Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-20-Speech-1-216"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081020.18.1-216"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Hr. formand! Tak til kommissæren og tak til medlemmerne for særdeles stor indsats og rigtig gode ændringsforslag, som var helt nødvendige for, at denne genopretningsplan kan blive så komplet som overhovedet muligt. Jeg vil godt pointere, at det er overordentlig vigtigt nu, at genopretningsplanen bliver en succes. Det skylder vi fiskerne, men det er også rigtigt, som det er sagt her i aften, at vi har talt om genopretning af torsk og i øvrigt også andre arter. Det har vi gjort i de seneste 10 år, uden at vi er nået i mål, og derfor er det vigtigt, at det sker nu. Jeg vil godt sige lidt om det ulovlige og det urapporterede og uregulerede fiskeri. Vi kender jo ikke omfanget, men jeg betvivler ikke, at det har meget store negative konsekvenser for de genopretningsplaner, som vi har gennemført de seneste år. Det er en skændsel mod fiskeribestanden, det er en skændsel mod fiskerierhvervet, det er en skændsel mod samfundet som helhed, og det har Europa-Parlamentet fremhævet gang på gang. Der må indføres langt bedre og mere effektiv kontrol, således at vi kan få stoppet det ulovlige fiskeri. Og dertil vil jeg også nævne, at vi er nødt til at medtage, vi er nødt til at måle de fisk, som sæler, skarv og andre rovfugle og andre rovfisk, gør indhug i. Det er jo et område, hvor der i hvert fald ikke er nogen, for det er jo næsten lige som det urapporterede fiskeri, der tager hensyn til, hvad kvoter der er. Udsmidet er et andet område, som vi også har talt om i 10 år. Udsmidet har jo uundgåelige konsekvenser for kvotepolitikken, men ikke desto mindre bliver vi ved med at smide rigtig god spisefisk ud. Og jeg er selvfølgelig tilfreds med, hr. kommissær, at De i aften siger, at De har en plan klar, men det er helt utilfredsstillende, at vi har talt om det her emne i 10 år, uden at vi er nået i mål med noget som helst! Det er trist, og det er vi nødt til at gøre noget ved, ellers vil denne genopretningsplan heller ikke lykkes!"@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěl bych poděkovat panu komisaři a svým kolegům za jejich obrovské úsilí a nesmírně konstruktivní pozměňovací návrhy, které byly naprosto nutné, aby tento plán obnovy byl co nejúplnější. Chci zdůraznit, že teď je nesmírně důležité, aby plán obnovy byl úspěšný. Dlužíme to rybářům, ale také je správné, jak zde dnes večer zaznělo, že jsme hovořili o obnově populací tresky a rovněž jiných druhů. Bavíme se o tom již deset let, aniž bychom dosáhli cíle. Je proto důležité, abychom ho dosáhli nyní. Rád bych se zmínil o nelegálním, nehlášeném a neregulovaném rybolovu. Samozřejmě neznáme jeho rozsah, ale nepochybuji o tom, že má nesmírně negativní důsledky pro plány obnovy, které jsme v posledních letech prováděli. Je to ostuda z hlediska rybích populací a ostuda rybářského odvětví a celé společnosti a Evropský parlament na to znovu a znovu zaměřuje svoji pozornost. Je nutno zavést mnohem lepší a účinnější kontrolu, abychom mohli nelegální rybolov zastavit. Chtěl bych také připomenout, že musíme zahrnout a měřit i množství ryb, které uloví tuleni, kormoráni a jiní draví ptáci a ryby, což je pochopitelně oblast, kde ve skutečnosti nikdo s žádnými kvótami nepočítá, neboť tato situace je vlastně téměř stejná jako v případě nehlášeného rybolovu. Vhazování ryb zpátky do moře je další otázka, o které už diskutujeme asi deset let. Výměty mají pochopitelně nevyhnutelné důsledky pro politiku kvót, ale stejně tak podstatné je to, že vyhazujeme dokonale poživatelné ryby. Pane komisaři, jsem samozřejmě rád, že jste dnes večer prohlásil, že máte připravený plán, ale je naprosto neuspokojivé, že o této věci hovoříme již deset let, aniž jsme čehokoli dosáhli. To je smutný stav věcí a musíme s tím něco udělat, jinak bude tento plán obnovy rovněž odsouzen k nezdaru."@cs1
"Herr Präsident! Ich möchte dem Herrn Kommissar und meinen Kollegen für ihre enormen Bemühungen und extrem konstruktiven Änderungsanträge danken, die unbedingt notwendig waren, um diesen Plan zur Wiederaufüllung der Bestände so umfassend wie möglich zu gestalten. Ich möchte darauf hinweisen, dass es jetzt extrem wichtig ist, dass der Plan zur Wiederauffüllung der Bestände erfolgreich ist. Wir sind es den Fischern schuldig, aber es ist auch richtig, wie hier heute Abend gesagt wurde, dass wir über die Wiederauffüllung der Bestände des Kabeljaus und anderer Arten gesprochen haben. Wir sprechen seit zehn Jahren darüber, ohne das Ziel zu erreichen. Deshalb ist es wichtig, es jetzt zu erreichen. Ich möchte noch etwas zur illegalen, nicht gemeldeten und nicht geregelten Fischerei sagen. Natürlich kennen wir ihr Ausmaß nicht, aber ich habe keinen Zweifel, dass sie extrem negative Folgen für die Pläne zur Wiederauffüllung der Bestände hat, die wir in den letzten Jahren aufgelegt haben. Es ist eine Schande für die Fischbestände und eine Schande für die Fischerei und die Gesellschaft als Ganzes, und das Europäische Parlament hat immer wieder darauf hingewiesen. Es müssen viel bessere und effektivere Kontrollen eingeführt werden, damit wir der illegalen Fischerei Einhalt gebieten können. Ich wollte noch ansprechen, dass wir auch die Menge des Fisches erfassen und messen müssen, der von Robben, Kormoranen und anderen Raubvögeln und -fischen verzehrt wird. Dies ist natürlich ein Bereich, den wirklich niemand bei den Quoten berücksichtigt, da die Situation natürlich großteils gleich liegt wie bei der nicht gemeldeten Fischerei. Rückwürfe sind ein weiteres Thema, über das wir schon seit zehn Jahren sprechen. Die Rückwürfe haben natürlich unvermeidbare Auswirkungen auf die Quotenpolitik, aber, was von gleicher Bedeutung ist: Wir werfen einwandfrei essbaren Fisch weg. Herr Kommissar! Natürlich freue ich mich, dass Sie heute Abend gesagt haben, Sie hätten einen Plan erstellt, aber es ist bei Weitem nicht befriedigend, dass wir zehn Jahre lang über diese Angelegenheit sprechen, ohne auch nur ein einziges Ziel erreicht zu haben. Es ist ein trauriger Stand der Dinge, und wir müssen etwas dagegen unternehmen, sonst ist der Plan zur Wiederauffüllung zum Scheitern verurteilt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και τους συναδέλφους μου για την τεράστια προσπάθειά τους και τις εξαιρετικά εποικοδομητικές τροπολογίες τους, που ήταν απολύτως απαραίτητες για να γίνει το παρόν σχέδιο αποκατάστασης όσο το δυνατόν πληρέστερο. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι τώρα ιδιαίτερα σημαντικό το σχέδιο αποκατάστασης να επιτύχει. Το χρωστάμε στους αλιείς, αλλά είναι επίσης σωστό, όπως αναφέρθηκε εδώ απόψε, το γεγονός ότι έχουμε μιλήσει για την αποκατάσταση του γάδου καθώς και άλλων ειδών. Μιλάμε σχετικά τα τελευταία δέκα χρόνια χωρίς να επιτυγχάνουμε το στόχο. Είναι επομένως σημαντικό να τον επιτύχουμε τώρα. Θα ήθελα να αναφερθώ στην παράνομη, αδήλωτη και μη ρυθμιζόμενη αλιεία Ασφαλώς, δεν γνωρίζουμε την έκτασή της, αλλά δεν αμφιβάλω ότι είχε εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για τα σχέδια αποκατάστασης που εφαρμόσαμε τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ντροπή όσον αφορά τα αποθέματα ψαριών και όσον αφορά την αλιευτική βιομηχανία και για την κοινωνία ως σύνολο, Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιστήσει την προσοχή σε αυτό επανειλημμένα. Πρέπει να εισαχθούν πολύ καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι ώστε να μπει ένα τέλος στην παράνομη αλιεία. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω στο ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε και να υπολογίσουμε την ποσότητα ψαριών που καταναλώνουν οι φώκιες, οι κορμοράνοι και άλλα αρπακτικά πουλιά και ψάρια· πρόκειται πράγματι για ένα τομέα όπου κανείς δεν λαμβάνει υπόψη τις ποσοστώσεις, καθώς η κατάσταση είναι, ασφαλώς, σχεδόν όμοια με εκείνη της αδήλωτης αλιείας. Το ζήτημα των απορρίψεων είναι ένα ακόμα θέμα για το οποίο μιλάμε εδώ και δέκα χρόνια. Οι απορρίψεις έχουν φυσικά αναπόφευκτες επιπτώσεις για την πολιτική ποσοστώσεων αλλά, εξίσου σημαντικό είναι ότι απορρίπτουμε απολύτως εδώδιμα ψάρια. Επίτροπε, είμαι ασφαλώς χαρούμενος που είπατε απόψε ότι έχετε ένα σχέδιο, αλλά είναι τελείως απογοητευτικό το γεγονός ότι συζητάμε δέκα χρόνια για το θέμα αυτό χωρίς να επιτυγχάνουμε έστω και ένα στόχο. Πρόκειται για μια λυπηρή κατάσταση και πρέπει να κάνουμε κάτι σχετικά, διαφορετικά το εν λόγω σχέδιο αποκατάστασης είναι καταδικασμένο να αποτύχει."@el10
"Mr President, I would like to thank the Commissioner and my fellow Members for their enormous effort and extremely constructive amendments, which were absolutely necessary to make this recovery plan as complete as possible. I would like to point out that it is now extremely important for the recovery plan to succeed. We owe it to the fishermen, but it is also correct, as has been mentioned here this evening, that we have talked about the recovery of cod and other species as well. We have talked about it for the last ten years without achieving the objective. It is therefore important that we achieve it now.) I would like to say something about illegal, unreported and unregulated fishing. Of course, we do not know the extent of this, but I do not doubt that it has had extremely negative consequences for the recovery plans that we have implemented in recent years. It is a disgrace where fish stocks are concerned and a disgrace to the fishing industry and to society as a whole, and the European Parliament has drawn attention to this time and time again. Much better and more effective control needs to be introduced so that we can put a stop to illegal fishing. I would also like to mention that we must also include and measure the amount of fish that seals, cormorants and other predatory birds and fish are taking, is of course an area where there is in fact no-one taking account of what the quotas are, as the situation is of course almost the same as it is where unreported fishing is concerned. The matter of discards is another issue that we have talked about for ten years. Discards naturally have unavoidable consequences for the quota policy but, just as importantly, we are discarding perfectly edible fish. Commissioner, I am, of course, happy that you have this evening said that you have a plan in place, but it is totally unsatisfactory that we have talked about this matter for ten years without achieving a single objective. This is a sad state of affairs, and we must do something about it, otherwise this recovery plan will be doomed to failure too."@en4
"Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Comisario y a sus Señorías por el gran esfuerzo que han realizado y por presentar unas enmiendas extremadamente constructivas, que son totalmente necesarias para que este plan resulte tan completo como sea posible. También quisiera señalar que ahora es bastante importante que este plan tenga éxito. Estamos en deuda con los pescadores, pero también es justo, como ya se ha mencionado esta tarde, que deberíamos haber hablado de la recuperación del bacalao, pero también de la recuperación de otras especies. Hemos hablado sobre ello durante los últimos diez años sin conseguir los objetivos marcados. Por eso, es importante que ahora sí los logremos. Quisiera decir algo también acerca de la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada. Evidentemente, no sabemos hasta dónde llega esta práctica, pero no nos cabe duda de que ha tenido consecuencias muy negativas en los planes de recuperación que hemos aplicado en los últimos años. Se trata de una desgracia cuando esto afecta a las existencias de pescado y también una deshonra para el sector pesquero y para la sociedad en general, y el Parlamente Europeo ha centrado su atención en este tema en repetidas ocasiones. Es necesario introducir un control efectivo que sea mayor y mejor para que podamos poner fin a la pesca ilegal. También quisiera mencionar que debemos incluir y medir la cantidad de pescado que comen las focas, los cormoranes y otras aves y peces depredadores, pues se trata de un ámbito en el que nadie tiene en cuenta las cifras que esto supone, ya que, la situación es casi la misma que en el caso de la pesca no documentada. La cuestión de los descartes también es otro problema sobre el que hemos hablado en los últimos diez años. Naturalmente, los descartes tienen consecuencias inevitables para la política de la cuota pero, con la misma relevancia, estamos descartando pescado que puede consumirse sin problemas. Señor Comisario, me agrada haberle escuchado decir esta tarde que cuenta con un plan pero es totalmente insatisfactorio que hayamos hablado sobre ello durante diez años y que no hayamos conseguido ni un solo objetivo. Se trata de una situación triste y tenemos que hacer algo al respecto, de lo contrario, este plan de recuperación también estará condenado al fracaso."@es21
"Härra juhataja, ma tahaksin tänada volinikku ja kolleege nende suurepärase töö ja väga sisutihedate muudatusettepanekute eest, mis olid vältimatult vajalikud, et muuta see taastamiskava võimalikult terviklikuks. Tahaksin rõhutada, et nüüd on väga oluline tagada selle taastamiskava edu. Me võlgneme seda kaluritele; samas on õige – nagu täna õhtul on märgitud –, et me oleme tursavarude ja ka teiste liikide varude taastamisest varemgi rääkinud. Me oleme sellest rääkinud viimased kümme aastat, ent eesmärgini jõudnud ei ole. Seetõttu on tähtis, et me saavutaksime eesmärgi nüüd. Tahaksin öelda paar sõna ebaseadusliku, teatamata jäetud ja reguleerimata kalapüügi kohta. Muidugi ei tea me selle ulatust, kuid kahtlemata on sellel olnud viimastel aastatel rakendatud taastamiskavade jaoks väga negatiivsed tagajärjed. See on häbiväärne nii kalavarude, kalandussektori kui ka terve ühiskonna seisukohalt ning Euroopa Parlament on sellele ikka ja jälle tähelepanu juhtinud. Tuleb sisse seada palju parem ja tõhusam kontroll, et teha lõpp ebaseaduslikule kalapüügile. Ma tahaksin ka mainida, et me peame arvesse võtma ja mõõtma ka seda kalakogust, mille söövad ära hülged, kormoranid, muud röövlinnud ja -kalad; see on muidugi valdkond, kus mingid kvoodid kõne alla ei tule ja olukord on peaaegu sama nagu teatamata jäetud kalapüügi puhul. Ka vette tagasi laskmisest oleme peaaegu kümme aastat rääkinud. Tagasilaskmine mõjutab muidugi paratamatult kvoodipoliitikat, kuid sama oluline on see, et me viskame ära täiesti söödavat kala. Härra volinik, mul on kahtlemata hea meel teie tänaõhtuse väite üle, et teil on plaan olemas, kuid on täiesti ebarahuldav, et oleme arutanud seda küsimust kümme aastat, saavutamata ainsatki eesmärki. See on kurb olukord ja me peame selle pärast midagi ette võtma, sest vastasel juhul on ka taastamiskava määratud nurjumisele."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää komission jäsentä ja kollegoitani heidän valtavasta työstään ja erittäin rakentavista tarkistuksistaan, jotka olivat ehdottoman välttämättömiä, jotta tästä elvyttämissuunnitelmasta tulisi mahdollisimman täydellinen. Haluaisin huomauttaa, että nyt on erittäin tärkeää, että elvytyssuunnitelma onnistuu. Me olemme sen velkaa kalastajille. On myös totta, ja se on mainittu täällä tänä iltana, että olemme puhuneet turskan elpymisen lisäksi myös muista kalalajeista. Olemme puhuneet siitä edellisen kymmenen vuoden ajan saavuttamatta kuitenkaan tavoitetta. Sen vuoksi on tärkeää, että saavutamme sen nyt. Haluaisin sanoa muutaman sanan laittomasta, ilmoittamattomasta ja sääntelemättömästä kalastuksesta. Emme luonnollisesti tiedä, kuinka yleistä se on, mutta en epäile, että sillä on erittäin kielteisiä vaikutuksia elvytyssuunnitelmiin, joita olemme toteuttaneet viime vuosina. Se on häpeällistä kalakantojen kannalta ja se tuottaa häpeää kalatalousalalle sekä koko yhteiskunnalle, ja Euroopan parlamentti on kiinnittänyt huomiota tähän kerta toisensa jälkeen. On otettava käyttöön paljon parempia ja paljon tehokkaampia valvontatoimia, jotta voimme lopettaa laittoman kalastamisen. Haluaisin myös sanoa, että meidän on sisällytettävä ja määritettävä, kuinka paljon hylkeet, merimetsot ja muut petolinnut kuluttavat. Kyseessä on luonnollisesti ala, jolla ei oteta huomioon kiintiöitä, koska tilanne on lähes sama kuin ilmoittamattoman kalastuksen suhteen. Poisheittämistä koskeva kysymys on toinen seikka, josta olemme keskustelleet noin kymmenen vuotta. Poisheittämisellä on luonnollisesti väistämättömiä seurauksia kiintiöpolitiikkaan, mutta aivan yhtä tärkeää on se, että heitämme pois täysin syötäväksi kelpaavaa kalaa. Arvoisa komission jäsen, olen luonnollisesti tyytyväinen, että totesitte tänä iltana, että teillä on suunnitelma. Ei ole kuitenkaan ollenkaan hyväksyttävää, että olemme keskustelleet tästä aiheesta kymmenen vuotta, mutta emme ole saavuttaneet yhtäkään tavoitetta. Tämä tilanne on surullinen, ja meidän on tehtävä jotain sen vuoksi. Muutoin myös tämä elvytyssuunnitelma tuomitaan epäonnistumaan."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens à remercier le commissaire et mes collègues députés pour leur effort énorme et leurs amendements extrêmement constructifs, qui étaient absolument nécessaires pour rendre ce plan de reconstitution aussi complet que possible. Je voudrais souligner qu’il est maintenant extrêmement important que le plan de reconstitution soit couronné de succès. Nous le devons aux pêcheurs, mais il est également vrai, ainsi qu’il a été signalé ici ce soir, que nous avons parlé de la reconstitution du cabillaud et d’autres espèces également. Nous en parlons depuis dix ans sans atteindre l’objectif. Il importe dès lors que nous l’atteignions maintenant. Je voudrais dire un mot de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il va sans dire que nous ignorons l’ampleur du phénomène, mais je ne doute pas que ses conséquences pour le plan de reconstitution que nous avons mis en œuvre ces dernières années aient été extrêmement négatives. C’est un scandale pour les stocks de poissons et un scandale pour l’industrie de la pêche et l’ensemble de la société, et le Parlement européen a attiré l’attention sur ce phénomène à de nombreuses reprises. Il convient d’instaurer un contrôle nettement plus strict et efficace afin que nous parvenions à mettre un terme à la pêche illicite. Je voudrais également signaler que nous devons également inclure et évaluer la quantité de poissons prélevée par les phoques, les cormorans et d’autres oiseaux et poissons prédateurs, c’est évidemment un domaine où personne ne tient compte des quotas, car la situation est bien sûr presque identique à celle de la pêche non déclarée. La question des rejets est un autre problème dont nous débattons depuis dix ans. Les rejets ont évidemment des conséquences inévitables pour la politique des quotas mais, élément non moins important, nous rejetons des poissons tout à fait comestibles. Monsieur le Commissaire, je suis bien sûr ravi de vous entendre dire ce soir que vous avez un plan, mais il est tout à fait déplorable que nous ayons parlé de ce problème pendant dix ans sans réaliser un seul objectif. La situation est triste, et nous devons faire quelque chose, sans quoi ce plan de reconstitution sera condamné à l’échec également."@fr8
"Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak és képviselőtársaimnak hatalmas igyekezetükért és rendkívül konstruktív módosításaikért, amelyekre feltétlen szükség volt ahhoz, hogy ez a helyreállítási terv a lehető legteljesebbé váljon. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezúttal tényleg nagyon fontos, hogy a helyreállítási terv sikerüljön. Tartozunk ezzel a halászoknak, de az is igaz, amint itt ma este elhangzott, hogy volt már szó a tőkehal és más fajok helyreállításáról. Sokat beszéltünk erről az elmúlt tíz évben, anélkül hogy elértük volna a célt. Fontos ezért, hogy most elérjük. Szeretnék mondani valamit a jogellenes, nem bejelentett vagy szabályozatlan halászatról. Természetesen nem ismerjük ennek mértékét, de afelől nincs kétségem, hogy az elmúlt években végrehajtott helyreállítási tervekre nézve rendkívül negatív következményei voltak. Szégyen a halállományok szempontjából, szégyen a halászati ágazatnak és az egész társadalomnak, és az Európai Parlament erre időről időre felhívta a figyelmet. Sokkal jobb és hatékonyabb ellenőrzést kell bevezetni, hogy véget vethessünk a jogellenes halászatnak. Szeretném még megemlíteni, hogy azt is mérnünk és szerepeltetnünk kell, mennyi halat visznek el a fókák, kormoránok és más ragadozó madár- és halfajok, mivel ez olyan terület, ahol valójában senki nem veszi számba, hogy milyen kvóták működnek, mivel a helyzet természetesen szinte ugyanaz, mint a nem bejelentett halászat esetében. A visszadobások ügye a másik olyan kérdés, amiről már tíz éve szó van. A visszadobásoknak természetesen megvannak az elkerülhetetlen következményei a kvótapolitikára nézve, de az is ugyanilyen fontos, hogy tökéletesen ehető halakat dobunk vissza. Biztos úr, természetesen örömmel hallottam, amikor ma este azt mondta, hogy van egy terve, de ez egyáltalán nem kielégítő eredmény, hiszen tíz éve beszélünk erről a dologról, anélkül hogy bármilyen célt is elértünk volna. Ez a szomorú helyzet, amivel valamit tennünk kell, máskülönben ez a helyreállítási terv is kudarcra lesz ítélve."@hu11
"Signor Presidente, ringrazio il commissario e i colleghi per il loro grandissimo impegno e per gli emendamenti decisamente costruttivi, che erano senz’altro necessari per rendere questo piano di ricostituzione quanto più completo possibile. Vorrei far presente che adesso è estremamente importante che il piano abbia successo: è un dovere che abbiamo nei confronti dei pescatori. E’ tuttavia corretto, come è stato rilevato stasera, che parliamo della ricostituzione, oltre che del merluzzo bianco, anche di altre specie. Ne abbiamo discusso negli ultimi dieci anni senza raggiungere l’obiettivo; diventa quindi tanto più importante conseguirlo ora. Vorrei dire qualcosa riguardo alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Ovviamente non conosciamo la portata di questo fenomeno, però non ho dubbi sul fatto che esso abbia avuto pesanti contraccolpi negativi sui piani di ricostituzione che abbiamo attuato in anni recenti. Quel tipo di pesca è una disgrazia per gli stock ittici ed è una disgrazia anche per l’industria della pesca e la società nel suo complesso. Il Parlamento europeo si è occupato più volte del problema. E’ necessario introdurre sistemi di controllo migliori e più efficaci per poter mettere fine alla pesca illegale. Vorrei dire anche che dobbiamo includere e misurare la quantità di pesce catturato dalle foche, dai cormorani e da altri uccelli predatori, perché questo è un aspetto di cui, naturalmente, nessuno tiene conto in termini di quote, dato che la situazione è pressoché la stessa che nel caso della pesca non dichiarata. Il problema dei rigetti è un’altra questione di cui abbiamo parlato per dieci anni. I rigetti hanno, ovviamente, conseguenze inevitabili per la politica delle quote, ma è altrettanto importante rilevare che con i rigetti buttiamo a mare pesce perfettamente commestibile. Signor Commissario, mi fa naturalmente molto piacere che stasera lei abbia detto di avere in atto un piano, però è del tutto insoddisfacente che abbiamo discusso di questa faccenda per un decennio senza ottenere un solo risultato. E’ uno stato di cose molto triste e dobbiamo fare qualcosa al riguardo, perché altrimenti anche questo piano di ricostituzione è destinato a fallire."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau padėkoti Komisijos nariui ir savo kolegoms nariams už jų didžiules pastangas ir ypač konstruktyvius pakeitimus, kurie buvo tikrai reikalingi, kad šis atkūrimo planas būtų kiek įmanoma tobulesnis. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad šiuo metu ypač svarbu, kad atkūrimo planas būtų sėkmingas. Esame dėkingi žvejams, tačiau tiesa, kad, kaip kad buvo šį vakarą pasakyta, mes taip pat kalbėjome apie menkių ir kitų žuvų rūšių išteklių atkūrimo planą. Mes apie tai kalbėjome paskutinius dešimt metų, tačiau to tikslo nepasiekėme. Todėl svarbu, kad pasiektume jį dabar. Norėčiau pakalbėti apie nelegalią, nedeklaruotą ir nereglamentuojamą žvejybą. Žinoma, mes nežinome jos apimties, tačiau neabejoju, ji turėjo labai neigiamų padarinių atkūrimo planų, kuriuos įgyvendinome pastaraisiais metais, atžvilgiu. Tai užtraukia gėdą, kiek tai susiję su žuvų ištekliais, ir gėdą žvejybos pramonei ir visai visuomenei, Europos Parlamentas ne sykį atkreipė į tai dėmesį. Reikia vykdyti daug geresnę ir efektyvesnę kontrolę, kad sustabdytume nelegalią žvejybą. Taip pat norėčiau paminėti, kad taip pat turime įtraukti ir suskaičiuoti žuvų kiekį, kurį pagauna ruoniai, kormoranai ir kiti plėšrūs paukščiai, žinoma, tai sritis, kurios atžvilgiu, tiesą sakant, niekas nepagalvoja, kokie yra kiekiai, turint omenyje, kad padėtis beveik tokia pati kaip nedeklaruotų žvejybos atvejų srityje. Išmetamų į jūrą žuvų klausimas yra kita problema, apie kurią kalbame dešimt metų. Savaime suprantama, kad žuvų išmetimas į jūrą turi neišvengiamų padarinių kvotų politikai, tačiau kas kaip tik svarbu, mes išmetame visiškai valgomas žuvis. Komisijos nary, žinoma, džiaugiuosi, kad šį vakarą pasakėte, jog turite planą, tačiau visiškai netenkina tai, kad mes apie šią problemą kalbėjome dešimt metų, tačiau jokio tikslo nepasiekėme. Reikalai liūdni, ir mes turime kažką dėl to daryti, kitaip šis atkūrimo planas bus taip pat pasmerktas žlugti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es gribu pateikties komisāram un kolēģiem deputātiem par viņu milzīgajām pūlēm un konstruktīvajiem grozījumiem, kas bija pilnīgi nepieciešami, lai padarītu šo atjaunošanas plānu pēc iespējas pilnīgāku. Es vēlētos norādīt, ka tagad ir ārkārtīgi svarīgi, lai atjaunošanas plāns būtu sekmīgs. Tas ir mūsu pienākums pret zvejniekiem, bet ir arī pareizi, kā tas šovakar tika pieminēts, ka mēs esam runājuši par mencu, kā arī citu sugu atjaunošanu. Mēs par to esam runājuši pēdējos desmit gadus, nesasniedzot mērķi. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs to tagad sasniegtu. Es gribu kaut ko pateikt par nelikumīgu, nedeklarētu un neregulētu zveju. Mums, protams, nav zināmi tās apjomi, bet man nav nekādu šaubu, ka tai ir bijušas ārkārtīgi negatīvas sekas attiecībā uz atjaunošanas plāniem, ko mēs esam īstenojuši iepriekšējos gados. Tas ir kauns attiecībā uz zivju krājumiem un negods zivsaimniecības nozarei un sabiedrībai kopumā, un Eiropas Parlaments tam ir pievērsis uzmanību neskaitāmas reizes. Ir jāievieš daudz labāka un daudz efektīvāka kontrole, lai mēs varētu pielikt punktu nelikumīgai zvejai. Es gribētu arī pieminēt to, ka mums ir jāiekļauj un jāmēra to zivju daudzums, kas aiziet roņiem, jūras kraukļiem un citiem plēsīgiem putniem un zivīm; tā, protams, ir joma, kurā neviens neņem vērā, kādas ir kvotas, jo stāvoklis ir gandrīz tāds pats kā ar nedeklarētu zveju. Izmetumi ir vēl viens jautājums, par ko esam runājuši desmitiem gadu. Izmetumi, protams, nenovēršami ietekmē kvotu politiku, bet tikpat svarīgi ir, ka mēs izmetam pilnīgi ēdamas zivis. Komisār, es, protams, esmu laimīgs, ka jūs šovakar teicāt, ka jums ir plāns, bet ir pilnīgi neapmierinoši, ka mēs par to esam runājuši desmitiem gadu, nesasniedzot nevienu mērķi. Tā ir ļoti bēdīga situācija, un mums ir kaut kas jādara tās labā, citādi arī šis atjaunošanas plāns būs lemts neveiksmei."@lv13
"Hr. formand! Tak til kommissæren og tak til medlemmerne for særdeles stor indsats og rigtig gode ændringsforslag, som var helt nødvendige for, at denne genopretningsplan kan blive så komplet som overhovedet muligt. Jeg vil godt pointere, at det er overordentligt vigtigt nu, at genopretningsplanen bliver en succes. Det skylder vi fiskerne, men det er også rigtigt, som det er sagt her i aften, at vi har talt om genopretning af torsk og i øvrigt også andre arter. Det har vi gjort i de seneste ti år, uden at vi er nået i mål, og derfor er det vigtigt, at det sker nu. Jeg vil godt sige lidt om det ulovlige og det urapporterede og uregulerede fiskeri. Vi kender jo ikke omfanget, men jeg betvivler ikke, at det har meget store negative konsekvenser for de genopretningsplaner, som vi har gennemført de seneste år. Det er en skændsel mod fiskeribestanden, det er en skændsel mod fiskerierhvervet, det er en skændsel mod samfundet som helhed, og det har Europa-Parlamentet fremhævet gang på gang. Der må indføres langt bedre og mere effektiv kontrol, således at vi kan få stoppet det ulovlige fiskeri. Og dertil vil jeg også nævne, at vi er nødt til at medtage, vi er nødt til at måle de fisk, som sæler, skarv og andre rovfugle og andre rovfisk, gør indhug i. Det er jo et område, hvor der i hvert fald ikke er nogen, for det er jo næsten lige som det urapporterede fiskeri, der tager hensyn til, hvad kvoter der er. Udsmidet er et andet område, som vi også har talt om i ti år. Udsmidet har jo uundgåelige konsekvenser for kvotepolitikken, men ikke desto mindre bliver vi ved med at smide rigtig god spisefisk ud. Og jeg er selvfølgelig tilfreds med, hr. kommissær, at De i aften siger, at De har en plan klar, men det er helt utilfredsstillende, at vi har talt om det her emne i ti år, uden at vi er nået i mål med noget som helst! Det er trist, og det er vi nødt til at gøre noget ved, ellers vil denne genopretningsplan heller ikke lykkes!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de commissaris en de leden van het Parlement danken voor hun grote inzet en werkelijk goede amendementen, die absoluut nodig waren om dit herstelplan zo compleet mogelijk te maken. Ik wil er graag op wijzen dat het van het grootste belang is dat het herstelplan een succes wordt, omdat we dat de vissers verschuldigd zijn, maar ook omdat – zoals reeds eerder deze avond is opgemerkt – het goed is dat we hebben gediscussieerd over het herstel van de kabeljauw, en overigens ook van andere soorten. We doen dit al tien jaar zonder dat we dichter bij ons doel zijn gekomen en daarom is het belangrijk dat we het doel nu wel bereiken. Ik wil graag nog iets zeggen over de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. We kennen de omvang van dit probleem niet, maar ik twijfel er niet aan dat het ernstige negatieve consequenties heeft gehad voor de herstelplannen die we laatste jaren hebben doorgevoerd. Deze visserij is een schande ten aanzien van de visbestanden, een schande voor de visserijsector en een schande voor de totale samenleving, en het Europees Parlement heeft deze kwestie keer op keer aan de orde gesteld. Er moeten veel betere en meer effectieve controles worden ingevoerd, zodat we een einde kunnen maken aan illegale visserij. In dit verband wil ik ook nog vermelden dat we ook de vissen moeten meenemen en meten die zeehonden, aalscholvers en andere roofvogels wegnemen uit het bestand. Deze dieren houden natuurlijk op geen enkele manier rekening met de quota; wat dat betreft lijkt de situatie op die van de ongemelde visserij. De teruggooi is een andere kwestie waar we nu al tien jaar over praten. Deze hoeveelheid heeft onvermijdelijke consequenties voor het quotabeleid, maar desondanks blijven we prima eetbare vis teruggooien in zee. Daarom ben ik er natuurlijk mee ingenomen, mijnheer de commissaris, dat u zegt een plan klaar te hebben, maar ik vind het tevens zeer onbevredigend dat we nu al tien jaar lang over dit onderwerp praten zonder dat we ook maar een stap dichter bij ons doel zijn gekomen. Dat is triest, en daar moeten we iets aan doen, anders is ook dit herstelplan tot mislukking gedoemd."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować panu komisarzowi i moim kolegom posłom za ogromne wysiłki oraz niezwykle konstruktywne poprawki, które były bezwzględnie konieczne do zapewnienia możliwie ostatecznego kształtu przedmiotowego planu odnowienia zasobów dorsza. Chciałbym zaznaczyć, że teraz niezwykle ważne jest powodzenie tego planu odnowienia zasobów dorsza. Jesteśmy to winni rybakom, ale również słuszne jest, jak nadmieniono dzisiejszego wieczora, to że rozmawiamy nie tylko o odnowieniu zasobów dorsza, ale także innych gatunków. Debatujemy nad tym przez ostatnie dziesięć lat, nie osiągając celu. Dlatego ważne jest, abyśmy go osiągnęli teraz. Chciałbym powiedzieć kilka słów o nielegalnych, niezgłaszanych i nieuregulowanych połowach. Oczywiście nie znamy zakresu tego procederu, ale nie mam wątpliwości, że miał on skrajnie negatywne konsekwencje dla planów odnowienia, które realizowaliśmy w ubiegłych latach. To wstyd, jeśli chodzi o zasoby rybne i wstyd dla przemysłu rybnego oraz dla całego społeczeństwa. Parlament Europejski wielokrotnie zwracał na tę kwestię uwagę. Należy wprowadzić dużo lepszą i skuteczniejszą kontrolę, abyśmy mogli położyć kres nielegalnym połowom. Chciałbym również nadmienić, że musimy też uwzględnić i mierzyć ilości ryb zabijanych przez foki, kormorany i inne drapieżne ptaki oraz ryby, gdyż oczywiście jest to obszar, w przypadku którego w rzeczywistości nikt nie zwraca uwagi, jakie są to ilości, a sytuacja jest oczywiście taka sama jak w przypadku niezgłaszanych połowów. Sprawa odrzutów to kolejny problem, o którym rozmawiamy od około dziesięciu lat. Odrzuty mają rzecz jasna nieuniknione konsekwencje dla polityki dotyczącej kwot, ale równie znaczące jest to, że odrzucamy całkowicie jadalne ryby. Panie komisarzu! Oczywiście cieszy mnie pańska informacja o gotowym planie, którą przekazał nam pan dzisiejszego wieczora. Całkowicie niezadowalający jest jednak fakt, że rozmawiamy na ten temat od dziesięciu lat i nie zrealizowaliśmy ani jednego celu. To smutny stan rzeczy i musimy coś z tym zrobić, gdyż w przeciwnym razie plan odnowienia zasobów dorsza będzie znowu skazany na niepowodzenia."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Senhor Comissário e aos restantes deputados o enorme esforço e as alterações extremamente construtivas, que foram absolutamente necessárias para que o plano de recuperação pudesse ser o mais cabal possível. Gostaria de salientar que é extremamente importante, agora, que o plano de recuperação seja bem sucedido. Devemo-lo aos pescadores, sendo igualmente certo, conforme referido esta noite, que discutimos não apenas a recuperação das unidades populacionais do bacalhau mas também de outras espécies. É uma questão que tem sido debatida ao longo dos últimos dez anos sem que tenha sito possível alcançar os objectivos. Importa, por conseguinte, alcançá-los agora. Gostaria de tecer um comentário acerca da pesca ilegal, não declarada e não regulamentar (INN). É óbvio que desconhecemos a extensão da pesca INN, mas não tenho quaisquer dúvidas de que esta é altamente prejudicial para os planos de recuperação implementados nos últimos anos. Trata-se de um fenómeno lamentável, tanto em relação às unidades populacionais de peixe como à indústria de pesca no geral, tendo o Parlamento Europeu chamado a atenção para este problema inúmeras vezes. É necessária a introdução de um controlo melhor e mais eficaz para pôr termo à pesca ilegal. Gostaria igualmente de referir que devemos também incluir e medir a quantidade de peixe que as focas, os corvos marinhos e outras aves predatórias apanham, quantidades que, de facto, até hoje ninguém apurou, sendo a situação naturalmente idêntica à que se verifica em relação à pesca não declarada. A questão das rejeições é uma outra questão que tem vindo a ser debatida há cerca de dez anos. As rejeições têm, naturalmente, consequências para a política das quotas, mas tem igualmente peso o facto de estarmos a deitar fora peixe que é absolutamente comestível. Senhor Comissário, congratulo-me, naturalmente, com o facto de esta noite ter referido que tem um plano para resolver essa questão, mas considero totalmente insatisfatório que este aspecto tenha sido discutido ao longo de dez anos sem que tenha sido possível alcançar um único objectivo. É, de facto, uma situação lamentável, e impõe-se fazer alguma coisa, caso contrário o plano de recuperação estará novamente condenado ao fracasso."@pt17
"Hr. formand! Tak til kommissæren og tak til medlemmerne for særdeles stor indsats og rigtig gode ændringsforslag, som var helt nødvendige for, at denne genopretningsplan kan blive så komplet som overhovedet muligt. Jeg vil godt pointere, at det er overordentligt vigtigt nu, at genopretningsplanen bliver en succes. Det skylder vi fiskerne, men det er også rigtigt, som det er sagt her i aften, at vi har talt om genopretning af torsk og i øvrigt også andre arter. Det har vi gjort i de seneste ti år, uden at vi er nået i mål, og derfor er det vigtigt, at det sker nu. Jeg vil godt sige lidt om det ulovlige og det urapporterede og uregulerede fiskeri. Vi kender jo ikke omfanget, men jeg betvivler ikke, at det har meget store negative konsekvenser for de genopretningsplaner, som vi har gennemført de seneste år. Det er en skændsel mod fiskeribestanden, det er en skændsel mod fiskerierhvervet, det er en skændsel mod samfundet som helhed, og det har Europa-Parlamentet fremhævet gang på gang. Der må indføres langt bedre og mere effektiv kontrol, således at vi kan få stoppet det ulovlige fiskeri. Og dertil vil jeg også nævne, at vi er nødt til at medtage, vi er nødt til at måle de fisk, som sæler, skarv og andre rovfugle og andre rovfisk, gør indhug i. Det er jo et område, hvor der i hvert fald ikke er nogen, for det er jo næsten lige som det urapporterede fiskeri, der tager hensyn til, hvad kvoter der er. Udsmidet er et andet område, som vi også har talt om i ti år. Udsmidet har jo uundgåelige konsekvenser for kvotepolitikken, men ikke desto mindre bliver vi ved med at smide rigtig god spisefisk ud. Og jeg er selvfølgelig tilfreds med, hr. kommissær, at De i aften siger, at De har en plan klar, men det er helt utilfredsstillende, at vi har talt om det her emne i ti år, uden at vi er nået i mål med noget som helst! Det er trist, og det er vi nødt til at gøre noget ved, ellers vil denne genopretningsplan heller ikke lykkes!"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa poďakovať pánovi komisárovi a kolegom za enormné úsilie a mimoriadne konštruktívne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli absolútne nevyhnutné na dopracovanie tohto plánu regenerácie. Chcel by som zdôrazniť, že je teraz mimoriadne dôležité, aby plán regenerácie uspel. Sme to dlžní rybárom, ale zároveň je správne, ako už bolo dnes večer uvedené, že sme hovorili o regenerácii tresky a aj iných druhov. Hovorili sme o tom už v priebehu uplynulých desiatich rokov bez dosiahnutia cieľa. Je preto dôležité, aby sme ho dosiahli teraz. Chcel by som povedať niečo o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove. Nepoznáme, samozrejme, jeho rozsah, ale nepochybujem o tom, že má mimoriadne negatívny vplyv na plány regenerácie, ktoré sme uskutočňovali v uplynulých rokoch. Je to zahanbujúce vzhľadom na stavy rýb a zahanbujúce aj pre rybné hospodárstvo a spoločnosť ako takú a Európsky parlament na to opätovne upozorňoval. Je potrebné zaviesť lepšiu a účinnejšiu kontrolu, aby sme zastavili nezákonný rybolov. Chcel by som povedať, že musíme zohľadniť a zmerať množstvo rýb, ktoré ulovia tulene, kormorány a iné predátorské druhy vtákov, čo je, samozrejme, oblasť, kde nikto neberie ohľad na kvóty, a táto situácia má takmer rovnaké dôsledky ako nenahlásený rybolov. Problematika odpadu rýb je ďalším problémom, o ktorom už hovoríme zhruba desať rokov. Odpad rýb je nevyhnutným dôsledkom politiky kvót, ale čo je rovnako dôležité, vyhadzujeme aj kvalitné vylovené ryby. Pán komisár, mám pravdaže radosť z toho, čo ste dnes večer povedali, teda že máte plán, ale je úplne nedostatočné, že sme o tejto záležitosti hovorili desať rokov a nedosiahli sme ani jeden z cieľov. To je smutný stav vecí a musíme s tým niečo urobiť, pretože inak bude tento plán regenerácie takisto odsúdený na neúspech."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi se zahvalil komisarju in svojim kolegom poslancem za njihov izjemen trud in izredno konstruktivne spremembe, ki so bile še kako potrebne, da je ta načrt obnovitve čim bolj dovršen. Rad bi izpostavil, da je zdaj nadvse pomembno, da načrt obnovitve uspe. To dolgujemo ribičem, drži pa tudi, kot je bilo nocoj že omenjeno, da govorimo o obnovitvi staležev trske in tudi drugih vrst. O tem govorimo že zadnjih deset let, ne da bi izpolnili cilj. Zato je pomembno, da ga izpolnimo zdaj. Želim povedati nekaj o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu. Seveda ne vemo, kako obsežen je, toda prepričan sem, da je imel izjemno negativne posledice za načrte obnovitve, ki smo jih izvajali v zadnjih letih. To je sramota, kar zadeva stalež rib, ter sramota za ribiško industrijo in vso družbo, na katero Evropski parlament znova in znova opozarja. Uvesti je treba precej boljši in učinkovitejši nadzor, da bomo lahko preprečili nezakonit ribolov. Rad bi povedal tudi, da moramo upoštevati in izmeriti tudi količino rib, ki jih pojedo tjulnji, kormorani in druge ptice plenilke. Na tem področju seveda nihče ne upošteva kvot ter je stanje skoraj enako kot pri neprijavljenem ribolovu. Zavržki so še eno vprašanje, o katerem razpravljamo že deset let. Seveda imajo zavržki neizogibne posledice za politiko kvot, toda ravno tako pomembno je, da zavržemo povsem užitne ribe. Komisar, seveda sem vesel, da ste nocoj povedali, da imate načrt, toda povsem nesprejemljivo je, da o tem razpravljamo že deset let, pa nismo dosegli še nobenega cilja. To je žalostno stanje in nekaj moramo ukreniti, sicer bo tudi ta načrt obnovitve obsojen na neuspeh."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten och mina kollegor för stora insatser och mycket goda ändringsförslag, som var helt nödvändiga för att återhämtningsplanen skulle bli så fullständig som möjligt. Jag vill betona att det nu är mycket viktigt att återhämtningsplanen blir framgångsrik. Det är vi skyldiga fiskarna, men det är också riktigt, som det har sagts här i kväll, att vi har talat om återhämtning av torsk och även av andra arter. Vi har diskuterat det under de senaste tio åren, utan att ha uppnått målet. Det är därför viktigt att vi når ända fram nu. Jag vill säga några ord om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Vi känner ju inte till omfattningen, men jag tvivlar inte på att det har väldigt negativa konsekvenser för de återhämtningsplaner, som vi har genomfört de senaste åren. Det är skamligt mot fiskbestånden, det är skamligt mot fiskenäringen och det är skamligt mot samhället i stort, och Europaparlamentet har framhävt det gång på gång. Långt bättre och effektivare kontroller måste införas, så att vi kan sätta stopp för det olagliga fisket. Jag vill också nämna att vi även måste ta med i beräkningen och mäta andelen fisk som sälar, skarvar och andra rovfåglar och andra rovfiskar tar. Det är ju ett område, där det i varje fall inte finns någon som tar hänsyn till kvoterna, och det är ju näst intill detsamma som orapporterat fiske. Frågan om fångst som kastas överbord är ett annat ämne som vi har pratat om i tio år. Kastandet av fångst överbord har naturligtvis oundvikliga konsekvenser för kvotpolitiken, men lika viktigt är att riktigt god och ätbar fisk kastas överbord. Herr kommissionsledamot! Jag är naturligtvis glad över att ni i kväll säger att ni har en plan redo, men det är väldigt otillfredsställande att vi har talat om ämnet i tio år utan att ha uppnått ett enda mål. Det är tråkigt och vi måste göra något åt det, annars kommer även denna återhämtningsplan vara dömd att misslyckas."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph