järelevalve kavale. Euroopal peab samuti olema põhiroll läbirääkimistes üleilmse finantsjuhtimise süsteemi üle. Reeglid on vajalikud, kuid sama vajalikud on vahendid nende jõustamiseks. Tippkohtumisel ei suudetud leppida kokku Euroopa rahandussüsteemi järelevalve tõhusas korraldamises. Olen tutvustanud Euroopa finantsteenuste ameti ideed ja kuulujutud räägivad, et ka nõukogu eesistuja pooldab ranget Euroopa tasandi järelevalvet. Igal juhul püüdkem jõuda ameeriklastega üldise kokkuleppeni, ent kui nad kaasa ei mängi, siis jätkakem ilma nendeta. Järelevalve finantsteenuste valdkonna üle on pusletükk, mis on ikka veel puudu. Härra eesistuja, teie olete tegude inimene. Teie teod rõhutavad vajadust nõukogu alalise eesistuja järele. Te juhite tähelepanu meie edusammudele. Augustis ei lasknud Euroopa tanke Tbilisisse. Sel kuul on Euroopa hoidnud pangad töös. Kui Euroopa astub detsembris samme planeedi säilitamiseks, siis peaks isegi kõige suuremad skeptikud veenduma, et me vajame Lissaboni lepingut."@et5
"Arvoisa puhemies, osoitan huomioni neuvoston puheenjohtajalle. Arvoisa puheenjohtaja, te toitte meille lämpimiä ja kannustavia terveisiä viime viikon Eurooppa-neuvoston kokouksesta. Te sanoitte, että neuvoston ja parlamentin täytyy tehdä työtä käsi kädessä mutta meidän tehtävämme on lukea myös pienellä präntätty teksti. Miksi neuvoston päätelmissä viitataan ainoastaan neuvoston ja komission väliseen yhteistyöhön? Miksi yhdessäkään ilmastonmuutosta koskevassa kohdassa ei viitata sanallakaan Euroopan parlamenttiin? Asiakirjan 16 kohdassa teidän olisi pitänyt kehottaa myös Euroopan parlamenttia, ei ainoastaan komissiota, tekemään yhteistyötä kanssanne ja myöntää, että päätöksiä ei tee neuvosto yksinään, vaan neuvosto ja parlamentti yhdessä. Lisäksi, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tulette huomaamaan, että tarvitsette Euroopan parlamenttia, koska eräät jäsenvaltiot yrittävät purkaa asianmukaisesti laadittuja sopimuksia. EU:n täytyy pitää kiinni neuvottelemistaan tavoitteista. On epärehellistä joidenkin hallitusten taholta sanoa, että muuttunut taloustilanne tekee laatimistamme sopimuksista mahdottomia toteuttaa. Uudet autoteollisuutta koskevat päästörajoitukset tulevat voimaan vasta vuonna 2012 ja päästöjen jakamista koskevat ehdotukset pannaan täytäntöön vasta vuoden 2013 jälkeen – kauan maailman talouden ennustetun elpymisen jälkeen. Toimenpiteiden lykkääminen nyt edistää ilmastotuhoja ja käy lopulta entistä kalliimmaksi. Neuvoston viimeviikkoiset sopimukset eivät riitä. Arvoisa puheenjohtaja, te tunnustatte markkinoiden vallan. Sitten Berliinin muurin murtumisen, 50 miljoonaa eurooppalaista on päässyt köyhyydestä, sillä tavaroiden, palveluiden ja ihmisten vapaa liikkuvuus on EU:n vaurauden avaintekijä. Se on myös ratkaisevan tärkeä vapautemme kannalta. Tänä päivänä me voimme todeta, mitä tapahtuu, kun markkinoilla ei ole tilintekovelvollisuutta. Maailmanlaajuinen rahoitusjärjestelmä horjui kuluneina viikkoina kuilun partaalla, ja me saimme sen vedettyä turvaan vain yhteisvoimin. Näin ollen ryhmäni pitää neuvoston vahvistusta euroalueen sopimille toimenpiteille tervetulleena. Ne ovat lievittäneet pankkien välisten markkinoiden painetta. Nyt meidän on saatava korkokantoja laskettua taantuman lieventämiseksi. Ryhmäni on tyytyväinen myös komission vakavaraisuusdirektiiviin, uusiin tilinpäätösstandardeihin ja suunnitelmiin valvoa luottoluokituslaitoksia. EU:n täytyy lisäksi johtaa maailmanlaajuisesta rahoitusalan hallintojärjestelmästä käytäviä neuvotteluita. Sääntöjen ohella me tarvitsemme myös keinoja panna säännöt täytäntöön. Huippukokouksessa ei saatu aikaan sopimusta Euroopan rahoitusjärjestelmän tehokkaasta valvonnasta. Olen tukenut eurooppalaisen rahoituspalveluista vastaavan viranomaisen perustamista, ja huhujen mukaan myös neuvoston puheenjohtaja kannattaa tiukkaa EU:n tason valvontaa. Yrittäkää ihmeessä saada aikaan maailmanlaajuinen sopimus amerikkalaisten kanssa, mutta jos he eivät suostu yhteistyöhön, menkää eteenpäin ilman heitä. Rahoituspalvelualan valvonta on yhä palapelin puuttuva pala. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, te olette toiminnan mies. Toimenne korostavat tarvetta neuvoston täysipäiväiselle puheenjohtajuudelle. Te kiinnitätte huomion onnistumisiimme. Elokuussa EU esti tankkeja vyörymästä Tbilisiin. Tässä kuussa EU on estänyt pankkeja kaatumasta. Jos EU joulukuussa toimii ympäristön pelastamiseksi, niin uskon, että me onnistumme vakuuttamaan skeptisimmätkin epäilijät Lissabonin sopimuksen tarpeellisuudesta."@fi7
". Monsieur le Président, j’adresse mes remarques au président en exercice du Conseil. Monsieur le Président en exercice, vous nous avez rapporté des paroles chaleureuses et encourageantes du Conseil de la semaine dernière. Vous avez dit que le Conseil et le Parlement doivent travailler main dans la main, mais notre travail, c’est de lire entre les lignes. Pourquoi les conclusions du Conseil font-elle référence uniquement à la coopération entre le Conseil et la Commission? Pourquoi, dans tous les paragraphes concernant le changement climatique, n’est-il fait aucune mention du Parlement européen? Au paragraphe 16 de ce document, vous auriez dû inviter le Parlement européen - pas seulement la Commission - à travailler avec vous; et reconnaître que le Conseil et le Parlement décideront, pas le Conseil tout seul. De plus, Monsieur le Président en exercice, vous vous apercevrez que vous avez besoin du Parlement européen parce que certains États membres essaient de défaire des accords qui ont été conclus à bon escient. L’Europe doit respecter les cibles qu’elle a négociées. Il est malhonnête de la part de certains gouvernements de dire que la nouvelle donne économique rend ces accords irréalisables. Les nouvelles cibles d’émissions pour l’industrie automobile ne seront pas d’application avant 2012: les propositions de partage des émissions s’appliqueront seulement après 2013, bien longtemps après que l’économie mondiale, selon les prévisions, aura redémarré. Repousser l’action maintenant signifie précipiter la catastrophe climatique et une facture encore plus salée. Il nous faut davantage que ce que le Conseil a convenu la semaine dernière. Monsieur le Président en exercice, vous reconnaissez à juste titre le pouvoir des marchés. Depuis le chute du mur de Berlin, 50 millions d’Européens sont sortis de la pauvreté parce que la libre circulation des marchandises, des services et des personnes est la clé de la prospérité européenne. Bien plus encore, elle est vitale pour notre liberté. Aujourd’hui, nous pouvons constater ce qui arrive quand les marchés n’ont pas de comptes à rendre. Ces dernières semaines, le système financier mondial s’est précipité dans un abîme et nous avons dû agir de concert pour l’en sortir. C’est pour cela que mon groupe salue la consolidation par le Conseil des mesures convenues par la zone euro. Elles ont relâché la pression qui pesait sur les marchés interbancaires. Maintenant, il nous faut diminuer les taux d’intérêt pour contrer la récession. Nous saluons également la directive sur les fonds propres de la Commission, les nouvelles normes de comptabilité et les plans pour le contrôle des agences de notation de la solvabilité. L’Europe doit également jouer un rôle de leader dans la négociation d’un système mondial de gouvernance financière. Si les règles sont nécessaires, les moyens de les faire appliquer le sont tout autant. Les parties au sommet ont été incapables de s’entendre sur un régime efficace de supervision du système financier en Europe. J’ai recommandé la création d’une autorité européenne des services financiers et le bruit court que le président en exercice est également favorable à une supervision rigoureuse au niveau européen. Essayez par tous les moyens de parvenir à un accord global avec les Américains, mais agissez sans eux s’ils ne veulent pas coopérer. La supervision du secteur des services financiers reste la pièce manquante du puzzle. Monsieur le Président en exercice, vous êtes un homme d’action. L’activité que vous déployez parle en faveur d’un président du Conseil à plein temps. Vous avez attiré l’attention sur nos succès. En août, l’Europe a empêché les chars d’entrer dans Tbilissi. Ce mois-ci l’Europe a maintenu les banques en activité. En décembre, si l’Europe agit pour préserver la planète, alors nous devrions convaincre même les plus sceptiques que nous avons besoin du traité de Lisbonne."@fr8
"Elnök úr, észrevételeimet a Tanács tisztelt soros elnökéhez intézem. Elnök úr, Ön szívélyes és bátorító szavakat tolmácsolt a Tanács múlt heti üléséről. Ön azt mondta, hogy a Tanácsnak és a Parlamentnek együtt kell működnie – „ de nekünk az a dolgunk, hogy elolvassuk a kisbetűs részeket. A Tanács következtetései miért csak a Tanács és a Bizottság közötti együttműködést említik? Miért nem említi valamilyen formában az Európai Parlamentet az éghajlatváltozásról szóló összes pont? A dokumentum 16. pontjában az Európai Parlamentet is fel kellett volna kérni – nemcsak a Bizottságot – az együttműködésre; és elismerni, hogy a Tanács és a Parlament fog határozni, nem egyedül a Tanács. Ezenkívül, Ön, a Tanács tisztelt soros elnöke rájön majd, hogy Önöknek szüksége van az Európai Parlamentre, mert egyes tagállamok megkísérlik felbontani a gondosan megkötött megállapodásokat. Európának ragaszkodnia kell az elfogadott célkitűzésekhez. Tisztességtelen dolog, hogy egyes kormányok kijelentik, hogy az új gazdasági környezet megvalósíthatatlanná teszi az említett megállapodásokat. Az autóiparra vonatkozó új kibocsátáscsökkentési célkitűzések csak 2012-ben lépnek érvénybe: a kibocsátáselosztási javaslatok csak 2013 után alkalmazandók, jóval azután, hogy a világgazdaság az előrejelzések szerint fellendül. Ha most halogatjuk a cselekvést, az éghajlati katasztrófát fog kiváltani és még többe fog kerülni. Többre van szükség annál, mint amit a Tanács elfogadott a múlt héten. Ön, a Tanács tisztelt soros elnöke pontosan felismeri, hogy a piacoknak milyen hatalma van. A berlini fal leomlása óta 50 millió európai szabadult meg a szegénységből, mert az áruk, a szolgáltatások és az emberek szabad mozgása kulcsfontosságú Európa prosperitása szempontjából. Sőt, a szabadságunk szempontjából szintén rendkívül lényeges. Napjainkban tapasztaljuk, hogy mi történik, ha a piacok nem átláthatóak. Az elmúlt hetekben a globális pénzügyi rendszer a szakadék szélére került, és összehangolt fellépésre van szükségünk ahhoz, hogy visszahúzzuk onnan. Így képviselőcsoportunk örül annak, hogy a Tanács megerősítette az euroövezet által elfogadott intézkedéseket. Ezek enyhítették a bankközi piacokra nehezedő nyomást. Most már a recesszió mérséklése érdekében csökkentenünk kell a kamatokat. A Bizottság tőkekövetelményekről szóló irányelvét, az új számviteli standardokat és a hitelminősítő intézetek ellenőrzésére szolgáló terveket is üdvözöljük. Ezenkívül Európának vezető szerepet kell játszania a pénzügyi irányítás globális rendszerével kapcsolatos tárgyalások során. Ahogy szabályokra, ugyanúgy a végrehajtásukra szolgáló eszközökre is szükség van. A csúcstalálkozón nem sikerült hatékony rendszert elfogadni az európai pénzügyi rendszer felügyeletéhez. Megindokoltam, hogy szükség van a pénzügyi szolgáltatók európai felügyeleti hatóságára, és úgy hírlik, hogy a Tanács soros elnöke is támogatja a szigorú, európai szintű felügyeletet. Feltétlenül meg kell próbálni, hogy az amerikaiakkal globális megállapodásra jussunk, de ha nem működnek együtt, nélkülük kell cselekedni. A pénzügyi szolgáltatások ágazatának felügyelete továbbra is a kirakós játék hiányzó darabjának számít. Ön, a Tanács tisztelt soros elnöke, a cselekvés embere. Az Ön intézkedései alátámasztják, hogy a Tanácsnak állandó elnökre van szüksége. Önök a sikereinkre hívják fel a figyelmet. Augusztusban Európa távolt tartotta a tankokat Tbiliszitől. Ebben a hónapban Európa életben tartotta a bankokat. Amennyiben decemberben Európa a bolygónk megvédése érdekében lép a tettek mezejére, még a legszkeptikusabbakat is meg kell győznünk arról, hogy szükségünk van a Lisszaboni Szerződésre."@hu11
"Signor Presidente, rivolgo le mie osservazioni al presidente in carica del Consiglio. Signor Presidente in carica del Consiglio, ci ha portato parole consolanti e incoraggianti dal Consiglio dell’ultima settimana dicendo che Consiglio e Parlamento devono lavorare mano nella mano – “travailler main dans la main” – ma il nostro compito consiste nel leggere anche fra le righe. Perché le conclusioni del Consiglio fanno riferimento soltanto alla collaborazione tra Consiglio e Commissione? Perché in tutti i paragrafi sul cambiamento climatico non viene fatta alcuna menzione del Parlamento europeo? Nel paragrafo 16 del documento si sarebbe dovuto invitare il Parlamento europeo, e non solo la Commissione, a lavorare con voi riconoscendo che decideranno Consiglio e Parlamento, non solamente il Consiglio. Per di più, signor Presidente in carica del Consiglio, vi accorgerete di aver bisogno del Parlamento europeo perché alcuni Stati membri stanno cercando di minare vari accordi, anche se correttamente definiti. L’Europa deve rispettare gli obiettivi negoziati. E’ disonesto che alcuni governi affermino che il nuovo contesto economico fa sì che tali accordi siano irraggiungibili. I nuovi obiettivi fissati in materia di emissioni per il settore automobilistico non saranno in vigore fino al 2012: le proposte di ripartizione delle emissioni varranno soltanto dopo il 2013, molto dopo la prevista ripresa dell’economia mondiale. Rinviare ora l’azione significa favorire una catastrofe climatica e l’accumulo di una fattura ancora maggiore. Abbiamo bisogno di più di quanto ha concordato il Consiglio la scorsa settimana. Signor Presidente in carica del Consiglio, lei giustamente riconosce il potere dei mercati. Dal crollo del muro di Berlino, 50 milioni di europei sono riusciti a sottrarsi alla povertà grazie alla libera circolazione di prodotti e servizi, e i cittadini sono la chiave della prosperità europea. Ma vi è di più: i cittadini sono fondamentali per la nostra libertà. Oggi ci rendiamo conto di ciò che accade quando i mercati sono irresponsabili. Nelle ultime settimane il sistema finanziario mondiale è scivolato verso un abisso e abbiamo bisogno di un’azione concertata per salvarlo. Il mio gruppo apprezza pertanto il consolidamento da parte del Consiglio delle misure concordate dalla zona dell’euro perché hanno attenuato la pressione sui mercati interbancari. Ora, per attenuare la recessione, è necessario ridurre i tassi di interesse. Apprezziamo altresì la direttiva sui requisiti patrimoniali, le nuove norme contabili e i piani per controllare le agenzie di rating del credito. L’Europa deve assumere un ruolo di guida nella negoziazione di un sistema mondiale di finanziaria. Ma se occorrono regole, servono anche mezzi per applicarle. Il vertice non è riuscito a concordare un regime efficace per sovrintendere al sistema finanziario in Europa. Personalmente ho proposto un garante europeo per i servizi finanziari e si ventila che il presidente in carica del Consiglio veda anch’egli di buon occhio una vigilanza rigorosa a livello europeo. In ogni caso, proviamo a giungere a un accordo globale con gli americani, ma procediamo senza di loro nel caso in cui non dovessimo riuscire nel nostro intento. La vigilanza nel settore dei servizi finanziari resta la tessera del mosaico mancante. Signor Presidente in carica del Consiglio, lei è un uomo di azione. Le sue azioni provano che sarebbe bene poter contare su una presidenza del Consiglio a tempo pieno. Lei stesso ha richiamato l’attenzione sui successi da lei conseguiti. In agosto l’Europa ha tenuto i carri armati fuori da Tbilisi. Questo mese l’Europa ha permesso alle banche di restare in attività. Se in dicembre l’Europa dovesse agire per preservare il pianeta, allora anche i più scettici si convincerebbero della necessità del trattato di Lisbona."@it12
"Gerb. pirmininke, savo pastabas skiriu einančiam Tarybos Pirmininko pareigas. Tarybos Pirmininke, jūs pasakėte šiltus ir drąsinančius žodžius iš praėjusios savaitės Tarybos. Sakėte, kad Taryba ir Parlamentas privalo dirbti ranka rankon, – „travailler main dans la main“, – tačiau mūsų darbas yra skaityti tarp eilučių. Kodėl Tarybos išvadose nuoroda daroma tik į Tarybos ir Komisijos bendradarbiavimą? Kodėl straipsniuose dėl klimato kaitos visai neminimas Parlamentas? Šio dokumento 16 straipsnyje turėjote pakviesti dirbti ir Europos Parlamentą, o ne tik Komisiją; ir pripažinti, jog sprendimą priims Taryba ir Parlamentas, o ne tik Taryba. Be to, Tarybos Pirmininke, pamatysite, kad jums reikės Europos Parlamento, nes kai kurios valstybės narės bando išardyti tinkamai pasiektus susitarimus. Europa privalo laikytis savo susiderėtų tikslų. Nėra sąžininga kai kurioms vyriausybėms sakyti, kad dėl naujos ekonominės aplinkos tokie susitarimai tampa nepasiekiami. Nauji teršalų išmetimo tikslai automobilių pramonėje neįsigalios iki 2012 m.: teršalų dalijimo pasiūlymai bus taikomi tik po 2013 m., t. y. daug vėliau nei prognozuojamas pasaulinės ekonomikos atsigavimas. Jei atidėsime veiksmus dabar, tai sukels klimato katastrofą ir dėl to teks apmokėti dar didesnę sąskaitą. Mums reikia daugiau negu tai, dėl ko praėjusią savaitę susitarė Taryba. Tarybos Pirmininke, jūs teisingai pripažįstate rinkų galią. Po Berlyno sienos griuvimo iš skurdo buvo ištraukta 50 mln. žmonių, nes laisvas prekių, paslaugų ir asmenų judėjimas yra svarbiausias Europos gerovės elementas. Be to, tai yra labai svarbu mūsų laisvei. Šiandien matome, kas nutinka, kai rinkoms trūksta atskaitomybės. Per pastarąsias savaites pasaulinė finansų sistema žvelgė į bedugnę ir mums reikia suderintų veiksmų, kad iš ten ištrauktume visą sistemą. Taigi mūsų frakcija džiaugiasi, kad Taryba sutvirtino priemones, dėl kurių susitarė euro zona. Priemonėmis buvo sumažintas spaudimas tarpbankinėms rinkoms. Dabar turime sumažinti palūkanų normas, kad sušvelnintume recesiją. Taip pat džiaugiamės dėl Komisijos kapitalo reikalavimų direktyvos, naujų apskaitos standartų ir planų kontroliuoti kreditų reitingų agentūras. Europa taip pat turi imtis lyderės vaidmens derybose dėl finansų valdymo pasaulinės sistemos. Kadangi reikia taisyklių, reikia ir priemonių, užtikrinančių jų įgyvendinimą. Aukščiausiojo lygio susitikime nepavyko susitarti dėl veiksmingo režimo, kur būtų prižiūrima finansų sistema Europoje. Iškėliau šį klausimą Europos finansinių paslaugų tarnyboje ir sklinda gandas, kad einantis Tarybos Pirmininko pareigas taip pat pritaria griežtai priežiūrai Europos lygmeniu. Visomis priemonėmis stenkitės su amerikiečiais pasiekti pasaulinį susitarimą, tačiau jei jie atsisakys dalyvauti – tęskite be jų. Finansinių paslaugų pramonės priežiūra ir toliau yra trūkstama dėlionės dalis. Tarybos Pirmininke, jūs esate veiklos žmogus. Jūsų veiksmai išryškino poreikį turėti nuolatinį Tarybos Pirmininką. Jūs atkreipėte dėmesį į mūsų sėkmę. Rugpjūčio mėn. Europa išlaikė Tbilisį be tankų. Šį mėnesį Europa išlaikė bankus versle. Jei gruodžio mėn. Europa veiks taip, kad būtų išsaugota mūsų planeta, tuomet net pačius didžiausius skeptikus įtikinsime, kad mums reikia Lisabonos sutarties."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es adresēju savas piezīmes Padomes priekšsēdētājam. Padomes priekšsēdētāja kungs, jūs mums atvedāt siltus un pamudinošus vārdus no pagājušās nedēļas Padomes. Jūs teicāt, ka Padomei un Parlamentam ir jāstrādā roku rokā — „ ” —, taču mūsu darbs ir lasīt starp rindām. Kāpēc Padomes secinājumi attiecas tikai uz sadarbību starp Padomi un Komisiju? Kāpēc nevienā punktā par klimata pārmaiņām nav minēts nekas par Eiropas Parlamentu? Šī dokumenta 16. punktā jums būtu vajadzējis aicināt Eiropas Parlamentu — nevis tikai Komisiju — strādāt kopā ar jums; un, ņemiet vērā, ka lēmumu pieņems Padome un Parlaments, nevis tikai Padome. Turklāt, Padomes priekšsēdētāja kungs, jums vajadzēs Eiropas Parlamentu, jo dažas dalībvalstis mēģina izjaukt pienācīgi noslēgtus nolīgumus. Eiropai ir jāievēro pārrunās noteiktie mērķi. Ir negodīgi no dažu valdību puses teikt, ka jaunais ekonomiskais klimats padara nepiespējamu šo nolīgumu parakstīšanu. Jaunie emisiju mērķi autobūves nozarē nestāsies spēkā līdz 2012. gadam: emisijas kvotu dalīšanas priekšlikumi attiecas tikai uz laiku pēc 2013. gada, ilgi pēc tam, kad ir plānota globālās ekonomikas atgūšanās. Rīcības atlikšana tagad izraisīs klimata katastrofu un vēl lielākas izmaksas. Mums vajag vairāk par to, ko Padome nolēma pagājušajā nedēļā. Padomes priekšsēdētāja kungs, jūs pareizi apzināties tirgus spēku. Kopš Berlīnes sienas krišanas 50 miljoni eiropiešu ir izkļuvuši no nabadzības, jo preču, pakalpojumu un cilvēku brīva pārvietošanās ir atslēga uz Eiropas labklājību. Vēl vairāk, tas ir būtiski mūsu brīvībai. Mūsdienās mēs varam redzēt, kas notiek, kad tirgi nav atbildīgi. Pēdējo nedēļu laikā globālajā finanšu sistēmā ir sācies haoss, un ir jārīkojas saskaņoti, lai to izbeigtu. Tāpēc mana grupa atbalsta Padomes vienotību attiecībā uz pasākumiem, par ko vienojās eiro zona. Tie ir samazinājuši spiedienu uz starpbanku tirgiem. Tagad mums ir jāvirza procentu likmes uz leju, lai atvieglotu ekonomikas lejupslīdi. Mēs arī atzinīgi vērtējam Komisijas Kapitāla prasību direktīvu, jaunos grāmatvedības standartus un plānus kontrolēt kredītreitinga aģentūras. Eiropai ir arī jāuzņemas vadošā loma sarunās par globālo finanšu pārvaldības sistēmu. Ir nepieciešami gan noteikumi, gan līdzekļi to piemērošanai. Augsta līmeņa sanāksmē netika panākta vienošanās par efektīvu finanšu sistēmas uzraudzības režīmu Eiropā. Es esmu sniedzis paskaidrojumus Eiropas Finanšu pakalpojumu iestādei, un baumo, ka arī Padomes priekšsēdētājs atbalsta stingru uzraudzību Eiropas līmenī. Katrā ziņā mēģiniet panākt globālu vienošanos ar amerikāņiem, taču, ja viņi nepiedalīsies, turpiniet bez viņiem. Finanšu pakalpojumu uzraudzība ir šī atjautības uzdevuma trūkstošā daļa. Padomes priekšsēdētāja kungs, jūs esat enerģisks cilvēks. Jūsu rīcība uzsver nepieciešamību pēc pilna laika Padomes priekšsēdētāja. Jūs pievēršat uzmanību mūsu panākumiem. Augustā Eiropa neielaida tankus Tbilisi. Šomēnes Eiropa ir noturējusi bankas darbībā. Ja decembrī Eiropa rīkosies, lai saglabātu planētu, tad mēs pārliecināsim pat visskeptiskāk noskaņotos, ka mums ir nepieciešams Lisabonas līgums."@lv13
"Mr President, I address my remarks to the President-in-Office of the Council. President-in-Office, you brought us warm and encouraging words from last week’s Council. You said that Council and Parliament must work hand in hand – ‘ ’ – but our job is to read the small print. Why do the Council conclusions refer only to cooperation between Council and Commission? Why in all the paragraphs on climate change is there no mention whatsoever of the European Parliament? In paragraph 16 of this document, you should have invited the European Parliament – not just the Commission – to work with you; and recognise that Council and Parliament will decide, not the Council alone. Moreover, President-in-Office, you will find you need the European Parliament because some Member States are trying to unpick properly reached agreements. Europe must stick to its negotiated targets. It is dishonest of some governments to say that the new economic climate makes those agreements unachievable. New emissions targets for the car industry will not be in force until 2012: the emission-sharing proposals apply only after 2013, long after the global economy is forecast to pick up. Postponing action now will invite climate catastrophe and an even bigger bill. We need more than the Council agreed last week. President-in-Office, you rightly recognise the power of the markets. Since the Berlin Wall fell, 50 million Europeans have been lifted out of poverty because the free movement of goods, services and people is the key to Europe’s prosperity. More than that, it is vital to our liberty. Today we are seeing what happens when markets lack accountability. In recent weeks the global finance system has stared into an abyss and we need concerted action to pull it back. So my group welcomes the Council’s consolidation of the measures agreed by the euro area. They have alleviated the pressure on the interbank markets. Now we need to steer interest rates downwards to alleviate recession. We also welcome the Commission’s Capital Requirements Directive, the new accounting standards and the plans to control credit rating agencies. Europe must also play a leading role in negotiating a global system of financial governance. While rules are necessary, so are the means to enforce them. The Summit failed to agree an effective regime to supervise the financial system in Europe. I have made the case for a European financial services authority and it is rumoured that the President-in-Office also favours rigorous supervision at European level. By all means, try with the Americans to get a global agreement but proceed without them if they will not play ball. Supervision of the financial services industry remains the missing piece of the jigsaw. President-in-Office, you are a man of action. Your actions underline the case for a full-time President of the Council. You draw attention to our successes. In August, Europe kept the tanks out of Tbilisi. This month Europe has kept the banks in business. If, in December, Europe acts to preserve the planet then we should convince even the most sceptical that we need the Lisbon Treaty."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik richt mijn opmerkingen tot de fungerend voorzitter van de Raad. Fungerend voorzitter, u had warme en stimulerende woorden voor ons van de Raad van de afgelopen week. U hebt gezegd dat de Raad en het Parlement hand in hand moeten werken – ‘ ’ – maar onze taak is het om de kleine lettertjes te lezen. Waarom wordt er in de conclusies van de Raad alleen verwezen naar samenwerking tussen Raad en Commissie? Waarom wordt in alle paragrafen over klimaatverandering het Europees Parlement helemaal niet genoemd? In paragraaf 16 van dit document had u het Europees Parlement – en niet alleen de Commissie – moeten uitnodigen om met u te werken; en moeten erkennen dat Raad en Parlement zullen beslissen, niet de Raad alleen. Bovendien, fungerend voorzitter, zult u tot de conclusie komen dat u het Europees Parlement nodig hebt omdat enkele lidstaten nu proberen te tornen aan overeenkomsten die op een fatsoenlijke manier tot stand zijn gekomen. Europa moet zich houden aan de doelen waarover het overeenstemming heeft bereikt. Het is niet eerlijk van sommige regeringen om te zeggen dat die overeenkomsten door het nieuwe economische klimaat niet meer haalbaar zijn. Nieuwe doelen op het gebied van de uitstoot zullen voor de auto-industrie niet voor 2012 in werking treden: de voorstellen over het delen van de uitstoot zijn pas na 2013 van toepassing, lang nadat de wereldeconomie volgens de voorspellingen weer aantrekt. Krachtig optreden nu uitstellen is vragen om een klimaatramp en een nog hogere rekening. We hebben meer nodig dan waarover de Raad vorige week overeenstemming heeft bereikt. Fungerend voorzitter, u onderkent terecht de macht van de markten. Sinds de Berlijnse muur gevallen is, zijn vijftig miljoen Europeanen de armoede ontstegen omdat het vrije verkeer van goederen, diensten en mensen de sleutel is tot de voorspoed van Europa. Meer dan dat, het is van essentieel belang voor onze vrijheid. Vandaag de dag zien we wat er gebeurt als markten geen rekenschap hoeven af te leggen. De afgelopen weken heeft het wereldwijde financiële systeem aan de rand van de afgrond gestaan en we hebben eensgezinde actie nodig om het van die afgrond weg te trekken. Mijn fractie juicht daarom toe dat de Raad de maatregelen consolideert waarover de eurozone overeenstemming heeft bereikt. Ze hebben de druk op de interbankmarkten verlicht. Nu moeten we de rentepercentages naar beneden brengen om de recessie te verlichten. Wij juichen ook de richtlijn kapitaalvereisten van de Commissie toe, de nieuwe boekhoudnormen en de plannen om controle uit te oefenen op de kredietbeoordelingsbureaus. Europa moet ook een leidende rol spelen in het tot stand brengen van een mondiaal stelsel van financieel bestuur. Hoewel regels noodzakelijk zijn, zijn de middelen om op de naleving ervan toe te zien dat ook. Op de top is men het niet eens kunnen worden over een effectief stel regels om toezicht te houden op het financieel stelsel in Europa. Ik heb gepleit voor een Europese autoriteit financiële diensten en het gerucht gaat dat de fungerend voorzitter ook vóór een streng toezicht op Europees niveau is. Probeer met de Amerikanen tot een mondiaal akkoord te komen, prima, maar ga zonder hen verder als ze niet willen meewerken. Toezicht op de financiëledienstensector blijft het ontbrekende stukje van de puzzel. Fungerend voorzitter, u bent een man van daden. Uw daden onderstrepen het pleidooi voor een voltijdse voorzitter van de Raad. U vestigt de aandacht op onze successen. In augustus heeft Europa de tanks uit Tbilisi gehouden. Deze maand heeft Europa de banken draaiende gehouden. Als Europa er in december voor zorgt dat het de planeet behoudt, dan zouden we zelfs de meest sceptische figuren ervan moeten kunnen overtuigen dat we het Verdrag van Lissabon nodig hebben."@nl3
"Panie przewodniczący! Swoje uwagi kieruję do pana urzędującego przewodniczącego Rady. Panie urzędujący przewodniczący! Przyniósł nam pan ciepłe i dodające otuchy słowa z posiedzenia Rady, które obyło się w ubiegłym tygodniu. Powiedział pan, że Rada i Parlament muszą pracować ramię w ramię – „ ” – ale my musimy czytać także to, co jest napisane drobnym drukiem. Dlaczego w konkluzjach Rady jest mowa tylko współpracy między Radą a Komisją ? Dlaczego w żadnym punkcie dotyczącym zmiany klimatu nie ma wzmianki o Parlamencie Europejskim? W punkcie 16 tego dokumentu należało zaprosić do współpracy także Parlament Europejski – nie tylko Komisję – i stwierdzić, że decyzje będą podejmować Rada i Parlament, a nie tylko sama Rada. Co więcej, panie urzędujący przewodniczący, przekona się pan, że Parlament Europejski będzie panu potrzebny, ponieważ niektóre państwa członkowskie próbują wycofać się z już osiągniętych porozumień. Europa musi trzymać się wynegocjowanych celów. Nieuczciwością ze strony niektórych rządów jest mówienie, że w nowym klimacie gospodarczym nie ma możliwości realizacji tych porozumień. Nowe docelowe poziomy emisji dla przemysłu motoryzacyjnego nie zaczną obowiązywać przed 2012 rokiem: wnioski dotyczące podziału uprawnień do emisji obowiązują dopiero po 2013 roku, po długim czasie od prognozowanej poprawy sytuacji gospodarczej na świecie. Odkładanie teraz działań na później doprowadzi do katastrofy klimatycznej i jeszcze większych kosztów. Potrzebujemy o wiele więcej od tego, co Rada uzgodniła w ubiegłym tygodniu. Panie urzędujący przewodniczący! Słusznie docenia pan znaczenie sił rynkowych. Od upadku muru berlińskiego udało się wydźwignąć z ubóstwa 50 milionów Europejczyków, ponieważ swobodny przepływ towarów, usług i ludzi ma zasadnicze znaczenie dla dobrobytu Europy. Także dla naszej wolności. Dzisiaj obserwujemy, co dzieje się na rynkach, gdy brakuje odpowiedzialności. W ciągu ostatnich tygodni światowy system finansowy zaczął pogrążać się w otchłani i musieliśmy podjąć uzgodnione wspólnie działania, żeby go z niej wydostać. Moja grupa z zadowoleniem przyjmuje więc konsolidację przez Radę środków uzgodnionych w ramach strefy euro. Pozwoliły one na zmniejszenie presji na rynkach międzybankowych. Teraz musimy doprowadzić do obniżenia stóp procentowych, żeby złagodzić recesję. Z zadowoleniem przyjmujemy również dyrektywę Komisji w sprawie wymogów kapitałowych, nowe standardy rachunkowości i plany dotyczące kontroli agencji ratingowych. Europa musi także odgrywać wiodącą rolę w negocjacjach dotyczących globalnego systemu zarządzania finansami. Zasady są jednak potrzebne, tak jak środki egzekwowania ich przestrzegania. Podczas szczytu mnie udało się uzgodnić skutecznego systemu nadzoru nad systemem finansowym w Europie. Przedstawiłem argumenty przemawiające za powołaniem europejskiego organu nadzoru usług finansowych i według pogłosek również pan urzędujący przewodniczący jest zwolennikiem sprawowania ścisłego nadzoru na szczeblu europejskim. Wszelkimi sposobami proszę starać się osiągnąć ogólne porozumienie z Amerykanami, ale jeżeli nie będą chcieli w pełni współpracować, działania proszę podejmować bez ich udziału. Nadzór nad sektorem usług finansowych jest brakującym elementem układanki. Panie urzędujący przewodniczący! Jest pan człowiekiem czynu. Pańskie działania potwierdzają słuszność argumentu przemawiającego za posiadaniem przewodniczącego Rady pracującego w pełnym wymiarze czasu. Zwraca pan uwagę na nasze sukcesy. W sierpniu Europa uchroniła Tbilisi przed wkroczeniem czołgów. W tym miesiącu Europie udało się utrzymać działalność banków. Jeżeli w grudniu Europa podejmie działania na rzecz ocalenia planety, wówczas nawet najbardziej zagorzali sceptycy powinni nabrać przekonania, że traktat lizboński jest nam potrzebny."@pl16
"Senhor Presidente, dirijo as minhas observações ao Presidente em exercício do Conselho. Senhor Presidente em exercício, V. Exa. trouxe-nos palavras calorosas e encorajadoras do Conselho da última semana, e disse que Conselho e Parlamento têm de trabalhar de mãos dadas – « » –, mas faz parte da nossa função ler tudo com atenção. Por que razão é que as conclusões do Conselho apenas fazem referência à cooperação entre Conselho e Comissão? Por que razão em todos os números dedicados às alterações climáticas não é feita qualquer referência ao Parlamento Europeu? No número 16 deste documento, os senhores deviam ter convidado o Parlamento Europeu – não apenas a Comissão – para trabalhar convosco; e deveriam reconhecer que quem toma as decisões são o Conselho e o Parlamento em conjunto, e não o Conselho sozinho. Além disso, Senhor Presidente em exercício, os senhores irão descobrir que precisam do Parlamento Europeu porque alguns Estados-Membros estão a tentar desfazer acordos que foram devidamente firmados. A Europa tem de se manter fiel às suas metas negociadas. É desonesto da parte de alguns governos dizer que a nova conjuntura económica torna esses acordos inatingíveis. Novas metas em matéria de emissões para a indústria automóvel não entrarão em vigor até 2012: as propostas relativas à partilha de emissões aplicam-se apenas depois de 2013, muito depois da recuperação prevista para a economia global. Um adiamento da acção neste momento seria um convite à catástrofe climática e comportaria uma factura ainda maior. É preciso mais do que o acordado pelo Conselho a semana passada. Senhor Presidente em exercício, V. Exa. reconhece perfeitamente o poder dos mercados. Desde a queda do Muro de Berlim, 50 milhões de europeus deixaram de viver na pobreza porque a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas é a chave da prosperidade da Europa. Mais do que isso, é vital para a nossa liberdade. Hoje estamos a ver o que acontece quando os mercados não são responsabilizados. Nas últimas semanas, o sistema financeiro global ficou à beira do abismo e precisamos de uma acção concertada para o puxar para trás. Assim, o meu grupo congratula-se com a consolidação, pelo Conselho, das medidas acordadas pela zona euro, que aliviaram a pressão sobre os mercados interbancários. Precisamos agora de fazer baixar as taxas de juro para atenuar a recessão. Congratulamo-nos igualmente com a directiva da Comissão relativa aos requisitos de fundos próprios, com as novas normas contabilísticas e com os planos para controlar as agências de notação de crédito. A Europa tem também de desempenhar um papel de liderança na negociação de um sistema global de governança financeira. Embora as regras sejam necessárias, os meios para as pôr em prática também o são. A Cimeira não conseguiu aprovar um regime efectivo para a supervisão do sistema financeiro na Europa. Eu defendi a instituição de uma autoridade europeia para os serviços financeiros e consta que o Presidente em exercício também é favorável a uma supervisão rigorosa a nível europeu. Se quiserem, tentem com os Americanos obter a um acordo global, mas avancem sem eles se eles se recusarem a jogar o jogo. A supervisão da indústria dos serviços financeiros continua a ser a peça que falta do puzzle. Senhor Presidente em exercício, V. Exa. é um homem de acção. As suas acções reforçam o argumento a favor de um Presidente do Conselho a tempo inteiro. V. Exa. chama a atenção para os êxitos do Conselho. Em Agosto, a Europa manteve os tanques fora de Tbilisi. Este mês, a Europa manteve os bancos a funcionar. Se, em Dezembro, a Europa agir para preservar o planeta, então deveremos convencer até os mais cépticos da necessidade do Tratado de Lisboa."@pt17
"Mr President, I address my remarks to the President-in-Office of the Council. President-in-Office, you brought us warm and encouraging words from last week’s Council. You said that Council and Parliament must work hand in hand – ‘ ’ – but our job is to read the small print. Why do the Council conclusions refer only to cooperation between Council and Commission? Why in all the paragraphs on climate change is there no mention whatsoever of the European Parliament? In paragraph 16 of this document, you should have invited the European Parliament – not just the Commission – to work with you; and recognise that Council and Parliament will decide, not the Council alone. Moreover, President-in-Office, you will find you need the European Parliament because some Member States are trying to unpick properly reached agreements. Europe must stick to its negotiated targets. It is dishonest of some governments to say that the new economic climate makes those agreements unachievable. New emissions targets for the car industry will not be in force until 2012: the emission-sharing proposals apply only after 2013, long after the global economy is forecast to pick up. Postponing action now will invite climate catastrophe and an even bigger bill. We need more than the Council agreed last week. President-in-Office, you rightly recognise the power of the markets. Since the Berlin Wall fell, 50 million Europeans have been lifted out of poverty because the free movement of goods, services and people is the key to Europe’s prosperity. More than that, it is vital to our liberty. Today we are seeing what happens when markets lack accountability. In recent weeks the global finance system has stared into an abyss and we need concerted action to pull it back. So my group welcomes the Council’s consolidation of the measures agreed by the euro area. They have alleviated the pressure on the interbank markets. Now we need to steer interest rates downwards to alleviate recession. We also welcome the Commission’s Capital Requirements Directive, the new accounting standards and the plans to control credit rating agencies. Europe must also play a leading role in negotiating a global system of financial governance. While rules are necessary, so are the means to enforce them. The Summit failed to agree an effective regime to supervise the financial system in Europe. I have made the case for a European financial services authority and it is rumoured that the President-in-Office also favours rigorous supervision at European level. By all means, try with the Americans to get a global agreement but proceed without them if they will not play ball. Supervision of the financial services industry remains the missing piece of the jigsaw. President-in-Office, you are a man of action. Your actions underline the case for a full-time President of the Council. You draw attention to our successes. In August, Europe kept the tanks out of Tbilisi. This month Europe has kept the banks in business. If, in December, Europe acts to preserve the planet then we should convince even the most sceptical that we need the Lisbon Treaty."@ro18
"Vážený pán predseda, svoje pripomienky adresujem úradujúcemu predsedovi Rady. Pán úradujúci predseda Rady, minulý týždeň ste nám na zasadnutí Rady predniesli hrejivé a povzbudivé slová. Povedali ste, že Rada a Parlament musia pracovať ruka v ruke – „ “ – našou úlohou však je čítať aj medzi riadkami. Prečo sa závery Rady odvolávajú iba na spoluprácu medzi Radou a Komisiou? Prečo sa ani v jednom odseku o zmene klímy nespomína Európsky parlament? V odseku 16 tohto dokumentu ste mali prizvať na spoluprácu nielen Komisiu, ale aj Európsky parlament, a pripustiť, že bude rozhodovať Rada a Parlament, a nie Rada samotná. Vážený pán úradujúci predseda, pretože niektoré členské štáty sa pokúšajú rozviazať riadne dosiahnuté dohody, navyše zistíte, že Európsky parlament potrebujete. Európa sa musí pridŕžať dohodnutých cieľov. Od niektorých vlád je nečestné, keď hovoria, že nová hospodárska klíma znemožňuje plniť tieto dohody. Nové emisné ciele pre automobilový priemysel sa budú uplatňovať až od roku 2012: návrhy o podieľaní sa na emisiách sa budú uplatňovať až po roku 2013, dlho po predpokladanom zotavení svetového hospodárstva. Ak dnes oddialime opatrenia, vyvolá to klimatickú katastrofu a ešte vyššie náklady. Potrebujeme viac, ako dohodla Rada minulý týždeň. Pán úradujúci predseda, správne uznávate silu trhov. Od pádu berlínskeho múra sa 50 miliónov Európanov dostalo z chudoby, pretože voľný pohyb tovaru, služieb a osôb je kľúčom k prosperite Európy. Ešte dôležitejší je pre našu slobodu. Dnes vidíme, čo sa stane, keď trhom chýba zodpovednosť. V posledných týždňoch začal svetový finančný systém padať do priepasti a potrebujeme spoločné opatrenia, aby sme ho z nej vytiahli. Preto moja skupina víta konsolidáciu opatrení schválených eurozónou, ktorú uskutočnila Rada. Tieto opatrenia zvýšili tlak na medzibankové trhy. Teraz musíme znížiť úrokové sadzby, aby sme zmiernili recesiu. Vítame tiež smernicu Komisie o kapitálových požiadavkách, nové účtovné štandardy a plány na kontrolu úverových ratingových agentúr. Európa musí tiež zohrávať vedúcu úlohu pri rokovaniach o globálnom systéme finančného riadenia. Potrebné sú pravidlá, ako aj prostriedky na ich presadenie. Na samite sa nepodarilo dohodnúť účinný režim dohľadu nad finančným systémom v Európe. Uviedol som všetky argumenty pre európsky orgán pre finančné služby a hovorí sa, že úradujúci predseda je tiež za prísny dohľad na európskej úrovni. Rozhodne sa pokúste dosiahnuť s Američanmi globálnu dohodu, ak však nebudú spolupracovať, pokračujte bez nich. Chýbajúcim kusom skladačky zostáva dohľad nad odvetvím finančných služieb. Vážený pán úradujúci predseda, vy ste mužom činu. Vaše činy sú potvrdením argumentov v prospech trvalého predsedu Rady. Obraciate pozornosť na naše úspechy. V auguste zabránila Európa vstupu tankov do Tbilisi. V tomto mesiaci Európa podržala banky. Ak bude Európa v decembri konať na záchranu planéty, potom presvedčíme aj tých najväčších skeptikov, že potrebujeme Lisabonskú zmluvu."@sk19
"Gospod predsednik, svoje pripombe naslavljam na predsednika Sveta. Predsednik, z zasedanja Sveta prejšnji teden ste nam prinesli tople in spodbudne besede. Dejali ste, da morata Svet in Parlament sodelovati z roko v roki („ “), toda mi smo tu zato, da beremo drobni tisk. Zakaj se sklepi Sveta nanašajo samo na sodelovanje med Svetom in Komisijo? Zakaj v nobenem od odstavkov o podnebnih spremembah ni nikakršne omembe Evropskega parlamenta? V odstavku 16 tega dokumenta bi morali k sodelovanju povabiti Evropski parlament, ne samo Komisijo; in ugotoviti, da bosta odločila Svet in Parlament, ne Svet sam. Poleg tega boste ugotovili, gospod predsednik, da potrebujete Evropski parlament, ker nekatere države članice poskušajo raztrgati pravilno dosežene dogovore. Evropa se mora držati svojih dogovorjenih ciljev. Ni pošteno, da nekatere vlade pravijo, da zaradi novih gospodarskih razmer teh dogovorov ni mogoče izvesti. Novi cilji za emisije za avtomobilsko industrijo do leta 2012 ne bodo v veljavi: predlogi za porazdelitev emisij bodo veljali šele po letu 2013, dolgo po tem, ko naj bi se svetovno gospodarstvo že postavilo na noge. Če zdaj odložimo ukrepanje, bomo izzvali še večjo podnebno katastrofo in plačali še večji račun. Potrebujemo več, kot to, o čemer se je Svet dogovoril prejšnji teden. Predsednik Sveta, pravilno ugotavljate, kakšno moč imajo trgi. Od padca Berlinskega zidu se je 50 milijonov Evropejcev dvignilo iz revščine, ker je prosti pretok blaga, storitev in ljudi ključ do evropskega uspeha. Še več, bistvenega pomena je za našo svobodo. Danes vidimo, kaj se zgodi, če trgi niso odgovorni. V zadnjih tednih se je svetovni finančni sistem pognal v prepad in z združenimi močmi ga moramo potegniti nazaj. Tako moja skupina pozdravlja utrditev ukrepov, dogovorjenih za evrsko območje. Olajšali so pritisk na medbančne trge. Zdaj moramo usmeriti obrestne mere navzdol, da bi umirili recesijo. Pozdravljamo tudi Direktivo Komisije o kapitalskih zahtevah, nove računovodske standarde in načrte za nadzorovanje bonitetnih agencij. Evropa mora igrati vodilno vlogo tudi pri dogovarjanju o globalnem sistemu finančnega upravljanja. Potrebna so pravila, pa tudi sredstva za njihovo uveljavljanje. Na vrhovnem zasedanju ni prišlo do dogovora o učinkoviti ureditvi nadzora nad finančnim sistemom v Evropi. Dokazoval sem, da potrebujemo evropski organ za finančne storitve, in govori se, da tudi predsednik Sveta zagovarja strog nadzor na evropski ravni. Vsekakor poskušajte skupaj z Američani skleniti globalni sporazum, toda nadaljujte brez njih, če ne bodo igrali pošteno. Nadzor nad industrijo finančnih storitev ostaja manjkajoči košček v sestavljanki. Predsednik Sveta, ste človek dejanj. Vaša dejanja krepijo argumente v prid stalnega predsednika Sveta. Pritegnili ste pozornost na naše uspehe. Avgusta je Evropa preprečila tankom, da bi vstopili v Tbilisi. Ta mesec je Evropa omogočila, da banke poslujejo naprej. Če bo decembra Evropa ukrepala za ohranitev planeta, bomo prepričali tudi najbolj skeptične, da potrebujemo Lizbonsko pogodbo."@sl20
". Herr talman! Jag riktar mig till ordföranden för rådet. Ni framförde varma och uppmuntrande ord från Europeiska rådets möte i förra veckan. Ni sa att rådet och parlamentet måste ha ett nära samarbete men vår uppgift är att läsa det finstilta. Varför hänvisas det bara till ett samarbete mellan rådet och kommissionen i rådets slutsatser? Varför nämns inte Europaparlamentet över huvud taget i någon av punkterna om klimatförändringar? I punkt 16 i detta dokument borde ni ha bjudit in Europaparlamentet – inte bara kommissionen – till samarbete, och erkänt att det är rådet och parlamentet som kommer att fatta beslut, inte bara rådet. Dessutom kommer ni att märka att ni behöver Europaparlamentet, eftersom vissa medlemsstater försöker riva upp överenskommelser som nåtts på ett korrekt sätt. Europa måste hålla fast vid de mål som vi har förhandlat fram. Det är ohederligt av vissa regeringar att säga att det nya ekonomiska klimatet gör dessa mål ouppnåeliga. De nya utsläppsmålen för bilindustrin kommer inte att träda i kraft förrän 2012: förslagen om utsläppsfördelning kommer inte att börja gälla förrän efter 2013, långt efter att den globala ekonomin förväntas ha återhämtat sig. Att skjuta upp agerandet nu skulle vara att bjuda in till en klimatkatastrof och en ännu större kostnad. Det krävs mer än vad rådet enades om i förra veckan. Herr rådsordförande! Ni erkänner med rätta marknadernas makt. Sedan Berlinmuren föll har 50 miljoner européer räddats ur fattigdom eftersom den fria rörligheten för varor, tjänster och personer är nyckeln till Europas välstånd. Och mer än så: den är av avgörande betydelse för vår frihet. I nuläget kan vi se vad som sker när det råder brist på ansvarsskyldighet på marknaderna. Under de senaste veckorna har det globala ekonomiska systemet befunnit sig på gränsen till en avgrund, och det krävs gemensamma åtgärder för att dra det tillbaka därifrån. Min grupp välkomnar därför rådets förstärkning av de åtgärder som man enats om inom euroområdet. Man har minskat trycket på interbankmarknaderna. Nu måste vi styra räntenivån nedåt för att mildra lågkonjunkturen. Vi välkomnar också kommissionens direktiv om kapitalkrav, de nya redovisningsstandarderna och planerna för att kontrollera kreditvärderingsinstitut. Europa måste också spela en ledande roll när det gäller att förhandla fram ett globalt system för ekonomisk styrning. Regler är nödvändiga, men det krävs också medel för att genomföra dem. Vid toppmötet misslyckades man med att nå en överenskommelse om ett effektivt system för att övervaka det finansiella systemet i Europa. Jag har förespråkat en europeisk finansinspektion, och det ryktas om att rådsordföranden också stöder en strikt övervakning på gemenskapsnivå. Försök för all del att nå ett globalt avtal tillsammans med amerikanerna, men gå vidare utan dem om de inte vill samarbeta. Den pusselbit som saknas är fortfarande övervakningen av branschen för finansiella tjänster. Herr rådsordförande! Ni är en handlingens man. Era handlingar understryker argumenten för en heltidsordförande för rådet. Ni fäster uppmärksamheten vid våra framgångar. I augusti höll Europa stridsvagnarna ute ur Tbilisi. Den här månaden har Europa sett till att bankerna kunnat fortsätta sin verksamhet. Om Europa agerar i december för att bevara planeten så borde vi övertyga också de mest skeptiska om att vi behöver Lissabonfördraget."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graham Watson,"18,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"travailler main dans la main"18,5,20,15,1,19,16,13,4
"travailler main dans la main“ –"9
"travailler main dans la main”"11
"να εργασθούμε χέρι-χέρι"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph