Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-09-Speech-4-067"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081009.4.4-067"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"( ) Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy örömömre szolgál, hogy az elmúlt időszakban egyre több, az egészség fontosságáról szóló jelentés, stratégia készül. Ennek jómagam is, mint a 2009-es költségvetés véleményadója a Környezetvédelmi és Közegészségügyi Bizottság (ENVI) részéről próbáltam hangot adni. Kezdeményezésiem mind az ENVI, mind a Költségvetési Bizottságban kedvező fogadtatásra találtak. Mint arra Peterle képviselőtársam is felhívja a figyelmet, szoros összefüggés van az új egészségügyi veszélyek és az éghajlatváltozás között. A Költségvetési Bizottság október 7-én elfogadta, az általam benyújtott, "Az egészségre, a környezetre, a közlekedésre és az éghajlatváltozásra vonatkozó átfogó kutatás – a bel- és kültéri levegő minőségének javítása" című kísérleti projektet. Ez, a 4 millió euro értékű kezdeményezés a magyar székhelyű Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe irányításával 9 országban valósulna meg (Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Finnország, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szerbia, Szlovákia). A projekt egyszerre vizsgálja az egészségügy, a környezetvédelem, a közlekedés és az éghajlatváltozás kapcsolatát és hatásait az iskolákban. Az ECDC megerősítését illetően szintén támogatom a jelentéstevőt. Ahhoz, hogy az Ügynökség felelősségteljesen tudja ellátni megnövekedett feladatait, javasoltam az Európai Bizottság által beállított tartalékkeret felszabadítását. Ezt az ENVI bizottság egyhangúlag elfogadta és remélhetőleg az október végi plenáris ülésen a Parlament egésze is így dönt majd."@hu11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"( ) Nejdříve bych chtěl říci, že jsem velice rád, že se v poslední době objevuje stále více zpráv a strategií zaměřených na význam zdraví. Já sám jsem se jako odborník na rozpočet na rok 2009 snažil vyslovit jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Mé iniciativy přijal příznivě výbor ENVI i Rozpočtový výbor. Jak zdůraznil pan Peterle, existuje úzká souvislost mezi novými zdravotními riziky a změnou klimatu. Dne 7. října schválil Rozpočtový výbor výzkumný projekt nazvaný Komplexní výzkum v oblasti zdraví, životního prostředí a změny klimatu – zlepšení kvality vnitřního i vnějšího ovzduší, který jsem předložil. Tuto iniciativu v hodnotě 4 milionů EUR bude řídit maďarské ústředí Regionálního environmentálního centra pro střední a východní Evropu (REC) a bude do ní zapojeno devět zemí (Bosna a Hercegovina, Finsko, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Slovensko a Srbsko). Zároveň se projekt bude zaměřovat na zkoumání vztahů mezi zdravím, ochranou životního prostředí, dopravou a změnou klimatu a jejich dopadu ve školách. Pokud jde o ratifikaci Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, také pana zpravodaje podporuji. Aby mohla agentura dostát svým rozšířeným úkolům, navrhnul jsem, aby byla zproštěna limitů stanovených Komisí. Výbor ENVI to jednomyslně schválil a doufejme, že Parlament na konci říjnového plenárního zasedání rozhodne stejně."@cs1
"Allerførst vil jeg gerne sige, at jeg er utrolig glad for, at vi i den seneste tid har set flere og flere betænkninger og strategier om sundhedens betydning. Jeg har selv som 2009-budgetekspert prøvet at tale for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI). Mine initiativer er blevet godt modtaget i både ENVI og Budgetudvalget. Som hr. Peterle har påpeget, hænger de nye sundhedsrisici og klimaændringerne tæt sammen. Den 7. oktober vedtog Budgetudvalget et forskningsprojekt, jeg havde foreslået, om sundhed, miljø og klimaændringer samt om forbedring af den indendørs og udendørs luftkvalitet. Dette initiativ til 4 mio. EUR vil blive forvaltet af det ungarske hovedsæde for Det Regionale Miljøcenter for Central- og Østeuropa (REC) og vil omfatte ni lande (Østrig, Bosnien-Hercegovina, Finland, Ungarn, Italien, Nederlandene, Norge, Serbien og Slovakiet). På samme tid vil projektet undersøge sammenhængen mellem sundhed, miljøbeskyttelse, transport og klimaændringer og deres konsekvenser i skolerne. For så vidt angår ratificeringen af ECDC, støtter jeg også ordføreren. For at agenturet skal kunne varetage de voksende ansvarsområder, foreslog jeg, at det blev løst fra den margin, Kommissionen har fastsat. Dette blev enstemmigt vedtaget i ENVI, og man må håbe, at Parlamentet gør det samme på plenarmødet i slutningen af oktober."@da2
"( ) Ich möchte zunächst einmal sagen, wie sehr es mich freut, dass es in letzter Zeit mehr und mehr Berichte und Strategien über die Bedeutung der Gesundheit gibt. Ich selbst als Haushaltsexperte für 2009 habe versucht, für den Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit (VI) zu sprechen. Meine Initiativen wurden sowohl vom VI als auch vom Haushaltsausschuss positiv aufgenommen. Wie Herr Peterle dargelegt hat, gibt es eine enge Verbindung zwischen neuen Gesundheitsgefahren und dem Klimawandel. Am 7. Oktober hat der Haushaltsausschuss ein von mir vorgeschlagenes Forschungsprojekt angenommen: „Umfassende Forschung im Bereich Gesundheit, Umwelt und Klimawandel – Verbesserung der Qualität der Innen- und Außenluft“. Diese 4-Millionen-Euro-Initiative wird vom ungarischen Hauptsitz des Regionalen Umweltzentrums für Mittel- und Osteuropa (REC) gemanagt werden und neun Länder umfassen (Österreich, Bosnien und Herzegowina, Finnland, Ungarn, Italien, die Niederlande, Norwegen, Serbien und die Slowakei). Gleichzeitig wird das Projekt die Zusammenhänge zwischen Gesundheit, Umweltschutz, Verkehr und Klimawandel sowie ihre Auswirkungen in Schulen untersuchen. Was die ECDC-Ratifizierung angeht, unterstütze auch ich den Berichterstatter. Damit die Agentur ihrer gesteigerten Verantwortung gerecht werden kann, habe ich vorgeschlagen, sie von der durch die Kommission festgelegten Begrenzung zu befreien. Der VI hat dies einstimmig angenommen, und es ist zu hoffen, dass das Parlament am Ende der Plenartagung im Oktober auch darüber entscheidet."@de9
"( ) Πρώτον, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για το γεγονός ότι, τον τελευταίο καιρό, βλέπουμε όλο και περισσότερες εκθέσεις και στρατηγικές για τη σημασία της υγείας. Εγώ ο ίδιος, ως ειδικός προϋπολογισμού του 2009, έχω προσπαθήσει να μιλήσω υπέρ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI). Οι πρωτοβουλίες μου έτυχαν ευνοϊκής υποδοχής τόσο από την Επιτροπή ENVI όσο και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Όπως επισήμανε ο κ. Peterle, υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ των νέων κινδύνων υγείας και της κλιματικής αλλαγής. Στις 7 Οκτωβρίου, η Επιτροπή Προϋπολογισμών υιοθέτησε ένα ερευνητικό έργο που πρότεινα, «Εμπεριστατωμένη έρευνα για την υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή – Βελτίωση στην εσωτερική και εξωτερική ποιότητα αέρα». Αυτή την πρωτοβουλία 4 εκατομμυρίων ευρώ θα διαχειρίζεται η ουγγρική έδρα του Περιφερειακού Κέντρου Περιβάλλοντος για την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη (REC) και θα καλύπτει εννέα χώρες (Αυστρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Φινλανδία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σερβία και Σλοβακία). Ταυτόχρονα, το έργο θα εξετάσει τις συνδέσεις μεταξύ υγείας, περιβαλλοντικής προστασίας, μεταφορών και κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις τους στα σχολεία. Όσον αφορά την κύρωση του Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, υποστηρίζω επίσης τον εισηγητή. Προκειμένου ο Οργανισμός να μπορέσει να εκπληρώσει τις αυξημένες ευθύνες του, πρότεινα την απελευθέρωσή του από το περιθώριο που ορίστηκε από την Επιτροπή. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων το υιοθέτησε αυτό ομόφωνα και απομένει να ελπίσουμε ότι στο τέλος της ολομέλειας του Οκτωβρίου, θα αποφασίσει επ’ αυτού και το Κοινοβούλιο."@el10,10
"( ) First, I would like to say how happy I am that we have recently seen more and more reports and strategies on the importance of health. I myself as a 2009 Budget expert have tried to speak for the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). My initiatives have been received favourably by both ENVI and the Committee on Budgets. As Mr Peterle has pointed out, there is a close connection between the new health hazards and climate change. On 7 October, the Committee on Budgets adopted a research project I proposed, ‘Comprehensive Research on Health, the Environment and Climate Change – Improvement in Inside and Outside Air Quality’. This 4-million-euro initiative will be managed by the Hungarian headquarters of the Regional Environmental Centre for central and eastern Europe (REC) and will cover nine countries (Austria, Bosnia and Hercegovina, Finland, Hungary, Italy, the Netherlands, Norway, Serbia and Slovakia). At the same time the project will examine the links between health, environmental protection, transport and climate change and their effects in schools. As regards ECDC ratification, I also support the rapporteur. So that the Agency can meet its increased responsibilities, I suggested releasing it from the margin set by the Commission. ENVI adopted this unanimously, and it is to be hoped that at the end of the October plenary Parliament will decide on this too."@en4
"( ) En primer lugar, me gustaría decir que estoy muy feliz de que haya habido recientemente un aumento en el número de informes y estrategias sobre la importancia de la salud. Yo mismo, como experto en el Presupuesto de 2009, he intentado hablar por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI). Tanto la ENVI como la Comisión de presupuestos han recibido favorablemente mis iniciativas. Como ha indicado el señor Peterle, existe una estrecha conexión entre los nuevos riesgos sanitarios y el cambio climático. El 7 de octubre, la Comisión de presupuestos adoptó un proyecto de investigación que propuse, «Investigación exhaustiva sobre salud, medio ambiente y cambio climático: mejora en la calidad de aire interior y exterior». Esta iniciativa de cuatro millones de euros se gestionará en la sede húngara del Centro Regional de Medio Ambiente para Europa Central y del Este (REC) e incluirá a nueve países (Austria, Bosnia Herzegovina, Finlandia, Hungría, Italia, Países Bajos, Noruega, Serbia y Eslovaquia). Al mismo tiempo el proyecto examinará los vínculos entre salud, protección medio ambiental, transporte, cambio climático y sus efectos en las escuelas. Respecto a la ratificación del ECDC, también apoyo al ponente. Para que la Agencia pueda cumplir con sus crecientes responsabilidades, sugiero liberarla del margen establecido por la Comisión. La ENVI adoptó esto por unanimidad y se espera que a finales de octubre el pleno del Parlamento también tome una decisión sobre esto."@es21
". Kõigepealt tahaksin väljendada suurt heameelt selle üle, et tervise tähtsuse kohta on hiljaaegu koostatud aina enam raporteid ja strateegiaid. Olen ise 2009. aasta eelarve koostamisel osalenud eksperdina püüdnud keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni nimel sõna võtta. Minu algatused said soodsa vastuvõtu osaliseks nii keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonis kui ka eelarvekomisjonis. Nagu ka härra Peterle osutas, on uute terviseriskide ja kliimamuutuse vahel tihe seos. 7. oktoobril kinnitas eelarvekomisjon minu soovitatud uurimisprojekti „Tervise, keskkonna ja kliimamuutuse ulatuslik uuring – sise- ja välisõhu kvaliteedi parandamine” läbiviimise. Seda algatust, mille maksumus on neli miljonit eurot, juhitakse Kesk- ja Ida-Euroopa Keskkonnakeskuse Ungaris asuvast peakontorist ning see hõlmab üheksat riiki (Austria, Bosnia ja Hertsegoviina, Holland, Itaalia, Norra, Serbia, Slovakkia, Soome ja Ungari). Selle projekti käigus uuritakse ka tervishoiu, keskkonnakaitse, transpordi ja kliimamuutuse vahelisi seoseid ning nende nähtuste tagajärgi koolides. Ma toetan raportööri ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse tegevuse laiendamise osas. Et keskus tuleks oma suuremate kohustustega toime, tegin ma ettepaneku vabastada komisjoni määratud reserv. Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon toetas seda ettepanekut ühehäälselt; loodetavasti teeb Euroopa Parlament sellekohase otsuse oktoobri lõpu täiskogu istungil."@et5
"Ensinnäkin haluan sanoa, että olen hyvin iloinen siitä, että viime aikoina on julkaistu yhä enemmän raportteja ja strategioita terveyden merkityksestä. Vuoden 2009 budjettiasiantuntijana olen yrittänyt puhua ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan (ENVI) puolesta. Aloitteeni on otettu suopeasti vastaan sekä ENVI-valiokunnassa että budjettivaliokunnassa. Kuten Alojz Peterle huomautti, uusien terveysriskien ja ilmastonmuutoksen välillä on läheinen yhteys. Budjettivaliokunta hyväksyi 7. lokakuuta ehdottamani tutkimushankkeen, jonka otsikkona on "Kattava tutkimus terveydestä, ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta – sisä- ja ulkoilman laadun parantaminen". Tätä neljän miljoonan euron aloitetta hallinnoi Keski- ja Itä-Euroopan alueellisen ympäristökeskuksen Unkarissa sijaitseva päämaja, ja se kattaa yhdeksän valtiota (Itävalta, Bosnia ja Hertsegovina, Suomi, Unkari, Italia, Alankomaat, Norja, Serbia ja Slovakia). Samalla hankkeessa tarkastellaan terveyden, ympäristönsuojelun, liikenteen ja ilmastonmuutoksen välisiä yhteyksiä ja niiden vaikutusta kouluissa. Myös ECDC:n ratifioinnin suhteen yhdyn esittelijän kantaan. Jotta keskus voi hoitaa lisääntyneet tehtävänsä, ehdotan, että se vapautetaan komission vahvistamasta marginaalista. ENVI-valiokunta hyväksyi tämän yksimielisesti, ja toivottavasti myös parlamentti tekee lokakuun täysistunnon päätteeksi tällaisen päätöksen."@fi7
"( ) Tout d’abord, je voudrais dire combien je suis heureux de la multiplication récente des rapports et des stratégies sur l’importance de la santé. En tant qu’expert budgétaire pour l’année 2009, j’ai moi-même essayé de me faire l’interprète de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI). Mes initiatives ont été accueillies favorablement tant par ENVI que par la commission des budgets. Comme l’a souligné M. Peterle, il y a une connexion étroite entre les nouveaux dangers qui menacent la santé et le changement climatique. Le 7 octobre, la commission des budgets a adopté un projet de recherche proposé par mes soins et intitulé «Recherche complète sur la santé, l’environnement et le changement climatique – Améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur». Cette initiative de 4 millions d’euros sera pilotée par les quartiers généraux hongrois du Centre environnemental régional pour l’Europe centrale et orientale (REC) et concernera neuf pays (Autriche, Bosnie-Herzégovine, Finlande, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Norvège, Serbie et Slovaquie). Dans le même temps, le projet examinera les liens entre la santé, la protection de l’environnement, le transport et le changement climatique, et les effets combinés de ces facteurs dans les écoles. Concernant la ratification de l’ECDC, je soutiens également le rapporteur. Afin que l’Agence puisse remplir ses responsabilités accrues, j’ai suggéré qu’elle soit libérée de la marge fixée par la Commission. ENVI a adopté cette proposition à l’unanimité, et il est à espérer que le Parlement prendra la même décision à la fin de la plénière d’octobre."@fr8
"( ) Desidero prima di tutto esprimere la mia soddisfazione nell'avere recentemente constatato che sono sempre più numerose le relazioni e le strategie che affrontano l’importante tema della salute. Io stesso, in qualità di esperto di bilancio per il 2009, ho cercato di intervenire a nome della commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI). Le mie iniziative sono state accolte con favore sia dalla Commissione che dalla commissione bilanci. Come ha sottolineato l'onorevole Peterle, esiste una stretta connessione tra i nuovi rischi per la salute e il cambiamento climatico. Il 7 ottobre, la commissione bilanci ha approvato un progetto di ricerca da me proposto, intitolato “Ricerca generale sulla salute, l'ambiente e il cambiamento climatico – Miglioramenti della qualità dell'aria interna ed esterna”. Questa iniziativa da 4 milioni di euro sarà gestita dalle sedi ungheresi del Centro ambientale regionale per l'Europa centrale e orientale (REC) e interesserà nove paesi (Austria, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Serbia e Slovacchia). Il progetto analizzerà al contempo i punti di contatto tra la salute, la tutela dell'ambiente, i trasporti e il cambiamento climatico, e i relativi effetti nelle scuole. Per quanto riguarda la ratifica dell’ECDC, desidero anch'io appoggiare il relatore. Affinché l'Agenzia possa rispondere alle sue accresciute responsabilità, avevo suggerito di esimerla dal margine fissato dalla Commissione. La commissione per l’ambiente ha approvato tale misura all'unanimità, ed è auspicabile che a conclusione della plenaria di ottobre il Parlamento prenda una decisione anche riguardo a questo punto."@it12
"( ) Pirmiausia norėčiau pasakyti, kad mane labiausiai džiugina tai, kad sveikatos klausimais rengiama vis daugiau pranešimų ir strategijų. Kaip 2009 m. biudžeto ekspertas, aš atstovavau Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos politikos komitetui (ENVI). Mano iniciatyvos buvo palankiai įvertintos ENVI ir biudžeto komitete. Kaip nurodė Alojz Peterle, pavojai sveikatai ir klimato kaita yra glaudžiai susiję. Spalio 7 d. biudžeto komitetas patvirtino mano siūlomą mokslinių tyrimų projektą „Išsamus sveikatos, aplinkos ir klimato kaitos mokslinis tyrimas – išorės ir vidaus oro kokybės gerinimas“. Ši 4 milijonų eurų vertės iniciatyva, kurią koordinuoja Vidurio ir Rytų Europos regioninis aplinkos centras (REC) Vengrijoje, apima devynias šalis (Austriją, Bosniją ir Hercegoviną, Suomiją, Vengriją, Italiją, Nyderlandus, Norvegiją, Serbiją ir Slovakiją). Tuo pat metu projektu bus siekiama nustatyti ryšį tarp sveikatos, aplinkos apsaugos, transporto ir klimato kaitos ir jų poveikio mokyklose. Aš taip pat pritariu pranešėjui, kad būtina papildyti ECDC įgaliojimus. Tam, kad agentūra turėtų didesnius įpareigojimus, siūlau netaikyti Komisijos numatytų pelno reikalavimų. Tam vienbalsiai pritarė ENVI, tikėkimės, kad spalio pabaigoje dėl to bus apsispręsta ir plenariniame Europos Parlamento posėdyje."@lt14
"( ) Vispirms es vēlos teikt, ka esmu ļoti iepriecināts, ka pēdējā laikā mēs redzam arvien vairāk ziņojumu un stratēģiju par veselības aprūpes nozīmi. Tā kā es piedalījos 2009. gada budžeta plānošanā, esmu centies runāt Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas (ENVI) vārdā. Gan ENVI, gan arī Budžeta komiteja manas iniciatīvas ir uzņēmušas pozitīvi. Kā jau norādījis, pastāv cieša saikne starp veselības apdraudējumiem un klimata pārmaiņām. 7. oktobrī Budžeta komiteja pieņēma manis ierosināto pētniecības projektu „Visaptverošs pētījums par veselību, vidi un klimata pārmaiņām — iekštelpu un āra gaisa kvalitātes uzlabošana”. Šīs 4 miljonus eiro vērtās iniciatīvas īstenošanu vadīs Centrāleiropas un Austrumeiropas Reģionālā vides centra ( ) Ungārijas birojs, un tā ietvers deviņas valstis (Austriju, Bosniju un Hercegovinu, Somiju, Ungāriju, Itāliju, Nīderlandi, Norvēģiju, Serbiju un Slovākiju). Projekta īstenošanas laikā tiks pētīta saikne starp veselību, vides aizsardzību, transportu un klimata pārmaiņām un to ietekmi skolās. Arī attiecībā uz ratifikāciju es atbalstu referentu. Lai aģentūra varētu uzņemties papildu atbildību, es iesaku atcelt Komisijas noteiktos ierobežojumus. ENVI vienprātīgi pieņēma šādu lēmumu, un jācer, ka oktobra beigās par to vienosies arī Parlaments."@lv13
"Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy örömömre szolgál, hogy az elmúlt időszakban egyre több, az egészség fontosságáról szóló jelentés, stratégia készül. Ennek jómagam is, mint a 2009-es költségvetés véleményadója a Környezetvédelmi és Közegészségügyi Bizottság (ENVI) részéről próbáltam hangot adni. Kezdeményezésiem mind az ENVI, mind a Költségvetési Bizottságban kedvező fogadtatásra találtak. Mint arra Peterle képviselőtársam is felhívja a figyelmet, szoros összefüggés van az új egészségügyi veszélyek és az éghajlatváltozás között. A Költségvetési Bizottság október 7-én elfogadta, az általam benyújtott, "Az egészségre, a környezetre, a közlekedésre és az éghajlatváltozásra vonatkozó átfogó kutatás – a bel- és kültéri levegő minőségének javítása" című kísérleti projektet. Ez, a 4 millió euró értékű kezdeményezés a magyar székhelyű Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe irányításával 9 országban valósulna meg (Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Finnország, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szerbia, Szlovákia). A projekt egyszerre vizsgálja az egészségügy, a környezetvédelem, a közlekedés és az éghajlatváltozás kapcsolatát és hatásait az iskolákban. Az ECDC megerősítését illetően szintén támogatom a jelentéstevőt. Ahhoz, hogy az Ügynökség felelősségteljesen tudja ellátni megnövekedett feladatait, javasoltam az Európai Bizottság által beállított tartalékkeret felszabadítását. Ezt az ENVI Bizottság egyhangúlag elfogadta és remélhetőleg az október végi plenáris ülésen a Parlament egésze is így dönt majd."@mt15
". llereerst wil ik zeggen hoe blij ik ben dat er steeds meer verslagen en strategieën verschijnen waarin het belang van de gezondheid centraal staat. Als Begrotingscommissie-deskundige in 2009 hield ik er een toespraak over voor de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). Mijn initiatieven zijn zowel door de ENVI als door de Begrotingscommissie gunstig ontvangen. Zoals de heer Peterle er al op heeft gewezen, is er een nauwe samenhang tussen de nieuwe gevaren voor de gezondheid en de klimaatverandering. De Begrotingscommissie heeft op 7 oktober mijn voorstel voor een “Uitvoerig onderzoek naar gezondheid, het milieu en het klimaat – de verbetering van de kwaliteit van de buiten en binnenlucht” aanvaard. Dit initiatief van vier miljoen euro zal door het Hongaars hoofdkantoor van het Regionale Milieucentrum voor Midden- en Oost-Europa (REC) worden beheerd en in negen landen worden verwezenlijkt (Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Finland, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, Servië en Slowakije). Dit project zal het verband onderzoeken tussen gezondheid, milieubescherming, vervoer en klimaatverandering en de gevolgen hiervan op scholen. Betreffende de bekrachtiging van het ECDC steun ik de rapporteur. Opdat het Centrum het hoofd kan bieden aan zijn toegenomen verantwoordelijkheden, heb ik voorgesteld de door de Europese Commissie ingestelde marge los te laten. ENVI keurde mijn voorstel unaniem goed en hopelijk zal het Parlement op de plenaire vergadering van eind oktober hetzelfde doen."@nl3
"( ) Po pierwsze chciałbym powiedzieć jak bardzo cieszy mnie, że ostatnio mamy do czynienia z coraz większą ilością sprawozdań i strategii dotyczących znaczenia zdrowia. Ja sam, występując jako ekspert ds. budżetu na rok 2009, starałem się być rzecznikiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Zaproponowane przeze mnie inicjatywy spotkały się z przychylnym przyjęciem zarówno ze strony ENVI, jak i Komisji Budżetowej. Istnieje bliski związek między nowymi zagrożeniami zdrowotnymi, a zmianami klimatycznymi, o czym już wspomniał pan poseł Peterle. Siódmego października Komisja Budżetowa przyjęła zaproponowany przeze mnie projekt badawczy „Kompletne badania w dziedzinie zdrowia, środowiska naturalnego i zmian klimatycznych – Zwiększenie wewnętrznej i zewnętrznej jakości powietrza”. Węgierska centrala Regionalnego Centrum Ekologicznego (REC) na Europę Środkową i Wschodnią będzie zarządzała realizacją tej kosztującej 4 miliony euro inicjatywy, która obejmie dziewięć państw (Austrię, Bośnię i Hercegowinę, Finlandię, Węgry, Włochy, Holandię, Norwegię, Serbię i Słowację). Jednocześnie w ramach projektu sprawdzone zostaną powiązania między zdrowiem, ochroną środowiska, transportem i zmianami klimatycznymi a ich skutkami w szkołach. Popieram stanowisko sprawozdawcy także, jeśli chodzi o ratyfikowanie ECDC. Zaproponowałem zwolnienie Agencji z marginesu przyjętego przez Komisję, tak by Agencja mogła wypełniać swoje rozszerzone obowiązki. Moja propozycja została jednogłośnie przyjęta w ENVI i mam nadzieję, że podczas posiedzenia plenarnego pod koniec października Parlament także podejmie decyzję w tej sprawie."@pl16
"( ) Em primeiro lugar, queria manifestar a minha satisfação pelo facto de terem sido apresentados recentemente cada vez mais relatórios e estratégias sobre a importância da saúde. Eu próprio, na qualidade de perito em matéria de orçamento para 2009, procurei intervir em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (ENVI). As minhas iniciativas foram acolhidas favoravelmente pela ENVI e pela Comissão dos Orçamentos. Como assinalou o senhor deputado Peterle, existe uma ligação estreita entre os novos riscos para a saúde e as alterações climáticas. Em 7 de Outubro, a Comissão dos Orçamentos aprovou um projecto de investigação que eu propus, intitulado Investigação complexa – Saúde, Ambiente, Transportes e Alterações Climáticas – Melhoria da qualidade do ar interior e exterior. Esta iniciativa de 4 milhões de euros será gerida pela sede húngara do Centro Regional e Ambiental no que respeita à Europa Central e Oriental e vai abranger nove países (Áustria, Bósnia e Herzegovina, Finlândia, Hungria, Itália, Países Baixos, Noruega, Sérvia e Eslováquia). Ao mesmo tempo, o projecto irá examinar as ligações entre saúde, protecção ambiental, transporte e alterações climáticas, bem como os seus efeitos nas escolas. No que respeita à ratificação do ECDC, também apoio o relator. Para que o Centro possa cumprir as suas responsabilidades, eu sugeri que o mesmo fosse libertado dos limites estipulados pela Comissão. A ENVI aprovou esta proposta por unanimidade, e espera-se que no final de Outubro o plenário do Parlamento tome igualmente uma decisão sobre esta matéria."@pt17
"Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy örömömre szolgál, hogy az elmúlt időszakban egyre több, az egészség fontosságáról szóló jelentés, stratégia készül. Ennek jómagam is, mint a 2009-es költségvetés véleményadója a Környezetvédelmi és Közegészségügyi Bizottság (ENVI) részéről próbáltam hangot adni. Kezdeményezésiem mind az ENVI, mind a Költségvetési Bizottságban kedvező fogadtatásra találtak. Mint arra Peterle képviselőtársam is felhívja a figyelmet, szoros összefüggés van az új egészségügyi veszélyek és az éghajlatváltozás között. A Költségvetési Bizottság október 7-én elfogadta, az általam benyújtott, "Az egészségre, a környezetre, a közlekedésre és az éghajlatváltozásra vonatkozó átfogó kutatás – a bel- és kültéri levegő minőségének javítása" című kísérleti projektet. Ez, a 4 millió euró értékű kezdeményezés a magyar székhelyű Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe irányításával 9 országban valósulna meg (Ausztria, Bosznia és Hercegovina, Finnország, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Szerbia, Szlovákia). A projekt egyszerre vizsgálja az egészségügy, a környezetvédelem, a közlekedés és az éghajlatváltozás kapcsolatát és hatásait az iskolákban. Az ECDC megerősítését illetően szintén támogatom a jelentéstevőt. Ahhoz, hogy az Ügynökség felelősségteljesen tudja ellátni megnövekedett feladatait, javasoltam az Európai Bizottság által beállított tartalékkeret felszabadítását. Ezt az ENVI Bizottság egyhangúlag elfogadta és remélhetőleg az október végi plenáris ülésen a Parlament egésze is így dönt majd."@ro18
"V prvom rade chcem povedať, že som veľmi šťastný, že v poslednej dobe vidíme stále viac správ a stratégií zameraných na dôležitosť zdravia. Ja sám ako odborník na rozpočet pre rok 2009 som sa pokúsil vystúpiť za Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). ENVI aj Výbor pre rozpočet moje iniciatívy prijali priaznivo. Ako zdôraznil pán Peterle, existuje úzke prepojenie medzi novými zdravotnými rizikami a zmenou klímy. Dňa 7. októbra prijal Výbor pre rozpočet výskumný projekt, ktorý som navrhol, s názvom Komplexný výskum o zdraví, životnom prostredí, doprave a zmene klímy – Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia. Túto iniciatívu v hodnote 4 miliónov eur bude riadiť maďarská centrála Regionálneho environmentálneho centra pre krajiny strednej a východnej Európy (REC) a bude zastrešovať deväť štátov (Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Fínsko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Srbsko a Slovensko). Projekt bude zároveň skúmať prepojenia medzi zdravím, ochranou životného prostredia, dopravou a zmenou klímy a ich účinkami v školách. Pokiaľ ide o ratifikáciu ECDC, tiež pána spravodajcu podporujem. Ak má táto agentúra zvládnuť svoje rozšírené povinnosti, navrhujem vyčleniť ju z rámca stanoveného Komisiou. Výbor ENVI tento návrh prijal jednohlasne a treba dúfať, že parlamentné plénum toto rozhodnutie tiež prijme koncom októbra."@sk19
". ( ) Najprej bi želel povedati, kako vesel sem, da smo v zadnjem času imeli vse več poročil in strategij o pomembnosti zdravja. Kot strokovnjak za proračun za leto 2009 sem se trudil govoriti v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI). Moje pobude sta z naklonjenostjo sprejela ENVI in Odbor za proračun. Kot je poudaril gospod Peterle, obstaja tesna povezava med novimi zdravstvenimi tveganji in podnebnimi spremembami. Odbor za proračun je 7. oktobra odobril raziskovalni projekt, ki sem ga predlagal, in sicer „Celovita raziskava o zdravju, okolju in podnebnih spremembah – izboljšanje kakovosti notranjega in zunanjega zraka“. To 4 milijonov evrov vredno pobudo bo vodil madžarski sedež Regionalnega centra za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (REC) in bo vključevala devet držav (Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Finsko, Madžarsko, Italijo, Nizozemsko, Norveško, Srbijo in Slovaško). Hkrati bo ta projekt v šolah preučil povezave med zdravjem, varstvom okolja, prevozom in podnebnimi spremembami ter njihove učinke. Prav tako podpiram poročevalca glede potrditve ECDC. Da bi se lahko agencija soočila s svojimi povečanimi odgovornostmi, sem predlagal, da se ji odobri več pristojnosti, kot ji jih je določila Komisija. ENVI je to sprejel soglasno, in upati je, da bo konec oktobrskega plenarnega zasedanja o tem odločil tudi Parlament."@sl20
"( ) Först vill jag säga hur glad jag är för att vi på senare tiden har fått se fler och fler betänkanden och strategier om folkhälsans betydelse. Som budgetexpert för 2009 har jag själv försökt tala för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI). Mina initiativ har fått positiva mottaganden av både ENVI och budgetutskottet. Som Alojz Peterle har påpekat finns det ett nära samband mellan de nya hälsofarorna och klimatförändringarna. Den 7 oktober antog budgetutskottet ett forskningsprojekt som jag hade föreslagit, ”Omfattande forskning om hälsa, miljö och klimatförändringar – förbättring av luftkvaliteten inom- och utomhus”. Detta initiativ värt 4 miljoner euro kommer att administreras av det ungerska huvudkontoret för det regionala miljöcentret för Central- och Östeuropa (REC) och kommer att omfatta nio länder (Österrike, Bosnien och Hercegovina, Finland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Serbien och Slovakien. Samtidigt kommer man inom ramen för projektet att undersöka kopplingen mellan hälsa, miljöskydd, transport och klimatförändringar samt deras effekter i skolorna. När det gäller ECDC-ratifikationen stöder jag också föredraganden. För att byrån ska kunna klara av sitt ökade ansvar föreslog jag att den skulle befrias från den marginal som kommissionen har fastställt. ENVI antog detta enhälligt, och vi får hoppas att parlamentet också kommer att besluta sig för detta vid slutet på sammanträdesperioden i oktober."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"HU"20,1,14,16,11,16,11,22,10,13,4,21,9,17,12,8
"Péter Olajos (PPE-DE ),"18,20,15,1,14,16,11,22,10,13,4,21,17,9,12,8
"REC"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph