Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-25-Speech-4-030"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080925.4.4-030"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, at the beginning of this year I conducted a number of consultation meetings throughout my constituency in the context of EU policy on social issues, and then these meetings fed into the Commission consultation on social reality stock-taking. It was very clear to me that citizens are very interested in the EU becoming more involved in social policy, and that certainly includes patient mobility. Indeed, the call for more social Europe was reinforced during the Lisbon Treaty campaign, and this response from the Commission, while not fully addressing the concerns of citizens, is timely and a step in the right direction. I certainly welcome the proposals on patient mobility, but agree with some of the previous speakers that very many issues still need to be clarified – in particular, the issue of prior authorisation. However, the bottom line is that patients must be at the core of any policy and should have no worries about costs, safety and quality. In the mean time, patients must be fully informed of their existing rights, since legal uncertainty always works to the disadvantage of individuals who do not have many personal resources. Finally, the French presidency referred to the fact earlier that some people will be disappointed that the issue of the mobility of health-care professionals has not been dealt with. I am one of those people. If we are to put patients at the core of any policy, then patient safety is paramount, so we must establish standardised accreditation systems for health-care professionals throughout the EU."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, na začátku tohoto roku jsem ve svém volebním obvodu vedl řadu konzultačních schůzek v souvislosti s politikou EU v sociální oblasti a následně tyto schůzky ovlivnily konzultace Komise o inventuře sociální situace. Bylo mi zcela jasné, že se občané velice zajímají o stále větší zapojování EU do sociální politiky a to se nepochybně týká i volného pohybu pacientů. V průběhu kampaně za Lisabonskou smlouvu volání po sociálnější Evropě skutečně zesílilo a tato reakce Komise, i když obavy občanů úplně neřeší, je na místě a je krokem správným směrem. Zajisté vítám návrhy na volný pohyb pacientů, ale souhlasím s některými předchozími řečníky, že velice mnoho otázek je stále ještě zapotřebí vyjasnit – především otázku předchozího souhlasu. Nicméně podstatné je, že jakákoli politika se musí soustředit na pacienty a ti by se neměli trápit náklady, bezpečností a kvalitou. Prozatím pacienti musí být plně informováni o svých současných právech, neboť právní nejistota vždy znevýhodňuje ty, kteří nemají dostatek vlastních prostředků. Na závěr dodávám, že francouzské předsednictví už dříve poukázalo na skutečnost, že někteří lidé budou zklamáni, že nebyla řešena otázka volného pohybu zdravotníků. Sám jsem jedním z nich. Pokud má být pacient ve středu zájmu jakékoli politiky, potom prvořadá je bezpečnost pacienta, takže musíme zavést standardizovaný systém akreditace zdravotníků na území EU."@cs1
"Hr. formand! I begyndelsen af dette år gennemførte jeg en række høringer i min valgkreds om EU-politikken for sociale spørgsmål, og resultaterne af disse møder bidrog til Kommissionens høring om status over den sociale virkelighed. Det var særdeles tydeligt for mig, at borgerne er meget interesserede i, at EU inddrages yderligere i socialpolitikken, og det omfatter bestemt patientmobilitet. Kravet om et mere socialt Europa blev netop styrket under kampagnen for Lissabontraktaten, og dette svar fra Kommissionen er, selv om det ikke omhandler alle borgernes bekymringer, i tidens ånd og et skridt i den rigtige retning. Jeg glæder mig bestemt over forslagene vedrørende patientmobilitet, men jeg er enig med nogle af de tidligere talere i, at der stadig er rigtig mange problemer, der skal afklares, navnlig spørgsmålet om forhåndstilladelse. Slutresultatet er dog, at patienterne skal være centrum i enhver politik, og at de ikke bør have bekymringer om udgifter, sikkerhed og kvalitet. I mellemtiden skal patienterne informeres udførligt om deres nuværende rettigheder, da retlig usikkerhed altid er en ulempe for borgere, der ikke har mange personlige ressourcer. Endelig henviste det franske formandskab tidligere til, at nogle vil være skuffet over, at forslaget ikke omhandler spørgsmålet om mobilitet for sundhedsprofessionelle. Jeg er en af dem. Hvis vi sætter patienter i centrum i alle politikker, er patientsikkerhed afgørende, og derfor skal vi etablere standardiserede akkrediteringssystemer for sundhedsprofessionelle i hele EU."@da2
"Herr Präsident! Anfang dieses Jahres habe ich im Rahmen der EU-Politik zu sozialen Fragen eine Reihe von Konsultationstreffen in meinem Wahlkreis durchgeführt, und diese Treffen sind dann in die Konsultation der Kommission zur Bestandsaufnahme der sozialen Wirklichkeit eingeflossen. Es war für mich sehr klar, dass die Bürger an einer stärkeren Einbindung der EU in die Sozialpolitik sehr interessiert sind, und dies beinhaltet zweifelsohne die Patientenmobilität. In der Tat wurde die Forderung nach einem sozialeren Europa während der Kampagne für den Vertrag von Lissabon verstärkt, und diese Antwort der Kommission erfolgt – obwohl sie den Anliegen der Bürger nicht vollständig Rechnung trägt – rechtzeitig und ist ein Schritt in die richtige Richtung. Natürlich begrüße ich die Vorschläge zur Patientenmobilität; aber ich stimme einigen der Vorredner dahingehend zu, dass immer noch sehr viele Fragen zu klären sind – insbesondere das Thema der Vorabgenehmigung. Fazit ist jedoch, dass Patienten im Mittelpunkt jeglicher Politik stehen müssen und sich keine Gedanken über Kosten, Sicherheit und Qualität machen sollten. In der Zwischenzeit müssen die Patienten vollständig über ihre bestehenden Rechte informiert werden, da Rechtsunsicherheit sich immer zum Nachteil derjenigen auswirkt, die nicht über umfangreiche eigene Mittel verfügen. Die französische Präsidentschaft hat vorhin auf die Tatsache hingewiesen, dass einige Personen darüber enttäuscht sein werden, dass das Thema der Mobilität der Fachkräfte im Gesundheitswesen nicht behandelt worden ist. Ich bin eine davon. Wenn wir die Patienten in den Mittelpunkt jeglicher Politik stellen wollen, dann ist die Patientensicherheit vorrangig; daher müssen wir standardisierte Akkreditierungssysteme für die Fachkräfte im Gesundheitswesen in der gesamten EU aufstellen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, στην αρχή αυτού του έτους διεξήγαγα έναν αριθμό συνεδριάσεων διαβούλευσης σε όλη την εκλογική περιφέρεια μου, στα πλαίσια της πολιτικής της ΕΕ επί των κοινωνικών θεμάτων και στη συνέχεια αυτές οι συνεδριάσεις τροφοδότησαν τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής επί της επανεκτίμησης της κοινωνικής πραγματικότητας. Ήταν ιδιαίτερα σαφές για μένα ότι οι πολίτες επιθυμούν πολύ την περαιτέρω εμπλοκή της ΕΕ στην κοινωνική πολιτική και σε αυτό σίγουρα περιλαμβάνεται η κινητικότητα των ασθενών. Πράγματι, το κάλεσμα για μια πιο κοινωνική Ευρώπη ενισχύθηκε, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας υπέρ της Συνθήκης της Λισσαβόνας και αυτή η απάντηση της Επιτροπής, ενώ δεν απευθύνεται αποκλειστικά στις ανησυχίες των πολιτών, είναι επίκαιρη και συνιστά βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως χαιρετίζω τις προτάσεις επί της κινητικότητας των ασθενών, αλλά συμφωνώ με ορισμένους από τους προηγούμενους ομιλητές ότι παραμένουν αδιευκρίνιστα πάρα πολλά θέματα και ιδιαιτέρως το θέμα της προηγούμενης χορήγησης αδείας. Ωστόσο, το τελικό κριτήριο είναι ότι οι ασθενείς πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα κάθε πολιτικής και δε θα πρέπει να ανησυχούν για τα έξοδα, την ασφάλεια και την ποιότητα. Εν τω μεταξύ, οι ασθενείς πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα υφιστάμενα δικαιώματά τους, εφόσον η ασάφεια του δικαίου πάντα λειτουργεί εις βάρος των ατόμων που δεν έχουν πολλούς προσωπικούς πόρους. Τέλος, η γαλλική προεδρία αναφέρθηκε νωρίτερα στο γεγονός ότι ορισμένα άτομα θα απογοητευθούν που δεν έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα της κινητικότητας των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης. Είμαι ένα από αυτά τα άτομα. Εάν πρόκειται να τοποθετήσουμε τους ασθενείς στον πυρήνα κάθε πολιτικής, τότε η ασφάλεια του ασθενή είναι υψίστης σημασίας, οπότε πρέπει να εδραιώσουμε τυποποιημένα συστήματα διαπίστευσης για τους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ."@el10
"− Señor Presidente, a principios de este año llevé a cabo una serie de consultas en mi circunscripción electoral en el contexto de los temas de política social europea, y después estas reuniones se englobaron en la consulta de la Comisión sobre balance de la realidad social. Me pareció evidente que los ciudadanos están muy interesados en que la UE se involucre más en las políticas sociales y ello ciertamente incluye la movilidad de los pacientes. En efecto, la llamada a una Europa más social se vio reforzada durante la campaña por el Tratado de Lisboa y esta respuesta de la Comisión, si bien no aborda completamente las preocupaciones de los ciudadanos, es oportuna y un paso en la dirección correcta. Obviamente recibo con satisfacción las propuestas sobre la movilidad de los pacientes, pero también estoy de acuerdo con algunos de los que me han precedido en que muchísimas cuestiones deben aclararse aún, en particular el tema de la autorización previa. Sin embargo, la cuestión principal es que los pacientes deben estar en el centro de cualquier política y no deberían preocuparse por los costes, la seguridad y la calidad. Mientras tanto, los pacientes deben ser correctamente informados sobre sus actuales derechos, ya que la incertidumbre del derecho siempre trabaja en contra de las personas con pocos recursos personales. Por último, la Presidencia francesa se ha referido antes al hecho de que algunas personas se sentirán defraudadas porque no se ha tratado el tema de la movilidad de los pacientes conjuntamente al de la movilidad de los profesionales sanitarios. Yo soy una de esas personas. Si vamos a poner a los pacientes en el centro de cualquier política, entonces la seguridad de los pacientes es fundamental, así que debemos establecer unos sistemas de acreditación homologados para los profesionales sanitarios en toda la UE."@es21
"Härra juhataja, selle aasta alguse korraldasin ma Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika teemal terves oma valimisringkonnas mitu nõupidamiskoosolekut, mille tulemusena toimusid komisjonis konsultatsioonid sotsiaalse tegelikkuse hindamiste järelduste üle. Mulle sai selgeks, et kodanikud on väga huvitatud sellest, et Euroopa Liit oleks rohkem sotsiaalpoliitikasse kaasatud; see hõlmab kindlasti ka patsientide liikuvust. Tõepoolest, Lissaboni lepingu kampaania ajal kinnitati vajadust sotsiaalsema Euroopa järele ja praegune komisjoni vastus on õigeaegne ja õigesuunaline, kuigi see ei käsitle kõiki kodanike muresid. Toetan kindlalt patsientide liikuvuse kohta tehtud ettepanekuid, kuid nõustun mõnede eelkõnelejatega selles, et täpsustamist vajavad veel mitmed küsimused, eelkõige eelloaga seonduv. Kõige olulisem on siiski see, et patsiendid peavad olema iga poliitika keskmes ning nad ei peaks muretsema kulude, ohutuse ja kvaliteedi pärast. Samas tuleb patsiente teavitada kõikidest nende õigustest, kuna õiguskindluse puudumine paneb alati ebasoodsamasse olukorda need inimesed, kellel ei ole palju rahalisi võimalusi. Lõpetuseks – eesistujariik Prantsusmaa viitas ennist sellele, et mõned inimesed peavad pettuma, sest tervishoiutöötajate liikuvuse küsimust ei vaadelda. Ma olen üks nendest inimestest. Kui me seame patsiendid mõne poliitika keskmesse, siis on patsiendi ohutus ülima tähtsusega ja seega tuleb meil luua standardiseeritud akrediteerimissüsteemid tervishoiuspetsialistele kogu Euroopa Liidus."@et5
"Arvoisa puhemies, järjestin tämän vuoden alussa vaalipiirissäni EU:n sosiaalipolitiikkaa koskevia kuulemistilaisuuksia, jotka otettiin huomioon kuulemistilaisuuksissa, jotka komissio toteutti sosiaalista todellisuutta koskevan kartoituksen yhteydessä. Kävi erittäin selvästi ilmi, että kansalaiset toivovat EU:n osallistuvan aiempaa enemmän sosiaalipolitiikkaan, joka tietenkin käsittää myös potilaiden liikkuvuuden. Aiempaa sosiaalisempaa Eurooppaa alettiin todellakin vaatia voimakkaammin Lissabonin sopimusta koskevan kampanjan aikana, ja tämä komission aloite on oikea-aikainen askel oikeaan suuntaan, vaikka siinä ei käsitelläkään kaikkia kansalaisten huolenaiheita. Kannatan ilman muuta potilaiden liikkuvuutta koskevia ehdotuksia, mutta olen joidenkin aiempien puhujien kanssa samaa mieltä siitä, että meidän on vielä selkeytettävä erittäin monia asioita, etenkin ennakkolupakäytäntöä. Potilaiden on kuitenkin oltava viime kädessä kaikkien toimien keskipisteenä, eivätkä he saa joutua huolehtimaan kustannuksista, turvallisuudesta ja laadusta. Potilaiden on oltava tällä välin täysin selvillä oikeuksistaan, koska oikeudellinen epävarmuus koituu aina niiden henkilöiden haitaksi, joilla ei ole paljon henkilökohtaisia varoja. Puheenjohtajavaltio Ranskan edustaja totesi aiemmin, että jotkut ovat pettyneitä, koska direktiivissä ei käsitellä terveydenhuollon ammattihenkilöiden liikkuvuutta. Minä olen yksi heistä. Jos potilaat halutaan asettaa toimien keskipisteeseen, heidän turvallisuutensa on oltava etusijalla. Terveydenhuollon ammattihenkilöille on siksi perustettava EU:n laajuisia standardoituja akkreditointijärjestelmiä."@fi7
"Monsieur le Président, au début de cette année, j’ai organisé, dans ma circonscription, une série de réunions de consultation portant sur la politique de l’UE dans le domaine social, dont le résultat est allé nourrir la consultation lancée par la Commission dans le cadre de son bilan de la réalité sociale. Il m’est apparu très clairement que les citoyens désiraient ardemment que l’UE joue un rôle accru dans le domaine social, et cela inclut certainement la mobilité des patients. D’ailleurs, cet appel à plus d’Europe sociale s’est renforcé avec la campagne pour le traité de Lisbonne. Aujourd’hui, la proposition de la Commission, même si elle ne répond pas à toutes les préoccupations des citoyens, arrive à point nommé et représente un pas dans la bonne direction. Si je me réjouis évidemment de ce qui est proposé concernant la mobilité des patients, je pense néanmoins, comme l’ont déjà souligné certains de mes collègues, que divers points méritent encore d’être précisés, notamment la question de l’autorisation préalable. Cependant, le principe directeur doit rester de placer les patients au centre de toutes les politiques et de faire en sorte qu’ils n’aient pas à se préoccuper des questions de coûts, de sécurité et de qualité. En attendant, les patients doivent être pleinement informés de leurs droits existants. En effet, le flou juridique n’est jamais à l’avantage des citoyens aux moyens modestes. Enfin, la présidence française a mentionné précédemment que certaines personnes seraient déçues que la question de la mobilité des professionnels de la santé n’ait pas été abordée. J’en fais partie. Si nous voulons placer les patients au centre de toutes les politiques, leur sécurité passe avant tout. Nous devons donc mettre en place, à l’échelle européenne, des systèmes d’accréditation harmonisés pour les professionnels de la santé."@fr8
"Elnök úr, az év elején a választókerületem különböző pontjain számos konzultációt bonyolítottam le a szociális kérdésekről szóló uniós politikával összefüggésben, majd ezen ülések eredményeit közvetítettem a társadalmi valóság számbavételével foglalkozó bizottsági konzultáción. Számomra teljesen egyértelműen kiderült, hogy a polgárokat nagyon érdekli, hogy az EU jobban részt vegyen a szociálpolitikában, és ebbe a betegek mobilitása is bizonyosan beletartozik. A szociálisabb Európára irányuló felhívást a Lisszaboni Szerződés kampánya is megerősítette, ezért a Bizottság részéről ez a válasz időszerű, jó irányba mutató lépés, még ha nem is kezeli a polgárok összes aggodalmát. Határozottan üdvözlöm a betegek mobilitásáról szóló javaslatokat, de abban is egyetértek az előttem szólók némelyikével, hogy sok kérdés még mindig tisztázásra vár – különös tekintettel az előzetes engedélyezés kérdésére. A lényeg azonban, hogy minden politika esetében a betegeket kell a középpontba helyezni, és nem szabad aggódniuk a költségek, a biztonság és a minőség miatt. Mindeközben a betegeknek teljes körű tájékoztatást kell kapniuk meglévő jogaikról, mivel a jogi bizonytalanság mindig hátrányos helyzetbe hozza azokat, akiknek nincsenek jelentős személyes erőforrásai. Végezetül, a francia elnökség korábban utalt arra a tényre, hogy egyesek csalódottak lesznek, amiért az egészségügyi ellátásban dolgozó szakemberek mobilitásának kérdése nem került terítékre. Én is közéjük tartozom. Ha minden politika középpontjába a betegeket kell helyeznünk, akkor a betegek biztonsága mindennél fontosabb, úgyhogy szabványos akkreditációs rendszereket kell kialakítanunk az egészségügyi szakemberek számára az EU egész területén."@hu11
". Signor Presidente, all’inizio di quest’anno ho condotto alcune riunioni di consultazione nella mia circoscrizione circa la politica europea sui problemi sociali, che sono state poi integrate nella consultazione della Commissione sull’inventario della realtà sociale. Mi è parso evidente che i cittadini sono molto interessati ad un maggiore coinvolgimento dell’Unione europea nella politica sociale, che certamente include la mobilità dei pazienti. In effetti, la richiesta di un’Europa più sociale fu rafforzata durante la campagna per il trattato di Lisbona e questa risposta della Commissione, benché non pienamente rispondente alle preoccupazioni dei cittadini, è tempestiva ed è un passo avanti nella giusta direzione. Ovviamente, sono favorevole alle proposte sulla mobilità dei pazienti, ma sono anche d’accordo con alcuni oratori che mi hanno preceduta sul fatto che molti punti debbano ancora essere chiariti, in particolare per quanto riguarda l’autorizzazione preventiva. Tuttavia, il traguardo finale è che il paziente deve essere al centro di ogni politica e non deve avere preoccupazioni circa i costi, la sicurezza e la qualità. Nel frattempo, i pazienti devono essere pienamente informati dei loro diritti, poiché l’incertezza giuridica va sempre a svantaggio degli individui che non hanno molte risorse personali. Infine, la presidenza francese ha fatto riferimento alla delusione di alcuni dovuta al fatto che la mobilità degli operatori sanitari non è stata trattata. Io sono una di queste persone. Se vogliamo mettere i pazienti al centro di ogni politica, la sicurezza dei pazienti è essenziale; dobbiamo quindi fissare, in Europa, dei sistemi standardizzati di accreditamento per gli operatori sanitari."@it12
"Gerb. pirmininke, šių metų pradžioje aš šiuo klausimu kalbėjausi su žmonėmis važinėdamas po savo rinkimų apygardą. Svarstėme jį ES politikos socialiniais klausimais kontekste. Šie pokalbiai davė medžiagos Komisijos konsultacijoms socialinės tikrovės analizės klausimu. Buvo labai aišku, kad žmonės yra labai suinteresuoti, jog ES labiau įsitrauktų į socialinę politiką, o ji tikrai apima pacientų judrumą. Iš tikrųjų socialinės Europos reikalavimas buvo sutvirtintas Lisabonos sutarties kampanijos metu ir šis atsakymas iš Komisijos, kuris nors ir ne visiškai skiriamas piliečių rūpesčiams, yra kaip tik laiku ir žingsnis tinkama linkme. Aš, aišku, pritariu pasiūlymams dėl pacientų mobilumo, bet sutinku su kai kuriais kalbėjusiais, kad labai daug klausimų reikia išsiaiškinti – ypač išankstinio leidimo klausimą. Tačiau esmė yra ta, kad pacientai turi būti bet kokios politikos centre ir neturi nerimauti dėl išlaidų, saugumo ir kokybės. Tuo tarpu pacientai turi būti informuojami apie savo teises, nes teisinis netikrumas visada tarnauja asmenų, kurie neturi daug asmeninių lėšų, nenaudai. Pagaliau pirmininkaujanti Prancūzija anksčiau atkreipė dėmesį, kad kai kurie žmonės bus nusivylę, kad nebuvo sprendžiama sveikatos priežiūros specialistų problema. Aš esu viena iš tų žmonių. Jeigu mes skirsime pacientams svarbiausią vietą bet kurioje politikoje, tai paciento saugumas bus pirmaeilis; todėl mes privalome sukurti standartizuotas akreditacijos sistemas sveikatos priežiūros specialistams visoje ES."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šā gada sākumā es vadīju daudzas konsultatīvas sanāksmes savā vēlēšanu apgabalā saistībā ar ES politiku sociālajā jomā, un šīs sanāksmes deva materiālu Komisijas konsultācijai par sociālās realitātes pārskatīšanu. Man bija pilnīgi skaidrs, ka iedzīvotāji ļoti vēlas, lai ES vairāk iesaistītos sociālajā politikā, un tajā, bez šaubām, ir iekļauta arī pacientu mobilitāte. Tiešām, aicinājumu pēc sociālākas Eiropas pastiprināja Lisabonas līguma kampaņa, un šī Komisijas reakcija, kaut arī tā nenovērš visas iedzīvotāju bažas, ir savlaicīgs solis pareizajā virzienā. Es, protams, atzinīgi vērtēju priekšlikumus par pacientu mobilitāti, tomēr es piekrītu dažiem iepriekšējiem runātājiem, ka vēl ir jānoskaidro ļoti daudzi jautājumi, it īpaši jautājums par iepriekšēju atļauju. Taču galarezultāts ir tāds, ka pacientiem ir jāatrodas jebkuras politikas centrā un viņiem nevajadzētu raizēties par izdevumiem, drošību un kvalitāti. Tajā pašā laikā pacientiem ir jāzina viss par viņu tiesībām, jo tiesiskā nenoteiktība vienmēr nelabvēlīgi ietekmē tos cilvēkus, kuriem nav daudz personīgo līdzekļu. Nobeigumā: Francijas prezidentūra iepriekš minēja, ka daži cilvēki būs vīlušies par to, ka nav skarts aprūpes nozares darbinieku mobilitātes jautājums. Es esmu viena no šiem cilvēkiem. Ja mēs gribam novietot pacientus jebkādas politikas centrā, tad pacientu drošība ir vissvarīgākais, un tādēļ mums ir jāizveido standartizēta ES sistēma aprūpes nozares darbinieku akreditācijai."@lv13
"Mr President, at the beginning of this year I conducted a number of consultation meetings throughout my constituency in the context of EU policy on social issues, and then these meetings fed into the Commission consultation on social reality stock-taking. It was very clear to me that citizens are very interested in the EU becoming more involved in social policy, and that certainly includes patient mobility. Indeed, the call for more social Europe was reinforced during the Lisbon Treaty campaign, and this response from the Commission, while not fully addressing the concerns of citizens, is timely and a step in the right direction. I certainly welcome the proposals on patient mobility, but agree with some of the previous speakers that very many issues still need to be clarified – in particular, the issue of prior authorisation. However, the bottom line is that patients must be at the core of any policy and should have no worries about costs, safety and quality. In the mean time, patients must be fully informed of their existing rights, since legal uncertainty always works to the disadvantage of individuals who do not have many personal resources. Finally, the French presidency referred to the fact earlier that some people will be disappointed that the issue of the mobility of health-care professionals has not been dealt with. I am one of those people. If we are to put patients at the core of any policy, then patient safety is paramount, so we must establish standardised accreditation systems for health-care professionals throughout the EU."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, begin dit jaar heb ik een aantal overlegbijeenkomsten in mijn kiesdistrict georganiseerd in het kader van het EU-beleid over sociale zaken en de uitkomsten van deze bijeenkomsten vervolgens ingebracht in het overleg met de Commissie over inventarisatie van de sociale werkelijkheid. Het werd mij heel duidelijk dat burgers erg geïnteresseerd zijn in een EU die zich meer bezighoudt met sociaal beleid en daartoe behoort zeker ook de mobiliteit van patiënten. De roep om een socialer Europa is zelfs nog versterkt tijdens de campagne voor het Verdrag van Lissabon. Deze reactie van de Commissie gaat weliswaar niet in op alle zorgen van de burgers maar komt op het juiste tijdstip en is een stap in de goede richting. Ik verwelkom de voorstellen inzake patiëntenmobiliteit zeker, maar ben het met sommige eerdere sprekers eens dat er nog erg veel zaken moeten worden opgehelderd – in het bijzonder de kwestie van de toestemming vooraf. Toch moet het uiteindelijk zo zijn dat elke beleidsmaatregel draait om de patiënten, die geen zorgen moeten hebben over kosten, veiligheid of kwaliteit. Intussen dienen patiënten volledig te worden geïnformeerd over hun bestaande rechten, want rechtsonzekerheid werkt altijd in het nadeel van degenen die over weinig persoonlijke middelen beschikken. Ten slotte heeft het Franse voorzitterschap eerder gewezen op het feit dat sommige mensen teleurgesteld zullen zijn dat de kwestie van de mobiliteit van gezondheidswerkers niet is geregeld. Ik ben een van die mensen. Als we patiënten in het beleid centraal willen stellen, is hun veiligheid de eerste prioriteit en moeten we dus gestandaardiseerde toelatingsstelsels opzetten voor iedereen die in de EU werkzaam is in de gezondheidszorg."@nl3
"Panie przewodniczący! Na początku tego roku przeprowadziłam szereg spotkań konsultacyjnych w moim okręgu wyborczym w kontekście polityki UE w kwestiach socjalnych, których wyniki włączono następnie do materiału z konsultacji Komisji dotyczących oceny realiów społecznych w Europie. Było dla mnie jasne, że obywatele oczekują większego zaangażowania UE w politykę socjalną, która niewątpliwie obejmuje mobilność pacjentów. Zaiste wezwanie do stworzenia bardziej socjalnej Europy zostało wzmocnione w trakcie kampanii dotyczącej traktatu lizbońskiego, tak więc reakcja Komisji, choć nie w pełni uwzględniająca obawy obywateli, jest działaniem na czasie i zmierzającym we właściwym kierunku. Przyjmuję oczywiście z zadowoleniem propozycje dotyczące mobilności pacjentów, ale zgadzam się z niektórymi przedmówcami, że bardzo wiele zagadnień wciąż potrzebuje wyjaśnienia – w szczególności kwestia uprzedniej zgody. Jednakże końcową konkluzją pozostaje to, że pacjenci muszą znajdować się w centrum uwagi każdej polityki, i nie powinni mieć obaw co do kosztów, bezpieczeństwa i jakości. W międzyczasie pacjenci muszą zostać w pełni poinformowani o ich obecnych prawach, ponieważ niepewność prawa zawsze działa na niekorzyść jednostek nieposiadających wielu osobistych zasobów. Wreszcie prezydencja francuska twierdziła, że niektórzy ludzie będą rozczarowani, że nie została podjęta sprawa mobilności wykwalifikowanego personelu służby zdrowia. Jestem jedną z tych osób. Jeśli mamy umieścić pacjentów w centrum jakiejkolwiek polityki, bezpieczeństwo pacjentów będzie sprawą nadrzędną, tak więc musimy ustanowić znormalizowane systemy akredytacji pracowników służby zdrowia w całej UE."@pl16
"Senhor Presidente, no princípio do ano organizei no meu círculo eleitoral várias reuniões de consulta no contexto da política da UE sobre questões sociais e essas reuniões prestaram o seu contributo para a consulta da Comissão sobre a análise da realidade social. Ficou bem claro para mim que os cidadãos estão muito interessados em que a UE se envolva mais na realidade social, o que inclui certamente a mobilidade dos doentes. Efectivamente, o apelo a uma Europa mais social foi reforçado no decurso da campanha do Tratado de Lisboa e esta resposta da Comissão, apesar de não ir totalmente ao encontro das preocupações dos cidadãos, é oportuna e constitui um passo em frente no bom caminho. Congratulo-me certamente com as propostas em matéria de mobilidade dos doentes, mas concordo com alguns dos oradores anteriores em que há ainda muitas questões que devem ser clarificadas, nomeadamente a questão da autorização prévia. Porém, o mais importante é que os doentes devem estar no centro de todas as políticas e não devem ter preocupações em matéria de custos, segurança e qualidade. Entretanto, os doentes devem ser plenamente informados dos seus direitos, uma vez que a incerteza jurídica joga sempre em desfavor dos indivíduos que não dispõem de grandes recursos pessoais. Finalmente, a Presidência francesa referiu-se anteriormente ao facto de que algumas pessoas iam ficar desiludidas por não ter sido abordada a questão da mobilidade dos profissionais do sector da saúde. Sou uma dessas pessoas. Se vamos colocar os doentes no centro de todas as políticas, a segurança dos doentes reveste-se da máxima importância e temos de criar sistemas de acreditação dos profissionais do sector da saúde em toda a UE."@pt17
"Mr President, at the beginning of this year I conducted a number of consultation meetings throughout my constituency in the context of EU policy on social issues, and then these meetings fed into the Commission consultation on social reality stock-taking. It was very clear to me that citizens are very interested in the EU becoming more involved in social policy, and that certainly includes patient mobility. Indeed, the call for more social Europe was reinforced during the Lisbon Treaty campaign, and this response from the Commission, while not fully addressing the concerns of citizens, is timely and a step in the right direction. I certainly welcome the proposals on patient mobility, but agree with some of the previous speakers that very many issues still need to be clarified – in particular, the issue of prior authorisation. However, the bottom line is that patients must be at the core of any policy and should have no worries about costs, safety and quality. In the mean time, patients must be fully informed of their existing rights, since legal uncertainty always works to the disadvantage of individuals who do not have many personal resources. Finally, the French presidency referred to the fact earlier that some people will be disappointed that the issue of the mobility of health-care professionals has not been dealt with. I am one of those people. If we are to put patients at the core of any policy, then patient safety is paramount, so we must establish standardised accreditation systems for health-care professionals throughout the EU."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, začiatkom tohto roka som uskutočnila niekoľko konzultačných stretnutí vo svojom volebnom obvode v súvislosti s politikou EÚ v sociálnej oblasti a tieto stretnutia sa potom využili pri konzultáciách Komisie o hodnotení sociálnej situácie. Bolo mi úplne jasné, že občania sa veľmi zaujímajú o väčšie zapojenie EÚ do sociálnej politiky, do ktorej jednoznačne patrí mobilita pacientov. Volanie po sociálnejšej Európe bolo posilnené počas kampane o Lisabonskej zmluve a táto reakcia Komisie, aj keď sa celkom nezaoberá záležitosťami občanov, prichádza v pravý čas a predstavuje krok správnym smerom. Určite vítam návrhy týkajúce sa mobility pacientov, ale súhlasím s niektorými predchádzajúcimi rečníkmi, že je potrebné ešte vyjasniť množstvo otázok – predovšetkým otázku predchádzajúceho povolenia. Základom však je, že pacienti musia byť jadrom každej politiky a nemali by mať žiadne obavy v súvislosti s nákladmi, bezpečnosťou a kvalitou. Pacienti zatiaľ musia byť v plnom rozsahu informovaní o svojich súčasných právach, pretože právna neistota vždy pracuje v neprospech jednotlivcov, ktorí nemajú veľa osobných zdrojov. A nakoniec, francúzske predsedníctvo predtým spomenulo skutočnosť, že niektorí ľudia budú sklamaní z toho, že smernica sa nezaoberá otázkou mobility odborného zdravotníckeho personálu. Ja som jedna z nich. Ak sa chystáme postaviť pacientov do stredu nejakej politiky, tak prvoradá je bezpečnosť pacientov, a preto musíme vytvoriť štandardizované akreditačné systémy pre odborný zdravotnícky personál."@sk19
"Gospod predsednik, ob začetku tega leta sem vodila številne posvetovalne sestanke po svojem okrožju v okviru politike EU o družbenih vprašanjih, in ti sestanki so nato prispevali k posvetu Komisije o pregledu stanja družbene realnosti. Povsem jasno mi je bilo, da so državljani zelo zainteresirani za to, da bi se EU bolj vključila v socialno politiko, in to vsekakor vključuje mobilnost pacientov. Seveda je bil poziv k bolj socialni Evropi okrepljen med kampanjo za Lizbonsko pogodbo, ta odgovor komisije pa, čeprav ne naslavlja popolnoma interesov državljanov, je pravočasen in je korak v pravo smer. Vsekakor pozdravljam predloge o mobilnosti pacientov, a se strinjam z nekaterimi predhodnimi govorniki, da je treba mnogo vprašanj še razjasniti – predvsem vprašanje o predhodni odobritvi. Vendar pa je bistveno, da morajo biti pacienti v središču vsake politike in ne bi smeli imeti skrbi v zvezi s stroški, varnostjo in kakovostjo. Medtem pa morajo biti pacienti povsem obveščeni o svojih obstoječih pravicah, ker pravna negotovost vedno deluje v škodo posameznikov, ki nimajo veliko osebnih virov. In nazadnje, francosko predsedstvo se je prej sklicevalo na dejstvo, da bodo nekateri ljudje razočarani, ker ni bilo obravnavano vprašanje o mobilnosti zdravstvenih delavcev. Sama sodim med te ljudi. Če paciente postavimo v središče katere koli politike, potem je varnost pacientov najvišja, zato moramo ustanoviti standardizirane akreditacijske sisteme za zdravstvene delavce po vsej EU."@sl20
"Herr talman! I början av året genomförde jag ett antal samrådsmöten i min valkrets kring EU:s socialpolitik, och resultaten från dessa möten slussades sedan vidare till kommissionens samråd om kartläggningen av den sociala verkligheten. Det blev väldigt tydligt för mig att medborgarna är mycket intresserade av att EU får en mer framträdande roll inom socialpolitiken och detta omfattar med all säkerhet patientrörligheten. Kravet på ett mer socialt Europa stärktes också under kampanjen för Lissabonfördraget, och denna respons från kommissionen behandlar visserligen inte alla medborgares farhågor, men den kommer i alla fall lägligt och är ett steg i rätt riktning. Jag välkomnar verkligen förslagen om patientrörlighet, men håller med vissa av de föregående talarna om att det fortfarande är väldigt många frågor som behöver klargöras – särskilt frågan om förhandsgodkännande. Kärnpunkten är ändå att patienterna måste stå i fokus för all politik och att de inte ska behöva oroa sig för kostnader, säkerhet och kvalitet. Under tiden måste patienterna få fullständig information om sina nuvarande rättigheter, eftersom rättsosäkerhet alltid är till nackdel för personer som inte har så mycket egna resurser. Det franska ordförandeskapet påpekade slutligen att vissa personer kommer att bli besvikna över att rörligheten för vårdpersonalen inte har behandlats. Jag är en av dessa personer. Oavsett hur politiken är utformad gäller att om vi ska sätta patienterna i fokus så är patientsäkerheten av största vikt och därför måste vi upprätta standardiserade ackrediteringssystem för vårdpersonal runtom i EU."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,5,20,15,1,14,16,11,10,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph