Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-08-Speech-3-263"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081008.25.3-263"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I would like to thank Mrs Wallis for initiating this debate and resolution. There are several reasons to do it. First, the Arctic region still lacks multilateral norms and regulations; in particular maritime traffic is not regulated by international safety rules and this is going to pose serious risks in the near future. Second, the region has entered a dramatic climate change we need to react to. Third, the Arctic is of growing economic interest as it may contain about one fifth of the world’s still undiscovered oil and gas reserves. In fact competition has started between different interested countries about securing access and control of these resources. The planting of the Russian flag below the North Pole last year is one signal of this interest. Therefore we call on the Commission to come forward with a communication on the Arctic region, proposing subjects and working procedures. Especially we look forward to the Commission putting the Arctic regions’ energy and security policy on its agenda. The EU has to form its own Arctic policies, involving two countries very close to us: Iceland and Norway. The EU Northern Dimension partially covers Arctic problems but it has become clear that a comprehensive EU Arctic policy is needed to address the wide and important context of Arctic problems. Finally we suggest that the Commission should start international negotiations to finally achieve an international treaty for the protection of the Arctic."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych poděkoval paní Wallisové za zahájení této rozpravy a za usnesení, a to z několika důvodů. Za prvé oblast Arktidy stále postrádá mnohostranné normy a nařízení, zejména námořní doprava se neřídí žádnými mezinárodními bezpečnostními pravidly, což s sebou přinese v blízké budoucnosti vážná rizika. Za druhé se oblast začala potýkat s dramatickou změnou klimatu, na níž musíme reagovat. Za třetí oblast Arktidy je ekonomicky čím dál tím zajímavější, protože možná obsahuje zhruba pětinu dosud neobjevených světových zdrojů ropy a zemního plynu. Ve skutečnosti již vznikla konkurence mezi několika zeměmi, které mají zájem o zabezpečení přístupu k těmto zdrojům a jejich kontrolu. Prvním signálem tohoto zájmu je umístění ruské vlajky pod severním pólem v loňském roce. Proto požadujeme, aby Komise předložila sdělení o oblasti Arktidy, které navrhne témata a pracovní postupy. Zejména se těšíme na to, až Komise zařadí do svého programu energetiku a bezpečnostní politiku arktických regionů. Evropská unie musí zformovat vlastní arktickou politiku, která bude zahrnovat dvě nám velmi blízké země, a sice Island a Norsko. Arktickými problémy se částečně zabývá Severní dimenze EU, ale ukázalo se, že pro řešení problémů v jejich širokých a důležitých souvislostech je potřebná komplexní arktická politika EU. Na závěr proto navrhujeme, aby Komise zahájila mezinárodní jednání za účelem konečného dosažení mezinárodní smlouvy na ochranu Arktidy."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne takke fru Wallis for at tage initiativ til denne forhandling og beslutning. Der er flere grunde til at tage dette emne op. For det første mangler den arktiske region stadig multilaterale standarder og regler. Navnlig er skibsfarten ikke underlagt internationale sikkerhedsregler, og det kan medføre alvorlige risici i en nær fremtid. For det andet er regionen ramt af voldsomme klimaændringer, som vi er nødt til at sætte ind over for. For det tredje er Arktis blevet et område af stigende økonomisk interesse, da det kan indeholde omkring en femtedel af verdens uopdagede olie- og gasreserver. Faktisk er konkurrencen om at sikre sig adgang til og kontrol over disse ressourcer allerede gået i gang mellem forskellige interesserede lande. Et eksempel var, da Rusland sidste år plantede sit flag på Nordpolen. Vi opfordrer derfor Kommissionen til at udarbejde en meddelelse om den arktiske region, der indeholder forslag til indsatsområder og arbejdsprocedurer. Vi ser især frem til, at Kommissionen sætter den arktiske regions energi- og sikkerhedspolitik på dagsordenen. EU skal udforme sine egne arktiske politikker under inddragelse af to nære nabolande, Island og Norge. EU's nordiske dimension omfatter delvist de arktiske problemer, men det står nu klart, at der er behov for en egentlig EU-politik for Arktis for at imødegå de vidtrækkende og alvorlige konsekvenser af de arktiske problemer. Endelig foreslår vi, at Kommissionen indleder internationale forhandlinger for omsider at få vedtaget en international traktat for beskyttelse af Arktis."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte Diana Wallis dafür danken, dass sie diese Debatte und Entschließung initiiert hat. Für diese Initiative gibt es mehrere Gründe. Erstens: Für die arktische Region gibt es nach wie vor keinerlei multilaterale Normen und Regeln. Insbesondere der Seeverkehr ist nicht durch internationale Sicherheitsbestimmungen geregelt. Dies wird in naher Zukunft ernsthafte Gefahren mit sich bringen. Zweitens: In der arktischen Region macht sich der Klimawandel mittlerweile in dramatischer Weise bemerkbar. Hierauf müssen wir reagieren. Drittens: Auf die Arktis richten sich mittlerweile in zunehmendem Maße wirtschaftliche Interessen, da dort möglicherweise ungefähr ein Fünftel der noch unerforschten Öl- und Gasreserven lagern. So hat inzwischen der Wettbewerb zwischen verschiedenen interessierten Ländern um die Sicherung des Zugangs zu diesen Ressourcen und die Kontrolle darüber begonnen. Ein Hinweis für das Vorhandensein dieser Interessen war das Hissen der russischen Flagge unter dem Nordpol vergangenes Jahr. Wir fordern daher die Kommission auf, in einer Mitteilung zur arktischen Region Stellung zu beziehen und Themen und Arbeitsverfahren vorzuschlagen. Insbesondere sehen wir der Initiative der Kommission entgegen, eine Energie- und Sicherheitspolitik für die arktische Region auf ihre Tagesordnung zu setzen. Die EU muss ihre eigenen Formen einer Politik für die Arktis entwickeln und dabei zwei uns sehr nahestehende Länder mit einbeziehen: Island und Norwegen. Die EU-Politik der Nördlichen Dimension deckt die arktische Problematik teilweise ab, aber es ist klar geworden, dass wir eine umfassende EU-Arktis-Politik benötigen, um den weit gestreuten und bedeutenden Kontext der arktischen Problematik zu erfassen. Schließlich schlagen wir vor, dass die Kommission internationale Verhandlungen in die Wege leitet mit dem Endziel eines internationalen Vertrags zum Schutz der Arktis."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Wallis που ξεκίνησε τη συζήτηση αυτή και τη σύνταξη του ψηφίσματος. Αυτό έγινε για διάφορους λόγους. Πρώτον, η περιοχή της Αρκτικής εξακολουθεί να μην διαθέτει πολυμερή πρότυπα και κανονισμούς, ιδιαίτερα η θαλάσσια κυκλοφορία δεν ρυθμίζεται από διεθνείς κανόνες ασφαλείας, κάτι που πρόκειται να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους στο άμεσο μέλλον. Δεύτερον, η περιοχή βιώνει έντονες κλιματικές μεταβολές, κατάσταση στην οποία πρέπει να αντιδράσουμε. Τρίτον, η Αρκτική αποκτά όλο και περισσότερο οικονομικό ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να διαθέτει περίπου το ένα πέμπτο των μη ανακαλυφθέντων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στην πραγματικότητα ο ανταγωνισμός έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερόμενων χωρών που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στους πόρους αυτούς και τον έλεγχό τους. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών εντάσσεται και η τοποθέτηση της ρωσικής σημαίας στον Νότιο Πόλο πέρυσι. Επομένως, καλούμε την Επιτροπή να παρουσιάσει μια ανακοίνωση για την περιοχή της Αρκτικής προτείνοντας θέματα και διαδικασίες εργασίας. Ανυπομονούμε ιδιαίτερα να συμπεριλάβει στην ατζέντα η Επιτροπή την ενεργειακή πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της περιοχής της Αρκτικής. Η ΕΕ πρέπει να διαμορφώσει τις δικές της πολιτικές για την Αρκτική συμπεριλαμβάνοντας δύο πολύ κοντινές μας χώρες, την Ισλανδία και τη Νορβηγία. Η Βόρεια Διάσταση της ΕΕ καλύπτει εν μέρει τα προβλήματα της Αρκτικής, αλλά έχει καταστεί σαφές ότι χρειάζεται μια αναλυτική πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική για να αντιμετωπίσουμε το ευρύ και σημαντικό πλαίσιο των προβλημάτων της περιοχής αυτής. Τέλος, προτείνουμε η Επιτροπή να ξεκινήσει διεθνείς διαπραγματεύσεις με στόχο την υπογραφή διεθνούς συνθήκης για την προστασία της Αρκτικής."@el10
"Señor Presidente, quisiera agradecer a la señora Wallis que haya iniciado este debate y esta resolución. Existen numerosas razones para ello. En primer lugar, la región ártica aún carece de normas y reglamentos multilaterales; en particular, el tráfico marítimo no está regulado por la normativa internacional de seguridad y esto planteará graves riesgos en un futuro próximo. En segundo lugar, la región se está viendo afectada por un cambio climático drástico ante el que tenemos que reaccionar. En tercer lugar, el interés económico del Ártico es cada vez mayor, ya que podría contener cerca de una quinta parte de las reservas mundiales de gas y petróleo aún por descubrir. De hecho, ya ha empezado la competencia entre distintos países interesados por asegurarse el acceso y el control de estos recursos. La colocación de la bandera rusa en el fondo marítimo del Polo Norte el año pasado supone una señal de este interés. Por todo ello instamos a la Comisión a que presente una comunicación sobre la región ártica en la que proponga temas y procedimientos de trabajo. En especial, esperamos con impaciencia que la Comisión incluya la política energética y la política de seguridad para las regiones árticas en su programa. La Unión Europea tiene que crear sus propias políticas sobre el Ártico, involucrando a dos países muy cercanos a nosotros, Islandia y Noruega. La Dimensión Septentrional de la Unión Europea trata parcialmente los problemas del Ártico, pero ha quedado claro que se necesita una política exhaustiva Unión Europea-Ártico para abordar el vasto e importante contexto de los problemas árticos. Por último, sugerimos que la Comisión inicie una serie de negociaciones internacionales para lograr finalmente un tratado internacional para la protección del Ártico."@es21
"Härra juhataja, tahaksin proua Wallist tänada selle arutelu ja resolutsiooni algatamise eest. Seda teha on mitu põhjust. Esiteks, Arktika piirkonnas pole ikka veel mitmepoolseid norme ega määrusi. See käib eelkõige mereliikluse kohta, mida pole rahvusvaheliste ohutuseeskirjadega reguleeritud ja see võib lähitulevikus tõsiseid riske tekitada. Teiseks, selles piirkonnas on alanud dramaatiline kliimamuutus, millele peame reageerima. Kolmandaks, Arktika pakub kasvavat majandushuvi, kuna on võimalik, et seal asub viiendik maailmas seni avastamata nafta- ja gaasivarudest. Tegelikult on asjast huvitatud riikide vahel alanud juba võistlus, et tagada neile ressurssidele juurdepääs ja võtta need kontrolli alla. Venemaa lipu Põhjapoolusele viimine on üks märk nendest huvidest. Seepärast kutsume me komisjoni üles esitama Arktika piirkonna kohta teatist, milles tehakse ettepanekuid teemade ja töökorra kohta. Ootame eelkõige, et komisjon võtaks oma päevakorda Arktika piirkonna energia- ja julgeolekupoliitika. EL peab kujundama Arktika jaoks oma poliitikad, arvestades riikidega, mis on meile väga lähedal: Islandi ja Norraga. ELi Põhjamõõde hõlmab osaliselt ka Arktika probleeme, ent on saanud selgeks, et ELi terviklik Arktika poliitika peab tegelema Arktika probleemide laiaulatusliku ja olulise taustaga. Lõpetuseks soovitame me, et komisjon alustaks rahvusvahelisi läbirääkimisi, et saavutada viimaks rahvusvahelise lepingu sõlmimine Arktika kaitse osas."@et5
"Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kollega Wallisia tämän keskustelun ja päätöslauselman käynnistämisestä. Tähän on useita syitä. Ensinnäkin arktisilta alueilta puuttuu yhä monenväliset säännöt ja säädökset. Esimerkiksi meriliikennettä ei säännellä kansainvälisten turvallisuusmääräysten mukaisesti, mikä aiheuttaa vakavan uhkan lähitulevaisuudessa. Toiseksi ilmastonmuutos näkyy dramaattisesti alueella, mihin meidän on reagoitava. Kolmanneksi arktisista alueista tulee jatkuvasti kiinnostavampi alue taloudellisessa mielessä, sillä jopa viidesosa maapallon vielä löytämättä olevista öljy- ja kaasuvaroista saattaa sijaita siellä. Itse asiassa eri maat ovat jo alkaneet kilpailla keskenään kyseisten luonnonvarojen saatavuuden ja hallinnan varmistamiseksi. Venäjän lipun pystyttäminen pohjoisnavalle viime vuonna on osoitus alueeseen kohdistuvasta mielenkiinnosta. Näin ollen kehotamme komissiota julkaisemaan arktisia alueita koskevan tiedonannon, joka sisältää ehdotuksia aiheista ja työmenetelmistä. Aivan erityisesti odotamme komission ottavan arktisten alueiden energia- ja turvallisuuspolitiikan asialistalleen. EU:n on luotava oma politiikkansa arktisia alueita varten yhteistyössä kahden meitä lähellä olevan maan, Islannin ja Norjan, kanssa: EU:n pohjoinen ulottuvuus kattaa arktisten alueiden ongelmat osittain, mutta on käynyt selväksi, että EU tarvitsee kokonaisvaltaista arktisten alueiden politiikkaa ratkaistakseen laaja-alaisia ja tärkeitä arktisia alueita koskettavia ongelmia. Lisäksi ehdotamme, että komissio käynnistää kansainväliset neuvottelut, jotta kansainvälinen sopimus arktisten alueiden suojelusta saataisiin vihdoinkin aikaiseksi."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais remercier M Wallis pour avoir pris l’initiative de ce débat et de cette résolution. Il y a plusieurs raisons de le faire. Premièrement, la région arctique manque toujours de normes et de réglementations multilatérales; en particulier, le trafic maritime n’y est pas réglementé par des règles de sécurité internationales, et cela va constituer de sérieux risques dans un avenir proche. Deuxièmement, la région a entamé un spectaculaire changement climatique auquel nous devons réagir. Troisièmement, l’Arctique présente un intérêt économique croissant, puisqu’il peut contenir près d’un tiers des réserves de pétrole et de gaz encore non découvertes du monde. En fait, la compétition a commencé entre différents pays intéressés en vue d’obtenir l’accès et le contrôle de ces ressources. Le drapeau russe planté en dessous du pôle nord l’année dernière est un signe de cet intérêt. Nous demandons dès lors à la Commission de présenter une communication sur la région arctique qui propose des sujets et des procédures de travail. Nous nous réjouissons particulièrement que la Commission place la politique énergétique et de sécurité de l’Arctique parmi ses priorités. L’UE doit élaborer ses propres politiques concernant l’Arctique, qui impliquent deux pays très proches de nous: l’Islande et la Norvège. La dimension nordique de l’UE couvre en partie les problèmes de l’Arctique, mais il est apparu clairement qu’une politique arctique européenne globale était nécessaire pour faire face au vaste et important contexte des problèmes arctiques. Enfin, nous suggérons que la Commission lance des négociations internationales afin d’aboutir à un traité international pour la protection de l’Arctique."@fr8
"Elnök úr, szeretném – több oknál fogva is – megköszönni Wallis asszonynak e vita és állásfoglalás kezdeményezését. Elsőként, az Északi-sark térségében továbbra sem érvényesülnek a nemzetközi normák és szabályok. Különösen rendezetlen – a nemzetközi biztonsági szabályok tekintetében – a tengerhajózás, ami a közeljövőben komoly kockázatokat jelenthet. Másodszor, a térségben drámai éghajlatváltozások következtek be, amelyre reagálnunk kell! Harmadszor, megemelkedett az Északi-sark gazdasági értéke, hiszen itt feltételezik a világ még feltáratlan olaj- és gáztartalékainak egyötödét. A verseny már megindult az egyes érdekelt országok között a forrásokhoz való hozzáférés és ellenőrzés biztosítása érdekében. Az orosz nemzeti zászló múlt évi elhelyezése az Északi-sark alatt ennek az érdekeltségnek egyik jele. Mindezek alapján felszólítjuk a Bizottságot, dolgozzon ki az egyes témákra és eljárásokra vonatkozó javaslatokat is tartalmazó közleményt az Északi-sark térségével kapcsolatban. Külön is elvárjuk, hogy a Bizottság tűzze napirendjére az Északi-sark térségének energia- és biztonságpolitikája kérdéseit. Az Uniónak két hozzánk közel álló ország, Izland és Norvégia bevonásával, ki kell alakítania saját Északi-sark politikáit. Az EU északi dimenzió politikája részben lefedi az északi-sarki kérdéseket, de legyen világos, hogy átfogó uniós északi-sarki politika elengedhetetlen a térségbeli problémák széleskörű és bonyolult összefüggéseinek kezeléséhez. Végül, javasoljuk, hogy a Bizottság kezdeményezzen nemzetközi tárgyalásokat, hogy megszülethessen végre egy, az Északi-sark védelmét szolgáló nemzetközi szerződés."@hu11
". Signor Presidente, vorrei ringraziare l'onorevole Wallis per aver dato vita a questa discussione e alla risoluzione e lo faccio per molti motivi: innanzi tutto, alla regione artica mancano ancora norme e disposizioni legislative multilaterali. In particolare, il traffico marittimo non è regolamentato da norme di sicurezza internazionali e ciò pone seri rischi per il prossimo futuro. In secondo luogo, nella regione è in atto un profondo cambiamento climatico contro cui dobbiamo intervenire. Terzo, l'Artico assume crescente rilevanza economica, poiché potrebbe ospitare circa un quinto dei giacimenti di petrolio e gas del mondo ancora inesplorati. In effetti diversi paesi interessati sono già interessati per assicurarsi l'accesso e il controllo di tali risorse: il fatto che lo scorso anno sia stata piantata una bandiera russa sotto il Polo Nord è un segnale di interesse. Invitiamo pertanto la Commissione a presentare una comunicazione sulla regione artica, rilevando le principali problematiche e proponendo procedure operative. In particolare, ci aspettiamo che la Commissione metta all'ordine del giorno la politica energetica e di sicurezza di quest'area. L'Unione europea deve elaborare politiche proprie sull'Artico, che coinvolgano due paesi a noi molto vicini: Islanda e Norvegia. La dimensione settentrionale dell'UE copre in parte i problemi dell'Artico, ma è chiaro che serve una politica comunitaria complessiva per affrontare l'ampio e rilevante contesto delle questioni legate alla regione. Invitiamo infine la Commissione ad avviare negoziati internazionali per concludere finalmente un trattato internazionale per la tutela dell'Artico."@it12
"Pone pirmininke, norėčiau padėkoti D. Wallis už iniciatyvą surengti šias diskusijas ir už rezoliuciją. Tą buvo būtina padaryti dėl dviejų priežasčių. Pirma, Arkties regiono atžvilgiu dar nėra nustatyta jokių daugiašalių normų ir taisyklių. Nėra tarptautinių saugos taisyklių, reguliuojančių laivų eismą šiame regione, o dėl to ateityje gali kilti rimtas pavojus. Antra, šiame regione prasidėjo stulbinantys klimato pokyčiai, į kuriuos būtina reaguoti. Trečia, auga susidomėjimas ekonominėmis Arkties regiono perspektyvomis, nes jame gali būti apie penktadalis visų pasaulyje dar neatrastų naftos ir dujų atsargų. Tiesą sakant, konkurencija tarp skirtingų suinteresuotųjų šalių siekiant užsitikrinti galimybę naudotis šiais ištekliais ir juos kontroliuoti jau vyksta. Vienas iš ženklų, bylojančių apie tokį ekonominį susidomėjimą šiuo regionu, yra praeitais metais iškelta Šiaurės ašigalyje plevėsuojanti Rusijos vėliava. Todėl mes raginame Komisiją pateikti komunikatą dėl Arkties regiono, kuriame būtų pasiūlytos temos ir darbo procedūros. Ypač laukiame, kad Komisija į savo darbotvarkę įtrauktų Arkties regiono energetikos ir saugumo politiką. ES, bendradarbiaudama su savo artimiausiomis kaimynėmis Islandija ir Norvegija, turėtų suformuoti savo Arkties politiką. ES šiaurės dimensijos politika Arkties problemas iš dalies apima, bet tapo aišku, kad reikia išsamios Arkties politikos, kuri padėtų spręsti platų svarbių Arkties regiono problemų ratą. Galiausiai mes siūlome, kad Komisija pradėtų derybas tarptautiniu lygmeniu, kad pagaliau būtų pasirašyta tarptautinė Arkties regiono apsaugos sutartis."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Vēlos pateikties kundzei par šo debašu un rezolūcijas ierosināšanu. Ir vairāki iemesli, kādēļ to darīt. Pirmkārt, Arktikas reģionā joprojām nav daudzpusēju normu un noteikumu; īpaši attiecībā uz jūras satiksmi, ko nereglamentē starptautiskie drošības noteikumi, tādējādi tuvā nākotnē tas radīs nopietnus riskus. Otrkārt, reģionā ir sākušās dramatiskas klimata pārmaiņas, uz kurām mums jāreaģē. Treškārt, par Arktiku palielinās ekonomiskā interese, jo tajā, iespējams, atrodas viena piektdaļa vēl neatklāto pasaules naftas un gāzes krājumu. Patiesībā dažādu ieinteresēto valstu vidū ir sākusies sacensība par piekļuves nodrošināšanu šiem resursiem un to kontroli. Viens no signāliem par šādu interesi ir Krievijas karogs, ko pagājušajā gadā uzvilka Ziemeļpolā. Tādēļ mēs aicinām Komisiju sagatavot paziņojumu par Arktikas reģionu, ierosinot tematus un darba procedūras. Mēs īpaši ceram, ka Komisija savā darba kārtībā iekļaus Arktikas reģiona enerģētikas un drošības politiku. Eiropas Savienībai sava politika Arktikas reģionā jāveido, iesaistot divas mums ļoti tuvas valstis ─ Islandi un Norvēģiju. Arktikas problēmas daļēji ir aplūkotas Eiropas Savienības Ziemeļu dimensijā, taču ir kļuvis skaidrs, ka, lai pievērstos plašajam un nozīmīgajam Arktikas problēmu kontekstam, ir vajadzīga visaptveroša Eiropas Savienības politika Arktikas reģionā. Visbeidzot mēs ierosinām Komisijai sākt starptautiskas sarunas, lai beidzot izveidotu starptautisku līgumu Arktikas aizsardzībai."@lv13
"Mr President, I would like to thank Mrs Wallis for initiating this debate and resolution. There are several reasons to do it. First, the Arctic region still lacks multilateral norms and regulations; in particular maritime traffic is not regulated by international safety rules and this is going to pose serious risks in the near future. Second, the region has entered a dramatic climate change we need to react to. Third, the Arctic is of growing economic interest as it may contain about one fifth of the world’s still undiscovered oil and gas reserves. In fact competition has started between different interested countries about securing access and control of these resources. The planting of the Russian flag below the North Pole last year is one signal of this interest. Therefore we call on the Commission to come forward with a communication on the Arctic region, proposing subjects and working procedures. Especially we look forward to the Commission putting the Arctic regions’ energy and security policy on its agenda. The EU has to form its own Arctic policies, involving two countries very close to us: Iceland and Norway. The EU Northern Dimension partially covers Arctic problems but it has become clear that a comprehensive EU Arctic policy is needed to address the wide and important context of Arctic problems. Finally we suggest that the Commission should start international negotiations to finally achieve an international treaty for the protection of the Arctic."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil mevrouw Wallis bedanken voor het initiëren van dit debat en deze resolutie. Er zijn meerdere redenen voor. Allereerst bestaan voor het noordpoolgebied nog geen multilaterale normen en regelgeving, met name het zeevervoer wordt niet geregeld door internationale veiligheidsregels en dit zal in de nabije toekomst tot ernstige risico's leiden. Ten tweede ondergaat het gebied een drastische klimaatverandering, waarop we moeten reageren. Ten derde is het noordpoolgebied van groeiend economisch belang omdat het wellicht een vijfde van de nog niet ontdekte olie- en gasvoorraad van de wereld bevat. De strijd tussen verschillende belanghebbende landen om de toegang tot en het beheer van deze bronnen is zelfs al begonnen. Het planten van de Russische vlag onder de noordpool het afgelopen jaar is slechts één teken hiervan. We roepen de Commissie dan ook op om met een mededeling over het noordpoolgebied te komen, waarin onderwerpen en werkprocedures worden voorgesteld. We kijken er met name naar uit dat de Commissie het energie- en veiligheidsbeleid voor het noordpoolgebied op de agenda zet. De EU moet haar eigen noordpoolbeleid vormen, en daarbij twee landen betrekken die ons zeer nabij zijn: IJsland en Noorwegen. De noordelijke dimensie van de EU heeft deels betrekking op de noordpoolproblematiek, maar het is duidelijk geworden dat er een uitgebreid EU-beleid voor de Noordpool nodig is om recht te doen aan de brede en belangrijke context van de noordpoolproblematiek. Tot slot stellen we voor dat de Commissie moet beginnen met internationale onderhandelingen om uiteindelijk een internationaal verdrag te sluiten ter bescherming van de Noordpool."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować pani poseł Wallis za inicjatywę tej debaty i rezolucji. Jest po temu kilka powodów. Po pierwsze, region arktyczny nie ma wciąż wielostronnych norm i przepisów; w szczególności ruch żeglugowy nie jest regulowany przez międzynarodowe przepisy bezpieczeństwa, a to stwarzać będzie poważne zagrożenia w niedalekiej przyszłości. Po drugie, region ten zaczął przechodzić drastyczną zmianę klimatu, na którą musimy zareagować. Po trzecie, Arktyka stanowi coraz bardziej przedmiot zainteresowania gospodarczego, gdyż może mieć około jednej piątej części niewykrytych jeszcze światowych rezerw ropy i gazu. W rzeczywistości zainteresowane państwa już zaczęły konkurować o zapewnienie sobie dostępu do tych zasobów i kontroli nad nimi. Oznaką tego zainteresowania jest zatknięcie rosyjskiej flagi pod biegunem północnym w ubiegłym roku. A zatem wzywamy Komisję do przedstawienia komunikatu w sprawie regionu arktycznego, w którym zaproponowane zostaną tematy i procedury robocze. Szczególnie oczekujemy, żeby Komisja ujęła w swoim programie działań politykę energetyczną i politykę bezpieczeństwa w regionie arktycznym. UE powinna sformułować swoją własną politykę arktyczną, angażując w nią dwa kraje bardzo blisko sąsiadujące z nami: Islandię i Norwegię. Północny wymiar UE obejmuje częściowo problemy arktyczne, stało się jednak jasne, że potrzebna jest całościowa polityka arktyczna UE, obejmująca szeroki i ważny aspekt problemów arktycznych. Sugerujemy wreszcie, żeby Komisja rozpoczęła międzynarodowe negocjacje zmierzające ostatecznie do zawarcia międzynarodowego traktatu w sprawie ochrony Arktyki."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer à senhora deputada Wallis por ter tido a iniciativa deste debate e desta resolução. Há várias razões para isso. Em primeiro lugar, a região do Árctico continua a carecer de normas e regulamentos multilaterais; o tráfego marítimo em particular não se encontra regulamentado por normas de segurança internacionais e tal facto vai criar sérios riscos no futuro próximo. Em segundo lugar, a região entrou num processo dramático de alterações climáticas ao qual temos de dar resposta. Em terceiro lugar, o Árctico desperta cada vez mais interesse do ponto de vista económico pelo facto de conter cerca de um quinto das reservas mundiais de petróleo e gás ainda por descobrir. Com efeito, já começou a concorrência entre diferentes países interessados para garantir o acesso a esses recursos e o seu controlo. A colocação da bandeira russa por baixo do Pólo Norte no ano passado é um sinal desse interesse. Pelos motivos expostos, pedimos à Comissão que apresente uma comunicação sobre a região do Árctico e proponha temas e métodos de trabalho. Aguardamos com especial ansiedade que a Comissão inscreva na sua agenda a política de energia e segurança das regiões árcticas. A UE tem de formular as suas próprias políticas para o Árctico, envolvendo dois países que nos são muito próximos: a Islândia e a Noruega. A Dimensão Nórdica da UE cobre parcialmente os problemas do Árctico mas tornou-se evidente a necessidade de uma política global da UE para o Árctico que aborde o vasto e importante contexto dos problemas do Árctico. Por último, sugerimos que a Comissão encete negociações internacionais para que se possa instituir finalmente um tratado internacional para a protecção do Árctico."@pt17
"Mr President, I would like to thank Mrs Wallis for initiating this debate and resolution. There are several reasons to do it. First, the Arctic region still lacks multilateral norms and regulations; in particular maritime traffic is not regulated by international safety rules and this is going to pose serious risks in the near future. Second, the region has entered a dramatic climate change we need to react to. Third, the Arctic is of growing economic interest as it may contain about one fifth of the world’s still undiscovered oil and gas reserves. In fact competition has started between different interested countries about securing access and control of these resources. The planting of the Russian flag below the North Pole last year is one signal of this interest. Therefore we call on the Commission to come forward with a communication on the Arctic region, proposing subjects and working procedures. Especially we look forward to the Commission putting the Arctic regions’ energy and security policy on its agenda. The EU has to form its own Arctic policies, involving two countries very close to us: Iceland and Norway. The EU Northern Dimension partially covers Arctic problems but it has become clear that a comprehensive EU Arctic policy is needed to address the wide and important context of Arctic problems. Finally we suggest that the Commission should start international negotiations to finally achieve an international treaty for the protection of the Arctic."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať pani Wallisovej za to, že iniciovala túto rozpravu a uznesenie. Mám na to niekoľko dôvodov. Po prvé, arktickému regiónu stále chýbajú mnohostranné normy a smernice, najmä v oblasti námornej dopravy, ktorá nie je regulovaná medzinárodnými bezpečnostnými predpismi, čo by mohlo v blízkej budúcnosti priniesť vážne riziká. Po druhé, región zaznamenal dramatickú zmenu klímy, na ktorú musíme reagovať. Po tretie, hospodársky záujem o Arktídu narastá, keďže sa predpokladá, že v Arktíde sa nachádza približne pätina dosiaľ neobjavených zásob plynu vo svete. V podstate sa medzi rôznymi krajinami, ktoré majú záujem o arktické zdroje, začal boj o zabezpečenie prístupu k nim a o získanie kontroly nad týmito zdrojmi. Jedným z prejavov tohto záujmu je aj vlaňajšie osadenie ruskej zástavy na Severnom póle. Preto vyzývame Komisiu, aby predložila oznámenie o arktickom regióne s návrhom riešení a ďalších postupov. Očakávame najmä to, že Komisia zaradí do svojho programu energetickú a bezpečnostnú politiku arktického regiónu. EÚ musí vytvoriť vlastnú politiku pre oblasť Arktídy, ktorej súčasťou budú aj dve krajiny nachádzajúce sa v našej blízkosti: Island a Nórsko. Severná dimenzia EÚ čiastočne rieši problémy Arktídy, ale je jasné, že potrebujeme komplexnú politiku EÚ pre Arktídu, ktorá bude riešiť rozsiahly a dôležitý kontext problémov Arktídy. Na záver navrhujeme, aby Komisia začala medzinárodné rokovania s cieľom dosiahnuť uzatvorenie medzinárodnej zmluvy na ochranu Arktídy."@sk19
"Gospod predsednik, rad bi se zahvalil gospe Wallis, ker je začela s to razpravo in resolucijo. Obstaja več razlogov, da to storimo. Najprej, arktični regiji še vedno primanjkuje večstranskih standardov in predpisov, predvsem ni z mednarodnimi pravili o varnosti urejen pomorski promet in to bo v bližnji prihodnosti predstavljalo veliko nevarnost. Drugič, v regiji so se začele dramatične podnebne spremembe, na katere se moramo odzvati. Tretjič, za Arktiko je vse večje gospodarsko zanimanje, ker morda vsebuje petino še neodkritih svetovnih zalog nafte in plina. Dejansko se je začela konkurenca med različnimi zainteresiranimi državami glede zavarovanja dostopa in nadzora nad temi viri. Postavitev ruske zastave pod Severnim tečajem, ki je bila izvedena lansko leto, je en znak tega interesa. Zato pozivamo Komisijo, da predloži sporočilo o arktični regiji, kjer so predlagane teme in delovni postopki. Predvsem se veselimo tega, da bo Komisija v svojo agendo vključila energetsko in varnostno politiko arktične regije. EU mora oblikovati svoje politike za Arktiko, med katere sodita dve državi, ki sta nam zelo blizu: Islandija in Norveška. Severna dimenzija EU delno zajema arktične probleme, a postalo je jasno, da je za reševanje širokega in pomembnega okvira arktičnih problemov potrebna obsežna politika EU za Arktiko. Nazadnje pa predlagamo, da bi morala Komisija začeti mednarodna pogajanja, da bi končno dosegla mednarodno pogodbo za zaščito Arktike."@sl20
"Herr talman! Jag vill tacka Diana Wallis för att ha tagit initiativet till denna debatt och resolution. Det finns flera anledningar till det. För det första saknas det fortfarande multilaterala normer och regler för den arktiska regionen. Framför allt lyder inte sjötrafiken under internationella säkerhetsbestämmelser, och det kommer att medföra allvarliga risker inom den närmaste framtiden. För det andra har regionen drabbats av en allvarlig klimatförändring som vi måste reagera på. För det tredje får Arktis allt större ekonomiskt intresse, eftersom det eventuellt kan innehålla cirka en femtedel av jordens fortfarande oupptäckta olje- och gastillgångar. Det pågår i själva verket redan en tävlan mellan olika intresserade länder om att säkra tillgången på och kontrollen över dessa resurser. Ett tecken på det intresset var när ryssarna placerade sin flagga under Nordpolen förra året. Vi uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett meddelande om den arktiska regionen, med förslag på ämnesområden och arbetsförfaranden. Vi ser särskilt fram emot att kommissionen för upp den arktiska regionens energi- och säkerhetspolitik på dagordningen. EU måste utarbeta sin egen politik för Arktis, en politik som berör två länder som ligger i vår omedelbara närhet: Island och Norge. EU:s nordliga dimension omfattar delvis arktiska problem, men det står klart att EU behöver en heltäckande politik för Arktis för att ta itu med hela detta breda och viktiga problemområde. Slutligen vill vi föreslå att kommissionen inleder internationella förhandlingar för att äntligen komma fram till ett internationellt avtal om skydd för Arktis."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Tunne Kelam,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"w imieniu w imieniu grupy PPE-DE"16
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph