Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-09-Speech-4-272"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081009.25.4-272"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Det är med stor tvekan som vi har valt att rösta för detta betänkande. Vägtransportområdet är emellertid en gränsöverskridande fråga och arbetsvillkoren för förare som är egenföretagare är en del av denna fråga. Det finns formuleringar i betänkandet som vi inte gillar, t.ex. frågan om säkra och bevakade parkeringsplatser för yrkesförare som vi betraktar som en fråga för medlemsstaterna. Dessutom anser vi att arbetstidsfrågor i allmänhet också är en fråga för medlemsstaterna."@sv22
lpv:translated text
". Pro tuto zprávu jsme se rozhodli hlasovat po velkém váhání. Odvětví silniční dopravy však je přeshraniční otázkou a pracovní podmínky samostatně výdělečně činných řidičů k této otázce patří. S některými částmi zprávy nesouhlasíme, například s bezpečnými a zabezpečenými parkovacími místy pro řidiče z povolání, která považujeme za záležitost členských států. Kromě toho se domníváme, že záležitostí členských států jsou i obecné otázky pracovní doby."@cs1
"Det er med stor tøven, vi har valgt at stemme for denne betænkning. Men vejtransportsektoren er et grænseoverskridende spørgsmål, og arbejdsvilkårene for de selvstændige chauffører er en del af dette spørgsmål. Der er dele af betænkningen, vi ikke er enige i, f.eks. spørgsmålet om sikre parkeringspladser for erhvervschauffører, hvilket vi mener er et medlemsstatsanliggende. Derudover mener vi, at spørgsmålene om arbejdstider generelt også er et anliggende for medlemsstaterne."@da2
". Erst nach langem Zögern haben wir uns entschieden, für diesen Bericht zu stimmen. Der Straßenverkehr ist jedoch ein grenzüberschreitendes Thema, und die Arbeitsbedingungen für selbstständige Kraftfahrer sind ein Teil dieses Themas. Mit einigen Teilen des Berichts sind wir nicht einverstanden, beispielsweise bei der Frage sicherer Parkplätze für Berufskraftfahrer, die wir als Angelegenheit der Mitgliedstaaten ansehen. Außerdem sind wir der Ansicht, dass Arbeitszeitfragen allgemein ebenfalls Sache der Mitgliedstaaten sind."@de9
". Με μεγάλο δισταγμό, επιλέξαμε να ψηφίσουμε υπέρ αυτής της έκθεσης. Ωστόσο, ο τομέας των οδικών μεταφορών είναι ένα διασυνοριακό θέμα και οι εργασιακές συνθήκες για τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς είναι μέρος αυτού του θέματος. Υπάρχουν μέρη της έκθεσης τα οποία δεν εγκρίνουμε, για παράδειγμα το θέμα των ασφαλών περιοχών στάθμευσης για επαγγελματίες οδηγούς, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ζήτημα των κρατών μελών. Επιπλέον, θεωρούμε ότι τα θέματα που αφορούν το χρόνο εργασίας γενικά είναι επίσης ζήτημα των κρατών μελών."@el10
". It is with great hesitation that we have chosen to vote in favour of this report. However, the road transport sector is a cross-border question and working conditions for self-employed drivers are part of that question. There are parts of the report of which we do not approve, for example the question of safe and secure parking areas for professional drivers, which we regard as a matter for the Member States. In addition, we consider that questions relating to working time in general are also a matter for the Member States."@en4
". Tuvimos serias dudas para votar a favor de este informe. Sin embargo, el sector del transporte por carretera es transfronterizo y las condiciones laborales para los conductores autónomos forman parte de esta cuestión. Hay algunas partes del informe que no aprobamos, por ejemplo, la cuestión de zonas de aparcamiento seguras y protegidas para conductores profesionales, que consideramos que son un asunto de los Estados miembros. Además, creemos que aspectos como el tiempo de trabajo en general también son temas de los Estados miembros."@es21
". Me otsustasime hääletada selle raporti poolt, kuid teeme seda suurte kõhklustega. Autovedude sektor on piiriülene teema ja füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate sõidukijuhtide töötingimused on osa sellest. Me ei nõustu raporti mõningate osadega, näiteks küsimusega, mis puudutab ohutute ja turvaliste parkimiskohtade tagamist elukutselistele sõidukijuhtidele; meie arvates on see küsimus liikmesriikide pädevuses. Lisaks oleme seisukohal, et tööaja kui niisugusega seotud küsimused kuuluvad samuti liikmesriikide pädevusse."@et5
". Olemme hyvin epäröiden päättäneet äänestää tämän mietinnön puolesta. Tieliikenneala on kuitenkin rajatylittävä kysymys, ja itsenäisten kuljettajien työolot ovat osa tätä kysymystä. Mietinnössä on osia, joita emme hyväksy, kuten kysymys ammattikuljettajille tarkoitetuista turvallisista ja valvotuista pysäköintialueista, jota me pidämme jäsenvaltioille kuuluvana asiana. Me katsomme myös, että työaikaan liittyvät kysymykset yleensä kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan."@fi7
". C’est après une longue hésitation que nous avons décidé de voter ce rapport. Toutefois, le secteur du transport routier est une question transfrontalière et les conditions de travail des conducteurs indépendants s’inscrivent dans le cadre de cette question. Nous n’approuvons pas certains passages du rapport, par exemple la question des emplacements de stationnement sûrs et sécurisés pour les conducteurs professionnels, qui relève selon nous de la compétence des États membres. Nous estimons en outre que les questions relatives au temps de travail en général sont également du ressort des États membres."@fr8
"Hosszas tétovázás után döntöttünk a jelentés melletti szavazásnál. Mindazonáltal a közúti fuvarozási ágazat határokon átnyúló kérdés és az önálló vállalkozói tevékenységet folytató gépjárművezetők munkakörülményei ennek a kérdésnek a részét képezik. Vannak olyan részei a jelentésnek, amivel nem értünk egyet, például a hivatásos gépjárművezetők biztonságos és veszélytelen parkolóhelyeinek kérdése, amely szerintünk tagállami hatáskörbe tartozik. Emellett, úgy gondoljuk, hogy a munkaidővel kapcsolatos általános kérdések szintén tagállami hatáskörbe tartoznak."@hu11
". E’ con grande esitazione che abbiamo deciso di votare a favore di questa relazione. In ogni caso il settore del trasporto su strada è un tema transnazionale e le condizioni di lavoro degli autotrasportatori autonomi rientrano in questo ambito. Vi sono parti della relazione che non approviamo, ad esempio la questione delle aree di parcheggio sicure per gli autotrasportatori professionisti, che riteniamo una questione di pertinenza degli Stati membri. Inoltre crediamo che anche le questioni sull’orario di lavoro in generale siano temi che rientrano nella sfera nazionale."@it12
". Tik po ilgų abejonių mes nusprendėme balsuoti už šį pranešimą. Vis dėlto kelių transporto sektorius yra tarpvalstybinis klausimas, ir savarankiškai dirbančių darbuotojų darbo sąlygos yra svarbi sudėtinė šio klausimo dalis. Kai kurioms pranešimo vietoms, pavyzdžiui, dėl saugių ir saugomų poilsio vietų profesionaliems vairuotojams, mes nepritariame ir manome, kad šį klausimą turi spręsti pačios valstybės narės. Be to, mes manome, kad darbo laiko klausimai taip pat turi būti valstybių narių kompetencija."@lt14
". Mēs ar lielu svārstīšanos nolēmām balsot par šo ziņojumu. Tomēr autotransporta nozare ir pārrobežu jautājums, un nosacījumi par pašnodarbinātajiem autovadītājiem ir daļa no šī jautājuma. Mēs neatbalstām dažas ziņojuma iedaļas, piemēram, jautājumu par drošām un apsargātām atpūtas vietām profesionāliem autovadītājiem, jo domājam, ka šis jautājums attiecas uz dalībvalstīm. Turklāt mēs uzskatām, ka jautājumi par darba laiku vispār attiecas uz dalībvalstīm."@lv13
"Det är med stor tvekan som vi har valt att rösta för detta betänkande. Vägtransportområdet är emellertid en gränsöverskridande fråga och arbetsvillkoren för förare som är egenföretagare är en del av denna fråga. Det finns formuleringar i betänkandet som vi inte gillar, t.ex. frågan om säkra och bevakade parkeringsplatser för yrkesförare som vi betraktar som en fråga för medlemsstaterna. Dessutom anser vi att arbetstidsfrågor i allmänhet också är en fråga för medlemsstaterna."@mt15
". − Het is met grote aarzeling dat wij ervoor gekozen hebben om voor dit verslag te stemmen. De sector van het wegvervoer is echter een grensoverschrijdende kwestie waarvan de arbeidsomstandigheden van zelfstandige bestuurders deel uitmaken. Er zijn delen van het verslag waar wij niet akkoord mee gaan, zoals het punt van veilige en bewaakte parkeerplaatsen voor beroepschauffeurs, dat volgens ons een zaak voor de lidstaten is. Bovendien zijn wij van mening dat punten met betrekking tot arbeidsduur in het algemeen ook een zaak voor de lidstaten zijn."@nl3
". Po dużym wahaniu postanowiliśmy zagłosować za przyjęciem tego sprawozdania. Niemniej jednak chcemy pokreślić, że zagadnienia dotyczące sektora transportu drogowego mają charakter transgraniczny, a warunki pracy kierowców pracujących na własny rachunek do nich się zaliczają. Z niektórymi częściami sprawozdania się nie zgadzamy, na przykład z dotyczącą bezpieczeństwa miejsc parkingowych dla kierowców zawodowych. Naszym zdaniem ta sprawa należy do kompetencji państw członkowskich. Ponadto uważamy, że kwestie związane z czasem pracy również leżą w gestii państw członkowskich."@pl16
". Foi com grande hesitação que decidimos votar a favor do relatório. Porém, o sector dos transportes rodoviários é uma questão transfronteiras e as condições de trabalho dos condutores profissionais independentes integram essa mesma questão. Não aprovamos certas partes do relatório, como por exemplo as considerações sobre parques de estacionamento seguros e vigiados para os condutores profissionais, que entendemos ser uma matéria da competência dos Estados-Membros. Além disso, consideramos que os problemas relacionados com o tempo de trabalho em geral são também da competência dos Estados-Membros."@pt17
"Det är med stor tvekan som vi har valt att rösta för detta betänkande. Vägtransportområdet är emellertid en gränsöverskridande fråga och arbetsvillkoren för förare som är egenföretagare är en del av denna fråga. Det finns formuleringar i betänkandet som vi inte gillar, t.ex. frågan om säkra och bevakade parkeringsplatser för yrkesförare som vi betraktar som en fråga för medlemsstaterna. Dessutom anser vi att arbetstidsfrågor i allmänhet också är en fråga för medlemsstaterna."@ro18
". S veľkými pochybnosťami sme sa rozhodli hlasovať za túto správu. Odvetvie cestnej dopravy je však cezhraničnou otázkou a pracovné podmienky samostatne zárobkovo činných vodičov sú súčasťou tejto otázky. S niektorými časťami správy nesúhlasíme, napríklad s otázkou bezpečných a zabezpečených miest odpočinku pre vodičov z povolania, ktorú považujeme za záležitosť členských štátov. Okrem toho sa domnievame, že otázky súvisiace s pracovným časom sú vo všeobecnosti tiež záležitosťou členských štátov."@sk19
". Z obotavljanjem smo se odločili, da glasujemo za to poročilo. Cestnoprometni sektor je čezmejno vprašanje, delovni pogoji za samozaposlene voznike pa so del tega vprašanja. Ne odobravamo delov poročila, kot je na primer vprašanje varnih in varovanih počivališč za poklicne voznike, za katere menimo, da so stvar držav članic. Poleg tega menimo, da so tudi vprašanja, ki se nanašajo na delovni čas na splošno, prav tako stvar držav članic."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph