Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-10-08-Speech-3-038"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081008.14.3-038"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, what a funny old European Union it is, isn’t it? Last Saturday afternoon, after a jolly good lunch at the Élysée, the European leaders stood on the steps and they talked with fairly weak smiles about solidarity. The smiles were weak, of course, because President Sarkozy’s US-style bail-out plan had already collapsed into the dust. But nonetheless, ‘United we stand’ is what was said. And yet, with almost comic hypocrisy, the German Chancellor decided that German interests come first and European interests come second, and she acted – and, perhaps for the first time in years, she got loud applause from her own electorate. Of course it was the Irish that started this trend the week before by going their own way, and my admiration for Ireland grows by the day. But I think the last week is going to prove to be the watershed moment for this entire European project. You see, the only way to stop countries acting in their own national interest is to take that power away from them – to form a treasury department, there in Frankfurt, that has power over tax, and power over government spending. Indeed I have heard some of the EU extremists this afternoon effectively call for that. Yet you cannot do it, because it will not command public support. In fact to do that would be even more unpopular than your hated Lisbon Treaty. No: it is more likely that what has happened in the last week marks the beginning of the end. The markets are saying it already. Italian government bonds now yield 1% more than German- or French-issued government bonds. The markets are saying that economic and monetary union will not last. And I am not surprised, because it never was an optimal currency zone. One interest rate could never fit all these different countries, and you have never had proper public support. But it must be one thing or the other. It is either a full EU state that controls everything, or it is disintegration and back to national control. The credit crunch is hitting and hurting all of us, but I see a speck of light at the end of the tunnel. I see a dividend: possibly the beginning of the end of this whole mad and unwanted project."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, stará dobrá Evropská unie je zábavná, že? Minulou sobotu odpoledne po výborném obědě v Elysejském paláci stáli evropští vedoucí představitelé na schodech a s mdlými úsměvy hovořili o solidaritě. Je pochopitelné, že s mdlými úsměvy, protože v té době se již záchranný plán prezidenta Sarkozyho v americkém stylu zřítil jako domeček z karet. Nicméně i přesto zaznělo „v jednotě je síla“. Je však komické, že se německá kancléřka pokrytecky rozhodla, že zájmy Německa jsou přednější než zájmy Evropy, a podle toho také jednala – a pravděpodobně poprvé po dlouhé době sklidila hlasitý potlesk svých voličů. Tento trend přineslo samozřejmě Irsko, když si týden před tím zvolilo jít vlastní cestou, a tím získalo můj velký obdiv. Domnívám se, že minulý týden se stane předělovým pro celý evropský projekt. Chápejte, jediný způsob jak zabránit státům, aby jednaly ve svém vlastním zájmu, je tuto pravomoc jim odebrat – ustavit ministerstvo financí ve Frankfurtu, jež bude spravovat daně a výdaje vlád. Dnes jsem opravdu slyšel, jak o to někteří zastánci extrémních názorů v EU žádali. Nicméně nelze to uskutečnit, neboť takové opatření nezíská podporu veřejnosti. Mělo by ještě menší popularitu než vaše nenáviděná Lisabonská smlouva. Nikoli, je pravděpodobnější, že události minulého týdne jsou dokladem začínajícího konce. A trhy to již potvrzují. Výnos z italských státních dluhopisů je nyní o 1 % vyšší než dluhopisy vydané v Německu nebo Francii. Trhy předpovídají, že hospodářská a měnová unie nevydrží. A mě to nepřekvapuje, protože nikdy nebyla optimální měnovou zónou. Jedna úroková sazba nemůže obsáhnout rozdíly mezi všemi státy, a nikdy jste pro ni neměli výraznou veřejnou podporu. Je však třeba si vybrat ze dvou možností – evropský stát v plné míře, který má kontrolu nade všemi oblastmi, nebo rozpad a návrat k národní správě. Úvěrová krize na nás všechny citelně dopadá, já však vidím světlo na konci tunelu. Je jím možnost, že nastává začátek konce tohoto ztřeštěného a nechtěného projektu."@cs1
"Fru formand! Den er en sjov størrelse, den gamle Union, ikke sandt? Sidste søndag eftermiddag, efter en rigtig god frokost i Élysée-palæet, stod de europæiske ledere på trappetrinnene og talte med påtagede smil om solidaritet. Smilene var naturligvis påtagede, fordi præsident Sarkozys amerikansk inspirerede hjælpeplan allerede var kuldsejlet. Ikke desto mindre sagde han, at vi står sammen. Alligevel og med nærmest komisk snæversynethed besluttede den tyske kansler, at tyske interesser kommer i første række og europæiske i anden, og hun skred til handling – og måske for første gang i flere år fik hun et bragende bifald fra sine egne vælgere. Det var naturligvis irerne, der startede denne trend ugen forinden ved at gå egne veje, og min beundring for Irland vokser dag for dag. Jeg tror imidlertid, at sidste uges begivenheder vil vise sig at blive vendepunktet for hele dette europæiske projekt. Som De kan se, er den eneste mulighed for at forhindre landene i at pleje nationale interesser at fratage dem magt – at oprette et finansministerium i Frankfurt med skattemæssige beføjelser og kontrol over de statslige udgifter. Her i eftermiddag hørte jeg ligefrem nogle EU-fanatikere direkte opfordre hertil. De kan dog ikke gøre det, for det vil ikke vinde genklang i offentligheden. Idéen ville rent faktisk være endnu mere upopulær end Deres forhadte Lissabontraktat. Nej, det er mere sandsynligt, at det, der skete i sidste uge, markerer begyndelsen til enden. Markederne afspejler det allerede. Italienske statsobligationer giver nu et afkast, der er et procentpoint højere end tyske og franske statsobligationer. Markederne afspejler, at Den Økonomiske og Monetære Union ikke vil bestå. Og jeg er ikke overrasket, for der var aldrig tale om et optimalt valutaområde, da én og samme rentesats aldrig ville passe på alle disse forskellige lande. Desuden har De har aldrig reelt haft offentlighedens opbakning. Det må imidlertid være enten eller: enten en egentlig EU-stat, som kontrollerer alt, eller Unionens opløsning og en tilbagevenden til national kontrol. De strammere kreditvilkår rammer og skader os alle, men jeg kan se en sprække af lys for enden af tunnelen. Jeg ser en bonus, nemlig en mulig begyndelse til enden for dette vanvittige og uønskede projekt."@da2
"Frau Präsidentin! Ist dies nicht eine lustige alte Europäische Union? Am letzten Samstagnachmittag standen die führenden Politiker Europas nach einem tollen Mittagessen im Elysée-Palast auf den Stufen und sprachen mit einem recht schwachen Lächeln von Solidarität. Ihr Lächeln war natürlich deshalb schwach, weil sich der Rettungsplan von Präsident Sarkozy im US-amerikanischen Stil bereits in Staub aufgelöst hatte. Dennoch war „Vereint stehen wir“ das Motto. Trotzdem entschied die deutsche Kanzlerin auf fast komisch-heuchlerische Weise, dass die deutschen Interessen Vorrang haben vor den europäischen Interessen und handelte entsprechend. Vielleicht zum ersten Mal seit Jahren erhielt sie von ihrer Wählerschaft lauten Applaus. Natürlich waren es die Iren, die diesen Trend, den eigenen Weg zu gehen, eine Woche zuvor eingeleitet hatten, und meine Bewunderung für Irland nimmt jeden Tag zu. Letzte Woche wird meiner Ansicht nach aber zum Wendepunkt für das ganze europäische Projekt. Wie Sie sehen, kann man es nur verhindern, dass Länder in eigenem Interesse handeln, indem man diese Möglichkeit unterbindet, indem man also in Frankfurt ein Finanzministerium schafft, das über Steuern und Staatsausgaben entscheidet. In der Tat habe ich heute Nachmittag gehört, dass dies von einigen Extremisten der EU wirklich gefordert wurde. Dennoch ist dies nicht möglich, weil diese Idee keine öffentliche Unterstützung finden würde. Dieser Vorschlag wäre sogar noch unbeliebter als der verhasste Vertrag von Lissabon. Nein, es ist wahrscheinlicher, dass die Ereignisse der letzten Woche den Anfang vom Ende darstellen. Auf den Märkten zeigt sich dies bereits. Italienische Staatsanleihen erzielen jetzt 1 % mehr als in Deutschland oder Frankreich ausgegebene Staatsanleihen. Die Märkte sagen, dass die Wirtschafts- und Währungsunion keinen Bestand haben wird. Und das wundert mich nicht, weil sie noch nie eine optimale Währungszone gewesen ist. Ein Zinssatz war noch nie genug für all diese unterschiedlichen Länder, und auch die öffentliche Unterstützung war noch nie stark genug. Aber man muss sich für eine der beiden Varianten entscheiden. Entweder haben wir einen kompletten EU-Staat, der alles kontrolliert, oder wir lösen das Ganze auf und kehren zurück zur nationalstaatlichen Kontrolle. Die Kreditklemme betrifft uns alle und zieht uns alle in Mitleidenschaft, aber ich kann am Ende des Tunnels etwas Licht sehen. Ich sehe eine Dividende: Möglicherweise ist dies der Anfang vom Ende dieses ganzen verrückten und unerwünschten Projekts."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, τι αστεία που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν βρίσκετε; Το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου, ύστερα από ένα απολαυστικότατο γεύμα στα Ηλύσια Πεδία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στάθηκαν στα σκαλιά και συζήτησαν περί αλληλεγγύης με αρκετά ισχνά χαμόγελα. Τα χαμόγελα ήταν ισχνά, φυσικά, επειδή το σχέδιο στήριξης, τύπου ΗΠΑ, του Προέδρου Sarkozy είχε ήδη καταρρεύσει. Εντούτοις, η δήλωσή του ήταν «Είμαστε ενωμένοι». Και όμως, σχεδόν με κωμική υποκρισία, η Γερμανίδα καγκελάριος αποφάσισε ότι προηγούνται τα γερμανικά συμφέροντα και έπονται τα ευρωπαϊκά, και ενέργησε αναλόγως – και, ίσως για πρώτη φορά επί σειρά ετών, χειροκροτήθηκε θερμά από τους ψηφοφόρους της. Φυσικά, αυτή η τάση ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα από τους Ιρλανδούς, οι οποίοι αποφάσισαν να χαράξουν δική τους πορεία, και ο θαυμασμός μου για την Ιρλανδία αυξάνεται καθημερινά. Νομίζω, όμως, ότι η προηγούμενη εβδομάδα πρόκειται να αποδειχτεί σημείο καμπής για αυτό το ευρωπαϊκό έργο στο σύνολό του. Βλέπετε, ο μόνος τρόπος να σταματήσουν οι χώρες να δρουν σύμφωνα με τα εθνικά τους συμφέροντα είναι να στερηθούν αυτές τις εξουσίες – να συσταθεί ένα υπουργείο οικονομικών, εκεί στη Φρανκφούρτη, το οποίο θα είναι αρμόδιο για τη φορολογία και τις κυβερνητικές δαπάνες. Μάλιστα, άκουσα ορισμένους εξτρεμιστές της ΕΕ σήμερα το μεσημέρι να ζητούν στην ουσία κάτι τέτοιο. Ωστόσο, δεν μπορείτε να το κάνετε, επειδή δεν θα έχει την υποστήριξη του κοινού. Στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο θα ήταν ακόμα λιγότερο δημοφιλές από τη μισητή σας Συνθήκη της Λισαβόνας. Όχι: το πιθανότερο είναι ότι τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας σημαίνουν την αρχή του τέλους. Οι αγορές το υποδεικνύουν ήδη. Τα ιταλικά κυβερνητικά ομόλογα έχουν τώρα απόδοση κατά 1% μεγαλύτερη από τα κυβερνητικά ομόλογα που εξέδωσε η Γερμανία ή η Γαλλία. Οι αγορές υποδεικνύουν ότι η οικονομική και νομισματική ένωση δεν θα διαρκέσει. Και αυτό δεν με εκπλήσσει, εφόσον ποτέ δεν υπήρξε η ιδανική νομισματική ζώνη. Ένα επιτόκιο δεν θα μπορούσε ποτέ να ταιριάζει σε όλες αυτές τις διαφορετικές χώρες και ποτέ δεν είχατε επαρκή στήριξη του κοινού. Ωστόσο, μόνο ένα από τα δύο μπορεί να ισχύσει. Είτε θα υπάρχει ένα πλήρες κράτος της ΕΕ που θα ελέγχει τα πάντα, είτε θα υπάρχει αποσύνθεση και επιστροφή στον εθνικό έλεγχο. Η πιστωτική στενότητα μάς πλήττει και μας βλάπτει όλους, αλλά διαφαίνεται ένα ίχνος φωτός στην άκρη της σήραγγας. Βλέπω κάτι θετικό: πιθανώς την αρχή του τέλους όλου αυτού του παράλογου και ανεπιθύμητου έργου."@el10
"Señora Presidenta, qué curiosa es nuestra Unión Europea, ¿verdad? El sábado pasado por la tarde, después de la agradable comida ofrecida en el Elíseo, los dirigentes europeos posaron en la escalinata y hablaron de solidaridad con tímidas sonrisas. Las sonrisas eran modestas, desde luego, porque el plan de rescate financiero del Presidente Sarkozy, tan al estilo de los Estados Unidos, ya se había hecho añicos. No obstante, se dijo: «Si permanecemos unidos, seguiremos en pie». Y sin embargo, con una hipocresía casi cómica, la Canciller alemana decidió que los intereses alemanes van primero y los intereses europeos después, y actuó; y, tal vez por primera vez en muchos años, obtuvo un fuerte aplauso de su propio electorado. Por supuesto, los irlandeses habían inaugurado esta tendencia la semana anterior, cuando decidieron seguir su propio camino, y mi admiración por Irlanda va en aumento cada día. Pero creo que lo ocurrido la semana pasada resultará ser el momento clave de todo este proyecto europeo. Como ven, el único modo de evitar que los países actúen en su propio interés nacional es retirarles ese poder: crear un departamento fiscal, en Frankfurt, que tenga competencia en materia de impuestos y poder sobre el gasto del Gobierno. De hecho, esta tarde he escuchado a algunos extremistas de la Unión Europea pedirlo efectivamente. Aunque usted no podrá hacerlo, porque no contará con el apoyo del público. En realidad, hacerlo resultaría incluso menos popular que su Tratado de Lisboa, tan odiado. No, hay que verlo más bien así: lo ocurrido la semana pasada marca el principio del fin. Los mercados ya lo están diciendo. Los bonos del Gobierno italiano rinden un 1 % más que los bonos emitidos por el Gobierno alemán o el francés. Los mercados están diciendo que la unión económica y monetaria no será duradera. Y no me sorprende, porque nunca fue una zona monetaria óptima. Un único tipo de interés no podía encajar en países tan dispares, y nunca ha recibido el apoyo adecuado del público. Pero debemos elegir entre una cosa u otra. O bien un Estado europeo integral que lo controle todo, o bien la desintegración y la vuelta al control nacional. La crisis del crédito nos está perjudicando y dañando a todos, pero veo un punto de luz al final del túnel. Veo un dividendo: posiblemente el principio del fin de este desquiciado proyecto que nadie quiere."@es21
"Proua juhataja, see vana Euroopa Liit on küll naljakas, kas pole? Eelmise laupäeva pärastlõunal, pärast väga tublit lõunasööki Élyséel, seisid Euroopa liidrid trepiastmetel ja vestlesid üsna ebakindlate naeratuste saatel solidaarsusest. Naeratused olid muidugi ebakindlad sellepärast, et president Sarkozy USA-stiilis käendamiskeelu plaan oli juba põrmuks varisenud. Kuid sellest hoolimata kinnitati, et ühiselt jääme me püsima. Ja ikkagi otsustas Saksamaa kantsler peaaegu koomilise silmakirjalikkusega, et kõigepealt tulevad Saksamaa huvid ja alles teises järjekorras Euroopa huvid, ning ta tegutses ja pälvis arvatavasti esimest korda aastate jooksul valju aplausi oma valijaskonnalt. Muidugi olid need iirlased, kes oma teed minnes sellise suundumuse nädala eest algatasid, ning mu imetlus Iirimaa vastu kasvab iga päevaga. Kuid ma arvan, et eelmine nädal osutub asjaolude muutuse hetkeks tervele selle Euroopa projektile. Vaadake, ainus viis takistada riike tegutsemast nende oma rahvuslikes huvides, on võtta neilt selleks volitused: moodustada siin, Frankfurdis üks rahandusosakond, millel on võim maksude ja valitsuse kulude üle. Tõepoolest, olen kuulnud mõningaid tollest pärastlõunast pärit ELi ekstremiste selleks tagajärjekalt üles kutsumas. Siiski ei saa te seda teha, sest see ei leia riikide toetust. Tegelikult oleks see isegi veel ebapopulaarsem kui teie vihatud Lissaboni leping. Ei, palju tõenäolisem on see, et eelmisel nädalal juhtunu märgib lõpu algust. Turud juba ütlevadki seda. Itaalia valitsuse võlakirjad toovad nüüd 1% rohkem sisse kui Saksamaa või Prantsusmaa valitsuse väljaantud võlakirjad. Turud ütlevad, et majanduslik ja rahaline liit ei jää püsima. Mind see ei üllata, sest see pole kunagi olnud optimaalne käibimistsoon. Sama intressimäär ei sobi iialgi kõigile neile erinevatele riikidele ja te ei saa iialgi vajalikku riiklikku toetust. Ent tuleb valida kas üks või teine. See on kas terviklik ELi riik, mis hoiab kõike kontrolli all või see on desintegreerumine ja tagasi riikide kontrolli alla minek. Krediidiraskused löövad ja haavavad meid kõiki, kuid ma näen tunneli lõpus tillukest valguselaiku. Ma näen dividende: see tähendab kogu selle hullumeelse ja soovimatu projekti lõpu võimalikku algust."@et5
"Arvoisa puhemies, tämä on vanha kunnon Euroopan unioni, eikö vaan? Viime lauantaina iltapäivällä riemukkaan lounaan jälkeen Élysee-palatsissa Euroopan johtajat seisoivat portailla ja keskustelivat melko vaimeasti hymyillen solidaarisuudesta. Hymyt olivat vienoja, luonnollisesti, koska presidentti Sarkozyn amerikkalaistyylinen pelastusjärjestelmä oli jo hävinnyt pölynä ilmaan. Mutta silti sanoma oli "yhdessä seisomme". Ja melkeinpä koomisen tekopyhästi Saksan liittokansleri päätti, että Saksan edut ajavat Euroopan etujen edelle, ja hän toimi – ja ehkäpä ensimmäistä kertaa vuosiin hän sai raikuvat suosionosoitukset omilta äänestäjiltään. Irlantilaiset tietenkin aloittivat tämän trendin kulkemalla omaa tietään viikkoa aikaisemmin, ja ihailuni Irlantia kohtaan kasvaa päivä päivältä. Mutta uskon, että viime viikko osoittautuu vielä käännekohdaksi koko Eurooppa-hankkeelle. Ainut keino estää maita toimimasta omien kansallisten etujen mukaisesti on nimittäin ottaa niiltä tuo valta pois ja perustaa Frankfurtiin eräänlainen valtiovarainministeriö, jolla on valta määrätä veroista sekä hallitusten menoista. Itse asiassa olen tänään kuullut joidenkin EU:n ääriryhmien jopa vaativan sitä. Ette kuitenkaan voi perustaa sitä, koska se ei voi hallita kansan tukea. Itse asiassa sen toteuttaminen olisi vieläkin epäsuositumpaa kuin vihattu Lissabonin sopimuksenne. Ei. On todennäköisempää, että se mitä viime viikolla tapahtui, merkitsee lopun alkua. Markkinat sanovat jo niin. Italian hallituksen velkakirjat tuottavat nyt prosentin enemmän kuin Saksan tai Ranskan hallitusten liikkeelle laskemat velkakirjat. Markkinat sanovat, ettei talous- ja rahaliitto kestä. Enkä ole yllättynyt siitä, koska tämä valuutta-alue ei missään vaiheessa ollut optimaalinen. Yksi korkokanta ei koskaan sopisi kaikille näin erilaisille maille, ettekä ole koskaan saanut kunnolla kansan tukea tämän taakse. Mutta kahdesta vaihtoehdosta on valittava jompikumpi. Joko EU:sta tehdään täysimääräinen valtio, joka hallitsee kaikkea, tai sitten se hajotetaan ja palataan takaisin kansalliseen hallintaan. Luottolama koskettaa ja vahingoittaa meitä kaikkia, mutta näen kuitenkin valoa tunnelin päässä. Näen tässä palkkion: mahdollisesti kyseessä on tämän koko hullun ja ei-toivotun hankkeen lopun alku."@fi7
"Madame la Présidente, quelle drôle de bonne vieille Union européenne, n’est-ce pas? Samedi après-midi dernier, après un très bon déjeuner à l’Élysée, les dirigeants européens se sont attardés sur les marches et ont parlé, avec des mines pas très réjouies, de solidarité. Les mines n’étaient pas très réjouies, bien sûr, parce que le plan de sauvetage à l’américaine du président Sarkozy était déjà parti en fumée. Mais, néanmoins, «Nous restons unis», c’est ce qui a été dit. Et pourtant, avec une hypocrisie presque comique, la chancelière allemande a décidé que les intérêts allemands passaient avant les intérêts européens et elle a agi en conséquence – et a, peut-être pour la première fois depuis des années, reçu les applaudissements massifs de son électorat. Bien sûr, ce sont les Irlandais qui ont lancé cette tendance la semaine précédente en suivant leur propre voie, et mon admiration pour l’Irlande grandit chaque jour davantage. Mais je pense que la semaine dernière va s’avérer être le moment charnière de tout ce projet européen. Vous voyez, le seul moyen pour que les pays arrêtent d’agir dans leur propre intérêt national, c’est de leur retirer ce pouvoir – de créer un département du trésor, là, à Francfort, qui ait un pouvoir sur les taxes et un pouvoir sur les dépenses gouvernementales. En fait, j’ai entendu, cette après-midi, certains extrémistes européens préconiser cela dans les faits. Pourtant, vous ne pouvez pas le faire, parce que cette mesure ne recevra pas le soutien du public. En fait, elle pourrait même être encore plus impopulaire que votre traité de Lisbonne tant honni. Non: il est plus probable que ce qui s’est produit la semaine dernière marque le début de la fin. Les marchés le disent déjà. Les obligations du gouvernement italien ont à présent un rendement 1 % supérieur à celui des obligations émises par le gouvernement allemand ou français. Les marchés disent que l’union économique et monétaire ne va pas durer. Et je ne suis pas surpris, parce que cela n’a jamais été une zone monétaire optimale. Un taux d’intérêt unique n’a jamais pu convenir à tous ces différents pays, et vous n’avez jamais bénéficié d’un véritable soutien public. Mais ce doit être l’un ou l’autre. C’est soit un État européen à part entière qui contrôle tout, soit la désintégration et le retour au contrôle national. Le resserrement du crédit touche et blesse chacun d’entre nous, mais j’aperçois un tout petit point de lumière au bout du tunnel. J’aperçois un dividende: peut-être le début de la fin de ce projet tout à fait fou et non désiré."@fr8
"Elnök asszony, milyen mókás kis öreg Európai Uniónk van. Múlt szombat délután, egy Élysée-palotában elköltött vidám ebédet követően az európai vezetők felsorakoztak a lépcsősoron és halovány mosollyal az arcukon a szolidaritásról cseverésztek. A mosolyok haloványak voltak, mert Sarkozy elnök amerikai típusú tőkeinjekciós terve már egyszerűen összeomlott. Mindazonáltal ők azt sugározták felénk, hogy “Összefogunk”! És mégis, szinte mulatságos álszenteskedéssel a német kancellár úgy döntött, hogy a német érdekek az elsődlegesek, az európai érdekek csak utánuk következnek, és a kancellár szerepét játszva, talán évek óta először, vastapsot érdemelt választóitól. Természetesen az írek voltak azok, akik ezt a folyamatot beindították azzal, hogy a megelőző héten saját fejük után mentek. Csodálatom Írország iránt napról napra fokozódik. Úgy gondolom, hogy a múlt hét sorsdöntő pillanatnak bizonyulhat az egész európai vállalkozás tekintetében. Látják, az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzanak egy országot saját érdekeinek követésében az az, ha megvonjuk tőle hatalmát. Mondjuk azzal, hogy felállítunk egy pénzügyminisztériumot ott, Frankfurtban, amely rendelkezik az adókkal, és a kormányzati kiadásokkal. Lényegében egyes EU-szélsőségesektől ma délután pontosan erre vonatkozó felhívást hallottam. De ezt Önök mégsem tehetik meg, mert nem áll e mögött a közvélemény támogatása. Ténylegesen ennek megvalósítása még a gyűlölt Lisszaboni Szerződésüknél is népszerűtlenebb intézkedés lenne. Nem, inkább azt valószínűsítem, hogy a múlt héten történtek a vég kezdetét jelentik. Legalább is a piacok már ezt jelzik. Az olasz államkötvények most 1%-kal magasabb hozamot hoznak, mint a német- vagy a francia állampapírok. A piacok azt sugallják, hogy a gazdasági és pénzügyi unió nem tart ki tovább. És ez nem lep meg, mert ez sohasem jelentett egy optimális valutaövezetet. Egyetlen közös árfolyam sohasem felelhet meg valamennyi, eltérő adottságú ország érdekeinek, és Önök mögött sohasem állt megfelelő közösségi támogatás. Vagy ennek, vagy annak, valaminek be kell következnie. Vagy egy teljes jogkörű EU-s államunk lesz, amely mindent ellenőriz, vagy a dezintegráció megy végbe, és minden visszakerül nemzeti ellenőrzés alá. A hitelválság mindenkit érint, mindannyiunkat sért, de látok egy halvány fényt az alagút végén. Látom a folyamatok hasznát: ennek az egész őrültségnek, ennek a nem-kívánatos vállalkozásnak vége kezdetét."@hu11
"Signora Presidente, non è forse la buona vecchia Unione europea? Lo scorso sabato pomeriggio, dopo un buon pranzo vivace all’Eliseo, i leader europei si sono trattenuti sulla scalinata per parlare di solidarietà con sorrisi poco convinti. I sorrisi non potevano che essere poco convinti perché il piano di salvataggio finanziario sul modello americano propugnato dal presidente Sarkozy era già sprofondato nella polvere. Ciononostante, è stato detto: “ Noi rimaniamo uniti”. E tuttavia, con ipocrisia pressoché comica, il cancelliere tedesco ha deciso che gli interessi della Germania vanno anteposti a quelli dell’Europa, agendo di conseguenza e, forse per la prima volta da anni, ottenendo un applauso accorato dal proprio elettorato. Certamente sono stati gli irlandesi a inaugurare questa tendenza la settimana prima, avviandosi per la propria strada,e la mia ammirazione per l’Irlanda cresce ogni giorno di più. Ma, a mio avviso, la settimana scorsa si dimostra essere il momento di spartiacque per l’intero progetto europeo. Vedete, l’unico modo per far sì che i paesi non agiscano nel proprio interesse nazionale, è quello di sottrargli tale potere e formare un dipartimento della tesoreria, esattamente a Francoforte, che ha il potere sulle tasse e sulle spese del governo. Tuttavia questo pomeriggio, ho sentito alcuni estremisti dell’Unione europea fare effettivamente tale richiesta. Ma non si può procedere, perché ciò non avrà il sostegno pubblico. In effetti, questo operato, sarebbe persino più impopolare del vostro odiato trattato di Lisbona. NO: E’più probabile che quanto accaduto nella scorsa settimana segni l’inizio della fine. I mercati già lo dicono. Il governo italiano rende ora l’1 per cento in più dei titoli di stato emessi dalla Germania o dalla Francia. I mercati dicono che l’Unione economica e monetaria non durerà a lungo.. E non sono sorpreso, perché questa non è mai stata un’ottima area valutaria. Un unico tasso di interesse non potrebbe mai adattarsi ai diversi paesi, e non avete mai avuto un vero e proprio sostegno pubblico. Ma deve essere o l’una o l’altra cosa; l’Unione europea è o stato unitario che vigila su ogni cosa, o disgregazione e controllo nazionale. La rarefazione del credito sta colpendo e danneggiando ognuno di noi, ciononostante vedo un filo di luce alla fine del tunnel. Vedo un dividendo:forse è l’inizio della fine di questo progetto folle e non necessario."@it12
"Ponia pirmininke, kokia keista ta senoji Europos Sąjunga, ar ne? Praėjusį šeštadienį po linksmų sočių pietų Eliziejaus rūmuose Europos vadovai, stovėdami ant laiptelių, su vargiai įtikinamomis šypsenomis veiduose kalbėjo apie solidarumą. Žinoma, kad šypsenos buvo neįtikinamos, juk Prezidento N. Sarkozy pasiūlytas JAV stiliaus gelbėjimo planas jau subyrėjo į dulkes. Nepaisant to, buvo sakoma „mes solidarūs“. Ir vis dėlto juokingai veidmainiškai Vokietijos Kanclerė nusprendė, kad svarbiausia – Vokietijos interesai ir tik po to – Europos interesai, ir už šį vaidinimą tikriausiai pirmą kartą per daug metų ji sulaukė audringų plojimų iš savo pačios elektorato. Žinoma, šia kryptimi pirmi pradėjo eiti airiai, savaitę prieš tai pasukę savo keliu, ir mano susižavėjimas Airija kasdien vis auga. Tačiau manau, kad pasirodys, jog praėjusi savaitė atvertė naują puslapį viso šio Europos projekto istorijoje. Matote, vienintelis būdas neleisti šalims paisyti tik savo pačių nacionalinių interesų yra atimti iš jų šią teisę – čia, Frankfurte, įkurti iždo departamentą, kuris nustatytų mokesčius ir tvarkytų vyriausybių išlaidas. Tiesą sakant, šią popietę jau girdėjau kai kuriuos ES ekstremistus iš tikrųjų raginančius tai daryti. Tačiau tai neįmanoma, nes taip nenusipelnysite visuomenės paramos. Iš tikrųjų tai būtų dar nepopuliaresnis žingsnis negu jūsų nenorima Lisabonos sutartis. Ne: labiau tikėtina, kad tai, kas įvyko praėjusią savaitę, yra pabaigos pradžia. Apie tai jau kalba rinkos. Italijos vyriausybės obligacijos dabar 1 procentu pelningesnės negu Vokietijos arba Prancūzijos vyriausybių obligacijos. Rinkos sako, kad Ekonominė ir pinigų sąjunga ilgi negyvuos. Ir aš tuo nesistebiu, nes tai niekada nebuvo optimali valiutos zona. Viena palūkanų norma niekada netiks visoms skirtingoms šalims, o jūs dar niekada neturėjote tikro visuomenės palaikymo. Tačiau turi būti viena arba kita: arba viską valdanti visavertė ES valstybė, arba jos skilimas ir grįžimas prie nacionalinio valdymo. Kreditų krizė kirto mums visiems, tačiau tunelio gale matau šviesos lopinėlį. Matau naudą: galbūt tai yra viso šio beprotiško ir nenorimo projekto pabaigos pradžia."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, cik gan Eiropas Savienība var būt dīvaina, vai ne? Pagājušās sestdienas pēcpusdienā, pēc jaukām un labām pusdienām Elizejas laukos, Eiropas līderi stāvēja uz kāpnēm un ar vārgiem smaidiem sejās runāja par solidaritāti. Protams, ka smaidi bija samocīti, jo prezidenta ASV stilā ieturētais glābšanas plāns jau bija pārvērties putekļos. Tomēr tika teikts, ka „mēs esam vienoti”. Un tomēr Vācijas kanclere ar gandrīz komisku liekulību izlēma, ka Vācijas intereses ir svarīgākas un tikai tad tām seko Eiropas intereses, un viņa rīkojās un, iespējams, pirmo reizi daudzu gadu laikā saņēma aplausus no saviem vēlētājiem. Protams, īri bija pirmie, kas nedēļu iepriekš aizsāka šādu tendenci, izvēloties paši savu ceļu, un es Īriju apbrīnoju ar katru dienu vairāk. Taču es domāju, ka pagājusī nedēļa izrādīsies kā pavērsiena punkts visā Eiropas projektā. Redziet, vienīgais veids, kā atturēt valstis no rīkošanās to nacionālajās interesēs, ir atņemt viņām šīs tiesības, Frankfurtē izveidojot Valsts kases departamentu, kuram būtu dotas pilnvaras kontrolēt nodokļus un valdību izdevumus. Es šajā pēcpusdienā tiešām esmu dzirdējis, ka daži ES ekstrēmisti dedzīgi uz to aicina. Tomēr, jūs to nevarat darīt, jo tas negūs sabiedrības atbalstu. Patiesībā šāda rīcība būtu vēl nepopulārāka par jūsu nīsto Lisabonas līgumu. Nē! Drīzāk ir iespējams, ka pagājušajā nedēļā notikušais iezīmē beigu sākumu. Tirgi to jau parāda. Itālijas valdības obligācijas pašlaik dod par 1 % vairāk peļņas nekā Vācijas vai Francijas valdību izlaistās obligācijas. Tirgi saka, ka ekonomiskā un monetārā savienība vairs ilgi neturpināsies. Un es par to nejūtos pārsteigts, jo tā nekad nav bijusi optimāla valūtas zona. Viena procentu likme nekad nevar būt piemērota visām šīm dažādajām valstīm, un jums nekad nav bijis atbilstoša sabiedrības atbalsta. Taču ir jāizvēlas viens vai otrs. Vai nu pilnīga ES, kas kontrolē visu, vai arī sadalīšanās un atgriešanās pie kontroles valstu līmenī. Kredītu krīze sāpīgi skar mūs visus, taču es redzu mazu gaismiņu tuneļa galā. Es redzu dividendes — iespējams, visa šī pārsteidzīgā un negribētā projekta beigu sākumu."@lv13
"Madam President, what a funny old European Union it is, isn’t it? Last Saturday afternoon, after a jolly good lunch at the Élysée, the European leaders stood on the steps and they talked with fairly weak smiles about solidarity. The smiles were weak, of course, because President Sarkozy’s US-style bail-out plan had already collapsed into the dust. But nonetheless, ‘United we stand’ is what was said. And yet, with almost comic hypocrisy, the German Chancellor decided that German interests come first and European interests come second, and she acted – and, perhaps for the first time in years, she got loud applause from her own electorate. Of course it was the Irish that started this trend the week before by going their own way, and my admiration for Ireland grows by the day. But I think the last week is going to prove to be the watershed moment for this entire European project. You see, the only way to stop countries acting in their own national interest is to take that power away from them – to form a treasury department, there in Frankfurt, that has power over tax, and power over government spending. Indeed I have heard some of the EU extremists this afternoon effectively call for that. Yet you cannot do it, because it will not command public support. In fact to do that would be even more unpopular than your hated Lisbon Treaty. No: it is more likely that what has happened in the last week marks the beginning of the end. The markets are saying it already. Italian government bonds now yield 1% more than German- or French-issued government bonds. The markets are saying that economic and monetary union will not last. And I am not surprised, because it never was an optimal currency zone. One interest rate could never fit all these different countries, and you have never had proper public support. But it must be one thing or the other. It is either a full EU state that controls everything, or it is disintegration and back to national control. The credit crunch is hitting and hurting all of us, but I see a speck of light at the end of the tunnel. I see a dividend: possibly the beginning of the end of this whole mad and unwanted project."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, wat is de Europese Unie toch een vreemde instelling. Afgelopen zaterdag stonden de Europese leiders, na een verdraaid goede lunch in het Elysée, op het bordes en zij spraken met een tamelijk zwak glimlachje over solidariteit. De glimlachjes waren natuurlijk zwak omdat president Sarkozy’s reddingsplan in Amerikaanse stijl op dat moment al was mislukt. Desalniettemin was het motto ‘Samen staan we sterk.’ En toch besloot de Duitse bondskanselier met bijna komische hypocrisie dat de Duitse belangen op de eerste en de Europese belangen op de tweede plaats komen, en zij trad op en kreeg, misschien voor het eerst in jaren, luid applaus van haar eigen electoraat. Uiteraard waren het de Ieren die een week eerder de trend hadden gezet door hun eigen weg te gaan; mijn bewondering voor Ierland neemt met de dag toe. Toch denk ik dat de afgelopen week een beslissend moment zal blijken te zijn voor het hele project Europa. De enige manier om landen te laten ophouden uit eigenbelang op te treden is hun die bevoegdheid af te nemen – en daar in Frankfurt een ministerie van Financiën op te richten dat zeggenschap heeft over belastingen en zeggenschap over overheidsbestedingen. Ik heb sommige EU-extremisten daarvoor vanmiddag in feite horen pleiten. Maar u kunt dat niet uitvoeren omdat er geen maatschappelijk draagvlak voor is. Zo’n maatregel zou nog minder populair zijn dan het zo gehate Verdrag van Lissabon. Nee, het is waarschijnlijker dat wat er de afgelopen week is gebeurd het begin van het einde betekent. De markten zeggen het al. Italiaanse staatsobligaties brengen nu 1 procent meer op dan Duitse of Franse staatsobligaties. De markten zeggen dat de economische en monetaire unie geen stand zal houden. En dat verbaast me niet omdat zij nooit een optimale valutazone is geweest. Eén rentetarief zou nooit hebben gepast bij al die verschillende landen en u hebt er nooit voldoende publieke steun voor gehad. Maar het is van tweeën één: ofwel een volwaardige EU-staat die alles onder controle heeft, of desintegratie en terug naar nationale controle. De kredietcrisis raakt en schaadt ons allemaal, maar ik zie een sprankje licht aan het eind van de tunnel. Ik zie dividend: een mogelijk begin van het einde aan dit hele krankzinnige en ongewenste project."@nl3
"Pani przewodnicząca! Jaka zabawna jest ta stara Unia Europejska, czyż nie? W minioną sobotę po południu, po przyzwoitym obiedzie na Polach Elizejskich przywódcy europejscy stanęli na schodach i rozmawiali z raczej niewyraźnymi uśmiechami o solidarności. Uśmiechy były niewyraźne, oczywiście, bowiem plan ratunkowy przygotowany przez prezydenta Sarkozy’ego na wzór amerykański zdążył już obrócić się w proch. Niemniej wciąż dało się słyszeć słowa: „w jedności siła”. I mimo to, z niemal komiczną hipokryzją, kanclerz Niemiec zdecydowała, że interesy Niemiec mają pierwszeństwo przed interesami europejskimi i zaczęła działać – i, być może po raz pierwszy od lat, usłyszała gromkie brawa od swojego własnego elektoratu. Oczywiście to Irlandczycy zapoczątkowali tę tendencję tydzień wcześniej wybierając własną drogę i od tej pory rośnie mój podziw dla Irlandii. Myślę jednak, że ubiegły tydzień okaże się momentem krytycznym dla tego całego europejskiego projektu. Bo widzą państwo, jedynym sposobem powstrzymania poszczególnych państw od działania w ich własnym narodowym interesie jest odebranie im tych kompetencji – aby utworzyć departament skarbu we Frankfurcie, który będzie miał władzę nad podatkami i władzę nad wydatkami rządu. W istocie słyszałem, jak dzisiejszego popołudnia niektórzy unijni ekstremiści skutecznie do tego nawoływali. Nie można jednak tego uczynić, ponieważ nie zdobędzie to poparcia publicznego. Taki krok byłby w rzeczywistości nawet bardziej niepopularny niż tak znienawidzony przez państwa traktat lizboński. Nie: bardziej prawdopodobne jest to, że zdarzenia minionego tygodnia oznaczają początek końca. Wskazują już na to rynki. Włoskie obligacje skarbowe przynoszą obecnie stopę zwrotu o 1% wyższą niż obligacje skarbowe wyemitowane w Niemczech, czy we Francji. Rynki komunikują, że unia gospodarcza i walutowa nie będzie dłużej trwać. I to mnie nie zaskakuje, bowiem nigdy nie była ona optymalną strefą walutową. Jedna stopa procentowa nie może nigdy być odpowiednia dla wszystkich tych różniących się między sobą krajów, a zawsze brakowało właściwego poparcia publicznego. Ale zawsze musi być coś za coś. Albo mamy pełne państwo UE, które kontroluje wszystko, albo mamy dezintegrację i powrót do kontroli na szczeblu krajowym. Trudna sytuacja na rynku kredytów uderza i dotyka nas wszystkich, ale widzę małe światełko na końcu tunelu. Widzę pewną korzyść: być może początek końca tego całego szalonego i niechcianego przedsięwzięcia."@pl16
"Senhora Presidente, que curiosa União Europeia é esta, não é verdade? Na tarde de sábado, depois de um maravilhoso almoço no Eliseu, os líderes europeus perfilaram-se e, com sorrisos muito tímidos, falaram de solidariedade. Os sorrisos eram amarelos, evidentemente, porque o Plano de salvação, muito ao estilo americano, do Presidente Nicolas Sarkozy já se tinha transformado em pó. Mas, seja como for, "Permanecemos Unidos" como se afirmou. E, no entanto, com uma hipocrisia quase cómica, a Chanceler alemã decidiu que os interesses dos alemães deverão estar em primeiro lugar e os dos europeus em segundo, e actuou em conformidade – e, talvez pela primeira vez em anos, recolheu enormes aplausos do seu próprio eleitorado. Evidentemente, foram os irlandeses que deram início a esta tendência na semana anterior, ao trilharem o seu próprio caminho, e a minha admiração pela Irlanda cresce a olhos vistos. Porém, penso que a semana passada provará ser o momento de separação das águas para todo o projecto europeu. É que a única forma de impedir que os países actuem no seu próprio interesse nacional é retirar-lhes esse poder – formando um Ministério do Tesouro aqui em Francoforte, com poderes sobre a tributação e a despesa governamental. Com efeito, ouvi, esta tarde, alguns extremistas europeístas defenderem essa tese. Porém, essa solução não é possível, porque não terá o apoio da opinião pública. Na verdade, enveredar por esse caminho seria ainda mais impopular do que o Tratado de Lisboa, que tanto odeiam. Não: é mais provável que o que aconteceu na semana passada marque o início do fim. É exactamente isso que os mercados já nos estão a mostrar. As obrigações do tesouro italianas rendem agora 1% mais do que as alemãs ou as francesas. Os mercados dizem-nos que a União Económica e Monetária não durará muito. E não me surpreende, porque nunca foi uma zona monetária óptima. Uma taxa de juro única jamais poderia servir a estes diferentes países, e nunca mereceram um apoio suficiente da parte do público. Mas das duas uma: ou a UE é um Estado total que tudo controla, ou está em curso a desintegração e o regresso ao controlo nacional. A crise do crédito está a atingir e a prejudicar todos nós, mas vejo uma réstia de luz ao fundo do túnel. Vejo um dividendo: possivelmente o início do fim de todo este louco e indesejável projecto."@pt17
"Madam President, what a funny old European Union it is, isn’t it? Last Saturday afternoon, after a jolly good lunch at the Élysée, the European leaders stood on the steps and they talked with fairly weak smiles about solidarity. The smiles were weak, of course, because President Sarkozy’s US-style bail-out plan had already collapsed into the dust. But nonetheless, ‘United we stand’ is what was said. And yet, with almost comic hypocrisy, the German Chancellor decided that German interests come first and European interests come second, and she acted – and, perhaps for the first time in years, she got loud applause from her own electorate. Of course it was the Irish that started this trend the week before by going their own way, and my admiration for Ireland grows by the day. But I think the last week is going to prove to be the watershed moment for this entire European project. You see, the only way to stop countries acting in their own national interest is to take that power away from them – to form a treasury department, there in Frankfurt, that has power over tax, and power over government spending. Indeed I have heard some of the EU extremists this afternoon effectively call for that. Yet you cannot do it, because it will not command public support. In fact to do that would be even more unpopular than your hated Lisbon Treaty. No: it is more likely that what has happened in the last week marks the beginning of the end. The markets are saying it already. Italian government bonds now yield 1% more than German- or French-issued government bonds. The markets are saying that economic and monetary union will not last. And I am not surprised, because it never was an optimal currency zone. One interest rate could never fit all these different countries, and you have never had proper public support. But it must be one thing or the other. It is either a full EU state that controls everything, or it is disintegration and back to national control. The credit crunch is hitting and hurting all of us, but I see a speck of light at the end of the tunnel. I see a dividend: possibly the beginning of the end of this whole mad and unwanted project."@ro18
". – Vážená pani predsedajúca, aká zvláštna je táto Európska únia, však? Minulú sobotu sa vedúci európski predstavitelia po výbornom obede v Elyzejskom paláci postavili na schody a s chabými úsmevmi na perách sa zhovárali o solidarite. Samozrejme, že ich úsmevy boli chabé, pretože plán prezidenta Sarkozyho na americký spôsob na pomoc finančným inštitúciám úplne zlyhal. Jednako však odznelo, že „v jednote je sila“. A aj napriek tomu sa nemecká kancelárka až komicky pokrytecky rozhodla, že prvoradé sú nemecké záujmy a európske až druhoradé a začala konať. A možno po prvýkrát za celé tie roky jej vlastní voliči hlasno zatlieskali. Áno, samozrejme, s týmto trendom začali už o týždeň skôr Íri, pretože sa rozhodli ísť vlastnou cestou a môj obdiv k Írsku každým dňom rastie. Myslím si však, že minulý týždeň sa ukáže ako zásadný moment celého tohto európskeho projektu. Pochopte, že jediným spôsobom, ako zastaviť krajiny v konaní vo vlastnom záujme, je to, že im vezmeme túto právomoc. Vytvoríme vo Frankfurte nejaké ministerstvo financií, ktoré bude rozhodovať o daniach a výdavkoch vlád. Dokonca aj dnes popoludní som počul niektorých extrémistov EÚ, ktorí o to vyslovene žiadajú. Nie je však možné uskutočniť tento krok, pretože by nedostal podporu verejnosti. V skutočnosti by bol ešte menej populárny než vaša nenávidená Lisabonská zmluva. Nie. Je pravdepodobnejšie, že to, čo sa stalo minulý týždeň, je znakom začiatku konca. Aj trhy sú už dôkazom tohto stavu. Talianske štátne dlhopisy majú v súčasnosti o 1 % vyšší výnos ako nemecké či francúzske štátne dlhopisy. Na základe situácie na trhoch možno tvrdiť, že hospodárska ani menová únia neprežije. A neprekvapuje ma to, pretože nikdy nepredstavovala najpriaznivejšiu menovú zónu. Za žiadnych okolností nie je možné, aby rovnaká úroková sadzba vyhovovala rozličným krajinám a nikdy ste nemali ani primeranú podporu verejnosti. Avšak buď máme jedno, alebo druhé. Buď je to celoeurópsky štát, ktorý má pod kontrolou všetko, alebo rozklad a návrat ku kontrole na národnej úrovni. Úverová kríza zasiahla a dotýka sa nás všetkých, ja však vidím na konci tunela záblesk svetla. Vidím určitý prínos. Možno je to začiatok konca celého tohto šialeného a nechceného projektu."@sk19
"Gospa predsednica, kako smešna stara Evropska unija je to, mar ne? Prejšnjo soboto popoldan so po prijetnem kosilu v Elizejski palači evropski voditelji stali na stopnicah in se s precej šibkim nasmehom pogovarjali o solidarnosti. Nasmeh je bil seveda šibak, ker se je načrt predsednika Sarkozyja za finančno rešitev v stilu ZDA že sesul v prah. A kljub temu, rečeno je bilo „Stojimo združeni“. In vseeno, skoraj smešno hinavsko je nemška kanclerka odločila, da so najprej na vrsti nemški interesi in šele nato evropski interesi, in je ukrepala – in morda je prvič v več letih dobila glasen aplavz svojih volivcev. Seveda je ta trend začela Irska teden dni prej s tem, ko se je odločila za svojo pot, in Irsko vsak dan bolj občudujem. A mislim, da se bo pretekli teden izkazal kot trenutek razvodja za celoten evropski projekt. Edini način, kako preprečiti, da bi države ravnale v svojem lastnem nacionalnem interesu, je, da se jim odvzame oblast – da se ustvari ministrstvo za finance, tam v Frankfurtu, ki ima oblast nad davki in oblast nad vladnim trošenjem. Seveda sem danes popoldan slišal, kako so nekateri skrajneži EU uspešno pozivali k temu. A tega ne morete narediti, tako ne boste odredili javne podpore. Če bi to naredili, bi bilo to še bolj nepriljubljeno kot vaša osovražena Lizbonska pogodba. Ne: verjetneje je, da dogodki preteklega tedna označujejo začetek konca. Trgi to že kažejo. Italijanske državne obveznice imajo sedaj 1 % večji donos kot državne obveznice, ki sta jih izdali Nemčija ali Francija. Trgi pravijo, da gospodarska in monetarna unija ne bo trajala. In nisem presenečen, saj nikoli ni bila optimalno valutno območje. Ena obrestna mera ni nikoli mogla ustrezati vsem tem različnim državam in nikoli niste imeli ustrezne javne podpore. A biti mora eno ali drugo. Ali bo vse nadzirala celotna država EU ali pa bo razpadla in bo vse prišlo nazaj pod nacionalni nadzor. Kreditni krč udarja in nas vse prizadeva, a vidim kanček svetlobe na koncu tunela. Vidim dividendo: morda začetek konca tega celotnega norega in nezaželenega projekta."@sl20
"Fru talman! Visst är väl detta en lustig union vi lever i? Förra lördagen, efter en präktig lunch i Elysée-palatset, stod alla Europas ledare på trappan, log ganska blekt och talade om solidaritet. Leendena var såklart bleka eftersom president Sarkozys råddningsplan à la USA redan hade kollapsat i gruset. Men, icke desto mindre, ”enade vi stå” – det var budskapet. Och sedan, med ett hyckleri som gränsar till komik, bestämde Tysklands förbundskansler ändå att Tysklands intressen kommer först och EU:s intressen kommer sedan. Hon agerade – och fick, kanske för första gången på flera år, kraftigt bifall från den egna valkretsen. Det var naturligtvis Irland som startade trenden veckan innan genom att gå sin egen väg, och min beundran för irländarna växer för varje dag. Men jag tror att det kommer att visa sig att veckan som gick var en vattendelare för hela det europeiska projektet. Enda sättet att hindra länderna att agera i eget intresse är ju nämligen att ta ifrån dem makten att göra det – att inrätta ett finansministerium där i Frankfurt, som har makten över skatterna och makten över regeringarnas utgifter. Jag har faktiskt hört en del av EU-extremisterna begära detta i eftermiddag. Men man kan inte göra så, för det skulle inte få folkets stöd. Att göra en sådan sak skulle faktiskt bli ännu mindre populärt än det hatade Lissabonfördraget. Nej. Det är troligare att förra veckans händelser markerar början på slutet. Marknaden har redan talat. De italienska statsskuldväxlarna ger nu en procent mer än de tyska eller franska. Marknaden säger att EMU inte kommer att bestå. Och det förvånar mig inte, eftersom det aldrig har varit något optimalt valutaområde. En enda räntesats kan aldrig passa så många olika länder, och ni har aldrig haft allmänhetens fulla stöd. Men det måste vara det ena eller det andra. Antingen en fullvärdig EU-stat som kontrollerar allt, eller upplösning och tillbaka till nationell kontroll. Lånekrisen slår hårt och drabbar oss alla, men jag kan se en ljusglimt i slutet av tunneln. Jag ser en skiljeväg. Kanske är det början på slutet på hela detta galna och oönskade projekt."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,10,4,21,21,9,9
"a nome del gruppo IND/DEM.-"12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph