Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-08-Speech-3-150"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081008.20.3-150"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, a precondition for the credibility and legitimacy of the EU is a set of working rules on transparency and the protection of data and information. Transparency in the decision-making process is especially needed when European democracy is questioned. Member States have different experiences. More exchange of experience can lead to better administration in the EU, but also in the Member States. We have come very far since 2001 when the EU legislation on transparency was decided. Most Member States already have some kind of Freedom of Information Act – Sweden and Finland since 1776, other countries like Ireland since a few years ago. It takes time – you have to respect that – to find common behaviour and attitudes. One national formula cannot be applied over the whole EU. The cultures are too diverse. Open government is essential in a representative democracy. The whole process is influenced by the fact that the digital revolution is transforming our society into an information society. One important point that has to be better developed in Regulation No 1049 is the balance between confidentiality and transparency. We need an open decision-making process respecting the overriding public interest without infringing institutions’ or the individual’s rights to confidentiality. Judicial interpretation of complex matters, for example competition cases, cannot be left to the judgement of tabloids. The Turco judgment can contribute to the development of better lawmaking. Which practical consequences will the Commission and Council draw from the Turco case?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, předpokladem důvěryhodnosti a legitimnosti EU je soubor pravidel fungování týkající se transparentnosti a ochrany údajů a informací. Transparentnosti v rozhodovacím procesu je obzvláště třeba, zpochybňuje-li se evropská demokracie. Členské státy mají různé zkušenosti. Větší výměna zkušeností může vést k lepší správě v EU, ale také v členských státech. Od roku 2001, kdy se rozhodovalo o právních předpisech EU pro transparentnost, jsme pokročili velmi daleko. Ve většině členských států již existuje nějaký zákon o svobodě informací – ve Švédsku a Finsku jej mají od roku 1776, v jiných zemích jako Island teprve několik let. Nějakou dobu trvá – a vy to musíte respektovat – než najdeme společné chování a přístupy. Jeden vnitrostátní vzorec nelze uplatnit na celou EU. Její kultury jsou příliš odlišné. V zastupitelské demokracii je zásadní otevřená správa. Celý proces ovlivňuje skutečnost, že digitální revoluce naši společnost proměňuje v informační společnost. Jedním významným bodem, který musí být v rámci nařízení 1049 lépe rozvinut, je rovnováha mezi důvěrností a transparentností. Potřebujeme otevřený postup rozhodování, v rámci něhož se respektuje převládající veřejný zájem, aniž by se porušovala práva institucí či jednotlivců na důvěrnost. Soudní výklad složitých záležitostí, jako jsou například případy týkající se hospodářské soutěže, nemůže zůstat na posouzení bulvárních plátků. Rozsudek „Turco“ může přispět k vývoji lepší tvorby právních předpisů. Jaké praktické důsledky z případu „Turco“ Komise a Rada vyvodí?"@cs1
"Hr. formand! En forudsætning for EU's troværdighed og legitimitet er et sæt praktiske regler om gennemsigtighed og beskyttelse af data og information. Gennemsigtighed i beslutningsprocessen er særlig vigtig, når EU's demokrati drages i tvivl. Medlemsstaterne har forskellige erfaringer. En øget udveksling af erfaring kan føre til en bedre forvaltning i EU, men også i medlemsstaterne. Vi er kommet meget langt siden 2001, da EU-lovgivningen om gennemsigtighed blev vedtaget. De fleste medlemsstater har allerede en form for lov om informationsfrihed – Sverige og Finland siden 1776 og andre lande som Irland kun i få år. Det tager tid – det må vi erkende – at finde fælles fodslag. En national løsning vil ikke kunne anvendes i hele EU. Kulturerne er for forskellige. Offentlighed i forvaltningen er afgørende i et repræsentativt demokrati. Hele processen påvirkes af, at den digitale revolution omdanner vores samfund til et informationssamfund. En vigtig ting, som skal forbedres i forordning 1049/2001, er balancen mellem fortrolighed og gennemsigtighed. Vi har behov for en åben beslutningsproces, der tager hensyn til den altoverskyggende vigtighed af offentlighedens interesse uden at krænke institutionernes eller den personlige ret til fortrolighed. Den juridiske fortolkning af komplicerede sager, f.eks. konkurrencesager, kan ikke overlades til tabloidaviserne udlægning. Turco-afgørelsen kan bidrage til udviklingen af bedre lovgivning. Hvilke konkrete foranstaltninger vil Kommissionen og Rådet træffe som følge af Turco-sagen?"@da2
"Herr Präsident! Eine Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit und Legitimität der EU sind Arbeitsvorschriften zur Transparenz und zum Schutz von Daten und Informationen. Transparenz im Entscheidungsprozess ist insbesondere notwendig, wenn die europäische Demokratie infrage gestellt wird. Die Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Erfahrungen. Ein stärkerer Erfahrungsaustausch könnte zu einer besseren Verwaltung in der EU und auch in den Mitgliedstaaten beitragen. Seit 2001, als die EU-Gesetzgebung zum Thema Transparenz verabschiedet wurde, haben wir erhebliche Fortschritte erzielt. Die meisten Mitgliedstaaten haben bereits ein Gesetz zur Informationsfreiheit – Schweden und Finnland seit 1776, andere Länder wie Irland seit einigen Jahren. Es braucht Zeit – das müssen Sie respektieren –, um sich auf ein gemeinsames Verhalten und eine gemeinsame Haltung zu einigen. Eine nationale Formel lässt sich nicht auf die gesamte EU anwenden. Dafür sind die Kulturen zu unterschiedlich. Die Öffentlichkeit der Verwaltung ist in einer repräsentativen Demokratie von großer Bedeutung. Der gesamte Prozess wird durch die Tatsache beeinflusst, dass die digitale Revolution unsere Gesellschaft in eine Informationsgesellschaft umwandelt. Ein wichtiger Punkt, der in der Verordnung Nr. 1049 besser herausgearbeitet werden muss, ist das Gleichgewicht zwischen Vertraulichkeit und Transparenz. Wir brauchen einen offenen Entscheidungsprozess, der das vorrangige öffentliche Interesse respektiert, ohne die Rechte der Organe bzw. natürlicher oder juristischer Personen auf Vertraulichkeit zu verletzen. Die richterliche Auslegung komplexer Sachverhalte, wie beispielsweise von Rechtssachen im Bereich Wettbewerb, darf nicht dem Urteil der Boulevardpresse überlassen werden. Das Urteil in der Rechtssache Turco kann zur Entwicklung einer besseren Rechtsetzung beitragen. Welche praktischen Konsequenzen werden Kommission und Rat aus der Rechtssache Turco ziehen?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, μια προϋπόθεση για την αξιοπιστία και τη νομιμότητα της ΕΕ είναι ένα σύνολο κανόνων λειτουργίας σχετικά με τη διαφάνεια και την προστασία των δεδομένων και των πληροφοριών. Η διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ιδιαίτερα αναγκαία, όταν η ευρωπαϊκή δημοκρατία τίθεται εν αμφιβόλω. Τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Μεγαλύτερη ανταλλαγή εμπειριών μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση στην ΕΕ, αλλά και στα κράτη μέλη. Από το 2001, όταν αποφασίστηκε η νομοθεσία της ΕΕ για τη διαφάνεια, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση. Τα περισσότερα κράτη μέλη ήδη έχουν κάποιο είδος νόμου για την ελευθερία της πληροφορίας (Freedom of Information Act), η Σουηδία και η Φινλανδία από το 1776, άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία, εδώ και λίγα χρόνια. Χρειάζεται χρόνος – πρέπει να το σεβαστείτε αυτό – για την εξεύρεση κοινής στάσης και συμπεριφορών. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένας εθνικός τύπος σε όλη την ΕΕ. Οι πολιτισμοί διαφέρουν πολύ. Η ανοικτή διακυβέρνηση είναι απαραίτητη σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η όλη διαδικασία επηρεάζεται από το γεγονός ότι η ψηφιακή επανάσταση μεταμορφώνει την κοινωνία μας σε μια κοινωνία πληροφοριών. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να αναπτυχθεί καλύτερα στον Κανονισμό Αρ. 1049 είναι η ισορροπία μεταξύ εμπιστευτικότητας και διαφάνειας. Χρειαζόμαστε μια ανοικτή διαδικασία λήψης αποφάσεων η οποία να σέβεται το πρωταρχικό δημόσιο συμφέρον χωρίς να παραβιάζει τα δικαιώματα των θεσμικών οργάνων ή του πολίτη στην εμπιστευτικότητα. Η δικαστική ερμηνεία σύνθετων ζητημάτων, για παράδειγμα περιπτώσεων ανταγωνισμού, δεν μπορεί να αφεθεί στην κρίση του κίτρινου τύπου. Η απόφαση για την υπόθεση Turco μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη καλύτερης νομοθεσίας. Ποιες πρακτικές συνέπειες θα εξαγάγει η Επιτροπή και το Συμβούλιο από την υπόθεση Turco;"@el10
"Señor Presidente, una condición previa para la credibilidad y la legitimidad de la Unión Europea es un conjunto de normas de funcionamiento relativas a la transparencia y la protección de datos y de información. La transparencia en el proceso de toma de decisiones es particularmente necesaria cuando se pone en entredicho la democracia europea. Los Estados miembros tienen experiencias diferentes. Un mayor intercambio de experiencias puede permitir una mejor administración de la Unión Europea, pero también de los Estados miembros. Hemos recorrido un largo camino desde 2001, cuando se adoptó la legislación de la Unión Europea en materia de transparencia. La mayoría de los Estados miembros disponen ya de algún tipo de ley sobre libertad de información; Suecia y Finlandia desde 1776, y otros países, como Irlanda, desde hace solamente unos años. Requiere tiempo –y eso debe respetarse– encontrar una conducta y unas actitudes comunes. Una fórmula nacional no puede aplicarse a toda la Unión Europea. Las culturas son sumamente diversas. Un gobierno abierto es fundamental en una democracia representativa. El proceso en su totalidad se ve influido por el hecho de que la revolución digital está transformando nuestra sociedad en una sociedad de la información. Un aspecto importante que debe ser objeto de un mayor desarrollo en el Reglamento nº 1049/2001 es el equilibrio entre la confidencialidad y la transparencia. Necesitamos un proceso de toma de decisiones abierto que respete el interés público, que es primordial, sin infringir el derecho de las instituciones o de las personas a la confidencialidad. La interpretación judicial de asuntos complejos, como los asuntos de competencia, no puede dejarse al criterio de la prensa sensacionalista. La sentencia Turco puede contribuir al desarrollo de una mejor legislación. ¿Qué consecuencias prácticas extraerán la Comisión y el Consejo del asunto Turco?"@es21
"Härra juhataja, ELi usaldusväärsuse ja seaduspärasuse eeltingimuseks on läbipaistvuse ning andemete ja informatsiooni kaitse tööeeskirjad. Otsusetegemise protsessi läbipaistvus on eriti vajalik siis, kui Euroopa demokraatia on kahtluse alla seatud. Liikmesriikidel on erinevaid kogemusi. Rohkem kogemustevahetamist võib viia parema administreerimiseni Euroopa Liidus, aga ka liikmesriikides. Oleme jõudnud väga kaugele, alates 2001. aastast, siis kui otsustati ELi läbipaistvuse õigusakti üle. Mõnedel liikmesriikidel on juba teatavat sorti teabevabaduse seadus olemas – Rootsis ja Soomes alates 1776. aastast, muudel riikidel, näiteks Iirimaal, kõigest mõned aastad. Võtab aega – peate seda tunnistama – et leida ühine käitumisviis ja suhtumine. Ühe riigi reeglit ei saa tervele Euroopa Liidule kohaldada. Kultuurilitaust on liiga erinev. Avatud valitsus on esinduslikus demokraatias äärmiselt oluline. Kogu protsessi mõjutab tõsiasi, et digitaalne revolutsioon muudab meie ühiskonna teabeühiskonnaks. Üks oluline punkt, mida tuleb määruses nr 1049 paremini välja arendada, on tasakaal konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse vahel. Meil on tarvis avatud otsusetegemise protsessi, mis respekteerib üldsuse tugevat huvi, rikkumata samas institutsioonide või üksikisikute õigust konfidentsiaalsusele. Keerukate küsimuste, näiteks konkurentsiprobleemide, kohtulikku lahendamist ei saa jätta kõmulehtede arutada. „Turco” kohtuasi võib anda oma panuse parema seadusloome edasiarendamisse. Milliseid praktilisi järeldusi teevad komisjon ja nõukogu „Turco” kohtuasjast?"@et5
"Arvoisa puhemies, avoimuutta koskevat työskentelysäännöt sekä tietosuoja ovat ennakkoedellytys EU:n uskottavuudelle ja legitimiteetille. Päätöksentekomenettelyn avoimuutta tarvitaan etenkin silloin, kun unionin demokratia on asetettu kyseenalaiseksi. Jäsenvaltioiden kokemukset ovat erilaisia. Kokemusten vaihdon lisääminen voi parantaa hallintoa niin EU:ssa kuin sen jäsenvaltioissa. Olemme edenneet paljon vuodesta 2001, jolloin EU:n avoimuuslainsäädännöstä päätettiin. Useimmilla jäsenvaltioilla on jo jonkinlainen tiedonvapautta koskeva lainsäädäntö – Ruotsissa ja Suomessa tällainen on ollut voimassa vuodesta 1776, joissakin muissa maissa, kuten Irlannissa, vasta muutaman vuoden. Vaatii aikaa – tätä on kunnioitettava – määrittää yhteinen käyttämismalli ja yhteiset asenteet. Yhtä kansallista mallia ei voida soveltaa kaikkialla EU:ssa. Kulttuurierot ovat liian suuria. Avoin hallinto on olennainen asia edustuksellisessa demokratiassa. Koko prosessiin vaikuttaa se, että digitaalinen vallankumous on muuttamassa yhteiskuntamme tietoyhteiskunnaksi. Yksi tärkeä kohta, jota on parannettava asetuksessa nro 1049, on luottamuksellisuuden ja avoimuuden välinen tasapaino. Tarvitsemme avointa päätöksentekoa, jossa kunnioitetaan yleisen edun ensisijaisuutta rikkomatta kuitenkaan toimielinten tai yksilöiden oikeutta luottamuksellisuuteen. Monimutkaisten asioiden, kuten kilpailua koskevien tapausten, oikeudellista tulkintaa ei voi jättää iltapäivälehtien tehtäväksi. Turco-asiassa annettu tuomio voi osaltaan edistää parempaa sääntelyä. Millaisia käytännön johtopäätöksiä komissio ja neuvosto aikovat tehdä Turco-tapauksen pohjalta?"@fi7
"Monsieur le Président, une condition sine qua non à la crédibilité et à la légitimité de l’UE est un ensemble de règles de travail concernant la transparence et la protection des données et des informations. La transparence du processus décisionnel est particulièrement nécessaire quand la démocratie européenne est remise en question. Les États membres ont des expériences différentes. Un échange d’expériences accru peut mener à une meilleure administration au niveau de l’UE, mais aussi des États membres. Nous avons fait du chemin depuis 2001, quand la législation relative à la transparence a été décidée. La plupart des États membres ont déjà une forme ou une autre de loi sur la liberté de l’information – la Suède et la Finlande depuis 1776, d’autres pays comme l’Irlande depuis quelques années. Cela prend du temps – vous devez respecter ça – de trouver un comportement et des attitudes communs. On ne peut pas appliquer une formule nationale à toute l’UE. Les cultures sont trop diverses. Un gouvernement ouvert est essentiel dans une démocratie représentative. Tout le processus est influencé par le fait que la révolution numérique est en train de transformer notre société en une société de l’information. Un point important qui doit être mieux développé dans le règlement n° 1049 est l’équilibre entre confidentialité et transparence. Nous avons besoin d’un processus décisionnel qui respecte l’intérêt public supérieur sans enfreindre les droits des institutions ou de l’individu à la confidentialité. L’interprétation judiciaire d’affaires complexes, par exemple les affaires de concurrence, ne peut être laissée à l’appréciation des tabloïdes. L’arrêt Turco peut contribuer à nous permettre de mieux légiférer. Quelles conséquences pratiques la Commission et le Conseil vont-ils tirer de l’affaire Turco?"@fr8
"Elnök úr, az EU hitelességének és legitimációjának előfeltétele, hogy az átláthatóságra, az adatvédelemre, és az információk védelmére megfelelő szabályok vonatkozzanak. Különösen fontos a döntéshozatali folyamat áttekinthetősége akkor, amikor az európai demokráciáról van szó. A tagállamok e téren eltérő tapasztalatokkal rendelkeznek. Ezen ismeretek fokozott kicserélése a közigazgatás javulását eredményezheti az Unión, de a tagországokon belül is. Hosszú utat tettünk meg 2001, az átláthatóságra vonatkozó uniós jogszabály születése óta. A tagállamok többségében létezik egyfajta, az “információ szabadságáról szóló törvény” Svédországban és Finnországban 1776 óta, másoknál, mint Írországban is, csak pár éve. Idő kell ahhoz, hogy együttesen felvállalt magatartás és hozzáállás bontakozzék ki. Ezt el kell fogadnunk! Nincs olyan nemzeti módszer, amelyet az EU egészében alkalmazhatnánk. A kultúrák túlságosan változatosak. A nyílt kormányzás, ugyanakkor, alapvető a képviseleti demokráciában. A folyamat egészére hatást gyakorol az a tény, hogy a digitális forradalom információs társadalommá alakítja át társadalmunkat. A 1049-es rendelet egy fontos, erőteljesebb kiemelést érdemlő pontja a biztonsági minősítés és az átláthatóság közötti egyensúlyt érinti. Nyílt, a közösségi érdekeket feltétlenül tiszteletben tartó döntéshozatali eljárásra van szükségünk, de olyanra, amely nem csorbítja az intézmények és az egyének bizalmassághoz kötődő jogait. A bonyolult kérdéseknek, mint például a versenyjogi ügyeknek, jogi értelmezése nem hagyható a bulvársajtó értékítéletére. A Turco-ítélet előmozdíthatja a törvénykezés javulását. Milyen gyakorlati következtetéseket von le a Bizottság és a Tanács ebből az esetből?"@hu11
"Signor Presidente, un prerequisito per la credibilità e la legittimazione dell’Unione è una serie di norme operative in materia di trasparenza e protezione dei dati e delle informazioni. La trasparenza nel processo decisionale è particolarmente necessaria quando si parla di democrazia europea. Gli Stati membri hanno esperienze diverse. Un maggiore scambio di esperienze può condurre a una migliore amministrazione dell’Unione, ma anche degli Stati membri. Abbiamo percorso molta strada dal 2001, anno in cui si è decisa la legislazione comunitaria in materia di trasparenza. La maggior parte degli Stati membri ha già una sorta di legge sulla libertà di informazione, la Svezia e la Finlandia dal 1776, altri paesi come l’Irlanda da qualche anno soltanto. Occorre tempo per individuare comportamenti e atteggiamenti comuni e dobbiamo rispettare tale esigenza. Non è possibile applicare una formula nazionale all’intera Unione. Le culture sono troppo diverse. Un governo aperto è fondamentale in una democrazia rappresentativa. L’intero processo è influenzato dal fatto che la rivoluzione digitale sta trasformando la nostra società in una società dell’informazione. Un aspetto importante da sviluppare meglio nel regolamento n. 1049 è l’equilibrio tra riservatezza e trasparenza. Ci serve un processo decisionale aperto che rispetti l’interesse pubblico preminente senza violare il diritto alla riservatezza di istituzioni o singoli individui. L’interpretazione giudiziaria di questioni complesse, per esempio i casi di concorrenza, non può essere lasciata alla valutazione dei giornali scandalistici. La sentenza Turco può contribuire allo sviluppo di un miglioramento della regolamentazione. Quali conseguenze pratiche trarranno Commissione e Consiglio dal caso Turco?"@it12
"Pone pirmininke, veikiančios skaidrumą reglamentuojančios taisyklės bei duomenų ir informacijos apsauga yra ES patikimumo ir teisėtumo prielaida. Skaidrumas sprendimų priėmimo procese ypač būtinas, kai kyla abejonių dėl Europos demokratijos. Valstybės narės turi skirtingą patirtį. Aktyvesnis keitimasis patirtimi gali pagerinti administravimą ES, taip pat valstybėse narėse. Nuo 2001 m., kai buvo priimti ES teisės aktai dėl skaidrumo, mes padarėme didelę pažangą. Daugelyje valstybių narių jau veikia tam tikros rūšies Informacijos laisvės aktas – Švedijoje ir Suomijoje nuo 1776 m., kitose šalyse, pvz., Airijoje, tik prieš kelerius metus. Reikia laiko, – turime į tai atsižvelgti, – kad būtų įtvirtintas bendras elgesio ir požiūrio modelis. Viena nacionalinė formulė negali būti taikoma visai ES. Valstybių narių kultūros perdėm skiriasi. Tikroje demokratijoje atviras valdymas būtinas. Visam procesui įtakos daro tai, kad skaitmeninė revoliucija keičia mūsų visuomenę informacine visuomene. Vienas svarbus dalykas, kurį reikia labiau išplėtoti Reglamente Nr. 1049 – tai pusiausvyra tarp konfidencialumo ir skaidrumo. Mums reikia atviro sprendimų priėmimo proceso, kuriame būtų gerbiama viešojo intereso viršenybė nepažeidžiant institucijos ar asmens teisių į konfidencialumą. Negalima leisti, kad teisminis sudėtingų bylų, pvz., dėl konkurencijos taisyklių pažeidimų, aiškinimas būtų paliktas bulvarinės spaudos vertinimui. Teismo sprendimas M. Turco byloje gali prisidėti prie teisėkūros tobulinimo. Kokias praktines išvadas iš šios bylos Komisija ir Taryba padarė?"@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Eiropas Savienības uzticamības un tiesiskuma priekšnosacījums ir darbības noteikumu kopums par datu un informācijas pārskatāmību un aizsardzību. Pārskatāmība lēmumu pieņemšanas procesā ir īpaši nepieciešama gadījumos, kad Eiropas demokrātija tiek apšaubīta. Dalībvalstīm ir atšķirīga pieredze. Lielāka pieredzes apmaiņa var būt par pamatu labākai pārvaldībai ES, kā arī dalībvalstīs. Mēs esam panākuši ļoti daudz kopš 2001. gada, kad tika pieņemti ES tiesību akti par pārskatāmību. Vairumam dalībvalstu jau ir Informācijas brīvības likums — Zviedrijai un Somijai kopš 1776. gada, citām valstīm, piemēram, Īrijai, tikai dažus gadus. Mums ir jāņem vērā, ka kopīgas uzvedības un attieksmes atrašanai nepieciešams laiks. Vienu nacionālo formulu nevar piemērot visā Eiropas Savienībā. Kultūra ir pārāk daudzveidīga. Atklāta valdība ir būtiska demokrātiskā valstī. Visu procesu ietekmē tas, ka digitālā revolūcija pārveido mūsu sabiedrību par informācijas sabiedrību. Viens svarīgs jautājums, kas precīzāk jānosaka Regulā Nr. 1049/2001, ir līdzsvars starp konfidencialitāti un pārskatāmību. Mums ir nepieciešams atklāts lēmumu pieņemšanas process, kas ciena sabiedrības primārās intereses, nepārkāpjot iestāžu vai pilsoņu tiesības uz konfidencialitāti. Sarežģītu jautājumu, piemēram, konkurences lietu, tiesisko interpretāciju nevar atstāt laikrakstu ziņā. Spriedums „ ” lietā var veicināt labāku tiesību aktu pieņemšanu. Kādus praktiskus risinājumus Komisija un Padome pieņems pēc „ ” lietas?"@lv13
"Mr President, a precondition for the credibility and legitimacy of the EU is a set of working rules on transparency and the protection of data and information. Transparency in the decision-making process is especially needed when European democracy is questioned. Member States have different experiences. More exchange of experience can lead to better administration in the EU, but also in the Member States. We have come very far since 2001 when the EU legislation on transparency was decided. Most Member States already have some kind of Freedom of Information Act – Sweden and Finland since 1776, other countries like Ireland since a few years ago. It takes time – you have to respect that – to find common behaviour and attitudes. One national formula cannot be applied over the whole EU. The cultures are too diverse. Open government is essential in a representative democracy. The whole process is influenced by the fact that the digital revolution is transforming our society into an information society. One important point that has to be better developed in Regulation No 1049 is the balance between confidentiality and transparency. We need an open decision-making process respecting the overriding public interest without infringing institutions’ or the individual’s rights to confidentiality. Judicial interpretation of complex matters, for example competition cases, cannot be left to the judgement of tabloids. The Turco judgment can contribute to the development of better lawmaking. Which practical consequences will the Commission and Council draw from the Turco case?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, eerste vereiste voor de geloofwaardigheid en legitimiteit van de EU is het bestaan van een reeks werkvoorschriften met betrekking tot transparantie en gegevensbescherming. Transparantie in het besluitvormingsproces is vooral nodig wanneer het democratisch gehalte van Europa in twijfel wordt getrokken. De lidstaten hebben uiteenlopende ervaringen. Meer uitwisseling van ervaringen kan niet alleen leiden tot een beter bestuur in de EU, maar ook in de lidstaten. We zijn ver gekomen sinds in 2001 de transparantiewetgeving werd vastgesteld. De meeste lidstaten hebben al een vorm van wetgeving waarin de vrijheid van informatie is geregeld. Zweden en Finland hebben die al sinds 1776. Andere landen, zoals Ierland, sinds een paar jaar. Er is tijd nodig om tot een gemeenschappelijke handelwijze en een gemeenschappelijk standpunt te komen. Je kunt niet de formule van één land op de hele EU toepassen. Daar zijn de culturen van de verschillende lidstaten te divers voor. Een vertegenwoordigende democratie kan niet zonder open bestuur. Het hele proces wordt verder nog beïnvloed door het feit dat onze samenleving door de digitale revolutie in een informatiemaatschappij verandert. Een belangrijk punt dat in Verordening (EG) nr. 1049/2001 beter moet worden uitgewerkt, is de balans tussen vertrouwelijkheid en transparantie. We hebben een open besluitvormingsproces nodig dat tegemoetkomt aan het overheersende belang van het publiek zonder het recht van instellingen en personen op geheimhouding te schenden. De juridische interpretatie van complexe zaken – bijvoorbeeld mededingingszaken – kan niet aan boulevardbladen worden overgelaten. Het arrest in de zaak “Turco” kan bijdragen aan beter wetgeven. Welke praktische consequenties trekken de Commissie en de Raad uit deze zaak?"@nl3
"Panie przewodniczący! Podstawowym warunkiem, jaki musi spełnić UE aby zachować wiarygodność i legitymację działania, jest stworzenie pakietu zasad roboczych dotyczących przejrzystości oraz ochrony danych i informacji. Przejrzystość w procesie decyzyjnym jest szczególnie ważna, gdy kwestionowana jest europejska demokracja. Państwa członkowskie mają w tym zakresie różne doświadczenia. Pełniejsza wymiana doświadczeń może prowadzić do lepszej administracji zarówno w UE, jak i w państwach członkowskich. Od 2001 roku, kiedy to opracowano unijne prawodawstwo w zakresie przejrzystości, przeszliśmy daleką drogę. W większości państw członkowskich obowiązuje w jakiejś formie ustawa o swobodzie informacji – w Szwecji i Finlandii od 1776 roku, a w innych krajach, takich jak Irlandia, od kilku lat. Wypracowanie wspólnych zachowań i postaw wymaga czasu i musimy to szanować. Formuła obowiązująca w jednym z państw nie może być stosowana w całej Unii. Za duże są różnice między poszczególnymi kulturami. Jawne rządy to sprawa kluczowa dla demokracji reprezentatywnej. Na cały ten proces wpływa fakt, że rewolucja cyfrowa przekształca nasze społeczeństwo w społeczeństwo informacyjne. Kwestią, której należy poświęcić więcej uwagi w rozporządzeniu nr 1049, jest równowaga między poufnością a przejrzystością. Potrzebny nam jest jawny proces decyzyjny, w którym szanować się będzie nadrzędny interes publiczny i nie będą naruszane prawa instytucji i jednostek do zachowania poufnego charakteru informacji. Wykładnia sądowa skomplikowanych kwestii, na przykład spraw dotyczących konkurencji, nie może być pozostawiona ocenie prasy brukowej. Orzeczenie w sprawie Turco może przyczynić się do lepszego stanowienia prawa. Jakie praktyczne wnioski wyciąga Komisja i Rada ze sprawy Turco?"@pl16
"Senhor Presidente, uma condição prévia para a credibilidade e a legitimidade da UE é um conjunto de regras de trabalho sobre transparência e a protecção de dados e de informações. A transparência no processo decisório é especialmente necessária quando a democracia europeia é posta em questão. Os Estados-Membros têm experiências diferentes. Um maior intercâmbio de experiências pode conduzir a uma melhor administração na UE, mas também nos Estados-Membros. Percorremos um longo caminho desde 2001, ano em que ficou decidida a legislação comunitária sobre transparência. A maior parte dos Estados-Membros já tem um qualquer tipo de Lei sobre a Liberdade de Informação – a Suécia e a Finlândia desde 1776, outros países como a Irlanda desde há alguns anos. Encontrar comportamentos e atitudes comuns leva tempo – há que respeitar isso mesmo. Não se pode aplicar uma fórmula nacional a toda a UE. As culturas são demasiado diferentes. Numa democracia representativa, um governo aberto é essencial. Todo o processo é influenciado pelo facto de a revolução digital estar a transformar a nossa sociedade numa sociedade da informação. Um aspecto importante que tem de conhecer um melhor desenvolvimento no Regulamento (CE) n.º 1049 é o equilíbrio entre confidencialidade e transparência. Precisamos de um processo decisório aberto que respeite o superior interesse público sem infringir o direito das instituições ou do indivíduo à confidencialidade. A interpretação jurisprudencial de assuntos complexos, por exemplo, casos de concorrência, não pode ser deixada à apreciação de tablóides. O acórdão do processo "Turco" pode contribuir para o desenvolvimento do objectivo de legislar melhor. Que consequências práticas vão a Comissão e o Conselho tirar do processo "Turco"?"@pt17
"Mr President, a precondition for the credibility and legitimacy of the EU is a set of working rules on transparency and the protection of data and information. Transparency in the decision-making process is especially needed when European democracy is questioned. Member States have different experiences. More exchange of experience can lead to better administration in the EU, but also in the Member States. We have come very far since 2001 when the EU legislation on transparency was decided. Most Member States already have some kind of Freedom of Information Act – Sweden and Finland since 1776, other countries like Ireland since a few years ago. It takes time – you have to respect that – to find common behaviour and attitudes. One national formula cannot be applied over the whole EU. The cultures are too diverse. Open government is essential in a representative democracy. The whole process is influenced by the fact that the digital revolution is transforming our society into an information society. One important point that has to be better developed in Regulation No 1049 is the balance between confidentiality and transparency. We need an open decision-making process respecting the overriding public interest without infringing institutions’ or the individual’s rights to confidentiality. Judicial interpretation of complex matters, for example competition cases, cannot be left to the judgement of tabloids. The Turco judgment can contribute to the development of better lawmaking. Which practical consequences will the Commission and Council draw from the Turco case?"@ro18
"Vážený pán predsedajúci, predpokladom dôveryhodnosti a legitimity EÚ je zavedenie pravidiel transparentnosti a ochrany údajov a informácií. Transparentnosť je v rozhodovacom procese mimoriadne dôležitá, ak chceme hovoriť o európskej demokracii. Členské štáty majú rôzne skúsenosti. Lepšia výmena skúseností môže viesť k lepšej správe EÚ ako aj členských štátov. Od roku 2001, keď sme sa rozhodli pre transparentnosť právnych predpisov v EÚ, sme významne pokročili. Väčšina členských štátov má určitú podobu zákona o slobode informácií, Švédsko a Fínsko od roku 1776, iné štáty, ako napríklad Írsko, pár rokov. Musíme chápať, že nájsť spoločný prístup trvá nejaký čas. Jeden národný program sa nemôže uplatňovať v celej EÚ. Kultúry sú veľmi odlišné. Otvorená vláda je pre zastupiteľskú demokraciu nevyhnutná. Tento celý proces ovplyvňuje aj fakt, že naša spoločnosť sa pod tlakom digitálnej revolúcie mení na informačnú spoločnosť. V nariadení (ES) č. 1049/2001 musíme prepracovať jednu vec, a tou je rovnováha medzi ochranou údajov a transparentnosťou. Potrebujeme otvorený rozhodovací proces, ktorý berie ohľad na verejný záujem bez porušenia ochrany údajov inštitúcií alebo jednotlivca. Právny výklad zložitých záležitostí, ako napríklad prípady hospodárskej súťaže, nemôžeme ponechať na bulvárne noviny. Rozhodnutie vo veci Turco môže pomôcť pri tvorbe lepšieho zákonodarstva. Aké praktické dôsledky vyvodia Komisia a Rada z prípadu Turco?"@sk19,19
"Gospod predsednik, predpogoj za verodostojnost in legitimnost EU je niz delovnih pravil o preglednosti in zaščiti podatkov in informacij. Preglednost v procesu odločanja je še posebej potrebna, ko je pod vprašaj postavljena evropska demokracija. Države članice imajo različne izkušnje. Več izmenjav izkušenj lahko vodi do boljšega upravljanja v EU, pa tudi v državah članicah. Od leta 2001, ko je bila sprejeta zakonodaja EU o preglednosti, smo prišli zelo daleč. Večina držav članic že ima neke vrste Zakon o prostem dostopu do informacij – Švedska in Finska od leta 1776, druge države, kot je Irska, pa nekaj let. Potreben je čas – to morate spoštovati –, da najdemo skupno vedenje in odnose. Enega nacionalnega obrazca ni mogoče uporabljati po celotni EU. Kulture so preveč raznolike. V reprezentativni demokraciji je potrebna odprta vlada. Na celoten proces vpliva dejstvo, da digitalna revolucija našo družbo spreminja v informacijsko družbo. Ena pomembna točka, ki jo je treba v Uredbi št. 1049 bolje razviti, je ravnotežje med zaupnostjo in preglednostjo. Potrebujemo odprt proces odločanja, ki spoštuje prednostni javni interes, ne da bi kršil pravice institucij ali posameznika do zaupnosti. Pravne razlage zapletenih zadev, na primer primerov v zvezi s konkurenco, ne smemo prepustiti presoji tabloidov. Sodba v zadevi Turco lahko prispeva k razvoju boljše priprave zakonodaje. Katere praktične posledice bosta Komisija in Svet potegnila iz zadeve Turco?"@sl20
"Herr talman! Det är en förutsättning för EU:s trovärdighet och legitimitet att det finns ett antal praktiska regler om insyn och uppgifts- och informationsskydd. Det är särskilt viktigt med insyn i beslutsprocessen när den europeiska demokratin ifrågasätts. Medlemsstaterna har olika erfarenheter. Ett ökat utbyte av erfarenheter kan leda till en bättre förvaltning inom EU, men även i medlemsstaterna. Vi har gjort stora framsteg sedan 2001, då EU:s lagstiftning om öppenhet antogs. Majoriteten av medlemsstaterna har redan i dag någon typ av lag om informationsfrihet – i Sverige och Finland har det funnits sedan 1776, i andra länder som Irland i ett par år. Det tar tid – det måste man respektera – att hitta ett gemensamt tillvägagångssätt och synsätt. Det går inte att tillämpa en nationell lösning i hela EU. Kulturerna är för olika. Ett öppet styrelseskick är ett grundläggande inslag i en representativ demokrati. Hela processen påverkas av att den digitala revolutionen omvandlar vårt samhälle till ett informationssamhälle. En viktig fråga som måste utvecklas närmare i förordning nr 1049/2001 är avvägningen mellan sekretess och insyn. Vi måste ha en öppen beslutsprocess som respekterar det överordnade allmänintresset, men inte kränker institutioners eller enskildas rätt till sekretess. Juridiska tolkningar av komplicerade frågor, t.ex. konkurrensärenden, får inte överlåtas på tabloidpressen. Beslutet i Turco-målet kan främja utvecklingen av bättre lagstiftning. Vilka kommer de praktiska konsekvenserna av Turco-målet att bli för kommissionen och rådet?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlotte Cederschiöld,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph