Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-09-24-Speech-3-459"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20080924.37.3-459"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, qu'avez-vous fait depuis le 24 avril pour tenir compte de la position du Parlement européen? Qu'avez-vous fait depuis le 24 avril pour débattre avec le Parlement européen des bonnes solutions pour piloter la gouvernance des ? Nous le savons bien, l'IASB est un bateau ivre entre les mains des auditeurs qui ont produit ces dont personne ne sait comment on les a élus quand il n'y a plus de marché. Et aujourd'hui, l'enjeu de la gouvernance de l'IASCF est celui dont nous devons débattre. Vous nous proposez dans la précipitation – lorsque nous vous proposons des solutions raisonnables pour intégrer la gouvernance de ces structures dans une gouvernance mondiale, responsable – de mettre en place des comités de consultation. Est ce bien raisonnable? Je ne crois pas qu'une simple association du Parlement européen à telle ou telle étape du processus suffira à résoudre la question. La proposition que vous nous faites pour la gouvernance de l'IASCF n'est pas satisfaisante. Nous attendons de votre part une autre proposition et, éventuellement, d'attendre la deuxième phase de la consultation, de la révision de cette gouvernance le cas échéant."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
". Paní předsedající, pane komisaři, jaké kroky jste podnikli po 24. dubnu ve věci zohlednění postoje Parlamentu? Jaké kroky jste podnikli po 24. dubnu, abyste s Parlamentem prodiskutovali možnost nalezení účinných řešení týkajících se přístupu k pravomocem správců? Velmi dobře víme, že IASB je opilý koráb v rukou auditorů, kteří stvořili tyto tak zvané reálné hodnoty podniku, „fair values“, a nikdo neví, jak byli zvoleni, když už neexistuje trh, na který by dohlíželi. V důsledku toho dnes řešíme požadavek, abychom projednali téma správy IASCF. Tento návrh nám předkládáte spěšně – a v době, kdy vám navrhujeme poměrně rozumné způsoby řešení, prostřednictvím kterých by mohla být správa těchto struktur začleněna do celosvětového a spolehlivého systému správy – a to, že by měly být ustanoveny poradní výbory. Je to rozumné? Nevěřím, že tuto otázku vyřešíte jednoduše tím, že do té či oné fáze procesu zapojíte Parlament. Návrh správy IASCF, který nám předkládáte, je nedostatečný. Přivítáme váš další návrh a případně budeme muset počkat na druhou fázi konzultací, a pokud to bude nutné, na přezkoumání správního procesu."@cs1
"Fru formand, hr. kommissær! Hvad har De gjort siden den 24. april for at tage hensyn til Parlamentets holdning? Hvad har De gjort siden den 24. april for at indlede en debat med Parlamentet med henblik på at finde effektive løsninger vedrørende ledelsen af fondsbestyrelsen? Vi er helt klar over, at IASB er en synkende skude kontrolleret af revisorer, der har udarbejdet disse såkaldte "dagsværdier", og ingen ved, hvordan de er blevet valgt, idet der ikke længere er et marked at overvåge. Derfor bliver vi i dag bedt om at drøfte IASCF's ledelse. De foreslår i al hast, at der nedsættes en rådgivende gruppe – og dette på et tidspunkt, hvor vi foreslår helt rimelige løsninger, der indebærer, at ledelsen af disse strukturer evt. kunne omfattes af et globalt og ansvarligt ledelsessystem. Er dette rimeligt? Jeg mener ikke, at dette problem vil blive løst blot ved at inddrage Parlamentet i en vilkårlig fase i processen. Deres forslag vedrørende IASCF's ledelse er ikke tilfredsstillende. Vi ser frem til at modtage et andet forslag fra Dem, og vi vil muligvis være nødt til at afvente den anden fase af høringsproceduren og om nødvendigt gennemgangen af denne ledelsesproces."@da2
". Frau Präsidentin, Herr Kommissar! Was haben Sie seit dem 24. April getan, um dem Standpunkt des Parlaments Rechnung zu tragen? Was haben Sie seit dem 24. April hinsichtlich der Debatte mit dem Parlament unternommen, um wirkungsvolle Lösungen für den Umgang mit der Governance der Treuhänder zu finden? Es ist uns bewusst, dass das IASB ein schwankendes Schiff in den Händen der Rechnungsprüfer ist, die diese sogenannten beizulegende Zeitwerte („Fair Values“) eingerichtet haben, und niemand weiß, wie sie gewählt wurden, wenn es doch sowieso keinen Markt mehr gibt, der überwacht werden müsste. Infolgedessen werden wir heute aufgefordert, das Thema der Governance der IASCF zu diskutieren. Ihren Vorschlag, beratende Ausschüsse einzurichten, unterbreiten Sie übereilt und zu einem Zeitpunkt, an dem wir Ihnen bereits recht vernünftige Lösungen antragen, mit deren Hilfe die Einbindung der Governance dieser Strukturen in ein globales und verantwortliches Governance-System möglich wäre. Ist das sinnvoll? Ich glaube nicht, dass diese Frage einfach durch Hinzuziehen des Parlaments in diesem oder jenem Stadium des Vorgangs gelöst werden kann. Der Vorschlag, den Sie uns für die Governance der IASCF vorgelegt haben, ist nicht zufriedenstellend. Wir sehen einem weiteren Vorschlag von Ihrer Seite entgegen und werden möglicherweise die zweite Phase der Konsultation und gegebenenfalls auch die Prüfung dieses Governance-Prozesses abwarten müssen."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, τι έχετε κάνει από τις 24 Απριλίου προκειμένου να λάβετε υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου; Τι έχετε κάνει από τις 24 Απριλίου προκειμένου να συζητήσετε με το Κοινοβούλιο σχετικά με την ανεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για τη διαχείριση τη διακυβέρνησης του διοικητικού συμβουλίου; Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο ΟΔΛΠ είναι ένα μεθυσμένο καράβι στα χέρια ελεγκτών που έχουν δημιουργήσει τις αποκαλούμενες «εύλογες αξίες», και κανείς δεν γνωρίζει πώς εκλέχτηκαν αφής στιγμής δεν υφίσταται πλέον αγορά προς επιτήρηση. Ως αποτέλεσμα, καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε το θέμα της διακυβέρνησης του ΙΕΔΛΠ. Μας προτείνετε βιαστικά – και σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία σας προτείνουμε αρκετά εύλογες λύσεις διά των οποίων η διακυβέρνηση αυτών των δομών θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα παγκόσμιο και με δυνατότητα απόδοσης λογαριασμών στους πολίτες σύστημα διακυβέρνησης – ότι πρέπει να συσταθούν συμβουλευτικές επιτροπές. Είναι λογικό αυτό; Δεν πιστεύω ότι το εν λόγω ζήτημα θα επιλυθεί απλώς με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο ένα ή το άλλο στάδιο της διαδικασίας. Η πρόταση που μας υποβάλετε για τη διακυβέρνηση του ΙΕΔΛΠ δεν είναι ικανοποιητική. Αναμένουμε να λάβουμε μια άλλη πρόταση εκ μέρους σας και πιθανώς θα πρέπει να περιμένουμε το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας διαβούλευσης και, εάν χρειαστεί, την αναθεώρηση αυτής της διαδικασίας διακυβέρνησης."@el10
". Madam President, Commissioner, what have you done since 24 April about taking account of Parliament’s position? What have you done since 24 April about debating with Parliament on finding effective solutions for handling the governance of the trustees? We know full well that the IASB is a drunken boat at the hands of auditors who have produced these so-called ‘fair values’, and no one knows how they have been elected when there is no longer a market to supervise. As a result, today we are being asked to discuss the subject of IASCF governance. You are proposing to us in haste – and at a time when we are putting to you quite reasonable solutions whereby the governance of these structures might be incorporated into a global and accountable system of governance – that advisory committees should be set up. Is this reasonable? I do not believe that this question will be solved simply by involving Parliament in this or that stage of the process. The proposal that you are putting to us for the governance of the IASCF is not satisfactory. We look forward to receiving another proposal from you and possibly will have to await the second phase of the consultation exercise and, if necessary, the review of this governance process."@en4
"Señora Presidenta, señor Comisario, ¿qué ha hecho usted desde el 24 de abril para considerar la posición del Parlamento? ¿Qué ha hecho usted desde el 24 de abril para debatir con el Parlamento sobre la búsqueda de soluciones para controlar la gobernanza de los administradores? Sabemos muy bien que el CNIC es un barco sin rumbo en manos de los auditores que han creado esos llamados «valores de mercado» y nadie sabe cómo han sido elegidos, al no haber ya un mercado que supervisar. Como resultado de ello, se nos pide hoy que debatamos el tema de la gobernanza del IASCF. Nos está proponiendo a toda prisa —en un momento en que le estamos ofreciendo bastantes soluciones razonables por las que la gobernanza de estas estructuras podría incorporarse a un sistema de gobernanza global y responsable— que se establezcan comités de auditores. ¿Le parece razonable? No creo que esta pregunta se resuelva simplemente involucrando al Parlamento en una u otra fase del proceso. La propuesta que usted nos presenta para la gobernanza del IASCF no es adecuada. Esperamos recibir otra propuesta por su parte, que posiblemente tenga que esperar a la segunda fase del ejercicio de consulta y, si fuese necesario, a la revisión del proceso de gobernanza."@es21
"Pr juhataja. Volinik, mida olete teinud alates 24. aprillist selles osas, et võtta arvesse parlamendi seisukohta? Mida olete teinud alates 24. aprillist selles osas, et arutada parlamendiga, leidmaks tulemuslikke lahendusi usaldusisikute juhtimise suhtes? Teame väga hästi, et IASBi juhivad audiitorid, kes on kehtestanud nn „õiglased väärtused” ning keegi ei tea, kuidas neid valiti, kui enam pole reguleeritavat turgu. Selle tulemusena soovitatakse meil arutleda IASCFi juhtimise üle. Esitate meile kiirustades ettepaneku – ning seda ajal, mil me esitame Teile üpris mõistlikke lahendusi, mille abil oleks nende struktuuride juhtimist võimalik kaasata globaalsesse ja aruandvasse juhtimissüsteemi –, et tuleks moodustada nõustamiskomisjon. Kas see on mõistlik? Ma ei usu, et seda küsimust saab lahendada, lihtsalt kaasates parlament ühes või teises etapis Ettepanek, mille meile seoses IASCFi juhtimisega esitate, pole rahuldav. Ootame Teilt uut ettepanekut ja võib-olla peame ootama nõustamisearutelude teist etappi ja vajadusel selle juhtimisprotsessi üle vaatama."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, mitä olette tehneet huhtikuun 24. päivän jälkeen parlamentin kannan huomioon ottamiseksi? Mitä olette tehneet tuon päivän jälkeen sen hyväksi, että parlamentin kanssa keskusteltaisiin tehokkaista ratkaisuista valtuutettujen hallintoa koskevassa asiassa? Tiedämme vallan hyvin, että IASB on kuin uppoava laiva niiden tilintarkastajien käsissä, jotka ovat luoneet nämä niin sanotut "käypät arvot". Kukaan ei kuitenkaan tiedä, miten heidät on valittu, koska markkinoita ei enää ole. Näin ollen IASCF:n hallinto on kysymys, josta meidän on tänään puhuttava. Olette kiirehtineet ehdottamaan meille neuvoa-antavien komiteoiden perustamista nyt, kun olemme esittäneet varsin järkeviä ratkaisuja, joiden mukaan kyseisten elinten hallinto voitaisiin sisällyttää osaksi maailmanlaajuista ja tilivelvollista hallintojärjestelmää. Onko tässä mitään järkeä? Kysymystä ei voida mielestäni ratkaista vain ottamalla parlamentti mukaan prosessin eri vaiheisiin. IASCF:n hallintoa koskeva ehdotuksenne ei tyydytä meitä. Odotamme teiltä uutta ehdotusta, ja joudumme mahdollisesti odottamaan kuulemisen toista vaihetta ja tarvittaessa hallintoprosessin tarkistamista."@fi7
". Elnök asszony, biztos úr, mit tett ön április 24. óta a Parlament álláspontjának figyelembevételével kapcsolatban? Mit tett ön április 24. óta azzal kapcsolatban, hogy a Parlamenttel megvitassa a hatékony megoldások keresését az igazgatótanács irányításának kezelésére? Mindannyian tudjuk nagyon jól, hogy az IASB dülöngélő csónak olyan könyvvizsgálók kezében, akik ezeket az úgynevezett „piaci értékeket” produkálták, és senki sem tudja, hogy miként választották ki őket, amikor már nincs is piac, amit felügyelhetnének. Ennek eredményeként ma azt kérik tőlünk, hogy vitassuk meg az IASCF irányításának kérdését. Ön nagy sietve arra tesz nekünk javaslatot – ráadásul egy olyan időpontban, amikor igazán ésszerű megoldásokat terjesztünk elő önnek, miszerint ezeknek a struktúráknak az irányítása beépíthető lenne az irányítás egy globális és elszámoltatható rendszerébe – hogy hozzunk létre tanácsadó bizottságokat. Ésszerű dolog ez? Nem hiszem, hogy ez a kérdés megoldható lenne egyszerűen azzal, hogy a Parlamentet bevonják a folyamat egyik vagy másik fázisába. Az ön által elénk terjesztett javaslat az IASCF irányítására nem megfelelő. Már nagyon várjuk, hogy kapjunk öntől egy másik javaslatot, és valószínűleg várnunk kell a konzultációs folyamat második fázisáig, és ha szükséges, át kell tekintenünk ezt az irányítási folyamatot."@hu11
". Signora Presidente, signor Commissario, cos’ha fatto la Commissione dal 24 aprile per tener conto della posizione del Parlamento? Cos’ha fatto dal 24 aprile per discutere con il Parlamento delle possibili soluzioni per la gestione della dei ? Sappiamo tutti bene che lo IASB è un battello ebbro nelle mani dei revisori contabili che hanno prodotto i cosiddetti “equi valori” e nessuno sa come siano stati nominati, quando non c’è più un mercato su cui vigilare. E oggi ci viene chiesto di discutere della della IASCF. E ci proponete in tutta fretta – proprio nel momento in cui stiamo proponendo una serie di soluzioni più che ragionevoli per integrare la di queste strutture in un sistema di globale responsabile – di istituire dei comitati consultivi. E’ ragionevole? Non penso che il problema possa essere risolto semplicemente coinvolgendo il Parlamento in una fase o nell’altra del processo. La proposta che ha avanzato per la della IASCF non è soddisfacente. Rimaniamo in attesa di ricevere un’altra proposta dalla Commissione. Ma forse ci troveremo costretti ad attendere fino alla seconda fase di questo processo di consultazione per rivedere, eventualmente, il concetto di ."@it12
". Priekšsēdētājas kundze, komisār! Vai jūs kopš 24. aprīļa esat rēķinājušies ar Parlamenta nostāju? Vai jūs kopš 24. aprīļa esat diskutējuši ar Parlamentu, lai rastu efektīvu risinājumu pilnvaroto personu pārvaldības regulēšanai? Mēs ļoti labi zinām, ka ir kā grimstoša laiva to revidentu rokās, kas radījuši tā sauktās „patiesās vērtības”. Tomēr neviens nezina, kā viņi ir ievēlēti, ja vairs nav tirgus, ko uzraudzīt. Tā rezultātā mums šodien ir jādiskutē par pārvaldību. Laikā, kad mēs jums ierosinām diezgan saprātīgus risinājumus, kā šo struktūru pārvaldību varētu pievienot globālai un uzticamai pārvaldībai, jūs mums steigā ierosināt, ka jāizveido padomdevējas komitejas. Vai tas ir saprātīgi? Es neticu, ka šis jautājums tiks atrisināts, vienkārši iesaistot Parlamentu kādā no šī procesa posmiem. Priekšlikums, ko jūs mums izsakāt attiecībā uz pārvaldību, nav apmierinošs. Mēs nepacietīgi gaidām, kad saņemsim no jums citu priekšlikumu, un, iespējams, mums nāksies sagaidīt arī apspriešanās otro posmu, kā arī, ja nepieciešams, šī pārvaldības procesa pārskatu."@lv13
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, qu'avez-vous fait depuis le 24 avril pour tenir compte de la position du Parlement européen? Qu'avez-vous fait depuis le 24 avril pour débattre avec le Parlement européen des bonnes solutions pour piloter la gouvernance des ? Nous le savons bien, l'IASB est un bateau ivre entre les mains des auditeurs qui ont produit ces dont personne ne sait comment on les a élus quand il n'y a plus de marché. Et aujourd'hui, l'enjeu de la gouvernance de l'IASCF est celui dont nous devons débattre. Vous nous proposez dans la précipitation – lorsque nous vous proposons des solutions raisonnables pour intégrer la gouvernance de ces structures dans une gouvernance mondiale, responsable – de mettre en place des comités de consultation. Est-ce raisonnable? Je ne crois pas qu'une simple association du Parlement européen à telle ou telle étape du processus suffira à résoudre la question. La proposition que vous nous faites pour la gouvernance de l'IASCF n'est pas satisfaisante. Nous attendons de votre part une autre proposition et, éventuellement, d'attendre la deuxième phase de la consultation, de la révision de cette gouvernance le cas échéant."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, wat hebt u sinds 24 april met het standpunt van het Europees Parlement gedaan? Wat hebt u sinds 24 april gedaan om met het Europees Parlement te discussiëren over goede oplossingen om het bestuur van de in goede banen te leiden? Wij weten het maar al te goed, de IASB is een stuurloos schip in de handen van de accountants die voor deze hebben gezorgd waarvan niemand weet hoe ze zijn gekozen als er helemaal geen markt meer is. En vandaag moeten we discussiëren over de uitdaging die bestuur van de IASCF heet. U stelt ons even en passant voor adviescommissies in het leven te roepen, terwijl wij u voorstellen doen voor redelijke oplossingen om het bestuur van deze structuren te integreren in een wereldwijd, verantwoordelijk bestuur. Is dat redelijk? Het Europees Parlement alleen maar betrekken bij deze of gene fase van het proces is volgens mij niet genoeg om het probleem op te lossen. Uw voorstel voor het bestuur van de IASCF is onbevredigend. Wij verwachten van u dat u met een ander voorstel komt en dat u eventueel de tweede fase van de raadpleging, in voorkomend geval van de herziening van dat bestuur, afwacht."@nl3
". Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Co pan zrobił od 24 kwietnia w sprawie uwzględnienia stanowiska Parlamentu? Co pan zrobił od 24 kwietnia w sprawie debaty z Parlamentem w kwestii znalezienia skutecznych rozwiązań regulujących zarządzanie powiernikami? Wiemy doskonale, że RMSR to tonąca łódź w rękach audytorów, którzy wypracowali te tak zwane „godziwe wartości”, a nikt nie wie, w jaki sposób zostali oni wybrani, skoro rynek, który miał być nadzorowany, już nie istnieje. W konsekwencji jesteśmy dziś proszeni o omówienie zagadnienia zarządzania FKMSR. Sugeruje nam pan w pośpiechu – i w czasie, gdy przedstawiamy panu całkiem sensowne rozwiązania, w ramach których system zarządzania tymi strukturami mógłby zostać włączony do światowego i odpowiedzialnego systemu zarządzania – że należałoby utworzyć komisje doradcze. Czy to rozsądne? Nie wierzę w możliwość rozstrzygnięcia tej kwestii poprzez samo włączenie Parlamentu na tym, czy innym etapie całego procesu. Przedstawiona nam przez pana propozycja systemu zarządzania FKMSR jest niezadowalająca. Oczekujemy od pana przedstawienia kolejnej propozycji i prawdopodobnie będziemy musieli poczekać na drugą fazę procedury konsultacji i – jeśli będzie to konieczne – oceny przedmiotowego procesu zarządzania."@pl16
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, que fez V. Exa. desde 24 de Abril para ter em conta a posição do Parlamento Europeu? Que fez desde 24 de Abril para debater com o Parlamento Europeu a procura de soluções eficazes tratar a questão da governação dos administradores, dos ? Sabemos perfeitamente que o IASB é um barco à deriva nas mãos dos auditores que produziram estes denominados justos valores, ou que ninguém sabe como foram eleitos, quando já não existe mercado para supervisionar. Como resultado, somos hoje chamados a debater a questão da governação da IASCF. O Senhor Comissário propõe-nos, à pressa – e numa altura em que lhe propomos soluções razoáveis para integrar a governação destas estruturas num sistema mundial e responsável de governação –, a criação de comités consultivos. Será isto razoável? Não creio que uma simples associação do Parlamento a esta ou aquela fase do processo seja suficiente para resolver a questão. A proposta que nos apresenta para a governação da IASCF não é satisfatória. Esperamos receber outra proposta da sua parte e, possivelmente, teremos de esperar pela segunda fase da consulta e, se necessário, pela revisão deste processo de governação."@pt17
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, qu'avez-vous fait depuis le 24 avril pour tenir compte de la position du Parlement européen? Qu'avez-vous fait depuis le 24 avril pour débattre avec le Parlement européen des bonnes solutions pour piloter la gouvernance des ? Nous le savons bien, l'IASB est un bateau ivre entre les mains des auditeurs qui ont produit ces dont personne ne sait comment on les a élus quand il n'y a plus de marché. Et aujourd'hui, l'enjeu de la gouvernance de l'IASCF est celui dont nous devons débattre. Vous nous proposez dans la précipitation – lorsque nous vous proposons des solutions raisonnables pour intégrer la gouvernance de ces structures dans une gouvernance mondiale, responsable – de mettre en place des comités de consultation. Est-ce raisonnable? Je ne crois pas qu'une simple association du Parlement européen à telle ou telle étape du processus suffira à résoudre la question. La proposition que vous nous faites pour la gouvernance de l'IASCF n'est pas satisfaisante. Nous attendons de votre part une autre proposition et, éventuellement, d'attendre la deuxième phase de la consultation, de la révision de cette gouvernance le cas échéant."@ro18
". Vážená pani predsedajúca, pán komisár, čo ste urobili od 24. apríla pokiaľ ide o pozíciu Parlamentu? Čo ste od 24. apríla urobili pre rozpravu s Parlamentom a nájdenie efektívnych riešení týkajúcich sa systému riadenia správcov? Veľmi dobre vieme, že IASB je potápajúca sa loď v rukách audítorov, ktorí vytvorili tieto takzvané reálne hodnoty, a nikto nevie, ako boli zvolení, keď trh, na ktorý by mali dohliadať, už neexistuje. Výsledkom je, že dnes nás žiadajú, aby sme diskutovali o predmete riadenia IASCF. Navrhujete nám narýchlo, a v čase, keď vám predkladáme celkom rozumné riešenia, pomocou ktorých by riadenie týchto štruktúr mohlo byť začlenené do globálneho a zodpovedného systému riadenia, že treba založiť poradné výbory. Je to rozumné? Neverím, že táto otázka sa vyrieši jednoducho zainteresovaním Parlamentu do tej alebo onej fázy procesu. Návrh, ktorý nám predkladáte na riadenie IASCF, nie je uspokojivý. Tešíme sa na váš ďalší návrh a možno budeme musieť vyčkať na druhú fázu konzultačného cvičenia a v prípade potreby posúdime tento postup riadenia."@sk19
"Gospa predsednica, komisar, kaj ste naredili od 24. aprila glede upoštevanja stališča Parlamenta? Kaj ste naredili od 24. aprila glede razpravljanja s Parlamentom o iskanju učinkovitih rešitev za obravnavanje upravljanja skrbnikov? Dobro vemo, da je IASB pijana ladja v rokah revizorjev, ki so ustvarili te tako imenovane „poštene vrednosti“, in nihče ne ve, kako so bili izvoljeni, če ni več trga, da bi ga nadzirali. Kot posledica se nas danes prosi, da razpravljamo o upravljanju IASCF. V naglici nam predlagate – in v času, ko vam predlagamo precej primerne rešitve, s čimer bi bilo lahko upravljanje teh struktur vključeno v globalen in odgovoren sistem upravljanja –, da je treba ustanoviti svetovalne odbore. Je to smiselno? Ne verjamem, da bo to vprašanje rešeno enostavno z vključitvijo Parlamenta ali na tej stopnji postopka. Predlog, ki ste nam ga predložili glede upravljanja IASCF, ni zadovoljiv. Od vas pričakujemo drug predlog in bomo morali morda počakati na drugo fazo posvetovanja in, če bo potrebno, pregled tega postopka upravljanja."@sl20
". Fru talman, herr kommissionsledamot! Vad har ni gjort sedan den 24 april för att ta hänsyn till parlamentets ståndpunkt? Vad har ni gjort sedan den 24 april för att debattera med parlamentet om att hitta lösningar för att hantera förvaltarnas styrning? Vi vet mycket väl att IASB är ett fartyg på drift som styrs av revisorer som har tagit fram dessa s.k. rättvisa värden. Och ingen vet hur de har valts när det inte längre finns någon marknad att utöva tillsyn över. I dag ombeds vi därför att diskutera hur IASCF styrs. I all hast lägger ni fram ett förslag för oss om att rådgivande kommittéer ska inrättas – och det vid en tidpunkt när vi lägger fram ganska rimliga lösningar för hur denna ledningsstruktur skulle kunna införlivas i ett globalt och ansvarsskyldigt ledningssystem. Är det rimligt? Jag anser inte att denna fråga kommer att lösas bara genom att parlamentet görs delaktigt i ett visst skede av processen. Det förslag ni lägger fram om hur IASCF ska styras är inte tillfredsställande. Vi ser fram emot ett nytt förslag från er och kommer eventuellt att vara tvungna att vänta in den andra fasen av samrådsförfarandet och vid behov översynen av denna styrningsprocess."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"trustees"18,15,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph