Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-25-Speech-4-196"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080925.17.4-196"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Denna resolution innehåller synpunkter på lämpliga politiska åtgärder vad gäller bland annat anställningsskydd, kampen mot fattigdom, arbetsmarknadsåtgärder, integration av äldre på arbetsmarknaden, yrkesmässig rörlighet och löneskillnader. Denna typ av betydelsefulla arbetsmarknadsfrågor ska absolut inte regleras genom pekpinnar från EU-institutionerna. Medlemsstaterna har bättre förutsättningar än EU-institutionerna att utveckla en framgångsrik politik inom dessa områden. Eventuella internationella samordningar ska ske inom ramarna för globala organisationer med bred demokratisk legitimitet, såsom ILO. Vi har således röstat nej vid slutomröstningen om denna resolution."@sv22
lpv:translated text
". Toto usnesení uvádí názory na příslušná strategická opatření týkající se takových věcí, jako je ochrana pracovních míst, boj s chudobou, trh práce, integrace starších osob na trhu práce, profesní mobilita a rozdíly v odměňování. Tyto důležité otázky trhu práce nemohou být v žádném případě regulovány prostřednictvím orgánů EU. Členské státy mohou lépe než evropské orgány vytvořit pro tyto oblasti úspěšnou strategii. Veškerá případná mezinárodní koordinace by měla probíhat v rámci celosvětových organizací s širokou demokratickou legitimitou, jako je například Mezinárodní organizace práce. V závěrečném hlasování jsme proto hlasovali proti tomuto usnesení."@cs1
"Denne betænkning indeholder synspunkter vedrørende politiske foranstaltninger på områder som beskæftigelsessikring, kampen mod fattigdom, arbejdsmarkedsforhold, integration af ældre på arbejdsmarkedet, erhvervsmæssig mobilitet og lønforskelle. Vigtige arbejdsmarkedsforhold af denne type må under ingen omstændigheder reguleres gennem prækener fra EU-institutionerne. Medlemsstaterne har et bedre udgangspunkt end EU-institutionerne for at udvikle effektive politikker inden for disse områder. Enhver nødvendig international koordination bør ske inden for rammerne af globale organisationer med bred demokratisk legitimitet, f.eks. ILO. Vi har derfor stemt imod denne betænkning i den endelige afstemning."@da2
". Diese Entschließung äußert Ansichten zu geeigneten politischen Maßnahmen im Hinblick auf Themen wie Beschäftigungsschutz, Armutsbekämpfung, Arbeitsmarktmaßnahmen, Integration älterer Menschen in den Arbeitsmarkt, berufliche Mobilität und Vergütungsunterschiede. Wichtige Arbeitsmarktfragen dieser Art dürfen auf keinen Fall durch Abhandlungen seitens der EU-Organe geregelt werden. Die Mitgliedstaaten sind besser als die EU-Organe geeignet, auf diesen Gebieten eine erfolgreiche Politik zu entwickeln. Eine eventuell erforderliche internationale Koordinierung muss im Rahmen weltweiter Organisationen mit breiter demokratischer Legitimität, beispielsweise der IAO, erfolgen. Bei der Schlussabstimmung haben wir deshalb gegen diese Entschließung gestimmt."@de9
". Το παρόν ψήφισμα περιέχει απόψεις σχετικά με κατάλληλα μέτρα πολιτικής τα οποία καλύπτουν θέματα όπως η προστασία της απασχόλησης, η καταπολέμηση της φτώχειας, μέτρα για την αγορά εργασίας, η ενσωμάτωση των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, η επαγγελματική κινητικότητα και οι διαφορές στην αμοιβή. Σημαντικά θέματα της αγοράς εργασίας του είδους αυτού δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ρυθμίζονται μέσω διαλέξεων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη είναι σε καλύτερη θέση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να αναπτύξουν μια επιτυχημένη πολιτική στους συγκεκριμένους τομείς. Ο διεθνής συντονισμός που ενδέχεται να απαιτηθεί πρέπει να επιδιωχθεί στο πλαίσιο παγκόσμιων οργανισμών με ευρεία δημοκρατική νομιμότητα, όπως η ΔΟΕ. Επομένως, καταψηφίσαμε το ψήφισμα στην τελική ψηφοφορία."@el10
". This resolution states views on appropriate policy measures covering such matters as employment protection, the fight against poverty, labour market measures, the integration of elderly people into the job market, professional mobility and differences in remuneration. Important labour market questions of this kind must on no account be regulated by way of lectures from the EU institutions. The Member States are better placed than the EU institutions to develop successful policy in these areas. Any international coordination that may be needed should be pursued within the framework of global organisations with broad democratic legitimacy, such as the ILO. We have therefore voted against this resolution in the final vote."@en4
"Esta resolución señala medidas políticas apropiadas sobre cuestiones como la protección del empleo, la lucha contra la pobreza, medidas del mercado de trabajo, la incorporación de las personas de avanzada edad al mercado laboral, la movilidad profesional y las diferencias en la remuneración. Cuestiones importantes sobre el mercado laboral de este tipo no deben regularse de ningún modo a través de informes de las instituciones de la UE. Los Estados miembros están mejor situados que las instituciones de la UE para desarrollar políticas útiles en estas materias. Cualquier coordinación internacional que pueda requerirse se debería llevar a cabo a través del marco de las organizaciones internacionales con una amplia legitimidad democrática como la OIT. Por lo tanto, hemos votado en contra de esta resolución en la votación final."@es21
". Kõnealuses resolutsioonis on toodud seisukohad sobivate poliitikameetmete kohta sellistes valdkondades nagu tööhõive kaitse, võitlus vaesuse vastu, tööturumeetmed, eakate inimeste lõimimine tööturule, tööalane liikuvus ja tasustamise erinevused. Sedalaadi tähtsaid tööturuküsimusi ei tohi mitte mingil juhul reguleerida Euroopa Liidu institutsioonide loetava epistli abil. Liikmesriikidel on nendes valdkondades eduka poliitika väljatöötamiseks parem positsioon kui Euroopa Liidu institutsioonidel. Iga tarvilik rahvusvaheline koostöö peaks toimuma ILO-taoliste ulatusliku demokraatliku legitiimsusega üleilmsete organisatsioonide raames. Seetõttu olime lõpphääletusel selle resolutsiooni vastu."@et5
". Tässä päätöslauselmassa esitetään näkemyksiä sopivista poliittisista toimenpiteistä, jotka kattavat sellaisia asioita kuin työsuhdeturva, köyhyyden torjunta, työvoimapoliittiset toimenpiteet, ikääntyneiden integroiminen työmarkkinoille, ammatillinen liikkuvuus ja palkkkaerot. Tämänkaltaisia tärkeitä työmarkkinakysymyksiä ei missään tapauksessa pidä säännellä EU:n toimielinten sanelupolitiikan avulla. Jäsenvaltioilla on EU:n toimielimiä paremmat valmiudet kehittää onnistunutta politiikkaa näillä aloilla. Mahdollisesti tarvittavaa kansainvälistä koordinointia olisi toteutettava laajemman demokraattisen valtuutuksen omaavien maailmanlaajuisten organisaatioiden, kuten ILO:n, puitteissa. Tästä syystä olemme äänestäneet tätä päätöslauselmaa vastaan lopullisessa äänestyksessä."@fi7
". Cette résolution énonce des avis sur des questions telles que la protection de l’emploi, la lutte contre la pauvreté, les mesures relatives au marché du travail, l'intégration des personnes âgées sur le marché de l’emploi, la mobilité professionnelle et les différences de rémunération. Des questions aussi importantes relatives au marché de l’emploi ne doivent en aucun cas être réglées par les cours théoriques des institutions européennes. Les États membres sont mieux placés que les institutions européennes pour développer une politique efficace dans ces secteurs. Toute coordination internationale susceptible d’être nécessaire doit être menée dans le cadre d'organisations internationales disposant d’une large légitimité démocratique, l'OIT par exemple. Nous avons donc voté contre cette résolution lors du vote final."@fr8
". Ez az állásfoglalás a helyénvaló politikai intézkedésekről mond véleményt olyan kérdésekben, mint a foglalkoztatás védelme, a szegénység elleni küzdelem, a munkaerő-piaci intézkedések, az idősebbek beilleszkedése az álláspiacon, a szakmai mobilitás és a díjazásban előforduló különbségek. Az ilyen fajta fontos munkaerő-piaci kérdéseket semmi esetre sem az uniós intézményektől származó előadások útján kell szabályozni. Az EU intézményeihez képest a tagállamok jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy ezeken a területeken sikeres politikát tudjanak kidolgozni. Az esetlegesen szükséges nemzetközi együttműködést a szélesebb demokratikus legitimitással rendelkező globális szervezetek keretében kell folytatni, amilyen például az ILO. A végső szavazáskor ezért az állásfoglalás ellen szavaztunk."@hu11
". La risoluzione in esame formula pareri su linee programmatiche appropriate in merito ad argomenti quali la tutela dell’occupazione, la lotta alla povertà, provvedimenti sul mercato del lavoro, l’integrazione degli anziani nel mercato del lavoro, la mobilità professionale e le disparità di remunerazione. In nessun caso questioni riguardanti il mercato del lavoro di tale importanza devono essere regolamentate attraverso lezioni impartite dalle istituzioni europee. Gli Stati membri si trovano in una posizione migliore rispetto alle istituzioni europee per sviluppare politiche di successo in questi ambiti. Qualsiasi forma di coordinamento internazionale eventualmente necessaria dovrebbe essere perseguita presso le organizzazioni mondiali con vasta legittimazione democratica, quali l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO). Di conseguenza, nella votazione finale non abbiamo appoggiato questa risoluzione."@it12
". Šioje rezoliucijoje išdėstomi požiūriai į atitinkamas politikos priemones, apimančias tokius klausimus kaip užimtumo apsauga, kova su skurdu, darbo rinkos priemonės, senyvo amžiaus žmonių integravimas į darbo rinką, profesinis mobilumas ir atlygio skirtumai. Tokie svarbūs darbo rinkos klausimai jokiu būdu neturi būti reguliuojami ES institucijų pamokymais. Valstybės narės yra geriau nei ES institucijos pasirengusios formuoti sėkmingą politiką šiose srityse. Bet koks tarptautinis koordinavimas, kuris gali būti reikalingas, turėtų būti vykdomas pasaulinių organizacijų, turinčių neabejotiną demokratinį teisėtumą, pavyzdžiui, TDO, ribose. Todėl galutiniame balsavime mes balsavome prieš šią rezoliuciją."@lt14
". Šajā rezolūcijā ir izklāstīti viedokļi attiecībā uz piemērotiem politikas pasākumiem, kas aptver tādus jautājumus kā aizsardzība nodarbinātības jomā, cīņa pret nabadzību, darba tirgus pasākumi, gados vecāku cilvēku iesaistīšana darba tirgū, profesionālā mobilitāte un atalgojuma atšķirības. Šādus svarīgus darba tirgus jautājumus nekādā gadījumā nedrīkst regulēt ES iestādžu lekciju veidā. Veiksmīgas politikas veidošanai šajās jomās dalībvalstīm ir izdevīgāks stāvoklis nekā ES iestādēm. Ja ir vajadzīga kaut kāda starptautiska koordinācija, tā jāveido ar tādām plašas demokrātiskās leģitimitātes pasaules organizācijām kā SDO. Tādēļ mēs galīgajā balsojumā balsojām pret šo rezolūciju."@lv13
"Denna resolution innehåller synpunkter på lämpliga politiska åtgärder vad gäller bland annat anställningsskydd, kampen mot fattigdom, arbetsmarknadsåtgärder, integration av äldre på arbetsmarknaden, yrkesmässig rörlighet och löneskillnader. Denna typ av betydelsefulla arbetsmarknadsfrågor skall absolut inte regleras genom pekpinnar från EU-institutionerna. Medlemsstaterna har bättre förutsättningar än EU-institutionerna att utveckla en framgångsrik politik inom dessa områden. Eventuella internationella samordningar skall ske inom ramarna för globala organisationer med bred demokratisk legitimitet, såsom ILO. Vi har således röstat nej vid slutomröstningen om denna resolution."@mt15
"Deze resolutie bevat standpunten over gepaste beleidsmaatregelen die onder meer betrekking hebben op de bescherming van de rechtspositie van werknemers, armoedebestrijding, arbeidsmarktmaatregelen, de integratie van ouderen op de arbeidsmarkt, beroepsmatige mobiliteit en loonverschillen. Dergelijke belangrijke arbeidsmarktvraagstukken mogen in geen geval worden gereguleerd door opgeheven vingers van de communautaire instellingen. De lidstaten zijn beter uitgerust dan de EU-instellingen om succesvol beleid op dit gebied te ontwikkelen. Eventueel noodzakelijke internationale coördinatie moet plaatsvinden binnen het kader van mondiale organisaties met een brede democratische legitimiteit, zoals de IAO. Wij hebben in de eindstemming daarom tegen deze resolutie gestemd."@nl3
". Rezolucja ta zawiera opinie na temat właściwych środków politycznych obejmujących takie kwestie jak ochrona zatrudnienia, walka z ubóstwem, środki do zastosowania na rynku pracy, integracja starszych osób z rynkiem zatrudnienia, mobilność zawodowa oraz różnice w wynagradzaniu. Istotnych kwestii związanych z rynkiem pracy nie można w żadnym razie regulować w drodze kazań ze strony instytucji UE. Państwa członkowskie są na lepszej niż instytucje UE pozycji, by kształtować udaną politykę w tych obszarach. Wszelka międzynarodowa koordynacja, która skądinąd może być potrzebna, powinna być realizowana w ramach ogólnoświatowych organizacji działających w oparciu o demokratyczną praworządność, takich jak MOP. Dlatego w końcowym głosowaniu opowiedzieliśmy się przeciwko przyjęciu tej rezolucji."@pl16
". Esta resolução emite opiniões sobre medidas políticas adequadas que cobrem desde a protecção do emprego até à luta contra a pobreza, passando por medidas relativas ao mercado de trabalho, pela integração dos mais velhos no mercado do emprego, pela mobilidade profissional e pelas diferenças de remuneração. Questões tão importantes relativas ao mercado de trabalho não devem, em caso algum, ser resolvidas através de grandes sermões das instituições europeias. Os Estados-Membros estão melhor colocados do que as instituições europeias para desenvolver políticas bem sucedidas nestes domínios. Qualquer coordenação internacional eventualmente necessária deve ser realizada no quadro de organizações globais com ampla legitimidade democrática, como a OIT. Assim, votámos contra esta resolução na votação final."@pt17
"Denna resolution innehåller synpunkter på lämpliga politiska åtgärder vad gäller bland annat anställningsskydd, kampen mot fattigdom, arbetsmarknadsåtgärder, integration av äldre på arbetsmarknaden, yrkesmässig rörlighet och löneskillnader. Denna typ av betydelsefulla arbetsmarknadsfrågor skall absolut inte regleras genom pekpinnar från EU-institutionerna. Medlemsstaterna har bättre förutsättningar än EU-institutionerna att utveckla en framgångsrik politik inom dessa områden. Eventuella internationella samordningar skall ske inom ramarna för globala organisationer med bred demokratisk legitimitet, såsom ILO. Vi har således röstat nej vid slutomröstningen om denna resolution."@ro18
"Toto uznesenie obsahuje stanoviská k príslušným strategickým krokom z oblastí: ochrana zamestnania, boj proti chudobe, opatrenia na trhu práce, integrácia starších ľudí do trhu práce, profesionálna mobilita a rozdiely v odmeňovaní. Takéto dôležité záležitosti pracovného trhu nesmú byť v žiadnom prípade regulované prostredníctvom prednášok inštitúcií EÚ. Členské štáty majú lepšiu pozíciu na vypracovanie úspešnej stratégie v týchto oblastiach. Všetka eventuálne potrebná medzinárodná spolupráca by sa mala uskutočňovať v rámci globálnych organizácií so všeobecnou demokratickou oprávnenosťou, ako napríklad Medzinárodná organizácia práce. Preto sme v záverečnom hlasovaní hlasovali proti tomuto uzneseniu."@sk19
". V tej resoluciji so navedena mnenja o ustreznih političnih ukrepih, ki zajemajo zadeve, kot so varovanje zaposlitve, boj proti revščini, ukrepi za trg dela, vključevanje ostarelih na trg dela, poklicna mobilnost in razlike pri povračilu stroškov. Pomembnih tovrstnih vprašanj o trgu dela se nikakor ne sme regulirati preko opominjanja ustanov Evropske unije. Države članice so za razvoj uspešne politike na teh področjih v boljšem položaju kot ustanove EU. Za vsako mednarodno sodelovanje, ki bi lahko bilo potrebno, bi si bilo treba prizadevati v okviru globalnih organizacij s široko demokratično legitimnostjo, kakršna je Mednarodna organizacija za delo (ILO). Zato smo na končnem glasovanju glasovali proti tej resoluciji."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph