Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-08-Speech-3-195"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081008.22.3-195"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señora Presidenta, algunos fuimos testigos del verdadero esfuerzo que realizaron todos los participantes en la Cumbre ministerial de julio de la Ronda de la Agenda de Doha y, concretamente, del esfuerzo de la Unión Europea, representada muy dignamente por el Comisario Mandelson. También se apreció la presencia, en las negociaciones de Ginebra, de la Comisaria que hoy nos acompaña. Y, por eso, hubo una sensación de frustración que pudimos vivir en primera fila, al ver que, al final, todo ese esfuerzo y todas esas energías no producían ningún resultado concreto, aunque sí habían llegado a un nivel de acercamiento que parecía hacer suponer algún tipo de resultado. En la resolución que aquí presentamos, y que se votará en esta Cámara, manifestamos nuestro compromiso como Parlamento con lo que allí se obtuvo. Pedimos que lo que allí se obtuvo, aunque no fuera realmente un acuerdo cerrado, fuera la base sobre la cual se empezase a trabajar ahora, para que esas energías no fueran dilapidadas. Pedimos, con un esfuerzo de ingenuidad, con un punto de ingenuidad, que se termine efectivamente la Ronda de Doha tan pronto como sea posible. Es posible, es probable, que algunos crean que esa afirmación nuestra es ingenua; más ingenua aún cuando ya el principal negociador europeo ni siquiera ha creído en ello lo suficiente y se ha marchado a su país, dejando toda la negociación, en nombre de Europa, en manos de una persona que no sabe nada de todo lo que está sobre la mesa, a pesar de las capacidades futuras que pueda tener. Por tanto, es cierto que tiene mucha ingenuidad nuestra resolución. Pero hay que ser claros y contundentes. Sin que se cierre la Ronda de Doha pierden los países en desarrollo. Sin que se cierre la Ronda de Doha peligra muy gravemente la multilateralidad y, sobre todo, en una situación de incertidumbre global como la que estamos viviendo, mientras no se cierre la Ronda de Doha, no se pueden abrir los otros frentes que la agenda mundial nos exige en materia de cambio climático y en materia de subida del precio de los alimentos. Hay otros frentes que resolver y ninguno de ellos podrá ser resuelto mientras no pongamos un esfuerzo por cerrar esta ronda negociadora. Seguiremos comprometidos, desde el Parlamento, con ello."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, někteří z nás byli svědky skutečného úsilí všech účastníků na červencovém summitu ministrů jednacího kola z Dohá, a zvláště snahy Evropské unie, kterou velmi úspěšně zastupoval pan komisař Mandelson. Oceňována byla i přítomnost paní komisařky, která je tu dnes s námi, na jednáních v Ženevě. Proto jsme na vlastní kůži mohli zažít pocit zklamání z toho, že veškeré toto úsilí a energie nepřinesly žádné hmatatelné výsledky, přestože dosáhly určité míry sblížení, která vypadala jako příslib možného výsledku. V usnesení, které dnes předkládáme a o němž budeme v Parlamentu hlasovat, vyjadřujeme jakožto Parlament svou podporu tomu, čeho bylo na jednáních dosaženo. Žádáme, aby se dosažené výsledky, ačkoli se nejednalo o skutečnou konečnou dohodu, staly základem práce, která nyní začíná, aby toto úsilí nebylo promarněno. Žádáme, s jistou naivitou, aby bylo jednací kolo z Dohá dokončeno co nejdříve. Je možné, dokonce pravděpodobné, že toto prohlášení je naivní; navíc vzhledem k tomu, že hlavní evropský vyjednavač v jednání sám dostatečně nevěřil, vrátil se do své země a ponechal veškeré jednání jménem Evropy v rukou někoho, kdo vlastně vůbec neví, o co vlastně jde, bez ohledu na veškeré případné budoucí schopnosti této osoby. Proto je pravda, že naše usnesení obsahuje velkou dávku naivity, musíme však vystupovat jasně a odhodlaně. Jestliže nebude jednací kolo z Dohá dokončeno, bude to pro rozvojové země ztráta. Jestliže nebude jednací kolo z Dohá dokončeno, bude vážně ohrožen mnohostranný přístup, zvláště v situaci celosvětové nejistoty, jakou nyní zažíváme. Dokud nebude kolo z Dohá dovršeno, nebude možné řešit další celosvětové problémy, jako je změna klimatu a rostoucí ceny potravin. Je třeba vyšetřit i další věci, a pokud se nepokusíme toto kolo jednání uzavřít, nelze řešit žádnou z nich. Parlament o to bude nadále usilovat."@cs1
"Fru formand! Nogle af os overværede den store indsats fra alle deltagerne på ministertopmødet under Doharunden i juli og i særdeleshed indsatsen fra EU, som var værdigt repræsenteret ved kommissær Mandelson. Det var også værdsat, at den kommissær, som er her i dag, var til stede ved forhandlingerne i Genève. Vi kunne derfor få et førstehåndsindtryk af den stemning af frustration over, at hele denne indsats og alle disse kræfter i sidste ende ikke førte til konkrete resultater, selv om forhandlingsparterne havde nærmet sig hinanden i en grad, der syntes at betyde, at der kunne opnås en form for resultat. I den beslutning, som vi fremsætter i dag, og som vi skal stemme om i plenarforsamlingen, giver vi som Parlament udtryk for vores støtte til det, der er opnået. Vi anmoder om, at det foreløbige resultat, om end der ikke er tale om en endelig aftale, bliver udgangspunkt for det videre arbejde, således at anstrengelserne ikke har været forgæves. Vi anmoder en smule naivt om, at Doharunden afsluttes snarest muligt. Det er muligt, ja meget sandsynligt, at nogle vil mene, at denne udtalelse er naiv, særligt i betragtning af, at den europæiske hovedforhandler ikke engang troede tilstrækkeligt på det og vendte tilbage til sit eget land og overlod forhandlingerne til en, som, hvor dygtig hun end måtte vise sig at være, ikke ved noget om, hvad der er på bordet. Det er derfor korrekt, at vores beslutning er ret naiv, men vi er nødt til at være klare og faste i mælet. Hvis Doharunden ikke afsluttes, vil udviklingslandene tabe. Hvis Doharunden ikke afsluttes, vil den multilaterale tilgang være i alvorlig fare, især i en international usikker situation som den, vi oplever nu, og først når Doharunden er afsluttet, vil der kunne tages hånd om andre spørgsmål på den internationale dagsorden, bl.a. klimaændringer og de stigende fødevarepriser. Der er andre problemer at løse, og ingen af dem kan løses, medmindre vi gør en indsats for at afslutte denne forhandlingsrunde. Parlamentet vil fortsat være opsat på dette."@da2
"Frau Präsidentin! Einige von uns waren Zeugen der echten Anstrengungen, die vonseiten aller Teilnehmer des Ministergipfels der Doha-Runde im Juli unternommen wurden, insbesondere der Anstrengungen der Europäischen Union, die durch Kommissar Mandelson sehr würdig vertreten wurde. Die Teilnahme der heute hier anwesenden Kommissarin an den Verhandlungen in Genf wurde ebenfalls begrüßt. Daher machte sich ein Gefühl der Enttäuschung breit, wie wir direkt miterleben konnten, dass alle diese Anstrengungen und tatkräftigen Bemühungen letztendlich zu keinem konkreten Ergebnis geführt haben, obwohl man ein Maß an Annäherung erreicht hatte, das ein Ergebnis nahe gelegt hätte. In der Entschließung, die wir heute vorlegen und über die in diesem Plenum abgestimmt werden soll, bringen wir als Parlament unser Engagement für das dort erreichte Ergebnis zum Ausdruck. Wir fordern, dass das, was dort erreicht wurde – obwohl es natürlich keine endgültige Vereinbarung war –, die Grundlage für die jetzt beginnende Arbeit bilden sollte, damit die Bemühungen nicht vergeblich waren. In einem Geist von Naivität, in einem Anflug von Naivität fordern wir, dass die Doha-Runde so bald wie möglich zum Abschluss kommt. Es ist möglich, sogar wahrscheinlich, dass einige denken, diese Erklärung sei naiv, erst recht angesichts der Tatsache, dass selbst der wichtigste europäische Unterhändler nicht ausreichend daran geglaubt hat, in sein Land zurückkehrt ist und sämtliche Verhandlungen im Namen Europas einer Person überlassen hat, die nichts von den aktuellen Fragen weiß, ungeachtet der zukünftigen Fähigkeiten, die sie diese Person vielleicht hat. Deshalb stimmt es, dass unsere Entschließung ein großes Maß an Naivität aufweist; doch wir müssen klar und deutlich sein. Wenn die Doha-Runde nicht zum Abschluss kommt, werden die Entwicklungsländer den Kürzeren ziehen. Wenn die Doha-Runde nicht zum Abschluss kommt, ist der multilaterale Ansatz ernsthaft gefährdet; insbesondere in einer Situation der globalen Unsicherheit, wie wir sie derzeit erleben, können bis zum Abschluss der Doha-Runde die anderen Punkte auf der globalen Agenda, beispielsweise der Klimawandel und der Anstieg der Nahrungsmittelpreise, nicht in Angriff genommen werden. Es gibt andere Fragen, die gelöst werden müssen, und keine von ihnen kann gelöst werden, wenn wir uns nicht um den Abschluss dieser Verhandlungsrunde bemühen. Das Parlament wird sich weiter dafür einsetzen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ορισμένοι από εμάς έγιναν μάρτυρες των πραγματικών προσπαθειών που καταβλήθηκαν από όλους τους συμμετέχοντες στην Υπουργική Σύνοδο Κορυφής του Κύκλου της Ντόχα και συγκεκριμένα των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκπροσωπήθηκε πολύ επάξια από τον Επίτροπο Mandelson. Η παρουσία στις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη του Επιτρόπου, ο οποίος βρίσκεται εδώ σήμερα, εκτιμήθηκε επίσης. Συνεπώς, υπήρχε μια αίσθηση απογοήτευσης που μπορέσαμε να βιώσουμε από πρώτο χέρι, διαπιστώνοντας ότι τελικά όλες αυτές οι προσπάθειες και οι ενέργειες δεν απέφεραν απτά αποτελέσματα, παρότι έφτασαν σε ένα επίπεδο προσέγγισης που φαινόταν να σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο είδος αποτελέσματος. Στο ψήφισμα που καταθέτουμε σήμερα, το οποίο θα ψηφιστεί σε αυτό το Σώμα, εκφράζουμε τη δέσμευσή μας ως Κοινοβούλιο σε ό,τι επιτεύχθηκε εκεί. Ζητούμε ό,τι επιτεύχθηκε εκεί, παρότι δεν ήταν στην πραγματικότητα τελική συμφωνία, να αποτελέσει τη βάση επί της οποίας ξεκινά τώρα η εργασία, ούτως ώστε οι προσπάθειες να μην αποβούν άκαρπες. Ζητούμε, σε πνεύμα αφέλειας, με μια χροιά αφέλειας, την ολοκλήρωση του Κύκλου της Ντόχα το συντομότερο δυνατόν. Είναι δυνατόν, και μάλιστα πιθανόν, ορισμένοι να θεωρήσουν αυτήν τη δήλωση αφελή, ιδίως δεδομένου ότι ο κύριος Ευρωπαίος διαπραγματευτής δεν πίστεψε αρκετά σε αυτήν και επέστρεψε στη χώρα του, αναθέτοντας όλες τις διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της Ευρώπης σε κάποια που δεν γνωρίζει τίποτα για το τι τίθεται επί τάπητος, παρά τις μελλοντικές δυνατότητες που μπορεί να αποκτήσει. Αληθεύει, επομένως, ότι υπάρχει μεγάλη δόση αφέλειας στο ψήφισμά μας, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς και σταθεροί. Εάν δεν ολοκληρωθεί ο Κύκλος της Ντόχα, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα ζημιωθούν. Εάν ο Κύκλος της Ντόχα δεν ολοκληρωθεί, η πολυμερής προσέγγιση τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο, ειδικά σε μια κατάσταση παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπως αυτή που βιώνουμε, ώστε, μέχρι να ολοκληρωθεί ο Κύκλος της Ντόχα, δεν μπορούμε να επιληφθούμε των υπόλοιπων θεμάτων της παγκόσμιας ημερήσιας διάταξης, όπως η κλιματική αλλαγή και η αύξηση της τιμής των τροφίμων. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν και κανένα από αυτά δεν μπορεί να επιλυθεί, αν δεν καταβάλουμε προσπάθεια να ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο διαπραγματεύσεων. Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να δεσμεύεται επ’ αυτού."@el10
"Madam President, some of us witnessed the real efforts made by all the participants in the July Ministerial Summit of the Doha Round, and in particular the efforts of the European Union, represented very worthily by Commissioner Mandelson. The presence at the negotiations in Geneva of the Commissioner who is here today was also appreciated. There was therefore a feeling of frustration that we were able to experience at first hand, at seeing that in the end all these efforts and energies did not produce any tangible results, even though they had reached a level of rapprochement that seemed to mean that there could be some sort of result. In the resolution we are tabling today, which will be voted on in this house, we express our commitment as Parliament to what was achieved there. We ask that what was achieved there, even though it was not really a final agreement, should be the basis on which work now begins, so that the efforts are not wasted. We ask, in a spirit of naivety, with a touch of naivety, for the Doha Round to be completed as soon as possible. It is possible, indeed probable, that some think that this statement is naïve; even more so given that the main European negotiator did not even believe in it sufficiently and returned to his country, leaving all the negotiations on behalf of Europe in the hands of someone who knows nothing about what is on the table, despite the future capacities that she may have. It is therefore true that there is a great deal of naivety in our resolution, but we need to be clear and firm. If the Doha Round is not concluded, developing countries will lose out. If the Doha Round is not concluded, the multilateral approach is at serious risk, especially in a situation of global uncertainty such as we are experiencing, that until the Doha Round is concluded, the other matters on the global agenda such as climate change and the rising price of food cannot be tackled. There are other matters to be resolved and none of them can be resolved unless we make an effort to conclude this round of negotiations. Parliament will continue to be committed to this."@en4
"Proua juhataja, mõned meist on olnud tunnistajaks tõelistele pingutustele, mida tegid juulis Doha vooru ministrite tippkohtumisel kõik osavõtjad, aga eriti Euroopa Liidu pingutustele, mida esindas väga väärikalt volinik Mandelson. Samuti hinnatakse kõrgelt täna siin viibiva voliniku osalust Genfi läbirääkimistel. Sellepärast tekkis kõigepealt pettumustunne, nähes, et kõik need pingutused ja kogu energiakulu ei toonud mingeid käegakatsutavaid tulemusi, kuigi need jõudsid heade suhete taastamise tasemele, nii et paistab, et mingi tulemus oleks siiski justkui saavutatud. Resolutsioonis, mille me täna esitame ja mida siin täiskogul hääletama hakatakse, väljendame parlamendina oma kohustusi selles suhtes, mis seal saavutati. Me taotleme, et see, mis seal saavutati, isegi kui see tegelikult polnudki lõplik kokkulepe, võiks olla aluseks, millelt nüüd tööd alustada, et need pingutused tühja ei jookseks. Me taotleme oma lihtsameelsuses, et Doha voor lõpetataks niipea, kui võimalik. See on võimalik, kuigi mõned peavad seda seisukohta arvatavasti naiivseks. Seda enam, et Euroopa peamisel läbirääkijal ei olnud sellesse piisavalt usku ning ta pöördus koju tagasi, jättes Euroopa nimel läbirääkimiste pidamise selle hooleks, kes ei tea üldse, millised ettepanekud on esitatud, vaatamata sellele, kui võimekaks võib ta tulevikus osutuda. Seepärast on tõsi, et meie resolutsioonis on palju naiivsust, kuid me peame olema selged ja kindlad. Kui Doha vooru lõpule ei viida, siis kaotavad arengumaad palju. Kui Doha vooru lõpule ei viida, siis on mitmepoolne lähenemine tõsises ohus, eriti ülemaailmse ebakindluse olukorras, mida kogeme praegu, ning kuni Doha vooru pole lõpule viidud, ei saa tegelda muude ülemaailmses tegevuskavas olevate probleemidega, nagu näiteks kliimamuutus ja toiduainete tõusvad hinnad. On vaja lahendada veel muidki probleeme, kuid ühtki neist ei saa lahendada enne, kui teeme jõupingutuse viia seda läbirääkimiste vooru lõpule. Parlament on jätkuvalt sellele pühendunud."@et5
"Arvoisa puhemies, jotkut meistä olivat todistamassa niitä todellisia ponnisteluja, joita kaikki heinäkuussa pidettyyn Dohan kierroksen ministerikokoukseen osallistuneet tekivät. Erityisesti mainitsen Euroopan unionin, jota komission jäsen kunnioitettavasti edusti. Myös tänään paikalla olevan komission jäsenen läsnäoloa Geneven neuvotteluissa arvostettiin. Siksi saatoimme tuntea omakohtaisesti turhautumista nähdessämme, että lopulta kaikki nuo ponnistelut ja käytetty energia eivät tuottaneet todellista tulosta, vaikka neuvotteluissa oli lähennytty tasolle, joka antoi olettaa, että jonkinlaiseen tulokseen voitaisiin päästä. Jätämme tänään käsiteltäväksi päätöslauselman, josta parlamentti äänestää ja jossa ilmaisemme parlamentin sitoumuksen saavutettuihin asioihin. Pyydämme, että nuo saavutukset, vaikka kyse ei olekaan lopullisesta sopimuksesta, otetaan perustaksi nyt alkavalle työlle. Muutoin ponnistelut valuvat hukkaan. Pyydämme naiivisti, että Dohan kierros viedään päätöksen mahdollisimman nopeasti. On mahdollista ja oikeastaan todennäköistä, että jotkut pitävät tätä lausuntoa naiivina. Varsinkin kun otetaan huomioon se, ettei edes unionin pääneuvottelija uskonut tähän riittävästi vaan palasi kotimaahansa jättäen kaikki unionin nimissä käytävät neuvottelut toisen henkilön käsiin. Tämä henkilö ei tiedä mitään käsiteltävänä olevista asioista, vaikka toki hänellä voi jatkoa ajatellen olla erilaisia valmiuksia. On siis totta, että päätöslauselma on monilta osin naiivi, mutta meidän on ilmaistava asiat selkeästi ja tiukasti. Jos Dohan kierrosta ei saada vietyä loppuun, kehitysmaat jäävät häviölle. Jos Dohan kierrosta ei saada päätökseen, monenvälinen lähestymistapa on uhattuna, erityisesti tässä nykyisessä globaalin epävarmuuden tilanteessa. Lisäksi muita globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutos tai ruoan hintojen nousu, ei voida ratkaista niin kauan kuin Dohan kierros on kesken. Muitakin ongelmia on ratkaistavana, eikä mitään niistä ole mahdollista ratkaista, jollemme ponnistele tämän neuvottelukierroksen loppuun viemiseksi. Parlamentti on sitoutunut tähän myös jatkossa."@fi7
"Madame la Présidente, certains d’entre nous ont été témoins des réels efforts faits par tous les participants au sommet ministériel de juillet du cycle de Doha et, en particulier, des efforts de l’Union européenne, représentée très dignement par le commissaire Mandelson. La présence, lors des négociations à Genève, de la commissaire ici présente a également été appréciée. Il y a dès lors eu un sentiment de frustration, que nous avons pu vivre en direct, de voir que, en définitive, tous ces efforts et toutes ces énergies n’avaient produit aucun résultat tangible, même s’ils avaient atteint un niveau de rapprochement qui semblait signifier qu’il pourrait y avoir un certain résultat. Dans la résolution que nous présentons aujourd’hui, et sur laquelle nous allons voter au sein de cette Assemblée, nous manifestons, en tant que Parlement, notre attachement à ce qui a été réalisé à Genève. Nous demandons que ce qui a été réalisé au cours de ces négociations, même s’il ne s’agit pas vraiment d’un accord final, constitue la base du travail qui commence à présent, afin que les efforts ne soient pas gaspillés. Nous demandons, dans un esprit de naïveté, que le cycle de Doha soit achevé le plus vite possible. Il est possible, probable, en fait, que certains jugent cette déclaration naïve, d’autant plus que le principal négociateur européen n’y a même pas cru suffisamment et est rentré dans son pays, laissant toutes les négociations au nom de l’Europe aux mains de quelqu’un qui ne sait rien des discussions en cours, malgré les futures capacités dont elle pourrait faire preuve. Il est donc vrai que notre résolution contient une bonne dose de naïveté, mais nous devons être clairs et fermes. Si l’on ne conclut pas le cycle de Doha, les pays en développement seront les perdants. Si l’on ne conclut pas le cycle de Doha, l’approche multilatérale est sérieusement menacée, en particulier dans une situation d’incertitude mondiale comme celle que nous sommes en train de vivre, par le fait que, jusqu’à ce que le cycle de Doha soit conclu, les autres points à l’ordre du jour mondial, tels que le changement climatique et la hausse du prix des denrées alimentaires, ne peuvent être abordés. Il y a d’autres questions à résoudre et aucune d’elles ne peut être résolue à moins que nous ne fassions un effort pour conclure ce cycle de négociations. Le Parlement continuera à s’y employer."@fr8
"Elnök asszony, némelyikünk személyesen is megtapasztalta azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a dohai forduló júliusi miniszteri tanácskozásán a résztvevők mindegyike, és különösen a Mandelson biztos által kiválóan képviselt Európai Bizottság kifejtett. A ma körünkben lévő biztos asszony genfi jelenlétét is nagyra értékeltük. A látottak miatt is alakult ki bennünk a zavarodottság érzése, hogy végül is annyi erőfeszítés és befektetett energia ellenére nem született semmiféle kézzel fogható eredmény. Úgy látszott pedig, hogy a felek nagyon közel kerültek egymáshoz, és valamiféle eredmény elérhetővé válik. A Parlament minőségében, a ma beterjesztett, parlamenti szavazás elé kerülő állásfoglalásban kifejezzük támogatásunkat az elért eredmények mellett. Azt kérjük, hogy a már megszületett eredmények, noha ténylegesen végső megállapodásra nem került sor, mégis szolgáljanak alapul a most kezdődő munkánál, tehát az erőfeszítések ne vesszenek kárba! A naivitás szellemében, némi ártatlansággal, azt kérjük, a dohai forduló mielőbb kerüljön lezárásra. Lehetséges, sőt, valószínű, egyesek úgy gondolják, ez a megnyilatkozás naiv. Különösen annak fényében, hogy maga az európai főtárgyaló sem igazán hitt ebben, hiszen visszatért hazájába és minden, Európa nevében kitárgyalt kérdést valaki olyanra hagyott hátra, akinek – függetlenül azoktól a képességektől, amelyekkel egyébként rendelkezhet – fogalma sincs arról, miről is van szó. Ennél fogva igaz, hogy nagyfokú naivitás is jellemzi állásfoglalásunkat. Nekünk azonban egyértelműnek és határozottnak kell lennünk! Amennyiben a dohai forduló nem zárul le, a fejlődő országok veszítenek. Amennyiben a dohai forduló nem zárul le – különös tekintettel a most megtapasztalt, globális bizonytalanság teremtette helyzet súlyosságára is – kockázatok jelentkeznek a multilaterális megközelítés érvényesülését illetően. És amíg a dohai forduló nem zárul le, más globális kérdések, így az éghajlatváltozás, vagy az emelkedő élelmiszerárak sem rendeződhetnek. Vannak tehát egyéb megoldandó ügyek is, de egyik sem rendeződhet, hacsak nem teszünk erőfeszítéseket a tárgyalások e fordulójának lezárására. A Parlament továbbra is elkötelezett emellett!"@hu11
"Signora Presidente, alcuni di noi sono stati testimoni degli sforzi concreti profusi da tutti i partecipanti al vertice ministeriale di luglio del ciclo di Doha e in particolare quelli dell’Unione europea, molto degnamente rappresentata dal commissario Mandelson. Parimenti è stata apprezzata la presenza ai negoziati di Ginevra della signora commissario che oggi è qui con noi. Personalmente abbiamo pertanto provato un senso di frustrazione nel vedere che, alla fine, tutti questi sforzi ed energie non hanno prodotto alcun risultato tangibile, anche se si era raggiunto un livello di ravvicinamento che lasciava intravedere la possibilità di un qualche risultato. Nella risoluzione che oggi presentiamo affinché il Parlamento la voti esprimiamo il nostro impegno di eurodeputati nei confronti di questo è stato ottenuto in sede negoziale. Chiediamo infatti che i progressi compiuti, benché non abbiano realmente portato a un accordo finale, costituiscano la base sulla quale iniziare a lavorare in maniera che gli sforzi profusi non vadano sprecati. Chiediamo, con uno sforzo di ingenuità, o meglio una punta di ingenuità, che il ciclo di Doha sia concluso quanto prima. E’ possibile e di fatto probabile che alcuni ritengano ingenua tale affermazione, tanto più che il principale negoziatore europeo non vi ha creduto abbastanza ed è rientrato nel suo paese lasciando tutti i negoziati per conto dell’Europa nelle mani di una persona che non sa nulla di ciò che è in gioco, a prescindere dalle capacità di cui in futuro potrà dar prova. E’ pertanto vero che la nostra risoluzione è molto ingenua, ma dobbiamo essere chiari e fermi. Se il ciclo di Doha non si conclude, i paesi in via di sviluppo risulteranno perdenti. Se il ciclo di Doha non si conclude, l’approccio multilaterale sarà sicuramente a rischio, specialmente nella situazione di incertezza globale che stiamo vivendo perché, fino alla conclusione del ciclo di Doha, altre questioni all’ordine del giorno di rilevanza mondiale come il cambiamento climatico e l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari non possono essere affrontate. Abbiamo altri problemi da risolvere e nessuno potrà esserlo a meno che non si compia uno sforzo per concludere questo ciclo di negoziati. Il Parlamento continuerà a profondere impegno in tal senso."@it12
"Ponia pirmininke, kai kurie iš mūsų turėjo progos įsitikinti, kiek pastangų visi derybininkai dėjo liepos mėn. aukščiausiuoju ministrų lygmeniu vykusiame Dohos derybų raunde, ypač kiek pastangų dėjo Europos Sąjunga, kuriai atstovavo Komisijos narys P. Mandelson. Šiandien čia esančios Komisijos narės vaidmuo Ženevos derybose taip pat labai vertinamas. Todėl labai nusivylėme, kad visos šios pastangos ir įdėta energija galiausiai nedavė jokio rezultato, nors derybų šalims pavyko atkurti draugiškus santykius, kad net tam tikru metu atrodė, jog kažkokį rezultatą vis dėlto pavyks pasiekti. Šiandien pateiktoje rezoliucijoje, dėl kurios šiuose Rūmuose bus balsuojama, mes, kaip Parlamentas, išreiškiame savo įsipareigojimą tam, kas buvo pasiekta derybose. Mes prašom, kad tai, ką derybose pavyko pasiekti, nors tai ir nėra iš tikrųjų galutinis susitarimas, būtų pagrindas tolesniam darbui, kad visos pastangos, kurias įdėjome, nenueitų perniek. Mes prašome, − galbūt šis prašymas šiek tiek naivus, – kad šis Dohos derybų raundas būtų užbaigtas kuo greičiau. Iš tikrųjų visai tikėtina, kad kai kam šis prašymas gali atrodyti naivus, ypač atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniam Europos derybininkui pačiam pritrūko tikėjimo tuo, kad pavyks užbaigti šį raundą, ir jis sugrįžo į savo šalį perleidęs vadžias derėtis Europos vardu asmeniui, kuris šiandien šioje srityje neturi patirties ir žinių. Todėl sutinku, kad mūsų rezoliucija yra gan naivi, bet privalome išreikšti savo aiškią ir tvirtą poziciją. Jei Dohos derybų raundas nebus užbaigtas, besivystančios šalys pralaimės. Jei Dohos derybų raundas nebus užbaigtas, iškils rimtas pavojus daugiašaliam požiūriui, ypač atsižvelgiant į šiuo metu vyraujantį visuotinį netikrumo klimatą. Tol, kol Dohos derybų raundas nebus baigtas, mes negalėsime spręsti kitų visuotinės darbotvarkės klausimų, pvz., susijusių su klimato kaita ar maisto kainų augimu. Yra kitų klausimų, kuriuos būtina spręsti, bet nė vieno iš jų negalėsime išspręsti, jei nepasistengsime užbaigti šio derybų raundo. Parlamentas ir toliau liks įsipareigojęs šio tikslo siekti."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, daži no mums ir bijuši aculiecinieki visu jūlijā notikušās Dohas sarunu raunda augstākā līmeņa ministru sanāksmes dalībnieku patiesajiem centieniem, un it sevišķi Eiropas Savienības centieniem, ko ļoti vērtīgi pārstāvēja komisārs Komisāres klātbūtne sarunās Ženēvā arī tika augsti novērtēta, un viņa ir šeit arī šodien. Bija arī vilšanās sajūta, ko mēs piedzīvojām vispirms, redzot, ka beigās šie centieni un enerģija nedeva nekādus redzamus rezultātus, lai gan tie bija sasnieguši pietuvinātības līmeni, kas šķita nozīmējam, ka varētu būt kāds rezultāts. Rezolūcijā, kuru mēs iesniedzam šodien un par kuru šeit balsos, mēs kā Parlaments paužam savu apņemšanos attiecībā uz to, kas tika tur sasniegts. Mēs prasām, lai tas, kas tika tur panākts, lai gan tas nav galīgais nolīgums, būtu par pamatu, uz kura sākas darbs, lai pūliņi netiktu šķiesti veltīgi. Mēs naivi prasām ar naivuma pieskaņu, lai Dohas sarunu raunds tiktu pabeigts, cik drīz vien tas iespējams. Iespējams, patiešām iespējams, ka daži domā — šis paziņojums ir naivs, vēl jo vairāk tāpēc, ka galvenais Eiropas sarunu dalībnieks pietiekami tam pat neticēja un atgriezās savā valstī, atstājot visas sarunas no Eiropas puses tādas personas rokās, kura neko nezina par to, kas tiek apspriests, par spīti nākotnes iespējām, kuras tai varētu būt. Tādēļ ir skaidrs, ka mūsu rezolūcijā ir liela daļa naivuma, bet mums jārīkojas skaidri un stingri. Ja Dohas sarunu raunds netiks noslēgts, jaunattīstības valstis būs zaudētājas. Ja Dohas sarunu raunds netiks noslēgts, daudzpusīgā pieeja tiks nopietni apdraudēta, jo īpaši tādā vispārējās nenoteiktības situācijā, kādu mēs piedzīvojam, un jo īpaši tāpēc, ka līdz Dohas sarunu raunda noslēgšanai citus jautājumus, kas attiecas uz globālo politiku, piemēram, klimata pārmaiņas un augošās pārtikas cenas, nevar risināt. Ir jāatrisina citi jautājumi, un nevienu no tiem nevar atrisināt, ja mēs nepieliekam pūles, lai noslēgtu šo sarunu raundu. Parlaments turpinās strādāt attiecībā uz to."@lv13
"Señora Presidenta, algunos fuimos testigos del verdadero esfuerzo que realizaron todos los participantes en la Cumbre ministerial de julio de la Ronda de la Agenda de Doha y, concretamente, del esfuerzo de la Unión Europea, representada muy dignamente por el Comisario Mandelson. También se apreció la presencia, en las negociaciones de Ginebra, de la Comisaria que hoy nos acompaña. Y, por eso, hubo una sensación de frustración que pudimos vivir en primera fila, al ver que, al final, todo ese esfuerzo y todas esas energías no producían ningún resultado concreto, aunque sí habían llegado a un nivel de acercamiento que parecía hacer suponer algún tipo de resultado. En la resolución que aquí presentamos, y que se votará en esta Cámara, manifestamos nuestro compromiso como Parlamento con lo que allí se obtuvo. Pedimos que lo que allí se obtuvo, aunque no fuera realmente un acuerdo cerrado, fuera la base sobre la cual se empezase a trabajar ahora, para que esas energías no fueran dilapidadas. Pedimos, con un esfuerzo de ingenuidad, con un punto de ingenuidad, que se termine efectivamente la Ronda de Doha tan pronto como sea posible. Es posible, es probable, que algunos crean que esa afirmación nuestra es ingenua; más ingenua aún cuando ya el principal negociador europeo ni siquiera ha creído en ello lo suficiente y se ha marchado a su país, dejando toda la negociación, en nombre de Europa, en manos de una persona que no sabe nada de todo lo que está sobre la mesa, a pesar de las capacidades futuras que pueda tener. Por tanto, es cierto que tiene mucha ingenuidad nuestra resolución. Pero hay que ser claros y contundentes. Sin que se cierre la Ronda de Doha pierden los países en desarrollo. Sin que se cierre la Ronda de Doha peligra muy gravemente la multilateralidad y, sobre todo, en una situación de incertidumbre global como la que estamos viviendo, mientras no se cierre la Ronda de Doha, no se pueden abrir los otros frentes que la agenda mundial nos exige en materia de cambio climático y en materia de subida del precio de los alimentos. Hay otros frentes que resolver y ninguno de ellos podrá ser resuelto mientras no pongamos un esfuerzo por cerrar esta ronda negociadora. Seguiremos comprometidos, desde el Parlamento, con ello."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, sommigen van ons zijn getuige geweest van de grote inzet van alle deelnemers aan de ministeriële top die in juli in het kader van de Doha-ronde is gehouden, en vooral van de inspanningen van de Europese Unie, die heel waardig is vertegenwoordigd door commissaris Mandelson. Ook de aanwezigheid bij de onderhandelingen in Genève van de commissaris die vandaag hier is, werd op prijs gesteld. En daarom was er een gevoel van frustratie, dat we persoonlijk hebben kunnen ervaren, toen aan het slot bleek dat al die inspanningen en al die energie geen enkel concreet resultaat opleverden, hoewel er een zodanige toenadering had plaatsgevonden dat er wel degelijk een resultaat mocht worden verwacht. In de resolutie die we hier presenteren en waarover we in dit Huis zullen stemmen, laten we zien dat het Parlement zich committeert aan wat daar is bereikt. We willen dat hetgeen daar is bereikt, hoewel er niet echt een overeenkomst is gesloten, de basis gaat vormen waarop verder wordt gebouwd, zodat al die energie niet verspild is. We vragen, in al onze naïviteit, in een geest van naïviteit, dat de Doha-ronda zo spoedig mogelijk wordt afgerond. Het is mogelijk – het is zelfs waarschijnlijk – dat sommige mensen denken dat die verklaring van ons naïef is, en des te naïever omdat zelfs de belangrijkste Europese onderhandelaar er niet voldoende in heeft geloofd, naar zijn land is teruggekeerd en alle onderhandelingen namens Europa in handen heeft gelegd van iemand die niets af weet van alle onderwerpen die op tafel liggen, ook al zal ze in de toekomst mogelijk nog zo veel capaciteiten op dit gebied blijken te hebben. Daarom is het inderdaad zo dat dit een heel naïeve resolutie is. Maar het is belangrijk dat we een duidelijk en gedecideerd standpunt innemen. Als de Doha-ronde niet wordt afgerond, verliezen de ontwikkelingslanden. Als de Doha-ronde niet wordt afgerond, loopt het multilateralisme ernstig gevaar, met name in een situatie van wereldwijde onzekerheid zoals we die nu beleven. Zolang de Doha-ronde niet wordt afgesloten, kunnen er geen nieuwe fronten worden geopend, terwijl de mondiale agenda dat wel van ons eist, op het gebied van de klimaatverandering en op het gebied van de stijging van de voedselprijzen. Er zijn andere fronten waar oplossingen nodig zijn, en die oplossingen zullen we niet kunnen vinden zolang we ons niet inspannen om deze onderhandelingsronde tot een goed einde te brengen. Vanuit het Parlement blijven we daaraan gecommitteerd."@nl3
". – (ES) Pani przewodnicząca! Niektórzy z nas byli świadkami rzeczywistych wysiłków podjętych przez wszystkich uczestników lipcowego szczytu ministerialnego rundy dauhańskiej, a w szczególności wysiłków Unii Europejskiej reprezentowanej z niezwykłą godnością przez pana komisarza Mandelsona. Docenione zostało także uczestnictwo w negocjacjach genewskich pani komisarz, która jest tutaj dzisiaj z nami. Dlatego mieliśmy możliwość bezpośredniego odczucia frustracji, widząc, że koniec końców cała ta energia i wszystkie te wysiłki nie doprowadziły do osiągnięcia żadnych namacalnych rezultatów, mimo że uczestnicy tych negocjacji osiągnęli poziom zbliżenia, który wydawał się wskazywać, że istnieje możliwość osiągnięcia rezultatów. Poprzez zgłoszoną dziś przez nas rezolucję, nad którą będziemy głosować w tym Parlamencie, wyrażamy, jako posłowie Parlamentu, nasze zaangażowanie na rzecz tego, co zostało tam osiągnięte. Wzywamy do zapewnienia, by to co zostało tam osiągnięte, choć w rzeczywistości nie było to ostateczne porozumienie, stanowiło punk wyjścia do dalszych rozpoczynających się obecnie prac, żeby poniesione wysiłki nie poszły na marne. Wzywamy z pewną dozą naiwności do doprowadzenia do jak najszybszego zakończenia rundy dauhańskiej. Możliwe, a nawet prawdopodobne jest, że niektórzy uważają, że wezwanie to jest naiwne; zwłaszcza biorąc pod uwagę, że główny negocjator europejski nie wierzył wystarczająco w powodzenie rozmów i powrócił do swego kraju, pozostawiając wszystkie negocjacje w imieniu Europy w rękach kogoś, kto nie wie nic na temat ich stanu, mimo obowiązków, które być może będzie sprawować w przyszłości. Dlatego faktem jest, że naszą rezolucję cechuje bardzo duża dawka naiwności, ale powinniśmy przedstawić nasze stanowisko jasno, wyraźnie i zdecydowanie. Jeżeli runda dauhańska nie zostanie doprowadzona do pomyślnego końca, stracą kraje rozwijające się. Jeżeli rudna dauhańska nie zostanie doprowadzona do pomyślnego końca, poważnie zagrożone zostanie podejście wielostronne, zwłaszcza w sytuacji ogólnoświatowej niepewności, której doświadczamy obecnie, skutkiem czego inne kwestie ogólnoświatowe, takie jak zmiany klimatyczne czy wzrost cen żywności nie będą mogły zostać rozstrzygnięte do czasu zakończenia rundy dauhańskiej. Są jeszcze inne kwestie wymagające rozstrzygnięcia i żadna z nich nie może zostać rozstrzygnięta, jeżeli nie podejmiemy wysiłków mających na celu doprowadzenie tej rundy negocjacji do pomyślnego końca. Parlament będzie nadal oddany tej sprawie."@pl16
"Senhora Presidente, alguns de nós testemunhámos os verdadeiros esforços realizados por todos os participantes na Cimeira Ministerial de Julho da Ronda de Doha, concretamente os esforços da União Europeia, muito dignamente representada pelo Comissário Mandelson. Também foi apreciada, nas negociações em Genebra, a presença da Senhora Comissária que hoje nos acompanha. E, por isso, houve uma sensação de frustração, que nos foi dado viver em primeira mão, ao ver que, afinal, todos esses esforços e energia não produziram nenhuns resultados concretos, ainda que tivessem chegado a um grau de aproximação que levava a crer que se poderia obter algum tipo de resultado. Na proposta de resolução que hoje apresentamos, e que será votada nesta Câmara, manifestamos o nosso compromisso enquanto Parlamento com o que ali se alcançou. Instamos a que o que ali foi alcançado, embora não fosse realmente um compromisso único, constitua a base sobre a qual se começará agora a trabalhar, de modo a que aqueles esforços não sejam desperdiçados. Solicitamos, com um espírito de ingenuidade, com um toque de ingenuidade, que a Ronda de Doha seja concluída com a possível brevidade. É possível, provável mesmo, que alguns considerem essa nossa declaração ingénua, tanto mais que o principal negociador europeu nem sequer acreditava nela o suficiente e regressou ao seu país, deixando todas as negociações em nome da Europa nas mãos de alguém que nada sabe sobre o que está em cima da mesa, apesar das futuras capacidades que possa ter. É verdade, pois, que há muita ingenuidade na nossa proposta de resolução, mas também é um facto que temos de ser muito claros e firmes. Sem a conclusão da Ronda de Doha, são os países em desenvolvimento que ficam a perder. Se a Ronda de Doha não for concluída, a abordagem multilateral fica seriamente comprometida e, sobretudo numa situação de incerteza global como a que hoje estamos a viver, enquanto não se concluir a Ronda de Doha, não se poderá tratar as outras questões da agenda mundial, como as alterações climáticas e o aumento dos preços dos géneros alimentícios. Há outras frentes por resolver e nenhuma delas poderá ser resolvida se não fizermos um esforço para concluir esta ronda de negociações. O Parlamento continuará empenhado neste objectivo."@pt17
"Señora Presidenta, algunos fuimos testigos del verdadero esfuerzo que realizaron todos los participantes en la Cumbre ministerial de julio de la Ronda de la Agenda de Doha y, concretamente, del esfuerzo de la Unión Europea, representada muy dignamente por el Comisario Mandelson. También se apreció la presencia, en las negociaciones de Ginebra, de la Comisaria que hoy nos acompaña. Y, por eso, hubo una sensación de frustración que pudimos vivir en primera fila, al ver que, al final, todo ese esfuerzo y todas esas energías no producían ningún resultado concreto, aunque sí habían llegado a un nivel de acercamiento que parecía hacer suponer algún tipo de resultado. En la resolución que aquí presentamos, y que se votará en esta Cámara, manifestamos nuestro compromiso como Parlamento con lo que allí se obtuvo. Pedimos que lo que allí se obtuvo, aunque no fuera realmente un acuerdo cerrado, fuera la base sobre la cual se empezase a trabajar ahora, para que esas energías no fueran dilapidadas. Pedimos, con un esfuerzo de ingenuidad, con un punto de ingenuidad, que se termine efectivamente la Ronda de Doha tan pronto como sea posible. Es posible, es probable, que algunos crean que esa afirmación nuestra es ingenua; más ingenua aún cuando ya el principal negociador europeo ni siquiera ha creído en ello lo suficiente y se ha marchado a su país, dejando toda la negociación, en nombre de Europa, en manos de una persona que no sabe nada de todo lo que está sobre la mesa, a pesar de las capacidades futuras que pueda tener. Por tanto, es cierto que tiene mucha ingenuidad nuestra resolución. Pero hay que ser claros y contundentes. Sin que se cierre la Ronda de Doha pierden los países en desarrollo. Sin que se cierre la Ronda de Doha peligra muy gravemente la multilateralidad y, sobre todo, en una situación de incertidumbre global como la que estamos viviendo, mientras no se cierre la Ronda de Doha, no se pueden abrir los otros frentes que la agenda mundial nos exige en materia de cambio climático y en materia de subida del precio de los alimentos. Hay otros frentes que resolver y ninguno de ellos podrá ser resuelto mientras no pongamos un esfuerzo por cerrar esta ronda negociadora. Seguiremos comprometidos, desde el Parlamento, con ello."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, niektorí z nás boli svedkami skutočného úsilia všetkých účastníkov na júlovom ministerskom samite kola rokovaní v Dauhe, najmä úsilia Európskej únie, ktorú dôstojne zastupoval pán komisár Mandelson. Jeho prítomnosť na rokovaniach v Ženeve bola vysoko ocenená. Na vlastnej koži sme pocítili pocit frustrácie, keď sme na záver videli, že naše úsilie a energia nepriniesli žiadne konkrétne výsledky, hoci sme dospeli k zblíženiu, čo by mohlo znamenať, že sme predsa len niečo dosiahli. V uznesení, ktoré dnes predkladáme a o ktorom budeme v Parlamente hlasovať, vyjadrujeme ako Parlament náš záväzok k tomu, čo sa tu dosiahlo. Chceme, aby to, čo sme dosiahli, hoci to nebola skutočná konečná dohoda, bolo základom pre ďalšiu prácu, aby naše úsilie nevyšlo nazmar. Žiadame, možno naivne, aby sa kolo rokovaní v Dauhe ukončilo čím skôr. Je možné, alebo skôr pravdepodobné, že si niekto bude myslieť, že tento výrok je naivný, možno o to viac, že hlavný európsky vyjednávač tomu sám celkom neveril a vrátil sa do svojej krajiny, pričom zanechal všetky rokovania v mene Európy v rukách niekoho, kto nevie o tomto probléme nič, hoci schopnosti do budúcna možno má. Je preto pravda, že v našom uznesení je množstvo naivity, no musíme byť zreteľní a neústupní. Ak sa kolo rokovaní v Dauhe neuzavrie, rozvojové krajiny na to doplatia. Ak sa kolo rokovaní v Dauhe neuzavrie, multilaterálny prístup bude vo vážnom nebezpečenstve, najmä v situácii svetovej neistoty, ktorú prežívame. Pokiaľ sa kolo rokovaní v Dauhe neskončí, nebudeme sa môcť venovať ďalším problémom svetového charakteru, ako sú zmena klímy a zvyšovanie cien potravín. Máme ďalšie problémy, ktoré musíme vyriešiť, no nepôjde to, kým sa nebudeme snažiť uzavrieť toto kolo rokovaní. Tomuto problému sa bude Parlament naďalej venovať."@sk19
"Gospa predsednica, nekateri med nami smo bili priča pravim prizadevanjem s strani vseh udeležencev na junijskem ministrskem vrhu kroga pogajanj v Dohi, predvsem pa prizadevanjem Evropske unije, ki jih je zelo dostojno predstavljal komisar Mandelson. Prav tako je bila na pogajanjih v Ženevi cenjena prisotnost komisarke, ki je danes tu. Zato smo občutili razočaranje, ki smo ga doživeli iz prve roke, da na koncu vsa ta prizadevanja in vložena energija niso prinesli nobenih otipljivih rezultatov, čeprav so dosegli raven približevanja, za katero se je zdelo, da pomeni, da bomo morda dosegli nekakšen rezultat. V resoluciji, ki jo predlagamo danes in o kateri bomo glasovali v tem parlamentu, kot Parlament izražamo svojo predanost temu, kar je bilo tam doseženo. Prosimo, da bi moralo biti tisto, kar je bilo doseženo tam, kljub temu, da to ni bil res končni sporazum, podlaga, na kateri se sedaj začne delo, da ne bodo zapravljena prizadevanja. V duhu naivnosti in s pridihom naivnosti prosimo, da se krog pogajanj v Dohi zaključi čim prej. Mogoče in seveda verjetno je, da nekateri mislijo, da je ta izjava naivna, še toliko bolj zato, ker glavni evropski pogajalec ni niti dovolj verjel vanjo in se je vrnil v svojo državo ter prepustil vsa pogajanja v imenu Evrope v rokah nekoga, ki ne ve ničesar o tem, kljub prihodnjim pristojnostim, ki jim morda ima. Zato je res, da je v naši resoluciji veliko naivnosti, a biti moramo jasni in trdni. Če krog pogajanj v Dohi ne bo zaključen, bodo izgubile države v razvoju. Če krog pogajanj v Dohi ne bo zaključen, bo večstranski pristop v resni nevarnosti, predvsem v položaju svetovne negotovosti, kakršno doživljamo, da dokler ne bo zaključen krog pogajanj v Dohi, ne moremo obravnavati drugih vprašanj kot so podnebne spremembe in dvig cen hrane. Rešiti je treba še druge zadeve in nobene izmed njih ne bo mogoče rešiti, če se ne bomo potrudili in zaključili tega kroga pogajanj. Parlament bo še naprej predan temu."@sl20
"Fru talman! Några av oss såg det faktiska arbete som utfördes av alla deltagare under Doha-rundans ministertoppmöte i juli, inte minst det som gjordes av EU, som mycket förtjänstfullt representerades av kommissionsledamot Peter Mandelson. Närvaron under förhandlingarna i Genève av den kommissionsledamot som är här i dag uppskattades också. Det fanns därför en känsla av frustration som vi upplevde personligen när alla dessa insatser och all denna kraft i slutändan inte gav några konkreta resultat, trots att man hade närmat sig varandra så mycket att det tycktes borga för något slags resultat. I den resolution som läggs fram i dag, och som parlamentet kommer att rösta om, uttrycker vi som parlament vårt stöd för det som uppnåddes. Vi ber att det som uppnåddes, även om det egentligen inte var ett slutligt avtal, ska vara den grundval på vilken arbetet nu börjar, så att arbetet inte var bortkastat. Vi ber i all troskyldighet – med en gnutta troskyldighet – om att Doha-rundan ska avslutas så snart som möjligt. Det är möjligt, ja faktiskt troligt, att en del skulle tycka att detta är naivt, inte minst med tanke på att inte ens den europeiske huvudförhandlaren hade tillräcklig tilltro till detta, utan åkte hem och lade över ansvaret för förhandlingarna för Europas räkning på en person som inte vet ett dugg om vad som ligger på bordet, oavsett vilka förmågor hon i framtiden eventuellt kan visa sig ha. Det är därför sant att det finns ett stort mått av naivitet i vår resolution, men vi måste vara klara och tydliga. Om Doha-rundan inte avslutas kommer utvecklingsländerna att vara förlorare. Om Doha-rundan inte avslutas är den multilaterala vägen allvarligt hotad, i synnerhet i det läge av global osäkerhet som vi nu upplever, och innan Doha-rundan avslutas går det inte att ta itu med andra frågor på den globala agendan som klimatförändringar och stigande livsmedelspriser. Det finns andra frågor som måste lösas och ingen av dem kan lösas om vi inte anstränger oss för att avsluta denna förhandlingsrunda. Detta kommer även i fortsättningen att vara parlamentets mål."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph