Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-09-Speech-4-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081009.3.4-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the symbols of the European Union are a celebration of the unity that we have achieved and that we hope to strengthen. Symbols such as the EU flag, the anthem and the motto are already widely used at official events and within all Member States. The European flag and anthem, with which we all are so familiar today, were first adopted at the 1985 Milan European Council. By then the flag had already been in existence for 30 years. The flag is intended to represent perfection, complementarity and solidarity and to symbolise Europe’s unity. The motto ‘unified in diversity’ is the most recent of the symbols. It originates from an initiative by the European Parliament and can now be seen as a definition of the European project. During the plenary yesterday, Ingrid Betancourt of Latin America and France said that she dreams of a Latin America that could cooperate and be as united as the European Union. It is clear that our symbols serve as an identity and an indication to the rest of the world that we have accomplished great things together. Although I believe in this unity and hope that it continues, I have been disappointed that on many occasions we have not been unanimous. For example, last week the European Union President, Mr Sarkozy, invited only four of the Member States to discuss the financial crisis. It is very interesting that the President of the European Union does not pay attention to the solidarity and unity of the European Union. This action – like all actions of this kind – only serves to divide rather than to unite us. It is ironic that we are so proud of our unity and solidarity, but at the same time the President of the Union seems to pick favourites with regard to the most important current issue. I hope that by using the flag, anthem and motto more often we will all be reminded of the values that are vital to the existence of the European Union but, at the same time, we must remember that how we behave is most important of all."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, symboly Evropské unie jsou oslavou jednoty, které jsme dosáhli a kterou se snažíme posilovat. Symboly jako vlajka EU, hymna a heslo se již běžně užívají při oficiálních příležitostech a ve všech členských státech. Evropská vlajka a hymna, které dnes všichni tak dobře známe, byly přijaty v roce 1985 na zasedání Evropské rady v Miláně. V té době vlajka existovala pouze 30 let. Vlajka má představovat dokonalost, komplementaritu a solidaritu a má symbolizovat jednotu Evropy. Heslo „Jednotná v rozmanitosti“ je nejnovější ze symbolů. Vychází z iniciativy Evropského parlamentu a lze na něj nyní pohlížet jako na definici evropského projektu. Na včerejším plenárním zasedání řekla Ingrid Betancourtová z Latinské Ameriky a Francie, že sní o Latinské Americe, která by spolupracovala a byla tak jednotná jako Evropská unie. Je jasné, že naše symboly slouží jako identita a ukazují zbytku světa, že jsme společně dokázali velké věci. Ačkoli v tuto jednotu věřím a doufám, že bude pokračovat, byla jsem v mnoha případech zklamaná, že jsme nejednali jednomyslně. Například minulý týden předseda Evropské unie Sarkozy přizval k jednání o finanční krizi jen čtyři členské státy. Je velice zajímavé, že předseda Evropské unie nevěnuje pozornost solidaritě a jednotě Evropské unie. Takový krok – stejně jako všechny podobné kroky – nás jen rozděluje, místo aby nás spojoval. Ironií je, že jsme na svou jednotu a solidaritu tak hrdí, ale zároveň se zdá, že si předseda Unie v případě nejdůležitějšího současného problému vybírá oblíbence. Doufám, že častějším užíváním vlajky, hymny a hesla si všichni budeme připomínat hodnoty, které jsou zásadní pro existenci Evropské unie, ale zároveň musíme pamatovat na to, že ze všeho nejdůležitější je, jak jednáme."@cs1
"Hr. formand! EU's symboler er en højtideligholdelse af den enhed, vi har opnået, og som vi håber på at kunne styrke. Symboler som EU-flaget, hymnen og mottoet anvendes allerede i vid udstrækning ved officielle lejligheder og i samtlige medlemsstater. EU-flaget og Europahymnen, som vi alle kender så godt i dag, blev først vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Milano i 1985. Da havde flaget allerede eksisteret i 30 år. Flaget skal repræsentere perfektion, komplementaritet og solidaritet og symbolisere europæisk enhed. Mottoet "Forenet i mangfoldighed" er det nyeste af symbolerne. Det stammer fra et initiativ fra Europa-Parlamentet og kan nu betragtes som en definition af det europæiske projekt. På plenarmødet i går sagde Ingrid Betancourt fra Latinamerika og Frankrig, at hun drømmer om et Latinamerika, der kan samarbejde og være lige så forenet som EU. Det er klart, at vores symboler fungerer som en identitet og et tegn over for resten af verden på, at vi har opnået store ting sammen. Selv om jeg tror på denne enhed og håber, den fortsætter, er jeg skuffet over, at vi i mange tilfælde ikke har handlet enstemmigt. I sidste uge indbød EU's formand, hr. Sarkozy, f.eks. kun fire af medlemsstaterne til at drøfte finanskrisen. Det er meget interessant, at formanden for Den Europæiske Union ikke lægger vægt på EU's solidaritet og enhed. Denne handling og alle andre handlinger af samme art tjener kun til at splitte os, ikke til at forene os. Det er ironisk, at vi er så stolte af vores enhed og solidaritet, og at EU's formand på samme tid synes at udvælge enkelte favoritter, for så vidt angår det for øjeblikket vigtigste spørgsmål. Jeg håber, at vi alle ved at anvende flaget, hymnen og mottoet oftere vil blive mindet om de værdier, der er afgørende for EU's eksistens, men vi skal på samme tid huske på, at vores adfærd er vigtigst af alt."@da2
"Herr Präsident! Die Symbole der Europäischen Union zelebrieren die Einheit, die wir erreicht haben und die wir zu stärken hoffen. Symbole wie die EU-Flagge, die Hymne und der Leitspruch werden bei offiziellen Anlässen und innerhalb aller Mitgliedstaaten bereits sehr häufig verwendet. Die europäische Flagge und Hymne, mit denen wir alle heute so vertraut sind, wurden erstmalig beim Europäischen Rat von Mailand im Jahr 1985 angenommen. Zu diesem Zeitpunkt gab es die Flagge bereits seit 30 Jahren. Die Flagge soll Perfektion, Komplementarität und Solidarität repräsentieren und Europas Einheit symbolisieren. Der Leitspruch „In Vielfalt geeint“ ist das jüngste der Symbole. Er stammt aus einer Initiative des Europäischen Parlaments und kann jetzt als eine Definition des europäischen Projekts gesehen werden. Während der Plenarsitzung gestern sagte Ingrid Betancourt, eine kolumbianische Politikerin, die auch die französische Nationalität besitzt, dass sie von einem Lateinamerika träume, das so zusammenarbeiten und geeint sein könne wie die Europäische Union. Es ist klar, dass unsere Symbole als Identität dienen und dem Rest der Welt zeigen, dass wir gemeinsam große Dinge vollbracht haben. Obwohl ich an diese Einheit glaube und hoffe, dass sie fortdauert, bin ich enttäuscht darüber, dass wir bei vielen Gelegenheiten nicht einheitlich vorgegangen sind. Beispielsweise hat der Präsident der Europäischen Union, Herr Sarkozy, letzte Woche nur vier der Mitgliedstaaten eingeladen, um die Finanzkrise zu diskutieren. Es ist sehr aufschlussreich, dass der Präsident der Europäischen Union nicht auf die Solidarität und Einheit der Europäischen Union achtet. Diese Aktion – wie alle Aktionen dieser Art – dient nur dazu, uns zu trennen, anstatt uns zu vereinen. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass wir so stolz auf unsere Einheit und Solidarität sind, aber gleichzeitig der Präsident der Union im Hinblick auf das wichtigste aktuelle Thema Favoriten auszuwählen scheint. Ich hoffe, dass wir alle durch die häufigere Verwendung der Flagge, der Hymne und des Leitspruchs an die Werte erinnert werden, die für die Existenz der Europäischen Union entscheidend sind. Wir müssen aber gleichzeitig daran denken, dass unser Verhalten das Allerwichtigste ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια απότιση φόρου τιμής στην ενότητα που έχουμε επιτύχει και την οποία ελπίζουμε να ενισχύσουμε. Σύμβολα όπως η σημαία της ΕΕ, ο ύμνος και το έμβλημα χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως στις επίσημες εκδηλώσεις και εντός όλων των κρατών μελών. Η ευρωπαϊκή σημαία και ο ύμνος, με τα οποία είμαστε όλοι τόσο εξοικειωμένοι σήμερα, υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μιλάνου, το 1985. Μέχρι τότε, η σημαία υπήρχε ήδη επί 30 έτη. Η σημαία προορίζεται να εκπροσωπεί την τελειότητα, τη συμπληρωματικότητα και την αλληλεγγύη, καθώς και να συμβολίζει την ενότητα της Ευρώπης. Το έμβλημα «ενωμένοι στην πολυμορφία» είναι το πιο πρόσφατο σύμβολο. Προέρχεται από μια πρωτοβουλία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα μπορεί να θεωρηθεί ένας ορισμός του ευρωπαϊκού έργου. Στη διάρκεια της ολομέλειας χθες, η Ingrid Betancourt, από τη Λατινική Αμερική και τη Γαλλία, είπε ότι ονειρεύεται μια Λατινική Αμερική που θα μπορούσε να συνεργάζεται και να είναι εξίσου ενωμένη, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές ότι τα σύμβολά μας λειτουργούν ως ταυτότητα και μια ένδειξη προς τον υπόλοιπο κόσμο ότι έχουμε επιτύχει σπουδαία πράγματα μαζί. Παρότι πιστεύω σε αυτή την ενότητα και ελπίζω ότι συνεχίζεται, έχω απογοητευτεί από το γεγονός ότι, σε πολλές περιστάσεις, δεν επιδείξαμε ομοψυχία. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Sarkozy, προσκάλεσε μόνο τέσσερα από τα κράτη μέλη, για να συζητήσουν περί της οικονομικής κρίσης. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιδεικνύει προσοχή στην αλληλεγγύη και την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ενέργεια – όπως όλες οι ενέργειες αυτού του είδους – εξυπηρετεί μόνο το διχασμό και όχι την ένωσή μας. Είναι ειρωνεία ότι είμαστε τόσο υπερήφανοι για την ενότητα και την αλληλεγγύη μας, αλλά ταυτόχρονα ο πρόεδρος της Ένωσης φαίνεται να επιλέγει ευνοούμενους όσον αφορά το σημαντικότερο τρέχον ζήτημα. Ελπίζω ότι, χρησιμοποιώντας τη σημαία, τον ύμνο και το έμβλημα συχνότερα, θα ενθυμούμαστε όλοι τις αξίες που είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά, ταυτόχρονα, πρέπει να ενθυμούμαστε ότι το σημαντικότερο είναι η συμπεριφορά μας."@el10
"Señor Presidente, los símbolos de la Unión Europea son una celebración de la unidad que hemos logrado y que esperamos fortalecer. Símbolos como la bandera de la UE, el himno y el lema se utilizan mucho en los acontecimientos oficiales y en todos los Estados miembros. La bandera y el himno europeos, que a todos nos resultan familiares, se adoptaron por primera vez en 1985 en el Consejo Europeo de Milán. Por aquel entonces, la bandera ya se existía desde hacía treinta años. La bandera intenta reflejar la perfección, la complementariedad y la solidaridad, así como la unidad de Europa. El lema “Unidos en la diversidad” es el símbolo más reciente. Se originó tras una iniciativa del Parlamento Europeo y ya se puede ver como definición del proyecto europeo. Durante la sesión del pleno de ayer, la señora Betancourt, de origen latino-americano y francés, dijo que soñaba con una América Latina que pudiera cooperar y estar tan unida como la Unión Europea. Está claro que nuestros símbolos sirven como identidad y como indicativo al resto del mundo de que hemos logrado grandes cosas todos juntos. Sin embargo, aunque creo que en esta unidad y espero que continúe, me he sentido decepcionada por que en muchas ocasiones no hayamos sido unánimes. Por ejemplo, la semana pasada el Presidente de la Unión Europea, el señor Sarkozy, invitó sólo a cuatro Estados miembros a debatir sobre la crisis financiera. Es muy interesante que el Presidente de la Unión Europea no preste atención a la solidaridad y a la unidad de la Unión Europea. Esta acción, como todas las acciones de este tipo, sólo sirve para dividirnos y no para unirnos. Es irónico que estemos tan orgullosos de nuestra unidad y solidaridad, y al mismo tiempo parezca que el Presidente de la Unión escoja a favoritos en uno de los temas actuales más importantes. Espero que utilizando la bandera, el himno y el lema más a menudo nos acordemos todos de los valores que son vitales para la existencia de la Unión Europea y que, al mismo tiempo, recordemos que la forma de comportarnos es lo más importante de todo."@es21
". Härra juhataja, Euroopa Liidu sümbolid tähistavad seda ühtsust, mille me oleme saavutanud ja mida me loodame veelgi tugevdada. Sellised sümbolid nagu Euroopa Liidu lipp, hümn ja juhtlause on ametlikel üritustel ja kõikides liikmesriikides juba laialt kasutusel. Euroopa lipu ja hümni, mis on meile kõikidele nüüdseks nii tuttavad, kiitis esmakordselt heaks 1985. aastal Milanos kogunenud Euroopa Ülemkogu. Selleks ajaks oli see lipp juba 30 aastat olemas olnud. Selle lipu mõte on sümboliseerida täiuslikkust, täiendavust, solidaarsust ja Euroopa ühtsust. Juhtlause „Ühinenud mitmekesisuses” on kõige uuem sümbol. See sai alguse Euroopa Parlamendi ettepanekust ja nüüd võib seda pidada Euroopa projekti olemuse täiuslikuks määratluseks. Eilsel täiskogu istungil ütles Ladina-Ameerikat ja Prantsusmaad esindav Ingrid Betancourt, et tema unistus on Ladina-Ameerika, mis suudaks teha samasugust koostööd ja olla niisama ühtne kui Euroopa Liit. On selge, et meie sümbolid esindavad meie identiteeti ja näitavad ülejäänud maailmale, et me oleme ühiselt suuri asju saavutanud. Kuigi ma usun sellesse ühtsusesse ja loodan selle jätkumist, olen ma pettunud, et me ei ole paljudel juhtudel ühehäälselt tegutsenud. Näiteks eelmisel nädalal kutsus Euroopa Liidu eesistujariigi president Nicolas Sarkozy vaid neli liikmesriiki finantskriisi üle aru pidama. On väga kõnekas, kui Euroopa Liidu eesistujariigi president ei pööra tähelepanu Euroopa Liidu solidaarsusele ja ühtsusele. Selline tegevus – nagu kõik sedalaadi meetmed – ühendamise asemel üksnes lõhestab meid. On irooniline, et me oleme oma ühtsuse ja solidaarsuse üle nii uhked, kuid samal ajal tundub Euroopa Liidu eesistujariigi president valivat praeguse olulisima teema käsitlemiseks soosikuid. Loodan, et kui me kasutame lippu, hümni ja juhtlauset sagedamini, meenuvad meile kõigile need väärtused, mis on Euroopa Liidu olemasolu jaoks ülitähtsad; samal ajal peame meeles pidama, et kõige olulisem on see, kuidas me käitume."@et5
"Arvoisa puhemies, Euroopan unionin tunnukset juhlistavat saavuttamaamme yhtenäisyyttä, jota toivomme voivamme vahvistaa edelleen. EU:n lipun, hymnin ja tunnuslauseen kaltaisia tunnuksia käytetään jo laajalti virallisissa tilaisuuksissa ja kaikissa jäsenvaltioissa. Euroopan unionin lippu ja hymni, jotka nyt ovat meille niin tutut, hyväksyttiin ensi kerran vuonna 1985 Milanossa pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Silloin lippu oli jo ollut olemassa 30 vuotta. Lipun on tarkoitus edustaa täydellisyyttä, täydentävyyttä ja solidaarisuutta sekä symbolisoida Euroopan yhtenäisyyttä. Tunnuslause "moninaisuudessaan yhtenäinen" on tunnuksista uusin. Se on tulos Euroopan parlamentin tekemästä aloitteesta, ja sitä voidaan nyt pitää Eurooppa-hankkeen määritelmänä. Eilisessä täysistunnossa Latinalaista Amerikkaa ja Ranskaa edustava Ingrid Betancourt sanoi unelmoivansa sellaisesta Latinalaisesta Amerikasta, joka voisi tehdä yhteistyötä ja olla yhtä yhtenäinen kuin Euroopan unioni. On selvää, että tunnuksemme toimivat identiteetin symboleina ja viestittävät muulle maailmalle, että olemme yhdessä saaneet aikaan merkittäviä saavutuksia. Vaikka uskon tähän yhtenäisyyteen ja toivon sen jatkuvan, olen usein joutunut pettymään siihen, että emme ole olleet yksimielisiä. Esimerkiksi viime viikolla Euroopan unionin puheenjohtaja Nicolas Sarkozy kutsui vain neljä jäsenvaltiota keskustelemaan rahoituskriisistä. On varsin mielenkiintoista, että Euroopan unionin puheenjohtaja ei kiinnitä huomiota Euroopan unionin solidaarisuuteen ja yhtenäisyyteen. Tämä toimi – kuten kaikki tällaiset toimet – vain jakaa pikemmin kuin yhdistää meitä. On ironista, että me olemme niin ylpeitä yhtenäisyydestämme ja solidaarisuudestamme, mutta samalla unionin puheenjohtaja näyttää valitsevan suosikkeja kulloinkin tärkeimmän ajankohtaisen kysymyksen mukaan. Toivon, että käyttämällä lippua, hymniä ja tunnuslausetta nykyistä useammin me kaikki muistamme Euroopan unionin olemassaolon kannalta keskeiset arvot, mutta samalla meidän on muistettava, että kaikkein tärkeintä on se, miten me toimimme."@fi7
". Monsieur le Président, les symboles de l’Union européenne sont une célébration de l’unité que nous avons accomplie et que nous espérons renforcer. Les symboles du drapeau européen, de l’hymne et de la devise sont déjà largement utilisés lors des événements officiels et dans tous les États membres. Le drapeau et l’hymne européens, que nous connaissons tous si bien aujourd’hui, ont été adoptés lors du Conseil européen de Milan de 1985. Le drapeau existait alors déjà depuis 30 ans. Le drapeau est censé représenter la perfection, la complémentarité et la solidarité, symbolisant ainsi l’unité de l’Europe. La devise «Unie dans la diversité» est le plus récent de ces symboles. Elle résulte d’une initiative du Parlement européen et peut être considérée à présent comme une définition de l’essence du projet européen. Durant la séance plénière d’hier, la Latino-américaine et Française Ingrid Betancourt a déclaré qu’elle rêvait d’une Amérique latine capable de coopérer et d’être aussi unie que l’Union européenne. Il ne fait aucun doute que nos symboles nous confèrent une identité et indiquent au reste du monde que nous avons accompli de grandes choses ensemble. Même si je crois en cette unité et espère qu’elle durera, j’ai été déçue par l’absence d’unanimité dont nous avons fait preuve à maintes reprises. La semaine dernière, par exemple, le Président de l’Union européenne, M. Sarkozy, n’a convié que quatre des États membres à des discussions sur la crise financière. Il est très intéressant de constater que le Président de l’Union européenne ne prête guère attention à la solidarité et à l’unité de l’Union européenne. Cette initiative – comme toutes les initiatives de ce genre – a pour seul effet de nous diviser au lieu de nous unir. Il est contradictoire que nous soyons si fiers de notre unité et de notre solidarité et que, dans le même temps, le Président de l’Union semble donner la préférence à certains pays pour examiner la question la plus sensible du moment. J’espère que l’utilisation plus fréquente du drapeau, de l’hymne et de la devise nous rappellera les valeurs qui sont essentielles à l’existence de l’Union européenne. Mais nous devons également garder en mémoire que nos actes sont plus importants que tout le reste."@fr8
"Elnök úr! Az Európai Unió jelképei azt az egységet ünneplik, melyet elértünk, és amelyet erősíteni remélünk. Az olyan jelképeket, mint az uniós zászló, a himnusz és a jelmondat már széles körben alkalmazzák hivatalos eseményeken és minden tagállamban. Az uniós zászlót és a himnuszt, amelyeket ma mindannyian oly jól ismerünk, először az 1985−ös milánói Európai Tanács fogadta el. Akkorra a zászló már 30 éve létezett. A zászlónak a tökéletességet, a komplementaritást és a szolidaritást kell képviselnie és Európa egységét szimbolizálnia. Az „Egység a sokféleségben” jelmondat a jelképek közül a legutolsó. Az Európai Parlament kezdeményezéséből ered és most Európai Terv meghatározásaként látható. A tegnapi plenáris ülésen Ingrid Betancourt Latin-Amerika és Franciaország részéről azt mondta, hogy egy olyan Latin-Amerikáról álmodik, amely képes együttműködni és olyan egységes lenni, mint az Európai Unió. Világos, hogy jelképeink identitásként és jelzésként szolgálnak a világ többi része számára arról, hogy nagy dolgokat valósítottunk meg együtt. Bár hiszek ebben az egységben és remélem, hogy ez folytatódik, csalódott vagyok amiatt, hogy számos alkalommal nem voltunk egyhangúak. Például múlt héten az Európai Unió elnöke, Sarkozy úr, a tagállamok közül csak négyet hívott meg a pénzügyi válság megvitatására. Nagyon érdekes, hogy az Európai Unió elnöke nem törődik az Európai Unió szolidaritásával és egységével. Ez a cselekedet – mint minden más ilyen – csak a megosztást szolgálja, nem pedig az egyesítést. Ironikus, hogy olyan büszkék vagyunk egységünkre és szolidaritásunkra, ugyanakkor úgy tűnik, hogy az Unió elnöke a legfontosabb aktuális kérdéssel kapcsolatban kedvenceket szemel ki. Remélem, a zászló, a himnusz és a jelmondat gyakoribb használata mindannyiunkat emlékeztetni fogja azokra az értékekre, amelyek életbevágóan fontosak az Európai Unió fennmaradásához, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy az a legfontosabb, hogyan viselkedünk."@hu11
". Signor Presidente, i simboli dell’Unione europea celebrano l’unità che abbiamo raggiunto e che speriamo di rinforzare. Simboli quali la bandiera dell’Unione europea, l’inno e il motto vengono già ampiamente usati in occasioni ufficiali e in tutti gli Stati membri. La bandiera europea e l’inno, due simboli che noi tutti conosciamo molto bene, furono adottati per la prima volta durante il Consiglio europeo di Milano nel 1985, quando la bandiera esisteva già da 30 anni. Questo simbolo vuole rappresentare perfezione, complementarietà e solidarietà nonché simboleggiare l’unità dell’Europa. Il motto “unità nella diversità” è invece il più recente dei simboli e nasce da un’iniziativa del Parlamento europeo. Può ora essere letto come una definizione del progetto europeo. Durante la sessione plenaria di ieri, Ingrid Betancourt, dell’America Latina e della Francia, raccontava di sognare un’America Latina in grado di cooperare e di essere unita come l’Europa. E’ evidente che nel resto del mondo i nostri simboli rappresentano la nostra identità e gli importanti obiettivi che abbiamo raggiunto assieme. Nonostante io creda in quest’unità e nel suo mantenimento, sono delusa dalle tante occasioni in cui non abbiamo agito all’unanimità. La settimana scorsa, ad esempio, il presidente dell’Unione europea Sarkozy ha invitato soltanto quattro Stati membri per discutere della crisi finanziaria. E’ interessante constatare che al presidente dell’Unione europea non interessi la solidarietà e l’unità dell’Unione europea. Questo comportamento – come tutti gli atteggiamenti simili – servono soltanto a dividere invece di unire. E’ ironico essere tanto orgogliosi della nostra unità e solidarietà e poi avere un presidente dell’Unione che, al momento di discutere del problema attualmente più importante, sceglie i suoi interlocutori preferiti. Spero che un maggiore uso della bandiera, dell’inno e del motto ci ricordi quei valori così vitali per l’esistenza dell’Unione europea. E’ tuttavia imperativo tener presente che il nostro comportamento è comunque la cosa più importante in assoluto."@it12
"Gerb. pirmininke, Europos Sąjungos simboliai įkūnija mūsų vienybę, kurios mes pasiekėme ir kurią norėtume stiprinti ateityje. ES simboliai – vėliava, himnas ir šūkis plačiai naudojami visose valstybėse narėse ir oficialių renginių metu. Šiandien mums taip gerai pažįstami Europos vėliava ir himnas buvo patvirtinti 1985 m. Milano Europos Vadovų Taryboje. Tuo metu ši vėliava buvo naudojama jau 30 metų. Vėliava simbolizuoja tobulumą, solidarumą ir Europos vienybę. Šūkis „suvienijusi įvairovę“ yra naujausias simbolis. Jis atsirado Europos Parlamento iniciatyva ir yra tarsi tam tikras Europos projekto apibrėžimas. Vakar plenarinio posėdžio metu Ingrid Betancourt pareiškė, kad ji norėtų, kad Lotynų Amerikos šalys bendradarbiautų ir vienytųsi panašiai, kaip Europos Sąjunga. Aišku, kad mūsų simboliai reiškia tam tikrą tapatybę ir įrodo likusiam pasauliui, kad mes kartu galime daug nuveikti. Nors aš tikiu šia vienybe ir manau, kad ji išliks ir ateityje, aš esu nusivylusi, kad daugeliu atvejų mes nebuvome vieningi. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę Europos Sąjungos Tarybos pirmininkas N. Sarkozy pakvietė aptarti finansų krizę tik keturias valstybes nares. Įdomu, kad Europos Sąjungos Tarybos pirmininkas ignoruoja Europos Sąjungos solidarumą ir vienybę. Šis veiksmas – kaip ir visi kiti panašaus pobūdžio veiksmai – tarnauja tik tam, kad mus atskirtų, o ne suvienytų. Ironiška, kad mes didžiuojamės savo vienybe ir solidarumu, tačiau tuo pat metu Sąjungos pirmininkas renkasi favoritus sprendžiant šiuo metu svarbiausią klausimą. Aš tikiuosi, kad vėliavos, himno ir šūkio naudojimas mums primins vertybes, kurios yra itin svarbios Europos Sąjungai. Tačiau tuo pat metu būtina prisiminti, kad svarbiausia yra mūsų poelgiai ."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, izmantojot Eiropas Savienības simbolus, mēs godinām sasniegto vienotību, ko mēs ceram arī nostiprināt. Tādi simboli kā ES karogs, himna un devīze tiek plaši lietoti oficiālos pasākumos visās dalībvalstīs. Šodien tik labi pazīstamos simbolus — Eiropas Savienības karogu un himnu — pirmo reizi pieņēma Milānas 1985. gada Eiropadomē. Tomēr karogs bija pazīstams jau 30 gadus pirms tam. Šim karogam jāraksturo pilnība, savstarpēja papildināmība un solidaritāte, tādējādi simbolizējot Eiropas vienotību. Devīze „Vienoti dažādībā” ir jaunākais Eiropas simbols, kas radies pēc Eiropas Parlamenta ierosmes un ko tagad var uzskatīt par Eiropas Savienības būtības definīciju. Vakardienas plenārsēdē Latīņamerikas un Francijas politiķe teica, ka viņas sapnis ir izveidot tikpat sadarboties spējīgu un vienotu Latīņameriku kā Eiropas Savienība. Ir skaidrs, ka mūsu simboli uzskatāmi par identitātes apliecinājumu un par norādi pārējai pasaulei, ka mēs kopā esam paveikuši svarīgas lietas. Es ticu šai vienotībai un tās ilgmūžībai. Tomēr esmu bijusi arī sarūgtināta, ka bieži neesam bijuši vienprātīgi. Piemēram, pagājušajā nedēļā Eiropas Savienības prezidējošās valsts Francijas prezidents kungs uzaicināja tikai četras dalībvalstis uz finanšu krīzes apspriešanu. Dīvaini, ka Eiropas Savienības prezidējošās valsts prezidents nedomā par solidaritāti un Eiropas Savienības vienotību. Šāda rīcība, tāpat kā visas šāda veida rīcības, mūs drīzāk šķir nekā vieno. Ironiski ir tas, ka mēs lepojamies ar savu vienotību un solidaritāti, bet tai pašā laikā prezidējošās valsts prezidents vissvarīgāko pašreizējo jautājumu apspriešanai izvēlas, šķiet, tikai favorītus. Es ceru, ka karogs, himna un devīze mums visiem bieži atgādinās par vērtībām, kas ir svarīgas, lai Eiropas Savienība varētu pastāvēt, bet tai pašā laikā mums jāatceras, ka vissvarīgākā ir mūsu rīcība."@lv13
"Mr President, the symbols of the European Union are a celebration of the unity that we have achieved and that we hope to strengthen. Symbols such as the EU flag, the anthem and the motto are already widely used at official events and within all Member States. The European flag and anthem, with which we all are so familiar today, were first adopted at the 1985 Milan European Council. By then the flag had already been in existence for 30 years. The flag is intended to represent perfection, complementarity and solidarity and to symbolise Europe’s unity. The motto ‘unified in diversity’ is the most recent of the symbols. It originates from an initiative by the European Parliament and can now be seen as a definition of the European project. During the plenary yesterday, Ingrid Betancourt of Latin America and France said that she dreams of a Latin America that could cooperate and be as united as the European Union. It is clear that our symbols serve as an identity and an indication to the rest of the world that we have accomplished great things together. Although I believe in this unity and hope that it continues, I have been disappointed that on many occasions we have not been unanimous. For example, last week the European Union President, Mr Sarkozy, invited only four of the Member States to discuss the financial crisis. It is very interesting that the President of the European Union does not pay attention to the solidarity and unity of the European Union. This action – like all actions of this kind – only serves to divide rather than to unite us. It is ironic that we are so proud of our unity and solidarity, but at the same time the President of the Union seems to pick favourites with regard to the most important current issue. I hope that by using the flag, anthem and motto more often we will all be reminded of the values that are vital to the existence of the European Union but, at the same time, we must remember that how we behave is most important of all."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de symbolen van de Europese Unie zijn een teken van de eenheid die we hebben bereikt en die we hopen te versterken. Symbolen zoals de vlag van de EU, de hymne en het devies worden bij officiële evenementen in alle lidstaten al op grote schaal gebruikt. De Europese vlag en hymne, waarmee we tegenwoordig allemaal zo vertrouwd zijn, zijn voor het eerst in 1985 gebruikt bij de Europese Raad in Milaan. De vlag bestond toen al dertig jaar. De vlag is bedoeld als het symbool van perfectie, complementariteit en solidariteit, en bijgevolg van de Europese eenheid. Het devies ‘Verenigd in verscheidenheid’ is het jongste symbool. Het is voortgekomen uit een initiatief van het Europees Parlement en kan nu worden gezien als de verwoording van het Europese project. Tijdens de plenaire vergadering van gisteren heeft Ingrid Betancourt uit Latijns-Amerika en Frankrijk gezegd dat ze droomt van een Latijns-Amerika dat net zo kan samenwerken en verenigd is als de Europese Unie. Het is duidelijk dat onze symbolen dienen als een identiteit en een aanwijzing zijn voor de rest van de wereld dat we samen grootse dingen hebben bereikt. Ik geloof in deze eenheid en hoop dat zij zal blijven bestaan, maar ik ben teleurgesteld over het feit dat we bij veel gelegenheden niet eensgezind zijn. Vorige week heeft de voorzitter van de Europese Unie, president Sarkozy, bijvoorbeeld slechts vier van de lidstaten uitgenodigd om de financiële crisis te bespreken. Het is heel interessant dat de voorzitter van de Europese Unie niet let op de solidariteit en eenheid van de Europese Unie. Net als andere gelijksoortige acties, verdeelt deze actie ons eerder dan dat zij ons verenigt. Het is ironisch dat we zo trots zijn op onze eenheid en solidariteit, maar de voorzitter van de Unie er tegelijkertijd gunstelingen op na lijkt te houden wanneer het gaat om het belangrijkste probleem van vandaag. Ik hoop dat we, door vaker de vlag, de hymne en het devies te gebruiken, allemaal zullen worden herinnerd aan de waarden die essentieel zijn voor het bestaan van de Europese Unie. Tegelijkertijd mogen we echter niet vergeten dat ons gedrag het belangrijkst is."@nl3
"Panie przewodniczący! Symbole Unii Europejskiej są wyrazem radości z jedności, którą osiągnęliśmy i którą mamy nadzieję umocnić. Takie symbole jak flaga, hymn i dewiza UE są już powszechnie wykorzystywane przy urzędowych okazjach i we wszystkich państwach członkowskich. Europejska flaga i hymn, tak nam dobrze dziś wszystkim znane, zostały po raz pierwszy przyjęte w trakcie posiedzenia Rady Europejskiej w Mediolanie w 1985 r. Flaga istniała wówczas już od 30 lat. Ma ona przedstawiać doskonałość, wzajemne uzupełnianie się i solidarność oraz symbolizować jedność Europy. Najnowszym z symboli jest dewiza „Zjednoczona w różnorodności”. Powstała ona z inicjatywy Parlamentu Europejskiego i może obecnie być postrzegana jako definicja projektu europejskiego. W czasie wczorajszej sesji plenarnej pani Ingrid Betancourt pochodząca z Ameryki Łacińskiej i silnie związana z Francją powiedziała, że marzy o Ameryce Łacińskiej, która potrafiłaby tak współpracować i tak się jednoczyć, jak Unia Europejska. Jest oczywiste, że nasze symbole wyznaczają naszą tożsamość i pokazują reszcie świata, że razem osiągnęliśmy wielkie rzeczy. Chociaż wierzę w tę jedność i mam nadzieję, że będzie trwała nadal, rozczarowało mnie, że przy wielu okazjach nie byliśmy jednogłośni. Na przykład w zeszłym tygodniu przewodniczący Rady Unii Europejskiej, Prezydent Sarkozy zaprosił tylko cztery państwa członkowskie do dyskusji o kryzysie finansowym. To ciekawe, że przewodniczący Rady nie zwraca uwagi na solidarność i jedność Unii Europejskiej. Taki ruch - podobnie jak wszystkie tego rodzaju czyny - raczej nas dzieli niż łączy. To ironiczne, że jesteśmy tacy dumni z naszej jedności i solidarności, a równocześnie przewodniczący Rady najwyraźniej wybiera sobie ulubieńców, aby z nimi omówić najważniejszą obecnie sprawę. Mam nadzieję, że częstsze korzystanie z flagi, hymnu i dewizy będzie nam wszystkim przypominało o wartościach kluczowych dla istnienia Unii Europejskiej, ale musimy jednocześnie pamiętać, że najważniejsze jest nasze postępowanie."@pl16
". Senhor Presidente, os símbolos da União Europeia são uma celebração da unidade que conseguimos e que esperamos consolidar. Símbolos como a bandeira da UE, o hino e o lema são já usados em eventos oficiais e em todos os Estados-Membros. A bandeira e o hino europeus, que hoje nos são tão familiares, foram adoptados pela primeira vez em 1985, no Conselho Europeu de Milão. Nessa altura, a bandeira existia há já 30 anos. A bandeira destina-se a representar a perfeição, a complementaridade e a solidariedade, e a simbolizar a unidade da Europa. O lema “Unida na diversidade” é o mais recente destes símbolos. Partiu de uma iniciativa do Parlamento Europeu e pode agora ser considerado como uma definição do projecto europeu. No plenário de ontem, Ingrid Betancourt, da América Latina e de França, afirmou sonhar com uma América Latina que pudesse cooperar e ser tão unida como a União Europeia. É evidente que os nossos símbolos servem como identidade e como indicação, para o resto do mundo, de que juntos alcançámos grandes feitos. Embora acredite nesta unidade e tenha esperança que se mantenha, sinto-me decepcionada por não termos sido unânimes em muitas ocasiões. Nomeadamente, na semana passada, o Presidente da União Europeia, Sr. Sarkozy, apenas convidou quatro Estados-Membros para discutir a crise financeira. É muito interessante que o Presidente da União Europeia não preste atenção à solidariedade e à unidade da União Europeia. Esta atitude – como todas as atitudes deste género – serve apenas para nos dividir, em vez de nos unir. É irónico que tenhamos tanto orgulho na nossa unidade e solidariedade e, ao mesmo tempo, o Presidente da União pareça ter favoritos no que respeita aos mais importantes assuntos da actualidade. Espero que a utilização mais frequente da bandeira, do hino e do lema sirva para nos lembrar a todos dos valores essenciais para a existência da União Europeia, mas temos igualmente de nos lembrar que o mais importante é a forma como agimos."@pt17
"Mr President, the symbols of the European Union are a celebration of the unity that we have achieved and that we hope to strengthen. Symbols such as the EU flag, the anthem and the motto are already widely used at official events and within all Member States. The European flag and anthem, with which we all are so familiar today, were first adopted at the 1985 Milan European Council. By then the flag had already been in existence for 30 years. The flag is intended to represent perfection, complementarity and solidarity and to symbolise Europe’s unity. The motto ‘unified in diversity’ is the most recent of the symbols. It originates from an initiative by the European Parliament and can now be seen as a definition of the European project. During the plenary yesterday, Ingrid Betancourt of Latin America and France said that she dreams of a Latin America that could cooperate and be as united as the European Union. It is clear that our symbols serve as an identity and an indication to the rest of the world that we have accomplished great things together. Although I believe in this unity and hope that it continues, I have been disappointed that on many occasions we have not been unanimous. For example, last week the European Union President, Mr Sarkozy, invited only four of the Member States to discuss the financial crisis. It is very interesting that the President of the European Union does not pay attention to the solidarity and unity of the European Union. This action – like all actions of this kind – only serves to divide rather than to unite us. It is ironic that we are so proud of our unity and solidarity, but at the same time the President of the Union seems to pick favourites with regard to the most important current issue. I hope that by using the flag, anthem and motto more often we will all be reminded of the values that are vital to the existence of the European Union but, at the same time, we must remember that how we behave is most important of all."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, symboly Európskej únie sú oslavou jednoty, ktorú sme dosiahli a v ktorej posilnenie veríme. Symboly ako vlajka, hymna a motto EÚ sa už v rozšírenej miere používajú počas oficiálnych akcií a vo všetkých členských štátoch. Európsku vlajku a hymnu, ktoré dnes všetci veľmi dobre poznáme, prvýkrát prijala Európska rada na zasadnutí v Miláne v roku 1985. V tom čase už vlajka existovala 30 rokov. Zámerom vlajky je predstavovať dokonalosť, vzájomné dopĺňanie a solidaritu a symbolizovať jednotu Európy. Motto „Zjednotení v rozmanitosti“ je najnovším symbolom. Vzniklo na základe iniciatívy Európskeho parlamentu a dnes ho možno považovať za definíciu európskeho projektu. Počas včerajšieho plenárneho zasadnutia Ingrid Betancourtová z Latinskej Ameriky a Francúzska povedala, že sníva o Latinskej Amerike, ktorá by dokázala spolupracovať a bola by taká jednotná ako Európska únia. Je zrejmé, že naše symboly slúžia ako identita a zvyšku sveta ukazujú, že sme spolu dokázali veľké veci. Verím síce v túto jednotu a dúfam, že bude pokračovať, no sklamalo ma, že sme pri mnohých príležitostiach neboli jednotní. Minulý týždeň napríklad pozval predseda predsedníctva Európskej únie, pán Sarkozy, na rokovanie o finančnej kríze len štyri z členských štátov. Je veľmi zaujímavé, že predseda predsedníctva Európskej únie nevenuje pozornosť solidarite a jednote Európskej únie. Takéto konanie, ako aj všetky kroky tohto druhu, nesmerujú k nášmu zjednoteniu, ale len k rozdeleniu. Je ironické, že sme takí hrdí na našu jednotu a solidaritu, ale predseda predsedníctva Únie si zároveň vyberá na rozhovor o najdôležitejšom súčasnom probléme svojich obľúbencov. Dúfam, že častejšie používanie vlajky, hymny a motta nám všetkým bude pripomínať hodnoty, ktoré sú rozhodujúce pre existenciu Európskej únie. No zároveň si musíme pamätať, že najdôležitejšie je to, ako sa správame."@sk19
"Gospod predsednik, simboli Evropske unije so slavljenje enotnosti, ki smo jo dosegli in ki jo želimo okrepiti. Simbole, kot so zastava EU, himna in geslo, se že široko uporablja na uradnih dogodkih in v vseh državah članicah. Evropska zastava in himna, ki sta danes tako znani, sta bili prvič sprejeti na Evropskem svetu v Milanu leta 1985. Do takrat je zastava obstajala že 30 let. Zastava naj bi predstavljala popolnost, komplementarnost in solidarnost ter simbolizirala enotnost Evrope. Geslo „Združena v raznolikosti“ je najnovejši izmed simbolov. Izvira iz pobude Evropskega parlamenta in ga je zdaj mogoče videti kot opredelitev evropskega projekta. Med včerajšnjim plenarnim zasedanjem je Ingrid Betancourt o Latinski Ameriki in Franciji rekla, da sanja o Latinski Ameriki, ki bi lahko sodelovala in bila tako združena kot Evropska unija. Jasno je, da naši simboli služijo kot identiteta in znak preostalemu svetu, da smo skupaj dosegli pomembne stvari. Čeprav verjamem v to enotnost in upam, da se bo nadaljevala, sem bila razočarana, da pogosto nismo bili soglasni. Prejšnji teden je na primer predsednik Evropske unije, gospod Sarkozy, samo štiri države članice povabil k razpravi o finančni krizi. Zelo zanimivo je, da predsednik Evropske unije ne upošteva solidarnosti in enotnosti Evropske unije. To dejanje – kot vsa dejanja takšne vrste – služi samo ločevanju in ne našemu združevanju. Ironično je, da smo tako ponosni na našo enotnost in solidarnost, vendar se sočasno zdi, da predsednik Unije izbira favorite glede na najpomembnejše trenutno vprašanje. Upam, da bomo s pogostejšo uporabo zastave, himne in gesla večkrat opozorjeni na vrednote, ki so ključne za obstoj Evropske unije, toda hkrati se moramo spomniti, da je naše obnašanje najpomembnejše od vsega."@sl20
"Herr ordförande! Europeiska unionens symboler är ett sätt att högtidlighålla den enighet som vi har uppnått och som vi hoppas kunna förstärka. Symboler som EU-flaggan, hymnen och mottot används redan i stor utsträckning vid officiella evenemang och inom alla medlemsstater. Den europeiska flaggan och hymnen, som vi alla känner så väl till i dag, antogs vid Europeiska rådets möte i Milano 1985. Då hade flaggan redan funnits i 30 år. Flaggan ska representera perfektion, komplementaritet och solidaritet samt symbolisera Europas enighet. Mottot ”Förenade i mångfalden” är den nyaste av symbolerna. Det har sitt ursprung i ett initiativ från Europaparlamentet och kan numera ses som en definition av det europeiska projektet. Under gårdagens plenarsammanträde sa Ingrid Betancourt från Latinamerika och Frankrike att hon drömmer om ett Latinamerika som kan samarbeta och vara så enat som Europeiska unionen. Det är tydligt att våra symboler ger oss en identitet och visar resten av världen att vi har uppnått stora saker tillsammans. Även om jag tror på den här enigheten och hoppas att den kommer att fortsätta, så är jag besviken över att vi vid många tillfällen inte har varit enhälliga. I förra veckan till exempel bjöd Europeiska unionens ordförande, Nicolas Sarkozy, bara in fyra av medlemsstaterna för att diskutera finanskrisen. Det är mycket intressant att Europeiska unionens ordförande inte uppmärksammar unionens solidaritet och enighet. Detta uppträdande, och alla liknande uppträdanden, bidrar bara till att splittra oss istället för att ena oss. Det är ironiskt att vi är så stolta över vår enighet och solidaritet samtidigt som unionens ordförande tycks välja ut favoriter efter den viktigaste aktuella frågan. Jag hoppas att vi genom att använda flaggan, hymnen och mottot oftare ska bli påminda om de värderingar som är avgörande för Europeiska unionens existens, men samtidigt måste vi också komma ihåg att vårt beteende är det viktigaste av allt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Anneli Jäätteenmäki,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph