Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-21-Speech-2-038"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081021.6.2-038"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, in the recent debate on the Lisbon Treaty in Ireland, the issues thrown up by the Laval and Viking cases were centre-stage in many of the debates and contributed to real uncertainty and unease. I have heard many of my colleagues here this morning re-echo these sentiments, and that is why I am pleased with the efforts of Parliament here this morning. I am also reassured by the words of the Commissioner when he says that the Commission agrees with Parliament that the Posting of Workers Directive needs to be improved and properly transposed. The view of Parliament is quite clear. In paragraph 33 it reaffirms that fundamental social rights are not subordinate to economic rights in a hierarchy of fundamental freedoms, and later in the report it emphasises that the freedom to provide services does not contradict and is not in any way superior to the fundamental right to strike. These statements are crystal clear and indicate where Parliament stands, and we now look to the Commission to take the baton and run with it. I started with Lisbon and I will finish with it: ratification of the Charter of Fundamental Rights and the inclusion of the social clause in the Lisbon Treaty would have improved the situation of workers across the EU."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nedávná debata o Lisabonské smlouvě v Irsku, otázky související s věcmi Laval a Viking byly hlavním bodem mnoha rozprav a přispěly ke skutečné nejistotě a neklidu. Dnes dopoledne jsem zde slyšela mnoho svých kolegů, jak opakují tyto názory, a proto jsem potěšena dnešní prací tohoto Parlamentu. Uklidnila mě slova pana komisaře, když říkal, že Komise souhlasí s Parlamentem ohledně nezbytného zlepšení a správného provádění směrnice o vysílání pracovníků. Stanovisko Parlamentu je docela zřejmé. V bodu 33 znovu potvrzuje, že základní sociální práva nejsou v hierarchii základních svobod podřízena ekonomickým právům, a také se ve zprávě zdůrazňuje, že volný pohyb služeb neodporuje ani není žádným způsobem nadřazen základnímu právu na stávku. Tato prohlášení jsou zcela jasná a naznačují postoje Parlamentu a nyní spoléháme na Komisi, že převezme štafetový kolík a bude pokračovat. Začala jsem Lisabonem a také s ním skončím: ratifikace Listiny základních práv a začlenění sociální klauzule do Lisabonské smlouvy by zlepšilo situaci pracovníků v celé EU."@cs1
"Fru formand! I den nylige debat om Lissabontraktaten i Irland blev de spørgsmål, der blev rejst af Laval- og Vikingsagerne, midtpunkt i mange af debatterne og bidrog til reel usikkerhed og bekymring. Jeg har her til morgen hørt mange af mine kolleger give genklang til disse følelser, og det er derfor, jeg glæder mig over Parlamentets bestræbelser her til morgen. Jeg bliver også beroliget af kommissærens ord, når han siger, at Kommissionen er enig med Parlamentet om, at udstationeringsdirektivet skal forbedres og gennemføres ordentligt. Parlamentets holdning er helt klar. I punkt 33 bekræfter det igen, at grundlæggende sociale rettigheder ikke rangerer lavere end økonomiske rettigheder i et hierarki af grundlæggende frihedsrettigheder, og senere i betænkningen understreges det, at frihed til at udveksle tjenesteydelser ikke strider imod og ikke på nogen måde er overordnet den grundlæggende ret til at strejke. Disse udtalelser er krystalklare og angiver, hvor Parlamentet står, og vi venter nu på, at Kommissionen skal gribe stafetten og løbe videre med den. Jeg begyndte med Lissabontraktaten, og jeg vil slutte af med den. Ratificeringen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og indlemmelsen af den sociale klausul i Lissabontraktaten ville have bedret situationen for arbejdstagere over hele EU."@da2
"Frau Präsidentin! Bei der jüngsten Debatte über den Vertrag von Lissabon in Irland standen die durch die Rechtssachen Laval und Viking aufgeworfenen Fragen im Mittelpunkt vieler Debatten und haben zu echter Verunsicherung und Unruhe beigetragen. Ich habe gehört, dass viele meiner Kollegen diese Gefühle heute Morgen hier erneut geäußert haben, und daher freue ich mich über die Bemühungen dieses Parlaments heute Morgen. Ich bin auch beruhigt über die Aussage des Herrn Kommissars, dass die Kommission dem Parlament zustimmt, dass die Entsenderichtlinie verbessert und richtig umgesetzt werden muss. Die Auffassung des Parlaments ist ganz klar. In Absatz 33 bekräftigt es, dass die grundlegenden sozialen Rechte in einer Hierarchie der Grundfreiheiten nicht den wirtschaftlichen Rechten unterstellt sind. Weiter unten im Bericht wird betont, dass die Dienstleistungsfreiheit nicht im Widerspruch zu dem Grundrecht auf Streik steht und diesem in keiner Weise übergeordnet ist. Diese Aussagen sind glasklar und zeigen den Standpunkt des Parlaments. Jetzt warten wir darauf, dass die Kommission das Staffelholz übernimmt und losläuft. Ich habe eingangs über Lissabon gesprochen und möchte auch damit abschließen: Die Ratifizierung der Grundrechtecharta und die Aufnahme der Sozialklausel in den Vertrag von Lissabon hätten die Situation der Arbeitnehmer in der gesamten EU verbessert."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, στην πρόσφατη συζήτηση σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας στην Ιρλανδία, τα θέματα που προέκυψαν από τις υποθέσεις Laval και Viking ήταν το επίκεντρο σε πολλές από τις συζητήσεις και οδήγησαν σε πραγματική αβεβαιότητα και ανησυχία. Σήμερα το πρωί, άκουσα πολλούς από τους συναδέλφους μου εδώ να αναπαράγουν αυτά τα συναισθήματα και γι’ αυτόν το λόγο είμαι ευχαριστημένη με τις προσπάθειες που καταβάλλει εδώ το Κοινοβούλιο σήμερα το πρωί. Επίσης, με καθησυχάζουν τα λόγια του Επιτρόπου, όταν δηλώνει ότι η Επιτροπή συμφωνεί με το Κοινοβούλιο ότι η Οδηγία αναφορικά με την απόσπαση εργαζομένων πρέπει να βελτιωθεί και να μεταφερθεί σωστά. Η άποψη του Κοινοβουλίου είναι εντελώς ξεκάθαρη. Στην παράγραφο 33 επαναβεβαιώνει ότι τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα δεν εξαρτώνται από τα οικονομικά δικαιώματα σε μια ιεραρχία θεμελιωδών ελευθεριών και παρακάτω στην έκθεση τονίζει ιδιαίτερα ότι η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών δεν αντικρούει και δεν είναι με κανένα τρόπο ανώτερη από το θεμελιώδες δικαίωμα της απεργίας. Αυτές οι δηλώσεις είναι τελείως ξεκάθαρες και υποδεικνύουν τη θέση του Κοινοβουλίου και τώρα βασιζόμαστε στην Επιτροπή για να πάρει τη σκυτάλη. Ξεκίνησα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και θα ολοκληρώσω με αυτή: η επικύρωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η συμπερίληψη της κοινωνικής ρήτρας στη Συνθήκη της Λισαβόνας θα είχε βελτιώσει το καθεστώς των εργαζομένων σε όλη την ΕΕ."@el10
"Señora Presidenta, en el reciente debate sobre el Tratado de Lisboa en Irlanda, los aspectos puestos de manifiesto por los casos Laval y Viking fueron el centro de muchas de las discusiones y contribuyeron a una auténtica incertidumbre e inquietud. He oído a muchos de mis colegas, aquí, esta mañana, reproducir estos sentimientos, y por ese motivo me complacen los esfuerzos que ha hecho el Parlamento, aquí, esta mañana. Además, me confortan las palabras del Comisario cuando dice que la Comisión está de acuerdo con el Parlamento en que se tiene que mejorar y modificar adecuadamente la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores. La opinión del Parlamento es muy clara. En el párrafo 33, reafirma que los derechos sociales fundamentales no están subordinados a los derechos económicos en una jerarquía de las libertades fundamentales, y, posteriormente, en el informe, hace hincapié en que la libre prestación de servicios no contradice ni es, de ninguna manera, superior al derecho fundamental a la huelga. Estas manifestaciones están muy claras e indican la postura del Parlamento, y ahora miramos a la Comisión para que coja el testigo y corra con él. Empecé con el Tratado de Lisboa y terminaré con él: la ratificación de la Carta de los Derechos Fundamentales y la inclusión de la cláusula social en el Tratado de Lisboa habría mejorado la situación de los trabajadores de toda la UE."@es21
"Proua juhataja, hiljutisel Lissaboni lepingu teemalisel arutelul Iirimaal kerkisid paljude vaidluste keskmesse Lavali ja Vikingi kaasuste tekitatud küsimused, mis suurendasid tõelist ebakindlust ja rahutust. Olen kuulnud täna hommikul siin paljusid oma kolleege väljendamas sama arvamust ning seetõttu on mul hea meel Euroopa Parlamendi tänahommikuste töösaavutuste üle. Mulle annavad kindlust ka voliniku sõnad, et komisjon nõustub Euroopa Parlamendiga töötajate lähetamise direktiivi parandamise ja nõuetekohase ülevõtmise osas. Euroopa Parlamendi seisukoht on üsna selge. Lõikes 33 kinnitatakse, et sotsiaalsed põhiõigused ei ole põhivabaduste hierarhias majandusvabadustega võrreldes madalamal kohal, ning raporti lõpupoole rõhutatakse, et teenuste osutamise vabadus ei ole vastuolus streikimise põhiõigusega ega mingil moel selle suhtes ülimuslik. Need kinnitused on kristallselged ja näitavad Euroopa Parlamendi positsiooni; nüüd vaatamegi komisjoni suunas, et ta teatepulga üle võtaks ja edasi ruttaks. Ma alustasin oma sõnavõttu Lissaboniga ja ka lõpetan sellega: põhiõiguste harta ratifitseerimine ja sotsiaalse klausli lisamine Lissaboni lepingusse parandaks tööliste olukorda kogu Euroopa Liidus."@et5
"Arvoisa puhemies, äskettäin Irlannissa käydyssä Lissabonin sopimusta koskevassa keskustelussa Lavalin ja Vikingin tapausten esiin tuomat kysymykset olivat keskeisessä asemassa monissa yhteyksissä ja aiheuttivat todellista epävarmuutta ja levottomuutta. Tänä aamuna olen kuullut monen kollegani toistavan näitä tuntemuksia, ja siksi olen tyytyväinen parlamentin tämänaamuisiin ponnistuksiin. Myös komission jäsenen sanat rauhoittavat, kun hän sanoo komission olevan parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä on parannettava ja että se on saatettava asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Parlamentin näkemys on varsin selvä. Mietinnön 33 kohdassa se vahvistaa uudelleen, että sosiaaliset perusoikeudet eivät ole alempia kuin taloudelliset oikeudet perusoikeuksien hierarkiassa. Jäljempänä mietinnössä parlamentti korostaa, että vapaus tarjota palveluja ei ole ristiriidassa lakko-oikeutta koskevan perusoikeuden kanssa tai missään nimessä sitä tärkeämpi. Nämä väittämät ovat päivänselviä, ja ne osoittavat parlamentin kannan. Nyt luotamme siihen, että komissio tarttuu viestikapulaan ja vie sitä eteenpäin. Aloitin viittauksella Lissabonin sopimukseen ja lopetan samalla tavalla: perusoikeuskirjan ratifiointi ja sosiaalilausekkeen sisällyttäminen Lissabonin sopimukseen olisi parantanut työntekijöiden tilannetta kaikkialla EU:ssa."@fi7
"Madame la Présidente, lors du récent débat sur le traité de Lisbonne en Irlande, les questions suscitées par les affaires Laval et Viking ont été au centre de nombreuses discussions et ont provoqué de l’incertitude et un réel malaise. J’ai entendu beaucoup de mes collègues se faire l’écho de ces sentiments ce matin, c’est pourquoi je suis contente des efforts faits par le Parlement en cette matinée. Je suis également rassurée par les paroles du commissaire quand il déclare que la Commission convient avec le Parlement que la directive sur le détachement des travailleurs doit être améliorée et correctement transposée. L’opinion du Parlement est très claire. Au paragraphe 33 il réaffirme que les droits sociaux fondamentaux ne passent pas après les droits économiques dans un ordre hiérarchisé des libertés fondamentales, et ailleurs dans le rapport il souligne que la liberté de fournir des services n’est pas en contradiction avec, et ne l’emporte en aucune façon sur les droits fondamentaux de faire grève. Ces déclarations sont parfaitement claires et indiquent la position du Parlement. Nous attendons maintenant de la Commission qu’elle prenne le relais et qu’elle agisse. J’ai commencé avec Lisbonne et c’est par là que je terminerai: la ratification de la charte des droits fondamentaux et l’inclusion de la clause sociale dans le traité de Lisbonne auraient amélioré la situation des travailleurs dans l’UE."@fr8
"Elnök asszony, a Lisszaboni Szerződésről nemrégiben Írországban folytatott eszmecsere során a Laval- és a Viking-ügy által felvetett kérdések több vitában központi jelentőségűek voltak, és valóban bizonytalanságot és aggodalmat váltottak ki. Ma reggel több kollégámtól ugyanezt a véleményt hallottam, és ma délelőtt ezért vagyok elégedett a Parlament erőfeszítéseivel. A biztos úr szavai is megnyugtattak, amikor kijelentette, hogy a Bizottság egyetért a Parlamenttel abban, hogy a kiküldetési irányelvet tovább kell fejleszteni és megfelelően át kell ültetni a nemzetközi jogba. A Parlament álláspontja elég egyértelmű. A 33. pontban megerősíti, hogy az alapvető szociális jogok nem alacsonyabb rendűek a gazdasági jogokhoz képest az alapvető szabadságok hierarchiájában, majd a későbbiekben hangsúlyozza, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága nem magasabb rendű a sztrájkhoz fűződő és a szakszervezethez való csatlakozás alapvető jogánál, és azzal nem áll ellentétben. E kijelentések teljesen egyértelműek és kifejezik a Parlament álláspontját, és most már a Bizottságon a sor, hogy átvegye a stafétabotot. Mondanivalómat a Lisszaboni Szerződéssel kezdtem és azzal is fejezem be: az Alapjogi Charta megerősítése és a szociális záradéknak a Lisszaboni Szerződésbe történő beépítése EU-szerte javította volna a munkavállalók helyzetét."@hu11
"Signora Presidente, nella recente discussione in Irlanda sul trattato di Lisbona, le questioni sollevate dai casi Laval e Viking hanno occupato il centro della scena in molti dibattiti creando una reale incertezza e un tangibile senso di disagio. Ho sentito molti miei colleghi qui, questa mattina, dare nuovamente voce a tali sentimenti e per questo mi compiaccio per l’impegno profuso stamani dal Parlamento. Mi rinfrancano anche le parole del commissario quando afferma che la Commissione concorda con il Parlamento in merito al fatto che la direttiva sul distacco dei lavoratori vada migliorata e correttamente recepita. La posizione del Parlamento è abbastanza chiara. Nel paragrafo 33 esso afferma che i diritti sociali fondamentali non sono subordinabili ai diritti economici in una gerarchia di libertà fondamentali e successivamente nella relazione sottolinea che la libera prestazione di servizi non contrasta con il diritto fondamentale di sciopero né su di esso prevale in alcun modo. Tali affermazioni inequivocabili indicano la posizione del Parlamento. Ci aspettiamo ora che la Commissione prenda il testimone e prosegua la corsa. Ho esordito parlando di Lisbona e concluderò sullo stesso tema: la ratifica della carta dei diritti fondamentali e l’inserimento della clausola sociale del trattato di Lisbona avrebbero migliorato la situazione dei lavoratori in tutta l’Unione."@it12
"Gerb. pirmininke, paskutinėse diskusijose Airijoje dėl Lisabonos sutarties ir bylose priimti sprendimai buvo metami kaip svarbiausi argumentai, kurie prisidėjo prie tikros nežinomybės ir netikrumo. Šį rytą girdėjau, kaip daugelis mano kolegų kartojo tokią nuomonę, ir štai kodėl esu patenkinta Parlamento pastangomis šį rytą. Mane taip pat nuramino Komisijos narys, sakydamas, kad Komisija sutinka su Parlamentu, jog reikia pagerinti ir tinkamai perkelti Darbuotojų komandiravimo direktyvą. Parlamento požiūris yra pakankamai aiškus. 33 straipsnyje Parlamentas dar kartą patvirtina, jog pagrindinių laisvių sistemoje socialinių teisių hierarchinė reikšmė nėra mažesnė nei ekonominių teisių, ir pranešime taip pat pabrėžia, jog laisvė teikti paslaugas neprieštarauja pagrindinei teisei streikuoti ir nėra nė kiek už ją viršesnė. Šie teiginiai yra aiškūs kaip krištolas ir parodo Parlamento poziciją, todėl dabar mes laukiame, kol Komisija perims estafetės lazdelę ir pradės bėgti. Pradėjau nuo Lisabonos – ja ir užbaigsiu. Pagrindinių teisių chartijos ratifikavimas ir socialinės išlygos įtraukimas į Lisabonos sutartį būtų pagerinę darbuotojų padėtį visoje ES."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, nesenajās diskusijās Īrijā par Lisabonas līgumu jautājumi, ko izraisīja un lietas, bija daudzu debašu uzmanības centrā un izraisīja nemieru un bažas. Šorīt es dzirdēju daudzus no saviem kolēģiem atkārtojam šīs izjūtas, un tāpēc es priecājos par Parlamenta šārīta centieniem. Mani iedrošina arī komisāra vārdi par to, ka Komisija piekrīt Parlamentam, ka Direktīva par darba ņēmēju norīkošanu ir jāuzlabo un pienācīgi jātransponē. Parlamenta viedoklis ir pilnīgi skaidrs. 33. punktā tas vēlreiz apstiprina, ka pamatbrīvību hierarhijā sociālās pamattiesības nav pakārtotas ekonomiskajām tiesībām, un vēlāk ziņojumā uzsvērts, ka pakalpojumu sniegšanas brīvība nav pretrunā pamattiesībām streikot un nekādā ziņā nav prevalējoša pār pamattiesībām. Šie apgalvojumi ir kristālskaidri un parāda Parlamenta viedokli, un mēs tagad gaidām, lai Komisija pārņem stafetes nūjiņu un startē. Es sāku ar Lisabonu, un es ar to beigšu: pamattiesību hartas ratifikācija un sociālās klauzulas iekļaušana Lisabonas līgumā būtu uzlabojusi darba ņēmēju stāvokli visā ES."@lv13
"Madam President, in the recent debate on the Lisbon Treaty in Ireland, the issues thrown up by the Laval and Viking cases were centre-stage in many of the debates and contributed to real uncertainty and unease. I have heard many of my colleagues here this morning re-echo these sentiments, and that is why I am pleased with the efforts of Parliament here this morning. I am also reassured by the words of the Commissioner when he says that the Commission agrees with Parliament that the Posting of Workers Directive needs to be improved and properly transposed. The view of Parliament is quite clear. In paragraph 33 it reaffirms that fundamental social rights are not subordinate to economic rights in a hierarchy of fundamental freedoms, and later in the report it emphasises that the freedom to provide services does not contradict and is not in any way superior to the fundamental right to strike. These statements are crystal clear and indicate where Parliament stands, and we now look to the Commission to take the baton and run with it. I started with Lisbon and I will finish with it: ratification of the Charter of Fundamental Rights and the inclusion of the social clause in the Lisbon Treaty would have improved the situation of workers across the EU."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, tijdens het recente debat over het Verdrag van Lissabon in Ierland draaide het veelal om de kwesties die door de zaken Laval en Viking onder de aandacht waren komen te staan en dat heeft in sterke mate bijgedragen tot onzekerheid en verontrusting. Ik heb vanochtend diverse collega’s dezelfde gevoelens horen uiten en daarom ben ik blij met de inspanningen van het Parlement hier vanochtend. Ik vind het ook geruststellend om van de commissaris te horen dat de Commissie het met het Parlement eens is dat de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers moet worden verbeterd en naar behoren moet worden omgezet. Het standpunt van het Parlement is duidelijk. In paragraaf 33 wordt bekrachtigd dat fundamentele sociale rechten in de hiërarchie van de grondrechten niet ondergeschikt zijn aan economische rechten. In het verslag wordt ook benadrukt dat de vrijheid om diensten te leveren niet in strijd is met en niet superieur is aan het fundamentele recht om te staken. Deze verklaringen zijn glashelder en geven aan wat het standpunt van het Parlement is. Het is nu aan de Commissie om het stokje over te nemen en aan de slag te gaan. Ik begon met Lissabon en daar wil ik ook mee besluiten: ratificatie van het Handvest van de grondrechten en opname van de sociale clausule in het Verdrag van Lissabon zouden hebben geleid tot een betere situatie voor de werknemers in heel de EU."@nl3
"Pani przewodnicząca! Podczas niedawnej debaty dotyczącej traktatu lizbońskiego w Irlandii kwestie uwypuklone wyrokami w sprawach Laval i Viking stanowiły główne punkty wielu dyskusji, wywołując poczucie niepewności i niepokoju. W wypowiedziach wielu moich kolegów dziś rano pobrzmiewało echo tych odczuć, dlatego z zadowoleniem przyjęłam dzisiejsze starania Parlamentu. Uspokoiły mnie również słowa pana komisarza, który powiedział, że Komisja zgadza się z Parlamentem, iż dyrektywa o delegowaniu pracowników wymaga usprawnień i musi być prawidłowo transponowana. Opinia Parlamentu jest dość jasna. W ustępie 33 potwierdzono, że podstawowe prawa socjalne nie są podrzędne względem praw gospodarczych w hierarchii podstawowych swobód, a w dalszej części sprawozdania podkreślono, że swoboda świadczenia usług nie stoi w sprzeczności z podstawowym prawem do strajku ani nie jest względem niego nadrzędna. Te stwierdzenia są zupełnie czytelne i wskazują na stanowisko Parlamentu w tej sprawie. Teraz czekamy, aż Komisja przejmie pałeczkę i będzie kontynuować bieg. Zaczęłam od traktatu lizbońskiego, więc skończę też na nim: ratyfikacja Karty praw podstawowych i włączenie klauzuli społecznej do traktatu lizbońskiego doprowadziłyby do poprawy sytuacji pracowników w UE."@pl16
"Senhora Presidente, no recente debate realizado na Irlanda sobre o Tratado de Lisboa, as questões suscitadas pelos processos Laval e Viking estiveram em destaque em muitas das discussões e contribuíram para gerar verdadeira insegurança e mal-estar. Esta manhã, ouvi muitos dos meus colegas fazerem aqui eco desses sentimentos e por isso estou satisfeita com os esforços que o Parlamento hoje fez aqui. Também fico mais tranquila com as palavras do Comissário quando diz que a Comissão concorda com o Parlamento no que respeita à necessidade de melhorar e transpor adequadamente a directiva relativa ao destacamento de trabalhadores. A opinião do Parlamento é muito clara. No n.º 33 do relatório, reitera que os direitos sociais fundamentais não se encontram abaixo dos direitos económicos numa hierarquia de liberdades fundamentais, e, num outro ponto, sublinha que a liberdade de prestação de serviços não contradiz nem está acima do direito fundamental à greve. Estas declarações são absolutamente claras e indicam qual é a posição do Parlamento. Aguardamos agora que a Comissão cumpra a sua parte. Comecei com o Tratado de Lisboa e com ele vou terminar: a ratificação da Carta dos Direitos Fundamentais e a inclusão da cláusula social no Tratado de Lisboa teriam melhorado a situação dos trabalhadores em toda a UE."@pt17
"Madam President, in the recent debate on the Lisbon Treaty in Ireland, the issues thrown up by the Laval and Viking cases were centre-stage in many of the debates and contributed to real uncertainty and unease. I have heard many of my colleagues here this morning re-echo these sentiments, and that is why I am pleased with the efforts of Parliament here this morning. I am also reassured by the words of the Commissioner when he says that the Commission agrees with Parliament that the Posting of Workers Directive needs to be improved and properly transposed. The view of Parliament is quite clear. In paragraph 33 it reaffirms that fundamental social rights are not subordinate to economic rights in a hierarchy of fundamental freedoms, and later in the report it emphasises that the freedom to provide services does not contradict and is not in any way superior to the fundamental right to strike. These statements are crystal clear and indicate where Parliament stands, and we now look to the Commission to take the baton and run with it. I started with Lisbon and I will finish with it: ratification of the Charter of Fundamental Rights and the inclusion of the social clause in the Lisbon Treaty would have improved the situation of workers across the EU."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, v nedávnej diskusii o Lisabonskej zmluve v Írsku boli stredobodom záujmu mnohých diskusií otázky nastolené prípadmi Laval a Viking, ktoré prispeli ku skutočnej neistote a znepokojeniu. Potešilo ma dnešné dopoludňajšie úsilie Parlamentu, pretože som počula ozvenu týchto pocitov vo vystúpeniach mnohých kolegov. Upokojili ma tiež slová pána komisára, keď povedal, že Komisia súhlasí s Parlamentom, že smernicu o vysielaní pracovníkov je potrebné zlepšiť a riadne transponovať. Názor Parlamentu je úplne jasný. V odseku 33 Parlament znovu potvrdzuje, že základné sociálne práva nie sú podriadené hospodárskym právam v hierarchii základných slobôd, a ďalej v správe zdôrazňuje, že sloboda poskytovať služby nie je v rozpore so základným právom na štrajk ani mu nie je nijako nadradená. Tieto vyhlásenia sú jednoznačné a ukazujú stanovisko Parlamentu. Teraz sa spoliehame na Komisiu, že prevezme štafetový kolík a bude bežať ďalej. Začala som Lisabonom a Lisabonom aj skončím: situáciu zamestnancov v celej EÚ by zlepšila ratifikácia Charty základných práv a zaradenie sociálnej doložky do Lisabonskej zmluvy."@sk19
"Gospa predsednica, v nedavni razpravi o Lizbonski pogodbi na Irskem so bila vprašanja, ki sta jih sprožili zadevi Laval in Viking, v središču številnih razprav in so prispevala k veliki negotovosti in zaskrbljenosti. To dopoldne sem poslušala številne kolege tu, ki so ponavljali te občutke, in zato sem zadovoljna z današnjimi prizadevanji Parlamenta. Pomirjajo me tudi besede komisarja, ko pravi, da se Komisija strinja s Parlamentom, da je treba direktivo o napotitvi delavcev izboljšati in ustrezno prenesti. Stališče parlamenta je precej jasno. V odstavku 33 ponovno potrjuje, da temeljne socialne pravice v hierarhiji temeljnih svoboščin niso podrejene gospodarskim pravicam, in kasneje v poročilu poudarja, da svobodno opravljanje storitev ni v nasprotju s temeljno pravico do stavke in ji nikakor ni nadrejeno. Te izjave so kristalno jasne in kažejo na stališče Parlamenta, zdaj pa čakamo na Komisijo, da prevzame štafetno palico in teče z njo. Začela sem z Lizbono in z njo bom končala: ratifikacija Listine o temeljnih pravicah in vključitev socialne določbe v Lizbonsko pogodbo bi izboljšali položaj delavcev po EU."@sl20
"Fru talman! I den senaste debatten om Lissabonfördraget på Irland stod de frågor som uppkom på grund av Laval- och Vikingmålen i centrum i många debatter och bidrog till verklig osäkerhet och oro. Jag har hört många av mina kolleger upprepa dessa uppfattningar här denna förmiddag, och det är därför som jag gläder mig över parlamentets ansträngningar här denna förmiddag. Jag lugnas också av kommissionsledamotens ord då han säger att kommissionen håller med parlamentet om att direktivet om utstationering av arbetstagare måste förbättras och införlivas ordentligt. Parlamentets åsikt är helt klar. I punkt 33 återbekräftas det att grundläggande sociala rättigheter inte är underordnade ekonomiska rättigheter i en hierarki av grundläggande friheter, och vidare i betänkandet betonar man att friheten att tillhandahålla tjänster inte är motsägande och inte på något sätt står över den grundläggande strejkrätten. Dessa uttalanden är kristallklara och åskådliggör parlamentets ståndpunkt, och nu förväntar vi oss att kommissionen ska ta över stafettpinnen. Jag inledde med Lissabonfördraget, och jag kommer att avsluta med det: stadgan om de grundläggande rättigheterna och inbegripandet av den sociala klausulen i Lissabonfördraget skulle ha förbättrat situationen för arbetstagare i hela EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Laval"14,13
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,15,1,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph