Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-25-Speech-4-143"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Detta betänkande om ideellt drivna, icke-kommersiella, lokalsamfundsmedier i Europa tar upp ett område som anses böra få ett ökat ekonomiskt bidrag från EU-stödprogrammen. Detta är ännu ett exempel på hur olika särintressen i detta parlament försöker öka antalet EU-stödprogram och dessutom öka de ekonomiska resurserna till dem för att kunna dela ut anslag till höger och vänster. Det ter sig ofattbart att stöd till ideellt drivna icke-kommersiella lokalsamfundsmedier skulle kunna ses som en uppgift att hantera på EU-nivå. Subsidiaritetsprincipen leder självklart till slutsatsen att detta är en uppgift för medlemsländerna eller regionala politiska enheter. Där finns kunskapen om dessa medier och där finns möjligheten att väga sådana utgifter mot resursbehovet för exempelvis vård, skola, omsorg osv. I subsidiaritetens namn har vi röstat nej till detta betänkande i dess helhet."@ro18
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
". Kõnealune raport mittetulundusliku kogukonnameedia kohta Euroopas käsitleb valdkonda, mille puhul peetakse tarvilikuks lisarahastamist Euroopa Liidu toetusprogrammidest. See on taas näide sellest, kuidas mitmesuguste erihuvide tõttu siin Euroopa Parlamendis püütakse suurendada Euroopa Liidu toetusprogrammide arvu ja nendesse makstavaid rahalisi vahendeid, et nende programmide raames saaks teha eraldisi nii paremale kui ka vasakule. On mõistetamatu, et mittetulundusliku kogukonnameedia toetamist tuleb vaadelda kui Euroopa Liidu tasandil rahastatavat kuluartiklit. Subsidiaarsuspõhimõte laseb endastmõistetavalt järeldada, et tegemist on kuluga, mida peaksid rahastama liikmesriigid või piirkondlikud poliitilised asutused. Nemad tunnevad neid meediakanaleid kõige paremini ja just nemad peaksid otsustama, kas sellised kulutused on tähtsamad kui teised ressursse vajavad valdkonnad nagu tervishoid, koolid, hoolekanne jne. Subsidiaarsuse huvides hääletasime kogu raporti vastu."@et5
lpv:translated text
". To poročilo o neprofitnih medijih v lokalni skupnosti v Evropi obravnava področje, za katerega se smatra, da potrebuje dodatno financiranje po programih podpore EU. To je še en primer kako različni posebni interesi v Parlamentu poskušajo povečati število programov podpore EU in poleg tega povečati finančne vire, ki so jim dodeljeni, da lahko razdelijo proračunska sredstva na levo, desno in v sredino. Nepojmljivo je, da bi se podpora neprofitnih medijev lokalne skupnosti smatrala kot postavka porabe iz splošnega proračuna, financirana na ravni EU. Načelo subsidiarnosti samoumevno vodi do zaključka, da je to poraba iz splošnega proračuna za države članice ali regionalna politična telesa. Oni imajo strokovno znanje o teh medijih in oni imajo sredstva za določitev, ali naj ima takšna poraba iz splošnega proračuna prednost pred potrebami po virih za stvari kot so zdravstvo, šole, blaginja, itd. V interesih subsidiarnosti smo volili proti poročilu v njegovi celoti."@sl20
lpv:translated text
"Detta betänkande om ideellt drivna, icke-kommersiella, lokalsamfundsmedier i Europa tar upp ett område som anses böra få ett ökat ekonomiskt bidrag från EU-stödprogrammen. Detta är ännu ett exempel på hur olika särintressen i detta parlament försöker öka antalet EU-stödprogram och dessutom öka de ekonomiska resurserna till dem för att kunna dela ut anslag till höger och vänster. Det ter sig ofattbart att stöd till ideellt drivna icke-kommersiella lokalsamfundsmedier skulle kunna ses som en uppgift att hantera på EU-nivå. Subsidiaritetsprincipen leder självklart till slutsatsen att detta är en uppgift för medlemsländerna eller regionala politiska enheter. Där finns kunskapen om dessa medier och där finns möjligheten att väga sådana utgifter mot resursbehovet för exempelvis vård, skola, omsorg osv. I subsidiaritetens namn har vi röstat nej till detta betänkande i dess helhet."@mt15
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Tato zpráva o nekomerčních médiích místních komunit v Evropě se zabývá oblastí, která podle panujícího názoru vyžaduje další finanční prostředky z podpůrných programů EU. Je to však jen další příklad toho, jak různé zvláštní zájmy v tomto Parlamentu vyvolávají snahu zvýšit počet podpůrných programů EU a kromě toho navýšit i přidělené finanční prostředky, aby bylo možno rozdávat příděly napravo, nalevo a ve středu. Je nepochopitelné, že by podpora pro nekomerční média místních komunit měla být považována za položku výdajů financovaných na úrovni EU. Ze zásady subsidiarity zcela jasně vyplývá, že se jedná o výdaj, který by měly hradit členské státy nebo regionální politické orgány, neboť o těchto médiích mají přehled a dovedou určit, zda takový výdaj má mít přednost, nebo zda je finančních prostředků zapotřebí například na zdravotní péči, školství, sociální podpory atd. V zájmu subsidiarity jsme hlasovali proti této zprávě jako celku."@cs1
lpv:translated text
". Táto správa o neziskových lokálnych komunitných médiách v Európe sa zaoberá oblasťou, ktorá vraj potrebuje dodatočné financovanie z podporných programov Európskej únie. Ide však o ďalší príklad toho, ako sa rozličné špeciálne záujmy v tomto Parlamente snažia o zvyšovanie podporných programov Európskej únie a navyše aj o zvýšenie množstva pridelených finančných zdrojov, aby mohli rozdávať rozpočtové prostriedky doľava, doprava a do stredu. Je nepochopiteľné, aby sa podpora lokálnych komunitných médií považovala za výdavkovú položku financovanú na úrovni Európskej únie. Zásada subsidiarity evidentne vedie k záveru, že ide o výdavok členského štátu alebo regionálnych politických orgánov. Majú odborné posudky o týchto médiách a majú prostriedky na to, aby rozhodli, či takéto výdavky majú prednosť pred potrebou zdrojov na také účely, ako je zdravotná starostlivosť, školy, sociálne služby a pod. V záujme subsidiarity sme hlasovali proti tomuto návrhu ako celku."@sk19
lpv:translated text
". Šiame pranešime dėl pelno nesiekiančios vietos bendruomenės žiniasklaidos Europoje imamasi srities, kuriai, manoma, reikia papildomo finansavimo pagal ES paramos programas. Tačiau yra kitas pavyzdys, kaip turintieji interesų šiame Parlamente siekia padidinti ES paramos programų skaičių ir taip pat padidinti joms skiriamus finansinius išteklius, kad galėtų švaistyti asignavimus į visas puses. Nesuvokiama, kad į pelno nesiekiančią vietos bendruomenės žiniasklaidą turėtų būti žiūrima kaip į išlaidų straipsnį, kuris turi būti finansuojamas ES lygmeniu. Subsidiarumo principas savaime aiškiai veda prie išvados, kad tai yra valstybių narių arba regioninių politinių institucijų išlaidos. Jos turi kompetenciją šios žiniasklaidos klausimu ir būtent jie turi priemones, kuriomis galima nustatyti, ar tokios išlaidos turėtų turėti pirmumą lyginant su išteklių reikalingumu tokiems reikalams kaip sveikatos priežiūra, mokyklos, gerovė ir kt. Subsidiarumo labui mes balsavome prieš visą pranešimą."@lt14
lpv:translated text
". Ez az európai non-profit helyi közösségi médiumokról szóló jelentés olyan területtel foglalkozik, amelynek a jelentés szerint az EU támogatási programjai keretében kiegészítő finanszírozásra lenne szüksége. Ez újabb példa arra, hogy a különféle speciális érdekek itt a Parlamentben hogyan próbálják elérni az uniós támogatási programok számának növelését, valamint az ezekhez rendelt pénzügyi források növelését, hogy osztogathassák az előirányzatokat jobbra, balra és középre. Érthetetlen, hogy a non-profit helyi közösségi médiumoknak szóló támogatást miért kellene az EU szintjén finanszírozandó kiadási tételnek tekinteni. A szubszidiaritás elvét követve magától értetődően arra a következtetésre jutunk, hogy ez a kiadás a tagállamokra vagy a regionális politikai szervekre tartozik. E médiumok ügyében ők rendelkeznek kellő szakértelemmel, és nekik van lehetőségük eldönteni, hogy az ilyen kiadásokat előnyben kell-e részesíteni például az egészségügy, az iskolák, a jólét stb. forrásigényeihez képest. A szubszidiaritás érdekében teljes egészében a jelentés ellen szavaztunk."@hu11
lpv:translated text
". Przedmiotowe sprawozdanie w sprawie niekomercyjnych lokalnych mediów społecznych w Europie dotyczy obszaru uważanego za obszar potrzebujący dodatkowych funduszy w ramach programów wsparcia UE. To kolejny przykład tego, jak w imię rozmaitych szczególnych interesów w tym Parlamencie próbuje się zwiększyć liczbę programów wsparcia UE i dodatkowo zwiększyć środki finansowe przeznaczane na te programy, aby można było rozdawać te środków na wszystkie strony. To niezrozumiałe, aby wsparcie niekomercyjnych lokalnych mediów społecznych medialnej traktować jako pozycję w wydatkach finansowanych na szczeblu UE. Zasada pomocniczości w sposób oczywisty nasuwa wniosek, że są to nakłady na państwa członkowskie lub regionalne organy polityczne. Dysponują one fachową wiedzą na temat tych mediów i to one mają możliwości, by decydować, czy taki wydatek należy traktować priorytetowo w stosunku do zapotrzebowania na środki na cele opieki zdrowotnej, szkół, opieki społecznej itp. W interesie zachowania zasady pomocniczości głosowaliśmy za odrzuceniem całego sprawozdania."@pl16
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
". Detta betänkande om ideellt drivna, icke-kommersiella, lokalsamfundsmedier i Europa tar upp ett område som anses böra få ett ökat ekonomiskt bidrag från EU-stödprogrammen. Detta är ännu ett exempel på hur olika särintressen i detta parlament försöker öka antalet EU-stödprogram och dessutom öka de ekonomiska resurserna till dem för att kunna dela ut anslag till höger och vänster. Det ter sig ofattbart att stöd till ideellt drivna icke-kommersiella lokalsamfundsmedier skulle kunna ses som en uppgift att hantera på EU-nivå. Subsidiaritetsprincipen leder självklart till slutsatsen att detta är en uppgift för medlemsländerna eller regionala politiska enheter. Där finns kunskapen om dessa medier och där finns möjligheten att väga sådana utgifter mot resursbehovet för exempelvis vård, skola, omsorg osv. I subsidiaritetens namn har vi röstat nej till detta betänkande i dess helhet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"18,15,22
lpv:translated text
"Dit verslag over publieke (burger- en gemeenschaps-) media in Europa gaat over een gebied waarvan men vindt dat het aanvullende financiering nodig heeft in het kader van steunprogramma's van de Europese Unie. Dit is weer een voorbeeld van hoe belangengroepen in dit Parlement proberen het aantal EU-steunprogramma’s en daarmee de financiële middelen daarvoor te verhogen, zodat zij links en rechts subsidies kunnen uitdelen. Het is onbegrijpelijk dat steun voor plaatselijke media zonder winstoogmerk gezien moet worden als een uitgavenpost die door de Europese Unie moet worden gefinancierd. Het subsidiariteitsbeginsel leidt vanzelf tot de conclusie dat dit een uitgavenpost van de lidstaten of regionale politieke organen moet zijn. Zij kennen deze media en zij hebben de mogelijkheid te bepalen of zulke uitgaven voorrang moeten hebben boven de behoefte aan middelen voor zaken als gezondheidszorg, scholen en sociale voorzieningen. In het belang van subsidiariteit hebben wij tegen dit verslag als geheel gestemd."@nl3
lpv:translated text
". Η έκθεση αυτή σχετικά με τα μη κερδοσκοπικά μέσα ενημέρωσης τοπικών κοινοτήτων στην Ευρώπη αφορά έναν τομέα ο οποίος θεωρείται ότι χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης της ΕΕ. Πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο διάφορα ειδικά συμφέροντα στο Σώμα αυτό επιδιώκουν να αυξήσουν τον αριθμό των προγραμμάτων στήριξης της ΕΕ και, επιπλέον, να αυξήσουν τους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται σε αυτά, ώστε να μπορέσουν να μοιράσουν πιστώσεις στα δεξιά, στα αριστερά και στο κέντρο. Είναι ακατανόητο για ποιον λόγο η στήριξη των μη κερδοσκοπικών μέσων ενημέρωσης των τοπικών κοινοτήτων πρέπει να αποτελέσει δαπάνη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ. Η αρχή της επικουρικότητας οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η δαπάνη αυτή πρέπει να αφορά τα κράτη μέλη ή τους περιφερειακούς πολιτικούς φορείς. Διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα εν λόγω μέσα ενημέρωσης καθώς και τα μέσα για να καθορίσουν κατά πόσον οι δαπάνες αυτές πρέπει να προηγηθούν των αναγκών για πόρους σε τομείς όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα σχολεία, η κοινωνική πρόνοια κλπ. Για το συμφέρον της επικουρικότητας, καταψηφίσαμε την παρούσα έκθεση στο σύνολό της."@el10
lpv:translated text
". Tämä mietintö voittoa tavoittelemattomasta, paikallisesta kansalaismediasta Euroopassa käsittelee alaa, jonka katsotaan tarvitsevan lisärahoitusta EU:n tukiohjelmista. Tämä on taas yksi esimerkki siitä, miten parlamentin erilaiset eturyhmittymät pyrkivät lisäämään EU:n tukiohjelmien määrää ja lisäksi niihin kohdennettavien taloudellisten resurssien määrää voidakseen sitten jaella määrärahoja joka suuntaan. On käsittämätöntä, että voittoa tavoittelemattoman, paikallisen kansalaismedian tukeminen olisi nähtävä EU:n tasolla rahoitettavana menoeränä. Toissijaisuusperiaatteen nojalla voidaan ilman muuta päätellä, että kyseessä on jäsenvaltioiden tai alueellisten poliittisten elinten maksettava menoerä. Ne tuntevat kyseiset mediat ja niillä on valmiudet päättää, onko tällaiset menot syytä asettaa etusijalle esimerkiksi terveydenhuollon, koulujen, sosiaalihuollon ym. resursseihin nähden. Toissijaisuuden nimissä olemme äänestäneet tätä mietintöä vastaan kokonaisuudessaan."@fi7
lpv:translated text
lpv:translated text
"Denne betænkning om ikkekommerciel lokalradio og -tv i Europa omhandler et område, der vurderes at have behov for yderligere finansiering under EU's støtteprogrammer. Dette er endnu et eksempel på, hvordan forskellige særlige interesser her i Parlamentet søger at øge antallet af EU-støtteprogrammer og samtidig forøge de finansielle ressourcer, der tildeles dem, så de kan uddele bevillinger til højre, til venstre og i midten. Det er uforståeligt, at støtte til ikkekommerciel lokalradio og -tv skal ses som en udgift, der skal finansieres på EU-niveau. Det er indlysende, at denne udgift i henhold til subsidiaritetsprincippet hører ind under medlemsstaterne eller de regionale politiske organer. De har ekspertisen med hensyn til disse medier, og de har mulighederne for at afgøre, om sådanne udgifter skal prioriteres højere end behovet for ressourcer til f.eks. sundhedsydelser, skoler, velfærd osv. Af hensyn til subsidiaritet har vi stemt imod denne betænkning i dens helhed."@da2
lpv:translated text
lpv:translated text
". This report on non-profit local community media in Europe deals with an area which is considered to need additional funding under EU support programmes. This is yet another example of how various special interests in this Parliament seek to increase the number of EU support programmes and, in addition, increase the financial resources allocated to them, so that they can hand out appropriations right, left and centre. It is incomprehensible that support for non-profit local community media should be seen as an item of expenditure to be funded at EU level. The subsidiarity principle leads self-evidently to the conclusion that this is expenditure for the Member States or regional political bodies. They have the expertise on these media, and it is they who have the facilities to determine whether such expenditure should take precedence over the need for resources for such things as healthcare, schools, welfare etc. In the interests of subsidiarity, we have voted against this report in its entirety."@en4
lpv:translated text
"Este informe sobre los medios del tercer sector de la comunicación trata sobre un aspecto que debería considerarse que requiere una financiación adicional sobre la base de los programas de apoyo de la UE. De nuevo este es otro ejemplo sobre cómo se busca incrementar el número de programas de apoyo de la UE sobre varios intereses especiales de este Parlamento y, además, sobre cómo aumentar las fuentes financieras que estos tienen asignadas, de forma que se pueda llegar a acuerdos entre la derecha, la izquierda y el centro. Es incomprensible que el apoyo a los medios del tercer sector de la comunicación sin ánimo de lucro se vea como un concepto de gasto que se debe sufragar en el ámbito de la UE. El principio de subsidiariedad nos lleva a la evidente conclusión de que se trata de un gasto de los Estados miembros o de las autoridades políticas regionales. Son ellos los que tienen experiencia con estos medios de comunicación y son ellos también los que pueden determinar fácilmente si dicho gasto debe priorizarse sobre la necesidad de recursos en materia de sanidad, educación, bienestar, etcétera. En interés de la subsidiariedad, hemos votado en contra de este informe en su integridad."@es21
lpv:translated text
". Este relatório sobre os meios de comunicação local comunitários sem fins lucrativos na Europa aborda um domínio que é suposto precisar de fundos adicionais dos programas comunitários de apoio. Eis mais um exemplo de como os diversos interesses especiais neste Parlamento tentam aumentar o número de programas comunitários de apoio e, além disso, aumentar os recursos financeiros que lhes são afectados, para assim poderem distribuir dotações à direita, ao centro e à esquerda. É incompreensível que os meios de comunicação local comunitários sem fins lucrativos possam ser considerados como uma despesa a ser financiada a nível europeu. O princípio da subsidiariedade torna evidente que esta despesa é da responsabilidade dos Estados-Membros ou dos órgãos políticos regionais. Têm experiência sobre esses meios de comunicação, e são eles que possuem os instrumentos para determinar se se trata de uma despesa que deve ter precedência sobre a necessidade de recursos para coisas como os cuidados de saúde, as escolas, o bem-estar social, etc.. No interesse da subsidiariedade, votámos contra este relatório na sua globalidade."@pt17
lpv:translated text
". Dieser Bericht über gemeinnützige lokale Bürgermedien in Europa befasst sich mit einem Bereich, für den zusätzliche Finanzmittel aus EU-Unterstützungsprogrammen für nötig gehalten werden. Er ist ein weiteres Beispiel dafür, wie verschiedene Sonderinteressen in diesem Parlament versuchen, die Anzahl der EU-Unterstützungsprogramme auszubauen und zudem die entsprechenden Finanzmittel zu erhöhen, sodass sie Geld in alle Richtungen verteilen können. Es ist unbegreiflich, dass die Unterstützung für gemeinnützige lokale Bürgermedien als etwas betrachtet wird, für die auf EU-Ebene Mittel aufzuwenden sind. Das Subsidiaritätsprinzip führt eindeutig zu der Schlussfolgerung, dass diese Aufwendungen Sache der Mitgliedstaaten oder regionalen politischen Organe sind. Sie kennen diese Medien, und sie verfügen über die Mittel, um feststellen zu können, ob solche Aufwendungen Vorrang vor dem Finanzbedarf für Aufgaben wie Gesundheitsfürsorge, Schulen, Sozialhilfe usw. haben sollten. Im Interesse der Subsidiarität haben wir gegen diesen Bericht in seiner Gesamtheit gestimmt."@de9
lpv:translated text
". Questa relazione sui media comunitari locali senza fini di lucro in Europa esamina un settore che si ritiene necessiti di ulteriori finanziamenti, nel quadro dei programmi di sostegno dell'Unione europea. Si tratta dunque un ulteriore esempio di come diversi interessi particolari in questo Parlamento cerchino di aumentare il numero dei programmi comunitari di sostegno, così come le risorse finanziarie stanziate, in modo da poter elargire stanziamenti a destra, a sinistra e al centro. Non si comprende perché il sostegno ai media comunitari locali senza fini di lucro debba essere inquadrato come una voce di spesa da finanziare a livello europeo. Il principio di sussidiarietà porta alla lampante conclusione che si tratta di una spesa che spetta agli Stati membri o agli enti politici regionali. Questi ultimi hanno competenza sui suddetti mezzi di comunicazione e dispongono degli strumenti per stabilire se questa voce di spesa debba avere la precedenza sulla necessità di reperire fondi per settori quali la sanità, l'istruzione, la previdenza eccetera. Nell'interesse della sussidiarietà, abbiamo respinto l’intera relazione."@it12
lpv:translated text
". Ce rapport sur les médias communautaires locaux à but non lucratif en Europe touche un secteur considéré comme nécessitant un financement supplémentaire dans le cadre des programmes d'aide communautaires. Il illustre une nouvelle fois la manière dont divers intérêts particuliers de ce Parlement tentent d'augmenter le nombre de programmes d'aide communautaires et d’accroître les ressources financières qui leur sont allouées pour pouvoir distribuer des crédits à droite, à gauche et au centre. Il est incompréhensible que l'aide aux médias communautaires locaux à but non lucratif doive être considérée comme un poste de dépense à financer au niveau communautaire. Le principe de subsidiarité impose bien évidemment la conclusion qu’il s’agit de dépenses à la charge des États membres ou des organes politiques régionaux. Ceux-ci ont l’expérience de ces médias et ce sont eux qui disposent des outils permettant de déterminer si ces dépenses doivent avoir la priorité par rapport aux ressources nécessaires dans les domaines tels que les soins de santé, les écoles, la sécurité sociale, etc. Au nom du principe de subsidiarité, nous avons voté contre ce rapport dans son intégralité."@fr8
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080925.17.4-143"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph