Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-09-Speech-4-221"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081009.25.4-221"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Junilistan anser att EU är en värderingsunion och därför bör spela en roll när det gäller att främja demokrati och mänskliga rättigheter i sitt närområde. Dit hör Vitryssland. Parlamentsvalet i Vitryssland som genomfördes i september förefaller inte ha levt upp till internationella standarder, något som även påpekats av internationella observatörer. Att valet inte varit transparent och demokratiskt är mycket beklagligt, såväl för Vitryssland som för regionen och Europa. Resolutionen innehåller emellertid flera skrivningar som inte borde finnas där. Exempelvis uppmanar Europaparlamentet Vitryssland att avskaffa det förtida röstningsförfarandet. Det må vara sant att en del av valfusket sker genom denna typ av röstning, men vi anser ändå att det är upp till varje suverän stat att avgöra hur valen ska gå till, så länge de är demokratiska. Vidare har man även synpunkter på viseringar, något som vi anser är en nationell fråga. Det är upp till varje suverän stat att avgöra vem som ska få vistas på territoriet. Vi har, trots de invändningar vi framfört ovan, röstat ja till resolutionen eftersom vi anser att det är viktigt att markera att Vitryssland måste bli demokratiskt."@sv22
lpv:translated text
". Junilistan se domnívá, že EU je unií založenou na hodnotách, a měla by se tedy angažovat v prosazování demokracie a lidských práv ve svém okolí. Tam patří i Bělorusko. Parlamentní volby, které se v Bělorusku konaly v září, podle všeho neodpovídaly mezinárodním standardům, na což upozorňovali i mezinárodní pozorovatelé. To, že volby neproběhly transparentně a demokraticky, je neštěstím pro Bělorusko, pro dotčený region i pro celou Evropu. Usnesení však obsahuje několik ustanovení, která by jeho součástí být neměla. Evropský parlament například vyzývá běloruskou vládu, aby zrušila předčasné hlasování. Je možné, že při tomto typu hlasování dochází k volebním podvodům, ale přesto se domníváme, že je věcí každého svrchovaného státu, aby rozhodl, jakým způsobem budou volby probíhat, pokud jsou demokratické. Ve zprávě se také hovoří o vízech, která považujeme za záležitost jednotlivých států. Každý svrchovaný stát může sám rozhodovat o tom, komu umožní pobývat na svém území. I přes výše uvedené výhrady jsme hlasovali pro usnesení, protože je podle nás důležité zdůraznit, že Bělorusko se musí stát demokratickou zemí."@cs1
"Junilistan mener, at EU er en værdiunion og derfor bør spille en rolle med hensyn til at fremme demokratiet og menneskerettighederne i nabolandene, herunder Belarus. Det parlamentsvalg, der blev afholdt i Belarus i september, synes ikke at have levet op til de internationale standarder, hvilket også blev understreget af de internationale observatører. Det er yderst beklageligt, at valget ikke var gennemsigtigt og demokratisk − for Belarus, for regionen og for Europa. Beslutningen indeholder imidlertid adskillige bestemmelser, som ikke bør medtages. F.eks. opfordrer Europa-Parlamentet Belarus til at afskaffe den tidlige afstemningsprocedure. Det er måske nok rigtigt, at der opstår en del valgsvindel som følge af denne afstemningsmåde, men vi mener fortsat, det er op til de enkelte suveræne stater at afgøre, hvordan valg skal afholdes, så længe de er demokratiske. Der er også idéer vedrørende visa, som vi mener er et nationalt anliggende. Det er op til den enkelte suveræne stat at afgøre, hvem der skal have tilladelse til at bo på dens område. På trods af disse indsigelser har vi stemt for beslutningen, da vi mener, det er vigtigt at understrege, at Belarus skal blive demokratisk."@da2
". Die Juniliste sieht die EU als eine Union der Werte an, die darum bei der Förderung von Demokratie und Menschenrechten in ihrer Nachbarschaft eine Rolle spielen muss. Das schließt Belarus ein. Die im September in Belarus durchgeführten Parlamentswahlen scheinen internationalen Standards nicht gerecht geworden zu sein, was auch von internationalen Beobachtern hervorgehoben wurde. Dass die Wahlen nicht transparent und demokratisch waren, ist höchst bedauerlich – für Belarus, für die Region und für Europa. Die Entschließung enthält jedoch einige Bestimmungen, die nicht aufgenommen werden sollten. Das Europäische Parlament fordert zum Beispiel Belarus auf, das Verfahren der vorzeitigen Stimmabgabe abzuschaffen. Es mag stimmen, dass durch diese Art der Stimmabgabe in gewissem Maß Wahlbetrug vorkommt, dennoch sind wir der Meinung, dass jeder souveräne Staat selbst entscheiden kann, wie die Wahlen durchgeführt werden, solange sie demokratisch sind. Außerdem sind Vorstellungen zu Visa enthalten, die nach unserer Auffassung eine nationale Angelegenheit darstellen. Die Entscheidung darüber, wem der Aufenthalt auf seinem Gebiet gestattet wird, liegt bei jedem souveränen Staat selbst. Trotz der oben aufgeführten Vorbehalte haben wir für die Entschließung gestimmt, weil wir glauben, es ist wichtig, zu betonen, dass Belarus demokratisch werden muss."@de9
". Το Junilistan θεωρεί ότι η ΕΕ είναι μια ένωση αξιών και πρέπει συνεπώς να διαδραματίσει ένα ρόλο στην προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη γειτονία της. Αυτό περιλαμβάνει τη Λευκορωσία. Οι κοινοβουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν στη Λευκορωσία το Σεπτέμβριο δεν φαίνεται ότι ανταποκρίθηκαν στα διεθνή πρότυπα, κάτι που επισημάνθηκε και από διεθνείς παρατηρητές. Είναι πολύ θλιβερό ότι οι εκλογές δεν ήταν διαφανείς και δημοκρατικές, για τη Λευκορωσία, για την περιοχή και για την Ευρώπη. Ωστόσο, το ψήφισμα περιέχει διάφορες διατάξεις οι οποίες δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθούν. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τη Λευκορωσία να καταργήσει τη διαδικασία πρώιμης ψηφοφορίας. Μπορεί να αληθεύει ότι παρατηρείται κάποια εκλογική νοθεία μέσω αυτού του τύπου ψηφοφορίας, αλλά εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι εναπόκειται σε κάθε κυρίαρχο κράτος να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές, εφόσον είναι δημοκρατικές. Υπάρχουν επίσης ιδέες για τις θεωρήσεις, τις οποίες θεωρούμε εθνικό ζήτημα. Εναπόκειται σε κάθε κυρίαρχο κράτος να αποφασίσει ποιος επιτρέπεται να διαμένει στην επικράτειά του. Παρά τις αντιρρήσεις που διατυπώσαμε παραπάνω, ψηφίσαμε υπέρ του ψηφίσματος, επειδή πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Λευκορωσία πρέπει να γίνει δημοκρατική."@el10
". Junilistan considers that the EU is a union of values and should therefore play a role in promoting democracy and human rights in its neighbourhood. That includes Belarus. The parliamentary elections which were held in Belarus in September do not appear to have lived up to international standards, something which was also highlighted by international observers. It is highly regrettable that the elections were not transparent and democratic, for Belarus, for the region and for Europe. However, the resolution contains several provisions which should not be included. For example, the European Parliament calls on Belarus to abolish the early-voting procedure. It may be true that some electoral fraud occurs through this type of voting, but we still consider that it is up to each sovereign state to decide how the elections will be conducted, as long as they are democratic. There are also ideas on visas, which we consider to be a national matter. It is up to each sovereign state to decide who is permitted to reside in its territory. Despite the objections we have put forward above, we have voted in favour of the resolution because we believe that it is important to stress that Belarus must become democratic."@en4
". La Lista de Junio considera que la UE es una unión de valores y, por tanto, debería jugar un papel en la promoción de la democracia y los derechos humanos de sus vecinos, incluida Bielorrusia. Las elecciones parlamentarias que se celebraron en Bielorrusia en septiembre parece que no han cumplido con los estándares internacionales, algo que también destacaron los observadores internacionales. Es muy lamentable que las elecciones no fueran transparentes y democráticas, en Bielorrusia, para la región y para Europa. Sin embargo, la resolución contiene varias cláusulas que no deberían incluirse. Por ejemplo, el Parlamento Europeo insta a Bielorrusia a abolir el procedimiento de voto anticipado. Quizás es cierto que se produce algún fraude electoral con este tipo de votación, pero consideramos que es cuestión de cada Estado soberano decidir cómo se desarrollan sus elecciones, siempre que sean democráticas. También hay ideas sobre visados, que consideramos una cuestión nacional. Compete a la soberanía de cada Estado decidir a quién se permite residir en su territorio. A pesar de las objeciones que hemos indicado anteriormente, hemos votado a favor de la resolución porque creemos que es importante destacar que Bielorrusia debe ser un estado democrático."@es21
". Junilistan leiab, et Euroopa Liit on väärtuste liit ja peaks seetõttu osalema demokraatia ja inimõiguste edendamisel oma naabruses. See hõlmab ka Valgevenet. Valgevenes septembris toimunud parlamendivalimised ei tundunud vastavat rahvusvahelistele standarditele, seda rõhutasid ka rahvusvahelised vaatlejad. Nii Valgevene, kogu piirkonna kui ka Euroopa jaoks on ülimalt kahetsusväärne, et valimised ei olnud läbipaistvad ega demokraatlikud. Siiski sisaldab see resolutsioon mitmeid punkte, mis ei peaks seal olema. Näiteks kutsub Euroopa Parlament Valgevenet üles eelhääletusest loobuma. Võib ju olla tõsi, et sedalaadi hääletamise korral pannakse toime mõningaid valimispettusi, ent me leiame siiski, et igal suveräänsel riigil on õigus otsustada, kuidas valimised läbi viiakse, peaasi, et need on demokraatlikud. Räägitakse ka viisadest, mis meie arvates on riiklik küsimus. On iga suveräänse riigi enda otsustada, kellel lubatakse tema territooriumil elada. Hoolimata neist vastuväidetest hääletasime selle resolutsiooni poolt, sest meie arvates on oluline rõhutada, et Valgevene peab muutuma demokraatlikuks."@et5
". Junilistan-puolue katsoo, että EU on arvoihin perustuva unioni, ja siksi sen olisi edistettävä demokratiaa ja ihmisoikeuksia lähialueillaan. Tämä sisältää Valko-Venäjän. Valko-Venäjällä syyskuussa järjestetyt parlamenttivaalit eivät vaikuta täyttäneen kansainvälisiä standardeja, mistä myös kansainväliset tarkkailijat huomauttivat. On erittäin valitettavaa Valko-Venäjän, alueen ja koko Euroopan kannalta, että vaalit eivät olleet avoimet ja demokraattiset. Päätöslauselma sisältää kuitenkin useita lausumia, joita siinä ei pitäisi olla. Euroopan parlamentti esimerkiksi kehottaa Valko-Venäjää lopettamaan ennakkoäänimenettelyn. Saattaa olla totta, että tämän äänestysmenettelyn yhteydessä tapahtuu jonkin verran vaalivilppiä, mutta katsomme silti, että on jokaisen suvereenin valtion oma asia päättää siitä, miten vaalit toimitetaan, kunhan ne ovat demokraattiset. Kommentteja esitetään myös viisumeista, joita me pidämme kansalliseen toimivaltaan kuuluvana asiana. On jokaisen suvereenin valtion oma asia päättää, kuka saa oleskella niiden alueella. Edellä esitetyistä huomautuksista huolimatta äänestimme päätöslauselman puolesta, koska meistä on tärkeää korostaa, että Valko-Venäjästä on tultava demokraattinen."@fi7
". La Liste de juin considère que l’UE est une union de valeurs et qu’elle devrait dès lors jouer un rôle dans la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans son voisinage. Le Belarus en fait partie. Les élections législatives qui ont eu lieu au Belarus en septembre ne semblent pas avoir satisfait aux normes internationales, ce qui a été confirmé par des observateurs internationaux. Il est très regrettable que les élections n’aient été ni transparentes ni démocratiques, à la fois pour le Belarus, pour la région et pour l’Europe. Néanmoins, la résolution comporte plusieurs dispositions qui ne devraient pas y figurer. Par exemple, le Parlement européen invite le Belarus à supprimer la procédure de vote anticipé. Il se peut effectivement que ce type de vote induise certaines fraudes électorales, mais nous estimons malgré tout qu’il appartient à chaque État souverain de décider du déroulement des élections, pour autant que celles-ci soient démocratiques. Elle formule également des recommandations concernant la question des visas, qui est selon nous du ressort national. Il appartient à chaque État souverain de décider qui est autorisé à séjourner sur son territoire. Malgré les objections que nous venons d’émettre, nous avons voté la résolution, car nous pensons qu’il est important de souligner que le Belarus doit devenir un pays démocratique."@fr8
"A Junilistan úgy véli, hogy az EU az értékek uniója és ezért szerepet kell játszania környezetében a demokrácia és az emberi jogok előmozdításában. Ebbe beletartozik Fehéroroszország. A Fehéroroszországban szeptemberben tartott parlamenti választások, úgy tűnik, nem feleltek meg a nemzetközi normáknak, amit a nemzetközi megfigyelők is kihangsúlyoztak. Rendkívül sajnálatos, mind Fehéroroszország, mind a régió és Európa számára, hogy a választások nem voltak átláthatóak és demokratikusak. Mindamellett az állásfoglalás több olyan rendelkezést tartalmaz, amelynek nem kellene szerepelnie. Például, az Európai Parlament felszólítja Fehéroroszországot, hogy törölje el az előszavazási eljárást. Lehet, hogy igaz, hogy az ilyen fajta szavazásnál előfordul választási csalás, azonban mégis úgy gondoljuk, hogy minden szuverén államnak jogában áll döntenie, hogy hogyan bonyolítja le a választásokat, egészen addig, amíg ezek demokratikusak. Vannak elgondolások a vízumokkal kapcsolatban is, amiről úgy gondoljuk, hogy ez nemzeti kérdés. Minden szuverén állam maga dönthet, hogy ki tartózkodhat a területén. A fent említett kifogások ellenére az állásfoglalás mellett szavaztunk, mivel úgy gondoljuk, hogy fontos annak hangsúlyozása, hogy Fehéroroszországnak demokratikussá kell válnia."@hu11
". Junilistan ritiene che l’Unione europea sia un’unione di valori e come tale dovrebbe svolgere un ruolo nella promozione della democrazia e dei diritti umani nei paesi confinanti, compresa la Bielorussia. Le elezioni parlamentari che si sono svolte in settembre in Bielorussia non sarebbero conformi agli standard internazionali, come hanno sottolineato anche gli osservatori internazionali. E’ altamente deprecabile per la Bielorussia, per la regione e per l’Europa che le elezioni non siano state trasparenti e democratiche. La risoluzione, però, contiene diverse disposizioni che non avrebbero dovuto essere incluse. Ad esempio, il Parlamento europeo chiede alla Bielorussia di abolire la procedura di voto anticipato. Può essere vero che nel corso di questo tipo di votazione si verifichino frodi elettorali, ma crediamo sempre che spetti ai singoli Stati membri decidere come devono essere condotte le elezioni, purché siano democratiche. Vi sono altresì idee sui visti, argomento che riteniamo di pertinenza nazionale. Spetta a ciascun Stato sovrano decidere chi può risiedere nel proprio territorio. Nonostante le obiezioni che abbiamo avanzato in questi paragrafi, abbiamo votato a favore della risoluzione, poiché reputiamo importante sottolineare che la Bielorussia deve abbracciare la democrazia."@it12
". Junilistano nuomone, ES yra vertybėmis pagrįsta sąjunga ir todėl turėtų vaidinti aktyvų vaidmenį skatinant demokratiją ir žmogaus teises kaimyninėse šalyse. Tai tinka ir Baltarusijai. Parlamentiniai rinkimai Baltarusijoje rugsėjo mėn. nepateisino tarptautinės bendruomenės lūkesčių, tai pabrėžė ir tarptautiniai stebėtojai. Deja, tenka apgailestauti, kad rinkimai Baltarusijoje nebuvo skaidrūs ir demokratiniai nei regionui, nei Europai. Vis dėlto rezoliucijoje esama kelių nuostatų, kurių joje neturėtų būti. Pavyzdžiui, Europos Parlamentas ragina Baltarusiją atsisakyti išankstinio balsavimo. Tiesa, kad per šį balsavimą pasitaiko daugiau sukčiavimo atvejų, tačiau mes manome, kad kiekviena suvereni valstybė turėtų pati spręsti, kaip vykdyti demokratinius rinkimus. Taip pat esama nuostatų dėl vizų, kurias mes taip pat laikome valstybių narių kompetencija. Kiekviena suvereni valstybė turi nuspręsti, kas gali atvykti į jos teritoriją. Nepaisant prieštaravimų, kuriuos nurodėme, mes balsavome už rezoliuciją, manydami, kad būtina parėžti, jog Baltarusija turi tapti demokratine."@lt14
". uzskata, ka ES ir savienība, kas balstīta uz kopējam vērtībām, un tādēļ tai ir būtiska loma demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanā tās kaimiņvalstīs. Tajā skaitā arī Baltkrievijā. Septembrī Baltkrievijā notikušās parlamentārās vēlēšanas nevar uzskatīt par atbilstošām starptautiskajiem standartiem, ko uzsvēra arī starptautiskie novērotāji. Gan Baltkrievijas, gan reģiona un Eiropas dēļ ir žēl, ka šīs vēlēšanas nenoritēja pārredzamā un demokrātiskā veidā. Tomēr rezolūcija satur dažus noteikumus, ko nevajadzētu iekļaut. Piemēram, Eiropas Parlaments aicina Baltkrieviju atcelt pirmstermiņa vēlēšanu procedūru. Iespējams dažas nelikumības vēlēšanu laikā rodas tieši šāda veida vēlēšanu dēļ, tomēr mēs joprojām uzskatām, ka katrai suverēnai valstij ir tiesības brīvi izvēlēties, kā īstenot vēlēšanas, ja vien tās ir demokrātiskas. Rezolūcijā ir minētas arī dažas idejas par vīzām, kas, kā mēs uzskatām, ir konkrētās valsts kompetence. Tā ir katras suverēnas valsts kompetence lemt par to, kam ir atļauts uzturēties tās teritorijā. Neskatoties uz iepriekš minētajiem iebildumiem, mēs nobalsojām par šo rezolūciju, jo uzskatām, ka ir būtiski uzsvērt to, ka Baltkrievijai ir jākļūst demokrātiskai."@lv13
"Junilistan anser att EU är en värderingsunion och därför bör spela en roll när det gäller att främja demokrati och mänskliga rättigheter i sitt närområde. Dit hör Vitryssland. Parlamentsvalet i Vitryssland som genomfördes i september förefaller inte ha levt upp till internationella standarder, något som även påpekats av internationella observatörer. Att valet inte varit transparent och demokratiskt är mycket beklagligt, såväl för Vitryssland som för regionen och Europa. Resolutionen innehåller emellertid flera skrivningar som inte borde finnas där. Exempelvis uppmanar Europaparlamentet Vitryssland att avskaffa det förtida röstningsförfarandet. Det må vara sant att en del av valfusket sker genom denna typ av röstning, men vi anser ändå att det är upp till varje suverän stat att avgöra hur valen ska gå till, så länge de är demokratiska. Vidare har man även synpunkter på viseringar, något som vi anser är en nationell fråga. Det är upp till varje suverän stat att avgöra vem som ska få vistas på territoriet. Vi har, trots de invändningar vi framfört ovan, röstat ja till resolutionen eftersom vi anser att det är viktigt att markera att Vitryssland måste bli demokratiskt."@mt15
". − Wij van Junilistan zijn van mening dat de EU een unie van waarden is en daarom een rol moet spelen in het bevorderen van democratie en mensenrechten in het haar omringende gebied. Wit-Rusland maakt daar deel van uit. De parlementsverkiezingen die in september in Wit-Rusland werden gehouden, lijken niet aan de internationale normen te hebben voldaan, zoals ook internationale waarnemers hebben gemeld. Dat de verkiezingen niet transparant en democratisch waren, is erg betreurenswaardig voor Wit-Rusland, voor de regio en voor Europa. De resolutie bevat echter meerdere formuleringen die er niet in thuishoren. Het Europees Parlement roept Wit-Rusland bijvoorbeeld op om de vervroegde stemmingsprocedure af te schaffen. Het klopt misschien wel dat een deel van de verkiezingsfraude via dit soort verkiezingsprocedures plaatsvindt, maar wij zijn desalniettemin van mening dat elke soevereine staat zelf moet beslissen hoe de verkiezingen plaats moeten vinden, als ze maar democratisch zijn. Men neemt ook standpunten in over visa, volgens ons een nationale aangelegenheid. Elke soevereine staat moet zelf beslissen wie op zijn grondgebied mag verblijven. Ondanks de bezwaren die wij hoger hebben aangevoerd, hebben wij voor de resolutie gestemd omdat wij het belangrijk vinden te benadrukken dat Wit-Rusland democratisch moet worden."@nl3
". Członkowie partii Junilistan uważają, że UE jest związkiem państw opartym na wartościach, powinna więc odgrywać rolę w propagowaniu demokracji i praw człowieka w swoim sąsiedztwie, a więc również na Białorusi. Nie wydaje się, by wybory parlamentarne, które odbyły się na Białorusi we wrześniu, odpowiadały międzynarodowym standardom. Podkreślili to również międzynarodowi obserwatorzy. Wielka szkoda, dla Białorusi, dla regionu i dla Europy, że zostały one przeprowadzone w sposób nieprzejrzysty i niedemokratyczny. Niemniej jednak rezolucja zawiera kilka stwierdzeń, które nie powinny się w niej znaleźć. Na przykład Parlament Europejski wzywa Białoruś do zniesienia procedury wczesnego głosowania. Być może prawdą jest, że miały miejsce pewne oszustwa wyborcze przy takim trybie głosowania, uważamy jednak, że każde państwo ma prawo do niezależnej decyzji w sprawie sposobu przeprowadzania wyborów, dopóki są one demokratyczne. W rezolucji znajdują się także koncepcje dotyczące wiz, a naszym zdaniem ta kwestia leży w gestii danego kraju. Każde suwerenne państwo ma prawo samodzielnie decydować o tym, kto może mieszkać na jego terytorium. Niezależnie od zastrzeżeń, które zgłosiliśmy, głosowaliśmy za przyjęciem rezolucji, ponieważ uważamy, że sprawą istotną jest podkreślanie, że Białoruś musi się stać demokratycznym krajem."@pl16
". A Lista de Junho considera que a UE é uma união de valores e que, em consequência, deve contribuir para a promoção da democracia e dos direitos humanos nos países vizinhos. Aqui se inclui a Bielorrússia. As eleições legislativas realizadas em Setembro na Bielorrússia não parecem ter respeitado as normas internacionais, situação que foi denunciada por observadores internacionais. É altamente lamentável que as eleições não tenham sido transparentes e democráticas, para a Bielorrússia, para a região e para a Europa. Todavia, a resolução contém alguns elementos que não deveria incluir. Por exemplo, o Parlamento Europeu convida a Bielorrússia a abolir o processo de votação antecipada. Pode ser verdade que algumas fraudes eleitorais ocorrem no âmbito deste tipo de votação, mas não deixamos por isso de considerar que cabe a cada Estado soberano decidir qual o processo eleitoral a seguir, desde que seja democrático. A resolução contém, também, considerações sobre vistos, o que, no nosso entender, é um assunto nacional. Cabe a cada Estado soberano decidir quem pode residir no seu território. Apesar das objecções supracitadas, votámos a favor da resolução, porque acreditamos que é importante salientar a importância de a Bielorrússia se tornar democrática."@pt17
"Junilistan anser att EU är en värderingsunion och därför bör spela en roll när det gäller att främja demokrati och mänskliga rättigheter i sitt närområde. Dit hör Vitryssland. Parlamentsvalet i Vitryssland som genomfördes i september förefaller inte ha levt upp till internationella standarder, något som även påpekats av internationella observatörer. Att valet inte varit transparent och demokratiskt är mycket beklagligt, såväl för Vitryssland som för regionen och Europa. Resolutionen innehåller emellertid flera skrivningar som inte borde finnas där. Exempelvis uppmanar Europaparlamentet Vitryssland att avskaffa det förtida röstningsförfarandet. Det må vara sant att en del av valfusket sker genom denna typ av röstning, men vi anser ändå att det är upp till varje suverän stat att avgöra hur valen ska gå till, så länge de är demokratiska. Vidare har man även synpunkter på viseringar, något som vi anser är en nationell fråga. Det är upp till varje suverän stat att avgöra vem som ska få vistas på territoriet. Vi har, trots de invändningar vi framfört ovan, röstat ja till resolutionen eftersom vi anser att det är viktigt att markera att Vitryssland måste bli demokratiskt."@ro18
". Strana Júnový zoznam považuje EÚ za úniu hodnôt, a preto by mala zohrávať úlohu pri podpore demokracie a ľudských práv vo svojom susedstve. Týka sa to aj Bieloruska. Nezdá sa, že parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnili v septembri v Bielorusku, splnili medzinárodné štandardy. Tento poznatok zdôraznili aj zahraniční pozorovatelia. Pre Bielorusko, ako aj pre región a celú Európu je veľmi poľutovaniahodné, že voľby neboli transparentné a demokratické. Uznesenie však obsahuje niekoľko ustanovení, ktoré by nemali byť zahrnuté. Európsky parlament napríklad vyzýva Bielorusko, aby zrušilo postup predbežného hlasovania. Je možno pravdou, že pri tomto druhu volieb dochádza k istým volebným podvodom, ale my sa stále domnievame, že záleží na rozhodnutí suverénneho štátu, akým spôsobom voľby prebehnú, pokiaľ budú demokratické. Aj predstavy v súvislosti s vízami považujeme za vnútroštátnu záležitosť. Každý suverénny štát sa môže rozhodnúť, komu povolí zdržiavať sa na svojom území. Napriek uvedeným námietkam sme hlasovali za uznesenie, pretože sme presvedčení, že je dôležité zdôrazniť dôležitosť toho, aby sa Bielorusko stalo demokratickou krajinou."@sk19
". Stranka Junilistan meni, da je EU unija vrednot in bi zato morala igrati vlogo pri spodbujanju demokracije in človekovih pravic v svojem sosedstvu. To vključuje Belorusijo. Zdi se, da parlamentarne volitve, ki so septembra potekale v Belorusiji, niso izpolnjevale mednarodnih standardov, kar so poudarili tudi mednarodni opazovalci. Nadvse obžalovanja vredno je, da volitve niso bile pregledne in demokratične, za Belorusijo, za regijo in za Evropo. Vendar pa resolucija vsebuje mnogo določb, ki jih ne bi smeli vključiti. Evropski parlament na primer Belorusijo poziva, naj odpravi predčasni volilni postopek. Morda je res, da s takšnim načinom oddajanja volilnih glasov pride do nekaterih volilnih prevar, vendar pa še vedno menimo, da je stvar vsake suverene države, da odloči, kako se bo izvajalo volitve, dokler so demokratične. Vsebuje tudi zamisli o vizumih, za kar menimo, da je nacionalna zadeva. Stvar vsake suverene države je, da odloči, komu je dovoljeno prebivati na njenem ozemlju. Kljub pomislekom, ki smo jih navedli, smo glasovali za resolucijo, ker menimo, da je pomembno poudariti, da mora Belorusija postati demokratična."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph