Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-08-Speech-3-112"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081008.17.3-112"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, when a sitting president wins all the seats in his Parliament, we can probably assume that something is amiss. Not even Robert Mugabe in Zimbabwe has managed a clean sweep as President Alexander Lukashenko did last month in Belarus. I do not dispute that Lukashenko enjoys widespread popularity in a country largely insulated from post-Soviet reality. But his iron grip on power has turned his country into an international pariah. For the European Union it does not make sense to welcome the presence of the last European dictator on our own doorstep. Nevertheless, we should always seek to challenge and also at the same time to engage with Belarus. The recent release of political prisoners therefore presents us with an opportunity. Whether Lukashenko’s move constitutes an overture to the West remains to be seen, but we should be ready to respond with our own incentives to recognise and reward Belarus as appropriate. We should not discount the possibility that Lukashenko is blackmailing the Kremlin, which has hitherto been vital to his stranglehold on political power. If this is indeed the case the EU should not be afraid to wield the carrot as well as the stick and therefore I welcome Foreign Minister Martinov’s imminent visit. Belarus has much to gain from closer ties to the European Union, not least the partial alleviation of widespread poverty caused by a stagnating economy. Nevertheless the fact remains that Belarus is still not a member of the Council of Europe. Ratification of its Partnership and Cooperation Agreement with the EU remains frozen. Belarus remains a country where human rights are routinely disregarded, political dissent is not tolerated and a free press is a distant pipe dream. Once we have started dangling the carrot, we should also make sure we still have the stick in the other hand. I personally hope nevertheless that Belarus, if it does not reunite with Russia as some within the Kremlin would like, will one day enter its rightful place amongst the European family of free nations."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, získá-li úřadující prezident všechny posty ve svém parlamentu, můžeme se pravděpodobně domnívat, že něco není v pořádku. Nejen Robert Mugabe v Zimbabwe dokázal získat přízeň velké většiny, stejně tak to dokázal i prezident Alexander Lukašenko minulý měsíc v Bělorusku. Nepochybuji o tom, že se Lukašenko v zemi, která se z velké části oddělila od postsovětské reality, těší široké popularitě. Jeho železné uchopení se moci však udělalo z této země mezinárodního vyvrhele. Pro Evropskou unii nemá smysl, aby na svém vlastním prahu přivítala posledního evropského diktátora. Nicméně vždy bychom měli usilovat o podněcování Běloruska k řešení situace a zároveň o spolupráci s ním. Nedávné propuštění politických vězňů pro nás tedy představuje příležitost. Ještě není jisté, zda představuje Lukašenkův krok předehru ke vztahům se západem, měli bychom však být připraveni odpovědět prostřednictvím vlastních pobídek, které Bělorusko uznají a ocení, bude-li to vhodné. Neměli bychom podceňovat možnost, že Lukašenko vydírá Kreml, který byl doposud zásadní pro jeho pevné uchopení politické moci. Pokud to tak ve skutečnosti je, EU by se neměla obávat použít metodu cukru a biče, a proto vítám blížící se návštěvu ministra zahraničních věcí Martynova. Bělorusko může z užších vztahů s Evropskou unií mnoho získat, v neposlední řadě to může být částečná úleva od značně rozšířené chudoby způsobené stagnujícím hospodářstvím. Skutečností však zůstává, že Bělorusko stále ještě není členem Rady Evropy. Ratifikace jeho dohody o partnerství a spolupráci s EU je stále zamrazena. Bělorusko je nadále zemí, kde jsou běžně přehlížena lidská práva, politická opozice není tolerována a svobodný tisk je vzdáleným a marným snem. Jakmile jsme jednou začali používat metodu cukru, měli bychom se také ujistit, že máme při ruce bič. Osobně však doufám, že Bělorusko, pokud se nesjednotí s Ruskem, jak by si to někteří zástupci Kremlu přáli, jednoho dne získá své právoplatné postavení v evropské rodině svobodných národů."@cs1
"Fru formand! Når en siddende præsident vinder alle pladser i parlamentet, kan vi vist godt antage, at noget er galt. End ikke Robert Mugabe i Zimbabwe har formået at gøre rent bord ligesom præsident Aleksandr Lukasjenko gjorde i sidste måned i Belarus. Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved Lukasjenkos udbredte popularitet i et land, som i høj grad blev isoleret efter Sovjetunionens fald. Hans jerngreb om magten har imidlertid gjort landet til en international paria. Der er ingen fornuft i, at EU bifalder, at Europas sidste diktator befinder sig lige uden for vores egen gadedør. Vi bør ikke desto mindre altid forsøge på én gang at udfordre og søge dialog med Belarus. Den nylige løsladelse af politiske fanger giver os således en mulighed. Om Lukasjenkos skridt er en åbning til Vesten står hen i det uvisse, men vi bør være parate til at reagere med vores egne initiativer og anerkende og belønne Belarus på relevant vis. Vi bør ikke udelukke muligheden for, at Lukasjenko afpresser regeringen i Kreml, hvilket hidtil har været afgørende for hans jerngreb om den politiske magt. Hvis det rent faktisk er tilfældet, bør EU ikke tøve med at bruge både gulerod og pisk, og derfor glæder udenrigsminister Sergei Martynovs foreståede besøg mig. Belarus har meget at vinde gennem tættere bånd til EU, ikke mindst vil den udbredte fattigdom, som skyldes en stagnerende økonomi, til dels kunne afhjælpes. Det forholder sig ikke desto mindre sådan, at Belarus stadig ikke er medlem af Europarådet. Ratificeringen af landets partnerskabs- og samarbejdsaftale med EU står fortsat i stampe. Belarus er stadig et land, hvor menneskerettigheder regelmæssigt krænkes, systemkritik ikke tolereres, og en fri presse er en fjern utopi. Når vi begynder at bruge guleroden, skal vi sørge for stadig at have pisken i den anden hånd. Personligt håber jeg ikke desto mindre, at Belarus, såfremt landet ikke genforenes med Rusland, sådan som nogle i Kreml gerne så, en dag vil indtage sin retmæssige plads i den europæiske familie af frie nationer."@da2
"Frau Präsidentin! Wenn ein amtierender Präsident in seinem Parlament alle Sitze erhält, können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass etwas nicht stimmt. Nicht einmal Robert Mugabe hat in Simbabwe so abgeräumt wie Präsident Alexander Lukaschenko vergangenen Monat in Belarus. Ich bestreite nicht, dass Lukaschenko in einem Land, von dem kaum etwas von der postsowjetischen Realität zu spüren ist, sehr beliebt ist. Sein eiserner Griff, mit dem er an der Macht festhält, hat sein Land jedoch zu einem internationalen Außenseiter gemacht. Für die Europäische Union macht es keinen Sinn, die Existenz des letzten europäischen Diktators vor unserer eigenen Haustür zu begrüßen. Dennoch sollten wir stets versuchen, Belarus dazu anzuhalten, Dinge in Frage zu stellen, gleichzeitig aber Kontakte mit dem Land unterhalten. Die kürzliche Freilassung politischer Gefangener stellt für uns daher eine gute Möglichkeit dar. Ob dieser Schritt Lukaschenkos einem Angebot an den Westen gleichkommt, bleibt abzuwarten, doch wir sollten bereit sein, unsere eigenen Anreize auszusenden, um Belarus je nach Fall Anerkennung auszusprechen und zu belohnen. Wir sollten die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, dass Lukaschenko den Kreml erpresst, der bislang für sein Festhalten an der politischen Macht von solch großer Bedeutung war. Wenn dies der Fall ist, sollte die EU nicht davor zurückschrecken, sowohl zu Zuckerbrot als auch zur Peitsche zu greifen, und daher begrüße ich auch den bevorstehenden Besuch des Außenministers Sergej Martinov. Für Belarus könnten engere Verbindungen zur Europäischen Union erhebliche Vorteile bringen, nicht zuletzt dadurch, dass die weit verbreitete Armut teilweise gelindert würde, die auf eine stagnierende Wirtschaft zurückzuführen ist. Dennoch ist Belarus auch jetzt noch kein Mitglied des Europarats. Die Ratifizierung seines Partnerschafts- und Kooperationsabkommens mit der EU liegt weiterhin auf Eis. Belarus ist ein Land, in dem Menschenrechte regelmäßig missachtet werden, politisch Andersdenkende nicht toleriert werden und Pressefreiheit noch ein ferner Wunschtraum ist. Sobald wir begonnen haben, mit dem Zuckerbrot zu locken, sollten wir auch dafür sorgen, dass wir in der anderen Hand noch die Peitsche haben. Ich persönlich hoffe dennoch, dass Belarus, sofern es sich nicht wieder mit Russland zusammenschließt – was einige Kreml-Mitglieder gerne sehen würden – eines Tages seinen rechtmäßigen Platz inmitten der europäischen Familie freier Nationen einnehmen wird."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, όταν ένας εν ενεργεία πρόεδρος κερδίζει όλες τις έδρες στο Κοινοβούλιό του, πιθανόν να μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ούτε καν ο Robert Mugabe στη Ζιμπάμπουε πέτυχε μια καθαρή σαρωτική νίκη, όπως ο πρόεδρος Alexander Lukashenko, τον προηγούμενο μήνα στη Λευκορωσία. Δεν αμφιβάλλω ότι ο Lukashenko χαίρει ευρείας δημοτικότητας σε μια χώρα απομονωμένη σε μεγάλο βαθμό από τη μετασοβιετική πραγματικότητα. Ωστόσο, η σιδηρά επιβολή του στην εξουσία μετέτρεψε τη χώρα του σε διεθνή παρία. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει νόημα ο χαιρετισμός της παρουσίας του τελευταίου Ευρωπαίου δικτάτορα στους κόλπους της. Μολαταύτα, πρέπει πάντα να επιζητούμε να αμφισβητούμε και ταυτόχρονα να ασχολούμαστε με τη Λευκορωσία. Η πρόσφατη απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, λοιπόν, μας προσφέρει μια ευκαιρία. Το εάν η κίνηση του Lukashenko συνιστά άνοιγμα προς τη Δύση θα φανεί στην πορεία, θα πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με δικά μας κίνητρα, προκειμένου να αναγνωρίσουμε και να επιβραβεύσουμε τη Λευκορωσία δεόντως. Δεν θα πρέπει να αντιπαρέλθουμε την πιθανότητα ο Lukashenko να εκβιάζει το Κρεμλίνο, το οποίο έχει μέχρι τώρα συμβάλει καίρια στον ασφυκτικό κλοιό του στην πολιτική εξουσία. Εάν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, η ΕΕ δεν θα πρέπει να φοβάται να χειριστεί το καρότο και το μαστίγιο, επομένως χαιρετίζω την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού εξωτερικών Martinov. Η Λευκορωσία έχει πολλά να κερδίσει από τη σύναψη στενότερων δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα εκ των οποίων είναι η μερική ανακούφιση από την εκτεταμένη φτώχεια, που είναι αποτέλεσμα μιας στάσιμης οικονομίας. Ωστόσο, το γεγονός παραμένει ότι η Λευκορωσία ακόμα δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με την ΕΕ παραμένει σε αναστολή. Η Λευκορωσία παραμένει μια χώρα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα αψηφώνται επανειλημμένα, η πολιτική διαφωνία δεν είναι ανεκτή και η ελευθερία του τύπου είναι μακρινή χίμαιρα. Όταν αρχίσουμε να κουνάμε το καρότο, πρέπει να φροντίσουμε επίσης να έχουμε το μαστίγιο στο άλλο χέρι. Εντούτοις, προσωπικά ελπίζω ότι η Λευκορωσία, εάν δεν επανασυνδεθεί με τη Ρωσία, όπως θα αρέσκονταν ορισμένοι στο Κρεμλίνο, κάποια ημέρα θα καταλάβει τη δικαιωματική θέση της στην ευρωπαϊκή οικογένεια ελεύθερων εθνών."@el10
"Señora Presidenta, cuando un presidente en funciones gana todos los escaños en su Parlamento, cabe suponer que con toda probabilidad hay gato encerrado. Ni siquiera Robert Mugabe, en Zimbabue, logró una victoria electoral tan aplastante como la obtenida por el Presidente Lukashenko el mes pasado en Bielorrusia. No pongo en duda que el señor Lukashenko disfruta de una gran popularidad en un país muy aislado de lo que ha sido la realidad posterior a la dominación soviética. Pero su férreo control del poder ha convertido a su país en un paria internacional. Para la Unión Europea no tiene sentido recibir en casa al último dictador europeo. No obstante, deberíamos procurar siempre desafiar y, al mismo tiempo, también comprometernos con Bielorrusia. La reciente liberación de los presos políticos nos brinda, por lo tanto, una buena oportunidad. Todavía está por ver si los movimientos del señor Lukashenko constituirán una apertura a Occidente, pero deberíamos estar preparados para responder con nuestras propias iniciativas para reconocer y recompensar a Bielorrusia como es debido. No deberíamos descartar la posibilidad de que el Presidente Lukashenko esté chantajeando al Kremlin, que hasta ahora ha sido un elemento crucial para su monopolio en el poder político. Si éste fuera realmente el caso, la Unión Europea no debería tener miedo de aplicar la política del palo y la zanahoria y, por lo tanto, recibir con agrado la visita inminente del señor Martinov, Ministro de Asuntos Exteriores. Bielorrusia tiene mucho que ganar con un estrechamiento de lazos con la Unión Europea, entre otras cosas la mitigación de la pobreza generalizada provocada por el estancamiento de la economía. No obstante, la realidad es que Bielorrusia no es todavía miembro del Consejo de Europa. La ratificación de su Acuerdo de Colaboración y Cooperación con la Unión Europea sigue paralizada. Bielorrusia continúa siendo un país en el que los derechos humanos son ignorados a diario, donde no se tolera la disidencia política y la libertad de prensa es un sueño inalcanzable. Una vez que hayamos empezado a mostrar la zanahoria, deberíamos asegurarnos de que sujetamos todavía el palo en la otra mano. Personalmente, espero, no obstante, que Bielorrusia, si no vuelve a unirse a Rusia, como algunos en el Kremlin desearían, encuentre algún día su lugar legítimo entre la familia europea de naciones libres."@es21
"Proua juhataja, kui ametis olev president võidab kõik kohad oma parlamendis, siis võime arvatavasti oletada, et miski on valesti. Isegi Robert Mugabe ei suutnud Zimbabwes teha nii puhast tööd, nagu tegi president Aleksandr Lukašenka eelmisel kuul Valgevenes. Ma ei vaidle vastu, et Lukašenka naudib laialdast populaarsust riigis, mis on postsovetlikust reaalsusest suurel määral eraldatud. Ent ta raudne haare on muutnud tema riigi rahvusvaheliseks paariaks. Euroopa Liidul pole mõtet tervitada Euroopa viimase diktaatori viibimist oma ukselävel. Sellest hoolimata peaksime alati püüdma Valgevenet proovile panna ning samal ajal ka temaga sidemeid luua. Seega annab hiljutine poliitvangide vabastamine meile hea võimaluse. Võimalik, et see Lukašenka samm kujutab endast ainult avamängu Läänele, seda saame veel näha, kuid peaksime valmis olema vastama ergutusega, et Valgevenet asjakohaselt tunnustada ning hüvitada. Me ei tohiks arvestamata jätta võimalust, et Lukašenka šantažeerib Kremlit, mis siiani on olnud ülitähtis tegur tema poliitilise võimu haardes. Kui asi on nõnda, siis ei tohiks EL karta kasutada nii piitsa kui ka präänikut, ning sellepärast tervitan ma välisminister Martinovi peatset visiiti. Valgevenel on tihedamatest sidemetest Euroopa Liiduga võita palju ka peale stagneerunud majanduse põhjustatud laialdase vaesuse osalise leevenduse. Siiski jääb alles tõsiasi, et Valgevene pole siiani Euroopa Nõukogu liige. ELiga sõlmitava partnerlus- ja koostöölepingu ratifitseerimine on endiselt külmutatud. Valgevene jääb riigiks, kus inimõigused pidevalt tähele panemata jäetakse, poliitilist teisitimõtlemist ei sallita ning vaba ajakirjandus on kauge teostamatu unistus. Kui oleme kord juba hakanud präänikuga meelitama, siis peaksime ka kontrollima, kas meil ikka on piits teises käes. Mina isiklikult siiski loodan, et kui Valgevene ei taasühine Venemaaga, nagu Kremlis mõnele meeldiks, siis asub ta ühel päeval oma õigele kohale Euroopa vabade rahvaste peres."@et5
"Arvoisa puhemies, kun istuvan presidentin puolue saa kaikki paikat parlamentissa, voimme varmaankin epäillä, että jokin on pielessä. Edes Robert Mugabe ei saanut Zimbabwessa sellaista vaalivoittoa kuin presidentti Alexander Lukashenko Valko-Venäjällä. En kiistä Lukashenkon laajaa suosiota kansan keskuudessa tuossa maassa, joka on suurelta osin eristäytynyt neuvostoajan jälkeisestä todellisuudesta. Mutta hänen rautainen otteensa on tehnyt maasta kansainvälisen hylkiön. Euroopan unionin ei ole järkevää toivottaa Euroopan viimeistä diktaattoria tervetulleeksi portaillemme. Meidän pitäisi aina pyrkiä samanaikaisesti sekä haastamaan Valko-Venäjä että saamaan siihen yhteys. Näin ollen poliittisten vankien äskettäinen vapauttaminen antaa meille tilaisuuden. Jää nähtäväksi, onko Lukashenkon teossa kyse tunnusteluista Länttä kohtaan, mutta meidän pitäisi olla valmiita reagoimaan omilla kannustimillamme ja palkita Valko-Venäjä tilaisuuden tullen. Meidän ei pitäisi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Lukashenko kiristää Kremliä, joka on tähän asti taannut hänen pysymisensä vallassa. Jos kyse on tästä, EU:n ei pitäisi uskaltaa käyttää sekä keppiä että porkkanaa. Siksi panen tyytyväisenä merkille ulkoministeri Martinovin tulevan vierailun. Valko-Venäjä voi hyötyä paljon läheisemmistä suhteista Euroopan unioniin, eikä vähiten sen vuoksi, että talouden lamaannuksesta johtuvaa laajaa köyhyyttä voitaisiin näin lieventää osittain. Tosiasia on kuitenkin se, ettei Valko-Venäjä ole vieläkään Euroopan neuvoston jäsen. EU:n kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ratifiointiprosessi on jäädytetty. Valko-Venäjä on yhä maa, jossa ihmisoikeuksia loukataan jatkuvasti, jossa poliittista toisinajattelua ei suvaita ja jossa lehdistönvapaus on vain kaukainen unelma. Kun alamme heiluttaa porkkanaa, meidän pitää myös varmistaa, että keppi on yhä toisessa kädessämme. Itse toivon kovasti, että Valko-Venäjä – ellei se sitten yhdisty uudelleen Venäjän kanssa, kuten jotkut Kremlissä haluaisivat – saa oikeutetun paikkansa vapaiden kansakuntien eurooppalaisessa perheessä."@fi7
"Madame la Présidente, lorsqu’un président en exercice gagne tous les sièges au sein de son parlement, on peut probablement supposer qu’il y a quelque chose qui cloche. Même Robert Mugabe au Zimbabwe n’est pas parvenu à obtenir une victoire aussi écrasante que celle que le président Loukachenko a obtenue le mois dernier au Belarus. Je ne conteste pas le fait que M. Loukachenko bénéficie d’une popularité considérable dans un pays largement isolé de la réalité post-soviétique. Mais la main de fer avec laquelle il dirige le pays a fait de ce pays un paria international. Pour l’Union européenne, il n’est pas raisonnable d’accueillir la présence du dernier dictateur européen sur le pas de notre porte. Nous devrions néanmoins toujours nous efforcer de dénoncer le Belarus, tout en tentant de nouer un dialogue avec lui. La récente libération de prisonniers politiques nous en fournit dès lors l’occasion. Reste à voir si l’initiative de M. Loukachenko constitue une ouverture vers l’Occident, mais nous devrions être prêts à répondre avec nos propres mesures d’encouragement afin de reconnaître et de récompenser le Belarus comme il se doit. Nous ne devrions pas exclure la possibilité que M. Loukachenko fasse chanter le Kremlin, qui a jusqu’ici été vital à sa mainmise sur le pouvoir politique. Si cela est effectivement le cas, l’UE ne devrait pas avoir peur de brandir la carotte ainsi que le bâton et, par conséquent, saluer la visite imminente du ministre des affaires étrangères, M. Martinov. Le Belarus a beaucoup à gagner de liens plus étroits avec l’Union européenne, en particulier une réduction partielle de la pauvreté généralisée due à une économie stagnante. Reste néanmoins que le Belarus n’est pas encore membre du Conseil de l’Europe. La ratification de son accord de partenariat et de coopération avec l’UE reste gelée. Le Belarus reste un pays où les droits de l’homme sont régulièrement ignorés, où la dissension politique n’est pas tolérée et où la liberté de la presse est un lointain rêve impossible. Une fois que nous aurons commencé à agiter la carotte, nous devrions aussi nous assurer que nous tenons le bâton dans l’autre main. Personnellement, j’espère néanmoins que le Belarus, s’il ne se réunit pas avec la Russie comme certains au Kremlin le voudraient, occupera un jour la place qui lui revient au sein de la famille européenne des nations libres."@fr8
"Elnök asszony, amikor egy regnáló elnök begyűjti Parlamentjének összes képviselői helyét, talán joggal feltételezhetjük, hogy ott valami hibádzik. Még Robert Mugabének sem sikerült Zimbabwében olyan egyértelműen nyerni, mint Alexander Lukashenko elnöknek a múlt hónapban Fehéroroszországban. Nem vitatom, hogy Lukashenko nagy népszerűségnek örvend a poszt-szovjet valóságot alig ismerő országában. A hatalmon tartott vasmarok azonban országát nemzetközileg kitaszítottá tette. Az Európai Unió részéről nem tűnik bölcsnek, hogy kapuink előtt üdvözöljük az utolsó európai diktátort. Nekünk azonban, egyrészt, állandóan kihívást kell intéznünk, a másikon folyamatosan kapcsolatot kell tartanunk Fehéroroszországgal. A politikai foglyok közelmúltbeli elengedése utóbbira szolgáló alkalom. Meglátjuk majd, hogy Lukashenko lépése valódi nyitást jelent-e a Nyugat felé. Eközben saját ösztönzőinket is készenlétben kell tartani, hogy ahol ez indokolt, ott megfelelően elismerjük és honoráljuk Fehéroroszországot. Nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy Lukashenko a hatalma megtartásában eddig létfontosságú szerepet játszó Kremlt zsarolja. Amennyiben ez a helyzet, akkor az Uniónak nem kell ódzkodnia sem a mézesmadzag, sem a furkósbot alkalmazásától, és ennek fényében üdvözlöm Martinov külügyminiszter közelgő látogatását. Fehéroroszország sokat nyerhet az Európai Unióval való szorosabb kapcsolatok révén: nem utolsósorban a gazdasági stagnálással is magyarázható, széleskörű szegénység részleges enyhítését. Ezzel együtt tény, hogy Fehéroroszország még nem tagja az Európa Tanácsnak. Az Unióval való partnerségi és együttműködési megállapodásának ratifikációját jegeljük. Ez egy olyan ország, ahol mind a mai napig az emberi jogokat rendszeresen megsértik, nem tűrik a politikai ellenvéleményeket, és a szabad sajtó csak távoli álom. Ha egyszer elhúzzuk partnerünk orra előtt a mézesmadzagot, tartsuk másik kezünkben a furkósbotot is. Magam azonban remélem, hogy Fehéroroszország, hacsak nem egyesül Oroszországgal, amint azt a Kremlben egyesek szeretnék, egy napon elfoglalja jogos helyét a szabad nemzetek európai családjában!"@hu11
"Signora Presidente, quando un presidente in carica conquista tutti i seggi nel suo parlamento, possiamo ragionevolmente presumere che qualcosa non vada. Nemmeno Robert Mugabe in Zimbabwe è riuscito a fare il pienone come il presidente Lukashenko lo scorso mese in Bielorussia. Non contesto il fatto che il presidente Lukashenko goda di grande popolarità in un paese in larga misura isolato dalla realtà post-sovietica. Tuttavia, la sua presa al potere ha trasformato il suo paese in un paria internazionale. Per l’Unione europea non ha alcun senso porgere il benvenuto sulla nostra soglia all’ultimo dittatore europeo. Nondimeno dovremmo sempre cercare di stimolare la Bielorussia e, nel contempo, impegnarci con essa. Il recente rilascio di detenuti politici ci offre un’occasione. Resta da vedere se la mossa di Lukashenko rappresenta un’apertura a ovest, ma dovremmo essere pronti a rispondere con nostri incentivi per riconoscere e, ove del caso, ricompensare la Bielorussia. Non dovremmo escludere la possibilità che Lukashenko stia ricattando il Cremlino, sinora fondamentale per mantenere salda la sua posizione al potere. Se così fosse, l’Unione non dovrebbe aver timore di alternare il bastone alla carota, ragion per cui accolgo con favore l’imminente visita del ministro degli Esteri Martinov. La Bielorussia ha molto da guadagnare da legami più stretti con l’Unione europea, non da ultimo pensando alla parziale attenuazione della povertà generalizzata causata da un’economia stagnante. Resta però il fatto che la Bielorussia non è ancora membro del Consiglio d’Europa. La ratifica del suo accordo di partenariato e cooperazione con l’Unione è ancora congelata. La Bielorussia rimane un paese in cui i diritti dell’uomo sono sistematicamente ignorati, il dissenso politico non è tollerato e la libertà di stampa è un sogno lontano. Nel momento in cui iniziamo a mostrare la carota, dobbiamo anche accertarci che l’altra mano brandisca il bastone. Personalmente spero, in ogni caso, che la Bielorussia, se non dovesse essere riunificata alla Russia come alcuni al Cremlino vorrebbero, un giorno occupi il posto che di diritto le spetta nella famiglia europea di nazioni libere."@it12
"Ponia pirmininke, kai dabartinis prezidentas laimės visas vietas savo parlamente, tuomet galbūt ir galėsime sakyti, kad kažkas ne taip. Netgi Robertui Mugabei Zimbabvėje nepavyko taip švariai prasmukti, kaip praėjusį mėnesį Baltarusijoje pavyko Prezidentui Aleksandrui Lukašenkai. Nesiginčiju, kad A. Lukašenka yra labai populiarus neseniai nuo posovietinės tikrovės atsiskyrusioje šalyje. Tačiau jo geležinis kumštis valdžioje išstūmė šalį iš tarptautinės arenos. Europos Sąjungai nėra jokios prasmės kviesti paskutinį Europos diktatorių prie mūsų durų slenksčio. Nepaisant to, visada turime mesti iššūkį Baltarusijai, bet kartu ir su ja bendrauti. Todėl pastarasis žingsnis, kai buvo paleisti politiniai kaliniai, suteikia mums tokią progą. Ar šis A. Lukašenkos žingsnis yra tik mėginimas susitaikyti su Vakarais, dar pamatysime, o kol kas turime būti pasirengę paskatomis įvertinti Baltarusijos pastangas ir atsilyginti jai už tai kaip pridera. Turime neatmesti galimybės, kad A. Lukašenka tik šantažuoja Kremlių, kuris lig šiol buvo labai svarbus jo politiniam viešpatavimui. Jei pasirodys, kad tai tiesa, ES turėtų nebijoti ką nors žadėdama kelti ir sąlygas, todėl laukiu artėjančio Užsienio reikalų ministro S. Martynovo vizito. Baltarusija daug laimėtų iš artimesnių santykių su Europos Sąjunga, jau vien tuo, kad kažkiek sumažėtų dėl stagnuojančios ekonomikos išplitęs skurdas. Tačiau Baltarusija vis dar nėra Europos Tarybos narė. Jos Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su ES ratifikavimo procesas sustabdytas. Baltarusijoje vis dar nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, netoleruojamos kitokios politinės pažiūros, o laisva spauda – tolima, nepasiekiama svajonė. Kai pradėsime dalyti pažadus, turėsime kelti ir tam tikras sąlygas. Tačiau aš asmeniškai tikiuosi, kad Baltarusija, jei tik vėl nesusidės su Rusija, kaip kai kas Kremliuje norėtų, vieną dieną ras deramą vietą laisvų Europos tautų šeimoje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, kad visas deputātu vietas ieguvuši kandidāti, kuri atbalsta pašreizējo prezidentu, iespējams, var ienākt prātā doma, ka kaut kas nav kārtībā. Pat Zimbabvē neizdevās tik pilnīga uzvara kā prezidentam pagājušajā nedēļā Baltkrievijā. Es nestrīdos, ka ir ļoti populārs valstī, kura lielā mērā ir izolēta no postpadomju realitātes. Bet viņa dzelžainais varas tvēriens ir izstūmis viņa valsti no starptautiskās sabiedrības. Nebūtu prātīgi, ja Eiropas Savienība sveiktu Eiropas pēdējo diktatoru pie savām namdurvīm. Tomēr mums vienmēr vajadzētu censties gan polemizēt, gan vienlaikus arī sadarboties ar Baltkrieviju. Nesenā politieslodzīto atbrīvošana sniedz mums šādu iespēju. Vēl nav skaidrs, vai rīcība ir uvertīra Rietumiem, bet mums ir jābūt gataviem atbildēt ar mūsu pašu iniciatīvām, vajadzības gadījumā atzīstot Baltkrieviju un izsakot tai atzinību. Mēs nedrīkstam atmest varbūtību, ka šantažē Kremli, kurš līdz šim viņu ir ļoti atbalstījis viņa nežēlīgajā cīņā par politisko varu. Ja tā patiešām ir, ES nevajadzētu baidīties izmantot „burkāna un pātagas” pieeju, un tādēļ es atzinīgi vērtēju ārlietu ministra gaidāmo vizīti. Baltkrievija var daudz iegūt no ciešākiem kontaktiem ar Eiropas Savienību, ne tikai attiecībā uz daļēju plaši izplatītās nabadzības mazināšanu, ko radījusi stagnējošā ekonomika. Tomēr Baltkrievija joprojām nav Eiropas Padomes locekle. Tās partnerības un sadarbības nolīgums ar Eiropas Savienību joprojām ir iesaldēts. Baltkrievija joprojām ir valsts, kurā regulāri neievēro cilvēktiesības, necieš politiskos disidentus un kur brīva prese ir tāls sapnis. Kad mēs būsim sākuši kārdināt ar burkānu, mums arī jābūt drošiem, ka otrā rokā mums ir pātaga. Tomēr es personīgi ceru, ka Baltkrievija, ja tā neapvienosies ar Krieviju, kā to Kremlī daži vēlētos, kādu dienu ieņems savu pienācīgo vietu Eiropas brīvo nāciju saimē."@lv13
"Madam President, when a sitting president wins all the seats in his Parliament, we can probably assume that something is amiss. Not even Robert Mugabe in Zimbabwe has managed a clean sweep as President Alexander Lukashenko did last month in Belarus. I do not dispute that Lukashenko enjoys widespread popularity in a country largely insulated from post-Soviet reality. But his iron grip on power has turned his country into an international pariah. For the European Union it does not make sense to welcome the presence of the last European dictator on our own doorstep. Nevertheless, we should always seek to challenge and also at the same time to engage with Belarus. The recent release of political prisoners therefore presents us with an opportunity. Whether Lukashenko’s move constitutes an overture to the West remains to be seen, but we should be ready to respond with our own incentives to recognise and reward Belarus as appropriate. We should not discount the possibility that Lukashenko is blackmailing the Kremlin, which has hitherto been vital to his stranglehold on political power. If this is indeed the case the EU should not be afraid to wield the carrot as well as the stick and therefore I welcome Foreign Minister Martinov’s imminent visit. Belarus has much to gain from closer ties to the European Union, not least the partial alleviation of widespread poverty caused by a stagnating economy. Nevertheless the fact remains that Belarus is still not a member of the Council of Europe. Ratification of its Partnership and Cooperation Agreement with the EU remains frozen. Belarus remains a country where human rights are routinely disregarded, political dissent is not tolerated and a free press is a distant pipe dream. Once we have started dangling the carrot, we should also make sure we still have the stick in the other hand. I personally hope nevertheless that Belarus, if it does not reunite with Russia as some within the Kremlin would like, will one day enter its rightful place amongst the European family of free nations."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, wanneer een zittende president alle zetels in het parlement wint, kunnen we er wel vanuit gaan dat iets niet in de haak is. Zelfs Robert Mugabe in Zimbabwe heeft niet zo’n verpletterende overwinning behaald als president Alexander Loekasjenko vorige maand in Wit-Rusland. Ik betwist niet dat Loekasjenko een grote populariteit geniet in een land waaraan de harde post-Sovjet-realiteit grotendeels voorbij is gegaan. Maar zijn ijzeren greep op de macht heeft van het land een internationale paria gemaakt. Voor de Europese Unie lijkt het onbestaanbaar om in haar eigen voorportaal de laatste Europese dictator te verwelkomen. Desalniettemin moeten we steeds proberen Wit-Rusland uit te dagen en er tegelijkertijd betrekkingen mee te onderhouden. De recente vrijlating van politieke gevangenen daar, biedt ons de gelegenheid daartoe. Of de stap van Loekasjenko is bedoeld als opening naar het Westen staat nog te bezien, maar we moeten bereid zijn om positieve stappen van Wit-Rusland als zodanig te erkennen en dienovereenkomstig te belonen. We moeten niet de mogelijkheid uitsluiten dat Loekasjenko bezig is het Kremlin te chanteren, dat tot nog toe voor hem van vitaal belang is geweest om zijn politieke macht te behouden. Als dat inderdaad zo is, dan moet de EU niet bang zijn om Wit-Rusland zowel met wortel als met stok tegemoet te treden. Vandaar dat we het aanstaande bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Martynov toejuichen. Wit-Rusland heeft veel te winnen bij nauwere banden met de Europese Unie, niet in de laatste plaats vermindering van de wijdverspreide armoede die door de economische stilstand is ontstaan. Toch is Wit-Rusland nog steeds geen lid van de Raad van Europa en is de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met de EU nog steeds niet geratificeerd. Wit-Rusland is nog steeds een land waar mensenrechten stelselmatig worden geschonden, politieke tegenstand niet wordt getolereerd en een vrije pers een onbereikbaar ideaal lijkt. Als we de wortel gaan voorhouden, moeten we niet de stok laten vallen. Toch koester ik persoonlijk de hoop dat wanneer Wit-Rusland zich niet met Rusland herenigt – wat sommigen in het Kremlin graag zouden zien – het ooit zijn rechtmatige plaats in de Europese familie van vrij naties zal innemen."@nl3
"Pani przewodnicząca! Kiedy partia urzędującego prezydenta zdobywa wszystkie miejsca w parlamencie, możemy zapewne uznać, że coś jest nie tak. Nawet Robertowi Mugabe w Zimbabwe nie udał się taki ruch, jaki wykonał prezydent Łukaszenko na Białorusi w zeszłym miesiącu. Nie kwestionuję tu tego, że Łukaszenko cieszy się dużą popularnością w kraju dość dobrze izolowanym od rzeczywistości postsowieckiej. Ale sprawowana przez niego żelazną ręką władza zamieniła Białoruś w międzynarodowego pariasa. Unia Europejska wcale nie cieszy się z tego, że na jej progu stoi ostatni europejski dyktator. Niemniej jednak, zawsze powinniśmy rzucać wyzwanie i równocześnie angażować się w kontakty z Białorusią. Dlatego uwolnienie więźniów politycznych, do którego ostatnio doszło, stanowi dla nas doskonałą okazję. Jeszcze nie wiadomo, czy zachowanie Łukaszenki stanowi krok w kierunku Zachodu, ale powinniśmy być gotowi, by w odpowiedzi na nie zastosować własne zachęty, które wyrażałyby nasze uznanie i byłyby odpowiednią nagrodą dla Białorusi. Nie powinniśmy wykluczać możliwości, że Łukaszenko szantażuje Kreml, który do tej pory odgrywał kluczową rolę w utrzymaniu przez niego kontroli nad władzą polityczną. Jeżeli tak faktycznie jest, wówczas UE nie powinna obawiać się skorzystać z kija, jak również z marchewki, dlatego cieszę się na mającą wkrótce nastąpić wizytę Ministra Spraw Zagranicznych, pana Martinowa. Białoruś może wiele zyskać na bliższych kontaktach z Unia Europejską, zwłaszcza w zakresie częściowego złagodzenia powszechnego ubóstwa będącego wynikiem stagnacji w gospodarce. Niemniej jednak pozostaje faktem, że Białoruś nadal nie jest członkiem Rady Europy. Ratyfikacja umowy o partnerstwie i współpracy z UE została zamrożona. Białoruś pozostaje krajem, w którym prawa człowieka są regularnie lekceważone, sprzeciw wobec polityki nie jest tolerowany, a wolna prasa pozostaje mrzonką. Jak już zaczęliśmy pokazywać marchewkę, powinniśmy również upewnić się, że w drugiej ręce trzymamy kij. Niemniej, osobiście mam nadzieję, że jeśli Białoruś nie zjednoczy się z Rosją, jak chcieliby niektórzy decydenci z Kremla, pewnego dnia znajdzie się na przynależnym jej miejscu wśród europejskiej rodziny wolnych narodów."@pl16
"Senhora Presidente, quando um presidente em exercício de funções ganha todos os lugares no seu parlamento, poder-se-á provavelmente partir do princípio de que qualquer coisa não está bem. Nem mesmo Robert Mugabe, no Zimbabué, conseguiu ganhar com uma limpeza igual à do Presidente Alexander Lukashenko, no mês passado, na Bielorrússia. Não contesto que Lukashenko desfrute de grande popularidade num país em grande parte isolado da realidade pós-soviética. Mas a mão de ferro com que se agarra ao poder transformou o seu país num pária internacional. Para a União Europeia não faz sentido aceitar com agrado a presença do último ditador europeu à nossa porta. Ainda assim, devemos procurar sempre questionar a Bielorrússia, e ao mesmo tempo manter relações com aquele país. A recente libertação de presos políticos oferece-nos, por isso, uma oportunidade. Se a iniciativa de Lukashenko constitui uma abertura ao Ocidente, isso é algo que ainda teremos de ver, mas devemos estar prontos para responder com os nossos próprios incentivos de reconhecimento e recompensa para a Bielorrússia, conforme o caso. Não devemos pôr de parte a possibilidade de Lukashenko estar a fazer chantagem com o Kremlin, o que até agora tem sido vital para se manter agarrado com unhas e dentes ao poder político. Se realmente for esse o caso, a UE não deverá ter receio de brandir tanto a cenoura como o pau, e por isso aceito de bom grado a visita iminente do Ministro dos Negócios Estrangeiros Serguey Martynov. A Bielorrússia tem muito a ganhar com um maior estreitamento dos laços que a unem à União Europeia, sobretudo no que respeita a atenuar parcialmente a pobreza generalizada, fruto de uma economia em estagnação. Todavia, continua a ser um facto que a Bielorrússia ainda não é membro do Conselho da Europa. A ratificação do seu Acordo de Parceria e Cooperação com a UE permanece congelada. A Bielorrússia continua a ser um país onde os direitos humanos são, por rotina, desconsiderados, a contestação política não é tolerada e a liberdade de imprensa é um sonho distante e porventura irrealizável. Uma vez que começámos a abanar a cenoura, devemos certificar-nos também de que continuamos a ter o pau na outra mão. Pessoalmente espero, no entanto, que a Bielorrússia, se não voltar a unir-se com a Rússia, como seria do agrado de alguns elementos do Kremlin, venha um dia a ocupar o lugar que legitimamente lhe pertence no seio da família europeia de nações livres."@pt17
"Madam President, when a sitting president wins all the seats in his Parliament, we can probably assume that something is amiss. Not even Robert Mugabe in Zimbabwe has managed a clean sweep as President Alexander Lukashenko did last month in Belarus. I do not dispute that Lukashenko enjoys widespread popularity in a country largely insulated from post-Soviet reality. But his iron grip on power has turned his country into an international pariah. For the European Union it does not make sense to welcome the presence of the last European dictator on our own doorstep. Nevertheless, we should always seek to challenge and also at the same time to engage with Belarus. The recent release of political prisoners therefore presents us with an opportunity. Whether Lukashenko’s move constitutes an overture to the West remains to be seen, but we should be ready to respond with our own incentives to recognise and reward Belarus as appropriate. We should not discount the possibility that Lukashenko is blackmailing the Kremlin, which has hitherto been vital to his stranglehold on political power. If this is indeed the case the EU should not be afraid to wield the carrot as well as the stick and therefore I welcome Foreign Minister Martinov’s imminent visit. Belarus has much to gain from closer ties to the European Union, not least the partial alleviation of widespread poverty caused by a stagnating economy. Nevertheless the fact remains that Belarus is still not a member of the Council of Europe. Ratification of its Partnership and Cooperation Agreement with the EU remains frozen. Belarus remains a country where human rights are routinely disregarded, political dissent is not tolerated and a free press is a distant pipe dream. Once we have started dangling the carrot, we should also make sure we still have the stick in the other hand. I personally hope nevertheless that Belarus, if it does not reunite with Russia as some within the Kremlin would like, will one day enter its rightful place amongst the European family of free nations."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, keď úradujúci prezident získa všetky kreslá vo svojom parlamente, môžeme pravdepodobne predpokladať, že niečo nie je v poriadku. Dokonca ani Robert Mugabe v Zimbabwe to nedokázal uskutočniť tak dokonale ako prezident Alexander Lukašenko minulý mesiac v Bielorusku. Nespochybňujem, že Lukašenko sa teší obrovskej popularite v krajine, ktorá je do značnej miery izolovaná od postsovietskej reality. Avšak jeho železná vláda jeho krajinu premenila na vydedenca medzinárodného spoločenstva. Pre Európsku úniu nemá zmysel vítať na svojom prahu prítomnosť posledného európskeho diktátora. I tak by sme sa však mali stále usilovať o konfrontáciu s Bieloruskom a zároveň by sme sa mali voči nemu zaviazať. Nedávne prepustenie politických väzňov preto pre nás predstavuje príležitosť. Či Lukašenkov krok predstavuje predohru k obratu na Západ, to sa ešte ukáže, mali by sme však byť pripravení zareagovať vlastnými iniciatívami, aby sme Bielorusku vhodným spôsobom prejavili uznanie a odmenili ho. Nemali by sme nechať bez povšimnutia možnosť, že Lukašenko vydiera Kremeľ, ktorý bol až doteraz životne dôležitý pre jeho pevné uchopenie politickej moci. Ak je to tak naozaj, EÚ by sa nemala báť použiť cukor aj bič. Z tohto dôvodu vítam očakávanú návštevu ministra zahraničných vecí Martynova. Bielorusko môže z úzkych vzťahov s Európskou úniou veľa získať, v neposlednom rade aj čiastočné zmiernenie rozsiahlej chudoby spôsobenej stagnujúcim hospodárstvom. Napriek tomu zostáva faktom, že Bielorusko ešte stále nie je členom Rady Európy. Ratifikácia jej Dohody o partnerstve a spolupráci s EÚ je ešte stále pozastavená. Bielorusko zostáva krajinou, kde sa bežne porušujú ľudské práva, kde sa netoleruje politická opozícia a kde je slobodná tlač len vzdialeným zbožným želaním. Keď už sme raz začali mávať tým cukrom, mali by sme zabezpečiť aj to, že v druhej ruke budeme stále zvierať bič. Ja osobne predsa len dúfam, že Bielorusko – ak sa znovu nezjednotí s Ruskom, ako by to chceli niektorí predstavitelia Kremľa – jedného dňa zaujme svoje právoplatné miesto v európskej rodine slobodných národov."@sk19
". Gospa predsednica, ko predsednik seje dobi vse sedeže v Parlamentu, lahko verjetno predvidevamo, da je nekaj narobe. Niti Robert Mugabe v Zimbabveju ni uspel dobiti vseh sedežev, kot jih je dobil predsednik Aleksander Lukašenko prejšnji mesec v Belorusiji. Nisem oporekal, da Lukašenko uživa široko priljubljenosti v državi, ki je v veliki meri izolirana od postsovjetske realnosti. A njegov železni prijem oblasti je njegovo državo spremenil v mednarodno izobčenko. Evropski uniji se ne zdi smiselno pozdravljati prisotnosti zadnjega evropskega diktatorja na njenem lastnem pragu. Kljub temu pa bi si morali vedno prizadevati za kljubovanje Belorusiji in hkrati tudi za ukvarjanje z njo. Nedavna izpustitev političnih zapornikov zato za nas predstavlja veliko priložnost. Videli bomo še, ali je del Lukašenkove poteze zbližanje z Zahodom, a pripravljeni bi morali biti, da se odzovemo s svojimi lastnimi pobudami za priznanje in nagraditev Belorusije, kot ustreza. Ne bi smeli dvomiti v možnost, da Lukašenko izsiljuje Kremelj, ki je bil doslej bistven za njegovo trdnjavo politične moči. Če je res tako, potem se EU ne bi smela bati uporabljati tako korenčka kot tudi palice in zato pozdravljam visoki obisk zunanjega ministra Martinova. Belorusija lahko mnogo pridobi od tesnejših vezi z Evropsko unijo, nenazadnje delno odpravo zelo razširjene revščine, ki jo povzroča gospodarstvo, ki stagnira. Kljub temu ostaja dejstvo, da Belorusija še vedno ni članica Sveta Evrope. Ratifikacija njenega Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju z EU ostaja zamrznjena. Belorusija ostaja država, kjer se človekove pravice rutinsko zanemarjajo, politično mnenje ne dopušča, svobodni tisk pa so le sanje v daljavi. Ko začnemo mahati s korenčkom, bi morali prav tako poskrbeti, da bomo imeli še vedno palico v drugi roki. Osebno kljub temu upam, da bo Belorusija, če se ne bo ponovno združila z Rusijo, kot bi želeli nekateri v Kremlju, nekega dne upravičeno zasedla svoje mesto v družini svobodnih evropskih narodov."@sl20
"Fru talman! När en sittande president vinner alla platser i sitt parlament kan vi antagligen utgå från att något är galet. Inte ens Robert Mugabe i Zimbabwe har lyckats göra rent hus som president Aleksandr Lukasjenko gjorde förra månaden i Vitryssland. Jag ifrågasätter inte att Lukasjenko är mycket populär i ett land som i hög grad isolerats från verkligheten i tiden efter Sovjetunionen. Men hans järngrepp om makten har gjort hans land till internationell paria. För EU är det inte förnuftigt att välkomna närvaron av Europas siste diktator alldeles inpå knutarna. Vi bör dock alltid sträva efter att utmana och samtidigt också samarbeta med Vitryssland. Frigivningen av politiska fångar nyligen utgör därför en möjlighet för oss. Om Lukasjenkos åtgärd är ett öppnande mot väst återstår att se, men vi bör vara redo att svara med våra egna incitament för att erkänna och belöna Vitryssland på lämpligt sätt. Vi bör inte bortse från möjligheten att Lukasjenko utövar utpressning mot regeringen i Kreml, som hittills varit av avgörande betydelse för hans järngrepp om den politiska makten. Om det är så bör vi inte från EU:s sida vara rädda att använda både moroten och piskan, och jag välkomnar därför utrikesminister Sergej Martynovs kommande besök. Vitryssland har mycket att vinna på närmare förbindelser med EU, inte minst en viss lindring av den omfattande fattigdom som ekonomins stagnation orsakat. Faktum kvarstår dock: Vitryssland är fortfarande inte medlem av Europarådet. Ratificeringen av dess partnerskaps- och samarbetsavtal med EU ligger fortfarande på is. Vitryssland förblir ett land där mänskliga rättigheter systematiskt åsidosätts, politiskt oliktänkande inte tolereras och en fri press är en avlägsen önskedröm. När vi väl har börjat vifta med moroten måste vi också se till att vi har kvar piskan i andra handen. Personligen hoppas jag ändå att Vitryssland, om man inte återförenas med Ryssland som somliga i Kreml skulle vilja, en dag tar sin rättmätiga plats i den europeiska familjen av fria nationer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Charles Tannock,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"Martinov"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph