Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-20-Speech-1-130"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081020.15.1-130"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I gather there is a new rule, at least for the Council presidency, that they do not turn up on Mondays! As someone who comes to Strasbourg only under protest, I would quite like that rule to apply to me. As the rapporteur said, the schemes for using PNR data are unclear and legally insecure and risk looking like a surveillance state for its own sake. My particular concern is the practice of data mining, and behavioural and identity profiling. Apart from the questions of legitimacy and effectiveness, I worry about what happens to a person singled out for attention. This could be because they had an associate of interest to the police. Vice-President Barrot says that enforcement action cannot be taken solely on the basis of automated processing, but what happens to the original singling out of someone as being of possible interest? We need to have an absolute assurance that that trace is deleted. If data are shared and stored, the dangers of a nasty fate, as happened to Maher Arrar, rendered to torture for seven months after being picked up at JFK Airport, cannot be regarded as fanciful."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Pane předsedající, zjišťuji, že existuje nové pravidlo, alespoň pro předsednictví Rady, že v pondělí se nechodí! Jelikož já do Štrasburku jezdím a stále proti tomu protestuji, docela bych uvítala, kdyby se toto pravidlo vztahovalo i na mě. Jak uvedla paní zpravodajka, plány pro využívání údajů PNR jsou nejasné a právně nejisté a hrozí, že budou připomínat pouze samoúčelné sledování. Obzvlášť mě zajímá tzv. vytěžování údajů a sestavování osobnostních profilů. Kromě otázek legitimity a účinnosti by mě zajímalo, co se stane s člověkem, na něhož bude zaměřena pozornost. To by mohlo nastat, protože měl společníka, o kterého se zajímala policie. Pan místopředseda Barrot říká, že k donucovací akci nelze přistoupit jenom na základě automatizovaného zpracování, ale co se stane s tím, kdo byl původně vybrán jako případná zájmová osoba? Musíme mít naprostou jistotu, že tato stopa bude vymazána. Pokud jsou údaje sdíleny a ukládány, nebezpečí, že se bude opakovat nepěkný osudu Mahera Arrara, který byl zadržen na letišti JFK a poté sedm měsíců mučen, není možno považovat za nereálné."@cs1
"Hr. formand! Jeg forstår, at der er en ny regel, i det mindste for rådsformandskabet, om, at de ikke dukker op om mandagen! Da jeg kun kommer til Strasbourg under protest, kunne jeg sådan set godt tænke på, at den regel gjaldt for mig. Som ordføreren sagde, er ordningerne for brug af PNR-oplysninger uklare og juridisk usikre, og vi risikerer, at det kommer til at ligne en overvågningsstat for overvågningsstatens skyld. Jeg er særlig bekymret for fremgangsmåden med datamining og udarbejdelsen af adfærds- og identitetsprofiler. Ud over spørgsmålene om lovlighed og effektivitet er jeg bekymret over, hvad der sker med en person, der bliver genstand for særlig opmærksomhed. Det kunne være, fordi den pågældende havde en bekendt, der var i politiets søgelys. Næstformand Barrot siger, at håndhævelsestiltag ikke kan iværksættes alene på grundlag af automatiseret behandling, men hvad sker der med den oprindelige udskillelse af en person som værende af mulig interesse? Vi skal have fuldstændig sikkerhed for, at den pågældende sporing slettes. Hvis oplysningerne deles og lagres, kan faren for, at den pågældende må lide en grum skæbne, som det skete for Maher Arrar, der blev overgivet til tortur i syv måneder efter at være blevet afhentet i JFK-lufthavnen i New York, ikke opfattes som fantasifuldt tankespind."@da2
". Herr Präsident! Ich erkenne, dass es – zumindest für die Ratspräsidentschaft – eine neue Regelung gibt, dass sie montags nicht erscheint. Als jemand, der nur unter Protest nach Straßburg kommt, gefiele es mir durchaus, wenn diese Regel auch für mich gelten würde. Wie die Berichterstatterin gesagt hat, sind die Konzepte für die Verwendung von Fluggastdatensätzen unklar und rechtlich unsicher, und sie könnten den Eindruck eines Überwachungsstaats um seiner selbst willen erwecken. Mich beunruhigen vor allem die Praxis des Data-Minings und die Erstellung von Verhaltens- und Identitätsprofilen. Von der Frage der Legitimität und Effektivität abgesehen, mache ich mir Sorgen darüber, was mit einer zur besonderen Beachtung herausgesuchten Person geschieht. Dies könnte der Fall sein, weil sie einen Begleiter hatte, der für die Polizei von Interesse war. Vizepräsident Barrot sagt, dass Durchsetzungsmaßnahmen nicht allein auf der Grundlage der automatisierten Verarbeitung erfolgen können. Was aber geschieht, wenn jemand einmal als Person von möglichem Interesse herausgesucht wurde? Wir müssen absolute Sicherheit haben, dass diese Spur gelöscht wird. Wenn Daten weitergegeben und gespeichert werden, können die Gefahren eines schlimmen Schicksals – so, wie es Maher Arrar ergangen ist, der sieben Monate der Folter ausgesetzt wurde, nachdem er am JFK-Flughafen aufgegriffen worden war – nicht als wirklichkeitsfremd betrachtet werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, υποθέτω ότι είναι καινούριος κανόνας, τουλάχιστον για την Προεδρία του Συμβουλίου, να μην παρουσιάζονται τη Δευτέρα! Ως κάποια που έρχεται στο Στρασβούργο μόνο με διαμαρτυρίες, θα ήθελα πολύ αυτός ο κανόνας να εφαρμοστεί για μένα. Όπως είπε η εισηγήτρια, οι ρυθμίσεις για τη χρήση δεδομένων PNR είναι ασαφείς και νομικά επισφαλείς και φαινομενικά ριψοκίνδυνοι όπως ένα κράτος εποπτείας προς το δικό του όφελος. Η ιδιαίτερη ανησυχία μου είναι η πρακτική εξόρυξης δεδομένων και η συγκέντρωση χαρακτηριστικών συμπεριφοράς και ταυτότητας. Εκτός από τα ζητήματα νομιμότητας και αποτελεσματικότητας, ανησυχώ για το τι συμβαίνει σε ένα πρόσωπο που απομονώνεται για εξέταση. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει, διότι είχαν έναν συνεργάτη που ενδιαφέρει την αστυνομία. Ο Αντιπρόεδρος Barrot λέει ότι η δράση επιβολής δεν μπορεί να ληφθεί μόνο βάσει της αυτόματης επεξεργασίας, αλλά τι συμβαίνει με την αρχική απομόνωση κάποιου ως να ήταν πιθανού ενδιαφέροντος; Πρέπει να έχουμε την απόλυτη ασφάλεια ότι τα ίχνη έχουν διαγραφεί. Εάν κοινοποιούνται και αποθηκεύονται τα δεδομένα, οι κίνδυνοι της κακοτυχίας, όπως συνέβη με τον Maher Arrar, που αποδόθηκε για βασανιστήρια για εφτά μήνες αφού τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο JFK, δεν μπορούν να θεωρηθούν ευφάνταστοι."@el10
". Señor Presidente, tengo entendido que hay una nueva norma, al menos en lo que respecta a la Presidencia del Consejo, que estipula que ellos no vengan los lunes. Como alguien que viene a Estrasburgo con reservas, también me gustaría mucho poder acogerme a dicha norma. Como ha dicho la ponente, los esquemas para utilizar los datos PNR no están claros y son inseguros a nivel jurídico, además de poner en peligro el estado de supervisión por su propio bien. Estoy especialmente preocupada por la extracción de datos, así como por los perfiles de comportamiento y de identidad. Aparte de las cuestiones acerca de la legitimidad y la efectividad, me preocupa lo que le pueda a ocurrir a alguien que llame la atención. Esto puede deberse a que tengan cierto grado de interés para la policía. El Vicepresidente Barrot dice que no se pueden emprender acciones coercitivas basándose sólo en procesos automatizados, ¿pero qué le ocurre a alguien que llama la atención y que puede suscitar un interés especial? Tenemos que asegurarnos de que se eliminan los perfiles. Si los datos se almacenan y se comparten, los riesgos de un destino fatídico, como le ocurrió a Maher Arrar, sometido a torturas durante siete meses, después de que lo detuvieran en el aeropuerto de JFK, no se pueden considerarse una fantasía."@es21
"Härra juhataja, ma saan aru, et vähemalt nõukogu eesistujariigi jaoks on olemas uus reegel, et nad ei tule esmaspäeviti kohale. Et mina tulen Strasbourgi ainult vastumeelselt, tahaksin, et see reegel kehtiks ka minu kohta. Nagu raportöör mainis, on broneeringuinfot kasutavad süsteemid segased ja õiguslikult ebakindlad ning need võivad paista järelevalvena järelevalve enda pärast. Mind teeb eriti murelikuks andmete kogumise tava ning käitumise ja identiteedi analüüs. Lisaks õiguspärasuse ja tulemuslikkuse küsimustele muretsen selle pärast, mis juhtub siis, kui mõni isik jääb sõelale. See võib juhtuda siis, kui tema tuttav on politsei huviorbiidis. Asepresident Barrot ütleb, et õiguskaitsetegevust ei saa pelgalt automaatanalüüsi põhjal alustada, aga mida tehakse andmetega selle kohta, et isik on võimaliku huviobjektina sõelale jäänud? Peame olema täiesti kindlad, et need andmed kustutatakse. Kui andmeid jagatakse ja säilitatakse, võib olla oht, et kordub see piin, mida pidi seitse kuud kannatama Maher Arrar, kui ta JFK lennujaamas välja valiti."@et5
"Arvoisa puhemies, sikäli kuin ymmärrän, käyttöön on otettu uusi sääntö, ainakin neuvoston puheenjohtajavaltion osalta, että se ei ole edustettuna maanantaisin! Strasbourgiin vain vastentahtoisesti saapuvana haluaisin samaa sääntöä sovellettavan minuunkin. Kuten esittelijä totesi, PNR-tietojen käyttöä koskevat suunnitelmat ovat epäselviä ja oikeudellisesti epävarmoja. Vaarana on, että tämä vaikuttaa valtion valvonnalta. Itse olen erityisen huolissani tiedonlouhinnasta sekä käyttäytymis- ja henkilöllisyysprofiloinnista. Laillisuutta ja tehokkuutta koskevien kysymysten lisäksi olen huolissani siitä, mitä tapahtuu huomion kohteeksi valituille henkilöille. Tämä voi johtua siitä, että he tuntevat jonkun poliisille tutun. Komission varapuheenjohtaja Barrot sanoi, ettei lainvalvontatoimia voida toteuttaa pelkästään automaattisen käsittelyn perusteella, mutta mitä tapahtuu alkuperäiselle jonkun mahdollisesti kiinnostavan henkilön valinnalle? Meille on vakuutettava täysimääräisesti, että jäljet poistetaan. Jos tietoja jaetaan ja tallennetaan, seitsemän kuukauden kidutukseen JFK-lentokentältä poimitun Maher Arrarin kurja kohtalo ei ole enää mielikuvituksellinen."@fi7
". Monsieur le Président, je crois comprendre qu’il existe une nouvelle règle, pour la présidence du Conseil du moins, selon laquelle elle ne se montre pas le lundi! Moi qui ne me rends à Strasbourg qu’en maugréant, j’aimerais beaucoup que cette règle me soit appliquée. Comme l’a dit la rapporteure, les régimes d’utilisation des données PNR sont peu clairs et juridiquement peu sûrs; ils risquent de ressembler à un État de la surveillance gratuite. Mon inquiétude porte en particulier sur la pratique de l’extraction de données et l’établissement de profils de comportement et d’identité. Outre les questions de légitimité et d’efficacité, je m’inquiète du sort réservé à celui qui est désigné à l’attention. Peut-être est-ce le cas parce qu’ils avaient un associé intéressant la police. Le vice-président Barrot affirme qu’aucune mesure répressive ne peut être prise uniquement sur la base du traitement automatisé, mais que se passe-t-il lorsqu’une personne est désignée comme présentant un intérêt éventuel? Nous devons avoir l’assurance absolue que la trace est supprimée. Si les données sont partagées et stockées, les risques d’un sort funeste, comme dans le cas de Maher Arrar, soumis à la torture pendant sept mois après avoir été intercepté à l’aéroport JFK, ne doivent pas être pris à la légère."@fr8
". Elnök úr, úgy veszem észre, van egy új szabály, legalábbis a tanácsi elnökségre vonatkozóan, akik hétfőnként nem hajlandók mutatkozni! Mivel én magam is csak kényszerből jövök Strasbourgba, nagyon szívesen venném, ha ez a szabály rám is vonatkozna. Mint az előadó elmondta, a PNR-adatok használatára vonatkozó rendszerek nem világosak, jogilag nem biztonságosak és az öncélú megfigyelés látszatát is kelthetik. Különösen aggályosnak találom az adatbányászat gyakorlatát és a viselkedés és identitás szerinti profilkészítést. A legitimitás és a hatékonyság kérdésén túl az is aggaszt, hogy mi történik azokkal, akiket méltónak találnak a figyelemre. Ez amiatt is lehet, mert volt egy társuk, aki érdekli a rendőrséget. Barrot alelnök azt mondja, hogy az automatikus adatfeldolgozás alapján nem történhet bűnüldözési intézkedés, de mi lesz azzal az eredeti kiemeléssel, amely szerint egy személy esetleg érdekes lehet? Teljes bizonyosságot kell kapnunk arra nézve, hogy az ilyen nyomokat törlik. Ha az adatokat megosztják és tárolják, nem kell meglepődnünk, ha bárkit utolérhet balsorsa, mint az Maher Arrarral történt, akit hét hónapig kínoztak azt követően, hogy a JFK repülőtéren kiemelték."@hu11
". Signor Presidente, apprendo che c’è una regola nuova, valida quanto meno per la presidenza del Consiglio: il lunedì la presidenza è assente! Essendo una che viene a Strasburgo di malavoglia, mi piacerebbe che questa regola valesse anche per me. Come osservato dalla relatrice, gli schemi per l’utilizzo dei dati PNR sono poco trasparenti e privi di certezza giuridica, oltre al fatto che potrebbero sembrare lo strumento di uno stato di polizia che raccoglie dati fini a sé stessi. Mi preoccupa in particolare la pratica della estrapolazione dei dati per la creazione di profili comportamentali e di identificazione. In aggiunta ai dubbi sulla legittimità e l’efficacia del sistema, mi chiedo cosa potrebbe accadere a una persona individuata mediante questi dati. L’individuazione potrebbe avvenire perché quella persona ha rapporti con un’altra considerata sospetta da parte della polizia. Il vicepresidente Barrot ha detto che l’azione esecutiva non può essere avviata soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati, ma cosa succede in caso di individuazione di una persona come potenziale sospetto? Dobbiamo avere la garanzia assoluta che la traccia che conduce a quella persona sia cancellata. Se i dati sono condivisi e conservati, il rischio che quelle persone possano andare incontro a un destino orribile, come nel caso di Maher Arrar, arrestato e torturato per sette mesi dopo essere stato individuato all’aeroporto JFK, è tutt’altro che un’ipotesi fantasiosa."@it12
". Pone pirmininke, kaip suprantu atsirado nauja Tarybai pirmininkaujančiai valstybei taikoma taisyklė – pirmadieniais jie nepasirodo! Kadangi į Strasbūrą atvykstu tik protestuodama, labai norėčiau, kad tokia taisyklė būtų taikoma ir man. Kaip sakė pranešėja, PNR duomenų naudojimo schemos yra neaiškios ir teisiškai nesaugios, todėl kyla rizika, kad atrodysime kaip sekimo valstybė žiūrinti savų tikslų. Man ypač didelį susirūpinimą kelia duomenų gavimo praktika ir elgesio ir tapatybės nustatymas. Nė nekalbant apie teisėtumo ir veiksmingumo klausimus, nerimauju dėl to, kad nutiks asmeniui, kuriam bus nuspręsta skirti dėmesį. Taip gali nutikti, pavyzdžiui, vien tik dėl to, kad asmuo turi pažįstamų, kuriais domisi policija. Komisijos pirmininko pavaduotojas J. Barrot sako, kad teisėsaugos veiksmų negalima imtis, remiantis vien tik automatine atranka, tačiau kas bus, jei kas nors bus išskirtas kaip galintis kelti susidomėjimą? Turime būti visiškai užtikrinti, kad vėliau tokie pėdsakai bus ištrinti. Dalijantis duomenimis ir juos saugant negalima atmesti ir blogos lemties ir atsitiktinumo rizikos, kaip tai nutiko Maherui Arrarui, kuris buvo sulaikytas JFK oro uoste ir buvo kankinamas septynis mėnesius."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs, es noprotu, ka ir kāds jauns noteikums, ka Padomes prezidentvalsts pārstāvji pirmdienās šeit neierodas, vai vismaz viņi paši tā uzskata! Kā ikviens, kurš uz Strasbūru brauc ļoti negribīgi, es vēlētos, lai šis noteikums attiektos arī uz mani. Kā teica referente, PDR datu izmantošanas sistēmas ir neskaidras un tiesiski nedrošas un draud izskatīties pēc valsts uzraudzības tikai uzraudzības pēc. Īpašas bažas man rada datu meklēšanas prakse, uzvedības uzraudzība un identitātes noteikšana. Nemaz jau nerunājot par likumības un efektivitātes jautājumiem, es raizējos arī par to, kas notiek ar personu, kura tiek izraudzīta pastiprinātai pārbaudīšanai. Tas tā varētu būt tādēļ, ka arī policija ir ieinteresēta visās šajās darbībās. Priekšsēdētāja vietnieks kungs saka, ka izpildes pasākumus nedrīkst veikt, pamatojoties tikai un vienīgi uz automatizētu datu apstrādi, taču kas gan notiek ar sākotnējo tādas personas izraudzīšanos, kura it kā piesaista uzmanību? Mums ir nepieciešamas garantijas, ka šādas izsekošanas iespējamība tiek izslēgta. Ja dati tiek pārsūtīti citiem un uzglabāti, tad risku piedzīvot nelāgu likteni, kā tas gadījās pēc aizturēšanas JFK lidostā tika pakļauts septiņus mēnešus ilgām mokām, nedrīkst uzskatīt par nereālu."@lv13
"Mr President, I gather there is a new rule, at least for the Council presidency, that they do not turn up on Mondays! As someone who comes to Strasbourg only under protest, I would quite like that rule to apply to me. As the rapporteur said, the schemes for using PNR data are unclear and legally insecure and risk looking like a surveillance state for its own sake. My particular concern is the practice of data mining, and behavioural and identity profiling. Apart from the questions of legitimacy and effectiveness, I worry about what happens to a person singled out for attention. This could be because they had an associate of interest to the police. Vice-President Barrot says that enforcement action cannot be taken solely on the basis of automated processing, but what happens to the original singling out of someone as being of possible interest? We need to have an absolute assurance that that trace is deleted. If data are shared and stored, the dangers of a nasty fate, as happened to Maher Arrar, rendered to torture for seven months after being picked up at JFK Airport, cannot be regarded as fanciful."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik begrijp dat er een nieuwe regel is, althans voor het voorzitterschap van de Raad, dat men op maandag niet op komt dagen! Omdat ik een van degenen ben die slechts onder protest naar Straatsburg komt, zou ik graag willen dat die regel ook voor mij . Zoals de rapporteur zei, zijn de regels voor het gebruik van PNR-gegevens onduidelijk en juridisch onzeker en lopen ze het risico om over te komen als toezicht om het toezicht. Ik maak mij met name zorgen over de praktijk van datamining, en gedrags- en identiteitsprofilering. Nog afgezien van de vragen over de rechtmatigheid en doelmatigheid, maak ik me zorgen over wat er gebeurt met iemand die er wordt uitgepikt om extra in de gaten te worden gehouden. Dit kan het geval zijn omdat deze persoon een metgezel heeft die door de politie in de gaten wordt gehouden. Vicevoorzitter Barrot zegt dat handhavingsacties niet uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking kunnen worden uitgevoerd, maar wat gebeurt er met het gegeven dat iemand er ooit uitgepikt is? Er moet absoluut gegarandeerd worden dat dat spoor wordt gewist. Als gegevens worden gedeeld en opgeslagen, kan het gevaar van een nare ervaringen, zoals die van Maher Arrar, die zeven maanden blootstond aan martelingen nadat hij was opgepakt op het JFK-vliegveld, niet als spookbeeld worden beschouwd."@nl3
". Panie przewodniczący! Jak rozumiem jest nowa zasada, obowiązującą przynajmniej prezydencję Rady, że nie musi ona przychodzić w poniedziałki! Jako osoba, która przyjeżdża do Strasburga protestując przeciwko temu, chciałabym, aby ta zasada dotyczyła również mojej osoby. Jak powiedziała pani poseł sprawozdawczyni, systemy służące do wykorzystywania danych PNR są nieprzejrzyste, niezabezpieczone prawnie i mogą robić wrażenie państwa nadzoru funkcjonującego jako sztuka dla sztuki. Szczególnie martwi mnie praktyka eksploracji danych oraz tworzenia profili zachowania i tożsamości. Poza sprawami zasadności i skuteczności, martwi mnie to, co stanie się z osobą, na którą zwrócono uwagę. Powodem tej uwagi może być to, że znała ona kogoś, kim interesuje się policja. Wiceprzewodniczący Komisji, pan Barrot, mówi, że organy ścigania nie mogą podjąć działań wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania danych, ale co stanie się z pierwotnym wytypowaniem osoby, jako zasługującej na uwagę tych organów? Musimy uzyskać absolutne zapewnienie, że ślad tego wytypowania zostanie usunięty. Jeżeli dane będą wymieniane i przechowywane, nie można między bajki włożyć ryzyka okrutnego losu, jaki spotkał pana Mahera Arrara, przekazanego w trybie nadzwyczajnym na siedem miesięcy tortur po zatrzymaniu na lotniku JFK."@pl16
"Senhor Presidente, compreendi que há uma nova regra, pelo menos para a Presidência do Conselho, a saber, não vêem às segundas-feiras! Sendo eu alguém que vem a Estrasburgo sem nenhuma vontade, gostaria muito que essa regra também se aplicasse a mim. Como disse a relatora, os regimes para fazer uso dos dados PNR não são claros e não oferecem certeza jurídica, além de se incorrer no risco de parecer que estamos perante um Estado que controla em seu próprio benefício. A minha preocupação específica reside na prática de extracção de dados, bem como na definição de perfis de identidade e comportamentais. À parte questões de legitimidade e eficácia, preocupa-me o que acontecerá com uma pessoa seleccionada para ser objecto de uma atenção especial. Isto poderá acontecer por se ter estado associado a alguém com interesse para a polícia. O Vice-Presidente Barrot diz que as acções no âmbito da aplicação da lei não podem ser desenvolvidas apenas com base no tratamento automatizado dos dados, mas o que acontece à primeira selecção de alguém que eventualmente poderá ter interesse investigar? Precisamos de ter uma garantia absoluta de que o rastreio de dados é apagado. Se os dados são partilhados e armazenados, os perigos de uma sorte lamentável, como aconteceu a Maher Arrar, submetido a torturas durante sete meses depois de ser apanhado no aeroporto JFK, não podem ser vistos como imaginários."@pt17
"Mr President, I gather there is a new rule, at least for the Council presidency, that they do not turn up on Mondays! As someone who comes to Strasbourg only under protest, I would quite like that rule to apply to me. As the rapporteur said, the schemes for using PNR data are unclear and legally insecure and risk looking like a surveillance state for its own sake. My particular concern is the practice of data mining, and behavioural and identity profiling. Apart from the questions of legitimacy and effectiveness, I worry about what happens to a person singled out for attention. This could be because they had an associate of interest to the police. Vice-President Barrot says that enforcement action cannot be taken solely on the basis of automated processing, but what happens to the original singling out of someone as being of possible interest? We need to have an absolute assurance that that trace is deleted. If data are shared and stored, the dangers of a nasty fate, as happened to Maher Arrar, rendered to torture for seven months after being picked up at JFK Airport, cannot be regarded as fanciful."@ro18
". – Vážený pán predsedajúci, zdá sa mi, že máme nové pravidlo, aspoň pre predsedníctvo Rady, keďže sem neprichádzajú v pondelok. Keďže do Štrasburgu prichádzam len s výhradami, chcela by som, aby sa toto pravidlo vzťahovalo aj na mňa. Ako povedala spravodajkyňa, systémy využívania údajov PNR sú nejasné a právne neisté a vzniká riziko, že budú vyzerať ako samoúčelný nástroj štátu, ktorý chce mať všetko pod kontrolou. Znepokojuje ma najmä metóda získavania údajov a vytváranie profilov správania a totožnosti. Popri otázkach legitímnosti a efektívnosti mám obavy v súvislosti s tým, čo sa stane, ak sa rozhodne, že nejakú osobu treba monitorovať. Mohlo by sa to stať, pretože táto osoba mala známeho, o ktorého sa zaujíma polícia. Podpredseda Barrot hovorí, že policajný zásah sa nemôže uskutočniť len na základe automatického spracovania, ale čo sa stane s pôvodným označením osoby, ktorá bola identifikovaná ako potenciálne zaujímavú? Musíme mať absolútnu istotu, že sa táto stopa odstráni. Ak sa údaje spoločne využívajú a uchovávajú, nemožno podceňovať nebezpečenstvo zlého osudu, ako sa to stalo Maherovi Arrarovi, ktorý bol po zadržaní na letisku JFK sedem mesiacov vystavený mučeniu."@sk19
"Gospod predsednik, domnevam, da obstaja novo pravilo, vsaj za Predsedstvo sveta, da ob ponedeljkih niso prisotni! Ker v Strasbourg prihajam proti svoji volji, bi mi zelo odgovarjalo, da to pravilo velja tudi zame. Kot je povedala poročevalka, so sistemi za uporabo podatkov iz evidence podatkov o potnikih nejasni, pravno negotovi in tvegani ter dajejo vtis, da želimo nadzor zaradi nadzora samega. Še posebej sem zaskrbljena zaradi rudarjenja podatkov ter profiliranja vedenja in identitete. Poleg sporne legitimnosti in učinkovitosti me skrbi tudi, kaj se zgodi z osebo, ki je izločena in je pod budnim nadzorom. Morda je bila izločena zaradi tega, ker je imela sodelavca, za katerega se zanima policija. Podpredsednik Barrot pravi, da izvršilni ukrep ne more biti izveden samo na podlagi avtomatične obdelave podatkov – torej kako to poteka pri izločitvi nekoga, ki zbudi zanimanje? Imeti moramo absolutno zagotovilo, da se ta sled izbriše. Če se podatki posredujejo in hranijo, potem kruta usoda, ki se je poigrala z Maherjem Arrarjem, ki je bil izločen na letališču JFK in nato sedem mesecev mučen, ni nekaj namišljenega."@sl20
". Herr talman! Jag förstår det som att det finns en ny regel, åtminstone för rådets ordförandeskap, om att de inte närvarar på måndagar! Jag kommer till Strasbourg under protester, så det vore toppen om den regeln också kunde tillämpas på mig. Som föredraganden sa är systemen för användning av passageraruppgifter otydliga och rättsligt osäkra och riskerar att framstå som en övervakningsstat för sakens skull. Min särskilda farhåga är förfarandet med datautvinning, och beteende- och identitetsprofilering. Förutom frågorna om legitimitet och effektivitet oroar jag mig över vad som händer med en person som väljs ut för närmare granskning. En person kan komma att väljas ut för att han eller hon haft en kollega som varit av intresse för polisen. Vice ordförande Barrot säger att tvångsåtgärder inte kan vidtas endast på grundval av automatiska förfaranden, men vad sker med det ursprungliga urvalet av en person som någon av möjligt intresse? Vi behöver en absolut garanti för att det spåret raderas. Om uppgifter delas och lagras kan risken för ett otäckt öde, liksom det som Maher Arrar råkade ut för, som utlämnades och utsattes för tortyr i sju månader efter att ha gripits vid JFK-flygplatsen, inte betraktas som inbillad."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Maher Arrar, kurš"13
"Sarah Ludford,"18,5,15,1,19,14,16,11,10,2,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph